Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski Związek Judo ul. Racławicka Warszawa Regon: NIP: Strona internetowa: 3. Okres ubezpieczenia Łączny okres ubezpieczenia trwa od r. do r. Łączny okres ubezpieczenia dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe: a. od dnia r. do dnia r. b. od dnia r. do dnia r. 4. Płatność składki Pierwszy okres rozliczeniowy: I rata do r. II rata do r. III rata do r. IV rata do r. Drugi okres rozliczeniowy: I rata do r. II rata do r. III rata do r. IV rata do r. 4. Postanowienia dotyczące przedmiotu i sumy ubezpieczenia. Na każdy okres rozliczeniowy będą wystawiane odrębne polisy z aktualnymi sumami ubezpieczenia. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią limit odpowiedzialności wykonawcy (ubezpieczyciela) do wyczerpania w rocznym okresie rozliczeniowym. W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała zastosowania składka minimalna. Wykonawca zawierając umowę ubezpieczenia uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji ryzyka wydając ewentualne zalecenia pokontrolne. Wykonawca przyjmuje także bez zastrzeżeń podany sposób szacowania wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia i w przypadku szkody nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutu.

2 Wykonawca ma prawo przeprowadzenia audytu oceny ryzyka (survey) ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin audytu i szczegóły techniczne jego przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnieniu z zamawiającym. 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego B. RYZYKA UBEZPIECZENIOWE 1.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka wszystkie elektroniki wszystkie ryzyka fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistniałego nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU. Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU: niewłaściwe działanie człowieka - niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, upadek statku powietrznego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), wandalizm (dewastacja), pożar, uderzenie pioruna, zbyt wysokie lub niskie napięcie w sieci elektrycznej, przepięcia, w tym także pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, zjawisko indukcji, oddziaływanie pola elektrycznego lub magnetycznego, wybuch (eksplozja), skutki uboczne spowodowane przez wysoką temperaturę, grad, huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 m/sek, ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), dym, sadza, osmalenie, przypalenie, akcja ratownicza w celu zmniejszenia strat lub niedopuszczenia do ich zwiększenia; zabezpieczenie przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, zalania, szkody wodociągowe, burza, sztorm, wylew wód podziemnych, wilgoć, para wodna i ciecze w innej postaci, powódź, deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), lawiny, obsunięcie i zapadanie się ziemi, wady produkcyjne i technologiczne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg), uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych, utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku, proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe Przedmiot i sumy ubezpieczenia. Miejsce ubezpieczenia

3 wszystkie pozostałe lokalizacje, w których znajduje się mienie należące lub użytkowane przez ubezpieczającego, w tym: Łomianki, ul. Szpitalna Przedmiot ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny przenośny (sprzęt używany podczas zawodów sportowych) Suma ubezpieczenia (w PLN) System ubezpieczenia Wartość ,74 sumy stałe księgowa brutto Wykonawca akceptuje listę sprzętu i sposób szacowania wartości na podstawie przekazanego wykazu sprzętu elektronicznego (załącznik nr 6 SIWZ). Oznacza to, że przypadku szkody nie będzie podnosił zarzutu z tytułu wieku sprzętu i wypłaci odszkodowanie do pełnej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia Franszyza redukcyjna (warunek obligatoryjny) dla sprzętu przenośnego nie więcej niż 500 PLN UWAGA: Franszyzy i udziały własne nie wymienione przez wykonawcę w formularzu ofertowym, a występujące w OWU nie mają zastosowania i należy je uważać za zniesione Klauzule obligatoryjne 1/ Rozszerzenie pokrycia dla sprzętu przenośnego poza terenem przedsiębiorstwa (kl. 101/1) - POLSKA 2/ Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) wskutek rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę, za którą ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność, a także przez osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Za winę umyślną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę: - w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora lub jego zastępców, - w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszy lub prokurentów, - w spółkach jawnych wspólników lub prokurentów, - w spółkach partnerskich partnerów lub członków zarządu lub prokurentów, - w spółkach cywilnych wspólników, - w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu. 3/ Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia W okresie ubezpieczenia ochrona obejmie nowo nabywane środki trwałe oraz poniesione zmiany, dodatki i ulepszenia środków trwałych, z gwarancją pokrycia do pełnej wartości i rozliczeniem w terminie 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności PLN. 4/ Klauzula jurysdykcji W przypadku sporów postępowanie prowadzone będzie przez sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 5/ Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (ograniczenie zasady proporcji wg formuły szkody) Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 6/ Klauzula LEEWAY a (ograniczenie zasady proporcji wg formuły sumy ubezpieczenia)

4 Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu powstania szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia. 7/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa Klauzule dodatkowe Klauzula Klauzula automatycznego pokrycia nowych 1 miejsc ubezpieczenia 2 Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie 3 Klauzula automatycznego doubezpieczenia Klauzula uprzątnięcia pozostałości po 4 szkodzie 5 Klauzula kosztów transportu Klauzul kosztów pracy w godzinach 6 nadliczbowych 7 Klauzula formy dokumentu 8 Klauzula wypłaty odszkodowania 9 Klauzula kradzieży zwykłej Klauzula włączenia do ochrony ryzyka trzęsienia ziemi i ruchów tektonicznych Klauzula włączenia do ochrony ryzyka huraganu Klauzula ubezpieczenia szkód materialnych od daty dostawy Klauzula sprzętu elektronicznego wyłączonego z eksploatacji 14 Klauzula rzeczoznawców Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Uwagi 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej 2.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. a. OC ogólna (deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem, z rozszerzeniem o: b. OC kontraktowa - odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym także w związku z wykonywaniem celów i zadań statutowych, c. OC za mienie powierzone lub przechowywane szkody polegające na utracie zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy osób trzecich,

5 d. OC pracodawcy - odpowiedzialność cywilna za następstwa wypadków przy pracy, odszkodowanie stanowi nadwyżkę ponad świadczenie ustawowe (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), e. OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, CO, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, f. OC najemcy (dotyczy ruchomości i nieruchomości) - odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku, g. OC za szkody powstałe w związku z organizacją krajowych i międzynarodowych imprez sportowych w zakresie w jakim działalność ta nie podlega ubezpieczeniom obowiązkowym, h. OC za podwykonawców bez prawa do regresu, i. OC za szkody spowodowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski przez pracowników ubezpieczonego w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii, j. OC za szkody spowodowane poza terytorium Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii oraz Australii, k. OC za szkody w najmowanym sprzęcie elektronicznym wykorzystywanym podczas przeprowadzania imprez sportowych. Franszyzy: FR franszyza redukcyjna, FI franszyza integralna, UW- udział własny. UWAGA: Franszyzy i udziały własne nie wymienione przez wykonawcę w formularzu ofertowym, a występujące w OWU nie mają zastosowania i należy je uważać za zniesione. Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna - SG (w PLN) 1 OC ogólna, deliktowa (a) w ramach SG 2 OC kontraktowa (b) w ramach SG 3 OC za mienie powierzone lub przechowywane (c) w ramach SG 4 OC pracodawcy (d) ,00 5 OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, CO, gazu lub urządzeń związanych z w ramach SG dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej (e) 6 OC najemcy ruchomości (f) ,00 7 OC najemcy nieruchomości (f) w ramach SG 8 OC w związku z organizacją OC w związku z organizacją imprez ,00 sportowych (g) 9 OC za podwykonawców bez prawa do regresu (h) w ramach SG 10 OC za szkody spowodowane poza terytorium Polski przez w ramach SG Franszyza (rodzaj, wysokość) Składka (w PLN) Wariant I: Wariant II:

6 11 12 pracowników ubezpieczonego w ramach podróży służbowych (i) OC za szkody wyrządzone poza terytorium Polski (j) OC za szkody wyrządzone w najmowanym sprzęcie elektronicznym podczas imprez sportowych (k) Łącznie , ,00 Wariant I: 2.2. Klauzule dodatkowe 1 2 Klauzula Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej 3 Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej 4 Klauzula kosztów dodatkowych 5 Klauzula rażącego niedbalstwa 6 Klauzula franszyzy redukcyjnej 7 Klauzula braku rozliczenia składki 8 Klauzula reprezentantów 9 Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej 10 Klauzula formy dokumentu 11 Klauzula roszczeń regresowych Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Uwagi 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sędziów sportowych (judo) 3.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. a. OC ogólna (deliktowa) w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem, z rozszerzeniem o: b. OC kontraktowa - odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym także w związku z wykonywaniem celów i zadań statutowych, c. OC za szkody powstałe w Polsce oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na jedną osobę Wysokość sumy gwarancyjnej: 5.000,00 PLN 3.3. Klauzule dodatkowe

7 Klauzula 1 Klauzula rażącego niedbalstwa 2 Klauzula braku rozliczenia składki Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Uwagi 4. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 4.1. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka wszystkie w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, łącznie ze szkodami powstałymi w związku z czynnościami załadunkowymi, wyładunkowymi i przeładunkowymi. Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU: upadek na środek transportu obiektu (przedmiotu zewnętrznego), rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), wandalizm (dewastacja), pożar, uderzenie pioruna, wybuch (eksplozja), grad, huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek, ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), powódź, deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), kradzież będąca następstwem wypadku środka transportu lawina, obsunięcie i zapadanie się ziemi, wypadek środka transportu. szkody podczas załadunku, wyładunku, przeładunku. skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg) Zakres terytorialny przewozów: Polska 4.3. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: przenośny sprzęt elektroniczny, RTV (załącznik nr 6 do SIWZ): ,74 PLN 4.4. Limit na jeden środek transportu: ,74 PLN 4.5. Klauzule: Klauzula 1 Sposób płatności składki 2 Klauzula udziału w zysku 3 Klauzula Leeway a 4 Klauzula odnalezionego mienia Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Uwagi

8 5 Klauzula znaku towarowego 6 Klauzula formy dokumentu 7 Klauzula odpowiedzialności 8 Klauzula warunków i taryf 9 Klauzula roszczeń regresowych Rrozszerzenie odpowiedzialności 10 ubezpieczyciela o szkody będące następstwem kradzieży zwykłej Rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela 11 o szkody będące następstwem zaginięcia 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w zawodach sportowych 5.1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach sportowych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje zawodowe, wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka (judo) Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego a) Zawodnicy Kadry Narodowej Szkolenia Olimpijskiego TOP RANKING (30 osób) suma ubezpieczenia: PLN, b) Zawodnicy Kadry Narodowej PZJ (191 osób) Suma ubezpieczenia: PLN c) Trenerzy (15 osób) Suma ubezpieczenia: PLN na osobę. 6. Ubezpieczenie kosztów leczenia osób uczestniczących w zawodach sportowych 6.1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach sportowych, polegające poniesieniu kosztów leczenia ubezpieczonych osób na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Ubezpieczenie obejmuje zawodowe, wyczynowe uprawianie sportu wysokiego ryzyka (judo) Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego Zawodnicy Kadry Narodowej Szkolenia Olimpijskiego TOP RANKING (30 osób); suma ubezpieczenia: PLN, 7. Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróżach zagranicznych 7.1. Przedmiot ubezpieczenia Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, usługi assistance. Rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka i wyczynowe uprawianie sportu Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego a) ubezpieczenie kosztów leczenia, usługi assistance, koszty transportu: ,00 PLN b) ubezpieczenie bagażu podróżnego: 1.000,00 PLN c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie: ,00 PLN

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski Związek Judo ul. Racławicka 132 02-634 Warszawa Regon: 000866461 NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY

(pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY ZP/DA/7/U/2015 Zał. nr1 do SIWZ (pieczęć firmy) nazwa i adres miejscowość, data... FORMULARZ CENOWO KALKULACYJNY DO OFERTY Wyjaśnienia dla wykonawców : Wszystkie komórki tabel powinny być wypełnione przez:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo