UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758, zwiększenia zwrotów dotacji w dziale 600, zmian środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w działach 900, 925, przeniesienia wydatków w działach 150, 600, 630, 720, 750, 801, 853, 926 oraz przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działów 750, 754). Data utworzenia Numer aktu 189 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XVII/263/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2012 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XVII/263/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2012, zmienionej uchwałami: Nr 73/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 127/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r., Nr 158/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 r. polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne i wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł w ramach projektów: Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz Wolbrom ( zł) Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom Miechów ( zł) z uwagi na możliwość pozyskania dotacji z UE w wyższej wysokości niż początkowo planowano 2. środków z WFOŚIGW w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów w kwocie zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji na zadanie pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego na zakup oprogramowania niezbędnego do efektywnej realizacji obowiązków Marszałka Województwa dotyczących sprawozdań z zakresu baterii i akumulatorów wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji. 3. zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej wykorzystanej przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie zł w ramach: Działania 4.1 MRPO Rozwój infrastruktury drogowej zł, w tym odsetki zł (dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne powiatowe przez Powiat Nowotarski; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Działania 4.2 MRPO Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 1 zł (dz. 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł z uwagi na brak możliwości pozyskania środków w ramach POIiŚ. Wniosek aplikacyjny odrzucono z uwagi na niski koszt jednostkowy zadań (mniejszy niż 40 mln zł) oraz brak decyzji o pozwoleniu na budowę spowodowane niepozyskaniem terenu pod inwestycje na własność Skarbu Państwa (nieuregulowany stan prawny, brak środków na wykupy). Z uwagi na powyższe nie zostaną zrealizowane zadania budżetowe pn: Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko (POIŚ) zł Przebudowa lewego wału Wisły od stopnia Dąbie do mostu Wandy (POiŚ) zł Budowa dwóch pompowni melioracyjnych Lesisko i Łęg (POIŚ ) zł Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych Węzła Oświęcimskiego (POIŚ ) zł Modernizacja 27,6 km obwałowań w powiecie bocheńskim, brzeskim, tarnowskim i dąbrowskim (POIŚ) zł Realizację w/w zadań zgłoszono w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, a. rozdz Regionalne Programy Operacyjne i wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł w ramach zadania pn.: System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego z uwagi na przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia publicznego przesunięciu ulegnie termin podpisania umowy z wykonawcą (okres realizacji umowy wynosi 12 m-cy od momentu podpisania). Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność przesunięcia powyższych środków finansowych na 2013 rok celem zabezpieczenia kosztów związanych z ostatnim etapem projektu tj. szkoleniem użytkowników oraz administratorów systemu. b. rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz wydatków o kwotę zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z zadania budżetowego pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium

3 Polityki Społecznej" w związku z niższym niż zaplanowano zapotrzebowaniem na wynagrodzenia personelu, podróżami krajowymi i szkoleniami pracowników zaangażowanymi w realizacje projektu. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektów konkursowych PO KL, dla których środki będą przekazywane poza budżetem Województwa przez płatnika zewnętrznego (BGK). 3. środków z WFOŚIGW i wydatków w dz Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w Departamencie Środowiska, Rolnictwa i Geodezji z zadania pn. Zasoby przyrodnicze Województwa Małopolskiego z wydatków planowanych na działania promocyjne i edukacyjne, których celem był wzrost partycypacji społecznej w kreowaniu zrównoważonego rozwoju Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W związku z faktem, iż w latach ubiegłych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego został zrealizowany projekt o analogicznym zakresie, w ramach którego wydano opracowanie prezentujące wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Parku, odstąpiono od realizacji ww. zadania. III. przeniesieniu wydatków w: 1. dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki na zadanie budżetowe pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej na zadania budżetowe pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł), Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł) na realizację projektów konkursowych PO KL. 2. dz. 600 transport i łączność, rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie w kwocie zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania budżetowego pn: Obsługa administracyjno techniczna zadań budżetowych celem sfinansowania prac (m.in. kopiowanie, skanowanie dokumentów wraz z zapisem w formacie PDF) w ramach umów zleceń i umów o dzieło mających na celu uporządkowanie archiwum oraz rozbudowę archiwum elektronicznego ZDW. 3. dz. 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z kontynuacją projektu Małopolska Wielu Kultur z przeznaczeniem na wykonanie tłumaczenia na j. czeski tekstów do publikacji "Czeska Małopolska" oraz na j. węgierski tekstów do publikacji Węgierska Małopolska 4. dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Regionalny Portal Internetowy, Wrota Małopolski i strona UMWM w kwocie zł oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostaną przeznaczone na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup biblioteki taśmowej oraz zakup przełącznika (switch) w związku ze wzrostem cen rynkowych. 5. dz Administracja publiczna, a) rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł w: Departamencie Organizacyjno - Prawnym w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę napojów chłodzących zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego BHP do udzielania pierwszej pomocy (dwa defibrylatory), co pozwoli na dołączenie UMWM do programu Impuls życia realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach akcji Bezpieczny Kraków. Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO - Priorytet 9 PT MRPO między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z kosztów dotyczących umów z osobami fizycznymi na koszty umów zlecenia z osobami prawnymi na wykonanie analiz i opracowań eksperckich związanych z podjęciem prac przygotowawczych służących przygotowaniu dokumentów programowych dla potrzeb następnej perspektywy finansowej w tym m.in. na opracowanie wstępnych założeń do programu oraz na ukierunkowanie wsparcia intensyfikacji prac analityczno diagnostycznych. b) rozdz Pozostała działalność w Kancelarii Zarządu w kwocie zł w ramach zadań pn.: Informacja Publiczna ( zł) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na umowy o dzieło oraz umowy

4 zlecenia wraz z pochodnymi i prawami autorskimi dla osób zajmujących się gromadzeniem i przygotowywaniem informacji dotyczących bieżących wydarzeń z terenu Województwa Małopolskiego Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu ( zł) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, na zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z bieżącą działalnością ZWM. 6. dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł w: a) Zespole Placówek Oświatowych im. Ks. Prof. J. Tischnera w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie w kwocie 515 zł (rozdz Szkoły podstawowe specjalne) i w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie w kwocie zł (rozdz Szkoły zawodowe) z wydatków na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w związku z rozbieżnościami pomiędzy wcześniej naliczonym wynagrodzeniem a kwotą należną do wypłaty co jest następstwem awansu zawodowego nauczycieli na wyższy stopień), b) Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w kwocie zł (rozdz Szkoły zawodowe) z wydatków na wynagrodzenia osobowe i zakup energii z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w związku z rozbieżnościami pomiędzy wcześniej naliczonym wynagrodzeniem a kwotą należną do wypłaty co jest następstwem wypłaty w grudniu wyższych kwot za prace kontrolne, prace w niedziele i egzaminy poprawkowe w szkole dla dorosłych) 7. dz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w: a. Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Poddziałanie PO KL ( zł) oraz w ramach zadania pn. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie PO KL ( zł) między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację form wsparcia w placówkach prowadzonych przez partnerów projektów Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie i Gminę Miejską Kraków. b. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mszanie Dolnej w kwocie zł i w Zespole Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach w kwocie zł w ramach zadań budżetowych pn. Realizacja projektu "Samodzielne Życie" - Poddziałanie PO KL (3 000 zł), Realizacja projektu "ICT - Inspirujące Ciekawe Twórcze" - Poddziałanie PO KL (3 156 zł) między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na koszty składek na ubezpieczenia społeczne. c. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie: z zadania budżetowego pn. Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej w kwocie zł na zadania pn. Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (Działanie 6.1 PO KL) zł, Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej (Działanie 7.2 PO KL) zł, INWESTOR - Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (Działanie 6.1 PO KL) zł, KONSERWATOR - program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Działanie 6.1 PO KL) zł z przeznaczeniem m.in. na organizację szkoleń, badania wstępne i okresowe pracowników projektu. w ramach zadania budżetowego pn. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (Działanie 9.4 PO KL) w kwocie zł w związku z niższym niż planowano zamówieniem na druk materiałów szkoleniowych dla uczestników powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na organizację szkoleń. d. Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie z zadania budżetowego pn. Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" na zadanie budżetowe pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" w kwocie zł na dotację dla osób zakładających spółdzielnie socjalne. 8. dz Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji w kwocie zł z zadania pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej na zadanie pn.: Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży na dofinansowanie szkolenia klubowego reprezentantów Województwa Małopolskiego, uczestniczących w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży m.in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, której gospodarzem w 2012 r. będzie Województwo Małopolskie. IV. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie zł do:

5 1. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł do: a) Kancelarii Zarządu w kwocie 462 zł (wydatek niekwalifikowany) na zadanie pn. Business in Małopolska - Inwestycja w Przyszłość - Działanie 8.1 MRPO na zakup wizy turystycznej w celu uczestnictwa przedstawiciela Województwa Małopolskiego w konferencji Global Services Conference w Nowym Jorku, której celem jest analiza aktualnej sytuacji na rynku usług oraz nakreślenie przyszłych kierunków i tendencji rozwoju. b) Departamentu Organizacyjno Prawnego w kwocie zł na zadania budżetowe pn.: Wdrażanie projektu ADAPT2DC w Małopolsce - Program INTERREG IVB zł (wkład budżetu województwa) na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu ADAPT2DC (na dodatkowe 0,4 etatu) oraz na zakup sprzętu komputerowego. Obsługa logistyczna Urzędu zł na koszty postępowania sądowego zasądzone na rzecz Skarbu Państwa oraz na koszty zastępstwa procesowego. 2. dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy wojewódzkie Policji w kwocie zł do Kancelarii Zarządu na zadanie pn. Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu w związku z przekazaniem środków na fundusz wsparcia Policji na zakup 13 psów służbowych, które wykorzystywane będą w pracy policyjnej do działań o charakterze prewencyjnym oraz do działań służb operacyjno- śledczych. Pobierz plik Załączniki 189zal.xls Data: :06:40 Rozmiar: 256k Liczba odwiedzin: 7 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :07:04 Czas publikacji: :07:04 Data przeniesienia do archiwum: Brak

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

II. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 7 035 803 zł III. Utrzymanie cieków pozostałych - 30 000 zł.

II. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 7 035 803 zł III. Utrzymanie cieków pozostałych - 30 000 zł. UCHWAŁA Nr 815/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok UCHWAŁA Nr VIII /80 / 11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Zarząd Powiatu Ząbkowickiego luty 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku Strona 1 Na podstawie art.197

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo