Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Akademia Policjanta realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zwanym Liderem, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zwanym Partnerem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Lidera, ul. Odlewnicza 8, Warszawa oraz w siedzibie Partnera projektu, ul. Mokra 2, Radom. 3. Okres realizacji projektu: r. do r. 4. Głównym celem projektu jest nabycie nowych, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 620 funkcjonariuszy Policji kobiet i mężczyzn z terenu woj. mazowieckiego (Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu) oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb. 5. W ramach projektu zaplanowano realizację 4 rodzajów szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego, kontroli tachografów, nauki jazdy kategorii A, C i D oraz doskonalenia techniki jazdy (motocykl, samochód osobowy, furgon). 6. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa podstawowe założenia projektu, zasady rekrutacji i naboru oraz uczestnictwa w projekcie pn. Akademia Policjanta. 2. Rekrutacja będzie trwała przez cały okres realizacji projektu i prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans pod względem równego dostępu do szkoleń bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, wiarę i status społeczny. 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Lider projektu we współpracy z Partnerem projektu, będą dążyć do zakwalifikowania do udziału w ramach projektu 620 funkcjonariuszy Policji kobiet i mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego (305 funkcjonariuszy kobiet i mężczyzn z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i 315 funkcjonariuszy kobiet i mężczyzn z Komendy Stołecznej Policji), którzy z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, są zainteresowani zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych. Będą to funkcjonariusze kobiety i mężczyźni, zatrudnieni (pełniący służbę) głównie w pionie prewencji.

2 4. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym z czterech zaplanowanych w ramach projektu szkoleń z zakresu kontroli tachografów, ratownictwa medycznego, nauki jazdy kategorii A, C i D oraz doskonalenia techniki jazdy (samochód osobowy, motocykl, furgon). 5. Przewidziane w projekcie szkolenia realizowane będą poza godzinami pracy (służby) uczestników. 6. W ramach projektu prowadzony będzie nabór zamknięty wśród funkcjonariuszy Policji kobiet i mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego (Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu - głównie z pionu prewencji). 7. Udział uczestników w szkoleniu jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 3 Ogólne warunki uczestnictwa w projekcie 1. Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające łącznie na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne: a) osoby wykonujące pracę w ramach stosunku służbowego (pełniące służbę) na terenie województwa mazowieckiego, będące funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu (zatrudnieni głównie w pionie prewencji); b) samodzielnie, z własnej inicjatywy, zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych; c) zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie poza miejscem pracy (pełnienia służby) i godzinami pracy (wykonywania obowiązków służbowych); 4 Zasady rekrutacji i naboru 1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą musiały złożyć do Biura projektu komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, tj. : a) kwestionariusz rekrutacyjny obejmujący deklarację chęci udziału w konkretnym szkoleniu zaplanowanym w ramach projektu wraz z uzasadnieniem; b) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; c) kserokopię dowodu osobistego, potwierdzającą dane osobowe uczestnika (oryginał do wglądu); d) deklarację o przystąpieniu do projektu z własnej inicjatywy i wyrażenie zgody na uczestnictwo w szkoleniu poza godzinami pracy (służby); e) oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringu i ewaluacji projektu Akademia Policjanta ; 2. Dokumenty rekrutacyjne zostaną udostępnione w Biurze projektu Lidera i Partnera oraz na stronie internetowej

3 3. Dokumenty rekrutacyjne wyszczególnione w 4 ust 1 należy poprawnie wypełnić i czytelnie podpisać oraz złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura Lidera lub Partnera projektu. 4. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną na kopercie należy zamieścić dopisek Zgłoszenie na szkolenie... w ramach projektu pn. Akademia Policjanta. 5. Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w ankiecie zgłoszeniowej są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Lidera lub Partnera o każdej ich zmianie. 6. Nie złożenie i nie wypełnienie powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu. Decydować będzie data wpływu kompletu dokumentów do biura projektu Lidera lub Partnera. 7. Dokumenty rekrutacyjne na poszczególne moduły szkoleniowe należy składać zgodnie z następującym harmonogramem: a) szkolenie z zakresu kontroli tachografów: Numer grupy Termin realizacji szkolenia Termin składania dokumentów rekrutacyjnych Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. Grupa r r. b) szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego Numer grupy (miejsce realizacji) Grupa 1 (Warszawa) Grupa 2 (Radom) Grupa 3 (Ciechanów) Termin realizacji szkolenia r r r r r r r r r r r r. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych r r r.

4 Grupa 4 (Ostrołęka) Grupa 5 (Warszawa) Grupa 6 (Ciechanów) r r r r r r r r r r r r r r r. c) szkolenie z zakresu nauki jazdy kategorii A, C i D Kategoria (miejsce realizacji) Kategoria A Radom Ciechanów Kategoria C Radom Ciechanów Kategoria D Radom Ciechanów Termin realizacji szkolenia Teoria: ; ; r. Praktyka: r. Teoria: ; ; r. Praktyka: r. Teoria: ; r. Praktyka: r. Teoria: ; r. Praktyka: r. Teoria: ; r. Praktyka: r. Teoria: ; r. Praktyka: r. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych r r r r r r. d) szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy (samochód osobowy, motocykl, furgon) termin realizacji szkolenia r r. termin składania dokumentów rekrutacyjnych r r.

5 8. Ostatecznego wyboru grupy docelowej dokona komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu, Specjalista ds. rekrutacji, promocji i informacji (Lider), Specjalista ds. szkoleń (Lider) i Pracownik biura projektu u partnera (Partner). 9. Komisja Rekrutacyjna dokona ostatecznego zatwierdzenia listy uczestników w oparciu o następujące kryteria: a) kompletnie i poprawnie wypełnione wszystkie dokumenty rekrutacyjne; b) uzasadnienie chęci udziału w konkretnym szkoleniu; c) limit miejsc na poszczególne moduły szkoleniowe; d) kolejność zgłoszeń. 10. Proces rekrutacji będzie odbywał się sukcesywnie dla każdej edycji szkolenia, o której mowa w 4 pkt. 7 i kończył się na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem każdej z edycji. 11. Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na poszczególne rodzaje szkoleń oraz terminy ich realizacji będą publikowane na stronie internetowej 12. Po zakończeniu każdego etapu rekrutacji sporządzony zostanie protokół komisji rekrutacyjnej wraz z listą osób zakwalifikowanych. 13. Zostanie utworzona również lista rezerwowa osób chętnych do udziału w projekcie w przypadku ewentualnej rezygnacji. 14. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej przed jego rozpoczęciem, jej miejsce zajmuje osoba wskazana przez członków komisji rekrutacyjnej. 15. Decyzja komisji rekrutacyjnej o przyjęciu bądź odrzuceniu kandydata do udziału w projekcie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 16. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane pisemnie lub mailowo (z potwierdzeniem odbioru informacji faxem lub mailem). Dopuszcza się również możliwość poinformowania osoby zakwalifikowanej drogą telefoniczną (sporządzona notatka służbowa). 17. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lider projektu nie będzie informował osób niezakwalifikowanych. 18. Informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wykorzystywane będą wyłącznie dla celów realizacji projektu pn. Akademia Policjanta - na potrzeby procesu rekrutacji, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz na potrzeby ewidencji szkoleniowej. 19. Lider i Partner projektu zapewniają poufność otrzymanych informacji i danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). 5 Proponowane rodzaje szkoleń 1. W ramach projektu będą realizowane szkolenia z zakresu kontroli tachografów, ratownictwa medycznego, nauki jazdy kategorii A, C i D oraz doskonalenia nauki jazdy (samochód osobowy, motocykl, furgon). 2. Rodzaje szkoleń zostały zaplanowane zgodnie z przeprowadzoną diagnozą dostosowaną do aktualnych potrzeb Policji. 3. Na szkolenie z zakresu kontroli tachografów zostanie zakwalifikowanych 70 osób (7 grup po 10 osób, czas trwania szkolenia 8 godzin, zjazd jednodniowy). Szkolenie

6 obejmuje część teoretyczną i praktyczną obsługi tachografów cyfrowych skierowane do funkcjonariuszy policji kobiet i mężczyzn, którzy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli drogowych czasu pracy kierowców. 4. Szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego obejmie 180 osób (6 grup po 30 osób), czas trwania szkolenia 66 godzin (25godzin teoria, 41 godzin praktyka), na każdą grupę przypadają 4 zjazdy 2 dniowe (1 zjazd teoria, 3 zjazdy praktyka). Po skończeniu części teoretycznej 30-to osobowa grupa zostanie podzielona na praktyki na 5 grup po 6 osób. W ramach kursu uczestnicy poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, a także właściwego zachowania się na miejscu zdarzenia, tzn. zabezpieczenia miejsca zdarzenia we właściwy sposób, sprawdzania bezpieczeństwa pojazdu, zabezpieczenia siebie i osób postronnych itp. Na zajęciach praktycznych przejdą szereg ćwiczeń, pozoracji i symulacji. Szkolenie kończy się egzaminem na ostatnim zjeździe, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA oraz MON z dnia r w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu ratownika. 5. Na szkolenie z zakresu nauki jazdy kat. A, C i D zostanie zakwalifikowanych ogółem 100 osób: kategoria A (40 osób 50h), kategoria C (40 osób 50h), kategoria D (20 osób posiadający już prawo jazdy kat. C 60h, a dla posiadających prawo jazdy kat. B - 80h). Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 20 i 10 osobowe w zależności od kategorii. Szkolenie kończy się egzaminem. Przed rozpoczęciem szkolenia Nauka jazdy kat. A, C i D każdy uczestnik zostanie skierowany na badania lekarskie. W przypadku negatywnej oceny lekarskiej, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany na szkolenie. 6. Na szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy (samochód osobowy 200 osób, motocykl 40 osób, furgon 30 osób) zostanie zakwalifikowanych łącznie 270 osób. Szkolenie dla jednej grupy trwa 8,5 godziny. Funkcjonariusze policji kobiety i mężczyźni nabędą umiejętności reagowania i zachowania się w terenie w sytuacjach ekstremalnych. Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące grupy: a) 18 grup (max. po 12 osób) w doskonaleniu techniki jazdy samochodem osobowym, b) 4 grupy (max. po 10 osób) w doskonaleniu techniki jazdy motocyklem, c) 3 grupy (max. po 10 osób) w doskonaleniu techniki jazdy furgonem. Uczestnicy szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy motocyklem zobowiązani są do posiadania kompletnego stroju ochronnego dla motocyklisty (kombinezon, kask, rękawice i obuwie motocyklowe). 6 Udział w szkoleniach 1. O zakwalifikowaniu do danego modułu tematycznego decyduje zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku oraz uzasadnienie chęci udziału w konkretnym szkoleniu wskazane w ankiecie zgłoszeniowej przez każdego uczestnika. 2. O terminie rozpoczęcia szkolenia uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (pocztą tradycyjną lub mailowo).

7 3. Przed rozpoczęciem każdego szkolenia dopuszcza się możliwość sprawdzenia wiarygodności danych dotyczących każdego zakwalifikowanego uczestnika, poprzez przesłanie zapytania do właściwej Komendy Policji. 4. Każdy z uczestników szkolenia zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Osoba biorąca udział w szkoleniu będzie potwierdzać każdorazowo swoją obecność na liście obecności. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem szkoleń. 5. Uczestnicy projektu zostaną ubezpieczeni na czas realizacji szkoleń. 6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa jest nie później niż na tydzień przed jego rozpoczęciem. 7. W przypadku szkoleń: Ratownictwo medyczne w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i Nauka jazdy kategorii A, C i D, uczestnik zobowiązany jest do 100% uczestnictwa w zajęciach. 8. Uczestnik szkoleń: Kontrola tachografów oraz Doskonalenie techniki jazdy zobowiązuje się do regularnego udziału w zajęciach, w wymiarze minimum 80% wszystkich zajęć (godzin szkoleniowych). 9. Nieobecność uczestnika szkoleń: Kontrola tachografów oraz Doskonalenie techniki jazdy na więcej niż 20% zajęć wymaga pisemnego usprawiedliwienia nieobecności. Przekroczenie limitu 20% nieobecności bez podania uzasadnienia jest równoznaczne z wykluczeniem z udziału w projekcie. 10. Nieobecności będą usprawiedliwiane w przypadku przedstawienia zwolnienia lekarskiego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 11. W pozostałych przypadkach usprawiedliwienia nieobecności będą rozpatrywane indywidualnie. 12. Kopia dokumentu poświadczającego nieobecność, wymieniona w punkcie 9, musi być dostarczona przez uczestnika projektu w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach z własnej winy lub skreślenia z listy uczestników spowodowany niedopełnieniem wymagań zawartych w Regulaminie, uczestnik projektu zobowiązany jest pokryć koszty uczestnictwa w szkoleniu wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 14. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet podczas cyklu szkoleniowego, jak również ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia. 15. Uczestnik zobowiązany jest do przystępowania do testów sprawdzających wiedzę nabywaną na szkoleniu (dotyczy szkolenia Kontrola tachografów i Doskonalenie techniki jazdy motocyklem, samochodem osobowym lub furgonem), po którym otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. W przypadku szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego oraz nauki jazdy kategorii A, C i D uczestnicy przystąpią do egzaminu sprawdzającego, potwierdzonego odpowiednim certyfikatem. 16. Zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. opatrzone zostaną logo UE, EFS i POKL. 17. Uczestnicy projektu dojeżdżający na szkolenia z zakresu kontroli tachografów i ratownictwa medycznego mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Zwroty za dojazdy nie obejmują kosztów biletów komunikacji miejskiej. 18. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu będzie następowała do wysokości 60 zł. (w obie strony) za dojazd publicznym środkiem transportu po wypełnieniu odpowiednich oświadczeń i przedstawienia biletu uprawniającego do przejazdu lub na podstawie oświadczenia uczestnika szkolenia w przypadku podróży samochodem prywatnym.

8 19. Projektodawca (Lider projektu) zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, serwis kawowy, wyżywienie i nocleg podczas szkoleń. Dodatkowo zostanie wynajęty autokar w celu przewozu uczestników z miejsca szkolenia do hotelu pierwszego dnia oraz z hotelu na miejsce szkolenia drugiego dnia. 7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze projektu Lidera i Partnera oraz na stronie internetowej 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacyjny Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa o przystąpieniu do projektu z własnej inicjatywy i wyrażenie zgody na uczestnictwo w szkoleniu poza godzinami pracy Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów monitoringu i ewaluacji projektu Akademia Policjanta Załącznik nr 4 Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu Załącznik nr 5 Kserokopia dowodu osobistego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo