Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich"

Transkrypt

1 Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie

2 Możliwości wspierania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - Fundusze unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej - Inne formy wsparcia dla przedsiębiorców 2

3 Wybrane fundusze unijne - PROW PO KL RPO

4 PROW Działanie 123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - Działanie 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4

5 Działanie 123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Cel: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz wzmocnienie pozycji grup producentów rolnych. Beneficjenci: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub w których roczny obrót netto nie przekracza 200 mln EUR prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. 5

6 Działanie 123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Pomoc finansowa: -refundacja maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość projektu (dla jednego beneficjenta w okresie programowania): minimum ,- zł maksimum ,- zł 6

7 Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Możliwości składania wniosków - za pośrednictwem LGD - na obszarach wiejskich objętych działalnością lokalnych grup działania potencjalni beneficjenci działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw mogą starać się o dofinansowanie tzw. drugą ścieżką, tzn. składając wnioski za pośrednictwem LGD w ramach osi 4 PROW. 7

8 Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Warunki przyznania pomocy: - takie same jak w osi 3 plus dodatkowe kryteria związane z konkretną lokalną strategią rozwoju realizowaną na danym obszarze Nabory wniosków: - ogłaszane są przez OR ARiMR - na wniosek LGD - zgodnie z harmonogramami zapisanymi w LSR 8

9 Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tzw. małych projektów Całkowita wartość projektu: - minimalnie 4 500,- zł - maksymalnie ,- zł dla jednego beneficjenta w okresie programowania Nabory wniosków: - ogłaszane są przez UM na wniosek LGD zgodnie z harmonogramami zapisanymi w LSR 9

10 PO KL Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (w ramach - - Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty) - Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 10

11 6.2 - Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. - Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (20 tys. sp-nia socjalna) wsparcie pomostowe 6/12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, finansowe (nie więcej niż minimalne wynagrodzenie na dzień wypłacenia dotacji), doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 11

12 6.2 REKRUTACJA 1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych 2. Ocena formalna 3. Wstępna ocena merytoryczna - Ocena formularzy rekrutacyjnych - Spełnienie kryteriów szczególnych 4. Końcowa ocena merytoryczna - doradca zawodowy i kwestionariusz kompetencji przedsiębiorczych - Specjalista ds. przedsiębiorczości i ocena pomysłu na biznes ) - Spełnienie kryteriów szczególnych 12

13 6.2 Projekt składa się z dwóch części: Część I obejmuje udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych; Opracowanie biznes planu Część II obejmuje udzielenie: a) wsparcia finansowego w formach: dotacji, podstawowego wsparcia pomostowego kapitałowego, przedłużonego wsparcia pomostowego kapitałowego b) specjalistycznego wsparcia doradczego w formach: podstawowego wsparcia pomostowego doradczego, przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego, Dla Beneficjentów Ostatecznych, którzy zakończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach Projektu. 13

14 6.2 DOTACJA Maksymalna kwota dotacji wynosi złotych Wydatki inwestycyjne - np. na zakup środków trwałych w tym niskocennych, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane, Wydatki na środki obrotowe np. zakup towarów, Wydatki na pokrycie innych kosztów związanych z działalnością gospodarczą np. koszty promocji, z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń (koszt wykonania dzieła artystycznego może zostać pokryte z dotacji pod warunkiem, że jest niezbędne do założenia lub prowadzenia działalności, oraz że będzie to usługa jednorazowa). WPARCIE POMOSTOWE 800 złotych / miesięcznie (6 lub max 12 miesięcy) 14

15 Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Typ realizowanych projektów: - tworzenie przedszkoli (w tym również innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich); - wsparcie istniejących przedszkoli (w tym innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją (np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.) 15

16 Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Pomoc finansowa: - w formie zaliczki - maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych - maksymalna kwota dofinansowania - kwota alokacji przeznaczonej na dany konkurs Beneficjenci: - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 16

17 RPO Regionalny Program Operacyjny to własny program województwa, który realizowany jest w każdym z 16 województw Polski w latach , przygotowany w odpowiedzi na lokalne potrzeby oraz jest dostosowany do specyfiki danego województwa 17

18 RPO Zgodnie z zasadą subsydiarności, stanowi przykład decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, po to aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa 18

19 RPO Środki przeznaczone dla przedsiębiorców skoncentrują się przede wszystkim na: - wsparciu inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii; - wsparciu działań zmierzających do podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw (projekty obejmujące innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe oraz procesowe); - wsparciu wdrożeń własnych lub zleconych wyników prac B + R oraz ich rozwój w przedsiębiorstwach; - inwestycjach w środowisko (ograniczenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń, racjonalizacja gospodarki odpadami); - inwestycjach w energetykę (odnawialne źródła energii, wysokosprawne wytwarzanie energii); - dofinansowaniu udziału w targach i misjach gospodarczych za granicą w ramach promocji eksportu; - inwestycjach w turystykę; - wsparciu projektów informatycznych (e-usługi, technologie ICT). 19

20 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka CEL: Wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach PO IG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. 20

21 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Osie priorytetowe 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2. Infrastruktura sfery B+R 3. Kapitał dla innowacji 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 5. Dyfuzja innowacji 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7. Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 21

22 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG: Działanie 8.1 cel projektu: opracowanie i wdrożenie nowej usługi elektronicznej beneficjenci projektu: mikro i małe firmy prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż rok od dnia rejestracji, z różnych branż, o różnych specjalnościach niekoniecznie posiadający wiedzę i zasoby IT, z pomysłem na rokujący sukces e-biznes oparty na modelu świadczącym e-usługi, 22

23 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Kwota dofinansowania Maksymalna wartość wsparcia: 200 tys. (pomoc de minimis), 100 tys. przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą transportu drogowego. w w sektorze Limity kosztów (zmiana rozporządzenia): Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych : 20 tys. zł Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 700 tys. zł Maksymalna Intensywność wsparcia: do 70% lub do 80% młody przedsiębiorca do 27 roku życia 23

24 Inne formy wsparcia - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY - KREDYTY I POŻYCZKI - FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE - AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 24

25 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa) dla osób bezrobotnych przyznawane przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu, sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy). 25

26 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY Środki te mogą zostać przyznane pod warunkiem, że bezrobotny: w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych; nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 26

27 Pomoc finansowa: - dotacja w wysokości nie wyższej niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (wg GUS) 27

28 KREDYTY I POŻYCZKI 1. KREDYT AGRO UNIA Produkt oferowany przez Bank Gospodarki Żywnościowej Umożliwia finansowe wsparcie dla realizacji inwestycji współfinansowanych przez UE Odbiorcy: - firmy z sektora przemysłu przetwórczego, - rolnicy indywidualni i domownicy, - mikroprzedsiębiorstwa, - wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, - podmioty korzystające z PO RYBY

29 Program pożyczkowy Pierwszy Biznes MARR S.A. w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca udzielane we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Beneficjenci osoby bezrobotne do 25 roku życia, lub 27 (absolwent szkoły wyższej i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy) Cel wyposażenie techniczne, adaptacja pomieszczeń, towar, materiały i surowce Warunki Kwota od zł do zł, maksymalnie do 36 miesięcy (w tym możliwość karencji spłaty kapitału do 6 miesięcy), oprocentowanie preferencyjne w wysokości 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (obecnie 2,81%), jednorazowa prowizja w wysokości 1% kwoty udzielonej pożyczki Bonus zatrudnienie w okresie spłaty osoby bezrobotnej (pełny wymiar na min 12 miesięcy), można ubiegać się o umorzenie 30% kwoty wykorzystanej pożyczki. Dwie lub więcej osób: umorzenie 35% 29

30 Fundusz kapitałowy wysokiego ryzyka typu zalążkowego Inwestycje Kapitałowe Strategia inwestycyjna specjalizacja branżowa: telekomunikacja, ICT, technologie ochrony zdrowia i inżynierii medycznej, farmacja, energie odnawialne i ochrona środowiska geograficzny zasięg inwestycji: Polska max. wielkość środków możliwych do zainwestowania przez Fundusz: 200 tysięcy euro łączny pakiet udziałów lub akcji obejmowanych przez Fundusz: do 50% oczekiwany okres inwestycji: do 5 lat wartość Funduszu: 27 milionów złotych źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 30

31 Etap I - szukamy pomysłów: - Innowacyjne rozwiązania, które mogą znaleźć komercyjne zastosowanie w biznesie. - Dotarcie do ludzi zainteresowanych rozwojem własnych pomysłów, - Zgłoszenie do MARR - analiza ekonomiczna i technologiczna przez niezależnych ekspertów. - Sporządzenie biznes planu - podstawa do zaangażowania środków Funduszu w inwestycję. 31

32 Etap II - wybieramy innowacyjne projekty Fundusz umożliwia Pomysłodawcom korzystanie ze specjalistycznych szkoleń i doradztwa, Po zaakceptowaniu zgłoszonego rozwiązania następuje wycena pomysłu: technologii oraz know how, które mogą stanowić wkład własny pomysłodawcy. 32

33 Etap III - inwestujemy Powstaje spółka kapitałowa, w której Fundusz obejmuje udziały lub akcje do 200 tysięcy euro. Łączny pakiet akcji (udziałów) nie może przekroczyć 50 %, Czas trwania inwestycji nie może przekroczyć 10 lat. Osiągnięcie dojrzałości biznesowej i wycofanie udziałów, odsprzedając je wspólnikom, pomysłodawcom (prawo pierwokupu), inwestorowi strategicznemu lub w drodze oferty publicznej na GPW. 33

34 FUNDUSZE POŻYCZKOWE Udzielają pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. 34

35 Pożyczki są udzielana na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, m.in. na: - finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - zakup maszyn i urządzeń, - rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, - zakup materiałów i surowców niezbędnych - do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego. 35

36 FUNDUSZE PORĘCZENIOWE Ułatwiają przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostęp do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. 36

37 Poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone m.in. na: - rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, - finansowanie inwestycji, - finansowanie działalności gospodarczej, - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - tworzenie nowych miejsc pracy, itp. 37

38 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to ogólnopolska fundacja, której głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. Umożliwiają beneficjentom prowadzenie działalności na preferencyjnych zasadach: - Prowadzenie księgowości przez AIP - Brak obowiązku rejestracji firmy w urzędach. Osobowość prawną (NIP, REGON, wpis do KRS) udostępnia AIP - Brak obowiązku opłaty składek ZUS 38

39 - Wsparcie biurowe. Możliwość korzystania z biura wraz z wyposażeniem (powierzchnia biurowa i rodzaj sprzętu może się różnić w różnych regionach / oddziałach AIP). - Szkolenia i doradztwo - Porady prawne - Szansa prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach przez 24 miesiące (z możliwością przerwania współpracy w każdym momencie, bez negatywnych konsekwencji finansowych) - Uczestnictwo w społeczności biznesowej. - AIP polska organizacja zorientowana na przedsiębiorczość wśród młodych Polaków. 39

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Środa z Funduszami Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Program spotkania Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z perspektywy 2007 2013 Fundusze Europejskie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020 Piechowice 30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo