WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R."

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R. W 2005 r. w wyniku policyjnych działań "antypirackich" zabezpieczono podrobione wyroby o wartości prawie 105 mln zł oraz urządzenia do ich produkcji wartości ponad 1,2 mln zł. W roku ubiegłym, podobnie jak w latach poprzednich, zagrożenie krajowego rynku produkcją i podażą pirackich wyrobów przejawia się w obszarach piractwa fonograficznego, przemysłowego i komputerowego. W zakresie zwalczania piractwa w obrocie dobrami twórczości intelektualnej oraz w sferze produkcji przemysłowej Policja osiągnęła w 2005 r. następujące rezultaty: W dziedzinie nielegalnego obrotu kasetami wideo: (w 2004 r. - 98) pirackich kopierni kaset i płyt wideo, (w 2004 r ) punktów sprzedaży wprowadzających do obrotu pirackie kasety i płyty, w tym: (w 2004 r ) działających na terenie bazarów, - 42 (w 2004 r. - 43) nielegalne wypożyczalnie nośników fonograficznych, - 1 (w 2004 r. - 3) hurtownię wprowadzającą do obrotu pirackie nośniki szt. pirackich kaset wideo wartości zł, w 2004 r szt. wartości ok zł szt. płyt VCR i DVD wartości zł, w 2004 r szt. wartości zł - sprzęt do przegrywania kaset i płyt wartości zł., w 2004 r zł c) wszczęto 1113 (w 2004 r ) postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w podziale na poszczególne artykuły: - z art. 116 (rozpowszechnianie utworów "pirackich") spraw, w 2004 r , - z art. 117 (kopiowanie utworów "pirackich") spraw, w 2004 r. - 33, - z art. 118 (paserstwo) spraw, w 2004 r W dziedzinie nielegalnego obrotu kasetami i płytami fonograficznymi: - 15 kopierni kaset fonograficznych, w 2004 r. 3, kopiernie płyt CD-R, w 2004 r. 82, punktów sprzedaży płyt i kaset, w 2004 r. 664, w tym: - 11 hurtowni z pirackimi nośnikami fonograficznymi, w 2004 r. 5, - 20 wypożyczalni pirackich nagrań, w 2004 r. -1,

2 szt. pirackich kaset fonograficznych wartości zł., w 2004 r szt. o wartości zł, szt. płyt CD i CD-R wartości zł, w 2004 r szt. o wartości zł, - sprzęt do nagrywania kaset i płyt wartości zł., w 2004 r zł, c) wszczęto 1199 (w 2004 r ) postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w podziale na poszczególne artykuły: - z art spraw, w 2004 r , - z art spraw, w 2004 r. - 34, - z art spraw, w 2004 r W dziedzinie nielegalnego obrotu programami komputerowymi: nielegalnych kopierni programów i gier (dyskietki i CD-R), w 2004 r , punktów sprzedaży pirackich programów i gier komputerowych, w 2004 r szt. dyskietek z pirackimi programami wartości zł, w 2004 r szt. wartości zł, szt. CD-ROM wartości zł, w 2004 r szt. o wartości zł, szt. płyt z grami komputerowymi wartości zł., w 2004 r szt. o wartości zł, szt. podrobionych konsoli do gier wartości zł, w 2004 r szt. o wartości zł, szt. HDD (twardych dysków komputerowych), wartości zł., w 2004 r szt. o wartości zł, - sprzęt do powielania pirackich programów i gier wartości zł, w 2004 r. o wartości zł., c) wszczęto postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w kodeksie karnym w podziale na poszczególne artykuły: - z art sprawy, w 2004 r. -515, - z art spraw, w 2004 r. -36, d) wszczęto postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w podziale na poszczególne artykuły: - z art spraw, w 2004 r , - z art spraw, w 2004 r. - 78, - z art spraw, w 2004 r , - z art. 118¹ (łamanie zabezpieczeń technicznych) - 24 sprawy, w 2004 r W grupie przestępstw przeciwko nadawcom płatnych programów telewizyjnych: - 9 nielegalnych nadawców programów telewizyjnych (retransmisje), w 2004 r. -26, - 14 punktów sprzedaży podrobionych kart do dekoderów telewizyjnych, w 2004 r. -15, - 9 producentów podrobionych kart do dekoderów, w 2004 r szt. podrobionych kart do dekoderów TV o wartości zł. w 2004 r szt. o wartości zł, szt. fałszywych kart o wartości zł., w 2004 r szt. o wartości zł, szt. nielegalnie wykonanych zestawów do dekodowania programów TV o wartości zł, w 2004 r szt. o wartości zł, - 17 szt. filtrów (dekoderów częstotliwości) wartości zł, w 2004 r. -12 szt. o wartości zł.

3 c) wszczęto postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w rozbiciu na poszczególne artykuły: - 38 postępowań z art.116, w 2004 r. - 35, - 10 postępowań z art. 118¹ ust. 1, w 2004 r. - 48, d) wszczęto 88 postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w innych aktach prawnych, w 2004 r ,: - 35 postępowań z art. 284 $1 KK., w 2004 r. - 93, - 5 postępowań z art. 52 Ustawy o Radiofonii i TV, w 2004 r W dziedzinie przestępstw przeciwko telekomunikacji: a) zlikwidowano działalność: - 5 pheakerów (wyłudzenia rozmów telefonicznych), w 2004 r. - 2, - 25 szt. podrobionych kart do automatów telefonicznych, w 2004 r szt., c) wszczęto postępowań przygotowawczych o przestępstwa określone w kodeksie karnym: - 9 postępowań przygotowawczych z art k.k., w 2004 r. -21, W dziedzinie ochrony znaków towarowych: - przeprowadzano działania kontrolno - represyjne w stosunku do producentów i hurtowników wprowadzających do obrotu podrobione wyroby firm "Reebok", "Fila", "NIKE ", "Adidas", "Levi s", "Strauss, "Red Bull", "Big Star", "Wrangler", " Polmos", "Nivea" i innych, w wyniku których: a) przerwano nielegalną działalność: - 31 producentów, w 2004 r. - 33, hurtowników, w 2004 r. - 76, dystrybutorów wprowadzających na rynek podrobione wyroby, w 2004 r , b) wszczęto 1136 postępowań przygotowawczych, w 2004 r ,: - 13 spraw z art. 306 k.k., w 2004 r. - 65, spraw z art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej, w 2004 r , - 11 spraw z art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w 2004 r. - 23, c) zabezpieczono: - podrobione wyroby oraz urządzenia do ich produkcji wartości zł, w 2004 r zł., - maszyny służące do nielegalnej produkcji podrobionych wyrobów wartości zł., w 2004 r zł. Ogółem, w roku 2005 w wyniku policyjnych działań antypirackich zabezpieczono podrobione wyroby wartości ok. 104,5 mln zł, w 2004 r. - ok. 105,6 mln zł, oraz urządzenia do ich produkcji wartości ponad 1, 2 mln zł, w 2004 r tys. zł. Z posiadanego przez Policję rozpoznania, zagrożenie krajowego rynku produkcją i podażą pirackich wyrobów przejawia się w następujących obszarach: Piractwo fonograficzne Zagrożenie piractwem fonograficznym w naszym kraju występuje najczęściej w trzech następujących postaciach tj.: - powielania i wprowadzania do obrotu nośników fonograficznych, w tym przede wszystkim płyt CD tłoczonych lub nagrywanych na płytach CDR. Około 90% nielegalnej produkcji płyt muzycznych odbywa się w krajach sąsiadujących z

4 Polską, głównie w Rosji, na Ukrainie, Litwie i w niewielkich ilościach w Czechach. Przemyt i sprzedaż płyt prowadzą, przede wszystkim zorganizowane rosyjsko-języczne grupy przestępcze, - nielegalnej podaży w Internecie utworów muzycznych skompresowanych w pliki MP3. Na stronach internetowych oferowane są do skopiowania tysiące tytułów najnowszych utworów muzycznych, gier komputerowych i filmów. Skopiowane dobra intelektualne rozpowszechniane są na bazarach i giełdach, a względna anonimowość zarówno kopiujących, jak i sprzedawców, powoduje poczucie bezkarności, - odtwarzania, bez zgody właściciela praw autorskich, utworów muzycznych w miejscach publicznych w dyskotekach oraz innych lokalach rozrywkowych i gastronomicznych. Bezprawne rozpowszechnianie utworów muzycznych występuje powszechnie w małych miejscowościach, gdzie właściciele praw autorskich nie mają możliwości skutecznej ochrony zastrzeżonych dóbr intelektualnych. W dziedzinie naruszeń praw własności intelektualnej, przepisy obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są dostosowane do wymogów prawa unijnego. Poprawa skuteczności zwalczania piractwa w Polsce uzależniona jest w dalszym ciągu od: - sprawności działania Służby Celnej, gdyż ok. 90% podrobionych nośników jest nielegalnie wyprodukowanych za granicą i trafia do Polski w drodze przemytu, - pełnego wykorzystania przez prokuratury i sądy prawnych możliwości ścigania i karania sprawców, naruszeń prawa w tym zakresie. Piractwo przemysłowe Dominującymi formami piractwa przemysłowego są: - nielegalny import podrobionych produktów markowych firm, - zakup wyrobów niemarkowych, a następnie oznakowanie ich cechami znanych firm w celu wprowadzenia nabywcy w błąd. Powszechnym mechanizmem przy nielegalnym wprowadzaniu podrobionych wyrobów na polski obszar celny jest maskowanie podrobionych wyrobów markowych poprzez nakładanie łatwo zdejmowanych oznakowań firm, których znaki nie są zastrzeżone. Dla utrudnienia działań policyjnych przestępcy często rozmieszczają podrobione produkty po punktach handlowych całego bazaru, tak, aby w każdym stoisku handlowym znalazły się towary w ilości nieopłacalnej dla podjęcia interwencji. Innym stosowanym kamuflażem przestępczej działalności jest sprzedaż internetowa podrobionych wyrobów, które są oferowane jako wyroby markowych firm lub podobne do nich. Dopiero bezpośredni kontakt klienta z produktem umożliwia stwierdzenie, że jest to wyrób podrobiony. Ponad 80% wyrobów podrobionych oferowanych do sprzedaży na polskim rynku jest produkowane poza granicami Polski (Turcja, Daleki Wschód). Są one sprzedawane przez osoby rosyjsko-języczne oraz odnotowano również przypadki prowadzenia handlu przez obywateli państw afrykańskich. Ujawniono w Polsce produkcję podróbek i ich eksport na rynki UE. Piractwo komputerowe Przejawami zagrożenia tego rodzaju piractwem są przede wszystkim nielegalne powielanie i dystrybucja programów komputerowych na płytach CD-R, a także nielegalne ich użytkowanie. Źródłem zaopatrzenia nielegalnego rynku są podmioty wprowadzające do obrotu pirackie oprogramowania pochodzące z przemytu zza wschodniej granicy. Na terenie kraju dominuje proceder nielegalnego kopiowania programów za pomocą nagrywarek komputerowych CD-RW i DVD RW. Do podstawowych mechanizmów przestępczego działania należy zaliczyć: - wykorzystywanie pirackiego oprogramowania komputerowego w bieżącej działalności, nawet przez liczące się na rynku podmioty gospodarcze,

5 - handel oprogramowaniem na giełdach komputerowych, bazarach i targowiskach, najdrastyczniejszym przykładem jest warszawski Stadion X- cio Lecia. - zamieszczanie ofert sprzedaży pirackich programów w Internecie, - zamieszczanie pirackich programów na serwerach znajdujących się w sieci Internet. Prognozuje się, że największe zagrożenia w obszarze piractwa komputerowego w najbliższych latach będą występować jako piractwo: - programów: szczególnym zagrożeniem będzie nielegalne rozprowadzanie encyklopedii multimedialnych, programów do nauki języków, programów użytkowych np. Windows, AutoCad itp., - gier komputerowych, - za pośrednictwem sieci Internet. Wideopiractwo W ostatnim okresie największe zagrożenie w tym obszarze stanowi sprzedaż nielegalnie powielanych filmów na nośnikach DVD. Dotyczy to zwłaszcza dużych miast, w których proceder ten jest zlokalizowany przede wszystkim na bazarach i targowiskach. Handel prowadzony jest głównie przez obywateli z państw byłego ZSRR. Innym sposobem dystrybucji filmów na nośnikach DVD jest Internet, gdzie każdy użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia na określony film lub "ściągnięcia" go z serwera FTP. Jako główne narzędzie do "ściągania" filmów wykorzystywany jest program "KAZA", dzięki któremu filmy są kopiowane na płyty, a następnie sprzedawane poprzez witryny internetowe. W najbliższych latach przewiduje się wzrost przestępstw wideopiractwa w zakresie: - nielegalnego kopiowania i sprzedaży płyt DVD, - nielegalnego kopiowania, sprzedaży i wymiany filmów (w coraz lepszym i bardziej popularnym) formacie Divx, W związku z coraz szybszym rozwojem Internetu, należy spodziewać się dalszego wzrostu jego wykorzystania do nielegalnego zamieszczania, rozpowszechniania i sprzedaży utworów muzycznych, filmów i oprogramowania. Kradzieże sygnału telewizyjnego na szkodę płatnych telewizji W obszarze tym występują następujące zagrożenia: - rozpowszechnianie nadań programów telewizyjnych bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom przez podmioty prowadzące działalność zarobkową np. kawiarnie, restauracje, puby. Dotyczy to zarówno transmisji "na żywo", jak i retransmisji, - rozszerzanie pakietu programów telewizyjnych o dodatkowe programy przez abonenta bez zmiany umowy z właścicielem, - nielegalne podłączanie się (bez podpisania stosownej umowy i płacenia abonamentu) do urządzeń odbiorczych, pozwalających nielegalnie odbierać programy telewizyjne telewizji kablowych, - organizowanie lokalnych, np. osiedlowych, płatnych telewizji kablowych, bez wymaganych koncesji, zezwoleń lub wbrew umowie. Takie nielegalne telewizje obejmują często swoim zasięgiem dużą ilość abonentów, - przeprogramowanie dekoderów dedykowanych dla określonej platformy programowej, po zaprzestaniu płatności abonamentowych, w celu bezprawnego dostępu do programów telewizyjnych, - wyłudzenia zestawów telewizji cyfrowej. Znaczna część zestawów do odbioru telewizji cyfrowej udostępniana jest odbiorcom na podstawie umowy dzierżawy sprzętu, natomiast nieuczciwi klienci, wbrew umowie, sprzedają zestawy kolejnym osobom, - reemisja programów telewizyjnych bez podpisania umowy z właścicielem praw. Na wzrost zagrożenia tego rodzaju patologiami istotne znaczenie ma dynamiczny rozwój Internetu. Przestępcy często korzystają z umieszczonych na stronach internetowych kodów, które umożliwiają im przeprogramowanie kart kodowych - dostępowych, umożliwiając jednocześnie obejście zabezpieczeń stosowanych przez dostawców programów telewizyjnych.

6 Z prowadzonych analiz zagrożeń wynika, że w najbliższych latach przestępczość w przedmiotowym obszarze będzie ukierunkowana na: - rozpowszechnianie nadań programów telewizyjnych bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom przez podmioty gospodarcze, - kradzież sygnału TV poprzez nielegalne przyłączenie się do sieci telewizji kablowych oraz bezprawne stosowanie filtrów częstotliwości pozwalających na odbiór kodowanych programów TV bez podpisania niezbędnej umowy i płatności abonamentowych, Z uwagi na wprowadzanie nowych standardów zabezpieczeń kodowania sygnału telewizyjnego, przestępczość tego rodzaju będzie wykazywać tendencję malejącą. Nieprawidłowości w obszarze telekomunikacji W obszarze tym najczęściej występującymi zagrożeniami są: - kradzież impulsów telefonicznych, - przechwytywanie kont abonentów telefonii stacjonarnej i komórkowej przy użyciu sprzętu komputerowego, - przełamywanie centrali telefonicznych i generowania ruchu telekomunikacyjnego, - nieuczciwa działalności operatorów komercyjnych linii telefonicznych "0-<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />700". Istotnym zagrożeniem jest nadal generowanie ruchu telekomunikacyjnego poprzez łamanie zabezpieczeń kont służących do zarządzania centralą telefoniczną lub "wpięcie się" bezpośrednio w kabel telekomunikacyjny. Odnotowywane są także liczne przypadki produkcji i sprzedaży podrabianych lub doładowanych kart telefonicznych - głównie w ośrodkach akademickich. Prognozuje się, że w najbliższej perspektywie nastąpi wzrost zagrożenia w następujących postaciach: - doładowywania kart telefonicznych (magnetycznych i chipowych) i ich sprzedaży na giełdach komputerowych, dużych bazarach i targowiskach oraz w okolicach legalnych punktów sprzedaży i wymiany uszkodzonych kart, stoiskach operatorów, - nielegalnego podłączania do medium telekomunikacyjnego w celu generowania ruchu do komercyjnych numerów Z informacji posiadanych przez Biuro Kryminalne KGP wynika, że straty finansowe, ponoszone przez polskich producentów w wyniku działań pirackich wynoszą co najmniej 300 mln zł. Ocena: 0/5 (0) Tweetnij

STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce. 2005 r.

STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce. 2005 r. STRATEGIA działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce 2005 r. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Wstęp Kraje wysoko rozwinięte przykładają szczególną

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego

Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Metodologia post powania Materiały informacyjne i instrukta owe W a r s z a w a 2 0 1 2 Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Metodologia post

Bardziej szczegółowo

Raport antypiracki 2011

Raport antypiracki 2011 Raport antypiracki 2011 Okres: 1.01.2011-31.12.2011 Spis treści 1. Wstęp 2. Skala piractwa w Polsce na tle innych krajów 3. Piractwo intelektualne internautów a. Obszary tematyczne związane z piractwem

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 2020 Warszawa, 2015 rok 1 Spis treści 1. Założenia i systematyka Programu 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej

Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej Projekt z dnia 3 kwietnia 2015 r. Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 2020 Warszawa, 2015 rok 1 Spis treści 1. Założenia i systematyka Programu 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI W OBIEGU ELEKTRONICZNYMI ŚRODKAMI PŁATNICZYMI Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140103 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy: Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Inspektoratem Głównym Policji Rumuńskiej

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ. mł.asp. Arkadiusz Sikorski - funkcjonariusz. Krystian Ślusarek - Informatyk. Komenda Miejska Policji w Zabrzu. arek-s1@tlen.

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ. mł.asp. Arkadiusz Sikorski - funkcjonariusz. Krystian Ślusarek - Informatyk. Komenda Miejska Policji w Zabrzu. arek-s1@tlen. CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ mł.asp. Arkadiusz Sikorski - funkcjonariusz Krystian Ślusarek - Informatyk Komenda Miejska Policji w Zabrzu arek-s1@tlen.pl Dobrodziejstwa Internetu Korzystając z internetu wielu użytkowników

Bardziej szczegółowo

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Rozdział VIII RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8.1. Dostawy i spożycie napojów alkoholowych Tabela 8.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku Piwo poz. PCN 2203 Wino poz. PCN 2204, 2205, 2206 Wyroby spirytusowe

Bardziej szczegółowo

C2. E-usługi. C2.1. Internet szerokopasmowy

C2. E-usługi. C2.1. Internet szerokopasmowy C2. E-usługi Rozwój Internetu pozwala na wdrażanie coraz nowszych i odważniejszych pomysłów jego wykorzystania, coraz częściej mających komercyjny charakter. Upowszechnieniu podlegają usługi, które wymagały

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce www.pwc.pl Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce 7,5 mln Polaków korzysta z nielegalnych serwisów internetowych oferujących treści video 29-49% ankietowanych płaci za dostęp

Bardziej szczegółowo

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce

Prawo obrotu elektronicznego w praktyce 2011 Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Prawo obrotu elektronicznego w praktyce Publikacja przygotowana pod kierunkiem Anny Brussa i Krzysztofa Buczka Redakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU RAPORT ROCZNY SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU Warszawa, 26 marca 2009 roku 1 Zawartość raportu rocznego Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Internet. Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Wymiana programów jest droga, bywa zbędna. Biznesowe i prawne oblicze internetu

Internet. Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Wymiana programów jest droga, bywa zbędna. Biznesowe i prawne oblicze internetu nr 9 (989) 2 czerwca 2007 TEMAT TYGODNIA Prawo autorskie w internecie Dlaczego każdy może bezkarnie okradać Kazika w sieci? Moja muzyka, tak jak i inne dzieła artystyczne, jest chroniona prawem autorskim

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym Tomasz Sieniow Wojciech Włodarczyk WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA w społeczeństwie informacyjnym Opracowanie graficzne: Urszula Jurczak Copyright by Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009 Copyright by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA dotycząca dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. NOTA INFORMACYJNA obligacje serii A o łącznej wartości 1.000.000.000 PLN

CYFROWY POLSAT S.A. NOTA INFORMACYJNA obligacje serii A o łącznej wartości 1.000.000.000 PLN obligacje serii A o łącznej wartości 1.000.000.000 PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia przestępczością komputerową

Zagrożenia przestępczością komputerową Zagrożenia przestępczością komputerową Gospodarczą KWP w Lublinie 1 Przestępczość komputerowa Definicje: zbiór przestępstw, których wspólną cechą jest występowanie w nich komputerów i informacji komputerowych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Materiał opracowany na podstawie podręcznika Technologia informacyjna autor: Grażyna Koba wyd. Migra

Materiał opracowany na podstawie podręcznika Technologia informacyjna autor: Grażyna Koba wyd. Migra Temat: Technologia informacyjna a prawo Korzystanie z Internetu, zarówno bierne, np. przeglądanie stron WWW. ściąganie plików jak i czynne, np. tworzenie własnych stron, rejestracja nowych adresów internetowych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Grupa problemowa do spraw techniki i sprzętu Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej Warszawa, wrzesień 2009 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Korzystając z Internetu, warto więc zadać sobie następujące pytania:

Korzystając z Internetu, warto więc zadać sobie następujące pytania: Informatyka a prawo Podstawowe pojęcia Korzystanie z Internetu, zarówno bierne, np. przeglądanie stron WWW, ściąganie plików, jak i czynne, np. tworzenie własnych stron, rejestracja nowych adresów internetowych

Bardziej szczegółowo