Zasady finansowania wyjazdów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady finansowania wyjazdów"

Transkrypt

1 Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko studenci, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/ ) Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający oznacza to, iż są przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). 3) Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli na podstawie rachunków. 4) Ogólna kwota stypendium wyrażona jest w euro. 5) Okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 1 dnia (miesiąc = 30 dni). 6) Ostateczna kwota stypendium należnego studentowi jest określana po powrocie studenta i zależna jest od poświadczonej długości jego pobytu w instytucji przyjmującej oraz wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z podpisanej umowy z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii. 7) Przed wyjazdem studenta przy określaniu okresu pobytu za granicą w instytucji przyjmującej zostanie uwzględniony przewidywany czas trwania. 8) Po powrocie studenta, na podstawie dokumentu potwierdzającego pobyt wydanego przez instytucję przyjmującą, ostatecznie określany jest okres pobytu studenta na stypendium. 9) Stypendia na wyjazd na studia przyznawane są na okres jednego semestru z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy w przypadku: - uzyskania zgody Uczelni oraz - posiadania wolnych środków finansowych przez Uczelnię pochodzących z rezygnacji z wyjazdów 1

2 oraz z ewentualnego otrzymania z Narodowej Agencji dodatkowych środków. 11) Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2014/15. Wysokość grantu dla studentów, z funduszy Programu Erasmus+, jest uzależniona od kraju pobytu i wynosi: Wyjazdy na studia SMS Kraje należące do danej grupy I grupa państw (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) II grupa państw (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja) III grupa państw (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry) Miesięczna stawka stypendium w euro * Studenci otrzymujący stypendium socjalne (w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę) mają prawo do otrzymania z budżetu przyznanego uczelni z programu Erasmus+ do otrzymywania dodatkowo 200 Euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu na studiach. Wyjazdy na praktyki SMP Kraje należące do danej grupy I grupa państw (Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania) II grupa państw (Austria, Belgia, Cypr, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy, Turcja) Miesięczna stawka stypendium w euro III grupa państw (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) ) Kwota nie rozdzielona, dodatkowe środki dofinansowania z programu przeznaczane będą na: 2

3 w pierwszej kolejności realizację dodatkowych wyjazdów, przedłużenie okresu pobytu, 13) W przypadku zrealizowania krótszego okresu pobytu niż pierwotnie określony w umowie z Uczelnią, ostateczna kwota stypendium zostanie proporcjonalnie zmniejszona i student zostanie wezwany i zobowiązany do zwrotu nadwyżki stypendium. 14) Forma przekazania stypendium Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy i po jej popisaniu. a) stypendium przekazywane będzie w trzech ratach: - studia - I rata przed wyjazdem na stypendium, II rata w trakcie trwania pobytu za granicą, III rata po powrocie, po dostarczeniu stosownych dokumentów. - praktyki - I rata przed wyjazdem na stypendium, II rata w trakcie trwania pobytu za granicą oraz III rata pod koniec pobytu na stypendium. Szczegółowe daty wypłat oraz właściwych kwot zawarte będą w umowie Uczelni z Beneficjentem. b) formą przekazu stypendium jest przelew na rachunek bankowy studenta prowadzony w walucie EUR lub PLN. 15) Rozliczenie otrzymanego stypendium a) student jest zobowiązany do rozliczenia po powrocie otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie podpisywanej przed wyjazdem z Uczelnią. Rozliczenie obejmuje formę dostarczenia w terminie 30 dni po powrocie do Uczelni macierzystej wymaganych umową dokumentów: - Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)/ Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), - Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) / potwierdzenie zrealizowania programu praktyki (Transcript of Work) - dokument potwierdzający pobyt w instytucji przyjmującej, określający czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu, - wypełniona przez studenta Ankieta Stypendysty Erasmusa - Mobility Tools. b) okres pobytu w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej wynosi w przypadku studiów 3-12 miesięcy, natomiast w przypadku praktyki 2-12 miesięcy. Okres pobytu i finansowania zostanie określony w indywidualnej umowie, podpisanej ze studentem. Rozliczenie stypendium nastąpi na podstawie złożonych dokumentów wraz certyfikatem, określającym dokładne daty pobytu, z dokładnością do 1 dnia (miesiąc = 30 dni). c) po powrocie studenta i przedstawieniu stosownych dokumentów, następuje ostateczne określenie należnego stypendium, które jest uzależnione od poświadczonej długości pobytu studenta 3

4 w instytucji przyjmującej. 16) Przypadki siły wyższej są rozpatrywane każdorazowo indywidualnie. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako siła wyższa (tj. sytuacja niezależna od studenta związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem). Jeżeli pobyt na stypendium trwał krócej niż 3 miesiące do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii siły wyższej konieczne jest uzyskania pisemnej zgody Narodowej Agencji Programu Erasmus. W tym celu, Uczelnia kontaktuje się z NA, po otrzymaniu od studenta pisemnych wyjaśnień wraz z stosownym udokumentowaniem danego zdarzenia. III Wyjazdy pracowników uczelni (nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) szkoleniowe pracowników (STT)) 1. Kwota stypendium (miesięcznego lub dziennego) określonego dla wyjazdów do danej grupy krajów jest jednakowa dla wyjazdów do wszystkich krajów docelowych znajdujących się w danej grupie. 2. Stypendium będzie wypłacone na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a Uczelnią, w formie ryczałtu nie uwzględniając dni podróży. Stypendium przekazuje się pracownikowi przed wyjazdem na rachunek bankowy we wskazanym przez niego banku. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia. 3. Przyznana kwota jest przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu i ma charakter stypendium. 4. Koszty podróży pracownik pokrywa z własnych środków. 5. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli na podstawie rachunków. 6. Koszty podróży pracownik pokrywa z własnych środków. 7. Wysokość stypendium będzie wyrażona w euro, w liczbach całkowitych, a stypendium będzie wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy uczelnią i beneficjentem. 8. Okres finansowania wynosi: wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) od 2 5 dni roboczych (bez podróż), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT) od 2 10 dni roboczych (bez podróż). 4

5 Przedłużenie lub skrócenie pobytu będzie rozpatrywane indywidualnie 9. Wyjazdy pracowników (ST) wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw) (STA) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) wysokość stawek będzie wynosić: Kraje należące do danej grupy Grupa 1 Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania Grupa 2 Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy Grupa 3 Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja Grupa 4 Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni* 130 EUR 110 EUR 100 EUR 80 EUR *Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni. 10. Zasady wykorzystania funduszy pozyskiwanych z rezygnacji z wyjazdów oraz z ewentualnych dodatkowych środków otrzymanych z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+: Komisja podzieli fundusze pozyskane wskutek rezygnacji z wyjazdów oraz z otrzymania z Narodowej Agencji dodatkowych środków według następujących zasad: - w pierwszej kolejności dodatkowe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie większej liczby wyjazdów, - przedłużenia zaakceptowanych mobilności. 11. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie określona przez Uczelnię na podstawie zaświadczenia potwierdzającego czas pobytu za granicą oraz udokumentowanych kosztów podróży. 12. Zasady rozliczenia wyjazdu pracowników Uczelni (STA i STT): Wyjazdy rozliczane są z dokładnością do jednego dnia. Daty pobytu, potwierdzone przez uczelnię przyjmującą muszą być zgodne z datami podanymi w umowie finansowej i okresem, na jaki przyznane zostało dofinansowanie. Do rozliczenia wyjazdu w Programie ERASMUS+, stypendysta musi dostarczyć kompletne i podpisane dokumenty: - umowa między uczelnią a pracownikiem, 5

6 - Indywidualny program nauczania w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i/lub Indywidualny plan szkolenia w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych, - dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych (dotyczy wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) lub dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (dotyczy wyjazdu w celach szkoleniowych), - wypełniona przez pracownika Ankieta stypendysty Erasmusa+ Mobility Tools IV. Dodatkowe informacje 1) Koszty przelewów bankowych związanych z wypłatą stypendiów nie obciążają stypendystów. 2) W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Zasadami finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ zastosowanie mają zapisy stosownej umowy, podpisanej pomiędzy Uczelnią WSTiE, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 3) Finansowanie wyjazdów w ramach programu Erasmus+ odbywać się będzie pod warunkiem podpisania pomiędzy Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji stosownej umowy finansowej i przekazania Uczelni subwencji na ten cel. Zatwierdzono na rok akademicki 2014/2015 Maria Grzechynka Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii 6

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Program sesji Program Erasmus+ - założenia, cele, podział na akcje, działania adresowane do sektora szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. dotycząca procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

INSTRUKCJA. dotycząca procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie INSTRUKCJA dotycząca procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi i przyjmowaniem gości zagranicznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 2012 I. Postanowienia ogólne 1 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE Taryfa obowiązująca dla umów zawieranych od dnia 25 stycznia 2014 roku str. 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo