CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r."

Transkrypt

1 a DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ Zespół Analiz Sektorowych tel RAPORT KWARTALNY 12 grudnia 211 SYNTEZA CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 211 r. Przedmiotem raportu jest analiza zmian cen ofertowych mieszkań w okresie ostatnich dwóch kwartałów (czyli II kw. 211 III kw. 211) i ostatnich dwóch lat (III kw. 29 III kw. 211) oraz przewidywania odnośnie trendu w perspektywie średniookresowej na rynkach największych miast. CENY NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH Rynek mieszkaniowy był nadal rynkiem konsumenta, w ostatnich dwóch kwartałach (II-III kw. 211 r.) w monitorowanych 7 największych miastach utrzymał się niewielki trend spadkowy cen ofertowych mieszkań, w odniesieniu do sytuacji sprzed dwóch lat w największych miastach poziom cen ofertowych wg PONT Info był wyraźnie niższy. Na koniec III kw. 211 r. w porównaniu z sytuacją na koniec I kw. 211 r. niewielki spadek cen ofertowych wystąpił w przypadku Wrocławia, Poznania i Krakowa, przy utrzymaniu zbliżonego do końca I kw. poziomu cen w pozostałych 4 największych miastach; w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat ceny ofertowe były wyraźniej (o 5-12%) niższe w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Łodzi, w przypadku Katowic i Gdańska były zbliżone do poziomu z końca III kw. 211 r. W perspektywie nadchodzących 2-3 kwartałów najbardziej prawdopodobny wydaje się niewielki trend spadkowy cen mieszkań, z uwagi na presję wysokiej podaży na rynku m i m (przy słabych dotychczas wynikach budownictwa mieszkaniowego od września 211 r. statystyka miesięczna pokazuje ponownie wzrost liczby oddawanych mieszkań r/r, jest to prawdopodobnie odzwierciedlenie wzrostowego trendu liczby rozpoczynanych mieszkań na przełomie lat 29/21), rosnącej szybciej niż popyt (ograniczany bardziej konserwatywną oceną zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców oraz wzrostem stóp procentowych). Osłabnie podtrzymywanie cen mieszkań przez popyt generowany z programu Rodzina na swoim (patrz niżej) z uwagi na zdecydowanie mniejszą pulę mieszkań o cenie m kw. pozwalającej na skorzystanie z kredytu preferencyjnego, choć z drugiej strony określony termin wygaszania programu może zachęcać do poszukiwania mieszkania spełniającego wymogi programu, a deweloperów skłaniać do utrzymania takich mieszkań w części oferty. Przejściowo, tendencje spadkowe cen może wzmacniać zwiększenie podaży mieszkań przed wejściem w życie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu, zwanej ustawą deweloperską (intencja rozpoczęcia sprzedaży mieszkań zanim zaczną obowiązywać nowe przepisy; ustawa wchodzi w życie 29 kwietnia 212 r.). W III kw. br. popyt mieszkaniowy nadal podtrzymywał program Rodzina na swoim, obowiązująca od 31 sierpnia br. nowelizacja programu, która spowodowała zasadnicze obniżenie współczynników stosowanych dla obliczenia ceny 1 m kw. mieszkania nabywanego za kredyt z dopłatą i określiła wygaszanie programu od 213 r., nie wpłynęła jeszcze obniżająco na wyniki III kw. obowiązywała jedynie w ostatnim miesiącu raportowanego okresu, a wyniki lipca i sierpnia (czyli przed wejściem w życie nowelizacji) były zapewne lepsze dzięki zachętom do skorzystania z programu na dotychczasowych zasadach, bardziej korzystnych dla klienta. Wg danych BGK w III kw. 211 r. udzielono 14,3 tys. kredytów na kwotę 2,94 mld zł, jest to poziom podobny jak w II kwartale 211 r., a w relacji do analogicznego kwartału 21 r. oznacza o 43% więcej kredytów wartościowo i o 3% więcej ilościowo. W strukturze wartości udzielanych kredytów wg przeznaczenia w III kw. 211 r. przeważały kredyty na zakup na rynku m 48,7 % udzielonych kredytów; kredyty na zakup prawa do lokalu własnościowego (czyli mieszkań deweloperskich) stanowiły 31,3% wartości udzielonych kredytów, a na budowę domu jednorodzinnego 2%, w porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpiło niewielkie przesunięcie w kierunku mieszkań z rynku pierwotnego i budowy domów. Skutkiem nowelizacji będzie zasadnicze ograniczenie akcji kredytowej kreowanej przez program - wyraźne obniżenie współczynników stosowanych dla obliczenia ceny 1m kw. mieszkania nabywanego za kredyt preferencyjny będzie skutkowało ograniczaniem liczby dostępnych mieszkań, spełniających te wymogi; w przypadku rynku wtórnego będzie to zdecydowane ograniczenie, natomiast w przypadku rynku pierwotnego współczynnik skutkujący ceną na poziomie przeciętnego kosztu budowy na rynku spowoduje zmniejszenie puli dostępnych mieszkań w programie do mieszkań o mniej atrakcyjnych rozwiązaniach architektonicznych i lokalizacjach w budynkach czy w peryferyjnych lokalizacjach. DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

2 RYZYKO SPADKU CEN na rynku nieruchomości o więcej niż 3% w ciągu najbliższych dwóch lat szacowane jest na mniej niż 25%. Taki scenariusz mógłby zmaterializować się w sytuacji nawrotu zjawisk recesyjnych w gospodarce światowej, tym samym przekładając się na silniejsze od oczekiwanego spowolnienie krajowego wzrostu gospodarczego oraz zaostrzenie polityki kredytowej przez banki. OGRANICZENIA INFORMACYJNE RAPORTU wiążą się z jakością analizowanych danych. Są to dane dotyczące cen ofertowych, stopniowo rozbudowywane, pozyskiwane z różnych źródeł; dobrze ilustrują trend zmian w czasie, jednak z uwagi na możliwą niejednorodność porównywanych kategorii nieprecyzyjnie mogą oddawać zmiany w krótszych okresach. Spis treści Synteza 1 Uwarunkowania makroekonomiczne 3 Tendencje zmian cen i ich uwarunkowania po stronie popytu i podaży w ostatnich dwóch kwartałach oraz w ostatnich dwóch latach 4 Ceny na rynku nieruchomości mieszkaniowych w średniej perspektywie; ryzyka spadku cen 1 Aneks Zał.1 Źródła informacji o cenach nieruchomości analizowanych w Raporcie 13 Zał.2 Aneks statystyczny 13 Zespół Analiz Sektorowych Agnieszka Grabowiecka-Łaszek tel Zespół Analiz Makroekonomicznych ( str.3) tel Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów PKO BP SA i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak PKO BP SA nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 26438; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 25 zł. DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

3 UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE Po wzroście krajowej gospodarki w I poł. 211 r. o 4,4% r/r, w II poł. 211 r. oczekiwane jest wyhamowanie do ok. 3,9% r/r, a następnie obniżenie się wzrostu do ok. 2,6% w I poł. 212 r. W warunkach silnego spowolnienia aktywności w gospodarce globalnej oraz deprecjacji złotego spodziewana jest dodatnia kontrybucja eksportu netto we wzrost (silniejsze wyhamowanie importu niż eksportu). Ze względu na ograniczenie produkcji eksportowej, kontrybucja zapasów do wzrostu PKB będzie ujemna. Niemniej silniejsze osłabienie aktywności będzie ograniczać słabsza, ale stabilna dynamika konsumpcji prywatnej. Wg analityków makroekonomicznych PKO BP w I poł. 212 r. popyt inwestycyjny sektora publicznego będzie jeszcze znaczący przy słabym popycie inwestycyjnym prywatnym, związanym z utrzymywaniem się ryzyk popytowych (ryzyko recesji w strefie euro). Wraz z wygaśnięciem impulsu popytowego związanego z organizacją EURO 212 oraz zbliżaniem się końca perspektywy finansowej , wzrost konsumpcji prywatnej oraz inwestycji osłabi się w II poł. 212 r., co w rezultacie da wzrost PKB w 212 r. w wysokości 2,6%. W III kw. 211 r. tempo przyrostu kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych (po skorygowaniu o wpływ kursu walutowego) obniżyło się do 13,3% r/r z 15% r/r w II kw. 211 r. W nadchodzących kwartałach oczekiwane jest dalsze osłabienie tempa wzrostu akcji kredytowej do ok. 11% r/r w IV kw. 211 r. oraz do ok. 7% w IV kw. 212 r. Na koniec 211 r. wzrost wolumenu skorygowanego o kurs walutowy kredytów mieszkaniowych osób fizycznych jest szacowany na niespełna 25 mld zł wobec prawie 31 mld zł w 21 r., natomiast w 212 r. obniży się do ok. 17 mld zł. Na spowolnienie akcji kredytowej mają wpływ pogarszająca się perspektywa wzrostu gospodarczego, bardziej ostrożna polityka kredytowa banków (w tym wdrożenie nowych regulacji nadzorczych) oraz ograniczenie w II poł. 211 r. dostępności kredytu preferencyjnego z programu Rodzina na swoim, po nowelizacji programu (weszła w życie r.). Oczekiwany niższy wzrost kredytów mieszkaniowych w 212 r. jest efektem słabszego tempa wzrostu dochodów ludności i wyhamowania dynamiki wzrostu liczby gospodarstw domowych, a także zdecydowanego ograniczenia mieszkań dostępnych z programu Rodzina na swoim. Czynnikami ograniczającymi wzrost będą też regulacje nadzorcze, w tym w 212 r. ilościowe zalecenia wynikające z Rekomendacji S, oraz podwyższenie wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych. Po zacieśnieniu polityki pieniężnej w 211 r. łącznie w skali 1 pkt. baz., w 212 r. oczekiwana jest obniżka stóp procentowych w III kw. o 25 pkt. baz. do 4,25% dla stopy referencyjnej NBP. Pogarszające się perspektywy dla gospodarki Szwajcarii, w kontekście umacniającego się kursu franka szwajcarskiego skłoniły Bank Szwajcarii w końcu III kw. 211 r. do wyznaczenia limitu kursu EUR/CHF na poziomie 1,2. Trwające osłabianie się koniunktury w Szwajcarii i nasilająca się tendencja spadku cen (wynikająca z utrzymania stosunkowo silnego kursu walutowego wraz z hamowaniem aktywności w gospodarce strefy euro) zwiększają obecnie ryzyko podniesienia limitu EUR/CHF w celu poprawy konkurencyjności cenowej szwajcarskiego eksportu. Przy braku perspektyw ukształtowania się tendencji do osłabienia rynkowego EUR/CHF prawdopodobieństwo rozpoczęcia podnoszenia stóp procentowych SNB w 212 r. należy ocenić jako bardzo niskie. Silne wyhamowanie gospodarki strefy euro w ostatnich miesiącach 211 r. zwiększa natomiast prawdopodobieństwo dalszego rozluźnienia polityki pieniężnej przez EBC, w szczególności z wykorzystaniem niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej. Wyjątkowo niski apetyt na aktywa uznawane za ryzykowne w kontekście utrzymujących się obaw o utratę płynności przez najbardziej zadłużone państwa strefy euro jest głównym negatywnym czynnikiem dla wyceny złotego. Biorąc pod uwagę możliwość korekty obecnych wyjątkowo niekorzystnych oczekiwań co do perspektyw gospodarki globalnej (wyceniane głębokie spowolnienie) oraz spodziewane zwiększenie obecności Ministerstwa Finansów na rynku walutowym w końcowych miesiącach br., oczekiwane jest umocnienie złotego do ok. 4,36 PLN/EUR oraz ok. 3,52 PLN/CHF na koniec grudnia 211 r. W I półroczu 212 wpływ efektów spowolnienia gospodarczego w strefie euro wzmacnianego m.in. koniecznością cięć budżetowych, nawet przy założeniu braku pogarszania się sytuacji fiskalnej krajów strefy euro, ponownie osłabi kurs złotego względem euro w okolice poziomu 4,5, wyznaczanego przez aktualne średnioterminowe poziomy fundamentalnego kursu PLN/EUR opartego o relacje cenowe, oraz w okolice 3,62 w przypadku kursu PLN/CHF. Wysoce prawdopodobne dalsze pogorszenie sytuacji fiskalnej krajów strefy euro w I poł. 212 r., (odwlekanie w czasie porozumienia, co do większej skali interwencji ECB na rynkach długu, wpływ spowolnienia gospodarczego wzmacnianego zmniejszaniem podaży kredytu), prawdopodobnie równolegle zwiększą odpływ kapitału z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (dodatkowy czynnik ryzyka to niestabilna sytuacja fiskalna Węgier), osłabiając kurs złotego do poziomu 4,75 PLN/EUR oraz 3,9 PLN/CHF na koniec II kw W II połowie 212 r., przy stabilnym kursie franka szwajcarskiego względem euro, oraz stopniowym umacnianiu się złotego, pod wpływem stabilizacji sytuacji na globalnych rynkach finansowych, oczekiwany jest powolny spadek kursu PLN/EUR do ok. 4,48, a kursu PLN/CHF do ok. 3,57 na koniec 212 r. DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

4 TENDENCJE ZMIAN CEN NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH I ICH UWARUNKOWANIA PO STRONIE POPYTU I PODAŻY w ostatnich dwóch kwartałach (II kw. - III kw. 211) oraz dwóch latach (III kw. 29 III kw. 211) w dalszym ciągu rynek konsumenta niewielki spadkowy trend cen ofertowych w monitorowanych miastach nieco mniejsza sprzedaż kredytów mieszkaniowych w 3Q 211 r. wobec 2Q 211 r. program Rodzina na swoim podtrzymywał popyt mieszkaniowy w 2-3Q 211r., nowelizacja programu od br. nie przełożyła się jeszcze negatywnie na wyniki 3Q (obowiązywała jedynie w ostatnim miesiącu kwartału) dostępność mieszkań nadal relatywnie niska W ostatnich dwóch kwartałach (II i III kw. 211 r.) w monitorowanych największych miastach utrzymał się niewielki trend spadkowy cen ofertowych mieszkań, w odniesieniu do sytuacji sprzed dwóch lat w największych miastach poziom cen ofertowych wg PONT Info był wyraźnie niższy. Na koniec III kw. 211 r. w porównaniu z sytuacją na koniec I kw. 211 r. niewielki spadek cen ofertowych wystąpił w przypadku Wrocławia, Poznania i Krakowa, przy utrzymaniu zbliżonego do końca I kw. poziomu cen w pozostałych czterech największych miastach; w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat ceny ofertowe były wyraźniej (o 5-12%) niższe w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Łodzi, w przypadku Katowic i Gdańska były zbliżone do poziomu z końca III kw. 211 r. (por. Aneks statystyczny, tab.1). Z uwagi na regionalne uwarunkowania rynku mieszkaniowego, zmiany mają lokalnie różne nasilenie (por. Wykresy 1-6). Rynek na ogół podąża za rynkiem m, niemniej dla poziomu cen na tym rynku istotna jest także struktura zasobu mieszkaniowego w poszczególnych miastach wg okresu budowy czy wg wielkości mieszkań, a także udział w ofercie rynku wtórnego mieszkań inwestycyjnych z ostatniego boomu - mieszkania te podnoszą średni poziom cen, co jest widoczne w Warszawie, Gdańsku czy Krakowie, gdzie ceny ofertowe mieszkań na rynku m są o kilka procent wyższe niż na rynku m. Z kolei w przypadku Katowic i Łodzi miast z dużym udziałem starszego zasobu oraz relatywnie mniejszym nasileniem nowego budownictwa, i w związku z tym dużą ofertą mieszkań na rynku m, przeciętne ceny ofertowe mieszkań z rynku pierwotnego są wyższe niż z rynku wtórnego. W przypadku cen ofertowych metra kw. domu na rynku m w ostatnich dwóch kwartałach zmiany cen były różnokierunkowe - średnia cena ofertowa 1 m kw. domu na rynku m na koniec III kw. 211 r. w porównaniu z I kw. 211 r. była zbliżona w Poznaniu, niższa o 6-9% w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, o 5-2% wyższa w Krakowie, Gdańsku i Łodzi. W perspektywie dwuletniej cena ofertowa m kw. domu była, z wyjątkiem Krakowa i Łodzi, niższa w analizowanych miastach (o 5% -13%). O poziomie cen mieszkań w ostatnich dwóch kwartałach decydowała nadal duża podaż mieszkań na rynku m i m, przy słabszym popycie mieszkaniowym. Przyczyną takiej sytuacji jest oddziaływanie następujących czynników występujących po stronie popytowej: stopniowo zaostrzana ocena zdolności kredytowej gospodarstw domowych w efekcie wdrażania zatwierdzonej 25 stycznia 211 r. nowelizacji Rekomendacji S, wyższe stopy procentowe, a także duża zmienność na rynkach finansowych, ograniczały popyt mieszkaniowy; wg danych Związku Banków Polskich 1 sprzedaż kredytów mieszkaniowych w III kw. 211 r. wyniosła 12,8 mld zł, tj. o 4,6% mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem, i o 2,4% mniej r/r. Niewielki spadek w stosunku do poziomu sprzedaży w ostatnich 6 kwartałach (w granicach 12,5-13,2 mld zł kwartalnie) wskazuje na łagodne dostosowanie do stopniowo wdrażanych w życie zaostrzeń regulacyjnych dot. oceny zdolności kredytowej. Na koniec III kw. 211 r. banki ankietowane przez ZBP obsługiwały 1,6 mln umów. W nowo udzielanych kredytach w ostatnim kwartale nieznacznie obniżył się udział kredytów o średniej wartości LTV powyżej 8% (52,2% w III kw. 211 r. wobec 55,3% w II kw. 211 r.), wyższy nadal niż rok temu (46% w III kw. 21 r.); struktura kredytów pod względem okresu kredytowania nie zmieniła się znacząco w ostatnim kwartale, największy (6,4%) jest udział kredytów o okresie zapadalności w przedziale lat, wzrósł nieco udział kredytów udzielanych na okres powyżej 35 lat (8,9% w III kw. 211 r. wobec 8,5% w II kw. 211 r. i 9,1% w III kw. 21 r.), nadal wśród 1 Bazy AMRON-SARFiN zasilane przez największe banki; dane reprezentatywne dla ok. 95% rynku kredytów dla klientów indywidualnych. DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

5 Wyk.1 Ceny ofertowe mieszkań (w zł za m kw.) na rynku m 1 Wyk.2 Ceny ofertowe mieszkań (w zł za m kw.) na rynku m Q 9 1Q 1 3Q 1 1Q 11 3Q Q 9 1Q 1 3Q 1 1Q 11 3Q 11 Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań Wyk.3 Ceny ofertowe mieszkań (w zł za m kw.) Wrocław 9 8 Poznań 7 6 Łódź Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań źródło: PONT Info Wyk.4 Dynamika cen domów na rynku m (analogiczny okres sprzed 2 lat =1) Katowice Kraków 8 6 3Q 9 1Q 1 3Q 1 1Q 11 3Q 11 Gdańsk Warszawa 3Q 9 1Q 11 3Q 11 3Q 11 T* T* - ceny transakcyjne 3Q 11 wg baz CBN-AMRON; w przypadku Gdańska dane dla Trójmiasta Wyk.5 Dynamika cen mieszkań na rynku m i m (poprzednie dwa kw.=1) Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań źródło: PONT Info śr 7 miast Wyk.6 Dynamika cen mieszkań na rynku m i m (dwa lata temu =1) Q 9 1Q 1 3Q 1 1Q 11 3Q Q 9 1Q 1 3Q 1 1Q 11 3Q 11 Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań śr 7 miast Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań śr 7 miast DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

6 Wyk.7 Kwartalna sprzedaż kredytów mieszkaniowych w okresie III kw.8 III kw.11 Wyk.8 Struktura walutowa nowo udzielonych kredytów w trzecim kwartale lat mld zł tys. 9 8 EUR CHF PLN 2 1 3Q8 3Q9 3Q1 3Q11 wartość nowych umów w kwartale (L.oś) liczba nowych umów (P.oś) w % 3Q 9 3Q 1 3Q 11 źródło: dane ZBP nowoudzielanych dominują kredyty złotowe (w III kw. 211 r. stanowiły 78,4% ogółu wartości udzielonych kredytów wobec 72,9% rok wcześniej); wśród kredytów denominowanych wzrósł udział denominowanych wchf (9,8% wobec 6,4% rok wcześniej), udział denominowanych w euro kształtował się w III kw. 211 r. na poziomie 11,8% (21,8% rok wcześniej). Niemniej, nadal 62% (zależnie od kursu złotego wobec CHF i euro) zadłużenia ogółem stanowią kredyty walutowe. Wg danych NBP na koniec września 211 r. stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniósł 31,3 mld zł. W III kw. br. popyt mieszkaniowy nadal podtrzymywał program Rodzina na swoim, obowiązująca od 31 sierpnia br. nowelizacja programu, która spowodowała zasadnicze obniżenie współczynników stosowanych dla obliczenia ceny 1 m kw. mieszkania nabywanego za kredyt z dopłatą, nie wpłynęła jeszcze obniżająco na wyniki III kw. obowiązywała jedynie w ostatnim miesiącu raportowanego okresu, a wyniki lipca i sierpnia (czyli przed wejściem w życie nowelizacji) były zapewne lepsze dzięki zachętom do skorzystania z programu na dotychczasowych zasadach, bardziej korzystnych dla klienta. Wg danych BGK w III kw. 211 r. udzielono 14,3 tys. kredytów na kwotę 2,94 mld zł, jest to poziom podobny jak w II kwartale 211 r., a w relacji do 3,5 mld zł 3 2,5 2 1,5 1 Wyk.9 Liczba i wartość udzielonych kredytów z programu Rodzina na swoim w kolejnych kwartałach lat tys Wyk.1 Struktura wartości kredytów z programu Rodzina na swoim wg przeznaczenia udzielonych w III kw. 211 r. budowa domu 2% rynek 48,7%,5 1Q9 2Q9 3Q9 4Q9 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q11 2Q11 3Q11 2 rynek 31,3% wartość (L) liczba kredytów (P) źródło: dane BGK DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

7 analogicznego kwartału 21 r. oznacza o 43% więcej kredytów wartościowo i o 3% więcej ilościowo. Od uruchomienia programu w styczniu 27 r. banki uczestniczące w programie łącznie udzieliły 126,3 tys. kredytów o wartości 23,3 mld zł; w strukturze wartości udzielanych kredytów wg przeznaczenia w III kw. 211 r. przeważały kredyty na zakup na rynku m 48,7 % udzielonych kredytów; kredyty na zakup prawa do lokalu własnościowego (czyli mieszkań deweloperskich) stanowiły 31,3% wartości udzielonych kredytów, a na budowę domu jednorodzinnego 2%, w porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpiło niewielkie przesuniecie w kierunku mieszkań z rynku pierwotnego i budowy domów kosztem mieszkań z rynku wtórnego. Pod względem liczby udzielonych kredytów dominowały kredyty z przeznaczeniem na lokale z rynku wtórnego (55,3 % kredytów ogółem), następnie prawo do lokalu własnościowego deweloperskiego (25,4 %) i na budowę domu jednorodzinnego (19,3%). Średnia kwota kredytu udzielonego w III kw. 211 r. wyniosła w przypadku miast wojewódzkich 248 tys. zł (34% liczby udzielonych kredytów i 42% kwoty udzielonych kredytów; na zakup prawa do lokalu własnościowego (czyli mieszkań deweloperskich) przeznaczone było 4% kredytów ogółem w miastach i 45% ich wartości), natomiast województw 179,9 tys. zł (66% liczby udzielonych kredytów i 58% wartości udzielonych kredytów); była ona też wyraźnie zróżnicowana zależnie od lokalizacji inwestycji (miasta/województwa) (por. Aneks statystyczny, tab.2), jak i przeznaczenia (rynek / / budowa domu); generalnie najwyższa w przypadku rynku pierwotnego w miastach (279 tys. zł), a najniższa w przypadku rynku wtórnego w województwach (152 tys. zł). W strukturze wieku kredytobiorców dominują kredytobiorcy w wieku lata (72% ogółu kredytobiorców, otrzymali oni 77% kredytów przeznaczonych na inwestycje na rynku m, 72% na rynku m i 66% przeznaczonych na budowę domu); zachowania konsumentów - rynek konsumenta sprzyja przemyślanym decyzjom odnośnie zakupu mieszkania, decyzje o zakupie mieszkania są podejmowane na ogół po spokojnym rozeznaniu sytuacji na rynku, uwzględniającym też możliwości kredytowania zakupu; nadal spora przestrzeń do negocjacji ceny mieszkania na rynku m, jak i m wg informacji agencji nieruchomości cena transakcyjna jest o kilka procent niższa od ofertowej (np. wg szacunków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości o ok. 5%); taka tendencja jest widoczna także w zestawieniu cen ofertowych z bazy PONT info z cenami transakcyjnymi z CBN-AMRON dla III kw. 211 r. w największych miastach najmniejsza jest rozpiętość w przypadku Krakowa, Wrocławia i Warszawy, największa w przypadku Katowic i Łodzi; pozycję negocjacyjną deweloperów pogarsza wzrost oferty wynikający z rozpoczynania nowych projektów przy rosnących zasobach niesprzedanych mieszkań; wg informacji pośredników nieruchomości (Emmerson S.A.) średni czas sprzedaży mieszkań na rynku m w II-III kw. 211 r. wydłużył się, w Warszawie wynosił w III kw. br. 11 dni (wobec 97 dni w I kw.), w Krakowie odpowiednio 113 dni (wobec 98 dni), we Wrocławiu 98 dni (wobec 88 dni), o 13 dni dłużej niż na początku roku. oraz po stronie podażowej: malejąca podaż mieszkań oddanych do użytku; w okresie trzech kw. br. oddano do użytku 87,3 tys. mieszkań, o 11% mniej niż rok wcześniej. Mieszkania wybudowane indywidualnie stanowiły 58% ogółu wybudowanych mieszkań (52% rok wcześniej), mieszkania deweloperskie 36% (odpowiednio 4%), spółdzielcze 2,5% (odpowiednio 4%). Liczba oddanych mieszkań budowanych przez inwestorów indywidualnych była nieznacznie wyższa r/r (o 1,1% więcej), w pozostałych segmentach zmalała - deweloperskich o 2% r/r, Wyk.11 Mieszkania oddawane do użytku i rozpoczynane (średnia ruchoma z ostatnich 4. kwartałów) 3 tys. mieszkań oddane bez deweloperów rozpoczęte bez deweloperów oddane deweloperskie rozpoczęte deweloperskie 3Q6 3Q7 3Q8 3Q9 3Q1 3Q11 źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

8 spółdzielczych o 45%. Niemniej od września 211 r. statystyka miesięczna pokazuje, że w kolejnych miesiącach liczba oddawanych mieszkań w stosunku do poprzedniego miesiąca powoli wzrasta, co może sygnalizować odwrócenie trendu spadkowego zapoczątkowanego w poł. 29 r., jest to prawdopodobnie odzwierciedlenie wzrostowego trendu rozpoczynanych mieszkań z okresu 4Q 29 1Q 211r. W przypadku 1 największych miast (tj. o liczbie ludności powyżej 3 tys.) liczba oddanych mieszkań w okresie trzech kw. 211 r. obniżyła się we wszystkich, poza Szczecinem i Katowicami; duże spadki wystąpiły w Warszawie i Wrocławiu, relatywnie mniejsze w Gdańsku i Poznaniu (por. Wykres 12 oraz Aneks statystyczny, tab.4). Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań od 1,5 roku łagodnie wzrasta w okresie trzech kw. 211 r. wydano 141,3 tys. pozwoleń, tj. o 7% więcej r/r; Wyk.12 Mieszkania oddane do użytku w okresie trzech kwartałów 21 i 211 r. (analog. okres poprzedniego roku =1,) Katowice Gdańsk Poznań Wrocław Łódź Kraków Warszawa 3Q 11 3Q źródło: dane WUS w tym deweloperskich 6,1 tys., tj. o 23% więcej r/r. Liczba mieszkań rozpoczętych była podobna jak rok temu (128, 3 tys.), deweloperskich o 4% niższa (46 tys. mieszkań, w październiku 211 r. liczba mieszkań rozpoczętych wzrosła o 9,9% r/r, natomiast zmalała o 2,7% liczba wydanych pozwoleń. stabilizacja sprzedaży mieszkań przez deweloperów przy bardzo dużej ofercie na rynku; wg monitoringu rynków mieszkaniowych prowadzonego przez firmę REAS w 6 aglomeracjach 2 nie wykazuje istotnych zmian w stosunku do trendów obserwowanych w ostatnich 7 kwartałach. Sprzedaż w III kw. 211 r. utrzymywała się na poziomie poprzedniego kwartału, natomiast wyraźnie wzrosła liczba nowo wprowadzonych mieszkań do sprzedaży. Na koniec III kw. br. łączna oferta w 6 największych aglomeracjach wynosiła 48 tys. mieszkań i była największa na tle notowań w ostatnich latach, wyraźnie wydłuża się czas niezbędny do skomercjalizowania oferty, wynosił on ok. 7 kwartałów we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi, 5,5 kw. w Krakowie, 6,3 kw. w Warszawie i 5,5 kw. w Trójmieście. Nowe mieszkania oferowane na rynku w ostatnich dwóch kwartałach w znaczącej części były budowane jeszcze w okresie tańszych materiałów i działek budowlanych oraz niższych kosztów osobowych, co daje podstawy ich niższej ceny. Jednocześnie na koszty mieszkań budowanych i kończonych w 211 r. rzutuje ponowny niewielki wzrost cen realizacji robót budowlanych i materiałów budowlanych. Wg GUS w okresie trzech kw. 211 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o,8% wyższe r/r (wobec spadku o,2% rok wcześniej), tendencje wzrostowe nasiliły się od lipca 211 r. Z kolei wg danych SEKOCENBUD 3 w budownictwie wielorodzinnym w okresie trzech kw. 211 r. koszty wzrosły o 1% (I kw. 21 =1). Monitoring cen prowadzony przez Polskie Składy Budowlane sygnalizuje powolny wzrostowy trend cen materiałów budowlanych w 211 r., widoczny w szczególności w odniesieniu do materiałów suchej zabudowy wnętrz, izolacji termicznej, silikatów oraz sprzętu budowlanego, a od października także drewna i materiałów drewnopochodnych. Negatywnie na poziom kosztów oddziaływał niedobór specjalistów, skutkujący wzrostem kosztów płacowych, a także rosnące koszty transportu. Przy utrzymującej się spadkowej tendencji cen ofertowych mieszkań i niewielkim wzroście r/r wynagrodzeń utrzymał się trend lekkiej poprawy wskaźnika dostępności mieszkania (czyli liczby metrów możliwych do nabycia za przeciętne wynagrodzenie) w ostatnich dwóch kwartałach, niemniej dostępność mieszkań nadal pozostaje na niskim poziomie. W okresie ostatnich dwóch kwartałów dostępność mieszkań lekko wzrosła w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu, nie zmieniła się w Katowicach i Warszawie, nieznacznie spadła w Łodzi. 2 Rynek mieszkaniowy w Polsce, III kwartał 211, REAS, Warszawa, październik Koszty i ceny w budownictwie po trzech kwartałach (wg systemu SEKOCENBUD); [w:] Licz i buduj 11/211 DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

9 Wyk.13 Dynamika wynagrodzeń brutto (sek. przedsiębiorstw) w największych miastach (poprzednie półrocze i poprzedni rok =1) Warszawa źródło: dane WUS Kraków Łódź Wrocław Poznań Gdańsk 3Q 1=1 1Q 11=1 Katowice Wyk.14 Dostępność mieszkań (liczba metrów możliwa do nabycia za przeciętne wynagrodzenie) w największych miastach 1,2,9,6,3 3Q 9 1Q 1 3Q 1 1Q 11 3Q 11 Wrocław Łódź Kraków Warszawa Gdańsk Katowice Poznań źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS i PONT info Zestawienie wskaźnika dla 7 największych miast w okresie ostatnich dwóch latach pokazuje, że osiągnął on najniższy poziom w III kw. 29 r., najwyższy zaś w III kw. 211 r. W dalszym ciągu relatywnie większa dostępność cechuje Katowice (1,5) i Gdańsk (,77), najmniejsza natomiast jest w Krakowie (,55) i Wrocławiu (,56). Osłabienie czynników fundamentalnych (takich jak słabsze tempo dochodów ludności, wyhamowywanie wzrostu liczby gospodarstw domowych czy trend powolnego spadku liczby ludności), o ile w krótkim okresie kilku kwartałów będzie słabo odczuwalne, to w dłuższym okresie może zmniejszać popyt mieszkaniowy. Dla oceny siły oddziaływania czynników fundamentalnych ważna będzie aktualizacja danych demograficznych i dot. mieszkań dokonana dzięki przeprowadzonemu w II kw. 211 r. spisowi ludności i mieszkań (NSP 211). Dane spisowe są podstawą weryfikacji danych dot. liczby ludności i mieszkań, szacowanych w okresach między spisowych w oparciu o dane sprawozdawcze. DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

10 CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W ŚREDNIEJ PERSPEKTYWIE; RYZYKA SPADKU CEN w krótkim okresie w dalszym ciągu niewielki trend spadkowy cen mieszkań z uwagi na presję wysokiej podaży na rynku m i m, rosnącej szybciej niż popyt (ograniczany bardziej konserwatywną oceną zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców oraz wzrostem stóp procentowych) dodatkowo niekorzystnie z punktu widzenia rozmiarów popytu na kredyt będzie oddziaływała mniejsza pula mieszkań o cenie m kw. pozwalającej na skorzystanie z preferencyjnego kredytu z programu Rodzina na swoim ; w latach właśnie popyt generowany z programu Rodzina na swoim hamował spadek cen mieszkań (związany z efektem cyklu na rynku mieszkaniowym) niemniej określony termin wygaszania programu Rodzina na swoim od stycznia 213 r. stanowi zachętę do poszukiwania mieszkania spełniającego wymogi programu i zakupu jeszcze z udziałem kredytu preferencyjnego, dodatkowo są to z założenia kredyty złotowe, obecnie łatwiej dostępne w sytuacji rygorystycznej polityki KNF względem kredytów walutowych polityka kredytowa banków nadal pod wpływem presji konkurencji i jednocześnie nacisku nadzoru finansowego na konserwatywną ocenę zdolności kredytowej, dodatkowo w kontekście ryzyk dla stabilności makroekonomicznej, związanych z portfelem kredytów denominowanych w walutach obcych W perspektywie najbliższych dwóch trzech kwartałów: najbardziej prawdopodobny wydaje się niewielki trend spadkowy cen mieszkań, jego przesłanką jest presja wysokiej podaży na rynku m (mieszkania wchodzące na rynek zgodnie z cyklem budowy, tj. rozpoczęte w końcu 29 r., a także rosnący zasób niesprzedanych gotowych mieszkań w ofercie deweloperów) oraz m (istotnie zasilonym w kilku największych miastach mieszkaniami inwestycyjnymi z ostatniego boomu), rosnącej szybciej niż popyt, ograniczany konsekwentnie konserwatywną oceną zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców przez banki oraz wzrostem stóp procentowych; słabnie podtrzymywanie poziomu cen mieszkań przez popyt generowany z wygaszanego od 213 r. programu Rodzina na swoim z uwagi na mniejszą (skutek obowiązującej od 31 sierpnia 211 r. nowelizacji programu) pulę mieszkań o cenie m kw. pozwalającej na skorzystanie z kredytu z dopłatą; przejściowo, tendencje spadkowe cen nowych mieszkań może też wzmacniać zwiększenie podaży przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej (intencja rozpoczęcia sprzedaży mieszkań zanim zaczną obowiązywać nowe przepisy; ustawa wejdzie w życie 29 kwietnia 212 r.); tendencje spadkowe cen mieszkań mogą być spowalniane niewielkim wzrostem kosztów budowy związanym z oczekiwanym niewielkim wzrostem cen materiałów budowlanych. Wyniki budownictwa mieszkaniowego będą w 211 r. słabe na tle ostatnich lat, niemniej od września 211 r. w kolejnych miesiącach poprawiają się r/r, będą więc przyczyniać się do wzrostu podaży nowych mieszkań w najbliższych kilku kwartałach. Całoroczne wyniki za 211 r. prawdopodobnie ukształtują się na poziomie ok tys. (wobec 165 tys. w rekordowym 28 r., 135 tys. w 21 r.; 87 tys. po trzech kw. 211); po kilku kwartałów wzrostu w III kw. br. liczba mieszkań rozpoczętych ustabilizowała się i była podobna jak rok temu (128 tys., w tym 46 tys. deweloperskich), jest to skala nowego budownictwa, której można ze sporym prawdopodobieństwem oczekiwać na rynku perspektywie najbliższych lat 2-3 lat. Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań od 1,5 roku wzrasta w okresie trzech kw. 211 r. wydano 141 tys. pozwoleń, tj. o 7% więcej r/r; w tym deweloperskich 6 tys., tj. o 23% więcej r/r, z uwagi na dłuższy okres ważności pozwolenia i niewielkie nakłady finansowe z nim związane, poziom tego miernika słabiej niż liczba rozpoczętych mieszkań, informuje wyprzedzająco o prawdopodobnych przyszłych rozmiarach budownictwa. 31 sierpnia 211 r. weszła w życie Ustawa Sejmu z 15 lipca br. o zmianie Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z dn. 8 września 26 r. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą, nastąpiło: - zmniejszenie współczynnika kształtującego poziom limitu cenowo-kosztowego kwalifikującego nieruchomość do objęcia finansowym wsparciem z obecnego 1,4 do 1, w przypadku rynku pierwotnego i do,8 w przypadku rynku wtórnego; - włączenie osób nie pozostających w związku małżeńskim do grona DSA raport CENY NIERUCHOMOŚCI III kw

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r.

Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2013 r. Spis treści I Podsumowanie 2012 r. i prognoza na 2013 r...... 3 II

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16)

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU (nr 16) Szanowni Państwo, W strukturze budownictwa mieszkaniowego wzrasta udział sektora deweloperskiego. Pomimo narastających zasobów na rynku obserwuje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011czerwiec 2011 Raport nr 8, data publikacji: 31 sierpień 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2013 r. Styczeń 214 r. Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 213 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Marta Widłak

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015

Raport o stanie rynku nieruchomości. Wiosna 2015 Raport o stanie rynku nieruchomości Wiosna 2015 1 Spis Treści Wprowadzenie... 4 O nas... 5 Gospodarka i sektor bankowy w 2014 roku... 6 Wzrost gospodarczy i inflacja... 6 Stopy procentowe... 7 Sektor bankowy...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w I kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 5 lipca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2014 r. Maj 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Krzysztof Gajewski Biuro

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w III kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w III kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 17 grudnia 2011 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 12 marca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 2013

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 2013 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/luty 213 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 14, data publikacji: 21 lutego 213 Raport AMRON SARFiN 4/ WERSJA

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/212maj 212 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 212 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2014 r. Grudzień 214 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 214 r. Jacek Łaszek Hanna Augustyniak Krzysztof Olszewski Joanna Waszczuk

Bardziej szczegółowo

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości Doświadczenie buduje zaufanie 1/214maj 214 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 19, data publikacji: 22 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo