Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Część A Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Portu Lotniczego, włącznie z działalnością handlingową. 2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania, administrowania i/lub użytkowania mienia (m.in. parkingów samochodowych). Część B Opis warunków ubezpieczenia: 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zarządzającego Portem Lotniczym Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą z późn. zm. 1.1 Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż r godz Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzonej działalności zarządzającego portem lotniczym, włącznie z działalnością handlingową w zakresie: ogólne usługi administracyjno gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników portu, obsługa pasażerów, obsługa bagażu, obsługa ładunków (towarów i usług), obsługa płytowa statków powietrznych, obsługa kabinowa statków powietrznych, obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne, transport naziemny pomiędzy statkiem powietrznym i dworcem lotniczym, 1

2 spedycja materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą zgodnie z warunkami Ariel Major Airport Wording, z włączeniem ryzyk wojennych zgodnie z klauzulą AVN 52 G oraz z klauzulą strat osobistych AVN Zakres geograficzny: Teren Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. 1.4 Sumy gwarancyjne: EUR na każde zdarzenie dla uszkodzeń ciała i szkód majątkowych, EUR łącznej rocznej sumy wypadków w odniesieniu do Odpowiedzialności za Produkt, EUR na jedno i wszystkie zdarzenia dla uszkodzeń ciała i majątkowych z tytułu ryzyk wojennych wg brzmienia klauzuli AVN 52 G USD na jedno i wszystkie zdarzenia dla Naruszenia Dóbr osobistych wg brzmienia klauzuli AVN Franszyza redukcyjna: EUR dla każdego roszczenia w odniesieniu do uszkodzeń statków powietrznych EUR dla każdego roszczenia w innych szkodach majątkowych. 1.6 Warunki ubezpieczenia: Wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie ubezpieczenia obowiązkowego użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą z późn. zm. (Dz. U Nr.110 poz. 1168). Ubezpieczenie musi spełniać co najmniej warunki w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego w brzmieniu Ariel Major Airport Wording. Koszty prawne i wydatki na obsługę prawną ubezpieczone powinny być ponad sumę gwarancyjną zgodnie z w/w warunkami Odpowiedzialności Cywilnej Operatora Portu Lotniczego. 2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Portem Lotniczym Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 2.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania, administrowania, użytkowania i/lub wynajmowania mienia oraz prowadzenia działalności przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o., (z wyłączeniem działalności operatora portu lotniczego), w tym odpowiedzialność za szkody m. in. z tytułu posiadania i prowadzenia parkingów samochodowych (strzeżone i niestrzeżone - obecne i przyszłe lokalizacje), 2

3 szkód osobowych poniesionych przez pracowników w następstwie wypadków przy pracy. Odpowiedzialnością są objęte roszczenia, gdy w związku z wystąpieniem zdarzenia będącego przyczyną szkody zaistniałego w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa, do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, jednakże przed upływem terminu przedawnienia. 2.2 Zakres terytorialny: wszystkie miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP: 2.3 Sumy gwarancyjne : suma gwarancyjna: franszyza integralna : PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200 PLN 2.4 Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od r. godz Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia - podlimity: Szkody w mieniu ruchomym i nieruchomościach osób trzecich, z których Port Lotniczy korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego do pełnej sumy gwarancyjnej Szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy) podlimit do pełnej sumy gwarancyjnej Włączenie szkód wyrządzonych przez Podwykonawców (z zachowaniem prawa regresu przez ubezpieczyciela) do pełnej sumy gwarancyjnej Szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji niebezpiecznych (skażenie środowiska) do pełnej sumy gwarancyjnej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Port Lotniczy służących do transportu paliwa Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - do pełnej sumy gwarancyjnej Szkody nie będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych - czyste straty finansowe - do limitu w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Szkody powstałe na drogach wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach, chodnikach, parkach, i innych terenach zielonych, spowodowane m.in. złym stanem technicznym nawierzchni i poboczy, nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), liśćmi, rozlaniem 3

4 lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikających z upadku drzew ich części oraz upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN Szkody powstałe w następstwie działania lub awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian zewnętrznych. Limit odpowiedzialności w wysokości PLN, Szkody powstałe w pojazdach należących do osób trzecich zaparkowanych na parkingach samochodowych na terenie należącym do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. Limit odpowiedzialności PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Szkody powstałe u odbiorców energii elektrycznej na terenie lotniska w wyniku awarii urządzeń przesyłowych należących do Portu Lotniczego lub z winy Portu Lotniczego Szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas ich służbowych podróży cały świat Szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu sprzedaż paliw. 3. Szkodowość Rok 2007, 2008, 2009, 2010 (30.11.) - brak roszczeń, 4. Klauzule dodatkowe obligatoryjne dotyczące tylko i wyłącznie zakresu odpowiedzialności opisanego w pkt 2: 4.1 Klauzula reprezentantów Strony uzgodniły, iż rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów uważa się Członków Zarządu i Prokurentów. 4.2 Klauzula prolongaty Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki lub raty składki o 14 dni (czternaście dni) bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za 4

5 zwłokę pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. 4.3 Klauzula płatności rat Strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych oraz żądania zapłaty pozostałych rat; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za termin zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za termin zapłaty uważa się chwilę, w której Ubezpieczyciel otrzymał składkę na właściwy rachunek i mógł nią dysponować. 4.4 Klauzula stempla bankowego Strony uzgodniły, iż za datę płatności uważa się datę złożenia przelewu bankowego, a nie datę wpływu środków na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego zgromadzona była wystarczająca wysokość wolnych środków pieniężnych mogących pokryć płatność. 4.5 Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia (dot. art k.c.) Strony uzgodniły, iż za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. 4.6 Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 i 818 k.c.) Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony (lub jego przedstawiciel) z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa podał niezgodne z prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody. 4.7 Klauzula zmiany prawdopodobieństwa wypadku (dot. art. 816 k.c.) Strony uzgodniły, iż za okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku uznaje się wyłącznie: 5

6 zmniejszenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający / Ubezpieczony, w szczególności zainstalowanie nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych, zredukowanie zakresu prowadzonej działalności związanej z produkcją, obrotem lub wykorzystywaniem materiałów niebezpiecznych lub wybuchowych, zwiększenie ryzyka, na które wpływ ma Ubezpieczający / Ubezpieczony, tj. istotne zredukowanie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych, rozpoczęcie nowej działalności związanej z produkcją, obrotem lub wykorzystywaniem materiałów wybuchowych. Strony ustalają, iż maksymalny wzrost składki w skali roku może wynieść do 5% składki pierwotnej. Strony ustalają, iż inne okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, na które Ubezpieczający / Ubezpieczony wpływu nie miał (okoliczności obiektywne) nie mogą stanowić podstawy do żądania zmiany wysokości składki. 6

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo