SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o."

Transkrypt

1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. zwane dalej SWU, maj zastosowanie do Umowy Ubezpieczenia zawartej przez Generali Towarzystwo Ubezpiecze S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Postpu 15B, zarejestrowan w rejestrze przedsibiorców prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy PLN wpłacony w całoci, NIP , nalec do Grupy Generali, figurujcej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP, zwana dalej Generali, z Polsk Telefoni Komórkow - Centertel Sp. z o. o z siedzib w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a, wpisan do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym złotych o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP i numerze REGON: , zwan dalej Centertel lub "Ubezpieczajcym". 2. Umow Ubezpieczenia zawiera si na rzecz Ubezpieczonych. 3. Generali potwierdza zawarcie Umowy Ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy generalnej. Polisa wraz z SWU stanowi integraln cz Umowy Ubezpieczenia. 2 Definicje Dla potrzeb niniejszych SWU wymienione poniej pojcia rozumie si w sposób nastpujcy: 1) Umowa Ubezpieczenia umowa zawarta pomidzy Generali a Ubezpieczajcym na warunkach okrelonych w niniejszych SWU, 2) Ubezpieczajcy Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. zawierajc umow ubezpieczenia i zobowizana do opłacenia składki, 3) Ubezpieczony Osoby fizyczne, klienci Centertel, którzy przystpili do Umowy Ubezpieczenia. 4) szkoda a) szkoda rzeczowa jest to zniszczenie, uszkodzenie lub utrata mienia, b) szkoda osobowa - szkoda powstała w okresie ubezpieczenia i w czasie trwania odpowiedzialnoci Generali, polegajca na spowodowaniu mierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia 5) osoby bliskie osoby zamieszkałe na stałe z Ubezpieczonym i prowadzce z nim wspólne gospodarstwo domowe, współmałonek lub konkubent, wstpni, zstpni, rodzestwo, teciowie, ziciowie, synowie, przysposabiajcy i przysposobieni, 6) warto odtworzeniowa kwota pozwalajca w przypadku:

2 a) ruchomoci domowych na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia nowych przedmiotów tego samego lub zblionego rodzaju; b) elementów stałych na pokrycie kosztów nabycia lub odtworzenia nowych przedmiotów tego samego lub zblionego rodzaju, z uwzgldnieniem kosztów montau; 7) warto rzeczywista warto odtworzeniowa pomniejszona o stopie zuycia technicznego; do okrelenia stopnia zuycia budynków zastosowanie maj tabele Rossa a w przypadku posiadania wyceny rzeczoznawcy stopie zuycia okrelony w wycenie przez rzeczoznawc. 8) budynki uytkowane - obiekty budowlane przeznaczone do celów mieszkaniowych, dla których spełnione zostały wymagania uytkowe okrelone przez inwestora oraz warunki dla tego rodzaju budynków ustalone w rozporzdzeniach ministra infrastruktury, przepisach szczególnych, Polskich Normach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganych opiniach i decyzjach organów do tego upowanionych, a take w decyzji o pozwoleniu na budow lub zmian sposobu uytkowania obiektu, 9) obiekt w budowie obiekt budowlany od daty rozpoczcia prac budowlanych/przygotowawczych na terenie budowy, do czasu przystpienia do uytkowania. 10) budynek mieszkalny budynek zamieszkany na stałe, w którym przewaa funkcja mieszkalna, zawierajcy nie wicej ni 4 lokale mieszkalne; 11) lokal mieszkalny jest to zamieszkany na stałe słucy wyłcznie Ubezpieczonemu do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, samodzielny lokal mieszkalny wraz z przynalenymi do niego stałymi elementami budynku, w obrbie budynku mieszkalnego lub wielomieszkaniowego - zawierajcego wicej ni 4 lokale mieszkalne; 12) pomieszczenia przynalene bdce w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie okrelonego tytułu prawnego oraz słuce do wyłcznego uytku Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujcych: a) pomieszczenia gospodarcze budynku mieszkalnego albo domu wielorodzinnego, np. piwnica; b) budynki gospodarcze połoone na terenie posesji, na której usytuowany jest wskazany w umowie ubezpieczenia budynek mieszkalny; c) gara bez wzgldu na lokalizacj; d) miejsce postojowe lub garaowe w domu wielorodzinnym lub budynku garaowym; 13) budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego, wykonywana zgodnie z pozwoleniem na budow wraz z załczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunkami i opisami słucymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksik obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod montau - take dziennika montau, do czasu oddania do uytkowania lub otrzymania odbiorów technicznych wszystkich instalacji; 2

3 14) elementy stałe elementy zamontowane lub wbudowane na stałe w pomieszczeniach, stanowice własno Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujcych, takie jak: zabudowy wnk, pawlaczy i cian, wewntrzne powłoki malarskie, tynki wewntrzne i wewntrzne wykładziny cian, podłóg, sufitów i schodów, podłogi i podwieszane sufity, punkty wietlne na stałe zwizane z podłoem, kominki, obudowy instalacji i grzejników, stolarka drzwiowa i okienna łcznie z zamkniciami i przeszkleniami, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe drzwi i okien, stałe wyposaenie i zabudowy kuchni, sprzt zmechanizowany i urzdzenia gospodarstwa domowego konstrukcyjnie przeznaczone do zabudowy, stałe wyposaenie łazienek i WC, piecyki gazowe, gniazdka i przełczniki elektryczne, instalacje c.o., gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, klimatyzacyjne, wentylacyjne, alarmowe, telewizyjne, internetowe oraz domofonowe w czci znajdujcej si wewntrz lokalu lub budynku mieszkalnego lub domu letniskowego oraz pomieszcze przynalenych; 15) ruchomoci domowe mienie stanowice własno Ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujcych, stanowice wyposaenie pomieszcze lub słuce do prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak: a) meble i dywany, sprzt zmechanizowany i urzdzenia gospodarstwa domowego nie znajdujce si w zabudowie, yrandole i kinkiety, odzie i inne przedmioty osobistego uytku, rowery, sprzt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, zapasy gospodarstwa domowego; b) sprzt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny, sprzt optyczny, instrumenty muzyczne, elementy systemów anten satelitarnych, radiowych i telewizyjnych umieszczone wewntrz lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, biuteria (z zastrzeeniem pkt 16)), futra i odzie skórzana. Za ruchomoci domowe uwaa si take przedmioty czasowo znajdujce si w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób bliskich, jeeli zostały wypoyczone przez organizacj sportow, społeczn lub inn jednostk organizacyjn, o ile wypoyczenie zostało udokumentowane; 16) przedmioty wartociowe - dzieła sztuki, antyki, przedmioty o charakterze zabytkowym (starsze ni 100 lat), artystycznym lub unikatowym, zbiory kolekcjonerskie, porcelana unikatowa, bro i trofea myliwskie, wyroby z kamieni i metali szlachetnych, biuteria o wartoci jednostkowej powyej zł; 17) budynek lub lokal mieszkalny zamieszkany na stałe budynek lub lokal mieszkalny, w którym Ubezpieczony prowadzi gospodarstwo domowe lub w którym zamieszkuje cyklicznie, tj. nie rzadziej ni 4 dni w tygodniu, oraz nie opuszcza mieszkania na nieprzerwany okres dłuszy ni 60 dni; 18) poar - działanie ognia, który przedostał si poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił si o własnej sile; 19) uderzenie pioruna - bezporednie oddziaływanie siły i temperatury pochodzcych z wyładowania atmosferycznego (pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezporedni,

4 natychmiastowy skutek takiego wyładowania, z wyłczeniem jego porednich skutków, w tym szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepiciem prdu; 20) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, pyłów lub par. Wybuch zbiornika lub naczy cinieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego cianek w stopniu powodujcym gwałtowne wyrównanie rónicy cinie pomidzy wntrzem zbiornika a jego otoczeniem; 21) implozja - uszkodzenie lampy próniowej, zbiornika lub aparatu próniowego działaniem cinienia zewntrznego; 22) upadek statku powietrznego - katastrofa albo przymusowe ldowanie statku powietrznego lub innego obiektu latajcego, a take upadek jego czci lub przewoonego ładunku; 23) powód - zalanie terenów w wyniku podniesienia si poziomu wody w korytach wód płyncych lub zbiornikach wód stojcych wskutek: a) nadmiernych opadów atmosferycznych; b) topnienia kry lodowej; c) tworzenia si zatorów lodowych w korytach wód płyncych. Ogłoszenie powodzi musi by stwierdzone i ogłoszone przez powołany do tego wydział Urzdu Gminy; 24) uderzenie pojazdu - bezporednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego kierowanego przez inn osob ni Ubezpieczony oraz osoby bliskie z wyłczeniem szkód w pojedzie i ładunku. Do uderzenia pojazdu zalicza si równie uderzenie spowodowane przez przewoony ładunek, który wypadł z pojazdu; 25) silny wiatr - wiatr o prdkoci nie mniejszej ni 17,5 m/s, co powinno zosta potwierdzone orzeczeniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku moliwoci uzyskania potwierdzenia przyjmuje si stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w ssiedztwie wiadczcy wyranie o działaniu silnego wiatru; 26) zalanie - szkoda powstała wskutek: a) wydostania si pary, wody lub innej cieczy, w wyniku uszkodzenia, niedronoci instalacji wodocigowej, grzewczej, kanalizacyjnej lub technologicznej oraz urzdze bezporednio z nimi współpracujcych, takich jak: pralki, zmywarki, bojlery, lodówki, itp.; b) cofnicia si wody lub cieków z urzdze publicznej sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie połczenia z nimi nie naleało do Ubezpieczonego; c) bezporedniego zalania wod pochodzc z opadów atmosferycznych, z zastrzeeniem postanowie 6 ust. 4 pkt 4), 6) i 9); d) nieumylnego pozostawienia otwartych zaworów w urzdzeniach wodno-kanalizacyjnych czasowo niezasilanych; e) wydostania si wody z lodówki, zamraarki oraz innych podobnych urzdze chłodniczych, spowodowanego czasowym brakiem zasilania prdem, nie zwizanym z działaniem Ubezpieczonego; f) zalania wod lub inn ciecz przez osoby trzecie; 4

5 g) samoczynnego uruchomienia si urzdze ganiczych (tryskaczowych) z innych przyczyn ni wskutek poaru, o ile nie nastpiło ono w wyniku przeprowadzonych czynnoci pomiarowo-kontrolnych, naprawy; 27) deszcz nawalny - opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zosta potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku moliwoci uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje si stan faktyczny i rozmiar szkód wiadczcy wyranie o działaniu deszczu nawalnego; 28) grad - opad atmosferyczny składajcy si z bryłek lodu; 29) lawina - gwałtowne zsuwanie si lub staczanie ze zboczy górskich mas niegu, lodu, kamieni, skał lub błota; 30) ciar niegu i lodu - niszczce działanie nagromadzonego niegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy none budynków lub budowli; 31) osuwanie si ziemi - nagły ruch ziemi na stokach nie spowodowany działalnoci człowieka; 32) zapadanie si ziemi - nagłe obnienie terenu z powodu zawalenia si naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni; 33) dym i sadza - nagłe, niszczce oddziaływanie dymu i sadzy powstałych w trakcie procesu spalania niewywołanego celowo przez Ubezpieczonego. 34) uderzenie fali ponaddwikowej - niszczce działanie fali uderzeniowej na ubezpieczone mienie wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prdkoci dwiku; 35) spływ wód po zboczach - zalanie terenów wskutek wód spływajcych po stokach lub zboczach gór lub innych wzniesie terenu; 36) trzsienie ziemi - naturalny ruch ziemi wywołany przez wstrzs równy co najmniej 6 stopniom w midzynarodowej skali MCS; 37) upadek drzew i masztów - działanie silnego wiatru lub gradu powodujce upadek drzew i masztów na przedmiot ubezpieczenia; 38) akcja ratownicza - akcja ratownicza zwizana ze zdarzeniami objtymi zakresem ubezpieczenia; 39) kradzie z włamaniem a) usiłowanie lub dokonanie zaboru mienia z zamknitych pomieszcze, po usuniciu, poprzez zniszczenie lub uszkodzenie przy uyciu siły lub narzdzi, istniejcych zabezpiecze lub po otworzeniu wejcia kluczem podrobionym, dopasowanym albo kluczem oryginalnym, zdobytym przez sprawc wskutek kradziey z włamaniem do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; b) dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczenia, w którym sprawca ukrył si przed jego zamkniciem, jeeli Ubezpieczony lub osoba bliska nie byli w stanie przy zachowaniu naleytej starannoci tego faktu ujawni, a sprawca pozostawił w pomieszczeniu lady, które mog zosta uyte jako rodki dowodowe; 5

6 40) rabunek zabór ubezpieczonego mienia przy uyciu siły lub groby jej natychmiastowego uycia wobec Ubezpieczonego lub osoby bliskiej. Rabunek ma miejsce równie wtedy, gdy sprawca, uywajc siły lub groc jej uyciem, doprowadził Ubezpieczonego lub osob blisk posiadajc klucze do ubezpieczonego pomieszczenia i zmusił do jego otworzenia lub sam je otworzył zrabowanym kluczem; 41) dewastacja po dokonanym włamaniu - rozmylne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w zwizku z dokonan lub usiłowan kradzie z włamaniem lub rabunkiem; 42) sporty wysokiego ryzyka s to: alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy uyciu sprztu specjalistycznego, skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, mylistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych oraz inne nie wymienione w niniejszym zestawieniu, a powszechnie uwaane za sporty wysokiego ryzyka lub sporty ekstremalne; 43) wyczynowe uprawianie sportu forma aktywnoci fizycznej (udział w treningach, zawodach, wycigach, pokazach i wystpach sportowych), polegajca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania maksymalnych wyników sportowych przez osoby bdce członkami wszelkiego rodzaju klubów, zwizków i organizacji sportowych. 3 Przedmiot ubezpieczenia mienia 1. Generali obejmuje ochron ubezpieczeniow: 1) stanowice własno lub współwłasno Ubezpieczonego elementy stałe oraz ruchomoci domowe znajdujce si w zamieszkanych na stałe budynkach lub lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach do nich przynalenych, 2) odpowiedzialno cywiln Ubezpieczonego oraz jego osób bliskich. 2. Generali obejmuje ochron ubezpieczeniow: 1) mienie znajdujce si na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 2) odpowiedzialno cywiln Ubezpieczonego i osób bliskich za szkody powstałe wskutek wykonywania przez niego czynnoci ycia prywatnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4 Zakres ubezpieczenia 1. Generali odpowiada za szkody rzeczowe w miejscu ubezpieczenia, z tytułu nastpujcych zdarze: 1) poar, 2) uderzenie pioruna,

7 3) wybuch, 4) implozja, 5) upadek statku powietrznego, 6) powód, 7) uderzenie pojazdu, 8) silny wiatr, 9) zalanie, 10) deszcz nawalny, 11) grad, 12) lawina, 13) ciar niegu i lodu, 14) osuwanie si ziemi, 15) zapadanie si ziemi, 16) dym i sadza, 17) uderzenie fali ponaddwikowej, 18) spływ wód po zboczach, 19) trzsienie ziemi, 20) upadek drzew i masztów, 21) akcja ratownicza, 22) kradzie z włamaniem, 23) rabunek, 24) dewastacja. 2. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, Generali odpowiada za szkody rzeczowe i osobowe. 3. Warunkiem udzielenia ochrony mienia, w zakresie ubezpieczenia kradziey z włamaniem, jest spełnienie wymogów dotyczcych zabezpiecze, okrelonych w 8. UBEZPIECZENIE MIENIA 5 Miejsce ubezpieczenia 1. Ochron ubezpieczeniow objte s szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia, w miejscu ubezpieczenia, w czasie trwania odpowiedzialnoci Generali, jeeli ich bezporedni przyczyn były zdarzenia objte Umow Ubezpieczenia. 2. Za miejsce ubezpieczenia uznaje si miejsce wskazane przez Ubezpieczonego w momencie przystpienia do ochrony ubezpieczeniowej. 3. W przypadku niewskazania miejsca, o którym mowa w ust 2 przyjmuje si, e miejscem ubezpieczenia jest miejsce zameldowania na pobyt stały Ubezpieczonego, a w przypadku jego braku miejsce zameldowania na pobyt czasowy. 7

8 Wyłczenia odpowiedzialnoci 6 1. Umow ubezpieczenia nie jest objte mienie w budynku lub lokalu mieszkalnym: 1) znajdujcym si w stadium budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, z wyjtkiem sytuacji, gdy: w budynku, lokalu mieszkalnym prowadzone s biece prace konserwacyjne, w nowym budynku, lokalu mieszkalnym przygotowywanym do zamieszkania trwaj prace wykoczeniowe, pod warunkiem e nie s one zaplanowane na okres dłuszy ni trzy miesice od pocztku okresu ubezpieczenia, 2) wybudowanym bez wymaganych zezwole lub niespełniajcym warunków prawa budowlanego, 3) niezamieszkanym na stałe, 4) w całoci przeznaczonym na działalno handlow, usługow, produkcyjn, 5) w których prowadzona jest nastpujca działalno; a) usługowa: warsztaty lakiernicze, stolarskie i tapicerskie, b) produkcyjna i handlowa: tworzywa sztuczne i rodki chemiczne, 6) opuszczonym lub przeznaczonym do rozbiórki, 7) uytkowanym sezonowo, jako np.: dom letniskowy. 2. Ponadto umow ubezpieczenia nie s objte: 1) przedmioty znajdujce si na balkonach, tarasach, loggiach i w ogrodach, 2) srebro, złoto i platyna w złomie i sztabach, 3) kamienie szlachetne i półszlachetne, perły, korale, bursztyny, nie stanowice wyrobu uytkowego, 4) przedmioty, zestawy w ilociach wiadczcych o ich przeznaczeniu handlowym, czyli zgodnie z niniejszymi OWU w iloci 10 sztuk przedmiotów tego samego rodzaju, 5) przedmioty wartociowe, gotówka, wartoci pienine (krajowe i zagraniczne znaki pienine), papiery wartociowe; 6) znajdujce si w pomieszczeniach przynalenych i budynkach gospodarczych ruchomoci domowe wskazane w 2 ust. 1 pkt 15) lit. b). 7) przedmioty lub elementy znajdujce si na zewntrz budynku lub lokalu mieszkalnego lub pomieszczeniach ogólnodostpnych. 8) pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego, statki powietrzne, wodne, przyczepy i naczepy samochodowe, campingowe i inne, które mog by przedmiotem ubezpieczenia CASCO, 9) paliwa napdowe, 10) akta, dokumenty, plany konstrukcyjne oraz jakiekolwiek dane zgromadzone na nonikach danych, jak równie modele, prototypy, wzory, eksponaty, rkopisy, programy komputerowe, 11) prawa autorskie oraz inne niematerialne prawa, majce charakter własnoci osobistej, 12) zwierzta oraz rolinno znajdujca si w lokalu mieszkalnym i poza nim. 8

9 3. Generali nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody: 1) spowodowane umylnie przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie ; w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek racego niedbalstwa Ubezpieczonego, odszkodowanie nie naley si, chyba, e zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznociach wzgldom słusznoci, 2) które powstały przed przystpieniem do Umowy Ubezpieczenia, 3) powstałe w wyniku wojny, stanu wojennego, stanu wyjtkowego, jakichkolwiek działa wojennych, wojny domowej, rozruchów wewntrznych, strajków, zamieszek, akcji policyjnych, 4) powstałe w wyniku terroryzmu, 5) powstałe wskutek działania energii jdrowej, azbestu, skaenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia rodowiska, 6) które s nastpstwem konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zarekwirowania przedmiotu ubezpieczenia przez stosowne organy władzy pastwowej, 7) wynikajce z systematycznego działania hałasu, wibracji, temperatury, wody lub innych podobnych czynników, 8) powstałe na skutek katastrofy budowlanej nie bdcej bezporednim nastpstwem ubezpieczonych zdarze. 4. Ubezpieczeniem od poaru i innych zdarze losowych nie s objte szkody powstałe wskutek: 1) działania prdu elektrycznego (w tym przepicia) w instalacjach, maszynach, aparatach lub innych urzdzeniach, chyba e działanie prdu spowodowało jednoczenie poar, 2) eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, jak równie w silniku, gdy wybuch zwizany jest z jego naturaln funkcj, 3) naporu niegu i lodu na konstrukcj dachu wykonanego niezgodnie z normami budowlanymi lub konstrukcj dachu o obnionej wytrzymałoci spowodowanej brakiem konserwacji, 4) zalania wod, jeeli nastpiło z powodu złego stanu dachu, rynien, otwartych lub niewłaciwie zabezpieczonych okien, drzwi oraz otworów dachowych lub nieszczelnoci innych elementów budynku, jeeli ich zabezpieczenie naleało do obowizków Ubezpieczonego, 5) cofnicia si wody lub cieków z sieci kanalizacyjnej w nastpstwie wysokiego stanu wód gruntowych, 6) zalania spowodowanego podniesieniem si poziomu wód gruntowych, 7) powolnego i systematycznego zawilgocenia pomieszcze z powodu nieszczelnoci urzdze wodno-kanalizacyjnych, pocenia si rur, przesikania wód gruntowych i opadowych oraz zagrzybiania lub przemarzania, 8) rozlania wody podczas wykonywania czynnoci zwizanych z myciem, czyszczeniem lub innym podobnym działaniem, 9) zalania zwizanego z roztapianiem si zalegajcych opadów niegu lub lodu, jeeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych, drzwiowych i innych, 9

10 10) wybuchu spowodowanego niewłaciw eksploatacj urzdze AGD, garnków, puszek, itp., 11) zadymienia, sadzy z grilla, gotowania, smaenia, pieczenia, 12) spkania i zarysowania elementów stałych budynku, lokalu mieszkalnego, pomieszcze przynalenych oraz uszkodze estetycznych powierzchni wewntrznych, w tym na skutek graffiti, 13) stłuczenia mienia, 14) podczas wymiany, demontau lub w wyniku prac remontowych lub konserwacyjnych, 15) spowodowane zapadaniem si ziemi, gdy s to szkody powstałe w zwizku z: a) ruchem zakładu górniczego, b) prowadzonymi robotami ziemnymi. 5. Ubezpieczeniem od kradziey z włamaniem, rabunku i dewastacji nie s objte szkody, jeeli: 1) przedmiot ubezpieczenia zaginie w okolicznociach innych ni kradzie z włamaniem lub rabunek, 2) przedmiot ubezpieczenia zostanie skradziony lub zrabowany poza miejscem ubezpieczenia. 6. Generali nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody, których warto w momencie ustalenia wypłaty odszkodowania nie przekracza 100 złotych. 7 Koszty dodatkowe oraz limity odpowiedzialnoci 1. W przypadku okrelenia w polisie odrbnych limitów odpowiedzialnoci dla wybranych zdarze losowych, wysoko kosztów oraz limitów za mienie, okrelonych w ust. 2-4, ustala si w odniesieniu do górnej granicy odpowiedzialnoci ustalonej dla danej grupy mienia. 2. W granicach sumy ubezpieczenia Generali zwraca udokumentowane i uzasadnione koszty, o których mowa poniej i które poniesione zostały przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie w nastpstwie zajcia jednego lub kilku objtych umow ubezpieczenia zdarze losowych: 1) koszty zapobieenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów poniesione przez Ubezpieczonego udokumentowane koszty, wynikłe z zastosowania wszelkich dostpnych mu rodków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezporednio zagroonego mienia przed szkod, jeeli rodki te były celowe, chociaby okazały si bezskuteczne. Łczna odpowiedzialno Generali za szkody w mieniu i koszty poniesione na zmniejszenie rozmiaru szkody lub zabezpieczenie tego mienia przed szkod jest ograniczona do 100% okrelonej w polisie sumy ubezpieczenia od poaru i innych zdarze losowych, 2) koszty oczyszczania z dymu i sadzy - niezbdne koszty oczyszczania z dymu i sadzy przedmiotów nieuszkodzonych wskutek działania ognia, maksymalnie do 20% sumy ubezpieczenia od poaru i innych zdarze losowych, 3) koszty koniecznego poszukiwania elementów ubezpieczonego mienia, których uszkodzenie bd wada były bezporedni przyczyn powstania zajcia objtego umow ubezpieczenia zdarzenia losowego, maksymalnie do 10% sumy ubezpieczenia od poaru i innych zdarze losowych, 10

11 4) koszty demontau, transportu i przechowania ubezpieczonego mienia do i z miejsca naprawy oraz ponownego montau ubezpieczonych elementów stałych, maksymalnie do 15% sumy ubezpieczenia od poaru i innych zdarze losowych, 5) koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpiecze w ramach sumy ubezpieczenia, Generali pokrywa, powstałe wskutek kradziey z włamaniem, koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych elementów tj. cian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urzdze zabezpieczajcych oraz systemów alarmowych, nie wicej jednak ni do 10% sumy ubezpieczenia z tytułu kradziey z włamaniem i rabunku. 3. Generali zwraca udokumentowane i uzasadnione koszty, o których mowa poniej i które poniesione zostały przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie w nastpstwie zajcia jednego lub kilku objtych umow ubezpieczenia zdarze losowych. Jeeli kwota odszkodowania wyczerpuje pełn sum ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia, to koszty te pokrywane s ponad sum ubezpieczenia, w granicach poniszych limitów: 1) koszty wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców) powołanych przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie za zgod Generali w celu ustalenia moliwoci odtworzenia lub odbudowy wskazanego w umowie ubezpieczenia obiektu, pomieszcze przynalenych oraz elementów stałych, maksymalnie do 2% sumy ubezpieczenia od poaru i innych zdarze losowych, 2) koszty uprztnicia pozostałoci po szkodzie niezbdne koszty uprztnicia zniszczonego ubezpieczonego mienia, łcznie z kosztami rozbiórki i demontau czci oraz elementów niezdatnych do uytku, jak te kosztami usunicia, przetransportowania i składowania pozostałoci ubezpieczonego mienia, z wyłczeniem kosztów odkaania i utylizacji, maksymalnie do 10% sumy ubezpieczenia od poaru i innych zdarze losowych. 4. Generali wypłaca odszkodowanie za utracone, uszkodzone bd zniszczone mienie do wysokoci nastpujcych limitów: 1) biuteria (wchodzca w skład ruchomoci domowych), maksymalnie do wysokoci kwoty odpowiadajcej 10 % podanej w umowie sumy ubezpieczenia elementów stałych i ruchomoci domowych okrelonej dla ryzyka poaru i innych zdarze losowych albo kradziey z włamaniem, rabunku i dewastacji w zalenoci od tego z jakiej przyczyny powstała szkoda i nie wicej ni 3 000,00 złotych; 2) mienie ruchome znajdujce si w pomieszczeniach przynalenych do wskazanego w umowie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego maksymalnie do wysokoci kwoty odpowiadajcej 10 % okrelonej w polisie sumy ubezpieczenia dla ryzyka poaru i innych zdarze losowych albo kradziey z włamaniem, rabunku i dewastacji w zalenoci od tego z jakiej przyczyny powstała szkoda maksymalnie do kwoty 5.000,00 złotych. 8 Warunki zabezpieczenia mienia 1. Lokal lub budynek mieszkalny oraz pomieszczenia przynalene, w których znajduje si mienie objte ochron ubezpieczeniow, powinny by naleycie zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. 11

12 2. Obowizek naleytego zabezpieczenia mienia uwaa si za spełniony, gdy zachodz jednoczenie nastpujce warunki: 1) dostp do ubezpieczonych pomieszcze jest utrudniony dla osób trzecich w taki sposób, e wejcie w ich posiadanie wymaga uycia specjalnych narzdzi lub siły fizycznej; 2) drzwi zewntrzne prowadzce do lokalu lub budynku mieszkalnego (z wyłczeniem drzwi balkonowych i tarasowych o konstrukcji drzwi balkonowych) spełniaj nastpujce warunki: a) powinny by pełne, w naleytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone i zamknite, tak aby ich wyłamanie bd wywaenie było moliwe jedynie przy uyciu narzdzi lub siły fizycznej; b) drzwi zawierajce w swej konstrukcji elementy szklane musz by zabezpieczone w sposób uniemoliwiajcy wejcie do pomieszcze lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie znajdujcej si w drzwiach lub w ich bezporednim ssiedztwie; jeeli przeszklenia s wypełnione szkłem antywłamaniowym o klasie odpornoci co najmniej P3, drzwi traktuje si jako pełne; c) powinny by zamykane na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden atestowany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) bd Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposaenia Budownictwa Metalplast (COBR), bd Zakład Techniki Ochrony Mienia TECHOM, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji albo zamek zamontowany w atestowanych przez wyej wymienione instytucje drzwiach przeciwwłamaniowych chyba, e zamek jest atestowanym zamkiem elektrycznym bd magnetycznym; 3) jeeli z pomieszcze przynalenych prowadzi przejcie bezporednio do lokalu lub budynku mieszkalnego, drzwi zewntrzne do pomieszcze przynalenych s zamykane w taki sposób, jak do lokalu lub budynku mieszkalnego; 4) drzwi zewntrzne do pomieszcze przynalenych, jeeli nie ma bezporedniego przejcia pomidzy tymi pomieszczeniami, a lokalem lub budynkiem mieszkalnym, s zamykane na co najmniej jeden zamek wielo-zastawkowy lub kłódk wielozastawkow albo inny atestowany przez instytucje wymienione w pkt 2 lit. c system zabezpieczenia przeciwwłamaniowego; 5) drzwi balkonowe i tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna s w naleytym stanie technicznym oraz s tak skonstruowane, umocowane, osadzone i zamknite, e ich otwarcie jest moliwe jedynie przy uyciu narzdzi lub siły fizycznej; 6) klucze do lokalu lub budynku mieszkalnego, domu letniskowego i pomieszcze przynalenych s przechowywane w sposób chronicy je przed kradzie i dostpem do nich osób trzecich. W razie utraty kluczy, Ubezpieczony zobowizany jest do wymiany zamków lub kłódek na własny koszt; 7) ciany, sufity, podłogi, dachy oraz piwnice nie mog mie niezabezpieczonych otworów, przez które moliwy jest dostp do ubezpieczonego mienia bez włamania. 3. Generali, poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w polisie, moe podj decyzj o odstpieniu od wymogów dotyczcych zabezpiecze okrelonych w ust. 2 i 3, a take moe okreli w umowie ubezpieczenia dodatkowe warunki i wymogi dotyczce zabezpieczenia mienia, od których spełnienia 12

13 uzalenione zostanie udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kradziey z włamaniem, rabunku i dewastacji. O powyszym Generali poinformuje Ubezpieczajcego na pimie przed zawarciem umowy. 4. Drzwi zewntrzne do garau zamykane elektronicznym systemem sterowanym za pomoc pilota, uznaje si za zabezpieczenie wystarczajce, zgodnie z wymogami okrelonymi ust. 2 pkt. 2 lit. C oraz pkt. 3, niezalenie od tego, czy z garau prowadzi bezporednie przejcie do lokalu bd budynku mieszkalnego. 9 Suma ubezpieczenia 1. Okrelona w Umowie Ubezpieczenia i potwierdzona w polisie suma ubezpieczenia stanowi górn granic odpowiedzialnoci Generali. 2. Sum ubezpieczenia ustala si dla jednego i wszystkich zdarze, które zaszły w okresie ubezpieczenia. Za jedno zdarzenie uwaa si wszystkie szkody, bdce nastpstwem tej samej przyczyny. 3. Ustalenie sumy ubezpieczenia nastpuje w wyniku wyboru wariantu ubezpieczenia w Formularzu owiadczenia. 4. Sumy ubezpieczenia okrela Ubezpieczony w wyniku wyboru wariantu ubezpieczenia, w którym ustalone s górne granice odpowiedzialnoci Generali z tytułu poszczególnych ryzyk objtych ochron ubezpieczeniow. 5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiada przewidywanej maksymalnej szkodzie w okresie ubezpieczenia. 6. Suma ubezpieczenia okrelona jest według wartoci odtworzeniowej, z zastrzeeniem 24 ust Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o wysoko wypłaconego odszkodowania. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ 10 Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej 1. Ochron ubezpieczeniow jest objta odpowiedzialno cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich, wspólnie z nim zamieszkujcych we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia (lokalu lub budynku mieszkalnym), za szkody osobowe lub rzeczowe poniesione przez osoby trzecie oraz skutki nastpcze tych zdarze. 2. Ochron ubezpieczeniow objta jest odpowiedzialno cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich za szkody powstałe wskutek wykonywania przez niego czynnoci ycia prywatnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Przez czynnoci ycia prywatnego rozumie si: 1) czynnoci zwizane z posiadaniem i uytkowaniem mieszkania (wraz z pomieszczeniami przynalenymi) lub budynku mieszkalnego (w tym terenu posesji, na której znajduje si budynek mieszkalny), przeznaczonych dla własnego uytku, wskazanych jako miejsce ubezpieczenia. 13

14 2) opiek nad dziemi oraz innymi osobami zamieszkałymi wspólnie z Ubezpieczonym (we wskazanym w umowie ubezpieczenia lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym), za których czyny Ubezpieczony lub osoba bliska ponosi odpowiedzialno z mocy prawa; 3) posiadanie przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie zwierzt domowych (tj. zwierzt zakupionych legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczonych do utrzymywania w domu); 4) rekreacyjne uprawianie sportu przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie; 5) uywanie pojazdów bez własnego napdu, które nie podlegaj rejestracji w rozumieniu prawa o ruchu drogowym oraz wózków inwalidzkich, dziecicych przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie; 6) uywanie jednostek pływajcych takich jak kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe, łodzie wiosłowe, pontony, skutery wodne, z wyjtkiem sytuacji gdy s one uytkowane bez odpowiednich uprawnie; 7) spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia. 11 Wyłczenia odpowiedzialnoci 1. Generali nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody: 1) co do których odpowiedzialno powinna zosta objta ochron ubezpieczeniow na podstawie obowizku ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej wynikajcego z obowizujcych przepisów prawa; 2) wynikłe z przeniesienia jakichkolwiek chorób; 3) powstałe w nastpstwie udziału w zamieszkach, strajkach, rozruchach i niepokojach społecznych lub bójkach; 4) spowodowane umylnie, pod wpływem alkoholu, rodków odurzajcych lub wskutek racego niedbalstwa przez Ubezpieczonego, osoby bliskie lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialno; 5) wynikłe z tytułu posiadania lub uytkowania jednostek pływajcych, statków powietrznych (w tym lotni i motolotni), pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów, oraz broni, amunicji lub materiałów wybuchowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa; 6) wynikłe z wyczynowego uprawiania sportu i sportów wysokiego ryzyka; 7) wynikłe w zwizku z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalnoci gospodarczej; 8) bdce wynikiem wypadku przy pracy lub w drodze do pracy i z pracy, jeeli Ubezpieczony lub osoba bliska jest pracodawc, jak równie w zwizku z chorobami zawodowymi oraz zwizanych z tym roszcze regresowych, jeeli Ubezpieczony lub osoba bliska jest pracodawc; 8) powstałe na skutek uszkodzenia, zniszczenia, zaginicia lub utraty jakichkolwiek przedmiotów lub rzeczy nalecych do osób trzecich, a uywanych, przechowywanych lub przyjtych do naprawy przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie, 14

15 9) w wartociach pieninych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych i przedmiotach wartociowych; 10) powstałe wskutek niewykonania lub nienaleytego wykonania jakiejkolwiek umowy; 11) objte odpowiedzialnoci cywiln rozszerzon lub przyjt na podstawie jakiejkolwiek umowy, w takim zakresie, w jakim odbiega to od odpowiedzialnoci okrelonej obowizujcymi przepisami prawa; 12) bdce czystymi stratami finansowymi (nie bdce szkodami rzeczowymi lub osobowymi), 13) spowodowane przez psy zaliczane do tzw. ras agresywnych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U nr 77 poz. 687). 2. Generali nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody powstałe w zwizku z: 1) posiadaniem zwierzt, innych ni zwierzta domowe, 2) posiadaniem, uytkowaniem oraz wynajmem nieruchomoci innych ni okrelona w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia; 3) uywaniem i posiadaniem broni siecznej, kłujcej, palnej. 3. Ubezpieczeniem nie s objte szkody rzeczowe, których warto w momencie ustalenia odszkodowania nie przekracza 300 zł. 12 Koszty dodatkowe oraz limity odpowiedzialnoci 1. Generali zwraca udokumentowane i uzasadnione koszty, o których mowa poniej i które poniesione zostały przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie w nastpstwie zajcia szkody objtej zakresem ubezpieczenia. S to: 1) koszty wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców) powołanych przez Ubezpieczonego, za zgod Generali w celu ustalenia okolicznoci lub rozmiarów szkody, s ograniczone do okrelonej w polisie sumy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialnoci cywilnej; 2) koszty zapobieenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów - poniesione przez Ubezpieczonego udokumentowane koszty, wynikłe z zastosowania wszelkich dostpnych mu rodków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezporednio zagroonego mienia przed szkod, jeeli rodki te były celowe, chociaby okazały si bezskuteczne. Łczna odpowiedzialno Generali za szkody w mieniu i koszty poniesione na zmniejszenie rozmiaru szkody lub zabezpieczenie tego mienia przed szkod jest ograniczona do okrelonej w polisie sumy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialnoci cywilnej. Ograniczenie to nie bdzie jednak miało zastosowania w przypadku kosztów dodatkowych poniesionych na działania podjte na polecenie Generali. 2. Odpowiedzialno Generali za szkody spowodowane przez psy ograniczona jest do limitu 30% sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia Okrelona w Umowie Ubezpieczenia i potwierdzona w polisie suma ubezpieczenia stanowi górn gra- 15

16 nic odpowiedzialnoci Generali. 2. Ustalenie sumy ubezpieczenia nastpuje w wyniku wyboru wariantu ubezpieczenia w Formularzu owiadczenia. 3. Sum ubezpieczenia ustala si dla jednego i wszystkich zdarze, które zaszły w okresie ubezpieczenia. Za jedno zdarzenie uwaa si wszystkie szkody, bdce nastpstwem tej samej przyczyny, bez wzgldu na liczb poszkodowanych osób. 4. Sum ubezpieczenia dla OC okrela Ubezpieczony w wyniku wyboru wariantu ubezpieczenia, w którym ustalone s górne granice odpowiedzialnoci Generali z tytułu poszczególnych ryzyk objtych ochron ubezpieczeniow. 5. Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o wysoko wypłaconego odszkodowania. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZE 17 Przystpienie do umowy ubezpieczenia 1. Ubezpieczony przystpuje do Umowy Ubezpieczenia dobrowolnie. 2. Generali moe zwróci si do Ubezpieczonego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka. 3. Ubezpieczony obowizany jest udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przed przystpieniem do Umowy Ubezpieczenia skierowane do niego na pimie. Jeeli Generali wyraziło zgod na przystpienie do Umowy Ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczonego na poszczególne pytania, pominite okolicznoci uwaa si za nieistotne. 4. Jeeli Ubezpieczony działał przez swojego pełnomocnika, to powysze obowizki ci równie na pełnomocniku i obejmuj take okolicznoci znane pełnomocnikowi. 5. Ubezpieczony przystpuje do umowy ubezpieczenia z dniem złoenia owiadczenia o przystpieniu przy wykorzystaniu elektronicznych rodków komunikacji, t.j. WAP, Internet, SMS, udostpnionych przez Ubezpieczajcego dalej Formularz owiadczenia. 6. Ubezpieczajcy przechowuje powysze Formularz owiadczenia Ubezpieczonego (tre SMS oraz formularzy WAP/WWW) dla celów dowodowych. 18 Czas trwania Umowy Ubezpieczenia 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokrelony. 2. Kada ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 6 (szecio) miesicznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesica kalendarzowego. 3. Okres wypowiedzenia rozpoczyna si dnia nastpnego po dniu dorczenia wypowiedzenia drugiej stronie. Rozwizanie Umowy nastpuje z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. 16

17 4. Ubezpieczajcy moe odstpi od zawartej Umowy Ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 5. W przypadku rozwizania Umowy, Generali odpowiada na warunkach zawartych w Umowie wobec Ubezpieczonych do koca okresu ochrony ubezpieczeniowej.. 6. Odstpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajcego z obowizku opłacenia składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 19 Okres ochrony ubezpieczeniowej Okres ochrony ubezpieczeniowej wskazuje Ubezpieczony w Formularzu owiadczenia. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od pierwszego do ostatniego dnia wskazanego jako okres ochrony ubezpieczeniowej, przy czym pierwszym dniem ochrony ubezpieczeniowej moe by najwczeniej nastpny dzie po złoeniu formularza. Ochrona ubezpieczeniowa moe by udzielana w okresach liczonych wg liczby dni lub okresach miesicy kalendarzowych liczonych od 1 dnia miesica, w zalenoci od wyboru Ubezpieczonego w Formularzu owiadczenia. Ochrona wygasa bez koniecznoci składania dodatkowych owiadcze przez Ubezpieczonego. W przypadku miesicznych okresów ochrony ubezpieczeniowej, ochrona przedłua si automatycznie na kolejne miesiczne okresy ochrony, pod warunkiem opłacenia pełnej składki na kolejny okres ochrony ubezpieczeniowej. Opłacenie składki za kolejny okres uznaje si za wyraenie zgody na przedłuenie okresu ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z postanowieniami 22 ochrona ubezpieczeniowa trwa do ostatniego dnia okresu ochrony ubezpieczeniowej, który został okrelony w Formularzu owiadczenia. Do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej słuy Formularz zmian, dostpny na stronach internetowych Ubezpieczajcego. W przypadku wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia odpowiedzialno Generali w stosunku do kadego Ubezpieczonego koczy si w ostatnim dniu okresu ochrony ubezpieczeniowej. 20 Składka Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest opłacenie pełnej składki. Sum składek za wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystpili do umowy ubezpieczenia opłaca Ubezpieczajcy, w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy Ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie została wynegocjowana indywidualnie pomidzy stronami Umowy Ubezpieczenia. Wysoko stawki taryfowej uzaleniona jest m.in. od: przedmiotu ubezpieczenia, okresu ochrony ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia, struktury portfela klientów oraz wariantu ubezpieczenia. 17

18 Stawka taryfowa moe ulec zmianie ze wzgldu na wysoki poziom szkód, w przypadku okrelonym w Umowie Ubezpieczenia 21 Wyganicie ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnego Ubezpieczonego wygasa: Z dniem nieopłacenia składki przez Ubezpieczajcego w terminie jej wymagalnoci, W przypadku odstpienia przez Ubezpieczajcego od Umowy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 22, W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 22, w przypadku jednorazowej wypłaty odszkodowania równej sumie ubezpieczenia (szkoda całkowita, t.j. polegajca na całkowitym zniszczeniu przedmiotu lub przedmiotów ubezpieczenia lub wyczerpujca sum ubezpieczenia z tytułu OC), 22 Rezygnacja z ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony ma prawo zrezygnowa z ochrony ubezpieczeniowej w kadej chwili, ze skutkiem na koniec okresu ochrony, o ile rezygnacja złoona zostanie w formie elektronicznej przez SMS/Internet/WAP na 2 dni przed kocem tego okresu. Jeeli rezygnacja zostanie złoona po przekroczeniu ww terminu, to jest skuteczna na koniec nastpnego okresu ochrony ubezpieczeniowej. 23 Obowizki Ubezpieczonego 1. Ubezpieczony lub jego pełnomocnik obowizany jest do: 1) podania do wiadomoci Generali, przed przystpieniem do Umowy Ubezpieczenia, wszelkich znanych mu okolicznoci dotyczcych przedmiotu ubezpieczenia, których Generali wymagało w Formularzu owiadczenia oraz innych okolicznoci mogcych mie wpływ na wielko ryzyka ubezpieczeniowego. 2) w cigu 5 dni roboczych po otrzymaniu wiadomoci, zawiadomi Generali o wszelkich zmianach okolicznoci, które mog mie wpływ na zwikszenie prawdopodobiestwa powstania szkody i o które Generali zapytywało w Formularzu owiadczenia albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Obowizek taki ma miejsce równie wówczas, gdy zmiana tych okolicznoci nastpiła w okresie pomidzy złoeniem Formularza owiadczenia a udzieleniem ochrony. 3) w przypadku jeli nieruchomo jest objta ochron jako obiekt uytkowany, nie pozostawiania nieruchomoci nieprzerwanie niezamieszkanej lub nieuytkowanej przez okres dłuszy ni 60 dni w cigu roku, jeli w Umowie nie postanowiono inaczej. 4) zapewniania wystarczajcego ogrzewania wszystkich pomieszcze w okresie wystpowania ujemnych temperatur otoczenia.

19 2. W przypadku powstania szkody Ubezpieczony obowizany jest do: 1) nie dokonywania lub nie dopuszczenia do dokonania adnych zmian w ubezpieczonym mieniu przed przeprowadzeniem ogldzin przez osob upowanion przez Generali, chyba e taka zmiana jest niezbdna w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia po szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, wymaga tego interes publiczny lub Generali, mimo powiadomienia, nie dokonało ogldzin w cigu 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia lub nie uzgodniło terminu ogldzin oraz do umoliwienia Generali wszelkich działa, majcych na celu ustalenie przyczyn i wysokoci szkody oraz wyliczenie odszkodowania; 2) bezzwłocznego powiadomienia policji, administracji o powstaniu szkody, jeli powstała ona w okolicznociach wskazujcych na popełnienie przestpstwa, 3) niezwłocznego powiadomienia Generali o powstaniu szkody, najpóniej w cigu 7 dni od jej powstania, lub od powzicia informacji o jej powstaniu; Zgłoszenia szkody mona dokona w nastpujcy sposób: a) Zgłoszenie drog listown na adres: Departament Likwidacji Szkód, Generali TU S.A., Ul. Postpu 15, Warszawa b) Zgłoszenie drog telefoniczn pod numerem telefonu: lub c) Zgłoszenie drog internetow: lub poczt elektroniczn d) Zgłoszenie bezporednio w placówce terenowej Generali. 4) złoenia w cigu 14 dni od daty powiadomienia o powstaniu szkody rachunku strat oraz innych dokumentów uzasadniajcych roszczenie, 5) umoliwienia Generali ustalenia przyczyny powstania szkody oraz jej rozmiaru w celu okrelenia wysokoci nalenego odszkodowania, 6) niezmieniania, po powstaniu szkody, bez uzgodnienia z Generali, majcego miejsce stanu rzeczy, dopóki nie zostanie ona potwierdzona; w przypadku jeli istnieje konieczno zmiany stanu rzeczy w interesie publicznym lub w celu zmniejszenia skutków szkody, Ubezpieczony obowizany jest do dostarczenia odpowiednich dowodów wiadczcych o rozmiarze szkody, zdj lub nagra wideo; jeeli istnieje konieczno powiadomienia policji o zaistnieniu szkody zgodnie z pkt. 2), to Ubezpieczony nie powinien zmienia stanu rzeczy w miejscu zdarzenia, a do zakoczenia wizji lokalnej przeprowadzanej przez policj lub inny organ dochodzeniowy, 7) zawiadomienia Generali o zawartych w tym czasie innych umowach ubezpieczenia, dotyczcych tego samego przedmiotu ubezpieczenia. 3. Informacja o procedurze likwidacji szkód bdzie dostpna pod nastpujcymi numerami telefonów: lub , a Formularz zgłoszenia szkody dostpny jest na stronie internetowej lub w placówkach Generali TU S.A. W przypadku zgłoszenie szkody naley poda nastpujce informacje: a) imi i nazwisko; b) nr PESEL; 19

20 c) dat przystpienia do Umowy Ubezpieczenia; d) adres zamieszkania (miejscowo, ulica, numer domu i mieszkania); e) numer telefoniczny, pod którym mona si skontaktowa z Ubezpieczonym; f) dat powstania szkody lub dat powzicia informacji o szkodzie; g) krótki opis zdarzenia; h) wszelkie inne informacje, o które zostanie poproszony, niezbdne do likwidacji szkody. 4. W razie naruszenia z winy umylnej lub racego niedbalstwa obowizków okrelonych w ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 5) Generali moe odpowiednio zmniejszy odszkodowanie, jeli naruszenie przyczyniło si do zwikszenia szkody lub uniemoliwiło Generali ustalenie okolicznoci i skutków zdarzenia objtego Umow Ubezpieczenia. 24 Ustalenie rozmiaru szkody i wysoko odszkodowania 1. Wysoko nalenego odszkodowania ustala si, według przyjtej w Umowie ubezpieczenia podstawy szacowania wartoci ubezpieczonego mienia, tj. według wartoci nowej odtworzeniowej albo rzeczywistej, w granicach sum ubezpieczenia okrelonych dla danego przedmiotu ubezpieczenia i limitów odpowiedzialnoci. 2. Ubezpieczony powinien przedstawi Generali wykaz utraconych bd zniszczonych przedmiotów ubezpieczenia oraz inne dokumenty uzasadniajce wysoko roszczenia. W razie braku dokumentów potwierdzajcych warto utraconego mienia przyjmuje si najnisz warto zakupu przedmiotu o podobnych lub najbardziej zblionych parametrach, z uwzgldnieniem stopnia jego zuycia lub bez w zalenoci od przyjtego w umowie ubezpieczenia sposobu szacowania rozmiaru szkody. 3. Rozmiar szkody w mieniu ustala si: 1) w przypadku szkody czciowej koszt naprawy winien by udokumentowany rachunkiem wykonawcy wraz ze szczegółow specyfikacj wykonanych robót lub - w przypadku napraw dokonanych przez Ubezpieczonego we własnym zakresie - rachunek naprawy powinien zawiera wyszczególnienie napraw zgodne z zakresem uszkodze przyjtych w protokole szkody. Przedstawiony przez Ubezpieczonego lub poszkodowanego rachunek kadorazowo podlega weryfikacji przez Generali, co do zakresu naprawy oraz cen rynkowych stosowanych w regionie, w którym powstała szkoda; 2) w przypadku szkody całkowitej polegajcej na całkowitym zniszczeniu mienia lub jego utracie - rozmiar szkody ustala si na podstawie wartoci odtworzeniowej mienia bezporednio przed wystpieniem szkody. Jeeli stopie technicznego zuycia ruchomoci domowych wynosi lub przekracza 50% w momencie przed powstaniem szkody, to odszkodowanie wypłacane jest według wartoci rzeczywistej. 4. Maksymalne potrcenie z tytułu stopnia rzeczywistego zuycia przedmiotu ubezpieczenia nie moe przekroczy 70%. 5. Za koszty odbudowy lub remontu przyjmuje si koszty wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania i elektrycznych) z uwzgldnieniem nakładów 20

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. !!" #$%"&'( )*"+*&,,--(#.%)*"+*&,,-- Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. Do; Wykonawcy biorcy udział w postpowaniu udzielenie zamówienia publicznego PN. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH Ubezpieczycielem, uprawniony do otrzymania Odszkodowania w przypadku powstania Zdarzenia 6. Transakcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

% &' %"( &' %" +' &' ' '',%" 1. Przesłanki wypłaty -. / $/ $0 2 $. - $1 - $3 / - $4 5

% &' %( &' % +' &' ' '',% 1. Przesłanki wypłaty -. / $/ $0 2 $. - $1 - $3 / - $4 5 !# $ % & % & % ) + &,% 1. Przesłanki wypłaty 0, wył zakładu ubezpiecze odmowy wypłaty -. / - 1 - $/ $0 2 $. - $1 - $3 / - $4 5 !# 6 !# $ 7879 :;9 %+,?, 8= ;

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

0 69 ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ =

0 69 : < : = 6 5 = < 9; 5 =4 6> $ = !" #$% &'("!')'*('"! " # $%&" '(!())! " *+,'$-.(.)$/" 012)$3-''$,$" 4560! 7***8 #5 0 65 #06 )))))-,$-3" 4()))))))"))" 9 "+,-./01 4 2 " " *+ " 012 " 4 5 6 0"8 #5065#06" 4"9 "+)!("0" 4-3 #::; 6" 6 0 69 ":

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: rodzina nastpujcych członków rodziny: a) studenta; b) małonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo