- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi,"

Transkrypt

1 Miiniisterstwo Spraw Wewnętrznych ii Admiiniistracjjii Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Sprawozdanie WARSZAWA 2002

2 WSTĘP W ostatnich latach przestępczość gospodarcza ewoluuje w stronę nowych, nieznanych wcześniej form działań niezgodnych z prawem, takich jak proceder prania brudnych pieniędzy, uchylanie się od zobowiązań podatkowych i celnych, oszustwa podatkowe czy dokonywanie przemytu na wielką skalę. Wszelkiego rodzaju niekorzystne zjawiska i patologie występujące w sferze gospodarczej, stanowią istotne zagrożenie dla stabilności ekonomicznej państwa, a ich zwalczanie znajduje się w centrum uwagi służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Finansów oraz Urzędu Ochrony Państwa. Według szacunków Policji rzeczywiste straty, ponoszone przez Skarb Państwa z tytułu działalności przestępczej, w sferze obrotu gospodarczego, przekraczają rocznie kwotę rzędu 5 miliardów złotych. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że jednymi z najgroźniejszych, dotychczas rozpoznanych zjawisk kryminalnych w zakresie obrotu gospodarczego, są m.in.: - wyłudzenia pośredniego podatku od towarów i usług VAT, dokonywane przede wszystkim poprzez fikcyjny eksport towarów i usług w oparciu o sfałszowane dokumenty oraz przez pozorowany obrót towarami i usługami o celowo zawyżonej cenie, pomiędzy podmiotami na rynku wewnętrznym - tzw. łańcuszki firm, - uszczuplenia podatku akcyzowego w związku z przemytem towarów, objętych wysokimi stawkami akcyzy - alkoholu, wyrobów tytoniowych i paliw, oraz uchylanie się od obowiązku podatkowego w zakresie akcyzy przez podmioty uczestniczące w procesie produkcji i obrotu wyrobami alkoholowymi. Do podstawowych determinantów niezadowalającej skuteczności aparatu administracji skarbowej w zwalczaniu tzw. szarej strefy gospodarczej przede wszystkim należy zaliczyć:

3 Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Departament Porządku Publicznego MSWiA - trudności z identyfikacją podatników (brak pełnej, jednolitej ewidencji podmiotów gospodarczych/przedsiębiorców i słabo rozwinięty system łączności między organami skarbowymi), - nieskuteczność w stosowaniu prawa (np. opodatkowanie w skali 75 %, które mogłoby być ważnym narzędziem w walce z szarą strefą wykorzystywane jest w znikomym stopniu), - brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi, - negatywny wizerunek pracowników organów skarbowych w oczach społeczeństwa (poprawa zaufania do urzędników skarbowych), - luki w prawie stwarzające możliwości rozwoju szarej strefy. Działania Policji i służb skarbowych skierowane przeciwko najgroźniejszym grupom przestępczym (zorganizowanym) systematycznie przynoszą bardzo wymierne efekty. Pomijając nawet przypadki, w których są ujawniane uszczuplenia należności podatkowych, wypracowywanie i ciągłe doskonalenie mechanizmów uniemożliwiających wyłudzenia znacznych środków finansowych z budżetu państwa, przynoszą realne korzyści w sferze finansów publicznych. Niezwykle istotne znaczenie dla ochrony interesów ekonomicznych państwa ma współpraca Policji oraz administracji celnej i skarbowej z Urzędem Ochrony Państwa. Poza bieżącą wymianą informacji, niejednokrotnie wartościowych pod względem operacyjnym, przybiera również formy bezpośredniego współdziałania (m.in. poprzez tworzenie grup zadaniowych zespołów roboczych), zarówno w zakresie czynności operacyjnych, jak i procesowych.

4 Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Departament Porządku Publicznego MSWiA Reasumując, na tym tle głównymi zagrożeniami w zakresie przestępczości gospodarczej są: - ciągła aktualność tradycyjnych przedmiotów przestępstw, zwłaszcza produkcja, dystrybucja i przemyt fałszywych znaków pieniężnych, znaków akcyzy i papierów wartościowych, przemyt papierosów, alkoholu i wyrobów przemysłowych, wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT, wyłudzenia bankowe, manipulacje giełdowe, - wykorzystywanie do działalności przestępczej na terytorium RP, również do prania brudnych pieniędzy, specjalnie utworzonych podmiotów, zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych, - angażowanie się do usług konsultingowych, pośrednictwa kredytowego, a także pośrednictwa w obrocie wierzytelnościami na rzecz dużych podmiotów sektora państwowego (w tym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa), podmiotów o podejrzanej proweniencji, co bywa obserwowane także w obszarach gospodarki strategicznej dla interesów państwa, jak zakłady przemysłu zbrojeniowego lub podmioty uczestniczące w obrocie specjalnym, - aktywność inwestycyjna rodzimych lub zagranicznych ośrodków kapitałowych o nieokreślonym pochodzeniu, angażujących na terenie Polski znaczne środki finansowe o trudnym do ustalenia źródle, co w niektórych wypadkach może wskazywać na legalizowanie lub lokowanie środków płatniczych pochodzących z przestępstw, np. narkotykowych i związanych z eksploatacją prostytucji, - wykorzystywanie dla celów kryminalnych wszelkich luk w obowiązujących przepisach celnych i podatkowych, także dotyczących VAT u i podatku akcyzowego,

5 Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Departament Porządku Publicznego MSWiA - podatność zakładów przemysłu zbrojeniowego lub podmiotów uczestniczących w obrocie specjalnym na podejmowanie kontaktów handlowych z mało wiarygodnymi partnerami lub niekoncesjonowanymi pośrednikami, co stwarza zagrożenia realizacją nielegalnych transakcji handlowych sprzętem specjalnym oraz towarami i technologiami podwójnego zastosowania, a także eksportu do krajów objętych embargiem. Na różnych szczeblach decyzyjnych administracji centralnej i samorządowej mogą wystąpić nieprawidłowości w wydatkowaniu finansów publicznych, będące wynikiem: zaciągania nadmiernych zobowiązań, niezgodnego z prawem dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetowymi, naruszania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, wykorzystywania przyznanych środków budżetowych niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego wydatkowania środków pochodzących z pomocy zagranicznej, nieprawidłowego nadzoru nad przydzielaniem i właściwym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych przez dysponentów budżetowych. Biorąc pod uwagę wyżej wskazane zagrożenia, występujące w sferze gospodarki, można dojść do wniosku, że samodzielne działanie organów ścigania i innych służb mających na celu zwalczanie zjawisk kryminalnych nie przystaje do współczesnych wyzwań i niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą przestępczość zorganizowana i gospodarcza. Można zaobserwować wyraźną tendencję w zakresie zmiany zainteresowań zorganizowanych grup przestępczych, które oprócz angażowania się w tradycyjne obszary przestępczości (np. handel narkotykami, bronią itp.), coraz częściej inwestują swe zyski w sferę legalnego obrotu gospodarczego. Pozwala to nie tylko na legalizację zysków pochodzących z przestępstw, lecz również otwiera drogę do innych zachowań kryminalnych w sferze obrotu gospodarczego.

6 Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Departament Porządku Publicznego MSWiA Nie można również zapominać o tym, że zagrożenia przestępczością gospodarczą są stymulowane zarówno przez tradycyjne, jak i nowe czynniki kryminogenne, zwłaszcza patologie społeczne, fatalne warunki życia ludności, implikowane przede wszystkim stale wzrastającym bezrobociem. Na rozmiary tego rodzaju przestępczości wywierają także niemały wpływ tendencje ogólnoświatowe, wynikające m.in. z uruchomienia procesów globalizacyjnych, a co za tym idzie, koncentracji kapitału i odchodzenia od koncepcji dystrybucjonizmu (sprawiedliwego rozdziału) dóbr oraz wielokierunkowe migracje i zorganizowanie się świata przestępczego. Celem prezentowanego Sprawozdania jest określenie aktualnego stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą w Polsce na początku XXI wieku. Ukazuje ono również panoramę różnorakich nieprawidłowości, zakłócających zdrowe mechanizmy działania gospodarki rynkowej. W Sprawozdaniu, oprócz charakterystyki przestępczości gospodarczej, omówienia zjawisk jej towarzyszących i zamieszczenia porównawczych danych statystycznych, przedstawiono także informacje dotyczące zwalczania przestępstw gospodarczych przez Policję i służby podległe Ministrowi Finansów. Można w nim także znaleźć prognozy dotyczące zagrożenia tego rodzaju przestępczością na najbliższe lata. Oprócz tego, ze względu na wagę problemu i znaczny wzrost zagrożenia przestępstwem prania pieniędzy w ostatnim czasie, w materiale zamieszczono również obszerną informację dotyczącą funkcjonowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i jego udziału w zwalczaniu tego procederu. Sprawozdanie Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. powstało w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departamencie Porządku Publicznego) przy znacznym współudziale Komendy Głównej Policji (Biura Służby Kryminalnej) i Ministerstwa Finansów (Departamentów Kontroli Skarbowej i Departamentu Informacji Finansowej).

7 Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ Obszary zagrożeń. Jednym z głównych kierunków działań Policji w 2001 r. w obszarze zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej było rozpoznawanie zagrożeń występujących w obrocie gospodarczym, które skutkują powstawaniem najpoważniejszych strat dla Skarbu Państwa. Największe straty w sferze obrotu towarowego i finansowego były spowodowane działaniem zorganizowanych, krajowych i międzynarodowych grup przestępczych. Zagrożenia w dziedzinie przestępczości gospodarczej występowały głównie:! w obrocie bankowym. Podobnie jak w latach ubiegłych, większość oszustw gospodarczych dotyczyła głównie kredytów konsumpcyjnych na zakup sprzętu AGD, RTV oraz samochodów w systemie sprzedaży komisowej. Wzrost liczby oszustw dokonywanych na szkodę banków odnotowano głównie w zakresie dwóch rodzajów usług bankowych: " przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych dla ludności (przede wszystkim gotówkowych na zakup towarów w placówkach handlowych), " przy zakładaniu i prowadzeniu rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. Sprawcy tego rodzaju przestępstw, w zależności od stopnia zorganizowania, jak i wewnętrznej struktury grupy przestępczej, stosowali różne metody działań kryminalnych - najczęściej podczas zawierania umów o kredyty gotówkowe wykorzystywano sfałszowane (podrobione, bądź przerobione dokumenty 1

8 tożsamości) lub korzystano z pośrednictwa osób, wyszukiwanych wśród bezrobotnych (często bezdomnych), którym właściciele firm, zarejestrowanych na podstawie sfałszowanych dokumentów, wystawiali fałszywe zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków. W 2001 r. nastąpił także znaczny wzrost liczby fałszerstw dokumentów bankowych dotyczących poleceń przelewów krajowych i zagranicznych. Z problemem tym zetknęło się wiele banków na terenie całego kraju. Sprawcy tych przestępstw działali najczęściej w zorganizowanych grupach przestępczych. We wszystkich ujawnionych przypadkach stwierdzono, że fałszerstwo to polegało na podrobieniu całego dokumentu poleceń przelewów. Druki poleceń przelewu/wypłaty były nabywane w sklepach papierniczych, natomiast pieczęcie nagłówkowe, numery rachunków bankowych i podpisy były odwzorowywane z innych dokumentów, będących w obiegu pomiędzy bankiem, a określonymi podmiotami gospodarczymi, czy też instytucjami finansowymi. Fikcyjne polecenia przelewu były wprowadzane do banku najczęściej za pośrednictwem skorumpowanych pracowników, którzy przedkładali je do realizacji, a także ułatwiali zakładanie rachunków bankowych na fikcyjne osoby lub firmy. W ten sposób uzyskane pieniądze były deponowane na kontach podstawionych osób, a następnie wyprowadzane poza system bankowy. Prognozuje się, że pomimo dalszego zaostrzania procedur przy staraniu się o kredyty i gwarancje bankowe oraz realizacji czeków, działania sprawców przestępstw w obrocie bankowym będą w dalszym ciągu koncentrować się na wyłudzaniu pieniędzy na podstawie sfałszowanych poleceń przelewów oraz drobnych kredytów konsumenckich udzielanych na podstawie sfałszowanych dokumentów o zatrudnieniu i wysokości zarobków.! w działalności leasingowej. Rynek leasingowy, jako jedna z form obrotu kredytowego, był także przedmiotem działalności przestępczej. Zagrożenie przestępczością skierowaną przeciwko firmom leasingowym utrzymywało się na podobnym poziomie co w 2000 r. Firmy leasingowe w dalszym ciągu miały trudności z wypracowaniem skutecznego systemu weryfikacji nieuczciwych kontrahentów. Powyższy stan sprzyjał działalności kryminalnej prowadzonej na szkodę leasingodawców. 2

9 W dokonywaniu wyłudzeń na szkodę tych firm nadal znaczącą rolę odgrywały zorganizowane grupy przestępcze, które w wielu przypadkach działały jednocześnie na szkodę licznych podmiotów spoza tego sektora. Podobnie, jak i w latach ubiegłych, ujawniono przypadki współpracy pracowników firm leasingowych ze sprawcami wyłudzeń. Mechanizmy działalności kryminalnej nie uległy istotnym zmianom. Najczęściej sprawcy tych przestępstw, na podstawie sfałszowanych dokumentów, potwierdzali rzekomą wiarygodność podmiotów gospodarczych występujących w roli leasingobiorcy, czy dostawcy przedmiotu leasingu, wprowadzając w błąd firmy leasingowe, doprowadzali je do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Odnotowano również pojedyncze przypadki popełnienia przestępstwa oszustwa za pomocą leasingu zwrotnego, gdzie przedmiotem transakcji były nieruchomości. Przewiduje się, że wprowadzane zabezpieczenia przed wyłudzeniami spowodują w 2002 r. spadek liczby przestępstw na szkodę sektora firm leasingowych. Jednak z uwagi na odnotowywaną hermetyczność firm leasingowych działających w obrębie sektora bankowego należy oczekiwać wzrostu ciemnej liczby popełnianych przestępstw.! na rynku gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Wprowadzona zmiana definicji automatu do gry 1 oraz zmiana przepisów karnych skarbowych 2 spowodowały znaczne ograniczenie nielegalnej działalności polegającej na prowadzeniu bez zezwolenia gier na automatach. Działania kontrolne urzędów kontroli skarbowej oraz Policji zniechęciły znaczną część podmiotów do zajmowania się tym procederem. Spośród około automatów, prawie wszystkie zostały przerobione w ten sposób, że nie wypłacały pieniędzy, bądź żetonów. Elementem znacznie utrudniającym Policji uzyskiwanie materiału dowodowego, było wprowadzenie przez znaczną część podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność zasady zamiany wygranych punktów na pieniądze u osób z obsługi. 1 Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz.U. z 1998 r., Nr 102, poz. 650 z późn. zm.). 2 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 1999 r., Nr 83, poz. 930 z późn. zm.). 3

10 W 2002 r. zagrożenie nielegalną eksploatacją automatów do gier powinno utrzymać się na poziomie ubiegłorocznym. Tylko wprowadzenie bardziej radykalnych zmian przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach może doprowadzić do znacznego ograniczenia tego procederu.! w sektorze ubezpieczeń. W 2001 r. w sferze ubezpieczeń majątkowych i osobowych nie odnotowano istotnych zmian dotyczących zagrożenia tego typu przestępczością, zarówno pod względem ilościowym, jak i powstania nowych mechanizmów działalności kryminalnej. W dalszym ciągu znaczne zagrożenie stanowiły wyłudzenia nienależnych odszkodowań komunikacyjnych, dokonywane na podstawie upozorowanych lub umyślnie spowodowanych kolizji drogowych. Najwięcej przypadków wyłudzeń komunikacyjnych i majątkowych dotyczyło: " fikcyjnych kolizji drogowych z udziałem trzech pojazdów, które były kilkakrotnie wykorzystywane w różnych konfiguracjach (bez dokonywania naprawy lub naprawiane tylko w niezbędnym zakresie umożliwiającym dalszą eksploatację) do kolejnych zdarzeń, a następnie zgłaszane w kilku zakładach ubezpieczeniowych, " sprowadzania z zagranicy uszkodzonych pojazdów (m.in. z USA) oraz luksusowych motocykli, które po zarejestrowaniu i ubezpieczeniu wykorzystywano w sfingowanych kolizjach drogowych. Przestępstw tych dokonywano przy współdziałaniu grup kryminalnych z pracownikami referatów komunikacji i zakładów ubezpieczeń. " fikcyjnych kradzieży luksusowych samochodów (w tym stanowiących własność banków i firm leasingowych), które faktycznie były wyprowadzane przez kurierów do krajów Europy Wschodniej, przy wykorzystaniu oryginalnych dowodów rejestracyjnych, " upozorowanych kolizji i kradzieży przy wykorzystaniu wraków samochodów kompletnie uszkodzonych lub spalonych, kupionych z ogłoszeń prasowych lub na przetargach organizowanych przez zakłady ubezpieczeniowe i organy skarbowe, " zawyżania kosztów napraw poprzez przedkładanie fałszywych rachunków na zakup części zamiennych i podzespołów, 4

11 " antydatowania polis ubezpieczeniowych, " zawyżania wartości ubezpieczonych obiektów i poświadczania nieprawdy przez agentów ubezpieczeniowych celem umożliwienia uzyskania kredytu lub większego odszkodowania, " przywłaszczania składek przez agentów ubezpieczeniowych za zawarte umowy ubezpieczeniowe, " pobierania odszkodowań z kilku zakładów ubezpieczeń za tę samą szkodę, " usiłowania i wyłudzania odszkodowań w związku z umyślnie powodowanymi pożarami, " upozorowania włamania do magazynów i kradzieży towarów, " zniszczenia pojazdu z winy samego właściciela, np. na skutek wypadku drogowego spowodowanego nadmierną prędkością i podstawienie fałszywego świadka, który wystąpił w charakterze rzekomego sprawcy, " zawyżania wartości ubezpieczanych samochodów, " wyłudzania ubezpieczenia Cargo na podstawie sfingowanej kolizji drogowej samochodu ciężarowego typu TIR, przewożącego ładunek o znacznej wartości, który uległ uszkodzeniu na skutek niewłaściwego załadunku i zabezpieczenia, " wyłudzania gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wierzytelności handlowych. Nowym zjawiskiem patologicznym jakie pojawiło się w 2001 r. w tym obszarze było skupowanie i wykorzystywanie do celów przestępczych wraków pojazdów oferowanych do sprzedaży w ogłoszeniach prasowych oraz luksusowych motocykli sprowadzanych w stanie uszkodzonym z zagranicy.! przy dystrybucji środków finansowych z funduszy celowych. Znaczne straty dla Skarbu Państwa powodowała przestępczość wymierzona w działalność funduszy celowych. W 2001 r. dominowały następujące mechanizmy działalności przestępczej: " usiłowania uzyskania nienależnych odszkodowań powypadkowych z tytułu wypadku przy pracy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez osoby prowadzące gospodarstwa rolne, " wyłudzenia nienależnych świadczeń z tytułu dopłaty do wczasów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZUS, których dokonywano na podstawie sfałszowanych dokumentów, " wyłudzenia z ZUS nienależnych świadczeń - renty rodzinnej, 5

12 zasiłku chorobowego, renty inwalidzkiej na podstawie sfałszowanego zaświadczenia lekarskiego, " wyłudzenia środków finansowych z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez przedsiębiorców. Dokonywano ich poprzez fikcyjne wykazywanie realizacji prac i usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników, umów zleceń na wykonanie usług. " wyłudzenia zwrotu podatku VAT na podstawie nieprawdziwych danych o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przez osoby pozorujące prowadzenie działalności gospodarczej w ramach dwóch podmiotów gospodarczych o podobnej nazwie, posiadających status zakładu pracy chronionej, " wyłudzenia refundacji na utworzenie stanowiska pracy i wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych z PFRON oraz subwencji PFRON przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej i zrekompensowanie niższej wydajności pracy osób niepełnosprawnych. Nowym mechanizmem działania przestępnego, jaki ujawniono w tym obszarze, było wyłudzanie z powiatowych urzędów pracy (PUP), na podstawie sfałszowanych dokumentów (faktur zakupu sprzętu, fikcyjnych umów o zatrudnieniu), pożyczek z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz wyłudzenia z PFRON niskooprocentowanych pożyczek przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną, dokonywanych na podstawie sfałszowanych faktur zakupu. Należy przewidywać, że w najbliższych latach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będą wyłudzane, na podstawie sfałszowanych świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu, nienależne emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy. Ponadto będą wyłudzane zasiłki chorobowe oraz zaniżane należności wobec ZUS na podstawie nieprawdziwych danych o zatrudnieniu i wysokości uposażenia. Na szkodę Funduszu Pracy będą popełniane przestępstwa polegające na wyłudzaniu świadczeń i zasiłków przedemerytalnych na podstawie sfałszowanych świadectw pracy dotyczących okresów zatrudnienia, uprawniających do pobierania zasiłku lub emerytury. Prognozuje się także, że wzrośnie zagrożenie spowodowane wyłudzeniami zasiłków dla osób bezrobotnych, dokonywanych na podstawie sfałszowanych świadectw pracy o zatrudnieniu przez okres ostatnich 12 miesięcy i zwolnień lekarskich wystawionych na 6

13 dzień, w którym bezrobotny ma się zgłosić w urzędzie pracy celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy oraz uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia. Prognozuje się, że przez osoby bezrobotne będą wyłudzane także preferencyjne kredyty, przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek. PFRON będzie najbardziej zagrożony wyłudzeniami refundacji kosztów poniesionych na tworzenie nowych miejsc pracy lub przystosowanie dla osób niepełnosprawnych już istniejących, refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za te osoby, wyłudzeniami bezzwrotnych i preferencyjnych pożyczek udzielanych osobom podejmującym działalność gospodarczą albo rolniczą. Dokonywane będzie bezzasadne obniżanie wpłaty na PFRON przez nabywców towarów i usług, poprzez fikcyjne zawyżanie wynagrodzeń pracowników zakładów pracy chronionej.! na rynku pracy. Mechanizmy działalności kryminalnej, występujące na rynku pracy są niezmienne od kilku lat. Najczęściej dokonywane są oszustwa związane z oferowaniem atrakcyjnej pracy za granicą. Od osób wyjeżdżających z Polski za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, członkowie grup przestępczych, w zamian za wskazanie fałszywego miejsca pracy, pobierali opłatę. Oszustw tych dokonywano przede wszystkim w Anglii, Szwecji, Niemczech, Hiszpanii, a w ostatnim okresie również w Finlandii. Ukazujące się w prasie oferty o możliwości podjęcia pracy zarobkowej w kraju lub za granicą wzbudzały duże zainteresowanie, które wynikało z tego, że znaczna część społeczeństwa w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy i środków finansowych niezbędnych do życia.! w przekształceniach własnościowych. W 2001 r. w procesie przekształceń własnościowych dominowały następujące mechanizmy działalności przestępczej, polegające na: " celowym doprowadzaniu do upadłości podmiotów gospodarczych poprzez zawieranie niekorzystnych transakcji z podmiotami zależnymi, " nierealizowaniu przez spółki pracownicze podstawowych postanowień umów przekazania majątku przedsiębiorstwa 7

14 państwowego w odpłatne użytkowanie, " fikcyjnym inwestowaniu, wynikającym z umów prywatyzacyjnych, " zbywaniu udziałów w spółkach zależnych po znacznie zaniżonych cenach, " korupcji i fałszowaniu dokumentów, " działaniu na szkodę prywatyzowanych firm, podmiotów sprawujących zarząd komisaryczny oraz nadzór właścicielski. Podobnie, jak i w latach ubiegłych, Policja prowadziła w tym zakresie nieznaczną liczbę spraw operacyjnych i procesowych. Należy zaznaczyć, że uzyskanie przez Policję informacji dotyczących wyżej wymienionych form przestępczości, pozwalających na wszczęcie postępowań przygotowawczych, jest niezmiernie trudne ze względu na hermetyczność uczestników procesu przekształceń własnościowych.! w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. Zagrożenie przestępczością w obszarze rolnictwa utrzymywało się na podobnym poziomie, jaki odnotowywano w latach ubiegłych. Ujawniane patologie były najczęściej związane z: " interwencyjnym skupem zbóż, " przetwórstwem mięsa i buraków cukrowych, " obrotem produktami rolnymi, nawozami sztucznymi i materiałami paszowymi. Najpowszechniej występującym mechanizmem przestępczym było wyłudzanie towarów od producentów rolnych, w związku z zakupem na przedłużony termin płatności. Efekty prowadzonego rozpoznania wskazują, że zagrożenie przestępczością towarzyszącą interwencyjnemu skupowi zbóż, tzn. wyłudzaniem dopłat do skupu zbóż i dopłat do kredytów skupowych, zmalało w porównaniu z ubiegłymi latami. Było to głównie spowodowane wprowadzeniem w życie skuteczniejszych przepisów w tym zakresie. Coraz częściej były ujawniane patologie związane z przekształceniami własnościowymi majątku należącego do Skarbu Państwa, a pozostającego w dyspozycji Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ujawniane były również przypadki działania na szkodę spółek prawa handlowego w postaci wyprowadzania mienia i środków finansowych, sprzedaży towarów po zaniżonych cenach, 8

15 niekorzystnej dla podmiotów gospodarczych wyprzedaży składników majątku. W 2002 r. zagrożenie przestępczością w sektorze rolno-spożywczym pozostanie na zbliżonym poziomie. Można spodziewać się pojawienia wzrostu tego rodzaju przestępczości w związku z dystrybucją środków pomocowych z Unii Europejskiej. Jest to jednak uzależnione od terminu wdrożenia w Polsce programów strukturalnych.! w obrocie cukrem. Istniejące regulacje prawne stanowią nadal istotny czynnik kryminogenny dla powstawania różnego rodzaju nieprawidłowości na rynku cukrowym. W 2001 r. stwierdzono występowanie w tym obszarze następujących mechanizmów przestępczych: " fikcyjnego eksportu cukru, zakupionego po preferencyjnych cenach z tzw. kwoty "C", na podstawie dokumentów celnych, poświadczających nieprawdę (w wielu przypadkach poświadczenia wywozu towaru za granicę dokonywali skorumpowani funkcjonariusze celni), " sprzedaży przez cukrownie odbiorcom cukru poniżej ceny minimalnej, " wprowadzania do obrotu handlowego cukru przez firmy, które otrzymały go z cukrowni bezpłatnie na cele reklamowe.! w działalności kas chorych. Zagrożenia dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej występowały najczęściej w związku z działalnością świadczeniodawców, czyli szpitali i klinik, publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów lekarskich, z którymi kasy chorych podpisały kontrakty. Ujawniane były także różnego rodzaju nieprawidłowości wynikające z refundacji cen leków. Czynności operacyjne prowadzone przez Policję pozwoliły na wyodrębnienie kilku mechanizmów działalności kryminalnej spotykanej w tym zakresie: a) w działalności placówek służby zdrowia: 9

16 " rejestrowanie tzw. martwych dusz, w celu wyłudzania nienależnych środków finansowych z kas chorych, " wyłudzanie opłat od ubezpieczonych za świadczenia refundowane w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, " wyłudzanie środków finansowych w związku z hospitalizacją pacjentów. b) w związku z refundacją leków: " wyłudzanie leków w oparciu o sfałszowaną receptę, wystawianą najczęściej na inwalidów wojennych, " wyłudzanie kosztów refundacji przez lekarzy, działających bardzo często w porozumieniu z farmaceutami. Należy się spodziewać, że wyżej wymienione zjawiska będą występowały także w 2002 r. Natomiast z uwagi na fakt, iż proceder wyłudzania leków oraz kosztów refundacji może przynosić wysokie dochody, przy niewielkim prawdopodobieństwie wykrycia, mogą zainteresować się nim zorganizowane grupy przestępcze, które będą działały pod szyldem legalnych firm.! przy przemycie w obrocie towarowym z zagranicą. W obszarze tym dominowały uszczuplenia celne i podatkowe przy imporcie, w oparciu o występujące już wcześniej mechanizmy, polegające na wykorzystywaniu sfałszowanej dokumentacji: " z zaniżoną ilością towaru, " ze wskazaną zaniżoną wartością zakupu, " wystawionej dla fikcyjnego odbiorcy, albo firmy utworzonej celowo przez podstawione osoby. Przedmiotem przemytu były głównie wyroby tekstylne, sprzęt elektroniczny i artykuły spożywcze. W 2001 r. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie i Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu ujawniły kanał przemytniczy z Chin i Turcji, przez Niemcy, znacznych ilości tekstyliów, rozprowadzanych następnie na terenie Polski centralnej. Rozpracowana w ramach 4 spraw operacyjnych, koordynowanych na etapie realizacji przez powołany zespół Komendy Głównej Policji Głównego Urzędu Ceł, zorganizowana grupa przestępcza, składała się z Wietnamczyków i Chińczyków, którzy korzystali z pomocy skorumpowanych polskich celników. Podejrzewa się także, że grupa ta wykorzystywała prowadzony obrót towarowy i finansowy do procederu prania brudnych pieniędzy, i ta wersja 10

17 będzie stanowić kierunek dalszych czynności operacyjnorozpoznawczych i procesowych. Czynności operacyjno-rozpoznawcze dotyczące przemytu, stwierdzonego na podstawie faktur z zaniżoną wartością zakupu na fikcyjne firmy, towarów m.in. sprzętu elektronicznego i owoców cytrusowych, realizowały także Komendy Wojewódzkie Policji w Gorzowie Wlkp., Olsztynie i Opolu. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie zrealizowała podobną, do wyżej wymienionych, sprawę dotyczącą fikcyjnego eksportu cukru i korupcji funkcjonariuszy celnych.! przy przemycie w ruchu osobowym. Ujawnione w 2001 r. czyny kryminalne świadczą o występującym zagrożeniu: " przemytem złotej biżuterii do Polski z Turcji i Włoch, " wywozem z Polski, bez wymaganego zezwolenia, wartości dewizowych na zakup towaru za granicą, " przemytem i nielegalnym obrotem dewizami, z wykorzystaniem kantorów (podejrzenie prania brudnych pieniędzy ). Niskie ceny przy zakupie biżuterii za granicą i jej masowy przemyt do Polski, spowodowały m.in. bankructwo małych pracowni złotniczych. Sporadycznie ponadto ujawniano: " nielegalny wywóz z Polski antyków i dzieł sztuki do krajów Europy Zachodniej, " przywóz do Polski ikon z krajów Europy Wschodniej. Z uwagi na położenie geograficzne i uwarunkowania historyczne, należy się spodziewać, że Polska nadal będzie stanowić zarówno rynek zaopatrzenia w antyki i dzieła sztuki, jak też kraj tranzytowy dla tego rodzaju przedmiotów przemycanych z Europy Wschodniej.! przy przemycie i nielegalnym obrocie towarami akcyzowymi - alkoholem, wyrobami tytoniowymi i paliwami. Brak zmian zasad polityki fiskalnej Państwa, w zakresie stawek podatku akcyzowego na alkohol i papierosy, spowodował dalszy napływ na polski rynek nielegalnych towarów z zagranicy, w tym zwłaszcza spirytusu i wyrobów spirytusowych. Zagrożenie przemytem i nielegalnym wprowadzaniem do obrotu tych wyrobów dotyczyło obszaru całego kraju. Dominującym mechanizmem był 11

18 przemyt niekonfekcjonowanego spirytusu w beczkach, transportem samochodowym, na podstawie sfałszowanej dokumentacji celnoprzewozowej, wystawionej na inny towar. Ujawnioną, nową postacią, pod jaką był przemycany spirytus, jest forma o konsystencji galarety, wykazywana w dokumentach jako środek czyszczący. Wyrób wódki z przemyconego spirytusu odbywa się nadal w nielegalnych rozlewniach, położonych na obrzeżach dużych aglomeracji miejskich, zapewniających rynek zbytu. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Rzeszowie i Gorzowie Wlkp. w ramach prowadzonych spraw, ujawniły natomiast, nowy mechanizm kryminalny w obrocie wyrobami tytoniowymi, polegający na fikcyjnym eksporcie papierosów, zakupionych na przetargach w urzędach celnych i skarbowych. Grupy kryminalne pozorowały wysyłkę papierosów (wskazując w dokumentach celnych nieistniejących odbiorców na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw i krajów bałkańskich), które faktycznie pozostawały na terenie polskiego obszaru celnego. Aktualnie analizowane są przypadki, uzasadniające podejrzenie nabywania przez firmy wyrobów tytoniowych od organów likwidacyjnych, celem przeprowadzenia przez wszystkie komendy wojewódzkie Policji czynności operacyjnych pod kątem ujawnienia jeszcze innych przypadków fikcyjnego eksportu. W oparciu o informacje, wynikające z działalności terenowych jednostek Policji i udziału przedstawicieli Komendy Głównej Policji w pracach międzyresortowych zespołów problemowych, zasygnalizowano Kierownictwom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości potrzebę wprowadzenia rozwiązań w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa, mających na celu poprawę efektywności zwalczania przestępstw w obrocie alkoholem i wyrobami tytoniowymi. W obszarze zagrożeń, związanych z obrotem paliwami występowały nadal: " przemyt oleju napędowego na podstawie sfałszowanej dokumentacji, wystawionej na olej opałowy - ze Słowacji, Czech i Niemiec, " wprowadzanie do obrotu, przez rafinerie, olejów nielegalnego pochodzenia - pod pozorem odzyskiwania olejów smarowych przepracowanych oraz wyłudzanie przez rafinerie ulg podatkowych z tytułu pozorowanego uszlachetniania zużytych olejów. Obok opisanych mechanizmów przestępczych ujawniona została 12

19 nowa postać przemytu paliw dokonywanego przez załogi kutrów żeglugi śródlądowej. W wyniku czynności podjętych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie, ustalono, że załogi te podczas pobytu w portach niemieckich tankują do celowo opróżnionych zbiorników jednorazowo od 3 do 5 tys. litrów paliwa, które po przypłynięciu do Polski jest przepompowywane do autocystern i sprzedawane stacjom paliwowym. Wykorzystywana jest tu zarówno niższa cena paliwa w Niemczech, jak i przysługująca armatorowi możliwość nieopodatkowanego przywozu paliwa w ilości ograniczonej pojemnością zbiornika. Podobnie jak w przypadku wyrobów spirytusowych i tytoniowych, na poziom zagrożenia przestępczością w obrocie paliwami ma wpływ utrzymywanie wysokich stawek akcyzy, kształtujących na rynku krajowym znacznie wyższą cenę paliwa, niż w państwach sąsiednich. Jednostki Policji starają się sprostać przejawom tego zagrożenia, które mogłoby zostać ograniczone nie tylko na skutek właściwej polityki fiskalnej Państwa, ale także skuteczniejszego zapobiegania przemytowi przez służby celne, a oszustwom w krajowym obrocie paliwami - przez organy skarbowe.! przy przemycie pojazdów samochodowych. W tym obszarze działalność kryminalna przybierała głównie następujące postacie: " sprowadzania, w sposób zorganizowany, samochodów drogich marek z Europy Zachodniej, Kanady i USA na podstawie sfałszowanych dokumentów, wskazujących zaniżoną wartość zakupu, co skutkowało uszczupleniem należności celnych i podatkowych, " sprowadzania samochodów, objętych zakazem importu, wyprodukowanych więcej niż 6 lat przed momentem dokonania odprawy celnej. W 2001 r. ujawniono m.in., że od kilku lat corocznie przemycane były do Polski ciężarówki marki Mercedes z wpisanym w dokumentach zaniżonym rocznikiem produkcji. Przemytnicy wykorzystywali tu okoliczność, że producent tych samochodów stosował skomplikowany zapis numeru VIN, utrudniający identyfikację roku produkcji pojazdu. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu ujawniła 13

20 przestępstwo działania na szkodę firm sprzedających importowane samochody przez dealerów, którzy nadużywali stosowania upustów cenowych, przysługujących przy sprzedaży hurtowej. Zagrożenie oszustwami przy imporcie i obrocie samochodami nie maleje, a jego istotną przyczyną jest niedoskonałość przepisów prawa oraz brak weryfikacji, przez organy administracji celnej i samorządowej, dokumentacji przedkładanej przy odprawie celnej, czy rejestracji pojazdów. Skuteczna praca Policji w poprzednich latach i uświadomienie ustawodawcy konieczności zmian przepisów celnych, spowodowały natomiast całkowite zmarginalizowanie zjawiska przemytu pojazdów w ramach mienia przesiedleńczego, co winno stanowić przykład doprowadzenia przez Policję do kompleksowego rozwiązania tego szkodliwego procederu w skali całego kraju.! przy wyłudzeniach podatku od towarów i usług (VAT). Zagrożenie tymi przestępstwami utrzymywało się nadal na wysokim poziomie. Obok występujących wcześniej postaci wyłudzeń, takich jak: " wyłudzanie zwrotu podatku VAT przez pozorowanie eksportu towarów i usług o celowo zawyżonej wartości, trudnej do oszacowania (np. programy komputerowe, kamienie szlachetne), " wyłudzanie zwrotu VAT przez zawyżanie wartości obrotu towarami i usługami pomiędzy podmiotami na rynku krajowym (tzw. łańcuszki firm), z wykorzystaniem firm, celowo zakładanych przez podstawione lub fikcyjne osoby, " zaniżanie podatku należnego VAT przez podmioty gospodarcze, poprzez podwyższanie kosztów działalności w oparciu o sfałszowane dokumenty księgowe na fikcyjny zakup towarów lub usług od nieistniejących firm, ujawniono także: " unikanie opodatkowania poprzez nielegalne wykorzystanie, w obrocie pomiędzy firmami na rynku krajowym, podmiotów, którym przysługuje zwolnienie z VAT, takich jak zakłady doskonalenia zawodowego czy szkoły, " zorganizowany proceder wyłudzania podatku VAT, polegający na obrocie samochodami osobowymi, fikcyjnie przerobionymi na ciężarowe, pomiędzy firmami dealerskimi, leasingowymi a nabywcami - podmiotami gospodarczymi, będącymi płatnikami VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych. 14

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Pranie pieniędzy w obrocie paliwami. Wprowadzanie do obrotu gospodarczego nielegalnego paliwa z pominięciem opłat podatku akcyzowego, podatku VAT oraz opłat paliwowych Wydział do walki z Przestępczością

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R.

WALKA Z PIRACTWEM W 2005 R. Strona znajduje się w archiwum. WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R. W 2005 r. w wyniku policyjnych działań "antypirackich" zabezpieczono podrobione wyroby o wartości prawie 105 mln zł oraz urządzenia do ich

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok

Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok Podlaska Służba Celna podsumowała 2016 rok W 2016 roku wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 2 miliardy 500 milionów złotych, wpływy z podatku VAT wynosiły 412 milionów złotych, a wpływy z

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R. Załącznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na początek roku x -9 509 981-12 192 456 1. - środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu Art. 296. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Program seminarium naukowo-praktycznego

Program seminarium naukowo-praktycznego Program seminarium naukowo-praktycznego Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem banków. TERMIN: 11 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 8. Uwagi końcowe...

Spis treści. 8. Uwagi końcowe... Wykaz skrótów... XIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów... XVII Wykaz literatury... XXIII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wykaz tabel i rysunków... XLI Wprowadzenie... XLV Rozdział I. Znak towarowy: geneza,

Bardziej szczegółowo

Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn

Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn Metodyka ujawniania i zwalczania przestępstw pstw godzących we własnow asność intelektualn telektualną w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Cedzyna 21 września 2007 podinsp. Dariusz Poniatowski

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym

Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym Pana/Pani... ( imię i nazwisko, PESEL) zam.... sporządzone dnia... w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie...... A. 1. Ilość osób pozostających we wspólnym

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26 (08.00-16.00) Dyżurny KSP 22 603-65-55 24 h tel. 112 24 h http://www.policja.waw.pl/portal/pl/ Wydział do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów 15

Spis treści. Od autorów 15 Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Ewa Prejs, Wojciech Matuszewski, Adam Zalasiński ; pod redakcją Bogumiła

Bardziej szczegółowo

mł.asp. Adam Wiącek UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

mł.asp. Adam Wiącek UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO mł.asp. Adam Wiącek Do podstawowych zadań Policji należy m.in.: - wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców, - inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r.

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. Podstawę do wskazania priorytetów w realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP. www.cpb.pl Warszawa, 19 maja 2008 r.

Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP. www.cpb.pl Warszawa, 19 maja 2008 r. Systemy Wczesnego Ostrzegania ZBP Związek Banków Polskich oferuje i rozwija następujące Systemy Wczesnego Ostrzegania: - AKCEPTANCI, - BANKOWY REJESTR, - DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, - POJAZDY, - POSIADACZE,

Bardziej szczegółowo

ROZBITA GRUPA TRUDNIĄCA SIĘ PASERSTWEM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

ROZBITA GRUPA TRUDNIĄCA SIĘ PASERSTWEM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/126915,rozbita-grupa-trudniaca-sie-paserstwem-czesci-samochodowych.html Wygenerowano: Niedziela, 21 sierpnia 2016, 08:18 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć

Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć Wyłudzenia VAT jak się skutecznie zabezpieczyć Agenda Najczęstsze mechanizmy wyłudzeń oraz towary będące ich przedmiotem Skutki uczestnictwa w oszukańczym łańcuchu transakcji dla uczciwych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r. Kondycja firm motoryzacyjnych i perspektywy na

Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r. Kondycja firm motoryzacyjnych i perspektywy na Tony Francavilla, Dyrektor General Motors Manufacturing Poland Przemysł motoryzacyjny w Polsce w 2009 r. Kondycja firm motoryzacyjnych i perspektywy na przyszłość Konferencja Polskiej Agencji Informacji

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG)

ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG) MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2011 (WYCIĄG) Zatwierdzam Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Podstawą określania priorytetów w realizacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS /11, przy którym przesłana została interpelacja panów Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 marca 2011 r., znak: SPS-023-21316/11, przy którym przesłana została interpelacja panów posłów Krzysztofa Brejzy i Tomasza Lenza z dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe

Zarządzanie środkami publicznymi - budżet państwa i budżety samorządowe FINANSE PUBLICZNE W POLSCE Autor: WOJCIECH MISIĄG, ELŻBIETA MALINOWSKA-MISIĄG Wstęp Rozdział I. Podstawowe pojęcia finansów publicznych Zadania publiczne Decentralizacja zadań publicznych Wydatki publiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WZÓR nr 2 OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ, RODZINNEJ I MAJĄTKOWEJ DLA OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych/niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01

Rejestracja pojazdów. Nr strony 1/5 KM.01 K A R T A I N F O R M A C Y J N A Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk tel. + 48(0-59) 842-37-73, tel./fax: + 48(0-59) 842-71-11 e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl 1/5

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

Przywłaszczenie mienia jako najbardziej typowe zagrożenie fraudowe dla przedsiębiorstw leasingowych

Przywłaszczenie mienia jako najbardziej typowe zagrożenie fraudowe dla przedsiębiorstw leasingowych Przywłaszczenie mienia jako najbardziej typowe zagrożenie fraudowe dla przedsiębiorstw leasingowych Lech Stabiszewski Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem VB Leasing Polska SA Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji w ramach zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na Ukrainie

Wymiana informacji w ramach zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na Ukrainie Wymiana informacji w ramach zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na Ukrainie Swiatosław Radczuk Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PZU Ukraina Szczecin, 11.03.2009 specyfika ukraińskiego rynku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o jego stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej)

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o jego stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej) Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czarnków Nr VIII/ 2015 z dnia 17 marca 2015 roku W związku z tym, iż złożony przeze mnie wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań nie zawiera danych uwiarygodniających

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ

Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych. dr inż. Maciej KIEDROWICZ Wykorzystanie heterogenicznych zasobów danych w analizie działań finansowych dr inż. Maciej KIEDROWICZ Agenda 1) Społeczeństwo czy państwo informacyjne 2) Publiczne zasoby danych w krajach UE 3) Przykład

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA Tendencje przestępczości narkotykowej w Polsce nie odbiegają od tendencji występujących w innych państwach europejskich. Wynika to z braku barier granicznych, łatwości przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Umowa r... Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa r... Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa r... zawarta w dniu......2013 roku w Elblągu, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: 1. Żuławskim Zarządem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06

Warszawa, dnia 2006 r. PROKURATURA KRAJOWA PR I 070/7/06 PROKURATURA KRAJOWA Warszawa, dnia 2006 r. PR I 070/7/06 I N F O R M A C J A dotycząca prowadzenia w 2005 r. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 5 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze

Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. USTAWA. z dnia 10 marca 2006 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. USTAWA. z dnia 10 marca 2006 r. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dz.U.2015.1340 z dnia 2015.09.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 września 2015 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zasiłek okresowy. Podstawa prawna

Zasiłek okresowy. Podstawa prawna Zasiłek okresowy Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłek stały Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych

PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych PCC od sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo