Nr Informacja. Rozwój e-government u w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1057. Informacja. Rozwój e-government u w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rozwój e-government u w Polsce Czerwiec 2004 Adam Kucharz Informacja Nr 1057 W informacji zaprezentowano ważny dla budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce element e-government, czyli realizację usług publicznych drogą elektroniczną. Skonfrontowano pozycję Polski w tej dziedzinie z pozycją krajów europejskich i pozaeuropejskich.

2 BSiE 1 1. Wstęp Ogół spraw, związanych z problematyką społeczeństwa informacyjnego (w tym zagadnienia e-government od grudnia 1999 r. łączy się w Unii Europejskiej z inicjatywą eeurope An information society for all, zapoczątkowaną przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Romana Prodiego. Inicjatywa wyznaczyła dziesięć obszarów działań, w tym wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych do usprawnienia komunikacji obywateli z administracją publiczną. Na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w Lizbonie, w marcu 2000 r., przyjęto strategię 1 budowy do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, bazującej na wiedzy, gospodarki świata. Jednocześnie podano sześć priorytetów, których realizacja pozwoli osiągnąć ten cel. Kolejnym krokiem było przyjęcie podczas szczytu Unii Europejskiej w Feira w czerwcu 2000 r. planu działania eeurope 2002, określającego działania do końca 2002 r. Komisja Europejska przyjęła, jako cele strategiczne: tworzenie przyjaznego społeczeństwa informacyjnego, rozumianego jako wprowadzenie obywateli Europy, szkół, przedsiębiorstw i administracji publicznej w fazę nowej gospodarki, wspieranie rozwoju nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz wzmocnienie spójności socjalnej. Program działania na lata następne, do końca 2005 r., został zaakceptowany przez Radę Europejską już w czerwcu 2002 r. w Sewilli i wszedł w życie pod nazwą e-europe 2005: An information society for all. Zadania programu e-europe 2005 to stworzenie do końca 2005 r. nowoczesnych usług internetowych: rządowych e-government, edukacyjnych e-learning i zdrowotnych e-health oraz udostępnienie szerokiej publiczności niedrogich, bezpiecznych i szybkich stałych łączy internetowych. Problem budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce uzyskał należytą rangę w chwili podjęcia przez Sejm, w dniu 14 lipca 2000 r., Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Sejm stwierdził w tym dokumencie, iż obowiązujący system prawny i polityka rządu nie tworzą dostatecznych warunków, by w pełni wykorzystać możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rząd został wezwany do przedstawienia, w trybie pilnym, do końca września 2000 r. założeń strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Rząd, realizując wymienioną uchwałę, przedłożył Sejmowi, w dniu 28 listopada 2000 r., dokument Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który uwzględniał wszystkie zagadnienia wymienione w uchwale. Ponadto, rząd zobowiązał się do przedłożenia, do 31 maja 2001 r., stworzonej na wzór podjętej przez Unię Europejską inicjatywy eeurope, Strategii rozwoju społeczeń- 1 tzw. strategia lizbońska.

3 2 BSiE stwa informacyjnego w Polsce na lata epolska. Dokument ten został przedstawiony 11 września 2001 r. Plan ten podlega corocznej aktualizacji. Z dniem 1 kwietnia 2003 r. zostało utworzone Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, którego działania mają m.in. doprowadzić do przekształcenia i dostosowania polskiej gospodarki do wymogów gospodarki elektronicznej oraz przyczynić się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ministerstwo przejęło również koordynację strategii epolska, z jednoczesną zmianą nazwy na Strategia informatyzacji RP. 13 stycznia 2004 r. Rada Ministrów przyjęła najnowszy dokument dotyczący informatyzacji Polski pt. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata [5], który określa obszary i priorytety informatyzacji Polski. W dokumencie tym pojęcie e-government zostało zdefiniowane, jako usługi publiczne 2 realizowane drogą elektroniczną. Wskazano tam na zintegrowaną platformę usług administracji publicznej dla społeczeństwa informacyjnego 3, jako na działanie o największym, szczególnie istotnym dla informatyzacji Polski znaczeniu. 2. Wrota Polski Wstępna koncepcja projektu Wrota Polski zakłada przeniesienie na platformę elektroniczną 26 podstawowych usług publicznych 4. W pierwszej kolejności ma to być sześć usług dla obywateli: składanie deklaracji, informacji i innych dokumentów w celu rozliczenia podatków, wynikających z ustaw podatkowych dotyczących, między innymi, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych, przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w jej znalezieniu, uzyskanie prawa do wypłat zasiłków z ZUS-u, uzyskanie dowodu osobistego, prawa jazdy i paszportu, dostęp do katalogów bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie, zapisanie się na wizytę u lekarza, oraz pięć usług dla firm: rejestracja oraz rozliczenia, dotyczące obowiązku ubezpieczenia społecznego pracowników, głoszenia celne, składanie deklaracji, informacji i innych dokumentów w celu rozliczenia podatków, wynikających z ustaw podatkowych, dotyczących między innymi podatku dochodowego od osób prawnych, VAT-u i akcyzy oraz zgłoszeń celnych, przekazywanie danych statystycznych, udział w zamówieniach publicznych. Uważa się, ze stworzenie odpowiedniej platformy komunikacji elektronicznej między obywatelem a urzędem i między firmą a urzędem spowoduje zwiększenie o 10% rzeczywi- 2 Usługi publiczne definiuje się jako usługi świadczone przez organy administracji publicznej na rzecz obywateli oraz organizacji, a także inne formy komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadań administracji publicznej lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec państwa [3]. 3 Więcej o budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce można przeczytać w Informacji BSiE nr 1056, Adam Kucharz, Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce, czerwiec 2004 r. [8]. 4 Podstawowe usługi publiczne to zbiór usług publicznych o największym znaczeniu dla obywateli i firm, inicjatywa eeurope wymienia 20 grup usług; w wersji bardziej szczegółowej przyjęto dla Polski 26 grup usług.

4 BSiE 3 stej 5, a o 40 % potencjalnej efektywności pracy administracji. Miarą efektywności będzie szereg wskaźników czasowych i kosztowych, w tym średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Realizacja projektu Wrota Polski, powinna usprawnić przepływ informacji w zakresie ponad 500 milionów transakcji rocznie na styku administracja-obywatel i administracja-firma. Powinna też zaowocować, w perspektywie trzyletniej, dużymi oszczędnościami finansowymi dla państwa: 1,5 mld złotych rocznie w związku z rozliczaniem podatków, 240 mln złotych w przypadku uzyskiwania prawa do zasiłku (m.in. dzięki wymianie danych między ZUS-em a urzędami skarbowymi), 12,5 mld złotych przy objęciu informatyzacją małych zamówień publicznych, które obecnie są poza kontrolą Urzędu Zamówień Publicznych. Realizacja projektu wymaga stosownego finansowania. Wstępne szacunki kosztów opiewają na 300 mln euro w ciągu trzech lat ( ) lub 9,6 złotego rocznie na jednego mieszkańca Przegląd wybranych inicjatyw związanych z realizacją programu Wrota Polski Przeglądu dokonano w oparciu o dokument Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej [5] oraz stosowne Raporty KBN [1]. 3.1 Inicjatywy związane z udostępnianiem treści i usług na stronach internetowych a) Przekazywanie do ZUS-u dokumentów, dotyczących ubezpieczeń społecznych. Po pobraniu i zainstalowaniu programów Płatnik i Płatnik przekaz elektroniczny oraz po certyfikacji, użytkownik uzyskuje możliwość weryfikacji i przekazywania wszystkich miesięcznych raportów, dotyczących ubezpieczeń pracowników w dwojaki sposób, albo za pomocą ekstranetu łączenie się przy pomocy specjalnego numeru bezpośrednio z siecią ZUS, albo przez internet. b) Biuletyn Informacji Publicznej, polegający na utworzeniu systemu stron internetowych 7. Organy administracji i inne instytucje, między innymi związki zawodowe i partie polityczne, przekazują ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędne informacje do zamieszczenia na stronie głównej biuletynu, natomiast zasadnicza część informacji udostępniana jest lokalnie, na stronach organów i instytucji, do których odnośniki znajdują się na stronie głównej (biuletyn jest dostępny pod adresem internetowym www. bip.gov.pl). c) Formularze rozliczeń podatkowych Ministerstwo Finansów udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem formularze rozliczeń podatkowych. d) System Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA istnieje możliwość przyjmowania pocztą elektroniczną zgłoszeń celnych; 5 Przy ocenie rzeczywistej efektywności bierze się pod uwagę wszystkie formy świadczenia usług, nie tylko elektroniczne, przy ocenie potencjalnej efektywności bierze się pod uwagę tylko elektroniczne świadczenie usług. 6 Jest to kwota znacząco niższa niż w innych krajach, np. na budowę społeczeństwa informacyjnego przeznacza się w przeliczeniu na jednego mieszkańca: 16 zł w Niemczech, 37 zł w Wielkiej Brytanii i 60 zł w USA. 7 System jest utworzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

5 4 BSiE e) System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR dostarcza narzędzi do tworzenia i utrzymywania bazy danych, która zawiera dane taryfowe, wyjaśnienia do taryfy celnej, informacje taryfowe itp. f) Komponent Zintegrowanego Systemu Katastralnego umożliwia wyszukiwanie różnic między danymi z powiatowych baz geodezyjnych i gminnych ewidencji podatkowych, pozwala także na otrzymywanie komunikatów o zmianach wymiaru podatków od nieruchomości. g) System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przeznaczenie zgodne z nazwą. h) System Informatyczny do Obsługi Zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zapobiega wprowadzaniu do obrotu finansowego nielegalnych wartości majątkowych. i) Homologacje pojazdów. j) Portal Pierwsza Praca informacje na temat urzędów pracy, zakładania własnych firm, praktyk i staży oraz wolontariatu. k) Biuletyn Zamówień Publicznych w internecie umożliwia m.in. umieszczanie za pośrednictwem internetu ogłoszeń w biuletynie. l) SIMAP program komputerowy, ułatwiający przeprowadzanie postępowań przetargowych. m) Portal morski powstaje strona Platforma logistyczna dla portów morskich i obrotu portowo-morskiego. n) Rejestr zakładów opieki zdrowotnej i aptek. o) Udostępnianie informacji rolniczych udostępnienie w internecie katalogu Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz katalogu polskich stron rolniczych. p) Internetowy Serwis Informacji Turystycznej. r) Infomaty Urząd Służby Cywilnej zainstalował pilotażowe, multimedialne kioski, poprzez które udostępnia informacje o podstawowych usługach, świadczonych obywatelom przez administrację. 3.2 Inicjatywy związane z tworzeniem baz danych a) Centralna Baza Danych Ministerstwa Infrastruktury kompleksowa baza danych o transporcie. b) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców system ma obejmować 20 usług ewidencji pojazdów, 13 usług ewidencji kierowców (we współpracy z Funduszem Ubezpieczeń Gwarancyjnych). c) Stworzenie systemu PESEL-2 modyfikacja obowiązującego systemu PESEL. d) Krajowa Ewidencja Podatników. e) Zintegrowany System Ewidencji Straży Granicznej. f) Krajowy System Informacyjny Policji. g) Zintegrowany Pakiet Dokumentów Osobistych MSWiA pracuje nad stworzeniem systemu identyfikacji, opartym na jednym dokumencie identyfikacyjnym. h) Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) system pozwalający na stosowanie dopłat do produkcji rolnej.

6 BSiE Inicjatywy związane z rozwojem wewnętrznej infrastruktury administracji publicznej a) Zintegrowany System Informatyczny Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. b) Zintegrowany System Informatyczny Ministerstwa Skarbu Państwa. c) System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Księgowości Podatkowej ZEFIR w Izbach Celnych. d) POLTAX system informatyczny, wspomagający wszystkie działania urzędów skarbowych związane z pobieraniem podatków. W jego skład wchodzą następujące podsystemy: REJESTRACJA: rejestracja, gromadzenie i utrzymywanie danych podmiotów na podstawie formularzy NIP, WYMIAR: decyzje dotyczące poszczególnych podatków, RACHUNKOWOŚĆ: ewidencja podatków, EGAPOLTAX: wspomaganie windykacji należności, prowadzonych przez urzędy skarbowe, KONTROLA: planowanie kontroli, MANDATY: ewidencja mandatów karnych. e) Sieci komputerowe MON. f) System WIZA KONSUL: wspomaganie czynności wizowych i konsularnych. 4. Przegląd i ocena internetowych stron administracji publicznej w Polsce Poniżej przedstawiono niektóre wyniki badań, dotyczących stron internetowych administracji publicznej w Polsce, przeprowadzonych przez Zespół Internetu Obywatelskiego oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji we współpracy z firmą Capgemini Polska Sp. z o. o. 4.1 Badania przeprowadzone przez Zespół Internetu Obywatelskiego Badanie jakości stron internetowych administracji publicznej za pomocą metody WAES 8 rozpoczęto latem 2001 r., obejmując nim 196 krajów. W przypadku Polski badania prowadził Zespół Internetu Obywatelskiego 9. Ocenie poddano internetowe strony 15 ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 16 urzędów wojewódzkich i 14 urzędów marszałkowskich. W ocenie zespołu główne zalety zaletami stron urzędów polskiej administracji publicznej to: obecność na stronach adresów, telefonów urzędów i adresów poczty elektronicznej urzędników, bezpłatny dostęp do publikowanych materiałów, możliwość zachowania anonimowości przez użytkownika, duża ilość odnośników do innych adresów rządowych. Zespół zwrócił również uwagę na negatywne cechy polskich publicznych stron www, czyli: brak jednolitego nazewnictwa adresów, niewielka ilość formularzy do pobrania, brak formularzy, które można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej, niewielka liczba informacji w językach obcych, brak instrukcji odwołania się od decyzji urzędu. 8 Ang. Website Attribute Evaluation System wielokryterialny system oceny stron internetowych; stosuje się 41 kryteriów podzielonych na dwie kategorie: przejrzystość oraz interaktywność strony, ocenia się m.in. jakość usług, ale główny nacisk kładziony jest na jej zawartość. 9 W wyniku badania powstał raport Administracja publiczna w sieci 2002.

7 6 BSiE W tabeli 1 przedstawiono ocenę, jaką uzyskały strony internetowe urzędów oceniane wg WAES, przy czym uwzględniono tylko te urzędy, które osiągnęły próg 20 punktów. Tabela 1. Ocena stron www wybranych urzędów wg WAES. Nazwa urzędu Adres www Ocena 10 w [pkt] Ministerstwo Finansów mf.gov.pl 29 Śląski Urząd Marszałkowski silesia-region.pl 28 Ministerstwo Środowiska mos.gov.pl 27 KBN 11 mnii. gov.pl 27 Ministerstwo Kultury mk. gov.pl 24 Ministerstwo Infrastruktury mi. gov.pl 23 MSWiA mswia. gov.pl 23 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki kielce.uw.gov.pl 23 MENiS men.waw.pl 22 Ministerstwo Gospodarki 12 i mpips. gov.pl 22 MPiPS 13 mpips.gov.pl 21 MSZ msz. gov.pl 21 Kancelaria Premiera kprm. gov.pl 20 Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]. 4.2 Badania przeprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI) oraz firmę Capgemini Celem badania przeprowadzonego przez MNiI we współpracy z firmą Capgemini 14 było zbudowanie pełnego obrazu e-usług publicznych w Polsce. Badanie miało również stworzyć możliwość systematycznego pomiaru stopnia rozwoju e-government w kraju oraz umożliwić dokonywanie porównania do sytuacji w krajach europejskich. Projekt badawczy objął analizę kilkuset stron internetowych krajowej administracji publicznej. Dokonano pomiaru stanu ich zaawansowania, zawartości oraz funkcjonalności. Wybrane wyniki badań przedstawiają się następująco: a) dostępność stron www jednostek administracji publicznej wzrosła z 74% (2003 r.) do 95% (2004 r.) tak wysoka wartość wskaźnika wynika jednak z faktu, iż badane były jedynie urzędy i instytucje do poziomu urzędu miejskiego miasta wojewódzkiego; na poziomie powiatów i gmin dostępność stron jest zdecydowanie niższa, b) jeszcze żadne województwo nie zaoferowało 50% poziomu usług publicznych on-line, najlepiej rozwinięte województwa to pomorskie (45%) i świętokrzyskie (42%), c) dwa województwa rozwijają usługi publiczne on-line zdecydowanie szybciej niż reszta kraju, są to pomorskie i lubuskie, d) połowa województw rozwija ofertę e-government w tempie poniżej 10 punktów procentowych rocznie, co oznacza 10-letni okres budowy oferty usług publicznych on-line, e) tempo rozwoju e-government nie jest skorelowane z zamożnością poszczególnych regionów, 10 maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania wynosiła Atualnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 12 Aktualnie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 13 Patrz przypis w wyniku przeprowadzonego badania powstał raport Rozwój egovernment w Polsce, 3 edycja badań eeurope [10].

8 BSiE 7 f) za najlepiej rozwinięte pod względem e-government zostały uznane: urząd miasta Gdańska (strona sześciojęzyczna, wiele spraw można załatwić poprzez formularze on-line) oraz biblioteka uniwersytecka we Wrocławiu (możliwość dokonania rejestracji, wypożyczenia i nabycia publikacji on-line), g) według stosowanej przez Komisję Europejską nowej skali ocen polski e-government ma poziom rozwoju równy 2% tylko taki procent usług publicznych w Polsce jest w pełni dostępnych on-line, h) obserwuje się wyraźną różnicę w poziomie rozwoju usług relatywnie prostych oraz usług, których realizacja wymaga bardziej kompleksowego podejścia, np.: w usługach, związanych z rejestracją on-line różnica między Polską a Unią zmalała z 41 punktów procentowych w 2003 r. do 21 punktów procentowych w 2004 r., natomiast usługi on-line z grupy obsługa przychodów budżetowych są nadal słabo rozwinięte, różnica wynosi 41 punktów procentowych. 5. Korzystanie z internetowych stron rządowych w wybranych krajach Badania nad korzystaniem przez obywateli z internetowych stron rządowych prowadzi od 2001 r. firma TNS Taylor Nelson Sofres. W 2001 r. firma przebadała 29 tys. dorosłych obywateli z 28 krajów, w 2002 r. 29 tys z 31 krajów, a w 2003 r. 32 tys. z 32 krajów. W 2003 r. badaniami objęto 21 krajów europejskich, w tym Izrael i Turcję, 9 krajów Azji Pacyfiku i dwa kraje Ameryki Północnej USA i Kanadę. Kluczowe wyniki raportu z 2003 r. [4] sprowadzają się do następujących ustaleń: nastąpiła stabilizacja ilości osób, deklarujących korzystanie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy z internetowych stron rządowych (GO 15 ), w 2003 r. było to na poziomie 30% dorosłej populacji, identycznie jak w 2002 r., podczas gdy w 2001 r. odsetek ten wynosił 26%, na przestrzeni lat , we wszystkich badanych krajach, nastąpił wzrost odsetka obywateli, korzystających ze stron rządowych, za wyjątkiem Turcji i Wysp Owczych, gdzie wystąpił spadek, największy wzrost odsetka populacji dorosłych, korzystających z GO wystąpił w Holandii, Danii, Finlandii, Norwegii, Hong Kongu, Hiszpanii i Łotwie (patrz tabela 1), wśród obywateli, wykorzystujących strony rządowe w różny sposób przeważają informations seekers (24 % dorosłej populacji), na drugim miejscu są downloaders (11%), a najmniejsza grupę stanowią consulters (4%), 16 jeśli chodzi o wymienione wyżej formy korzystania z GO to wyniki badań za lata 2002 i 2003 są identyczne (stabilizacja), natomiast uwzględniając wyłącznie kraje, które były objęte badaniem w roku 2002 i w roku 2003, należy odnotować wzrost wśród informations seekers (z 23% w 2002 r. do 25 % w 2003 r.) i downloaders (z 10% do 12%) oraz stabilizację wśród consulters (4%), na przestrzeni lat najszybciej powiększała się grupa transactors (wzrost z 1% do 8%), 15 GO ang. Government Online. 16 W literaturze anglojęzycznej, poświęconej problematyce korzystania z internetowych stron instytucji publicznych, wyróżnia się kilka grup użytkowników: information seekers, to ci, którzy wykorzystują internet do ściągania informacji; downloaders, wykorzystują strony rządowe do druku różnego rodzaju formularzy; consulters, używają internetu do przedstawienia swoich opinii na temat inicjatyw, podejmowanych przez rząd; providers dostarczają rządowi informacji personalnych lub dot. gospodarstwa domowego; transactors używają internetu do płacenia za usługi lub rzeczy za pomocą kart kredytowych lub numerów kont bankowych.

9 8 BSiE korzystanie z GO jest bardzo uzależnione od wieku: 41% populacji w wieku lata deklaruje korzystanie z internetowych stron rządowych i tylko 8% populacji w wieku powyżej 65 lat (wyniki badań dotyczą 2003 r.), z GO korzysta więcej mężczyzn niż kobiet, w 2003 r. odpowiednio 34% i 26 Tabela 2. Odsetek populacji dorosłych korzystających z internetowych stron rządowych w wybranych krajach, w latach w % Miejsce Kraj 2003 r r r. 1 Dania Norwegia Finlandia Singapur Holandia Kanada Wyspy Owcze Australia Nowa Zelandia USA Hong Kong Izrael Estonia Francja Tajwan Hiszpania Irlandia Korea Południowa Niemcy Włochy Czechy Słowacja Wielka Brytania Japonia Malezja Łotwa Litwa Turcja Polska Węgry Bułgaria 1 Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]. 6. Podsumowanie miejsce Polski Z raportu firmy TNS opublikowanego w listopadzie 2003 r. zaledwie 6% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy korzystało z internetowych stron rządowych. 17 Odsetek użytkowników stron rządowych www nie zmienił się istotnie ani w stosunku do roku 2002 (4%), ani w stosunku do roku 2001 (5%). Plasuje to Polskę wśród krajów, których obywatele najrzadziej odwiedzaj internetowe strony instytucji publicznych. Co ciekawe, 17 Przypomnijmy, że średnia dla krajów objętych badaniem wynosi 30%.

10 BSiE 9 wzrost liczby osób korzystających z internetu, jaki nastąpił w okresie między kolejnymi badaniami (wzrost z 15% w lipcu 2002 r. do 22% we wrześniu 2003 r.), nie przełożył się na wzrost zainteresowania rządowymi stronami www. W Polsce, w 2003 r. 26% 18 osób korzystających z internetu deklarowało odwiedzanie stron instytucji publicznych, podczas gdy średnia dla krajów, które były objęte badaniem, wynosi 64%. Wykaz źródeł [1] Raporty o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, KBN (10 raportów za okres r.), [2] eeurope: An information socjety for all, COM(2002) 263 final, Bruksela , [3] Wrota Polski, wstępna koncepcja projektu, KBN, 11 grudnia 2002 r., [4] Government Online, an international perspective 2003, Global summary, Taylor Nelson Sofres, listopad 2003 r. [5] Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata , grudzień 2003 r., [6] Komputery, internet, telefony komórkowe: wyposażenie gospodarstw domowych i użytkownicy w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, komunikat z badań, Centrum Badania opinii Społecznej, Warszawa, maj 2002 r., [7] Internet i komputery w gospodarstwach domowych, komunikat z badań, Centrum Badania opinii Społecznej, Warszawa, marzec 2004 r., [8] Adam Kucharz, Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Informacja BSiE nr 1056, czerwiec 2004 r. [9] Anna Barańska, Kształtowanie nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego, Raport BSiE nr 203, marzec 2002 r. [10] Rozwój egovernment w Polsce, 3 edycja badań eeurope, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Capgemini Polska, Warszawa, 8 lipca 2004 r. 18 W 2002 r. odsetek ten wynosił 23%.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych -Inspektorat Serwis Obsługi Klientów ZAPYTAJ O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach serwisu e-inspektorat ZUS, pod

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową.

Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową. Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową. Rewolucja w podatkach. Koniec mordęgi w wypełnianiem PIT-ów. Zrobią to dla nas urzędnicy. Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE

Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE Irff F Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE 1. Uwagi wstępne W modelu społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE

STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 28 2011 JOANNA DROBIAZGIEWICZ Uniwersytet Szczeciński STAN ROZWOJU USŁUG E-ADMINISTRACJI W POLSCE Wprowadzenie Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Etapy rozwoju e-obywatela

Etapy rozwoju e-obywatela E - obywatel Etapy rozwoju e-obywatela podstawy użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem Korzystanie ze świata zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich,

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Nr 1056. Informacja. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1056. Informacja. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Budowa społeczeństwa informacyjnego w Polsce Czerwiec 2004 Adam Kucharz Informacja Nr 1056 W Informacji podano definicje

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA SPOSOBEM NA PODWYŻSZENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ mgr Justyna Matusiak Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2013 r. COM(2013) 115 final ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Truphone World Plany taryfowe Truphone World Truphone World Plany taryfowe, które sięgają dalej Nasza nowatorska, globalna sieć telefonii komórkowej oferuje usługi mobilne wyjątkowej jakości na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

B3. E-administracja. iwsp 04ip.htm.

B3. E-administracja. iwsp 04ip.htm. B3. E-administracja Administracja publiczna staje się dużym rynkiem dla systemów obiegu informacji i zarządzania sprawami. Wydatki na inwestycje informatyczne w jednostkach sektora publicznego i administracji

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie problem Krajowy Międzynarodowy Problem krajowy dywidendy Problem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

GODZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z ŻYCIEM RODZINNYM SEMINARIUM ELASTYCZNA OPRGANIZACJA PRACY I CZASU PRACY. DLACZEGO TAK? DLACZEGO NIE? Dorota Głogosz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Biuro Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA 2015 Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji Miesięcznik IT w Administracji Branżowe pismo dla działów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji L.p Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN) 1 E-turysta - Polski System Informacji Turystycznej Polska Organizacja Turystyczna 8 245 313,50 2 Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo