Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych. Racibórz 12 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Racibórz 12 maja 2015 r.

2 Możliwości wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Środki obecnie dostępne Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy Projekt Rozpocznij działalność PoŻyczymy Ci sukcesu Możliwości wsparcia w ramach funduszy na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3 Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej: studentów ostatniego roku studiów wyższych absolwentów szkół lub uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego zarejestrowanych bezrobotnych Osoby, które prowadziły już kiedyś działalność gospodarczą również mogą ubiegać się o pożyczkę ważne, by poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego

4 Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II Wartość pożyczki: do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; aktualna maksymalna wartość pożyczki: do ,40 zł Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP; aktualnie 0,44% w skali roku Okres spłaty: do 7 lat Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału: do 1 roku

5 Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II Pożyczka na rozpoczęcie działalności wypłacana jest: po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki po złożeniu przez pożyczkobiorcę oświadczenia, że nie stara się o inne środki publiczne i nie otrzymał innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jednorazowo bądź w transzach, zgodnie z zaakceptowanym przez Pośrednika Finansowego harmonogramem Podstawą rozliczenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są zrealizowane na ten cel wydatki, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej

6 Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielanych pożyczek jest weksel własny in blanco osoby fizycznej i poręczenie dwóch osób fizycznych, z zastrzeżeniem: w zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych, może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek poprzez inne zabezpieczenie, rozumie się w szczególności: hipotekę, zabezpieczenia rzeczowe, gwarancję bankową, ubezpieczeniową, poręczenie przez jedną osobę fizyczną lub prawną

7 Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Słowackiego 10, Opole tel.: fax: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. ul. Chopina Mielec tel. 17/ , 17/ , 17/ , 17/ , 17/ Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Ul. Hetmańska Rzeszów Tel. 17/

8 Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu" Wartość pożyczki: od zł do zł na osobę Oprocentowanie: według stałej stawki równej 1% w skali roku; Okres spłaty: do 5 lat Możliwy okres karencji w spłacie kapitału do roku Brak prowizji, opłat za udzielnie pożyczki Dla osób pracujących i nieaktywnych zawodowo Więcej informacji na stronie internetowej:

9 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy Dla osoby która: jest zarejestrowana jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy lub jest absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej nie otrzymała bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyła działalność gospodarczą przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

10 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku : nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie

11 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy Zobowiązania: prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego wydatkowania środków zgodnie z wnioskiem złożenia rozliczenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania

12 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, można otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia Przeznaczenie: Na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej

13 Możliwości wsparcia w ramach funduszy na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe Przewiduje się wsparcie obejmujące: Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej; Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności.

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Przewiduje się wsparcie obejmujące: - Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, -Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności, -Wsparcie pomostowe.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy: Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane. Jednocześnie jednak dopuszcza się możliwość przeznaczenia max. 20% alokacji na wsparcie grup niebędących w najtrudniejszej sytuacji, ale cały czas należących do grupy bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo.

17 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości

18 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Przykładowe typy projektów Projekty realizowane w ramach celu szczegółowego 3 obejmują m.in.: wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) zasilenie kapitałowe nowopowstałych firm inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy venture capital (VC), m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa przy użyciu mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu wsparcie przedsiębiorstw poprzez instrument pożyczkowy w celu uzupełnienia wsparcia udziałowego udzielanego innowacyjnym start-up om wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect oraz Catalyst) poprzez finansowanie usług doradczych oraz analiz rynkowych Środki finansowe udzielane będą w postaci dotacji oraz instrumentów finansowych

19 Działanie 3.2. Innowacje w MŚP - RPO WŚ Konkurs planowany na II kwartał 2015 W ramach działania 3.2 realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

20 Działanie 3.2. Innowacje w MŚP - RPO WŚ Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu). Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

21 Działanie 3.2. Innowacje w MŚP - RPO WŚ Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa minimalna wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to ,00 PLN wsparcie maksymalnie w wysokości ,00 PLN Wartość maksymalna ,00 PLN całkowitej wartości projektu Do 50%. Maksymalny % poziom dofinansowania W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.

22 Dziękuję za uwagę Racibórz 12 maja 2015 r.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020

Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020 Wsparcie przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia z Funduszy Europejskich na lata 2014 2020 możliwości wsparcia osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych Działanie 3.2 Innowacje w MŚP - Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych Planowany termin naboru: 02.11.2015-04.01.2016 Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 192 000 000 zł Minimalna

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Środa z Funduszami. Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Środa z Funduszami Spotkanie informacyjne dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Program spotkania Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z perspektywy 2007 2013 Fundusze Europejskie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudniony

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Własny biznes? Czas start!

Własny biznes? Czas start! Własny biznes? Czas start! dotacje POKL 6.2 POIG 3.1 POIG 3.3 POIG 8.1 pożyczki Program Pierwszy Biznes POIG 3.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 6.2 Programu Kapitał Ludzki Działanie 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka 2. POŻYCZKI: Program Pierwszy Biznes BGK Pożyczki z

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo