UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art. 5 ust., art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 42 z 200 roku, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 2, art. 22, art. 24, art. 25 art. 27, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 57, poz. 240), art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 57, poz.24) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje: Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, która stanowi załącznik Nr do niniejszej uchwały. 2 Określa się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych i nie podlegających zwrotowi, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok polegające na: ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok o kwotę zł / w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł - DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę zł C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę zł - przebudowa ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim (rondo) o kwotę zł

2 2/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 55 zł - DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 2 55 zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 2 55 zł 6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 2 55 zł - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń o kwotę 2 55 zł 3/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę zł - DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę zł 6. Inne dochody należne Miastu o kwotę zł - grzywny, mandaty Straży Miejskiej o kwotę zł - odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej o kwotę zł 4/ w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę zł - DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę zł 3. Wpływy z podatków o kwotę zł - odsetki od podatków o kwotę zł 5/ w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę zł - DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę zł 5. dochody z majątku gminy o kwotę 7 00 zł - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych o kwotę 7 00 zł 6. Inne dochody należne Miastu o kwotę zł - prowizje firm ubezpieczeniowych, odszkodowania, darowizny dla gimnazjum, przedszkoli o kwotę zł - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach, o kwotę zł stołówki szkolne odpłatność uczniów za wyżywienie D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę 390 zł - projekt: START Przedszkolaków w przyszłość o kwotę 390 zł 2

3 E. INNE DOTACJE o kwotę zł Budżet państwa o kwotę 245 zł - projekt: START Przedszkolaków w przyszłość o kwotę 245 zł Fundusz Pracy o kwotę zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę zł Śląskie Kuratorium Oświaty o kwotę zł - nagrody Śląskiego Kuratorium Oświaty w 200 roku w oparciu o informację Nr OA-KS-GZ-32/0 o kwotę zł 6/ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł - DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę zł B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA o kwotę zł 2. na zadania własne o kwotę zł - budowa boisk sportowych Moje Boisko Orlik 202 przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śląskim o kwotę zł - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę zł ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok 5 o kwotę 635 zł / w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę 635 zł - DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 635 zł D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę 390 zł - projekt: START Przedszkolaków w przyszłość o kwotę 390 zł E. INNE DOTACJE o kwotę 245 zł Budżet państwa o kwotę 245 zł - projekt START Przedszkolaków w przyszłość o kwotę 245 zł 6 ZMNIEJSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok o kwotę zł 3

4 93 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę zł ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok 7 o kwotę zł / w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 55 zł - wydatki bieżące o kwotę 2 55 zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2 55 zł - usunięcie szkód powstałych po zalaniu w OSP Jedłownik o kwotę 2 55 zł 2/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Straż Miejska o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - zakup paliwa, doposażenie samochodów, usługi prawnicze, radiotelefoniczne, pocztowe o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - zakup programu do ewidencjonowania, rozliczania i egzekwowania grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych o kwotę zł 3/ w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz. 800 Szkoły podstawowe o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - SP Nr 5 o kwotę zł - SP Nr 2 o kwotę zł - remonty w SP Nr 5 w związku z zalaniem budynku o kwotę zł - wywóz nieczystości w SP Nr 2 o kwotę zł rozdz Przedszkola o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł 4

5 - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Przedszkole Publiczne Nr 2 o kwotę zł - zakup mebli do sali zabaw o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 245 zł - Biuro Funduszy Europejskich o kwotę 245 zł - projekt START przedszkolaków w przyszłość o kwotę 245 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 390 zł - Biuro Funduszy Europejskich o kwotę 390 zł - projekt START przedszkolaków w przyszłość o kwotę 390 zł rozdz. 800 Gimnazja o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 706 zł - Zespół Szkół Nr 3 o kwotę zł - wypłatę nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty w 200 roku w oparciu o informację Nr OA-KS-GZ-32/0 o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5 00 zł - Gimnazjum Nr 2 o kwotę 5 00 zł - remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 5 00 zł rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - Przedszkole Publiczne Nr 2 o kwotę zł - Przedszkole Publiczne Nr 3 o kwotę zł - Przedszkole Publiczne Nr 6 o kwotę zł - Przedszkole Publiczne Nr 9 o kwotę zł - Przedszkole Publiczne Nr 5 o kwotę zł - Przedszkole Publiczne Nr 6 o kwotę zł - Przedszkole Publiczne Nr 8 o kwotę zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr o kwotę zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 o kwotę zł - SP Nr 3 o kwotę 000 zł - SP Nr 5 o kwotę zł 5

6 - SP Nr 0 o kwotę zł - Zespół Szkół Nr o kwotę zł - Zespół Szkół Nr 2 o kwotę zł rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - Wydział Edukacji o kwotę zł - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę zł 4/ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - budowa boisk sportowych Moje boisko Orlik 202 przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 o kwotę zł ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok 8 o kwotę zł / w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I (przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 (ul. Rybnicka) o kwotę zł - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap II (budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 ul. Rybnicka z DW 932 ul. Marklowicka) o kwotę zł - udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego Wodzisław Śląski etap I (przebudowa ciągu drogowego ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 ul. Rybnicka) o kwotę zł (środki własne gminy do zadań realizowanych z UE) 2/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę 000 zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 000 zł 6

7 - wyceny nieruchomości, umowy notarialne o kwotę 000 zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - nabycie gruntów od osób fizycznych o kwotę zł 3/ w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę zł 4/ w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł - WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka II o kwotę zł - WFOŚiGW kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk śmieci o kwotę zł - WFOŚiGW termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę zł 5/ w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz. 800 Szkoły podstawowe o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - Wydział Inwestycji Miejskich o kwotę zł - rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śląskim Radlin II o kwotę zł - przebudowa basenu przy SP Nr 3 wraz z termomodernizacją budynku Szkoły o kwotę zł - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 2 ul. Jastrzębskiej o kwotę zł rozdz Przedszkola o kwotę 635 zł - wydatki majątkowe o kwotę 635 zł - Biuro Funduszy Europejskich o kwotę 635 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 390 zł 7

8 - projekt START Przedszkolaków w przyszłość o kwotę 635 zł 6/ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 202 (boisko piłkarskie i wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym w Wodzisławiu Śląskim przy Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę zł - instalację składenego lodowiska sezonowego pod nazwą Biały Orlik w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Nr 3 o kwotę zł Dokonuję przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok 9 o kwotę zł poprzez zmniejszenie / w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł z zadania; - wydatki związane z promocją miasta o kwotę zł 2/ w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę zł - WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka o kwotę zł 3/ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Świetlice szkolne o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę zł - Zespól Szkół Nr o kwotę zł - Zespół Szkół Nr 2 o kwotę zł - SP Nr 3 o kwotę zł - wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych o kwotę zł 8

9 4/ w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz Obiekty sportowe o kwotę 500 zł - wydatki majątkowe o kwotę 500 zł - instalacja składanego lodowiska sezonowego pn biały orlik w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 500 zł poprzez zwiększenie / w dziale 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - eksploatacja kserokopiarki o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - zakup kserokopiarki o kwotę zł 2/ w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz. 800 Szkoła podstawowa o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 500 zł - SP Nr 3 o kwotę zł - Zespół Szkól Nr 3 o kwotę 500 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników SP Nr 3 o kwotę zł - przyłącze energetyczne związane z budową sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 500 zł rozdz Przedszkola o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę zł - projekt: START Przedszkolaków w przyszłość o kwotę zł rozdz. 800 Gimnazja o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę zł - Zespół Szkół Nr 2 o kwotę zł - wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę zł 9

10 - wydatki majątkowe o kwotę zł - Wydział Inwestycji Miejskich o kwotę zł - budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 26 Marca o kwotę zł rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę zł - Zespół Szkół Nr o kwotę zł - wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych w Zespole Szkół Nr o kwotę zł 3/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł - przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na oś. Maja w dzielnicy Wilchwy o kwotę zł Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok dotyczący zadań bieżących i majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących 0 o kwotę zł / w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - remonty dróg o kwotę zł 2/ w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz. 800 Szkoły podstawowe o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 o kwotę zł - Zespół Szkolno Przedszkolny Nr o kwotę 5 24 zł - remonty w placówki oświatowej o kwotę zł

11 - zakup materiałów biurowych, środków czystości o kwotę 5 24 zł rozdz. 800 Gimnazja o kwotę zł - dotacja na zadania bieżące o kwotę zł - Wydział Edukacji o kwotę zł - dotacja dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich o kwotę zł 3/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - remont szklarni o kwotę zł rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł z zadania : opłaty za energię elektryczną, eksplatacja urządzeń oświetlenia ulicznego o kwotę zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych / w dziale 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne o kwotę zł - wykonanie drogi bocznej ul. Jastrzębskiej obok restauracji Cyganek o kwotę zł 2/ w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz. 800 Szkoły podstawowe o kwotę zł - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr o kwotę 5 24 zł - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 o kwotę zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 o kwotę zł - zakup zmywarki do stołówki szkolnej o kwotę 5 24 zł - zakup maszyny do czyszczenia podłóg w sali gimnastycznej o kwotę zł - instalacja monitoringu wizyjnego w placówce o kwotę zł rozdz. 800 Gimnazja o kwotę zł - Gimnazjum Nr 2 o kwotę zł

12 - zakup maszyny do czyszczenia podłóg na sali gimnastycznej o kwotę zł 3/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona o kwotę zł środowiska rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę zł - zakup mini-traktora o kwotę zł rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł - zakup urządzenia sterownika ECO T do oszczędzania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego o kwotę zł Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok o kwotę zł poprzez zmniejszenie w dziale 80 Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz Przedszkola o kwotę 32 zł - wydatki bieżące o kwotę 32 zł - dotacja na zadania bieżące o kwotę 32 zł - Wydział Edukacji o kwotę 32 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Dzwoneczek w Jastrzębiu Zdroju w związku z uczęszczaniem do w/w Przedszkola ucznia mieszkańca o kwotę 32 zł rozdz. 800 Gimnazja o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - dotacja na zadania bieżące o kwotę zł - Wydział Edukacji o kwotę zł - dotacja dla Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich o kwotę zł poprzez zwiększenie

13 w dziale 80 Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność o kwotę zł - wydatki bieżące o kwotę zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł - MZOPO o kwotę zł - zakup nagród na organizowane konkursy o kwotę zł 2 W uchwale Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok wprowadza się zmiany wynikające z - niniejszej uchwały. ust. - 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości: zł dochodów bieżących: dochodów majątkowych; zł zł 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości; zł w tym wydatków bieżących: wydatków majątkowych: zł zł 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości w wysokości zł 3a. Jak źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu; a) emisje papierów wartościowych zł b).pożyczek w wysokości zł c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł d) kredytów zł

14 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości zł 93 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości zł 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości zł 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości zł 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości zł 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr do niniejszej uchwały, w tym na: a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę zł. b/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę zł c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę zł. d/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę zł 2. 2 ust. lit a w/w uchwały otrzymuje brzmienie:. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do: a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł..finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości zł.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł..wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł

15 3. W 5 określającym plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok wprowadza się zmiany wynikające z i 4-5 niniejszej uchwały. 4. W 6 określającym plan wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok wprowadza się zmiany wynikające z, 7-2 niniejszej uchwały. 5. W 7 pkt a w/w uchwały otrzymuje brzmienie: a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 200 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej urzędy wojewódzkie prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi realizacja zadań spisowych w zakresie spisu rolnego przygotowanie i przeprowadzenie w gminie zł zł wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta OGÓŁEM: zł zł c/ zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja budżetowa Dział rozdział Wyszczególnienie opracowanie projektu drogi głównej na terenie Wodzisławia, Mszany i gmin sąsiednich Plan dochodów Plan wydatków

16 obrona cywilna wpłaty gmin do Straży Miejskiej wpłaty dot. oczyszczalni Karkoszka II prowadzenie placówki OPP obsługa programu likwidacji niskiej emisji wpłaty gmin dot. oczyszczalni Karkoszka II dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej finansowanie nauki religii dla uczniów wyznania ewangelicko augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim likwidacja i utylizacja azbestu zł zł zł zł - odbiór, transport i utylizacja lekarstw XXX Wodzisławie Spotkania z Folklorem - Laboratorium Młodego Aktora zł zł zł zł zł zł OGÓŁEM: zł zł 6. W załączniku Nr przedstawiającym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na 200 rok wprowadza się zmiany wynikające z 2, 6 niniejszej uchwały. 7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wprowadza się zmiany wynikające z 2 niniejszej uchwały. 8. W załączniku Nr 3 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach wprowadza się zmiany wynikające z 3 niniejszej uchwały. 9. W załączniku Nr 4 przedstawiającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok wprowadza się zmiany wynikające z pkt. 5, 0 pkt 2, niniejszej uchwały.

17 Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się. 3 4 Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Jan Grabowiecki

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.88.2014 2014-219356 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku UCHWAŁA Nr z dnia 21 maja 2008 roku Projekt w sprawie: zmian w budżecie gmin na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 października 2011 r. UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY GMINY W WILKOWIE o zmianie uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok. UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA... 2011 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Projekt z dnia 16 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... (2012/039395) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Działając na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXIX/380/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6646 UCHWAŁA NR XXXII/191/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/123/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia marca 2015 roku

Uchwała Nr VII/123/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia marca 2015 roku Uchwała Nr VII/123/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia...

U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... projekt W sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok. Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt. 4, art.42, art.60 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Druk nr 3 z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo