WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, Wodzisław Śląski a zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem reprezentowanym przez: przy udziale brokera ubezpieczeniowego GSU Broker Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1389/05 posiadającą NIP: na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz )zawarta została umowa następującej treści:

2 1 Strony umowy 1. Ubezpieczający - Miasto Wodzisław Śląski 2. Ubezpieczony - Miasto Wodzisław Śląski oraz miejskie jednostki organizacyjne. 3. Ubezpieczyciel 2 Przedmiot ubezpieczenia 1. Przedmiotem jest ubezpieczenie Miasta Wodzisław Śląski i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń/awarii (MB), - ubezpieczenia maszyn i urządzeń (CPM) - ubezpieczenia oszklenia, Szczegółowy wykaz przedmiotu ubezpieczenia zawarty został w Załączniku nr 4a do SIWZ. 3 Obowiązki stron 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zawarcia polis ubezpieczenia mienia zarządzanego przez Miasto Wodzisław Śląski i miejskie jednostki organizacyjne na warunkach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ), ogólnych warunkach Ubezpieczenia (OWU), i niniejszej umowie. Szczegółowy zakres ochrony dla Miasta Wodzisław Śląski i poszczególnych jednostek organizacyjnych zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ. W tym celu Ubezpieczyciel zobowiązany jest: a) przekazać GSU Broker Sp. z o.o. w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy ubezpieczeniowe. b) jeżeli wystąpi zagrożenie, że Ubezpieczyciel pomimo próby nie zdoła skutecznie zawrzeć polisy, winien zaproponować brokerowi: GSU Broker Sp. z o.o., który zobowiązana jest ze strony Ubezpieczonego do koordynacji procesu zawierania polis

3 ubezpieczenia, propozycję automatycznego ubezpieczenia zakresu dla którego nie przygotowano polis do czasu ich przygotowania. c) po zakończeniu procesu zawierania polis, Ubezpieczający przekaże Ubezpieczycielowi, za pośrednictwem GSU Broker Sp. z o.o., kopię wszystkich zawartych polis. 2. Ubezpieczony jest zobowiązany do zweryfikowania otrzymanych polis. 3. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do uwzględnienia w harmonogramie prac, przerwy świąteczne w pracy jednostek organizacyjnych, zwłaszcza placówek oświatowych. 4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie. 4 Warunki ubezpieczenia Polisy ubezpieczeń o których mowa w 3 obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: a. suma ubezpieczenia: wg wartości początkowej brutto lub odtworzeniowej, gotówka wartość nominalna, b. system ubezpieczenia: gotówka, mienie niskocenne, nakłady adaptacyjne i mienie pracownicze na pierwsze ryzyko; pozostałe mienie na sumy stałe, c. zakres ubezpieczenia: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych, huragan (prędkość nie mniejsza niż 17,5 m/s), powódź limit odpowiedzialności 1,0 mln zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, zalanie spowodowane intensywnymi opadami deszczu limit odpowiedzialności 1,0 mln zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, przesiąkanie wód gruntowych spowodowane intensywnymi opadami deszczu limit odpowiedzialności 500 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, grad, osuwanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu ( w tym pojazdu własnego i/lub prowadzonego przez pracownika ubezpieczonego), napór śniegu lub lodu, zamarzanie topniejących mas śniegu (szkody np. w orynnowaniu budynku, elementów opierzenia itp.), topnienie śniegu lub lodu zalegającego na dachu lub innych elementach budynku- limit odpowiedzialności 200 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, deszcz nawalny (współczynnik wydajności co najmniej 4 wg. IM i GW), dym, sadza, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, działanie mrozu, przewrócenie się lub upadek drzew, masztów lub konarów, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych lub nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów lub samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowej lub zraszaczy nie spowodowane pożarem, zalanie wskutek uszkodzenia lub rozszczelnienia akwarium, spowodowanego przez nagłe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczonego zdarzenie, d. franszyzy:

4 - franszyza redukcyjna w ryzyku powodzi w wysokości 5% nie mniej niż zł - franszyza redukcyjna w ryzyku katastrofy budowlanej w wysokości 5% nie mniej niż zł - w pozostałym zakresie franszyza integralna: 500 zł, za wyjątkiem klauzuli wandalizmu/dewastacji dla której wprowadzono franszyzę integralną w wysokości 200 zł. e. zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia, f. ubezpieczenie nakładów adaptacyjnych w systemie na pierwsze ryzyko z limitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje koszty poniesione przez Ubezpieczonego na modernizację i rozbudowę istniejących obiektów, w tym także wydatki poniesione na remonty bieżące, kapitalne i adaptacyjne oraz wykończenie wnętrz budynków i lokali niestanowiących własności Ubezpieczonego, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. g. ubezpieczenie gotówki w systemie na pierwsze ryzyko z limitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje gotówkę posiadaną przez Ubezpieczonego, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia, h. ubezpieczenie mienia niskocennego w systemie na pierwsze ryzyko z limitem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje mienie będące w posiadaniu lub użytkowaniu przez Ubezpieczonego, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia, i. ubezpieczenie mienia pracowniczego- limit ,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. j. zakres ubezpieczenia obejmuje następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula stempla bankowego 2. Klauzula monitorowania płatności składki 3. Klauzula niezmienności taryf 4. Klauzula podatku VAT 5. Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami 6. Klauzula niezawiadomienia o szkodzie 7. Klauzula szybkiego usunięcia szkody 8. Klauzula odpowiedzialności 9. Klauzula pro rata 10. Klauzula reprezentantów 11. Klauzula automatycznego pokrycia 12. Klauzula przepięciowa 13. Klauzula wypłaty odszkodowania 14. Klauzula ubezpieczenia wg wartości księgowych 15. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 16. Klauzula kosztów ratowania mienia 17. Klauzula katastrofy budowlanej 18. Klauzula wandalizmu / dewastacji (z włączeniem graffiti) 19. Klauzula ograniczenia zasady proporcji

5 20. Klauzula mienia wyłączonego z działalności 21. Klauzula robót budowlano remontowych 22. Klauzula uznania zabezpieczeń p.poż. 23. Klauzula kosztów poszukiwania wycieków 24. Klauzula szkód elektrycznych 25. Klauzula kosztów wymiany wody w basenie 26. Klauzula odtworzenia dokumentacji 27. Klauzula ubezpieczenia mienia nie wskazanego do ubezpieczenia 28. Klauzula zalania pomieszczeń 29. Klauzula ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej k. zakres ubezpieczenia obejmuje następujące fakultatywne klauzule dodatkowe: Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, wandalizmu w tym kradzieży zwykłej: a. system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, b. zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, zakres ubezpieczenia powinien obejmować również kradzież zwykłą z limitem określonym w treści klauzuli oraz kradzież urządzeń i aparatów zamontowanych na zewnątrz z limitem określonym w treści klauzuli c. zakres ubezpieczenia obejmuje mienie posiadane, użytkowane przez Ubezpieczonego d. franszyza integralna: 300 zł, e. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. f. zakres ubezpieczenia obejmuje następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula ubezpieczenia urządzeń i aparatów zewnętrznych 2. Klauzula kradzieży zwykłej 3. Klauzula uznania zabezpieczeń 4. Klauzula stempla bankowego, 5. Klauzula monitorowania płatności składki 6. Klauzula niezmienności taryf, 7. Klauzula podatku VAT, 8. Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami, 9. Klauzula niezawiadomienia o szkodzie, 10. Klauzula szybkiego usunięcia szkody, 11. Klauzula odpowiedzialności, 12. Klauzula pro rata, 13. Klauzula wypłaty odszkodowania, 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: a. system ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego: sumy stałe, dla oprogramowania, kosztów odtworzenia danych i nośników danych: I ryzyko

6 b. wartość ubezpieczenia: księgowa brutto c. zakres ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego: kradzież z włamaniem, kradzież zwykła, rabunek, celowe zniszczenie przez osoby trzecie, niewłaściwa obsługa sprzętu, ogień, eksplozja, piorun, upadek statku powietrznego, akcja ratunkowa, dym, sadza, działanie wody, mróz, wiatr, grad, lawina, osunięcie się ziemi, szkody przepięciowe, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci elektrycznej all risks, - dla kosztów odtworzenia danych: koszty ponownego wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub z istniejącej dokumentacji. - dla oprogramowania i nośników danych: szkody materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, d. Franszyzy: - franszyza integralna dla sprzętu stacjonarnego i przenośny w miejscu ubezpieczenia: 300,00 zł. - franszyza integralna dla sprzętu przenośnego dla szkód powstałych poza miejscem ubezpieczenia nie więcej niż 400,00 zł, - franszyza integralna dla oprogramowania oraz nośników danych 400,00 zł, e. Zakres terytorialny: - sprzęt stacjonarny: teren RP zgodnie ze wskazanym miejscem ubezpieczenia - sprzęt przenośny: teren RP ponadto zakres terytorialny dla sprzętu przenośnego wykorzystywanego do prac służbowych dodatkowo rozszerza się na terytorium Unii Europejskiej z limitem w wysokości 15 tys zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. f. zakres ubezpieczenia obejmuje następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula stempla bankowego, 2. Klauzula monitorowania płatności składki, 3. Klauzula niezmienności taryf, 4. Klauzula podatku VAT, 5. Klauzula kradzieży zwykłej 6. Klauzula niezawiadomienia o szkodzie, 7. Klauzula szybkiego usunięcia szkody, 8. Klauzula odpowiedzialności, 9. Klauzula pro rata, 10. Klauzula reprezentantów 11. Klauzula automatycznego pokrycia, 12. Klauzula wypłaty odszkodowania, 13. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, 14. Klauzula kosztów ratowania mienia,

7 15. Klauzula uznania zabezpieczeń, 16. Klauzula ograniczenia zasady proporcji: 17. Klauzula ubezpieczenia wg wartości księgowych 4) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń/awarii ( MB): a. system ubezpieczenia: sumy stałe, b. wartość ubezpieczenia: księgowa brutto c. zakres ubezpieczenia: nagła i nieprzewidziana utrata, zniszczenie lub uszkodzenie maszyny powstałe między innymi w następstwie: niewłaściwej obsługi, wady materiałowej, błędu konstrukcyjnego lub montażu, eksplozji, dostanie się ciała obcego, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia lub innych przyczyn elektrycznych, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, d. Franszyzy: franszyza integralna: 500 zł, e. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. f. zakres ubezpieczenia obejmuje następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula stempla bankowego, 2. Klauzula monitorowania płatności składki, 3. Klauzula niezmienności taryf, 4. Klauzula podatku VAT, 5. Klauzula niezawiadomienia o szkodzie, 6. Klauzula wyłączenia zasady proporcji, 7. Klauzula szybkiego usunięcia szkody, 8. Klauzula odpowiedzialności, 9. Klauzula pro rata, 10. Klauzula reprezentantów, 11. Klauzula wypłaty odszkodowania, 12. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, 13. Klauzula kosztów ratowania mienia, 14. Klauzula ubezpieczenia wg wartości księgowych 5) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (CPM) a. system ubezpieczenia: sumy stałe, b. wartość ubezpieczenia: księgowa brutto c. zakres ubezpieczenia: ubezpieczeniem objęte są wszelkie wszystkie nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od woli Ubezpieczonego szkody w ubezpieczonych maszynach powstałe między innymi w następstwie: - błędów w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny,

8 - powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, bezpośredniego uderzenia pioruna, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, - kradzieży z włamaniem, rabunku, - zniszczenia przez osoby trzecie, - rozbicie szyb. - ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, zalania przez wydostanie się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń lub instalacji wody lub innych płynów. d. franszyza integralna: 500 zł, e. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. f. zakres ubezpieczenia obejmuje następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula stempla bankowego, 2. Klauzula monitorowania płatności składki, 3. Klauzula niezmienności taryf, 4. Klauzula podatku VAT, 5. Klauzula niezawiadomienia o szkodzie, 6. Klauzula wyłączenia zasady proporcji, 7. Klauzula szybkiego usunięcia szkody, 8. Klauzula odpowiedzialności, 9. Klauzula pro rata, 10. Klauzula reprezentantów, 11. Klauzula wypłaty odszkodowania, 12. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, 13. Klauzula kosztów ratowania mienia, 14. Klauzula uznania zabezpieczeń, 15. Klauzula ubezpieczenia wg wartości księgowych 6) Ubezpieczenie oszklenia: a. przedmiot ubezpieczenia: szyby zewnętrzne, szyby wewnętrzne, szyby okienne i drzwiowe, w tym szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, szyby stanowiące składowe części mebli, stołów, gablot reklamowych, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., szklane przegrody ścienne, osłony, reklamy świetlne, neony, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące lub wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, słupów, filarów i inne przedmioty szklane. b. suma ubezpieczenia, wspólna dla wszystkich jednostek organizacyjnych wskazanych w SIWZ w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, c. system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko,

9 d. zakres ubezpieczenia: utrata lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek ich stłuczenia (rozbicia), koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne, oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do 10% wysokości szkody ponad sumę ubezpieczenia, e. franszyzy: - franszyza integralna: 100 zł, - brak franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego, f. wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia. g. zakres ubezpieczenia obejmuje następujące obligatoryjne klauzule dodatkowe: 1. Klauzula stempla bankowego, 2. Klauzula monitorowania płatności składki, 3. Klauzula niezmienności taryf, 4. Klauzula podatku VAT, 5. Klauzula niezawiadomienia o szkodzie, 6. Klauzula szybkiego usunięcia szkody, 7. Klauzula odpowiedzialności, 8. Klauzula pro rata, 9. Klauzula reprezentantów, 7) Klauzule fakultatywne wspólne dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń/awarii (MB), - ubezpieczenia maszyn i urządzeń (CPM), ubezpieczenia oszklenia:... 5 Przedstawiciele stron 1. Ze strony Ubezpieczyciela za koordynację w zakresie likwidacji szkód indywidualnie dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz do ubezpieczenia ze strony Ubezpieczyciela odpowiedzialny jest: Pan/Pani..., tel.., .. (za szkody.) Pan/Pani.., tel.., .. (za szkody.)

10 Pan/Pani..., tel.., (doubezpieczenia). 2. Ze strony Ubezpieczyciela za koordynację spraw oraz nadzór nad umową odpowiedzialny jest Pan/Pani..., tel.., W przypadku zgłaszania szkód oraz w przypadku doubezpieczeń za koordynację spraw odpowiedzialny jest broker ubezpieczeniowy GSU Broker Sp. z o.o., w imieniu którego odpowiedzialny jest: Za zgłaszanie szkód i koordynację w tym zakresie: Pan/Pani..., tel.., .. Za pozostałe sprawy związane z doubezpieczeniami i bieżącymi sprawami dotyczącymi ubezpieczeń: Pan/Pani..., tel.., Nadzór nad realizacją umowy ze strony Miasta Wodzisław Śląski pełni pracownik: Pan/Pani..., tel.., .. (a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo). 5. Nadzór nad realizacją umowy ze strony jednostki organizacyjnej będą pełnili dyrektorzy jednostek (a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo). 6. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania decyzji dot. zgłoszonych szkód i roszczeń do wiadomości Ubezpieczonego. 7. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do terminowej likwidacji szkód wynikającej z brzmienia art. 817 kodeksu cywilnego, zaś w przypadku powstania opóźnienia w spełnieniu świadczenia Miasto Wodzisław Śląski lub jednostka organizacyjna może wystąpić o naliczenie stosownych odsetek. 6 Okres ubezpieczenia 1. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, od r. do dnia r. 2. Polisy ubezpieczenia zostaną zawarte na roczne okresy ubezpieczenia w terminie:

11 - pierwszy: dla Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży od dnia r. do dnia r., dla pozostałych jednostek wskazanych w SIWZ: od dnia r. do dnia r. - drugi: dla Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży od dnia r. do dnia r., dla pozostałych jednostek wskazanych w SIWZ: od dnia r. do dnia r. 7 Wartość umowy i warunki płatności 1. Łączna wartość składek z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi. brutto (słownie:..). 2. Zamawiający wprowadza następujące zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a. Stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia polis zgodnie z cenami brutto podanymi w ofercie. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. b. Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Ubezpieczyciel może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w którym wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ta miała wpływ na koszty wykonania zamówienia. c. Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W tym przypadku Ubezpieczyciel może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w którym wykaże ponad wszelką wątpliwość, że zmiana ta miała wpływ na koszty wykonania zamówienia. 3. Podstawą do zapłaty składek będą polisy ubezpieczeniowe wystawione zgodnie z warunkami określonym w przedmiocie zamówienia. 4. Składki, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto Ubezpieczyciela w banku...., nr rachunku bankowego:. Składki płatne będą w czterech ratach:

12 a) składka ubezpieczeniowa za pierwszy 12 miesięczny okres ubezpieczeniowy zostanie przekazana na konto Ubezpieczyciela w dwóch równych ratach. I rata płatna w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, II rata płatna do 30 stycznia 2017r. b) składka ubezpieczeniowa za drugi 12 miesięczny okres ubezpieczeniowy zostanie przekazana na konto Ubezpieczyciela w dwóch równych ratach. I rata płatna w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, II rata płatna do 30 stycznia 2018r. 8 Odstąpienie od umowy 1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowyodstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Ubezpieczyciela- w tym wypadku Ubezpieczającemu przysługuje odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym. c) Ubezpieczyciel nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Ubezpieczonego na piśmie- w tym wypadku Ubezpieczającemu przysługuje odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym po wyznaczeniu dodatkowego terminu do realizacji umowy. d) Ubezpieczyciel nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w niniejszej umowieodstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 9 Postanowienia końcowe 1. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszej umowy a treścią polisy ubezpieczenia lub OWU decyduje treść umowy. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie czynności związanych z wykonaniem zamówienia. 3. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli stron o których mowa w 5 nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. polisach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

13 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa zamówień publicznych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 7. Integralną część umowy stanowią ogólne warunki ubezpieczenia (OWU): - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nr, - mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i wandalizmu nr, - sprzętu elektronicznego nr., - maszyn od uszkodzeń (MB) nr, - maszyn i urządzeń od uszkodzeń (CPM)..., - oszklenia nr., 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego oraz jeden dla GSU Broker Sp. z o.o. Ubezpieczony Ubezpieczyciel..... GSU Broker Sp. z o.o..

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia......

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi. pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, Lubomia...... WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Lubomi pomiędzy: Gminą Lubomia ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia reprezentowaną przez: 1.... 2.... a...... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia mienia Miasta Wodzisław Śląski i miejskich jednostek organizacyjnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia mienia Miasta Wodzisław Śląski i miejskich jednostek organizacyjnych. Zadanie/część nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia mienia Miasta Wodzisław Śląski i miejskich jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiot ubezpieczenia: zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy: Zarządem Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

o świadczenie usług ubezpieczeniowych

o świadczenie usług ubezpieczeniowych UMOWA DO CZĘŚCI NR I, Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych zawarta w dniu...r. w Czerwionce-Leszczynach pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA BIALSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD-KAN SP. Z O.O. SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez:

Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP: 922-269-74-72., REGON: 950368747, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 8a do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miasto Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Raciborzu pomiędzy: reprezentowanym przez: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Adamczyka 14, 47 400 Racibórz...... a...... zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DO CZĘSCI NR I o świadczenie usług ubezpieczeniowych W dniu. w Raciborzu pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Załącznik nr 1 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego..

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego.. WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego działa:.. zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-23-96-695, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zygmunta Gliwice, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Załącznik nr 1 do SIWZ 217/16/10/2013/N/Głogów SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kościuszki 15, 67-200

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających Załącznik Nr 5c do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających zawarta w, dnia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo