Wprowadzenie Cele badania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie Cele badania"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Cele badania Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej wyznaczyła zespół, w skład którego wchodzi Centrum Strategii i Ewaluacji (CSES), firma Risk & Policy Analysts (RPA) oraz instytut Ökopol Institut für Ökologie und Politik GmbH (Ökopol) w celu przeprowadzenia badania ankietowego oceniającego zmiany w warunkach działania oraz strukturze przemysłu chemicznego i przetwórczego po wprowadzeniu rozporządzenia REACH, koncentrując się na latach Badanie zakłada określenie mocnych i słabych stron wdrażania rozporządzenia REACH w odniesieniu do struktury rynku, prawa konsumentów do wyboru i dobrobytu, kosztów przestrzegania przepisów i procedur administracyjnych, oraz innych istotnych czynników. Celem jest przedstawienie zaleceń mających usunąć uchybienia stwierdzone w trakcie badania z uwzględnieniem minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków wdrożenia rozporządzenia REACH oraz maksymalizacji wpływu określonych mechanizmów REACH, które poprawiają warunki dla przedsiębiorstw. Niniejsze badanie przedsiębiorstw, przeprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej, ma na celu uzyskanie opinii na temat wielu kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem rozporządzenia REACH. Kwestionariusz powinien być wypełniony przez osobę w Państwa przedsiębiorstwie mającą duże doświadczenie we wdrażaniu rozporządzenia. Najlepiej, aby był to kierownik działu ds. REACH jeśli taki istnieje lub osoba odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z rozporządzeniem REACH. Inną kompetentną osobą do wypełnienia ankiety może być również właściciel przedsiębiorstwa, kierownik działu BHP, kierownik działu badawczorozwojowego lub kierownik działu ds. zgodności z przepisami. Jednak biorąc pod uwagę, że badanie obejmuje szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, możliwe jest konsultowanie się w niektórych kwestiach z innymi działami (np. działem marketingu/sprzedaży, rozwoju produktu). Wypełnienie ankiety powinno zająć ok. 4 minut, choć może to zależeć od Państwa konkretnej roli na rynku chemicznym oraz obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. W badaniu prosimy o podanie szacunkowych średnich kosztów związanych z najważniejszymi procedurami wymienionymi w rozporządzeniu. Kwestionariusz został opracowany w sposób, który daje możliwość zapisania odpowiedzi i powrotu do dokumentu w późniejszym terminie, jeśli konieczna jest konsultacja ze współpracownikiem, znalezienie danych lub wypełnienie innych zobowiązań, co oznacza, że jednorazowe zakończenie badania nie jest możliwe. Wszystkie otrzymane informacje są poufne i będą traktowane w odpowiedni sposób. Wyniki zostaną przedstawione Komisji Europejskiej zbiorczo, bez wyodrębnienia poszczególnych przedsiębiorstw. Dążymy do przestrzegania dyrektywy o ochronie danych osobowych (9/4/WE), wdrożonej w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się nasza siedziba, zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. Przestrzegamy również rozporządzenia WE nr 4/2001 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące poufności lub chcieliby wypełnić ankietę w wersji programu Word, prosimy o kontakt drogą mailową z Janem Smitem lub Achilleasem Tsamisem Z góry dziękujemy za Państwa wkład. CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Poniższy zestaw pytań ma pomóc nam w zrozumieniu charakteru Państwa przedsiębiorstwa i roli w łańcuchu dostaw substancji chemicznych. Page 1

2 1. Proszę wybrać opis, który najlepiej określa charakter Państwa przedsiębiorstwa Pojedyncze, niezależne przedsiębiorstwo z siedzibą w UE Oddział przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w wielu miejscach z siedzibą tylko w jednym kraju w EU28 Oddział przedsiębiorstwa z siedzibą w UE prowadzącego działalność w więcej niż jednym kraju, na obszarze UE i/lub poza nim Oddział mający siedzibę w UE dużego wielonarodowego przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE Pojedyncze, niezależne przedsiębiorstwo z siedzibą poza UE 2. Proszę wybrać opis, który najlepiej określa status działu, w którym aktualnie Państwo pracują Dział ds. REACH Dział BHP Dział badawczo rozwojowy Dział marketingu Dział ds. zgodności z przepisami Page 2

3 3. W jakim kraju (krajach) zlokalizowane jest Państwa przedsiębiorstwo? Uwaga dla respondentów z przedsiębiorstw posiadających wiele zakładów: Podana poniżej odpowiedź określa perspektywę, z jakiej należy odpowiedzieć na kolejne pytania w ankiecie. Jeśli wskażą Państwo lokalizację konkretnego oddziału grupy przedsiębiorstw, w którym Państwo pracują, odpowiedzi udzielone w ankiecie będą traktowane jako wskazujące na działalność i doświadczenie tego konkretnego oddziału. Jeśli wskażą Państwo, że reprezentują przedsiębiorstwo wielonarodowe, udzielone odpowiedzi zostaną uznane za wskazujące na działalność i doświadczenie całej grupy. Przedsiębiorstwo wielonarodowe z Węgry Hiszpania siedzibą na terenie UE Austria Belgia Bułgaria Czechy Chorwacja Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Holandia Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Wielka Brytania Norwegia Islandia Inne państwo europejskie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Azja Ameryka Północna Ameryka Południowa Afryka Oceania 4. Ilu pracowników zatrudnia obecnie Państwa przedsiębiorstwo? Proszę wskazać jeden z następujących zakresów wielkości, właściwy dla Państwa przedsiębiorstwa. (W przypadku gdy przedsiębiorstwo jest spółką zależną grupy przedsiębiorstw, proszę podać rozmiar Państwa przedsiębiorstwa, a nie całej grupy przedsiębiorstw) Mikro (1 9 pracowników) Małe (10 49 pracowników) Średnie (0 249 pracowników) Duże (ponad 20 pracowników) Page 3

4 . W przypadku gdy Państwa przedsiębiorstwo jest częścią grupy przedsiębiorstw, proszę wskazać łączną liczbę pracowników w grupie: < ,000 1,001 10,000 10, ,000 >100,000. Jaka jest główna działalność Państwa przedsiębiorstwa? Proszę podać krótki opis swojej podstawowej działalności, w tym odpowiednie kody dwucyfrowe NACE (lista z kodami znajduje się na stronie niniejszego dokumentu). 7. Jaki jest przybliżony udział następujących rynków w rocznej wartości całkowitej sprzedaży Państwa przedsiębiorstwa z siedzibą w UE? (za ostatni dostępny rok) Nie wiem Brak sprzedaży (0%) 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Rynek krajowy Inne kraje EU28 Całkowity rynek UE Kraje spoza UE CZĘŚĆ B ROLA W ODNIESIENIU DO ROZPORZĄDZENIA REACH W tej części prosimy o wskazanie Państwa roli w odniesieniu do rozporządzenia REACH. Państwa odpowiedź pomoże nam ustalić, które pytania w ankiecie są najbardziej odpowiednie. Page 4

5 * 8. Proszę wskazać swoją dotychczasową podstawową rolę w odniesieniu do obowiązków określonych w rozporządzeniu REACH. Należy uwzględnić perspektywę, z której będą Państwo odpowiadać na pytania zawarte w kwestionariuszu. W kolejnych częściach będziemy wskazywać, czy należy opowiedzieć na określone pytania biorąc pod uwagę Państwa podstawową rolę. Inne Jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest członkiem grupy przedsiębiorstw, proszę odnieść się do działalności podstawowej prowadzonej przez Państwa przedsiębiorstwo/spółkę zależną. A. Producent substancji chemicznych B. Importer substancji chemicznych lub mieszanin C. Formulator mieszanin D. Przemysłowi lub profesjonalni użytkownicy substancji chemicznych, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, prowadzący działalność przemysłową lub inną działalność zawodową (użytkownicy końcowi) E. Dystrybutor substancji chemicznych lub mieszanin F. Dostawcy (producenci/importerzy/hurtownicy/detaliści) wyrobów 9. Proszę wskazać każdą inną rolę, jaką Państwa przedsiębiorstwo odgrywa w odniesieniu do obowiązków określonych w rozporządzeniu REACH. Producent substancji chemicznych Importer substancji chemicznych lub mieszanin Formulator mieszanin Przemysłowi lub profesjonalni użytkownicy substancji chemicznych, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, prowadzący działalność przemysłową lub inną działalność zawodową (użytkownicy końcowi) Dystrybutor substancji chemicznych lub mieszanin Dostawcy wyrobów (producenci/importerzy/hurtownicy/detaliści) CZĘŚĆ C RYNEK JEDNOLITY I HARMONIZACJA Wejście w życie rozporządzenia REACH ma doprowadzić do poprawy funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego oraz do zmniejszenia barier handlowych. W tej części prosimy o przedstawienie uwag na temat swoich doświadczeń z funkcjonowania rynku, koncentrując się na latach Wszyscy respondenci powinni udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w tej części Page

6 10. Czy Państwa przedsiębiorstwo odczuło jakiekolwiek skutki wdrożenia rozporządzenia Inne REACH w zakresie handlu w obrębie UE? Proszę wskazać stwierdzenia, z którymi Państwo zgadzają się na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń. Zwiększyliśmy nasz eksport do innych krajów UE, co stało się łatwiejsze po wprowadzeniu rozporządzenia REACH Zwiększyliśmy nasz eksport do innych krajów UE, ponieważ cena naszych produktów wzrosła w związku z rozporządzeniem REACH Zwiększyliśmy import z innych krajów UE, ponieważ wiemy, że produkty są zgodne z rozporządzeniem REACH Zwiększyliśmy import z innych krajów UE, ponieważ cena produktów wzrosła w związku z rozporządzeniem REACH Brak zmian Brak dostępnych informacji 11. Opierając się na swoim doświadczeniu, proszę wskazać zakres, w jakim zgadzają się Państwo z następującymi twierdzeniami w odniesieniu do funkcjonowania jednolitego rynku Nie wiem Zdecydowanie Nie zgadzam Nie mam nie się zdania Zgadzam się Zdecydowanie Rozporządzenie REACH zwiększyło harmonizację prawodawstwa wspólnotowego w zakresie chemikaliów, co doprowadziło do powstania nowych możliwości dla naszej działalności w UE Poziom egzekwowania rozporządzenia REACH na terenie UE jest różny, co ma negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku Proszę podać wszelkie inne aspekty wdrażania rozporządzenia REACH, które mają wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku chemikaliów CZĘŚĆ D REJESTRACJA w roku 2013 W tej części prosimy o przedstawienie informacji dotyczących działalności Państwa przedsiębiorstwa w stosunku do terminu rejestracji w roku Pytania w tej części odnoszą się do tych przedsiębiorstw, które podały następującą podstawową rolę: A. Producent substancji chemicznych B. Importer substancji chemicznych Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części E (pytanie 2). Page

7 12. Proszę podać liczbę rejestracji, które złożyli Państwo do ECHA w terminie rejestracji w roku 2013 w odniesieniu do substancji w różnym zakresie wielkości obrotu. Jeśli nie pamiętają Państwo dokładnych danych, proszę podać liczbę szacunkową >1,000 ton/rok (tpa) 100 1,000 tpa tpa 1 10 tpa Liczba rejestracji łącznie 13. Proszę podać szacunkową wartość procentową rejestracji w roku 2013, które przedłożyli Państwo oddzielnie w różnym zakresie wielkości obrotu. Nie wiem 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % >1,000 tpa 100 1,000 tpa tpa 1 10 tpa Liczba rejestracji łącznie 14. Proszę podać informacje na temat całkowitych kosztów poniesionych przez Państwa przedsiębiorstwo z tytułu rejestracji złożonych do ECHA w terminie rejestracji w roku 2013.Jeśli jest to możliwe, należy podać łączne koszty rejestracji dla każdego zakresu wielkości obrotu. Uwaga: Koszty ogółem obejmują koszty zewnętrzne, takie jak opłaty na rzecz ECHA, koszty udziału w forach SIEF/konsorcjach, certyfikat dostępu, koszty konsultantów i wszelkie koszty wewnętrzne (np. Płace i inne koszty kadrowe, podróże służbowe), bezpośrednio związane z procesem rejestracji. W przypadku gdy niektóre z tych kosztów były dzielone w ramach forów SIEF, proszę odnieść się do kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo. >1,000 ton/rok (tpa) 100 1,000 tpa tpa 1 10 tpa Liczba rejestracji łącznie Page 7

8 1. Czy złożyli Państwo indywidualne rejestracje? Proszę podać szacunkową liczbę przypadków, do których ma zastosowanie każde poniższe stwierdzenie: Nie dotyczy Nie wiem 0% 1 10% 10 2% 2 0% 1 7% 7 100% Nasze przedsiębiorstwo było jedynym rejestrującym Nie było żadnych oszczędności/korzyści wynikających ze wspólnego zgłoszenia Nie chcieliśmy ujawniać poufnych informacji Inne przyczyny złożenia indywidualnej rejestracji (proszę określić) 1. Biorąc pod uwagę typowy/średni koszt rejestracji jednej substancji w ilości ton, proszę podać podział tych kosztów dla różnego rodzaju działalności. Nie dotyczy 0% 1 10% 11 2% 2 0% 1 7% % Koszt przygotowania dokumentacji rejestracyjnej koszty sporządzenia, sfinalizowania technicznej dokumentacji rejestracyjnej i przedłożenia jej (w tym wszystkie dane administracyjne i przygotowanie podsumowania przebiegu Inne badań dla odpowiednich załączników VII XI bez CSA/CSR) Koszt podjęcia oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) i przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego (CSR) z wyłączeniem współpracy z dalszymi użytkownikami (patrz poniżej) lub podjęcia badań Koszty współpracy z dalszymi użytkownikami Wspólna rejestracja i koszty administracyjne związane z forami SIEF koszty współpracy z innymi stronami w ramach wspólnej rejestracji i forów SIEF Koszty przygotowania rozszerzonej Karty Charakterystyki Substancji (esds) Koszty tłumaczenia rozszerzonej Karty Charakterystyki Substancji (esds) Koszty gromadzenia informacji wymaganych w odpowiednich załącznikach (VII XI) w tym koszty badań, certyfikatów dostępu i propozycji badań na zwierzętach Opłaty rejestracyjne Page 8

9 17. Dla różnych rodzajów kosztów związanych z rejestracją jednej substancji w ilości ton, proszę wskazać udział kosztów związanych z ewentualnym wykorzystaniem zewnętrznych konsultantów Nie dotyczy Nie wiem 0% 1 10% 11 2% 2 0% 1 7% 7 100% Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej przygotowywanie i sfinalizowanie technicznej dokumentacji rejestracyjnej i przedłożenie jej (proszę podać wszystkie dane administracyjne i przygotowanie podsumowania przebiegu badania dla odpowiednich załączników VII XI, bez CSA/CSR) Koszt podjęcia oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) i przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego (CSR) z wyłączeniem współpracy z dalszymi użytkownikami (patrz poniżej) lub podjęcia badań Koszty współpracy z dalszymi użytkownikami Wspólna rejestracja i koszty administracyjne związane z forami SIEF koszty współpracy z innymi stronami w ramach wspólnej rejestracji i forów SIEF Koszty przygotowania rozszerzonej Karty Charakterystyki Substancji (esds) Koszty tłumaczenia rozszerzonej Karty Charakterystyki Substancji (esds) Koszty gromadzenia informacji wymaganych w odpowiednich załącznikach (VII XI) w tym koszty badań, certyfikaty dostępu i propozycji badań na zwierzętach Opłaty rejestracyjne 18. Jaki procent substancji w Państwa portfolio jest już zarejestrowanych? 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Pod względem wartości (% obrotów) Pod względem liczby (%) Inne 19. Jaka była reakcja Państwa przedsiębiorstwa na koszty związane z rejestracją w roku 2013? Proszę wskazać, jak często ma zastosowanie każda z poniższych sytuacji: Nie wiem Nie Bardzo Bardzo Nigdy Sporadycznie Często dotyczy rzadko często Zmieniliśmy naszą produkcję tak, aby można było zarejestrować substancję w niższym zakresie wielkości obrotu i zaoszczędzić na kosztach rejestracji Zarejestrowaliśmy substancję tylko jako półprodukt Usunęliśmy produkty z naszego portfolio ponieważ ich okres użytkowani kończy się i zracjonalizowanie naszego portfolio było uzasadnione Profil szkodliwości substancji oznaczał, że rejestracja nie była warta realizacji Page 9

10 20. Jeśli wskazali Państwo, że usunięto substancje z portfolio w 2013 roku, ile substancji (liczbowo) zostało wycofanych? Proszę podać liczbę szacunkową dla różnych zakresów wielkości obrotów. Jeśli 100 1,000 tpa tpa 1 10 tpa Łączna ilość substancji wycofanych 21. W jaki sposób można ewentualnie usprawnić lub ulepszyć proces rejestracji? 22. Od czasu wstępnej rejestracji, czy musieli Państwo aktualizować którykolwiek z przedłożonych dokumentów rejestracyjnych? Nie wiem Inne NIE Mniej niż 20% dokumentów rejestracyjnych 21 40% dokumentów rejestracyjnych 41 0% dokumentów rejestracyjnych 1 80% dokumentów rejestracyjnych % dokumentów rejestracyjnych 23. Jeśli odpowiedzieli Państwo TAK na pytanie 22, co było powodem aktualizacji? Proszę wskazać wszystkie możliwości. Zmiana statusu lub tożsamości Zmiana składu substancji importu) Zmiana rocznej lub całkowitej ilości produkcji lub importu, co wpłynęło na zmianę wielkości obrotu (w tym zaprzestanie produkcji lub Nowe przewidziane zastosowania i/lub nowe informacje o warunkach narażenia popieranych zastosowań Nowa wiedza o stopniu zagrożenia Aktualizacje lub zmiany raportu bezpieczeństwa chemicznego lub części załącznika VI Konieczność przeprowadzenia badania, o którym mowa w załączniku IX lub załączniku X, kiedy to należy opracować propozycję przeprowadzenia badań Po sprawdzeniu zgodności, ECHA wymagała nowych informacji W wyniku oceny substancji, właściwy organ wymagał dalszych informacji Page 10

11 24. W stosunku do kosztów wstępnej rejestracji, jak ważne były dotychczasowe koszty aktualizacji dla Państwa przedsiębiorstwa? Nie wiem 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Jeśli to możliwe, proszę wskazać, co stanowiło główny koszt procesu aktualizacji 2. Jeśli to możliwe, proszę podać szacunkowe koszty całkowite (w euro) poniesione w związku z aktualizacją dokumentacji rejestracyjnej w następujących latach: CZĘŚĆ E REJESTRACJA w roku 2013 DALSI UŻYTKOWNICY, DYSTRYBUTORZY I DOST... Pytania w tej części odnoszą się tylko do tych przedsiębiorstw, które wskazały następującą podstawową rolę: C. Formulator mieszanin D. Użytkownik końcowy (dalszy użytkownik, inny niż formulator) substancji chemicznych, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, prowadzący działalność przemysłową lub inną działalność zawodową E. Dystrybutor substancji chemicznych lub mieszanin F. Dostawca wyrobów Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części F (pytanie 30). 2. Jaki rodzaj kosztów ponieśli Państwo z tytułu wypełniania swoich obowiązków jako dalszy użytkownik w ramach rozporządzenia REACH w odniesieniu do terminu rejestracji w roku 2013? Koszt szkolenia pracowników mającego na celu zapoznanie ich z rozporządzeniem REACH Koszty przedstawienia dostawcom informacji na temat warunków stosowania oraz środków zarządzania ryzykiem Koszty przedstawienia dostawcom informacji na temat ekspozycji, w tym danych monitoringowych Koszty ewentualnego zewnętrznego wsparcia prawnego Koszty ewentualnego zewnętrznego wsparcia technicznego Page 11

12 27. Czy którakolwiek z substancji, którą Państwo stosowali lub wprowadzili do obrotu w przeszłości została wycofana na skutek wymogów rejestracyjnych w roku 2013? TAK NIE Nie wiem 28. Jeśli odpowiedzieli Państwo TAK na poprzednie pytanie, jaka była reakcja Państwa przedsiębiorstwa na wycofanie substancji? Nie wiem Nie Bardzo Nigdy Rzadko Sporadycznie Często dotyczy często Łatwo przeszliśmy na alternatywną substancję dostępną od naszego dostawcy Zdecydowaliśmy się importować substancję na własny użytek Przeprowadziliśmy badania, aby określić alternatywną substancję i zmieniliśmy dostawcę Zmieniliśmy nasze procesy produkcyjne, więc już nie potrzebujemy substancji lub jej alternatywy Wstrzymaliśmy wytwarzanie produktów, które wymagały wycofanej substancji Wstrzymaliśmy wytwarzanie produktów, które wymagały wycofanej substancji w UE i przesunęliśmy te działania do zakładów poza UE 29. Jeśli odpowiedzieli Państwo TAK na pytanie 27, czy Państwa dostawca podał powody wycofania substancji? Jeśli tak, to jakie? Nie wiem Nie dotyczy Nigdy Rzadko Sporadycznie Często Zawsze Wysokie koszty rejestracji wszystkich substancji Substancja miała niską wartość dla przedsiębiorstwa Substancja nie ogrywała żadnej roli w portfolio dostawców Nie można było wykazać, że stosowanie substancji jest bezpieczne w przypadku wielu dalszych zastosowań substancji Profil szkodliwości substancji oznaczał, że rejestracja nie była warta realizacji (tj. substancja prawdopodobnie podlegałaby procedurze zezwolenia lub ograniczenia) Page 12

13 CZĘŚĆ F1 MOŻLIWOŚCI I INNOWACJE BIZNESOWE Wszyscy respondenci powinni udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w tej części 30. Jakie były ewentualne skutki wdrożenia rozporządzenia REACH w odniesieniu do następujących aspektów? Nie wiem Nie Zdecydowanie Zdecydowanie Nie Negatywne zauważono Pozytywne Negatywne pozytywne dotyczy skutki szczególnych skutki skutki skutki skutków Otwarcie nowych rynków zbytu dla Państwa produktów w UE Otwarcie nowych rynków zbytu dla Państwa produktów poza UE Wielkość Państwa udziału w rynku w UE Wielkość Państwa udziału w rynku poza UE Cena produktów w porównaniu do konkurentów z UE Cena produktów w porównaniu do konkurentów spoza UE Inne Tworzenie popytu na bezpieczniejsze produkty Zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa produktów 31. Czy rozporządzenie REACH wpłynęło na którykolwiek z następujących czynników oddziałujących na konkurencyjność Państwa przedsiębiorstwa w porównaniu do konkurentów spoza UE? Nie wiem Bardzo Nieistotne dla Negatywny Bez większego Pozytywny Bardzo negatywny przedsiębiorstwa wpływ wpływu wpływ pozytywny wpływ Dostęp do surowców Dostęp do rynków Koszty operacyjne Zdolność do innowacji Dostępność zasobów ludzkich Dostęp do zasobów finansowych/kapitału Jeśli to możliwe, proszę wyjaśnić, wpływ na konkretne wskazane czynniki i/lub wskazać inny ważny czynnik konkurencyjności dla Państwa przedsiębiorstwa, na który miało wpływ rozporządzenie REACH Page 13

14 32. W jaki sposób Państwa przedsiębiorstwo zareagowało jeśli w ogóle na koszty związane z wdrożeniem rozporządzenia REACH? Proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które najlepiej odzwierciedlają reakcję przedsiębiorstwa Podnieśliśmy ceny, aby pokryć koszty i utrzymać lub zwiększyć marże Zdecydowaliśmy się na pokrycie kosztów związanych z rozporządzeniem REACH poprzez zmniejszenie marż zysku Zdecydowaliśmy się wycofać z określonych rynków Zdecydowaliśmy się wycofać określone produkty z rynku 33. Jeśli to możliwe, proszę podać dalsze informacje dotyczące skutków rozporządzenia REACH dla powyższych aspektów. 34. W jaki sposób wprowadzenie rozporządzenia REACH wpłynęło na następujące aspekty działalności Państwa przedsiębiorstwa? Nie wiem Nie Zdecydowanie Zdecydowanie Nie Negatywny zauważono Pozytywny negatywny pozytywny dotyczy wpływ szczególnego wpływ wpływ wpływ wpływu Budżet na badania i rozwój Świadomość potrzeb naszego łańcucha dostaw Współpraca z dostawcami Współpraca z dalszymi uczestnikami łańcucha dostaw Rozwój nowych produktów i usług Poziom wiedzy w odniesieniu do zawartości substancji chemicznych, ich właściwości i/lub ich możliwych zastosowań Procedury zarządzania ryzykiem wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w ramach Państwa zakładów Zarządzanie emisją do środowiska i odpadami Page 14

15 3. Czy rozwój lub dostęp do jednego z następujących źródeł informacji generowanych w ramach rozporządzenia REACH zadziałał jako bodziec do opracowania nowej koncepcji, rozwoju i/lub komercjalizacji produktu w Państwa przedsiębiorstwie? Wprowadzono Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej i dokumentacji technicznej oraz raportu bezpieczeństwa chemicznego Opracowanie kart charakterystyki (SDS)/(eSDS) Forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) / Konsorcja Portal informacyjny ECHA Wymiana informacji w ramach łańcucha dostaw Wykaz zamierzeń ograniczenia lub ograniczeń już uzgodnionych lub podlegających uzgodnieniom Lista kandydacka substancji pod kątem zatwierdzenia Zgłoszenia zastosowania do ECHA przez użytkowników substancji na liście kandydackiej CZĘŚĆ F2 MOŻLIWOŚCI I INNOWACJE BIZNESOWE ciąg dalszy Pytania w tej części odnoszą się do tych przedsiębiorstw, które wskazały następującą podstawową rolę: A. Producent substancji chemicznych B. Importer substancji chemicznych Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części H (pytanie 0). 3. Czy Państwa przedsiębiorstwo złożyło wniosek o wyłączenie z badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD)? TAK NIE Jeśli TAK, proszę wskazać korzyści wynikające z wyłączenia z PPORD Page 1

16 37. Czy potrzeba przestrzegania rozporządzenia, na przykład w zakresie przygotowania do rejestracji, doprowadziła do relokacji zasobów badawczorozwojowych? Nie wiem TAK, ale tylko tymczasowo TAK, na stałe Brak relokacji 38. Jeśli odpowiedzieli Państwo TAK na poprzednie pytanie, proszę podać szacunkową wysokość zasobów (jako % ogólnej liczby personelu B+R), które uległy relokacji Nie wiem <10% 11 2% 2 0% 1 7% 7 100% 39. Czy wdrożenie rozporządzenia REACH i różnych powiązanych procedur miało wpływ na czas potrzebny do wprowadzenia Państwa produktów do obrotu? (czas wprowadzenia do obrotu dotyczy okresu czasu od chwili stworzenia produktu do jego dostępności w sprzedaży) Doprowadziło do zmniejszenia ogólnego okresu czasu BRAK zmian Zwiększyło o mniej niż miesięcy Zwiększyło o 12 miesięcy Zwiększyło o ponad 12 miesięcy Nie wiem 40. Proszę podać przykłady dobrych praktyk/innowacji, które były wynikiem stosowania rozporządzenia REACH i przyniosły korzyści biznesowe. CZĘŚĆ G FORA SIEF I KONSORCJA Pytania w tej części odnoszą się do tych przedsiębiorstw, które wskazały następującą podstawową rolę: A. Inne Producent substancji chemicznych B. Importer substancji chemicznych Page 1

17 Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części H (pytanie 0). 41. Proszę podać liczbę forów SIEF, których byli Państwo uczestnikiem do tej pory w ramach procesu rejestracji. Jeśli to możliwe, proszę podać liczbę forów SIEF, których mieli być Państwo uczestnikami w chwili rejestracji wstępnej w roku Rejestracja w roku 2010 Rejestracja w roku 2013 Rejestracja w roku 2018 Oczekiwana liczba w czasie wstępnej rejestracji w roku Czy są Państwo wiodącym rejestrującym na forach SIEF? Proszę podać liczbę forów SIEF, dla których są Państwo wiodącym rejestrującym w odniesieniu do każdego z terminów rejestracji: Rejestracja w roku 2010 Rejestracja w roku 2013 Rejestracja w roku Jak opisaliby Państwo swoje zaangażowanie/udział w forach SIEF dla substancji zarejestrowanych w przypadku, gdy nie byli Państwo wiodącym rejestrującym? Nieaktywny właśnie zakupiono certyfikat dostępu (LoA) i przedstawiono indywidualną część dokumentacji rejestracyjnej Inne Nieco aktywny śledzenie dyskusji na temat dokumentacji, raportu bezpieczeństwa chemicznego rozwoju, komentowanie rozwoju Dość aktywny przedstawienie niektórych danych i uczestniczenie w części oceny ryzyka Bardzo aktywny obecność w podstawowej grupie dokumentacji/opracowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego i wpływ na zakres rejestracji Nigdy Rzadko Sporadycznie W większości przypadków Zawsze Page 17

18 44. Na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń, czy mogą Państwo powiedzieć, że stosunek wartości do ceny (usług wobec kosztów) wynikający z udziału w forach SIEF był: bardzo niski niski Inne prawidłowy wysoki bardzo wysoki nie wiem/brak zdania 4. Jakie były główne czynniki kosztów uczestnictwa w forach SIEF? Proszę podać ich szacunkowy udział w całkowitych kosztach zaangażowania w fora SIEF. Nie wiem Nie dotyczy <10% 11 2% 2 0% 1 7% 7 100% koszty uzyskania certyfikatów dostępu koszty koordynacji/zarządzania forami SIEF koszty podróży i pobytu tłumaczenia 4. Czy Państwa przedsiębiorstwo zrezygnowało z uczestnictwa w co najmniej jednym forze SIEF dla substancji zarejestrowanych w roku 2013? TAK NIE Nie wiem Page 18

19 47. Jakie były przyczyny decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w co najmniej jednym forze SIEF dla substancji zarejestrowanych w roku 2013? Nie wiem Nigdy Rzadko Sporadycznie W większości przypadków Zawsze obawy dotyczące praw własności intelektualnej obawy dotyczące dzielenia się informacjami handlowymi niska jakość oferowanej dokumentacji koszty były zbyt wysokie 48. W ilu konsorcjach, jeśli w ogóle, Państwo uczestniczyli (lub zamierzają uczestniczyć) w odniesieniu do następujących terminów rejestracji? in 2010 in 2013 in Co Państwa zdaniem jest wartością dodaną konsorcjów, oprócz forów SIEF? Główne dyskusje były prowadzone w małej grupie podstawowej Postanowienia umowne chroniły własność intelektualną i jasno określały obowiązki Brak szczególnej wartości dodanej, ale aktywne zaangażowanie było warunkiem koniecznym dla opracowania dokumentacji CZĘŚĆ H DALSI UŻYTKOWNICY, DYSTRYBUTORZY, DOSTAWCY WYROBÓW Pytania w tej części odnoszą się tylko do tych przedsiębiorstw, które wskazały następującą podstawową rolę: C. Formulator mieszanin D. Użytkownik końcowy (dalszy użytkownik, inny niż formulator) substancji chemicznych, w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, prowadzący działalność przemysłową lub inną działalność zawodową E. Dystrybutor substancji chemicznych lub mieszanin F. Inne Dostawca wyrobów Jeśli Państwa przedsiębiorstwo nie należy do żadnej z powyższych grup, proszę nacisnąć przycisk "Dalej" na dole strony, aby przejść do części L (pytanie 1). Page 19

20 0. Wobec ilu substancji byli Państwo zaangażowani w komunikację z dalszymi użytkownikami podczas mapowania stosowania dla różnych terminów rejestracji? Nie wiem >0 Rejestracja w roku 2010 Rejestracja w roku 2013 Rejestracja w roku Dla tych substancji lub zastosowań substancji, o których Państwo wiedzą, że dotychczas nie są objęte rejestracją, proszę wskazać rozważane przez Państwa działania: 0% substancje lub 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % zastosowanie substancji Rejestracja w ramach Rejestracji w roku 2018 Opracowanie własnego raportu CSR dalszego użytkownika Użycie substancji alternatywnej Brak rozważanych działań Inne działania (proszę określić) 2. Dla ilu substancji (nie mieszanin), jakich Państwo używają, otrzymali już Państwo rozszerzone karty charakterystyki (esds)? Uwaga: rozszerzone karty charakterystyki (esds) obejmują karty SDS i scenariusze narażenia 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % Nie wiem 3. Jak przydatne dla Państwa własnych procedur bhp są dotychczas otrzymane karty Inne esds? Proszę wskazać procent kart esds, które należą do różnych kategorii. 0% 1 20% 21 40% 41 0% 1 80% % W ogóle nieprzydatne Mało przydatne (raczej trudne do interpretacji) Całkiem przydatne Bardzo przydatne Page 20

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 25.6.2008 SEC(2008)2193 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI EUROPEJSKI KODEKS NAJLEPSZYCH PRAKTYK UŁATWIAJĄCYCH DOSTĘP MŚP DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PL PL DOKUMENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Poradnik dotyczący udostępniania danych Poradnik dotyczący udostępniania danych 1 POR Poradnik dotyczący udostępniania danych wersja 2.0 kwiecień 2012 r. 2 Poradnik dotyczący udostępniania danych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.5.2014 r. COM(2014) 259 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wdrażania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Maj 2008 Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu REACH INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące systemu REACH, wyjaśniające wynikające

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.1.2011 KOM(2011) 5 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Przegląd śródokresowy europejskich programów nawigacji satelitarnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo