Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne"

Transkrypt

1 Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna: Kwestionariusz ten został opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, aby stwierdzić, czy istnieje potrzeba podjęcia działań ustawodawczych dotyczących jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowych spółek akcyjnych. Nie odzwierciedla on poglądów Komisji Europejskiej ani nie przesądza o jej ewentualnych przyszłych decyzjach w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych. WPROWADZENIE [1] W planie działań z 2012 r. dotyczącym europejskiego prawa spółek i ładu korporacyjnego Komisja stwierdziła, że europejskie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) mają do odegrania istotną rolę w umacnianiu gospodarki UE, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego. Wiele już zrobiono, aby stworzyć dla MŚP ułatwienia w szeregu dziedzin, w których zdają się one borykać z problemami. W tym kontekście można m.in. wspomnieć o działaniach następczych w odpowiedzi na przeprowadzony w 2011 r. przegląd programu Small Business Act. Komisja uważa, że w szczególności w odniesieniu do prawa spółek MŚP potrzebują prostszych i mniej uciążliwych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w całej UE. Podjęcie konkretnych działań w tym zakresie pozostaje wyraźnym priorytetem Komisji. W kontekście braku postępów w negocjacjach związanych z wnioskiem dotyczącym statutu europejskiej spółki prywatnej konsultacje społeczne z 2012 r. wykazały, że zainteresowane strony wahają się co do kontynuowania negocjacji w sprawie tego wniosku, ale jednocześnie wyrażają gotowość do rozważenia alternatywnych środków. Celem konsultacji jest uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat tego, czy harmonizacja przepisów krajowych dotyczących jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowych spółek akcyjnych faktycznie zapewni przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, proste, elastyczne i powszechnie znane w całej UE zasady oraz ograniczy koszty, jakie obecnie ponoszą. Odpowiedzi zostaną uwzględnione w ocenie zapotrzebowania na ewentualny nowy instrument i ocenie jego skutków. Przepisy dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowych spółek akcyjnych określono w 12. dyrektywie w sprawie prawa spółek (dyrektywa 2009/102/WE w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Dyrektywa ta przewiduje jedynie bardzo ograniczoną harmonizację przepisów krajowych i nie odnosi się do kluczowych kwestii, takich jak m.in. wymogi rejestracyjne, ochrona wierzycieli, przeniesienie siedziby, minimalne wymogi kapitałowe czy rozwiązanie spółki. Wszystkie te kwestie są regulowane na szczeblu krajowym. Koszty i zagrożenia towarzyszące rozbieżnościom między poszczególnymi systemami prawnymi często utrudniają przedsiębiorstwom prowadzenie działalności w innych krajach. Również brak zaufania do obcych form prawnych przedsiębiorstw może utrudniać udział MŚP w rynku wewnętrznym. Istniejące środki ułatwiające mobilność przedsiębiorstw, tj. dyrektywa w sprawie transgranicznego łączenia się spółek, rozporządzenie w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, nie uwzględniają wszystkich potrzeb MŚP. Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące potrzeby podjęcia działań ustawodawczych na szczeblu UE, pytania na temat ich ewentualnej treści i obecnych barier dla przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją obecność na rynku wewnętrznym. Odpowiedzi na poniższe pytania powinny być zwięzłe i dotyczyć jedynie poruszonych kwestii. Należy je przesłać nie później niż w dniu 15 września 2013 r. Odpowiedzi należy udzielić online lub przesłać pocztą elektroniczną (jeżeli istnieje potrzeba przesłania

2 załączników) na adres Słowniczek: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: wykaz tego typu spółek można znaleźć w załączniku I do dyrektywy 2009/102/WE Spółki akcyjne: wykaz tego typu spółek można znaleźć w załączniku I do dyrektywy 2012/30/WE Szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności [1] Pola oznaczone gwiazdką ( ) są obowiązkowe. I. Informacje 1. Odpowiadają Państwo w imieniu: a) organu publicznego (również rządowego) b) spółki sektora prywatnego c) przedsiębiorstwa sektora publicznego d) uniwersytetu / instytutu badawczego / zespołu ekspertów (think tank) lub podobnej instytucji e) jako prawnik / notariusz f) stowarzyszenia przedsiębiorstw / organizacji biznesowej / izby handlowej lub innej federacji, stowarzyszenia lub organizacji g) związku zawodowego / pracowniczego organu przedstawicielskiego itp. h) własnym i) stowarzyszenia konsumentów j) inne Proszę uściślić: (najwyżej 500 liczba znaków:)

3 Państwa kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia Proszę podać imię i nazwisko / nazwę organizacji i adres 2. Informacje dotyczące spółki 2.1 Wielkość spółki a) mikro (0-9 pracowników) b) mała (10-49 pracowników) c) średnia ( pracowników) d) duża (ponad 250 pracowników).

4 2.2 Forma prawna spółki a) przedsiębiorca indywidualny B) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością c) spółka akcyjna d) spółka europejska (SE) e) inna (spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością, spółka osobowa itp.) Czy Państwa firma jest spółką jednoosobową? Czy są Państwo jedynym członkiem / udziałowcem innej spółki jednoosobowej?, w moim kraju b) Tak, w innym kraju UE c) Nie 2.3 Zakres działalności Państwa firmy a) Towary b) Usługi c) Inny 2.4 W jakim państwie znajduje się obecna siedziba statutowa? Kraj UE Kraj spoza UE

5 Wybierz kraj Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia Proszę podać nazwę kraju: (najwyżej 500 liczba znaków:) 2.5 Czy Państwa firma jest zaangażowana w handel transgraniczny / działalność transgraniczną w UE? Jaki jest udział wpływów z handlu transgranicznego w UE w łącznym obrocie Państwa firmy? a) 1-10% b) 11-30% c) 31-50% d) Ponad 50% e) Nie wiem

6 2.6 Czy w przewidywalnej przyszłości planują Państwo zajmować się handlem transgranicznym? 2.7 Czy Państwa organizacja jest zarejestrowana w rejestrze służącym przejrzystości? Mogą Państwo zarejestrować swoją organizację tutaj ( przed wysłaniem odpowiedzi. II. Potrzeba harmonizacji 1. Czy zgadzają się Państwo ze stwierdzeniem, że łączny udział małych i średnich przedsiębiorstw w handlu transgranicznym / działalności transgranicznej w UE jest niski w stosunku do ich potencjału? Uwagi: (najwyżej 500 liczba znaków:) 2. Czy uważają Państwo, że MŚP trudno jest rozwinąć działalność handlową poprzez utworzenie oddziału lub spółki zależnej za granicą (w krajach UE)?

7 Uwagi: (najwyżej 500 liczba znaków:) 3. Czy uważają Państwo, że MŚP trudno jest przenieść swoją siedzibę statutową, główne biuro lub główne miejsce prowadzenia działalności za granicę (do innego kraju UE)? Uwagi: (najwyżej 500 liczba znaków:) 4. Dlaczego MŚP trudno jest przenieść lub rozwijać działalność handlową poprzez utworzenie oddziału lub spółki zależnej za granicą (w krajach UE)? a) Koszty związane z dostosowaniem się do zagranicznych przepisów dotyczących prawa spółek (tłumaczenia, wymogi rejestracyjne / opłaty rejestracyjne, wymogi kapitałowe, przedstawianie sprawozdań, koszty operacyjne / wydatki bieżące, w tym koszty porad prawnych itp.) b) Trudności z pozyskaniem finansowania ze względu na transgraniczny wymiar działalności c) Koszty porad prawnych związane z założeniem firmy w obcym systemie prawnym d) Brak wiedzy na temat obcych form prawnych spółek lub brak zaufania do nich e) Inne f) Nie wiem

8 Proszę uściślić: (najwyżej 500 liczba znaków:) Uwagi: (najwyżej 500 liczba znaków:) 5. Które z kosztów związanych z dostosowaniem się do zagranicznych przepisów najbardziej utrudniają MŚP przeniesienie lub rozwijanie działalności handlowej poprzez utworzenie oddziału lub spółki zależnej za granicą (w krajach UE)? a) Opłaty rejestracyjne (w tym opłaty notarialne) b) Kapitał założycielski c) Roczne koszty operacyjne / wydatki bieżące, w tym koszty związane z przedstawianiem sprawozdań, księgowością, audytem, poradami prawnymi d) Tłumaczenia e) Inne (np. prawo pracy, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa itp.) 5.1 Czy utrudnienie to jest: a) poważne b) średnio poważne c) nieznaczne 5,2 Czy utrudnienie to jest: a) poważne b) średnio poważne c) nieznaczne

9 5,3 Czy utrudnienie to jest: a) poważne b) średnio poważne c) nieznaczne 5,4 Czy utrudnienie to jest: a) poważne b) średnio poważne c) nieznaczne Proszę uściślić: (najwyżej 500 liczba znaków:) 6. Czy harmonizacja przepisów prawnych z wymogami dotyczącymi jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na poziomie UE sprzyja większej działalności transgranicznej MŚP w UE? (harmonizacja może obejmować, m.in., rejestrację, metody zakładania firmy, kapitał zakładowy, ochronę wierzycieli, przeniesienie siedziby, rejestrację oddziałów) Co Państwa zdaniem mogłoby zwiększyć działalność transgraniczną MŚP? a) Kampania informacyjna b) Korzystanie z pojedynczych punktów kontaktowych c) Inne

10 Proszę uściślić: III. Wymierne dane 1. Ile jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje w Państwa kraju w dniu, w którym wypełniają Państwo ten kwestionariusz? Proszę podać dokładną liczbę: 2. Ile jednoosobowych spółek akcyjnych istnieje w Państwa kraju w dniu, w którym wypełniają Państwo ten kwestionariusz? Proszę podać dokładną liczbę:

11 3. Jaki jest minimalny wymóg kapitałowy (w euro) umożliwiający utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Państwa kraju? Jeżeli wymogi są różne dla poszczególnych sektorów, proszę podać najczęściej stosowany wymóg. Proszę określić kwotę: 4. Jaki jest minimalny wymóg kapitałowy (w euro) umożliwiający utworzenie jednoosobowej spółki akcyjnej w Państwa kraju? Jeżeli wymogi są różne dla poszczególnych sektorów, proszę podać najczęściej stosowany wymóg. Proszę określić kwotę: 5. Jakie są koszty rejestracji (w euro, w tym opłaty sądowe i / lub maksymalne opłaty notarialne) dla jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Państwa kraju? Proszę określić kwotę:

12 6. Jakie są koszty rejestracji (w euro, w tym opłaty sądowe i / lub maksymalne opłaty notarialne) dla jednoosobowej spółki akcyjnej w Państwa kraju? Proszę określić kwotę: 7. Jaki jest średni koszt porady prawnej (w euro) w związku z założeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Państwa kraju? Proszę określić kwotę: 8. Jaki jest średni koszt porady prawnej (w euro) w związku z założeniem jednoosobowej spółki akcyjnej w Państwa kraju? Proszę określić kwotę: 9. Jakie (według Państwa doświadczeń) są łączne dodatkowe koszty ponoszone w związku z założeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za granicą (w kraju UE) w porównaniu do kosztów związanych z założeniem firmy w Państwa kraju? Proszę określić kwotę: euro a) b) euro c) euro d) Ponad euro e) Nie ma żadnych dodatkowych kosztów f) Nie wiem

13 Państwa kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia Inny kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia 10. Jakie (według Państwa doświadczeń) są łączne dodatkowe koszty ponoszone w związku z założeniem jednoosobowej spółki akcyjnej za granicą (w kraju UE) w porównaniu do kosztów związanych z założeniem firmy w Państwa kraju? Proszę określić kwotę: a) b) c) d) Ponad e) Nie ma f) Nie wiem euro euro euro żadnych euro dodatkowych kosztów

14 Państwa kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia Inny kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia 11. Jakie (według Państwa doświadczeń) są dodatkowe koszty porad prawnych ponoszone w związku z założeniem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za granicą (w kraju UE) w porównaniu do kosztów związanych z założeniem firmy w Państwa kraju? Proszę określić kwotę: a) b) c) d) Ponad e) Nie ma f) Nie wiem euro euro euro żadnych euro dodatkowych kosztów

15 Państwa kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia Inny kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia 12. Jakie (według Państwa doświadczeń) są dodatkowe koszty porad prawnych ponoszone w związku z założeniem jednoosobowej spółki akcyjnej za granicą (w kraju UE) w porównaniu do kosztów związanych z założeniem firmy w Państwa kraju? Proszę określić kwotę: a) b) c) d) Ponad e) Nie ma f) Nie wiem euro euro euro żadnych euro dodatkowych kosztów

16 Państwa kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia Inny kraj: Austria Grecja Norwegia Belgia Węgry Polska Bułgaria Islandia Portugalia Chorwacja Irlandia Rumunia Cypr Włochy Słowacja Czechy Łotwa Słowenia Dania Liechtenstein Hiszpania Estonia Litwa Szwecja Finlandia Luksemburg Szwajcaria Francja Malta Wielka Brytania Niemcy Holandia IV. Przedmiot ewentualnej przyszłej inicjatywy dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowych spółek akcyjnych

17 1. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać proste zasady rejestracji firmy online przy pomocy jednego wspólnego standardowego formularza rejestracji w całej UE? Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:) 2. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać zasady tworzenia online oddziałów spółki za granicą (w krajach UE) za pośrednictwem centralnej platformy łączącej krajowe rejestry przedsiębiorstw? Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:) 3. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać ujednolicenie wysokości kwoty minimalnego kapitału wymaganego do założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

18 3.1. Ile powinien wynosić minimalny kapitał wymagany do założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? a) 1 euro b) euro c) euro d) lub więcej e) Nie wiem Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:) 4. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać zasady podziału zysku / wypłaty dywidendy, w przypadku gdy po podziale zysku / wypłacie dywidendy spółka nie będzie w stanie spłacić swoich długów? Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:)

19 5. Czy w przypadku minimalnego kapitału wynoszącego więcej niż 1 euro ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać zasady dotyczące sprzeciwu wierzycieli wobec znacznego obniżenia kapitału? Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:) 6. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać zasady dotyczące przeniesienia siedziby? Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:) 7. Czy w przypadku gdy zwiększy się liczba członków jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ewentualna przyszła inicjatywa powinna zawierać odniesienie do przepisów krajowych dotyczących przekształcenia jednoosobowej spółki w inną krajową formę spółki?

20 Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:) 8. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać limity określające liczbę jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które może założyć jedna osoba fizyczna lub prawna? Jakie przepisy Państwo proponują? (najwyżej 1000 liczba znaków:) Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:)

21 9. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać szczególne zasady, na mocy których założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie łatwiejsze i tańsze dla MŚP niż dla dużych firm? Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:) 10. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna przewidywać wprowadzenie nowego wspólnego skrótu (np. SEUP Societas Europea UniPersonam) dla wszystkich jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w UE w celu zwiększenia zaufania do obcych form prawnych spółek? c) Inny skrót d) Nie wiem Proszę podać zaproponować skrót.

22 Uwagi (najwyżej 500 liczba znaków:) 11. Czy ewentualna przyszła inicjatywa powinna dotyczyć nie tylko jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również jednoosobowych spółek akcyjnych? Uwagi: V. Uwagi Proszę przedstawić wszelkie dodatkowe komentarze.