REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH"

Transkrypt

1 Parzymiechy, dn r REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. PI BSFT INNOWACYJNA METODA TERAPEUTYCZNA W STACJONARNYM LECZENIU UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH OSÓB DOROSŁYCH 1 Warunki rejestracji i naboru 1. Nabór uczestników do projektu nr POKL /12 pn. PI BSFT innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym realizowanego w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi Lider projektu Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o. o. z siedzibą w Parzymiechach, ul. Częstochowska 1 2. Nabór, o którym jest mowa w pkt. 1 prowadzony jest od dnia r. do dnia r. 3. Uczestnikami projektu w zakresie działań szkoleniowych bądź też terapeutyczno aktywizujących tzn. cyklu szkoleń w zakresie BSFT, jako terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu lub też terapii i doradztwa indywidualnego z zakresu aktywizacji zawodowej mogą zostać osoby, zwane dalej uczestnikami użytkownikami (terapeuci) lub uczestnikami odbiorcami (pacjenci), spełniające następujące kryteria: 3.1. W przypadku uczestników użytkowników - w pierwszej kolejności dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłaszający swój udział w projekcie pracownicy zakładów terapii stacjonarnej zatrudnieni na stanowisku specjalisty terapii uzależnień: Ośrodka Terapii Uzależnień Sp. z o. o. w Parzymiechach, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gorzycach, Wojewódzkiego Oddziału Neuropsychiatrycznego - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Lublińcu oraz z pozostałych zakładów lecznictwa stacjonarnego w łącznej liczbie 22 osób (14 kobiet i 8 mężczyzn). Osoby te winny dokonać zgłoszenia wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa w projekcie i złożyć je na ręce właściwego kierownika oddziału, w którym są zatrudnione (wstępna selekcja) a następnie proponowana lista kandydatów do szkolenia zostanie przekazana Komisji Rekrutacyjnej W przypadku uczestników odbiorców - osoby uzależnione od alkoholu nieaktywne zawodowo, które dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłoszą swój udział w projekcie w łącznej liczbie 48 osób (18 kobiet i 30 mężczyzn) i jednocześnie spełniać będą następujące kryteria: a) osoby (kobieta lub mężczyzna) w wieku od 18 do 40 lat 12 osób, b) osoby (kobieta lub mężczyzna) wieku powyżej 40 lat 12 osób,

2 c) kobiety w wieku powyżej 18 lat 12 osób, d) osoby skierowane nakazem sądowym na terapię (kobiety i mężczyźni) w wieku lat 12 osób e) wymienione w niniejszym punkcie osoby winny być po detoksykacji a o ich zgłoszeniu będą decydować konsultacje medyczne dokonane na podstawie karty pacjenta (wstępna selekcja). 4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 4.1. I etap - akcja informacyjno promocyjna i akcja ulotkowo plakatowa akcja informacyjno promocyjna w województwie śląskiego poprzez spotkania bezpośrednie przedstawicieli Lidera z instytucjami i osobami z grup docelowych udzielanie informacji o projekcie wszystkim potencjalnym uczestnikom projektu pocztą elektroniczną i telefonicznie informacje o projekcie rozpowszechniane na www. artykuły prasowe, TV akcja ulotkowo plakatowa na terenie województwa śląskiego wśród grup docelowych w projekcie 4.2. II etap działania informacyjno rekrutacyjne działania informacyjno rekrutacyjne dla uczestników z województwa śląskiego realizacja roboczych spotkań informacyjno rekrutacyjnych w ośrodkach wymienionych w punkcie 3.1 niniejszego regulaminu akcja informacyjno promocyjno rekrutacyjna w województwie śląskim oraz kolejne spotkania bezpośrednie Wnioskodawcy z instytucjami i osobami z grup docelowych wysyłka informacji o projekcie do wszystkich potencjalnych uczestników projektu pocztą elektroniczną artykuły prasowe, TV akcja ulotkowo plakatowa na terenie województwa śląskiego wśród grup docelowych w projekcie informacje o projekcie i rekrutacji do projektu, deklaracje uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy rozpowszechniane poprzez www III etap analiza i kwalifikacja zgłoszeń uczestników do projektu i powiadamianie uczestników o ich zakwalifikowaniu. 5. Liczba uczestników szkoleń w zakresie metody BSFT dla terapeutów - użytkowników ustalona została na poziomie 22 osób, podzielonych na 2 grupy szkoleniowe po 11 osób. 6. Liczba uczestników odbiorców (osób uzależnionych od alkoholu) ustalona została na poziomie 48 osób (kobiety i mężczyźni) w podziale na 4 grupy po 12 osób dobranych wg kryteriów zapisanych w punkcie 3.2 niniejszego regulaminu. 7. O kwalifikacji zgłoszeń do projektu decyduje spełnienie kryteriów udziału w projekcje przedstawionych w 1 pkt.3.1 i 3.2 niniejszego Regulaminu.

3 8. Osoby zgłaszające swój udział w projekcie wypełniają deklarację uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy oraz w przypadku terapeutów zatrudnionych na stanowisku specjalisty terapii uzależnień - dołączają zaświadczenie o zatrudnieniu w stacjonarnym oddziale terapii uzależnień od alkoholu działającym na terenie województwa śląskiego. 9. Za proces rekrutacji uczestników do projektu odpowiada 3 osobowa Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Lidera i Partnera 10. Osoby, które będą spełniały wszystkie warunki, ale z powodu braku wolnych miejsc nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zostaną, za ich zgodą, wpisane na specjalnie utworzoną listę rezerwową - maksymalnie 5 osób uczestnicy użytkownicy i 10 osób uczestnicy - odbiorcy. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy głównej, możliwe będzie zakwalifikowanie w jej miejsce osoby z listy rezerwowej. 11. Przystąpienie do procesu rekrutacyjnego odbywa się na koszt własny kandydata na uczestnika projektu. 12. Informacje o warunkach udziału w projekcie, formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie dostępne są na stronie internetowej projektu: oraz: w Ośrodku Terapii Uzależnień Sp. z o. o Parzymiechy, ul. Częstochowska 1 Tel , Fax lub a także w Placówce Zamiejscowej Ośrodka Terapii Uzależnień Sp. z o. o Częstochowa, ul. Ogrodowa 66 Tel , Fax Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego i podjęcia przez Prezesa Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień Sp. z o. o. w Parzymiechach Lidera projektu ostatecznej decyzji o wynikach rekrutacji. 14. Ogłoszenie wyników zostanie przekazane osobom, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji w formie zawiadomienia osobistego, elektronicznego, telefonicznego lub listownego. 2 Obowiązki uczestnika 1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestniczenia w działaniach, przewidzianych projektem dla danej grupy uczestników. 2. Do obowiązków uczestnika biorącego udział w projekcie należy: 2.1. po otrzymaniu zawiadomienia pisemne potwierdzenie uczestnictwa (pocztą lub faksem) 2.2. potwierdzanie udziału w szkoleniu lub terapii na listach;

4 2.3. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu/module szkoleniowym (w wypadku choroby i zdarzeń losowych), uczestnik ma możliwość udziału w opuszczonym module szkoleniowym w innej grupie ale do bazy hotelowej dojeżdża na koszt własny wypełnianie arkuszy ankiet ewaluacyjnych na każdym szkoleniu; 2.5. wypełnianie ankiet ewaluacyjnych na początku, w połowie oraz na koniec przewidzianych w projekcie form wsparcia dla danej grupy uczestników obowiązkowego udziału w procedurach badawczych przewidzianych działaniami projektowymi; 2.7. informowanie Lidera projektu lub Partnera projektu o każdorazowej zmianie danych teleadresowych i personalnych w przypadku uzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik jest zobowiązany do złożenia w Biurze projektu w Częstochowie pisemnej rezygnacji. 3 Obowiązki Realizatora 1. Do obowiązków Realizatora projektu należy: 1.1. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do realizacji działań w projekcie; 1.2. zapewnienie trenerów oraz doradców; 1.3. zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych na wymienione poniżej działania w projekcie; 1.4. zapewnienie wyżywienia, dojazdu i noclegów dla uczestników użytkowników (terapeutów) w trakcie trwania szkoleń oraz cateringu dla uczestników odbiorców (osób uzależnionych od alkoholu) biorących udział w terapii; 1.5. zapewnienie sal i cateringu podczas w/w działań; 1.6. realizacja działań zgodnie z założeniami projektu; 1.7. informowanie zrekrutowanych wcześniej uczestników o terminach i miejscu działań określonych w 4 niniejszego regulaminu. 4 Realizacja projektu 1. W ramach projektu realizowane będą następujące działania z udziałem uczestników użytkowników (terapeutów): a. Szkolenia dla w zakresie metody BSFT, jako terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu: Łącznie 272 godz. szkoleniowe 3 zjazdy trzydniowe po 24 godziny x 2 grupy oraz 4 zjazdy dwudniowe po 16 godzin x 2 grupy 2 grupy po 11 osób - łącznie 22 osoby. 2. W ramach projektu realizowane będą następujące działania z udziałem uczestników odbiorców (osób uzależnionych od alkoholu): a. Program pilotażowy, w którym udział wezmą osoby uzależnione od alkoholu w liczbie 48 (18 kobiet i 30 mężczyzn) podzielonych na 4 grupy po 12 osób każda wg następujących kryteriów: a) osoby (kobieta lub mężczyzna) w wieku od 18 do 40 lat, b) osoby (kobieta lub mężczyzna) wieku powyżej 40 lat, c) kobiety w wieku powyżej 18 lat, d) osoby skierowane (wyrokiem sądowym) na terapię (kobiety i mężczyźni) w wieku lat Łącznie 640 godzin terapii (bez okresu detoksykacji) prowadzonych przez 2 trenerów w każdej grupie dla 4 grup osób uzależnionych od alkoholu (po 12 osób każda grupa) przez 4 tygodnie po 40 godzin w tygodniu.

5 b. Doradztwo indywidualne realizowane przez doradcę zawodowego dla 48 uczestników - odbiorców po 10 godzin dla każdego uczestnika - odbiorcy Łącznie 480 godzin doradztwa indywidualnego dla uczestników odbiorców (dorosłe osoby uzależnione od alkoholu). 3. Udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny. 5 Uwagi końcowe 1. Udostępnienie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 962 z późniejszymi zmianami) 2. Dane, o których mowa w 5 pkt. 1 przechowywane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) 3. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu nie będą miały możliwości uczestnictwa w działaniach projektu. 4. Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie 5. Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji uczestnika w projekcie podejmuje Prezes Ośrodka Terapii Uzależnień Sp. z o. o. w Parzymiechach Lider projektu Opracował: Zatwierdził: Andrzej Rybak Prezes Zarządu Koordynator projektu Ośrodka Terapii Uzależnień Sp. z o. o. Marek Grzyb Lider projektu

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo