Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?"

Transkrypt

1 Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu lub mieszkania/domu oraz bez przeszkód pozna ofert ubezpieczeniow MTU Mojego Towarzystwa Ubezpiecze S.A. W przypadku zainteresowania nasz ofert masz moliwo: a. zawarcia umowy na stronie internetowej on-line b. zamówienia rozmowy z konsultantem infolinii i ubezpieczenia si przez telefon c. zamówienia spotkania z agentem i ubezpieczenia na spotkaniu z naszym przedstawicielem Pamitaj, w kadej chwili masz prawo zmieni swoj decyzj odnonie formy kontaktu z MTU. 2. Jak działamy Na stronie Internetowej MTU, załatwiasz wszystkie sprawy zwizane z ubezpieczeniem samochodu lub mieszkania/domu: a. kupisz polis b. zgłosisz szkod c. uzyskasz potrzebne informacje o produkcie d. umówisz si z Agentem na spotkanie e. zamówisz rozmow z Konsultantem Infolinii Wszystkie te sprawy załatwisz w cigu kilku minut korzystajc z serwisu internetowego. Czekamy na kontakt 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. informacja o interesujcym Ci ubezpieczeniu czy pomoc w razie wypadku znajdziesz na stronie internetowej MTU. 3. Jak si ubezpieczy W MTU24 ubezpieczenia s bardzo proste! Moesz dokona zakupu polisy za porednictwem internetowej strony transakcyjnej MTU 24. a) obliczenie składki Klikasz w miejsce oblicz składk, wpisujesz niezbdne dane a na ich podstawie wyliczasz odpowiedni składk. Uwzgldnimy wszystkie Twoje dotychczasowe zniki. b) wypełnienie wniosku i zakup polisy Polis moesz kupi od razu lub podj decyzj póniej. W przypadku akceptacji wstpnie wyliczonej składki moesz przej do dalszej czci procedury i samodzielnie wypełni wniosek. W tym celu kliknij przycisk wypełnij wniosek a nastpnie wprowad do formularzy wszystkie dane. Zakoczeniem procesu jest potwierdzenie wszystkich wpisanych przez Ciebie danych, w kadej chwili moesz je poprawi, oraz potwierdzenie przez MTU zawarcia ubezpieczenia wraz z podaniem numeru konta na który powiniene niezwłocznie wpłaci składk. Bdziesz miał take moliwo wydrukowania wniosku ubezpieczeniowego wraz z blankietem wpłaty składki. Polis dostarczymy na wskazany przez Ciebie adres. Pamitaj samo wyliczenie składki nie zobowizuje Ci do zakupu polisy. Wane! Zanim rozpoczniesz uzupełnienie formularza ubezpieczeniowego przygotuj niezbdne dokumenty: a. prawo jazdy, b. dowód rejestracyjny, c. dowód osobisty, d. informacje o poprzednich znikach / zwykach na wczeniejszych polisach, Pamitaj! Przed podpisaniem umowy z MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze S.A.,musisz rozwiza umow OC z poprzednim ubezpieczycielem. Informacje dodatkowe znajdziesz w zakładce dokumenty. 4. Jak ubezpieczy si za porednictwem Agenta? 1

2 Po wejciu w zakładk Kontakt, wypełnij formularz przeznaczony do kontaktu z Agentem i wylij go do MTU. Oczekuj kontaktu telefonicznego ze strony naszego Agenta, który umówi si z Tob w dogodnym dla Ciebie czasie. Agent dobierze dla Ciebie najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia oraz odpowie na wszystkie pytania. 5. Jak ubezpieczy si przez telefon? Po wejciu w zakładk Kontakt, wypełnij formularz przeznaczony do kontaktu z Konsultantem Infolinii a nastpnie wylij go do MTU. Konsultant najszybciej jak to bdzie moliwe oddzwoni do Ciebie pod wskazany nr telefonu. Otrzymasz odpowiedzi na pytania zwizane z ubezpieczeniami MTU. Jeli nie bdziesz miał wtpliwoci moesz w trakcie tej rozmowy poprosi konsultanta o zawarcie interesujcego Ci ubezpieczenia. Czuj si swobodnie. Rozmowa z Konsultantem do niczego nie zobowizuje. 6. Sposób opłacenia składki MTU24 oferuje dogodne formy płatnoci, które łatwo dopasujesz do swoich potrzeb. Do wyboru masz opłaty jednorazowe i ratalne. Składka ubezpieczeniowa moe by płatna: a) w ubezpieczeniu OC w pakiecie Mój Samochód w 2 równych ratach w 4 równych ratach b) w ubezpieczeniu Mój Dom w 2 równych ratach. w 4 równych ratach. Ubezpieczajcy moe dokona wyboru tylko jednego sporód wariantów opłacania składki Składka jednorazowa lub jej pierwsza rata powinna zosta opłacona niezwłocznie, nie póniej ni na jeden dzie przed podanym we wniosku terminem rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej. Opłacenie nalenej za ubezpieczenie składki ubezpieczeniowej bd dokonanie wpłaty na poczet jej pierwszej raty jest warunkiem niezbdnym rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawieranej umowy ubezpieczenia Płatno na Poczcie lub w Banku Płatno jednorazowa składki ubezpieczeniowej oraz płatno pierwszej raty składki moe by dokonana w formie przelewu. Druk gotowego przelewu, na którym naley dokona płatnoci, otrzymasz natychmiast po akceptacji przez Ciebie wniosku ubezpieczeniowego. Drukujesz dwa odcinki druku przelewu jeden odcinek przeznaczony jest dla Ciebie, natomiast drugi odcinek zostaje na Poczcie lub w Banku. Płatno on line przez Internet Moesz take wykona przelew na właciwe konto MTU S.A. ze swojego internetowego konta osobistego. Po dokonaniu przelewu wydrukuj potwierdzenie opłacenia nalenej za ubezpieczenie składki ubezpieczeniowej bd dokonania wpłaty na poczet jej pierwszej raty. Naley je wydrukowa i dołczy do wydrukowanego wczeniej wniosku ubezpieczeniowego. 6. Dostarczenie Polisy do Klienta 2

3 Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku ubezpieczeniowego za dowód zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi polisa ubezpieczeniowa, wystawiana w centrali MTU S.A a. Wypełniony na stronie Internetowej wniosek oraz informacja o opłaceniu składki jest podstaw do wystawienia przez MTU S.A. polisy ubezpieczeniowej. b. W przypadku opłacenia składki na Poczcie lub w Banku polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest przez MTU SA po wpływie składki nalenej za ubezpieczenie bd jej pierwszej raty we właciwej wysokoci. c. Polisa ubezpieczeniowa wraz z pozostałymi dokumentami ubezpieczeniowymi jest przesyłana listem zwykłym w cigu 7 dni roboczych na adres ubezpieczajcego. d. Wszelkie koszty zwizane z wysyłk polisy do klienta ponosi MTU S.A e. W przypadku płatnoci w ratach klient wraz z polis ubezpieczeniow otrzyma druki przelewów kolejnych rat składki ubezpieczeniowej 7. Akceptacja klauzul Do skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia konieczne jest przeczytanie a nastpnie zaakceptowanie klauzul znajdujcych si we wniosku. W kadym przypadku na stronie pojawia si tekst Zapoznałem(am) si i akceptuj. Na stronach wystpuj klauzule oraz teksty dokumentów, które naley obowizkowo odznaczy i zaakceptowa oraz takie, które wystpuj tylko informacyjnie i nie ma obowizku ich akceptacji. System automatycznie wskae, które klauzule naley obowizkowo akceptowa aby kontynuowa drog zakupu ubezpieczenia przez internet. Klauzule obowizkowe, wymagajce akceptacji: 1. Regulamin wiadczenia usług ubezpieczeniowych drog elektroniczn. 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia 3. Klauzula Wyraam zgod do czasu wniesienia dania zaprzestania lub wniesienia sprzeciwu, by moje dane osobowe, przekazane MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze S.A., mogły by udostpnione do przetwarzania wymienionym na stronie internetowej, pod adresem : innym podmiotom z Grupy Ergo Hestia,jak równie Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu Ergo Hestia z siedzib w Warszawie, ul. Domaniewska 41- dla celów marketingu bezporedniego ich własnych produktów ( usług). 4. Wyraam zgod na otrzymywanie informacji marketingowych na mój adres elektroniczny oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia r o wiadczeniu usług drog elektroniczn. 5. Klauzula - Potwierdzam, e otrzymałem tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia.., na podstawie których zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, oraz zapoznałem si z nimi i akceptuj ich tre. 6. Klauzula- Owiadczam, e powysze informacje zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy. Wyraam zgod na dokonanie przez MTU weryfikacji danych zawartych we wniosku w czasie trwania umowy ubezpieczenia. W przypadku stwierdzenia błdów w informacjach podanych we wniosku, które powoduj zmian wysokoci składki ubezpieczeniowej, zobowizuj si do zapłacenia rónicy pomidzy składk nalen a składk naliczon przy zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie okrelonym przez ubezpieczyciela. Rónica do zapłaty zostanie naliczona za okres od dnia zawarcia umowy do daty koca okresu ubezpieczenia. 7. Klauzula- Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych ( dz.u. z 1997 r.nr.133, poz.883 z pón. zmianami), MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze S.A. z siedzib w Sopocie, ul. Hestii 1, informuje, e jest administratorem Pana/i danych osobowych, pobranych zgodnie z treci art.815 k.c., które bd przez nas przetwarzane w celu wywizania si z umowy ubezpieczenia oraz dla celów marketingu bezporedniego naszych własnych produktów( usług). 8. Klauzula- Potwierdzam prawdziwo powyszych danych. Jednoczenie wyraam zgod na weryfikacj danych przez MTU oraz skorygowanie przez MTU wyliczonej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia omyłki lub błdu we wprowadzanych w ramach kalkulacji składki danych w terminie 14 dni od otrzymania polisy a w przypadku nieprawdziwych danych, bdcych podstaw obliczenia składki w całym okresie trwania niniejszego ubezpieczenia. Klauzule dobrowolne / informacyjne, nie wymagajce akceptacji: 3

4 1. Instrukcja zawarcia umowy drog elektroniczn 2. Klauzula- Jednoczenie informujemy, e słuy Panu/i prawo wgldu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a przetwarzanie tych danych w celach innych ni wymienione powyej inne cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe naszego Towarzystwa albo osób trzecich, którym s przekazywane te danewymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody 3. Klauzula- W razie płatnoci ratalnej, nieopłacenie w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela kolejnej raty składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, powoduje i z dniem upływu terminu płatnoci, wymagalne staj si wszystkie kolejne raty składki za to ubezpieczenie 4. Klauzula- Składka lub jej pierwsza rata powinna by opłacona w dniu sporzdzenia wniosku. Odpowiedzialno ubezpieczyciela rozpoczyna si nie wczeniej ni od dnia opłacenia składki lub jej pierwszej raty. 8. Prawo Klienta do odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia Informacja- Jeeli polisa ubezpieczeniowa zawiera postanowienia, które odbiegaj na niekorzy ubezpieczajcego od warunków zawartych we wniosku ubezpieczeniowym lub od ogólnych warunków ubezpieczenia, MTU S.A. ma obowizek zwróci na to uwag ubezpieczajcemu na pimie, przy dorczeniu polisy ubezpieczeniowej, wyznaczajc mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowizku przez MTU S.A., zmiany dokonane na niekorzy ubezpieczajcego s niewane. W przypadku braku sprzeciwu ubezpieczajcego uwaa si, e umowa ubezpieczenia doszła do skutku, zgodnie z treci polisy ubezpieczeniowej, nastpnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złoenia sprzeciwu 9. Odstpienie od umowy 1. Prawo odstpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (osoby fizyczne) lub w terminie 7 dni (przedsibiorcy) od dnia zawarcia umowy przysługuje ubezpieczajcemu, jeeli umowa jest zawarta na okres dłuszy ni sze miesicy. Odstpienie od umownie zwalnia ubezpieczajcego z obowizku opłacenia składki za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastpi po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoci 20 % zwracanej składki 3. W razie odstpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystpiła szkoda, za któr ubezpieczyciel wypłacił lub zobowizany jest do wypłacenia odszkodowania. 4. Jeeli nie umówiono si inaczej, zwrot składki nastpuje po otrzymaniu przez ubezpieczyciela oryginału polisy. 10. Wypowiedzenie umowy 1. Kada ze stron moe w cigu miesica od daty wypłaty odszkodowania albo daty dorczenia odmowy jego wypłacenia wypowiedzie umow ubezpieczenia z zachowaniem miesicznego okresu wypowiedzenia. 2. Ubezpieczajcy moe wypowiedzie umow ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków w kadej chwili z zachowaniem miesicznego okresu wypowiedzenia 3. W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie nie wystpiła szkoda, za któr ubezpieczyciel wypłacił lub zobowizany jest do wypłacenia odszkodowania. Wypowiedzenie i odstpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajcego - podstawy prawne Podstawow zasad w ubezpieczeniach osobowych jest, e ubezpieczajcy moe wypowiedzie umow w kadym czasie, przy zachowaniu terminu okrelonego w OWU. Podstawa prawna: art. 830 kc. 4

5 Ubezpieczajcy moe wypowiedzie umow w wypadku ujawnienia okolicznoci powodujcej zwikszenie prawdopodobiestwa wypadku i zadania w zwizku z tym przez zakład ubezpiecze wyszej składki. Wypowiedzenie to moe by dokonane w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania od zakładu ubezpiecze. Podstawa prawna: art. 816 l kc W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zakład ubezpiecze zobowizany jest zastrzec moliwo odstpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajcego w okresie 30 dni dla osób fizycznych i 7 dni dla osób prawnych od daty zawarcia umowy, jeeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuszy ni 6 miesicy. Odstpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczajcego od obowizku opłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpiecze udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 ubez. Wypowiedzenie i odstpienie od umowy ubezpieczenia przez zakład ubezpiecze Zakład ubezpiecze moe wypowiedzie umow ubezpieczenia, jeeli składka ubezpieczeniowa nie została zapłacona w terminie okrelonym w OWU, mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie, okrelonym w OWU. Zakład ubezpiecze moe odstpi od umowy ubezpieczenia, jeeli: ponosi odpowiedzialno ubezpieczeniow przed zapłaceniem pierwszej raty składki, a rata nie zostanie zapłacona, ujawniona zostanie okoliczno powodujca zwikszenie prawdopodobiestwa wypadku, tak e zakład ubezpiecze nie zawarłby umowy, gdyby o tej okolicznoci wiedział - w tym przypadku zakład ubezpiecze moe odstpi od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od ujawnienia tej okolicznoci (nie dotyczy to ubezpiecze na ycie). Podstawa prawna: art i 3 kc. Przy ubezpieczeniach majtkowych - w wypadku zmiany właciciela ubezpieczonej nieruchomoci - zarówno zakład ubezpiecze, jak i nowy właciciel ubezpieczonej nieruchomoci mog wypowiedzie umow ubezpieczenia na zasadach okrelonych w OWU. Dawny i nowy właciciel nieruchomoci ponosz solidarn odpowiedzialno za zapłat składki przypadajcej za czas do chwili zawiadomienia zakładu ubezpiecze o zmianie właciciela, Jeeli nie umówiono si inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwizuje si wskutek przejcia własnoci rzeczy ubezpieczonej na inn osob. Podstawa prawna: art. 823 kc 11. Informacje o serwisie posprzedaowym Naszym Klientom, którzy posiadaj ubezpieczenie w MTU udostpniamy kontakt z Konsultantami Firmy pod numerem telefonu: lub z telefonu komórkowego: Wszelkie dyspozycje dotyczce ubezpieczenia mog by zgłaszane przez infolini lub przesyłane na adres W razie potrzeby oferujemy bezporedni kontakt z porednikiem firmy w terenie. Wyjanimy szczegółowo wszelkie wtpliwoci zwizane z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, procedurami, rozwizaniem umowy np. po sprzeday pojazdu. Przypominamy naszym Klientom o zbliajcym si terminie odnowienia ich ubezpieczenia, dajemy moliwo otrzymania informacji na temat biecych oraz zaległych płatnoci Oferujemy całodobow moliwo zgłaszania szkód ubezpieczeniowych i przyjazd Likwidatora pod adres wskazany przez Klienta. Nasi Klienci na bieco informowani s o konkursach, promocjach organizowanych przez MTU 24 jak i nowych produktach ubezpieczeniowych. 12. Informacje o sposobie zgłoszenia szkody Proces likwidacji rozpoczyna si od zgłoszenia szkody. O szkodzie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego naley zawiadomi ubezpieczyciela jak najszybciej, by mógł on niezwłocznie przystpi do procedury likwidacji szkody. Zgłoszenia szkody dokonuje Poszkodowany (właciciel pojazdu, kierujcy, osoba upowaniona) w nastpujcy sposób: 5

6 a) drog elektroniczn, wypełniajc formularz zgłoszenie szkody na naszej stronie internetowej lub b) drog telefoniczn za porednictwem Mojej Infolinii, pod czynny cał dob numer (z telefonu stacjonarnego) lub (z telefonu komórkowego lub zagranicy) Infolinia do zgłoszenia szkody czynna jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dob. Konsultant z Mojej Infolinii w cigu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej uzyska niezbdne do zgłoszenia dane, poinformuje o dalszej procedurze oraz udzieli wszelkich wyjanie. W przypadku koniecznoci dokonania ogldzin uszkodzonego pojazdu, konsultant przekae t informacj likwidatorowi Likwidator skontaktuje si telefonicznie ze zgłaszajcym szkod, by ustali dogodny termin i miejsce ogldzin. Dane potrzebne do telefonicznego zgłoszenia szkody: a. nr polisy OC sprawcy szkody b. marka, c. nr rejestracyjny pojazdu sprawcy d. marka, e. nr rejestracyjny pojazdu Poszkodowanego f. data i miejsce zdarzenia g. dane osobowego i teleadresowe Poszkodowanego h. rodzaj uszkodze pojazdu Poszkodowanego i. okolicznoci zdarzenia miejsce, j. gdzie mog odby si ogldziny pojazdu Po przyjciu zgłoszenia szkody przez konsultanta Mojej Infolinii dochodzi do ogldzin pojazdu. Ogldziny mog odby si w kadym wskazanym przez Poszkodowanego miejscu, do którego uda si likwidator EPU (Ekspert Pomoc Ubezpieczeniowa spółka z Grupy Ergo Hestia). Likwidator EPU, po wczeniejszym umówieniu si z Poszkodowanym, stara si dotrze na miejsce ogldzin pojazdu najpóniej w cigu 48 godzin od chwili zgłoszenia szkody. 13. Informacje o sposobie odnowienia polisy Odnowienie polisy dobywa si automatycznie. Na trzydzieci dni przed kocem okresu ubezpieczenia,klient otrzymuje z MTU pismo odnowieniowe, które wraz z dowodem opłacenia składki stanowi dowód kontynuacji ubezpieczenia w MTU. Po zarejestrowaniu wpłaty, MTU przesyła na adres korespondencyjny Klienta polis na kolejny rok. W przypadku zmian zakresu ochrony (np. Klient chce do OC wykupi AC) odnowienie odbywa si przy pomocy agenta MTU. Pamitaj, w kadym momencie moesz skorzysta z pomocy Konsultanta Infolinii lub zamówi spotkanie z naszym Agentem. 6

Jak ubezpieczyć się za pośrednictwem Agenta? V. Jak ubezpieczyć się przez telefon?

Jak ubezpieczyć się za pośrednictwem Agenta? V. Jak ubezpieczyć się przez telefon? Instrukcja zawierania umowy drogą elektroniczną I. W jaki sposób moŝna zawrzeć umowę ubezpieczenia? Przede wszystkim moŝesz bez zobowiązań wyliczyć orientacyjną wysokość składki ubezpieczeniowej Twojego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci.

UMOWA. a Panem/Pani.. zam..ul., tel.. legitymujcym si dowodem osobistym nr., zwanym dalej Kupujcym, o nastpujcej treci. UMOWA zawarta w dniu..2008r. w Głuchołazach pomidzy Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzib w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sdowym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant podstawowy WARUNKI UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Hestia Rodzina

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Hestia Rodzina OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Hestia Rodzina (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 III. Umowa ubezpieczenia 6 IV. Rozwizanie

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

DANE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO WNIOSKO-POLISA NR Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia na życie Polisa do Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców posiadających Pożyczki Gotówkowe w PKO BP SA wariant rozszerzony WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Pamiętaj! LINK4 to nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne. W naszej ofercie znajdziesz również: Ubezpieczenie majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-053/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r.

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. REGULAMIN PROMOCJI Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. Promocja organizowana jest przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy 3227647 22 599 95 22 22 599 95 95 odnowienia@axadirect.pl www.axadirect.pl Pani Hanna Siemińska Sękowo 9 09-411 Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr:

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy

UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Regon Gminy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000 Moja Polisa Podręcznik użytkownika Infolinia 801 120 000 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Wprowadzenie... 3 2 Serwis Moja Polisa... 3 2.1 Rejestracja użytkownika... 3 2.2 Logowanie... 5 2.3 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy. Regulamin sklepu internetowego STORCZYKARNIA. 1. DEFINICJE. Terminy uyte w Regulaminie oznaczaj: 100PLAMEK firma 100Plamek Agnieszka Koryczan z siedzib w Krakowie ul. Białe Wzgórze 4 wpisana do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO)

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Pamiętaj! LINK4 to nie tylko ubezpieczenia majątkowe. W naszej ofercie znajdziesz również: Ubezpieczenie komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DEALERA B I S GWARANCJA SERWISOWA. program przedłużonej gwarancji dla samochodów marki Toyota

CERTYFIKAT DEALERA B I S GWARANCJA SERWISOWA. program przedłużonej gwarancji dla samochodów marki Toyota CERTYFIKAT DEALERA B I S GWARANCJA SERWISOWA program przedłużonej gwarancji dla samochodów marki Toyota Co to jest Certyfikat Dealera? Certyfikat dealera jest narzędziem marketingu (promowania). Klient

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo