Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?"

Transkrypt

1 Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu lub mieszkania/domu oraz bez przeszkód pozna ofert ubezpieczeniow MTU Mojego Towarzystwa Ubezpiecze S.A. W przypadku zainteresowania nasz ofert masz moliwo: a. zawarcia umowy na stronie internetowej on-line b. zamówienia rozmowy z konsultantem infolinii i ubezpieczenia si przez telefon c. zamówienia spotkania z agentem i ubezpieczenia na spotkaniu z naszym przedstawicielem Pamitaj, w kadej chwili masz prawo zmieni swoj decyzj odnonie formy kontaktu z MTU. 2. Jak działamy Na stronie Internetowej MTU, załatwiasz wszystkie sprawy zwizane z ubezpieczeniem samochodu lub mieszkania/domu: a. kupisz polis b. zgłosisz szkod c. uzyskasz potrzebne informacje o produkcie d. umówisz si z Agentem na spotkanie e. zamówisz rozmow z Konsultantem Infolinii Wszystkie te sprawy załatwisz w cigu kilku minut korzystajc z serwisu internetowego. Czekamy na kontakt 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. informacja o interesujcym Ci ubezpieczeniu czy pomoc w razie wypadku znajdziesz na stronie internetowej MTU. 3. Jak si ubezpieczy W MTU24 ubezpieczenia s bardzo proste! Moesz dokona zakupu polisy za porednictwem internetowej strony transakcyjnej MTU 24. a) obliczenie składki Klikasz w miejsce oblicz składk, wpisujesz niezbdne dane a na ich podstawie wyliczasz odpowiedni składk. Uwzgldnimy wszystkie Twoje dotychczasowe zniki. b) wypełnienie wniosku i zakup polisy Polis moesz kupi od razu lub podj decyzj póniej. W przypadku akceptacji wstpnie wyliczonej składki moesz przej do dalszej czci procedury i samodzielnie wypełni wniosek. W tym celu kliknij przycisk wypełnij wniosek a nastpnie wprowad do formularzy wszystkie dane. Zakoczeniem procesu jest potwierdzenie wszystkich wpisanych przez Ciebie danych, w kadej chwili moesz je poprawi, oraz potwierdzenie przez MTU zawarcia ubezpieczenia wraz z podaniem numeru konta na który powiniene niezwłocznie wpłaci składk. Bdziesz miał take moliwo wydrukowania wniosku ubezpieczeniowego wraz z blankietem wpłaty składki. Polis dostarczymy na wskazany przez Ciebie adres. Pamitaj samo wyliczenie składki nie zobowizuje Ci do zakupu polisy. Wane! Zanim rozpoczniesz uzupełnienie formularza ubezpieczeniowego przygotuj niezbdne dokumenty: a. prawo jazdy, b. dowód rejestracyjny, c. dowód osobisty, d. informacje o poprzednich znikach / zwykach na wczeniejszych polisach, Pamitaj! Przed podpisaniem umowy z MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze S.A.,musisz rozwiza umow OC z poprzednim ubezpieczycielem. Informacje dodatkowe znajdziesz w zakładce dokumenty. 4. Jak ubezpieczy si za porednictwem Agenta? 1

2 Po wejciu w zakładk Kontakt, wypełnij formularz przeznaczony do kontaktu z Agentem i wylij go do MTU. Oczekuj kontaktu telefonicznego ze strony naszego Agenta, który umówi si z Tob w dogodnym dla Ciebie czasie. Agent dobierze dla Ciebie najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia oraz odpowie na wszystkie pytania. 5. Jak ubezpieczy si przez telefon? Po wejciu w zakładk Kontakt, wypełnij formularz przeznaczony do kontaktu z Konsultantem Infolinii a nastpnie wylij go do MTU. Konsultant najszybciej jak to bdzie moliwe oddzwoni do Ciebie pod wskazany nr telefonu. Otrzymasz odpowiedzi na pytania zwizane z ubezpieczeniami MTU. Jeli nie bdziesz miał wtpliwoci moesz w trakcie tej rozmowy poprosi konsultanta o zawarcie interesujcego Ci ubezpieczenia. Czuj si swobodnie. Rozmowa z Konsultantem do niczego nie zobowizuje. 6. Sposób opłacenia składki MTU24 oferuje dogodne formy płatnoci, które łatwo dopasujesz do swoich potrzeb. Do wyboru masz opłaty jednorazowe i ratalne. Składka ubezpieczeniowa moe by płatna: a) w ubezpieczeniu OC w pakiecie Mój Samochód w 2 równych ratach w 4 równych ratach b) w ubezpieczeniu Mój Dom w 2 równych ratach. w 4 równych ratach. Ubezpieczajcy moe dokona wyboru tylko jednego sporód wariantów opłacania składki Składka jednorazowa lub jej pierwsza rata powinna zosta opłacona niezwłocznie, nie póniej ni na jeden dzie przed podanym we wniosku terminem rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej. Opłacenie nalenej za ubezpieczenie składki ubezpieczeniowej bd dokonanie wpłaty na poczet jej pierwszej raty jest warunkiem niezbdnym rozpoczcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawieranej umowy ubezpieczenia Płatno na Poczcie lub w Banku Płatno jednorazowa składki ubezpieczeniowej oraz płatno pierwszej raty składki moe by dokonana w formie przelewu. Druk gotowego przelewu, na którym naley dokona płatnoci, otrzymasz natychmiast po akceptacji przez Ciebie wniosku ubezpieczeniowego. Drukujesz dwa odcinki druku przelewu jeden odcinek przeznaczony jest dla Ciebie, natomiast drugi odcinek zostaje na Poczcie lub w Banku. Płatno on line przez Internet Moesz take wykona przelew na właciwe konto MTU S.A. ze swojego internetowego konta osobistego. Po dokonaniu przelewu wydrukuj potwierdzenie opłacenia nalenej za ubezpieczenie składki ubezpieczeniowej bd dokonania wpłaty na poczet jej pierwszej raty. Naley je wydrukowa i dołczy do wydrukowanego wczeniej wniosku ubezpieczeniowego. 6. Dostarczenie Polisy do Klienta 2

3 Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku ubezpieczeniowego za dowód zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi polisa ubezpieczeniowa, wystawiana w centrali MTU S.A a. Wypełniony na stronie Internetowej wniosek oraz informacja o opłaceniu składki jest podstaw do wystawienia przez MTU S.A. polisy ubezpieczeniowej. b. W przypadku opłacenia składki na Poczcie lub w Banku polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest przez MTU SA po wpływie składki nalenej za ubezpieczenie bd jej pierwszej raty we właciwej wysokoci. c. Polisa ubezpieczeniowa wraz z pozostałymi dokumentami ubezpieczeniowymi jest przesyłana listem zwykłym w cigu 7 dni roboczych na adres ubezpieczajcego. d. Wszelkie koszty zwizane z wysyłk polisy do klienta ponosi MTU S.A e. W przypadku płatnoci w ratach klient wraz z polis ubezpieczeniow otrzyma druki przelewów kolejnych rat składki ubezpieczeniowej 7. Akceptacja klauzul Do skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia konieczne jest przeczytanie a nastpnie zaakceptowanie klauzul znajdujcych si we wniosku. W kadym przypadku na stronie pojawia si tekst Zapoznałem(am) si i akceptuj. Na stronach wystpuj klauzule oraz teksty dokumentów, które naley obowizkowo odznaczy i zaakceptowa oraz takie, które wystpuj tylko informacyjnie i nie ma obowizku ich akceptacji. System automatycznie wskae, które klauzule naley obowizkowo akceptowa aby kontynuowa drog zakupu ubezpieczenia przez internet. Klauzule obowizkowe, wymagajce akceptacji: 1. Regulamin wiadczenia usług ubezpieczeniowych drog elektroniczn. 2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia 3. Klauzula Wyraam zgod do czasu wniesienia dania zaprzestania lub wniesienia sprzeciwu, by moje dane osobowe, przekazane MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze S.A., mogły by udostpnione do przetwarzania wymienionym na stronie internetowej, pod adresem :www.hestia.pl, innym podmiotom z Grupy Ergo Hestia,jak równie Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu Ergo Hestia z siedzib w Warszawie, ul. Domaniewska 41- dla celów marketingu bezporedniego ich własnych produktów ( usług). 4. Wyraam zgod na otrzymywanie informacji marketingowych na mój adres elektroniczny oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia r o wiadczeniu usług drog elektroniczn. 5. Klauzula - Potwierdzam, e otrzymałem tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z dnia.., na podstawie których zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, oraz zapoznałem si z nimi i akceptuj ich tre. 6. Klauzula- Owiadczam, e powysze informacje zostały podane zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy. Wyraam zgod na dokonanie przez MTU weryfikacji danych zawartych we wniosku w czasie trwania umowy ubezpieczenia. W przypadku stwierdzenia błdów w informacjach podanych we wniosku, które powoduj zmian wysokoci składki ubezpieczeniowej, zobowizuj si do zapłacenia rónicy pomidzy składk nalen a składk naliczon przy zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie okrelonym przez ubezpieczyciela. Rónica do zapłaty zostanie naliczona za okres od dnia zawarcia umowy do daty koca okresu ubezpieczenia. 7. Klauzula- Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych ( dz.u. z 1997 r.nr.133, poz.883 z pón. zmianami), MTU Moje Towarzystwo Ubezpiecze S.A. z siedzib w Sopocie, ul. Hestii 1, informuje, e jest administratorem Pana/i danych osobowych, pobranych zgodnie z treci art.815 k.c., które bd przez nas przetwarzane w celu wywizania si z umowy ubezpieczenia oraz dla celów marketingu bezporedniego naszych własnych produktów( usług). 8. Klauzula- Potwierdzam prawdziwo powyszych danych. Jednoczenie wyraam zgod na weryfikacj danych przez MTU oraz skorygowanie przez MTU wyliczonej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia omyłki lub błdu we wprowadzanych w ramach kalkulacji składki danych w terminie 14 dni od otrzymania polisy a w przypadku nieprawdziwych danych, bdcych podstaw obliczenia składki w całym okresie trwania niniejszego ubezpieczenia. Klauzule dobrowolne / informacyjne, nie wymagajce akceptacji: 3

4 1. Instrukcja zawarcia umowy drog elektroniczn 2. Klauzula- Jednoczenie informujemy, e słuy Panu/i prawo wgldu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a przetwarzanie tych danych w celach innych ni wymienione powyej inne cele prawnie usprawiedliwione lub statutowe naszego Towarzystwa albo osób trzecich, którym s przekazywane te danewymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody 3. Klauzula- W razie płatnoci ratalnej, nieopłacenie w terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela kolejnej raty składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, powoduje i z dniem upływu terminu płatnoci, wymagalne staj si wszystkie kolejne raty składki za to ubezpieczenie 4. Klauzula- Składka lub jej pierwsza rata powinna by opłacona w dniu sporzdzenia wniosku. Odpowiedzialno ubezpieczyciela rozpoczyna si nie wczeniej ni od dnia opłacenia składki lub jej pierwszej raty. 8. Prawo Klienta do odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia Informacja- Jeeli polisa ubezpieczeniowa zawiera postanowienia, które odbiegaj na niekorzy ubezpieczajcego od warunków zawartych we wniosku ubezpieczeniowym lub od ogólnych warunków ubezpieczenia, MTU S.A. ma obowizek zwróci na to uwag ubezpieczajcemu na pimie, przy dorczeniu polisy ubezpieczeniowej, wyznaczajc mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowizku przez MTU S.A., zmiany dokonane na niekorzy ubezpieczajcego s niewane. W przypadku braku sprzeciwu ubezpieczajcego uwaa si, e umowa ubezpieczenia doszła do skutku, zgodnie z treci polisy ubezpieczeniowej, nastpnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złoenia sprzeciwu 9. Odstpienie od umowy 1. Prawo odstpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (osoby fizyczne) lub w terminie 7 dni (przedsibiorcy) od dnia zawarcia umowy przysługuje ubezpieczajcemu, jeeli umowa jest zawarta na okres dłuszy ni sze miesicy. Odstpienie od umownie zwalnia ubezpieczajcego z obowizku opłacenia składki za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastpi po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoci 20 % zwracanej składki 3. W razie odstpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystpiła szkoda, za któr ubezpieczyciel wypłacił lub zobowizany jest do wypłacenia odszkodowania. 4. Jeeli nie umówiono si inaczej, zwrot składki nastpuje po otrzymaniu przez ubezpieczyciela oryginału polisy. 10. Wypowiedzenie umowy 1. Kada ze stron moe w cigu miesica od daty wypłaty odszkodowania albo daty dorczenia odmowy jego wypłacenia wypowiedzie umow ubezpieczenia z zachowaniem miesicznego okresu wypowiedzenia. 2. Ubezpieczajcy moe wypowiedzie umow ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków w kadej chwili z zachowaniem miesicznego okresu wypowiedzenia 3. W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie nie wystpiła szkoda, za któr ubezpieczyciel wypłacił lub zobowizany jest do wypłacenia odszkodowania. Wypowiedzenie i odstpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajcego - podstawy prawne Podstawow zasad w ubezpieczeniach osobowych jest, e ubezpieczajcy moe wypowiedzie umow w kadym czasie, przy zachowaniu terminu okrelonego w OWU. Podstawa prawna: art. 830 kc. 4

5 Ubezpieczajcy moe wypowiedzie umow w wypadku ujawnienia okolicznoci powodujcej zwikszenie prawdopodobiestwa wypadku i zadania w zwizku z tym przez zakład ubezpiecze wyszej składki. Wypowiedzenie to moe by dokonane w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania od zakładu ubezpiecze. Podstawa prawna: art. 816 l kc W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zakład ubezpiecze zobowizany jest zastrzec moliwo odstpienia od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajcego w okresie 30 dni dla osób fizycznych i 7 dni dla osób prawnych od daty zawarcia umowy, jeeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuszy ni 6 miesicy. Odstpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczajcego od obowizku opłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpiecze udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 ubez. Wypowiedzenie i odstpienie od umowy ubezpieczenia przez zakład ubezpiecze Zakład ubezpiecze moe wypowiedzie umow ubezpieczenia, jeeli składka ubezpieczeniowa nie została zapłacona w terminie okrelonym w OWU, mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie, okrelonym w OWU. Zakład ubezpiecze moe odstpi od umowy ubezpieczenia, jeeli: ponosi odpowiedzialno ubezpieczeniow przed zapłaceniem pierwszej raty składki, a rata nie zostanie zapłacona, ujawniona zostanie okoliczno powodujca zwikszenie prawdopodobiestwa wypadku, tak e zakład ubezpiecze nie zawarłby umowy, gdyby o tej okolicznoci wiedział - w tym przypadku zakład ubezpiecze moe odstpi od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od ujawnienia tej okolicznoci (nie dotyczy to ubezpiecze na ycie). Podstawa prawna: art i 3 kc. Przy ubezpieczeniach majtkowych - w wypadku zmiany właciciela ubezpieczonej nieruchomoci - zarówno zakład ubezpiecze, jak i nowy właciciel ubezpieczonej nieruchomoci mog wypowiedzie umow ubezpieczenia na zasadach okrelonych w OWU. Dawny i nowy właciciel nieruchomoci ponosz solidarn odpowiedzialno za zapłat składki przypadajcej za czas do chwili zawiadomienia zakładu ubezpiecze o zmianie właciciela, Jeeli nie umówiono si inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwizuje si wskutek przejcia własnoci rzeczy ubezpieczonej na inn osob. Podstawa prawna: art. 823 kc 11. Informacje o serwisie posprzedaowym Naszym Klientom, którzy posiadaj ubezpieczenie w MTU udostpniamy kontakt z Konsultantami Firmy pod numerem telefonu: lub z telefonu komórkowego: Wszelkie dyspozycje dotyczce ubezpieczenia mog by zgłaszane przez infolini lub przesyłane na adres W razie potrzeby oferujemy bezporedni kontakt z porednikiem firmy w terenie. Wyjanimy szczegółowo wszelkie wtpliwoci zwizane z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, procedurami, rozwizaniem umowy np. po sprzeday pojazdu. Przypominamy naszym Klientom o zbliajcym si terminie odnowienia ich ubezpieczenia, dajemy moliwo otrzymania informacji na temat biecych oraz zaległych płatnoci Oferujemy całodobow moliwo zgłaszania szkód ubezpieczeniowych i przyjazd Likwidatora pod adres wskazany przez Klienta. Nasi Klienci na bieco informowani s o konkursach, promocjach organizowanych przez MTU 24 jak i nowych produktach ubezpieczeniowych. 12. Informacje o sposobie zgłoszenia szkody Proces likwidacji rozpoczyna si od zgłoszenia szkody. O szkodzie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego naley zawiadomi ubezpieczyciela jak najszybciej, by mógł on niezwłocznie przystpi do procedury likwidacji szkody. Zgłoszenia szkody dokonuje Poszkodowany (właciciel pojazdu, kierujcy, osoba upowaniona) w nastpujcy sposób: 5

6 a) drog elektroniczn, wypełniajc formularz zgłoszenie szkody na naszej stronie internetowej lub b) drog telefoniczn za porednictwem Mojej Infolinii, pod czynny cał dob numer (z telefonu stacjonarnego) lub (z telefonu komórkowego lub zagranicy) Infolinia do zgłoszenia szkody czynna jest 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dob. Konsultant z Mojej Infolinii w cigu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej uzyska niezbdne do zgłoszenia dane, poinformuje o dalszej procedurze oraz udzieli wszelkich wyjanie. W przypadku koniecznoci dokonania ogldzin uszkodzonego pojazdu, konsultant przekae t informacj likwidatorowi Likwidator skontaktuje si telefonicznie ze zgłaszajcym szkod, by ustali dogodny termin i miejsce ogldzin. Dane potrzebne do telefonicznego zgłoszenia szkody: a. nr polisy OC sprawcy szkody b. marka, c. nr rejestracyjny pojazdu sprawcy d. marka, e. nr rejestracyjny pojazdu Poszkodowanego f. data i miejsce zdarzenia g. dane osobowego i teleadresowe Poszkodowanego h. rodzaj uszkodze pojazdu Poszkodowanego i. okolicznoci zdarzenia miejsce, j. gdzie mog odby si ogldziny pojazdu Po przyjciu zgłoszenia szkody przez konsultanta Mojej Infolinii dochodzi do ogldzin pojazdu. Ogldziny mog odby si w kadym wskazanym przez Poszkodowanego miejscu, do którego uda si likwidator EPU (Ekspert Pomoc Ubezpieczeniowa spółka z Grupy Ergo Hestia). Likwidator EPU, po wczeniejszym umówieniu si z Poszkodowanym, stara si dotrze na miejsce ogldzin pojazdu najpóniej w cigu 48 godzin od chwili zgłoszenia szkody. 13. Informacje o sposobie odnowienia polisy Odnowienie polisy dobywa si automatycznie. Na trzydzieci dni przed kocem okresu ubezpieczenia,klient otrzymuje z MTU pismo odnowieniowe, które wraz z dowodem opłacenia składki stanowi dowód kontynuacji ubezpieczenia w MTU. Po zarejestrowaniu wpłaty, MTU przesyła na adres korespondencyjny Klienta polis na kolejny rok. W przypadku zmian zakresu ochrony (np. Klient chce do OC wykupi AC) odnowienie odbywa si przy pomocy agenta MTU. Pamitaj, w kadym momencie moesz skorzysta z pomocy Konsultanta Infolinii lub zamówi spotkanie z naszym Agentem. 6

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo