KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2018) 475 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca zobowiązań, płatności i wkładów PL PL

2 WSTĘP Zgodnie z art. 7 ust. 3 umowy wewnętrznej dotyczącej 11. EFR 1 i art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 2 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej rozporządzeniem finansowym dotyczącym 11. EFR ) Komisja przedstawia w niniejszym dokumencie zobowiązania, płatności i wkłady dokonane w 2017 r. i które mają zostać dokonane w latach 2018 i 2019, uwzględniając dane szacunkowe dostarczone przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). W niniejszym dokumencie przedstawiono realizację finansową zasobów EFR (od 8. do 11.) na 2017 r. i prognozy realizacji na lata 2018 i Państwa członkowskie wpłacają bezpośrednio do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wkłady na finansowanie zarządzanych przez niego instrumentów w ramach 9., 10. i 11. EFR (Instrument Inwestycyjny i dotacje na spłatę odsetek). WPROWADZENIE Dla każdego z członków grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajów i terytoriów zamorskich (KTZ) Komisja oraz EBI dokonały aktualizacji prognozowanych zobowiązań i płatności na lata budżetowe 2018 i Szczególną uwagę zwrócono na prognozy dotyczące płatności, aby umożliwić państwom członkowskim zarezerwowanie w ich budżetach krajowych jak najdokładniejszych kwot oraz uzyskać pewność, że EFR będzie dysponował wystarczającymi zasobami finansowymi, pozwalającymi uniknąć problemów związanych z niedoborem środków pieniężnych. Szacunki zobowiązań oraz płatności zostały zaktualizowane według najnowszych prognoz zgodnie z art. 7 ust. 3 umowy wewnętrznej dotyczącej 11. EFR 3 i art. 21 ust. 4 rozporządzenia finansowego dotyczącego 11. EFR 4. Poniższy wykres przedstawia ogólne tendencje dotyczące zobowiązań i płatności brutto w latach oraz przewidywania na lata (Komisja i EBI łącznie) Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 210 z , s. 1 14). Rozporządzenie Rady (UE) 2015/323 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz.U. L 58 z , s ). Dz.U. L 210 z Dz.U. L 58 z

3 Zobowiązania i płatności brutto: tendencje w latach (w mln EUR) * Prognozy na lata Uwaga: dane liczbowe z wykonania Europejskiego Funduszu Rozwoju na dzień 31 grudnia 2017 r. (zobowiązania i płatności) oraz prognozy na lata PROGNOZY FINANSOWE NA LATA (W MLN EUR) Poniższa tabela przedstawia aktualizację zobowiązań, płatności oraz wkładów w oparciu o najnowsze prognozy Komisji. Dane rzeczywiste 2017 Prognozy (*) 2017 r r r. Zobowiązania Komisja EBI Ogółem Płatności Komisja EBI Ogółem Wkłady Komisja EBI ** 300 Ogółem * Kwoty brutto, tzn. bez odliczenia umorzeń lub środków odzyskanych/środków powracających. Metoda ta jest spójna z podejściem stosowanym w odniesieniu do budżetu ogólnego Unii. ** Informacyjna nota wyjaśniająca EBI z dnia , nr MD: 151/15 ADD 1 AKP 2

4 NIEWIĄŻĄCE SZACUNKI DOTYCZĄCE WKŁADÓW NA LATA (W MLN EUR) Prognozy (*) 2020 r r. Wkłady Komisja EBI Ogółem * Art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego dotyczącego 11. EFR (UE 2015/323): indykatywna, niewiążąca prognoza oparta na podejściu statystycznym dotycząca spodziewanych rocznych kwot wkładów na lata n + 3 i n + 4. REALIZACJA FINANSOWA W 2017 R. I PROGNOZY NA LATA 2018 I 2019 Uaktualnione prognozy przedstawiono w załącznikach 1 3. Cele związane z zobowiązaniami i płatnościami ustalonymi na rok 2017 zostały przez Komisję prawie osiągnięte: Zobowiązania EFR wyniosły pod koniec roku mln EUR. Stanowi to 95 % zmienionego w październiku 2017 r. celu rocznego (6 510 mln EUR). Po trzech latach bardzo wysokich kwot na zobowiązania, kwoty na nowe zobowiązania będą stopniowo obniżane w ciągu ostatnich trzech lat 11. EFR. Na dzień płatności z EFR osiągnęły mln EUR. Oznacza to wskaźnik wykonania w wysokości 98,89 % rocznego celu zmienionego w październiku 2017 r. (4 304 mln EUR). Ten poziom płatności stanowi rekord w historii EFR i gdyby nie wcześniejsze płatności do EFR na rok 2018 od niektórych państw członkowskich, saldo byłoby ujemne. W 2018 r. wysokość płatności w ramach EFR powinna ulec konsolidacji na obecnym rekordowym poziomie 4,2 mld EUR. Załączniki 1, 2 i 3 pokazują odpowiednio: prognozy dotyczące zobowiązań, prognozy dotyczące płatności i sytuację finansową w porównaniu z wcześniejszymi prognozami na lata Załączniki 4 i 5 pokazują odpowiednio: wkłady na lata w rozbiciu na raty i na państwa członkowskie. Załącznik 6 pokazuje w ujęciu rocznym wkłady na lata w rozbiciu na państwa członkowskie. Załącznik 7 pokazuje stan rezerw środków umorzonych z poprzednich EFR. Załącznik 8 pokazuje potencjalne obniżenie składek państw członkowskich z uwzględnieniem kwoty w rezerwie środków umorzonych z poprzednich EFR. 3

5 4

6 Załącznik 1: rzeczywiste zobowiązania 5 na rok 2017 i prognozy na lata 2018 i 2019 (mln EUR) Komunikat, październik r r r. Komunikat, Komunikat, Komunikat, Komunikat, październik październik czerwiec 2018 czerwiec Komunikat, czerwiec 2018 Regiony Afryka Wschodnia i Południowa Afryka Zachodnia i Centralna Ameryka Łacińska i Karaiby Pacyfik Suma cząstkowa* Pozostałe Instrument na rzecz Pokoju, prawa człowieka UE-Afryka, Instrument na rzecz Pokoju w Afryce Planeta i dobrobyt Zasoby, ewaluacja, proces DG ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO), Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC) Suma cząstkowa* Komisja Europejska ogółem* Instrument inwestycyjny Dotacje na spłatę odsetek (**) EBI ogółem* OGÓŁEM KOMISJA+EBI Zobowiązania brutto, tj. bez odliczenia umorzeń. 5

7 * Ze względu na zaokrąglenia suma poszczególnych przedstawionych zaokrąglonych kwot może się nieco różnić od odpowiadających im sum. ** Obejmuje dotacje na spłatę odsetek w ramach poprzednich EFR. 6

8 Załącznik 2: rzeczywiste płatności 6 na rok 2017 i prognozy na lata 2018 i 2019 (mln EUR) Komunikat, październik r r r. Komunikat, Komunikat, Komunikat, Komunikat, czerwiec 2018 październik 2017 czerwiec 2018 październik 2017 Komunikat, czerwiec 2018 Regiony Afryka Wschodnia i Południowa Afryka Zachodnia i Centralna Ameryka Łacińska i Karaiby Pacyfik Suma cząstkowa* Pozostałe Instrument na rzecz Pokoju, prawa człowieka UE-Afryka, Instrument na rzecz Pokoju w Afryce Planeta i dobrobyt Zasoby, ewaluacja, proces DG ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO), Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC) Suma cząstkowa* Komisja Europejska ogółem* Instrument inwestycyjny Dotacje na spłatę odsetek (**) EBI ogółem* Komisja Europejska + EBI OGÓŁEM* * Ze względu na zaokrąglenia suma poszczególnych przedstawionych zaokrąglonych kwot może się nieco różnić od odpowiadających im sum. 6 Płatności brutto, bez odliczenia odzyskanych środków 7

9 ** Obejmuje dotacje na spłatę odsetek w ramach poprzednich EFR. 8

10 Załącznik 3: Sytuacja finansowa w 2017 r., prognozy na lata oraz niewiążące szacunki na lata (mln EUR): Komunikat, październik 2017 r. 1 Komunikat, czerwiec 2018 r. 1 Komisja EBI 6 OGÓŁEM Komisja EBI 6 OGÓŁEM Saldo na dzień Wkłady państw członkowskich na 2017 r.: Pierwsza rata Druga rata Trzecia rata Środki powracające Wkłady i dostosowania na 2017 r. otrzymane w 2016 r Wkłady i dostosowania na 2018 r. otrzymane w 2017 r Środki odzyskane, odsetki i inne dochody Płatności ogółem Saldo na dzień Wkłady państw członkowskich na 2018 r.: Pierwsza rata Druga rata Trzecia rata Środki powracające Wkłady i dostosowania na 2018 r. otrzymane w 2017 r Środki odzyskane, odsetki i inne Płatności ogółem Saldo na dzień Wkłady państw członkowskich na 2019 r.: Środki powracające Środki odzyskane, odsetki i inne Płatności ogółem Saldo na dzień r. Wkłady państw członkowskich na 2020 r r. Wkłady państw członkowskich na 2021 r Środki finansowe dostępne z punktu widzenia operacyjnego zgodnie z komunikatem Komisji do Rady; 2 Bez opłat za zarządzanie funduszem przez EBI; 3 W tym dotacje na spłatę odsetek w ramach poprzednich EFR; 4 Art. 21 ust. 2 lit. d) rozporządzenia finansowego: niewiążąca prognoza oparta na podejściu statystycznym dotycząca spodziewanych rocznych wkładów na lata n + 3 i n + 4; 5 Art. 21 ust. 1: wezwania do wniesienia wkładu w pierwszej kolejności wykorzystują kwoty określone dla poprzednich EFR, jedną po drugiej. Tak więc wezwania w ramach 11. EFR na finansowanie IFE zostają opóźnione. 6-7 Saldo EFR nie może być nigdy ujemne. Wszelkie ujemne kwoty w tabeli oznaczają brak środków na płatności. 9

11 Załącznik 4: Wkłady państw członkowskich na 2018 r. (EUR) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE Klucz dot. 10. EFR w % Klucz dot. 11. EFR w % Pierwsza rata Druga rata Trzecia rata EBI Komisja EBI Komisja EBI Komisja 10. EFR 11. EFR 10. EFR 11. EFR 10. EFR 11. EFR Ogółem EBI BELGIA 3,53 3, , , , ,00 0, , , , ,00 BUŁGARIA 0,14 0, , , , ,00 0, , , , ,00 REPUBLIKA CZESKA 0,51 0, , , , ,00 0, , , , ,00 DANIA 2,00 1, , , , ,00 0, , , , ,00 NIEMCY 20,50 20, , , , ,00 0, , , , ,00 ESTONIA 0,05 0, , , , ,00 0, , , , ,00 IRLANDIA 0,91 0, , , , ,00 0, , , , ,00 GRECJA 1,47 1, , , , ,00 0, , , , ,00 HISZPANIA 7,85 7, , , , ,00 0, , , , ,00 FRANCJA 19,55 17, , , , ,00 0, , , , ,00 CHORWACJA 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 WŁOCHY 12,86 12, , , , ,00 0, , , , ,00 CYPR 0,09 0, , , , ,00 0, , , , ,00 ŁOTWA 0,07 0, , , , ,00 0, , , , ,00 LITWA 0,12 0, , , , ,00 0, , , , ,00 LUKSEMBURG 0,27 0, , , , ,00 0, , , , ,00 WĘGRY 0,55 0, , , , ,00 0, , , , ,00 MALTA 0,03 0, , , , ,00 0, , , , ,00 NIDERLANDY 4,85 4, , , , ,00 0, , , , ,00 AUSTRIA 2,41 2, , , , ,00 0, , , , ,00 POLSKA 1,30 2, , , , ,00 0, , , , ,00 PORTUGALIA 1,15 1, , , , ,00 0, , , , ,00 RUMUNIA 0,37 0, , , , ,00 0, , , , ,00 SŁOWENIA 0,18 0, , , , ,00 0, , , , ,00 SŁOWACJA 0,21 0, , , , ,00 0, , , , ,00 FINLANDIA 1,47 1, , , , ,00 0, , , , ,00 SZWECJA 2,74 2, , , , ,00 0, , , , ,00 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 14,82 14, , , , ,00 0, , , , ,00 OGÓŁEM UE ,00 100, , , , ,00 0, , , , ,00 Ogółem Komisja Ogółem w 2018 r. 10

12 Załącznik 5: Wkłady państw członkowskich na 2019 r. (EUR) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE Klucz dot. 10. EFR w % Klucz dot. 11. EFR w % Pierwsza rata Druga rata Trzecia rata EBI Komisja EBI Komisja EBI Komisja 10. EFR 11. EFR 10. EFR 11. EFR 10. EFR 11. EFR Ogółem EBI BELGIA 3,53 3, , , , ,00 0, , , , ,00 BUŁGARIA 0,14 0, , , , ,00 0, , , , ,00 REPUBLIKA CZESKA 0,51 0, , , , ,00 0, , , , ,00 DANIA 2,00 1, , , , ,00 0, , , , ,00 NIEMCY 20,50 20, , , , ,00 0, , , , ,00 ESTONIA 0,05 0, , , , ,00 0, , , , ,00 IRLANDIA 0,91 0, , , , ,00 0, , , , ,00 GRECJA 1,47 1, , , , ,00 0, , , , ,00 HISZPANIA 7,85 7, , , , ,00 0, , , , ,00 FRANCJA 19,55 17, , , , ,00 0, , , , ,00 CHORWACJA 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 WŁOCHY 12,86 12, , , , ,00 0, , , , ,00 CYPR 0,09 0, , , , ,00 0, , , , ,00 ŁOTWA 0,07 0, , , , ,00 0, , , , ,00 LITWA 0,12 0, , , , ,00 0, , , , ,00 LUKSEMBURG 0,27 0, , , , ,00 0, , , , ,00 WĘGRY 0,55 0, , , , ,00 0, , , , ,00 MALTA 0,03 0, , , , ,00 0, , , , ,00 NIDERLANDY 4,85 4, , , , ,00 0, , , , ,00 AUSTRIA 2,41 2, , , , ,00 0, , , , ,00 POLSKA 1,30 2, , , , ,00 0, , , , ,00 PORTUGALIA 1,15 1, , , , ,00 0, , , , ,00 RUMUNIA 0,37 0, , , , ,00 0, , , , ,00 SŁOWENIA 0,18 0, , , , ,00 0, , , , ,00 SŁOWACJA 0,21 0, , , , ,00 0, , , , ,00 FINLANDIA 1,47 1, , , , ,00 0, , , , ,00 SZWECJA 2,74 2, , , , ,00 0, , , , ,00 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 14,82 14, , , , ,00 0, , , , ,00 OGÓŁEM UE ,00 100, , , , ,00 0, , , , ,00 Ogółem Komisja Ogółem w 2019 r. 11

13 Załącznik 6: Wkłady państw członkowskich na lata (EUR) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE Klucz dot. 10. EFR EFR w % Klucz dot. 11. EFR 2018 r r r r. EFR w % Komisja, 11. EBI, 10. Komisja, 11. EBI, 10. Komisja, 11. EBI, 10. Komisja, 11. EBI, 10. EBI, 11. BELGIA 3,53 3, BUŁGARIA 0,14 0, REPUBLIKA CZESKA 0,51 0, DANIA 2,00 1, NIEMCY 20,50 20, ESTONIA 0,05 0, IRLANDIA 0,91 0, GRECJA 1,47 1, HISZPANIA 7,85 7, FRANCJA 19,55 17, CHORWACJA 0,00 0, WŁOCHY 12,86 12, CYPR 0,09 0, ŁOTWA 0,07 0, LITWA 0,12 0, LUKSEMBURG 0,27 0, WĘGRY 0,55 0, MALTA 0,03 0, NIDERLANDY 4,85 4, AUSTRIA 2,41 2, POLSKA 1,30 2, PORTUGALIA 1,15 1, RUMUNIA 0,37 0, SŁOWENIA 0,18 0, SŁOWACJA 0,21 0, FINLANDIA 1,47 1, SZWECJA 2,74 2, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 14,82 14,

14 OGÓŁEM UE ,00 100,

15 Załącznik 7: Rezerwy środków umorzonych z poprzednich EFR (w EUR) Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. EFR, w poniższej tabeli podano kwoty rezerw środków umorzonych z poprzednich EFR na koniec 2017 r. 8./9. EFR 10. EFR Ogółem AKP , , ,89 KTZ , , ,88 Ogółem , , ,77 Załącznik 8: Potencjalne obniżenie składek państw członkowskich z uwzględnieniem kwoty w rezerwie środków umorzonych z poprzednich EFR (w EUR). Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. EFR, w poniższej tabeli podano potencjalne zmniejszenie wkładów państw członkowskich w oparciu o kwoty w rezerwie środków umorzonych z poprzednich EFR. PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 8./9. EFR Klucz dot. 10. EFR 8./9. EFR 10. EFR OGÓŁEM BELGIA 3,92 3, , , ,04 BUŁGARIA 0,14 0, , ,98 REPUBLIKA CZESKA 0,51 0, , ,94 DANIA 2,14 2, , , ,76 NIEMCY 23,36 20, , , ,29 ESTONIA 0,05 0, , ,99 IRLANDIA 0,62 0, , , ,71 GRECJA 1,25 1, , , ,60 HISZPANIA 5,84 7, , , ,75 FRANCJA 24,30 19, , , ,26 CHORWACJA 0,00 0,00 0,00 WŁOCHY 12,54 12, , , ,68 CYPR 0,09 0, , ,99 ŁOTWA 0,07 0, , ,99 LITWA 0,12 0, , ,99 LUKSEMBURG 0,29 0, , , ,63 WĘGRY 0,55 0, , ,93 MALTA 0,03 0, , ,00 NIDERLANDY 5,22 4, , , ,28 AUSTRIA 2,65 2, , , ,15 POLSKA 1,30 0, , ,84 PORTUGALIA 0,97 1, , , ,10 RUMUNIA 0,37 0, , ,96 SŁOWENIA 0,18 0, , ,98 SŁOWACJA 0,21 0, , ,97 FINLANDIA 1,48 1, , , ,50 SZWECJA 2,73 2, , , ,12 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 12,69 14, , , ,34 OGÓŁEM UE ,00 100, , , ,77 14

16 15

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10. COM(2017) 622 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9946/15 ACP 92 FIN 435 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2017 r. COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2014 r. COM(2014) 196 ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK

Bruksela, dnia r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.2.2016 r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego stanu realizacji działań priorytetowych w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. COM(2014) 619 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do SPRAWOZDANIA KOMISJI dotyczącego stosowania w roku 2013 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI Stosowanie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kwot ryczałtowych

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany:

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany: Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Aktualizacja środków odzwierciedlająca

Bardziej szczegółowo

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Wykonanie decyzji w sprawie zasobów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE,

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ZEBRANI W RADZIE, UMOWA WEWNĘTRZNA MIĘDZY PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYMI W RADZIE, W SPRAWIE FINANSOWANIA POMOCY WSPÓLNOTOWEJ NA PODSTAWIE WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH NA LATA 2008-2013 ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 maja 2019 r. BAS- WAPL 859/19. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 8 maja 2019 r. BAS- WAPL 859/19. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi BAS- WAPL 859/19 Warszawa, 8 maja 2019 r. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wysokość płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich w latach 2016-2018

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 73/20 15.3.2019 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/410 z dnia 29 listopada 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szczegółów i struktury informacji przekazywanych

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.3.2018r. COM(2018) 250 final ANNEX 3 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Erasmus dla wszystkich : 5 milionów osób skorzysta ze środków UE

Erasmus dla wszystkich : 5 milionów osób skorzysta ze środków UE KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Erasmus dla wszystkich : 5 milionów osób skorzysta ze środków UE Bruksela, 23 listopada 2011 r. Aż 5 mln osób, niemal dwa razy tyle, co obecnie, będzie mogło wyjechać

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Poniższe stawki maja zastosowanie do działań wolontariatu, staży i miejsc pracy: Tabela 1 stawki na podróż Stawki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.2.2019 L 51 I/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2018 Komunikat Komisji Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Uwaga: Dystans podroży oznacza odległość w jedną stronę, z miejsca rozpoczęcia wyjazdu uczestnika do miejsca wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2018r. COM(2018) 301 final ANNEXES 1 to 5 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Sprawozdanie z postępu wdrażania

Bardziej szczegółowo

A8-0392/328

A8-0392/328 11.1.2018 A8-0392/328 328 Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis Motyw 7 (7) Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 60 28 lutego 2017 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/303 budżetu korygującego nr 4 Unii

Bardziej szczegółowo

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i zatwierdza łączne

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 533 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do SPRAWOZDANIA KOMISJI dotyczącego stosowania w 2015 r. rozporządzenia (WE) nr 1049/2014 w sprawie publicznego dostępu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

9187/2/16 REV 2 dh/mkk/gt 1 DGG 1A

9187/2/16 REV 2 dh/mkk/gt 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 lipca 2016 r. (OR. en) 9187/2/16 REV 2 ECOFIN 443 UEM 190 SOC 307 EM 203 COMPET 277 ENV 322 EDUC 177 RECH 169 ENER 185 JAI 431 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W której fazie cyklu gospodarczego jesteśmy? Roczna dynamika PKB Polski (kwartał do kwartału poprzedniego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 20 czerwca 2017 r. (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 10 listopada 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 19 marca 2013 r.

KOMUNIKAT PRASOWY KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 19 marca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Bruksela, 19 marca 2013 r. Bezpieczeństwo na drogach: UE odnotowuje najniższą w historii liczbę ofiar śmiertelnych i rozpoczyna prace nad strategią na rzecz zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. Rada przyjęła konkluzje Rady zawarte w załączniku do niniejszej noty.

Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. Rada przyjęła konkluzje Rady zawarte w załączniku do niniejszej noty. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 maja 2015 r. (OR. en) 9144/15 DEVGEN 78 RELEX 415 ACP 82 FIN 377 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Sprawozdanie roczne 2015 dla Rady Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) 6206/13 JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2013 r. COM(2013) 768 final ANNEX 1 Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

dla Pracowników i Doktorantów

dla Pracowników i Doktorantów dla Pracowników i Doktorantów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał w 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako partner Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 323/18 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2021 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/348 w odniesieniu do spójności skorygowanych celów w kluczowym obszarze skuteczności

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 337/68 19.12.2017 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2376 z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/348 w odniesieniu do zgodności zrewidowanych celów w kluczowych obszarach

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji 8.6.2017 A8-0061/19 Poprawka 19 Petra Kammerevert w imieniu Komisji Kultury i Edukacji Sprawozdanie A8-0061/2017 Santiago Fisas Ayxelà Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

Wysokość stawek w programie Erasmus+ 2019

Wysokość stawek w programie Erasmus+ 2019 Wysokość stawek w programie Erasmus+ 2019 Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w Akcji 1. Mobilność edukacyjna w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 22 lutego 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD)

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD) 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde i inni Artykuł 4 ustęp 1 1. Państwa członkowskie co najmniej ograniczają swoje roczne antropogeniczne emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r.

ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia r. ZARZĄDZENIE REKTORA GWSH z dnia 01.09.2017 r. Dotyczy: Zasady finansowania wyjazdów pracowników Uczelni w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

2002L0004 PL

2002L0004 PL 2002L0004 PL 01.01.2007 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA KOMISJI 2002/4/WE z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo