Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Akademia Policjanta realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zwanym Liderem, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zwanym Partnerem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Lidera, ul. Odlewnicza 8, Warszawa oraz w siedzibie Partnera projektu, ul. Mokra 2, Radom. 3. Okres realizacji projektu: r. do r. 4. Głównym celem projektu jest nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 620 funkcjonariuszy Policji kobiet i mężczyzn z terenu woj. mazowieckiego (Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu) oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb. 5. W ramach projektu zaplanowano realizację 4 rodzajów szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego, kontroli tachografów, nauki jazdy kategorii A, C i D oraz doskonalenia techniki jazdy (motocykl, samochód osobowy, furgon). 6. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady rekrutacji i naboru oraz uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Policjanta. 2. Rekrutacja będzie trwała przez cały okres realizacji projektu i prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans pod względem równego dostępu do szkoleń bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, wiarę i status społeczny. 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Lider projektu we współpracy z Partnerem projektu, będą dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 620 funkcjonariuszy Policji kobiet i mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego (305 funkcjonariuszy kobiet i mężczyzn z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i 315 funkcjonariuszy kobiet i mężczyzn z Komendy Stołecznej Policji), którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, są zainteresowani zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych. Będą to funkcjonariusze kobiety i mężczyźni, zatrudnieni (pełniący służbę) głównie w pionie prewencji.

2 4. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym z czterech zaplanowanych w ramach projektu szkoleń z zakresu kontroli tachografów, ratownictwa medycznego, nauki jazdy kategorii A, C i D oraz doskonalenia techniki jazdy (samochód osobowy, motocykl, furgon). 5. Przewidziane w projekcie szkolenia realizowane będą poza godzinami pracy (służby) uczestników. 6. W ramach projektu prowadzony będzie nabór zamknięty wśród funkcjonariuszy Policji kobiet i mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego (Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - głównie z pionu prewencji). 7. Udział uczestników w szkoleniu jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 3 Ogólne warunki uczestnictwa w projekcie 1. Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające łącznie na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne: a) osoby wykonujące pracę w ramach stosunku służbowego (pełniące służbę) na terenie województwa mazowieckiego, będące funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu (zatrudnieni głównie w pionie prewencji); b) samodzielnie, z własnej inicjatywy, zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych; c) zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie poza miejscem pracy (pełnienia służby) i godzinami pracy (wykonywania obowiązków służbowych); 4 Zasady rekrutacji i naboru 1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą musiały złożyć do Biura projektu komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, tj. : a) kwestionariusz rekrutacyjny obejmujący deklarację chęci udziału w konkretnym szkoleniu zaplanowanym w ramach projektu wraz z uzasadnieniem; b) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; c) kserokopię dowodu osobistego, potwierdzającą dane osobowe uczestnika (oryginał do wglądu); d) deklarację o przystąpieniu do projektu z własnej inicjatywy i wyrażenie zgody na uczestnictwo w szkoleniu poza godzinami pracy (służby); e) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringu i ewaluacji projektu Akademia Policjanta ; 2. Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione w Biurze projektu Lidera i Partnera oraz na stronie internetowej

3 3. Dokumenty rekrutacyjne wyszczególnione w 4 ust 1 należy poprawnie wypełnić i czytelnie podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura Lidera lub Partnera projektu. 4. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną na kopercie należy zamieścić dopisek Zgłoszenie na szkolenie... w ramach projektu pn. Akademia Policjanta. 5. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w ankiecie zgłoszeniowej są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Lidera lub Partnera o każdej ich zmianie. 6. Nie złożenie i nie wypełnienie powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu. Decydować będzie data wpływu kompletu dokumentów do biura projektu Lidera lub Partnera. 7. Dokumenty rekrutacyjne na poszczególne moduły szkoleniowe należy składać zgodnie z następującym harmonogramem: a) szkolenie z zakresu kontroli tachografów: Numer grupy Termin realizacji szkolenia Termin składania dokumentów rekrutacyjnych Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. b) szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego Numer grupy (miejsce realizacji) Grupa 1 (Warszawa) Grupa 2 (Radom) Grupa 3 (Ciechanów) Termin realizacji szkolenia r r r r r r r r r r r r. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych r r r.

4 Grupa 4 (Ostrołęka) Grupa 5 (Warszawa) Grupa 6 (Ciechanów) r r r r r r r r r r r r r r r. c) szkolenie z zakresu nauki jazdy kategorii A, C i D Kategoria (miejsce realizacji) Kategoria A Radom Ciechanów Kategoria C Radom Ciechanów Kategoria D Radom Ciechanów Termin realizacji szkolenia Teoria: ; ; r. Praktyka: r. Teoria: ; ; r. Praktyka: r. Teoria: ; r. Praktyka: r. Teoria: ; r. Praktyka: r. Teoria: ; r. Praktyka: r. Teoria: ; r. Praktyka: r. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych r r r r r r. d) szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy (samochód osobowy, motocykl, furgon) termin realizacji szkolenia r r. termin składania dokumentów rekrutacyjnych r r.

5 8. Ostatecznego wyboru grupy docelowej dokona komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, Specjalista ds. rekrutacji, promocji i informacji (Lider), Specjalista ds. szkoleń (Lider) i Pracownik biura projektu u partnera (Partner). 9. Komisja Rekrutacyjna dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników w oparciu o następujące kryteria: a) kompletnie i poprawnie wypełnione wszystkie dokumenty rekrutacyjne; b) uzasadnienie chęci udziału w konkretnym szkoleniu; c) limit miejsc na poszczególne moduły szkoleniowe; d) kolejność zgłoszeń. 10. Proces rekrutacji będzie odbywał się sukcesywnie dla każdej edycji szkolenia, o której mowa w 4 pkt. 7 i kończył się na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem każdej z edycji. 11. Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na poszczególne rodzaje szkoleń oraz terminy ich realizacji będą publikowane na stronie internetowej 12. Po zakończeniu każdego etapu rekrutacji sporządzony zostanie protokół komisji rekrutacyjnej wraz z listą osób zakwalifikowanych. 13. Zostanie utworzona również lista rezerwowa osób chętnych do udziału w projekcie w przypadku ewentualnej rezygnacji. 14. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej przed jego rozpoczęciem, jej miejsce zajmuje osoba wskazana przez członków komisji rekrutacyjnej. 15. Decyzja komisji rekrutacyjnej o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydata do udziału w projekcie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 16. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane pisemnie lub mailowo (z potwierdzeniem odbioru informacji faxem lub mailem). Dopuszcza się również możliwość poinformowania osoby zakwalifikowanej drogą telefoniczną (sporządzona notatka służbowa). 17. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lider projektu nie będzie informował osób niezakwalifikowanych. 18. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wykorzystywane będą wyłącznie dla celów realizacji projektu pn. Akademia Policjanta - na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz na potrzeby ewidencji szkoleniowej. 19. Lider i Partner projektu zapewniają poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). 5 Proponowane rodzaje szkoleń 1. W ramach projektu będą realizowane szkolenia z zakresu kontroli tachografów, ratownictwa medycznego, nauki jazdy kategorii A, C i D oraz doskonalenia nauki jazdy (samochód osobowy, motocykl, furgon). 2. Rodzaje szkoleń zostały zaplanowane zgodnie z przeprowadzoną diagnozą dostosowaną do aktualnych potrzeb Policji. 3. Na szkolenie z zakresu kontroli tachografów zostanie zakwalifikowanych 70 osób (7 grup po 10 osób, czas trwania szkolenia 8 godzin, zjazd jednodniowy). Szkolenie

6 obejmuje część teoretyczną i praktyczną obsługi tachografów cyfrowych skierowane do funkcjonariuszy policji kobiet i mężczyzn, którzy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli drogowych czasu pracy kierowców. 4. Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego obejmie 180 osób (6 grup po 30 osób), czas trwania szkolenia 66 godzin (25godzin teoria, 41 godzin praktyka), na każdą grupę przypadają 4 zjazdy 2 dniowe (1 zjazd teoria, 3 zjazdy praktyka). Po skończeniu części teoretycznej 30-to osobowa grupa zostanie podzielona na praktyki na 5 grup po 6 osób. W ramach kursu uczestnicy poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, a także właściwego zachowania się na miejscu zdarzenia, tzn. zabezpieczenia miejsca zdarzenia we właściwy sposób, sprawdzania bezpieczeństwa pojazdu, zabezpieczenia siebie i osób postronnych itp. Na zajęciach praktycznych przejdą szereg ćwiczeń, pozoracji i symulacji. Szkolenie kończy się egzaminem na ostatnim zjeździe, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA oraz MON z dnia r w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu ratownika. 5. Na szkolenie z zakresu nauki jazdy kat. A, C i D zostanie zakwalifikowanych ogółem 100 osób: kategoria A (40 osób 50h), kategoria C (40 osób 50h), kategoria D (20 osób posiadający już prawo jazdy kat. C 60h, a dla posiadających prawo jazdy kat. B - 80h). Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 20 i 10 osobowe w zależności od kategorii. Szkolenie kończy się egzaminem. Przed rozpoczęciem szkolenia Nauka jazdy kat. A, C i D każdy uczestnik zostanie skierowany na badania lekarskie. W przypadku negatywnej oceny lekarskiej, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany na szkolenie. 6. Na szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy (samochód osobowy 200 osób, motocykl 40 osób, furgon 30 osób) zostanie zakwalifikowanych łącznie 270 osób. Szkolenie dla jednej grupy trwa 8,5 godziny. Funkcjonariusze policji kobiety i mężczyźni nabędą umiejętności reagowania i zachowania się w terenie w sytuacjach ekstremalnych. Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące grupy: a) 18 grup (max. po 12 osób) w doskonaleniu techniki jazdy samochodem osobowym, b) 4 grupy (max. po 10 osób) w doskonaleniu techniki jazdy motocyklem, c) 3 grupy (max. po 10 osób) w doskonaleniu techniki jazdy furgonem. Uczestnicy szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy motocyklem zobowiązani są do posiadania kompletnego stroju ochronnego dla motocyklisty (kombinezon, kask, rękawice i obuwie motocyklowe). 6 Udział w szkoleniach 1. O zakwalifikowaniu do danego modułu tematycznego decyduje zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku oraz uzasadnienie chęci udziału w konkretnym szkoleniu wskazane w ankiecie zgłoszeniowej przez każdego uczestnika. 2. O terminie rozpoczęcia szkolenia uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (pocztą tradycyjną lub mailowo).

7 3. Przed rozpoczęciem każdego szkolenia dopuszcza się możliwość sprawdzenia wiarygodności danych dotyczących każdego zakwalifikowanego uczestnika, poprzez przesłanie zapytania do właściwej Komendy Policji. 4. Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Osoba biorąca udział w szkoleniu będzie potwierdzać każdorazowo swoją obecność na liście obecności. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem szkoleń. 5. Uczestnicy projektu zostaną ubezpieczeni na czas realizacji szkoleń. 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest nie później niż na tydzień przed jego rozpoczęciem. 7. W przypadku szkoleń: Ratownictwo medyczne w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i Nauka jazdy kategorii A, C i D, uczestnik zobowiązany jest do 100% uczestnictwa w zajęciach. 8. Uczestnik szkoleń: Kontrola tachografów oraz Doskonalenie techniki jazdy zobowiązuje się do regularnego udziału w zajęciach, w wymiarze minimum 80% wszystkich zajęć (godzin szkoleniowych). 9. Nieobecność uczestnika szkoleń: Kontrola tachografów oraz Doskonalenie techniki jazdy na więcej niż 20% zajęć wymaga pisemnego usprawiedliwienia nieobecności. Przekroczenie limitu 20% nieobecności bez podania uzasadnienia jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w projekcie. 10. Nieobecności będą usprawiedliwiane w przypadku przedstawienia zwolnienia lekarskiego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 11. W pozostałych przypadkach usprawiedliwienia nieobecności będą rozpatrywane indywidualnie. 12. Kopia dokumentu poświadczającego nieobecność, wymieniona w punkcie 9, musi być dostarczona przez uczestnika projektu w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach z własnej winy lub skreślenia z listy uczestników spowodowany niedopełnieniem wymagań zawartych w Regulaminie, uczestnik projektu zobowiązany jest pokryć koszty uczestnictwa w szkoleniu wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 14. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet podczas cyklu szkoleniowego, jak również ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia. 15. Uczestnik zobowiązany jest do przystępowania do testów sprawdzających wiedzę nabywaną na szkoleniu (dotyczy szkolenia Kontrola tachografów i Doskonalenie techniki jazdy motocyklem, samochodem osobowym lub furgonem), po którym otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W przypadku szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego oraz nauki jazdy kategorii A, C i D uczestnicy przystąpią do egzaminu sprawdzającego, potwierdzonego odpowiednim certyfikatem. 16. Zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. opatrzone zostaną logo UE, EFS i POKL. 17. Uczestnicy projektu dojeżdżający na szkolenia z zakresu kontroli tachografów i ratownictwa medycznego mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Zwroty za dojazdy nie obejmują kosztów biletów komunikacji miejskiej. 18. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu będzie następowała do wysokości 60 zł. (w obie strony) za dojazd publicznym środkiem transportu po wypełnieniu odpowiednich oświadczeń i przedstawienia biletu uprawniającego do przejazdu lub na podstawie oświadczenia uczestnika szkolenia w przypadku podróży samochodem prywatnym.

8 19. Projektodawca (Lider projektu) zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, serwis kawowy, wyżywienie i nocleg podczas szkoleń. Dodatkowo zostanie wynajęty autokar w celu przewozu uczestników z miejsca szkolenia do hotelu pierwszego dnia oraz z hotelu na miejsce szkolenia drugiego dnia. 7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze projektu Lidera i Partnera oraz na stronie internetowej 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa o przystąpieniu do projektu z własnej inicjatywy i wyrażenie zgody na uczestnictwo w szkoleniu poza godzinami pracy Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringu i ewaluacji projektu Akademia Policjanta Załącznik nr 4 Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu Załącznik nr 5 Kserokopia dowodu osobistego

Regulamin projektu. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

Regulamin projektu. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu Regulamin projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.2 w partnerstwie z: Powiatem Otwockim Realizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu

Regulamin projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu Regulamin projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.2 POKL w partnerstwie z: Gminą Miastem Płock

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w projekcie Akademia Policjanta realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Radomiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA STRAŻAKA

REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA STRAŻAKA REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA STRAŻAKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, 30-616 Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szkoła Kaskaderów Filmowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wspieramy kluczowe kadry firm turystycznych! realizowanym przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wspieramy

Bardziej szczegółowo

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Europejski Funkcjonariusz realizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowany jest przez Fundację EOS na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa nr projektu: WND-POKL.09.05.00-18-119/12, nr umowy :. współfinansowany ze środków w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Integracja Sensoryczna szansą na podniesienie kwalifikacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Certyfikat doradcy ds. funduszy unijnych szansą na sukces zawodowy realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Główny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku.

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku. Regulamin rekrutacji dla osób chcących uczestniczyć w projekcie Kierowca wykwalifikowany dobra LOKata na przyszłość!, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1) Projekt pn. Agroturystyka szansą na alternatywne źródło dochodu realizowany jest przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Akademia Policyjna współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Akademia Policyjna współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu AKADEMIA POLICYJNA realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL realizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. w projekcie

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. w projekcie REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Wzmocnienie zasobów ludzkich w województwie dolnośląskim poprzez rozwój usług szkoleniowych 1 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNI NA RYNKU PRACY Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 1 Postanowienia ogólne. 1. Projekt Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nauczyciel na miarę Europy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU Nauczyciel na miarę Europy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nauczyciel na miarę Europy 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny REGULAMIN PROJEKTU Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć

REGULAMIN projektu e-obywatel. Słownik pojęć REGULAMIN projektu e-obywatel 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. e-obywatel realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY" Numer projektu WND-POKL.08.01.01-20-112/10, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Informacja o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo