Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PROJEKTU. pt. Droga do bezpiecznej służby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PROJEKTU. pt. Droga do bezpiecznej służby"

Transkrypt

1 OPIS PROJEKTU pt. Droga do bezpiecznej służby (numer Projektu: POKL /10), realizowanego przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje ogólne 1. Tytuł Projektu: Droga do bezpiecznej służby ; 2. Numer Projektu: POKL /10; 3. Okres realizacji Projektu: od 1 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. 4. Koordynator Projektu: mł. insp. dr Krzysztof Łojek, nr tel. (89) , nr tel. MSW: , nr tel. kom ; adres 5. Asystent Koordynatora ds. rekrutacji: podinsp. Sylwester Karwowski, nr tel. (89) ,nr tel. MSW: , nr tel. kom ; adres 6. Asystent Koordynatora ds. promocji: Jacek Grzeszczyk, nr tel. kom ; adres 7. Specjalista ds. obsługi merytorycznej: Karolina Mikosza, nr tel. (89) , nr tel. MSW , adres 8. Biuro Projektu: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, Szczytno; nr tel. (89) , nr tel. MSW , nr faksu: (89) , nr faksu MSW: , adres 9. Finansowanie Projektu: środki budżetu europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki budżetu krajowego. Oferta programowa Program szkolenia zakłada nabycie przez policjantów wiedzy i umiejętności, które przygotują ich do bezpiecznego i efektywnego kierowania osobowymi pojazdami służbowymi. W trakcie szkolenia Uczestnik wykształci postawy i umiejętności, które będą mu przydatne również poza służbą, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Miejsce realizacji zajęć Szkolenia prowadzone będą w ośrodku doskonalenia techniki jazdy ośrodek doskonalenia techniki jazdy wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

2 Terminy szkoleń Realizacja 37 edycji czterodniowych szkoleń odbędzie się w okresie od 10 września 2013 r. do 22 maja 2015 r. Rekrutacja Uczestnicy szkolenia rekrutowani będą spośród policjantów służby prewencyjnej, służby prewencyjnej ruchu drogowego i służby kryminalnej jednostek Policji. Rekrutacja przeprowadzona będzie przez realizatora Projektu na podstawie imiennego zapotrzebowania oraz danych z Gabinetu Komendanta Głównego Policji w porozumieniu z jednostkami terenowymi Policji. Na szkolenie kierowani powinni być policjanci spełniający kryteria formalne, wynikające z rozporządzenia MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 126, poz. 877 ze zm.), a ponadto policjanci realizujący na co dzień zadania z wykorzystaniem pojazdów służbowych, w szczególności jako uprzywilejowane w ruchu lub wyposażone w wideorejestrator. Przy typowaniu policjantów do udziału w szkoleniu należy również uwzględnić tych, którzy byli uczestnikami zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów służbowych jako kierujący. Listy Uczestników szkolenia, przygotowane przez komórki kadrowe Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji powinny zawierać także listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej zastąpią wcześniej wytypowanych Uczestników szkolenia w razie braku możliwości ich udziału w szkoleniu. Tworząc listy Uczestników szkolenia, należy uwzględnić zapotrzebowanie, jakie Wydziały Kadr i Szkolenia jednostek Policji zgłosiły do Gabinetu Komendanta Głównego Policji na kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym (TJS). Rekrutacja będzie trwała przez cały okres realizacji Projektu i prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans bez względu na płeć. Nabór kandydatów do udziału w Projekcie prowadzi Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, przy współpracy z Gabinetem Komendanta Głównego Policji, Wydziałami Kadr i Szkolenia Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji. Warunki uczestnictwa w projekcie Każdy Uczestnik szkolenia zobowiązany jest ukończyć szkolenie e-learningowe z zakresu znajomości zasad postępowania z pojazdami służbowymi wynikających z obowiązujących przepisów. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym końcowego testu wiedzy. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przesłanie do biura Projektu, za pośrednictwem wyznaczonej i upoważnionej przez właściwego komendanta (KGP/KWP/KSP) osoby, odpowiedzialnej za kontakty robocze w zakresie rekrutacji Uczestników szkolenia, wymaganych dokumentów. Dokumenty poszczególnych uczestników edycji szkolenia powinny być przesłane faksem nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wyznaczonej edycji. Oryginały dokumentów mogą być przesłane w terminie późniejszym. Dokumentacja powinna zawierać: zakres danych osobowych Uczestników projektu, oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3 oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i jego przestrzeganiu. Każdy z Uczestników w zakresie danych osobowych powinien podać adres , niezbędny do kontaktów z realizatorem Projektu. Wzory dokumentów rekrutacyjnych wraz z regulaminem są dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej WSPol w Szczytnie (www.wspol.edu.pl/d/badania/realizowane-projekty-2009-r-/1124-droga-do-bezpiecznej-suby). Są one również udostępnione do pobrania ze strony internetowej Projektu (www.drogadobezpiecznejsluzby.pl) Dane osobowe Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest podstawowym warunkiem uczestniczenia w Projekcie. Niewypełnienie i niezłożenie dokumentów rekrutacyjnych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w Projekcie. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą, na kopercie należy zamieścić dopisek: Zgłoszenie na szkolenie pt. Droga do bezpiecznej służby. Informacje zawarte w dokumentach wykorzystywane będą wyłącznie do celów realizacji Projektu, tj. rekrutacji, archiwizacji, przesyłania materiałów informacyjnych, sprawozdawczości i ewaluacji. Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo wglądu do swoich danych celem ich poprawy oraz obowiązek ich uaktualniania. Realizator Projektu zapewnia poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, ze zm.) Ogłoszenie wyników rekrutacji W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych średnio 14 Uczestników do każdej edycji szkolenia. Osobom zakwalifikowanym potwierdzenie uczestnictwa w Projekcie zostanie przesłane na podany przez nich adres . Wymagane jest potwierdzenie otrzymania zawiadomienia. Dopuszcza się również możliwość poinformowania osoby zakwalifikowanej drogą telefoniczną lub za pośrednictwem komórki właściwej w sprawach kadrowych, pośredniczącej w procesie rekrutacji. Zasady organizacji szkoleń W ramach Projektu planowane jest przeprowadzenie 37 edycji szkoleń w okresie od 10 września 2013 r. do 22 maja 2015 r., w tracie których przewiduje się przeszkolenie 518 policjantek/ów, tj. 36 kobiet i 482 mężczyzn. Szkolenie będzie trwało 4 dni robocze (od wtorku do piątku), nie więcej niż 12 godz. dziennie (1 godzina szkolenia = 45 min). Zajęcia realizowane będą zarówno w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Zajęcia prowadzone będą w grupie przez co najmniej 5 instruktorów doskonalenia techniki jazdy, gwarantujących prawidłową realizację zastosowanej metody kształcenia, a tym samym zapewniających osiągnięcie zamierzonego celu szkoleniowego. Uczestnik szkolenia podlega dwukrotnej ocenie kompetencji: pierwszy praktyczny test, którego celem ma być ocena umiejętności kierowania pojazdem przed rozpoczęciem szkolenia, drugi, (taki sam test) przeprowadzony po zakończeniu szkolenia. Porównanie wyników obu testów kompetencji pozwoli ocenić stopień przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności określonych w programie szkolenia.

4 Koszt szkolenia Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy Projektu dojeżdżają na szkolenie na własny koszt, przy czym mogą ubiegać się od realizatora Projektu zwrot kosztów dojazdu środkami publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, ze zm.), z miejsca zamieszkania do ośrodka doskonalenia techniki jazdy i z powrotem. Zwrot kosztów obejmuje faktycznie poniesione koszty przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego tzw. klasą ekonomiczną (klasy II w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). Zwrot za dojazdy nie obejmuję diet na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, kosztów noclegów lub ryczałtu za nocleg, ryczałtu za przejazd samochodem prywatnym lub służbowym, oraz za dojazdy środkami komunikacji miejscowej. Zakończenie Szkolenia Zaliczenie szkolenia następuje po potwierdzeniu obecności Uczestnika na szkoleniu i po uzyskaniu pozytywnej oceny końcowego testu umiejętności, polegającego na jednokrotnym przejechaniu wyznaczonego toru w określonym czasie. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dopuszcza się przesłanie zaświadczenia do jednostki Policji, w której Uczestnik pełni służbę.

5 Liczba osób do przeszkolenia w II. Etapie PROJEKTU W tym mężczyźni W tym kobiety Liczba osób dotychczas przeszkolonych w I. etapie realizacji PROJEKTU 0 LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Z JEDNOSTEK POLICJI Załącznik nr 1 Lp. Jednostka 1. KWP Białystok KWP Bydgoszcz KWP Gdańsk KWP Gorzów Wlkp KWP Katowice KWP Kielce KWP Kraków KWP Lublin KWP Łódź KWP Olsztyn KWP Opole KWP Poznań KWP Radom KWP Rzeszów KWP Szczecin KWP Wrocław KSP Warszawa KGP RAZEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl 1 z 8 2012-02-29 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo