Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 !!" #$%"&'( )*"+*&,,--(#.%)*"+*&,,-- Wrocław, dnia 21 grudnia 2012 r. Do; Wykonawcy biorcy udział w postpowaniu udzielenie zamówienia publicznego PN. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Znak sprawy:11/p/2012. (ogłoszenie nr ; data zamieszczenia ) W zwizku z zapytaniem skierowanym do Zamawiajcego w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówie Publicznych, działajc jako pełnomocnik Zamawiajcego uprawniony do kontaktu z Wykonawcami wyjaniamy: W odpowiedzi na pismo z dnia r : 1. Ponownie prosimy o potwierdzenie, e pkt 1. p. pkt B w czci 12 UMOWA na str. 16 SIWZ nie dotyczy ubezpiecze OC Odpowied: zamawiajcy nie potwierdza powyszego. Zamawiajcy dodaje jednak, e dla powyszego pkt 1. p. pkt B w czci 12 Umowa - konieczna jest zgoda obydwu stron umowy. 2. Ponownie prosimy o podanie jakie zobowizania umowne planuje podj Zamawiajcy w cigu 12 miesicznego okresu ubezpieczenia, a które mog powodowa konieczno rozszerzenia umów OC zapisy paragrafu 7 pkt 2 umowy generalnej Odpowied: zamawiajcy podtrzymuje swoj wczeniejsza odpowied, e na dzie dzisiejszy nie planuje powyszego. Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej 3. Prosimy o wskazanie przez Zamawiajcego do OC działalnoci pozamedycznej listy podwykonawców wraz z informacj jakie pracy wykonuj oraz % udział podwykonawców w działalnoci pozamedycznej. RCKiK w ramach działalnoci pozamedycznej aktualnie wiadczy usługi szkoleniowe. Wykonuje ww. działalno nie korzystajc z usług podwykonawców. 4. klauzula OC najemcy ponownie prosimy o jej modyfikacj poprzez wprowadzenie zapisów: Ochrona nie obejmuje: -szkód powstałych w nastpstwie prac budowlano montaowych lub remontowych lub naprawczych,

2 Odpowied- zamawiajcy dopuszcza powysze jedynie w zakresie robót budowlanomontaowych. Szkody powstałe w nastpstwie prac remontowych lub naprawczych pozostaj objte ubezpieczeniem 5. prosimy o potwierdzenie dotyczce dobrowolnego ubezpieczenia OC, e ochron ubezpieczeniow nie bd objte szkody wyrzdzone w zwizku z udzielaniem wiadcze zdrowotnych. Odpowied- zamawiajcy nie potwierdza powyszego. 6. Jeeli Zamawiajcy jednak oczekuje pokrycia to jakie szkody zwizane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych nie objte ubezpieczeniem obowizkowym maj tu by objte ochron Odpowied- zamawiajcy oczekuje pokrycia dla pozostałych nie objtych ubezpieczeniem obowizkowym- szkód. Zamawiajcy oczekuje, aby objta była ochron działalno zamawiajcego taka jak np.: 1. Zwizana z udzielaniem wiadcze zdrowotnych rzeczowych ( w tym zwizane z procesem przechowywania, transportu, dystrybucji leków i wyrobów medycznych oraz rodków pomocniczych np. przechowywanie i wydawanie czynników krzepnicia) 2. wiadczenia towarzyszce (np. zwizane z wydawaniem ekwiwalentu za krew kawa czekolada itp.) 3. Słuce profilaktyce 4. Polegajce na realizacji zada dydaktycznych w powizaniu z udzielaniem wiadcze zdrowotnych i promocj zdrowia/krwiodawstwa (stayci) 5. Polegajce na przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujcych zawód medyczny na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach regulujcych kształcenie tych osób (stayci) Zamawiajcy nie oczekuje pokrycia dla szkód nadwykowych ponad limity w ubezpieczeniu obowizkowym. 7. Ponownie prosimy o wyłczenie stosowania klauzuli AB08 (kl. pro rata temporis) lub zmodyfikowa zgodnie z zapisami kc oraz AB 21 (kl. odpowiedzialnoci) z dobrowolnego ubezpieczenia OC. Odpowied: zamawiajcy nie wyraa zgody 8. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajcy nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zwizku z udzielaniem wiadcze zdrowotnych. W przypadku oczekiwania ze strony zamawiajcego ochrony ubezpieczeniowej, w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, dla działalnoci zwizanej z udzielaniem wiadcze zdrowotnych wnioskujemy o: a) wydzielenie odrbnej sumy gwarancyjnej dla: > działalnoci podmiotu leczniczego z wyłczeniem szkód osobowych bdcych nastpstwem udzielania wiadcze zdrowotnych odpowied ,00zł > działalnoci podmiotu wykonujcego działalno lecznicz zwizanej z udzielaniem wiadcze zdrowotnych (szkody na osobie). Odpowied ,00zł b) w odniesieniu oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialnoci cywilnej w zwizku z prowadzon działalnoci podmiotu leczniczego z wyłczeniem szkód osobowych bdcych nastpstwem udzielania wiadcze zdrowotnych wnioskujemy o potwierdzenie, e Zamawiajcy akceptuje nastpujce definicje szkody i wypadku ubezpieczeniowego: Akma Brokers Sp. z o.o. 2

3 szkoda na osobie szkoda bdca nastpstwem mierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym take utracone korzyci poszkodowanego, które mógłby osign, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; szkoda rzeczowa szkoda bdca nastpstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym take utracone korzyci poszkodowanego, które mógłby osign, gdyby nie nastpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; wypadek ubezpieczeniowy mier, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Odpowied: zamawiajcy dopuszcza powysze z wyłczeniem definicji wypadku ubezpieczeniowego. Definicja wypadku ubezpieczeniowego pozostaje zgodnie z SIWZ. 9.Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajcy akceptuje wprowadzone do ubezpieczenia OC działalnoci pozamedycznej franszyzy redukcyjnej w wysokoci 500zł. Odpowied : zamawiajcy nie dopuszcza powyszego 10. Ponownie prosimy o wyłczenie ubezpieczenia dobrowolnego OC z zamówie uzupełniajcych o których mowa w pkt 4 str 5 SIWZ Odpowied: zamawiajcy nie dopuszcza powyszego. Ustawa o zamówieniach publicznych uprawnia zamawiajcego do udzielenia zamówienia uzupełniajcego, natomiast dalsze etapy realizacji tego uprawnienia s efektem zgody dwóch stron. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze losowych Prosimy o potwierdzenie czy budynki nalece do Zamawiajcego oraz poza lokalizacj w Zielonej Górze o konstrukcji dachów, stropów i stropodachów (np. wykonane z elementów drewnianych) s zabezpieczone poprzez impregnacj ogniochronn. Odpowied; odnonie budynków własnych: dotychczasowe kontrole nie wykazały, aby zabezpieczenia w tym wzgldzie były niezgodne przepisami ppo. Zdaniem zamawiajcego budynki zlokalizowane w Zielonej Górze w zakresie konstrukcji dachów, stropów i stropodachów wykonanych z elementów drwewnianych były zabezpieczone impregnacj ogniochronn. Odnonie budynków poza lokalizacj Zamawiajcy nie posiada wiedzy. Prosimy o potwierdzenie czy budynki nalece do Zamawiajcego oraz poza lokalizacj w Zielonej Górze o konstrukcji dachów, stropów i stropodachów (np. wykonane z elementów drewnianych) posiadaj zabezpieczenie instalacji elektrycznej i wszystkie elementy instalacji elektrycznej np. rozdzielnice, przełczniki, odizolowane od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujcych) Odpowied: Odnonie lokalizacji poza własnymi budynkami Zamawiajcy nie posiada wiedzy na ten temat. Odnonie własnych lokalizacji dotychczasowe kontrole nie wykazały, aby zabezpieczenia w tym wzgldzie były niezgodne przepisami ppo. Prosimy o potwierdzenie czy budynki nalece do Zamawiajcego oraz poza lokalizacj w Zielonej Górze o konstrukcji dachów, stropów i stropodachów (np. wykonane z elementów drewnianych) wymagane jest zachowanie wolnej przestrzeni 3m od otwartego kominka lub grilla (jeeli dotyczy to Zamawiajcego) Odpowied: Zamawiajcy we własnych lokalizacjach oraz w pomieszczeniach dzierawionych przez zamawiajcego nie posiada kominka i grilla. Nie ma wiedzy na ten odnonie pozostałych pomieszcze w budynkach, które do niego nie nale. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajcy przeprowadza wymagane regularne badanie instalacji kominowej, elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych uytkowania budynków. Akma Brokers Sp. z o.o. 3

4 Odpowied- zamawiajcy potwierdza powysze Prosimy o podanie wartoci mienia w budynkach/lokalizacjach poza lokalizacj w Zielonej Górze na kad lokalizacj oddzielnie. Odpowied Informacja na ten temat została podana w SIWZ na str. 18 w dodatkowe informacje o przedmiocie ubezpieczenia Czy Zamawiajcy wyraa zgod na wprowadzenie zapisu: Zakład Ubezpiecze wyłcza odpowiedzialno za szkody powstałe w nastpstwie poaru w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/stropu, do których powstania lub zwikszenia przyczyniło si magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne by pass-y instalacji elektrycznej i gazowej. Odpowied Zamawiajcy nie wyraa zgody na powysze. Jednoczenie informuje, e nie magazynuje na strychach, poddaszach materiałów łatwopalnych, zgodnie ze swoj wiedz ( w oparciu o dotychczasowe kontrole ppoz) nie posiada wadliwie rozprowadzonej instalacji elektrycznej i nielegalnych by pass-ów instalacji elektrycznej i gazowej 17. Ponownie prosimy Czy Zamawiajcy akceptuje modyfikacj treci klauzuli rozmroenia poprzez wprowadzenie obecnie obowizujcej franszyzy redukcyjnej 1.000USD Odpowied zamawiajcy nie wyraa zgody Ponownie prosimy o wprowadzenia dla kosztów uprztnicia po szkodzie limitu w wysokoci 10% wartoci szkody nie wicej ni zł w odniesieniu do zapisu SIWZ str. Nr 22 pkt 2 Odpowied zamawiajcy nie wyraa zgody Prosimy o wyraenie zgody na zmian definicji zalania (SIWZ str. 21) na nastpujc: Bezporednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z poniszych przyczyn: a) awaria przewodów, zbiorników lub urzdze wodocigowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznicia) b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urzdzeniach okrelonych w lit. a, c) cofnicie si wody lub cieków z urzdze sieci kanalizacyjnej, d) samoczynne uruchomienie si instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji ganiczej z innych przyczyn ni wskutek poaru.. Ustala si, e ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunicia skutków takich poszukiwa maksymalnie do wysokoci zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowied- zamawiajcy nie wyraa zgody Prosimy o wyłczenie z ochrony naprawy uszkodzonych urzdze łcznie z kosztami robót pomocniczych spowodowanych szkod wodocigow. Odpowied : zamawiajcy nie wyraa zgody Prosimy o zgod na wprowadzenie zmiany zapisu (w przypadku braku zgody na pkt. 10) na koszty naprawy uszkodzonych urzdze spowodowanych szkod wodocigow łcznie z kosztami napraw pomocniczych wprowadzamy limit odpowiedzialnoci w wysokoci zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. Odpowied: zamawiajcy nie wyraa zgody Akma Brokers Sp. z o.o. 4

5 Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokoci 1.000,00 PLN. Odpowied zamawiajcy nie wyraa zgody Prosimy o podanie informacji, jakie prace remontowe i roboty budowlanomontaowe Zamawiajcy wykonuje lub planuje wykona w okresie ubezpieczenia? Odpowied: aktualnie zamawiajcy nie wykonuje prac remontowych i robót budowlanych. W okresie ubezpieczenia zmawiajcy w miar posiadania rodków finansowych dokonuje prace konserwacyjne i remontowe wynikajce z zalece z okresowej kontrolo technicznej obiektów budowlanych. Czy Zamawiajcy akceptuj modyfikacj definicji upadku drzew, budynków, budowli na ponisz tre: Wprowadzenie słów: szkody spowodowane przez Odpowied: zamawiajcy dopuszcza powysze 25. Wnioskujemy o potwierdzenie, e intencj Zamawiajcego, który opisuje zakres ochrony dla ryzyka zalania wynikajcego z opadów atmosferycznych topnienia zwałów niegu - przez nieszczelnoci dachowe, okienne, drzwiowe - nie jest objcie ochron szkód: -spowodowanych naporem niegu lub lodu, gradem lub deszczem nawalnym, jeeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; z wyłczeniem szkód w mieniu znajdujcym si w pomieszczeniach najmowanych, jeeli do obowizków Ubezpieczajcego lub Ubezpieczonego nie naleało dbanie o stan techniczny lub jeeli Ubezpieczajcy lub Ubezpieczony przed dniem powstania szkody nie wiedział o istniejcych zaniedbaniach w tym zakresie albo te o nich wiedział i wzywał wynajmujcego do ich usunicia? Odpowied: zamawiajcy potwierdza powysze ale odnonie innych nastpstw ww. zdarze ni zalanie przez nieszczelnoci dachowe, okienne drzwiowe. Odnonie skutków zalania bdcego nastpstwem działania niegu, lodu, gradu (ich topnienia) czy deszczu nawalnego nie potwierdza powyszego. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym cargo 26. Czy Zamawiajcy wyraa zgod na wprowadzenie udziału własnego obecnie obowizujcego tylko w przypadku kradziey lub zaginicia mienia z rodka transportu nalecego do ubezpieczajcego w wysokoci 20% Odpowied: zamawiajcy nie dopuszcza powyszego 27. Czy Zamawiajcy wyraa zgod na wprowadzenie franszyzy integralnej obecnie obowizujcej w wysokoci 100EUR Odpowied zamawiajcy nie dopuszcza powyszego Ubezpieczenie od kradziey z włamaniem, rabunku i dewastacji 28. Ponownie prosimy o dookrelenie czy miejsce ubezpieczenia okrelone w SIWZ jako miejsca połoenia mienia s pomieszczeniami lub lokalizacjami w których przedmiot ubezpieczenia bdzie zamykany na co najmniej jeden zamek zastawkowy? Odpowied Pomieszczenia w których znajduje si przedmiot ubezpieczenia bd zamykane na co najmniej jeden zamek zastawkowy. Wyjtek stanowi mienie, które ze wzgldu na swoj specyfik standardowo znajduj si poza pomieszczeniami zamknitymi (np. budynki, budowle i ich zewntrzne elementy oraz urzdzenia). 29. Ponownie prosimy o okrelenie rocznej iloci transportów gotówki. Akma Brokers Sp. z o.o. 5

6 Odpowied: zamawiajcy nie jest w stanie okreli rednio rocznej iloci transportów gotówki. W miesicu listopadzie było 12 transportów 30. Ponownie prosimy o wprowadzenie zmiany zapis SIWZ str. 28 pkt E4 na ponisz tre: wypłata odszkodowania dla wartoci pozostałych wg wartoci rzeczywistej Odpowied: zamawiajcy nie wyraa zgody Ubezpieczenie sprztu elektronicznego 31. Ponownie prosimy Czy Zamawiajcy wyraa zgod na wprowadzenie limitu odpowiedzialnoci dla ochrony ubezpieczeniowej mienia, które ulegnie zniszczeniu w zwizku z prowadzonymi pracami remontowymi, naprawami, modernizacj pomieszcze, w których to mienie si znajduje, bez koniecznoci powiadamiania ubezpieczyciela? Proponowana warto limitu zł. Odpowied: zamawiajcy dopuszcza limit zł 32. Prosimy o przesłanie wykazu sprztu elektronicznego z podziałem na dat produkcji sprztu. Odpowied: w załczeniu data przyjcia. Zamawiajcy nie jest w stanie okreli daty produkcji. Mona jednak przyj, ze zamawiajcy nabył sprzt nowy. 33. W nawizaniu do zapisów SIWZ, zgodnie z którymi sprzt elektroniczny ma by ubezpieczony według wartoci ksigowej brutto prosimy o odpowied czy Zamawiajcy wyraa zgod na klauzul w poniszej treci dla sprztu starszego ni 5 lat: Klauzula Odszkodowanie do wartoci rzeczywistej sprztu Ustala si z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsz klauzul postanowie ogólnych warunków ubezpieczenia sprztu elektronicznego, i ZAKŁAD UBEZPIECZE wypłaca odszkodowanie za utrat lub uszkodzenie ubezpieczonego sprztu do wysokoci rzeczywistej wartoci tego sprztu bezporednio przed powstaniem szkody. Rzeczywista warto dla lamp elektronowych jest okrelana zgodnie z Klauzul nr 121/1. Odpowied: zamawiajcy dopuszcza powysz klauzul jedynie dla sprztu komputerowego (tj. komputery, laptopy drukarki, scanery, swich, ups) dla sprztu, który został przyjty na stan przed r. Dla pozostałego sprztu zgodnie SIWZ. 34.Prosimy o informacj, czy Zamawiajcy wyraa zgod na ponisza tre klauzuli: Klauzula Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprztu Ustala si z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsz klauzul postanowie ogólnych warunków ubezpieczenia sprztu elektronicznego, i PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialno za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprztu elektronicznego, który wczeniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie uytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie si okres nie przekraczajcy 6 m-cy. Ubezpieczajcy zobowizany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajcia zmian powiadomi PZU S.A. o dacie rozpoczcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeeli jest ono inne ni okrelone w polisie. Zaniechanie tego obowizku powoduje wyganicie ochrony ubezpieczeniowej sprztu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci za sprzt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu. Odpowied: zamawiajcy dopuszcza powysze. Akma Brokers Sp. z o.o. 6

7 Klauzule dodatkowe 35. Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajcy dopuszcza ponisz modyfikacj klauzul obligatoryjnych Do wszystkich klauzul wprowadzenie przed treci klauzul zdania Z zachowanie pozostałych nie zmienion niniejsz klauzula postanowie ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowie umowy ubezpieczenia ustala si e Odpowied: zamawiajcy nie dopuszcza powyszego 36. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKOD Czy Zamawiajcy wyraa zgod na doprecyzowanie zapisów na poniszy: e wypłata odszkodowania nastpi w razie nieuchronnoci zajcia zdarzenia losowego Odpowied: zamawiajcy nie dopuszcza powyszego Akma Brokers Sp. z o.o. 7

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54

AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 AKMA BROKERS Sp. z o.o. 40-733 KATOWICE, ul. Poleska 27, tel.: (32) 353 59 48 53, fax: (32) 353 59 54 Przedstawicielstwo w Szczecinie: 71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 2/2, tel. (91) 43 42 071 (72), fax

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo