AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 2016 R.) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji"

Transkrypt

1 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) W warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, w okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld PLN (+,4% r/r); zysk netto banków komercyjnych wyniósł 1,7 mld PLN (nie uległ zmianie r/r); zysk netto sektora bankowego pozostawał pod istotnym wpływem przychodów z tytułu transakcji Visa (+,5 mld PLN brutto); po wyłączeniu tego zdarzenia jednorazowego, zysk netto sektora bankowego spadłby o ok. 17% r/r i byłby najniższy od 6 lat. Nieznaczny wzrost r/r zysku netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 16 r. został zrealizowany w warunkach: stabilnego wzrostu wyniku odsetkowego (+8,8% r/r wobec +8,7% r/r w 1H 16 r.); wypracowany wynik odsetkowy był konsekwencją dostosowania banków do historycznie niskiego poziomu stóp procentowych, w tym ich obniżki przez RPP w 1Q 15 r. oraz dokonanych przez banki zmian w polityce depozytowo-kredytowej w związku z wprowadzonym w lutym 16 r. tzw. podatkiem bankowym; wzrostu wyniku z pozostałej działalności biznesowej (+4 r/r) wpływ rozliczenia w Q 16 r. transakcji Visa; obciążeń związanych z tzw. podatkiem bankowym (ok.,3 mld PLN); spadku wyniku z tytułu prowizji i opłat (-5,7% r/r) spowodowanego m.in. zmniejszeniem przychodów z tytułu sprzedaży ubezpieczeń, czy produktów o charakterze inwestycyjnym; wzrostu kosztów działania (+4,3% r/r); pogorszenia wyniku z tytułu odpisów (+8,8% r/r). Na koniec września 16 r. wartość kredytów sektora bankowego wzrosła do mld PLN. W okresie styczeń-wrzesień 16 r. sytuacja na rynku kredytowym była rezultatem widocznej tendencji wyhamowywania akcji kredytowej. Tempo wzrostu r/r kredytów zmniejszyło się do 4, na koniec września wobec 7,4% rok wcześniej. Na koniec 3Q 16 r. tempo wzrostu kredytów było najniższe od prawie 3 lat (od stycznia 14 r.). Na sytuację na rynku kredytów oddziaływało: kontynuowane wyraźne wyhamowanie tempa wzrostu r/r kredytów mieszkaniowych osób (+4, wobec 7,8% rok wcześniej; po skorygowaniu o zmiany kursowe odnotowano względną stabilizację); wyhamowanie tempa wzrostu r/r kredytów przedsiębiorstw (do 5,3% wobec 7, rok wcześniej); utrzymujące się od października 15 r. przyspieszenie tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych do 7, r/r (z 5,4% r/r na koniec 3Q 15 r.). Na koniec września 16 r. wolumen depozytów wzrósł do mld PLN, a jego tempo wzrosło do 8,8% r/r (7,6% rok wcześniej), co było rezultatem: utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu r/r depozytów osób (1,1% wobec 1,% rok wcześniej); przy utrzymującym się trendzie dynamicznego wzrostu depozytów bieżących i zdecydowanym zmniejszeniu tempa wzrostu depozytów terminowych osób. Spadek depozytów terminowych osób w 3Q 16 r. (o,8 mld PLN) nastąpił przy napływie środków osób fizycznych do FI (+ 3,7 mld PLN), co może świadczyć o poszukiwaniu przez osoby fizyczne innych form lokowania oszczędności (przynoszących wyższy dochód niż depozyty bankowe); istotnego zmniejszenia tempa wzrostu depozytów przedsiębiorstw (5,8% r/r wobec 11,4% r/r rok wcześniej). W warunkach: wyhamowania na rynku kredytów, dobrej sytuacji finansowej gospodarstw domowych (wspartej przez Program 5+), wyraźnego zmniejszenia zainteresowania gospodarstw domowych standardowymi depozytami terminowymi, dodatkowych obciążeń sektora bankowego (w szczególności tzw. podatkiem bankowym), można oczekiwać, iż banki będą rozwijały ofertę produktów oszczędnościowo inwestycyjnych, wspierających także poprawę ich wyniku prowizyjnego. Kluczowe znaczenie dla wyników banków w kolejnych okresach będą miały zmiany makroekonomiczne oraz regulacyjne i nadzorcze. Nadal znaczącym ryzykiem o charakterze regulacyjnym pozostaje rozwiązanie kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych. Warszawa, 8 listopada 16 r. Katarzyna Perkuszewska tel Strona 1/7

2 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) Zysk netto sektora bankowego Czynniki zmiany zysku netto r/r 11,4,9 11,5 zysk netto za 9 m-cy 15 -,3 podatek bankowy* -1, koszty działania -,7 podatek (i inne pozycje) -,6 wynik z tyt. prowizji i opłat -,4 wynik z tytułu odpisów,3 wynik odsetkowy wynik z pozostałej działalności biznesowej mld PLN zysk netto za 9 m-cy 16 *szacunek/przybliżenie PKO BP. Zysk netto sektora bankowego - trendy Zysk netto (miesięcznie) W ciągu 3 kwartałów 16 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 11,5 mld PLN, co oznacza zbliżoną wartość do zysku netto z analogicznego okresie roku ubiegłego (wzrost o,4% r/r, wobec wzrostu o 4, r/r na koniec czerwca 16 r.). Największy wpływ na nieznaczny wzrost zysku netto sektora bankowego miało: obciążenie podatkiem bankowym (ok.,3 mld PLN); wzrost wyniku odsetkowego (+,3 mld PLN r/r, przy wyhamowaniu tempa spadku kosztów odsetkowych), wzrost wyniku z pozostałej działalności biznesowej (determinowany rozliczeniem transakcji Visa). mld PLN % r/r narastająco (OP) 3 1,,3 3, 4, 1,1,4% 4 Po wyłączeniu przychodów z tytułu transakcji Visa sektor bankowy odnotowałby spadek zysku netto do ok. -17% r/r. Zysk netto wypracowany przez banki komercyjne w ciągu 3 kwartałów 16 r. pozostał na poziomie zysku z analogicznego okresu - -1,1% - 15 r. (1,7 mld PLN). -3-9, -4 Wynik odsetkowy (miesięcznie) 5-5 przychody odsetkowe (mld PLN) koszty odsetkowe (mld PLN) wynik odsetkowy % r/r narastająco (OP) 4,4 4,8 4,5 4,6 1,4 1,7 1,3 1,3 8,8% 8,7% -8,1% -4,8% Na koniec września 16 r. tempo wzrostu wyniku odsetkowego utrzymało się poziomie zbliżonym do wypracowanego na koniec czerwca (odpowiednio 8,8% r/r i 8,7% r/r). Wzrost wyniku odsetkowego był konsekwencją zmian w polityce depozytowo-kredytowej banków dokonanych w związku z niskim poziomem podstawowych stóp procentowych oraz obciążeniem tzw. podatkiem bankowym. Wynik z tytułu prowizji i opłat (miesięcznie) przychody prowizyjne (mld PLN) koszty prowizyjne (mld PLN) wynik prowizyjny % r/r narastająco (OP) 1,5 1,5 1,5 1,4,3,4,3,3 1 1 W okresie styczeń-wrzesień 16 r. nastąpiło nieznaczne wyhamowanie tempa spadku wyniku prowizyjnego (do -5,7% r/r wobec -5, r/r w pierwszych sześciu miesiącach16 r.). Wynik prowizyjny sektora bankowego pozostawał m.in. pod negatywnym wpływem słabej koniunktury na rynku kapitałowym oraz zmian w ,% -3,4% -5, -5,7% -1 otoczeniu regulacyjnym (obniżka stawek interchange oraz rozwiązania wynikające z rekomendacji U). Poprawiająca się koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych oraz Koszty działania z amortyzacją (miesięcznie) i C/I 1 (z wyłączeniem podatku bankowego; szacunek/przybliżenie PKO BP) rozwój oferty produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych w bankach powinny sprzyjać wzrostowi marży prowizyjnej banków koszty działania z amortyzacją (mld PLN) C/I (za 1 miesięcy; OP) 6, 55,1% 3,8,6 1,8%, % r/r narastająco (OP) 8 58,1% 57,7% 6,8,7 4 4,3% 4, - W okresie styczeń-wrzesień 16 r. sektor bankowy odnotował wzrost kosztów działania (bez uwzględnienia podatku bankowego), determinowany wzrostem kosztów pracowniczych (o 5,1% r/r), rzeczowych i pozostałych (o ok. 4% r/r) oraz amortyzacji (3,4% r/r). Wg KNF, wzrost kosztów pracowniczych w ujęciu r/r wynikał częściowo z przejęcia przez jeden z oddziałów instytucji kredytowej innej spółki z grupy kapitałowej, co spowodowało wzrost kosztów pracowniczych. 1 KNF, Raport o sytuacji banków w 1H 16 r. Strona /7

3 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) Liczba oddziałów i zatrudnienie w sektorze bankowym (na koniec okresu) ,3 17,5 17,4 169,3 7, 7,1 7,6 7,5 7,4 7,3 7, 7,1 7, 6,9 Wzrost kosztów działania banków nastąpił w warunkach spadku liczby zatrudnionych w sektorze bankowym o,7% r/r (spadek liczby zatrudnionych o 1 18 r/r, w tym spadek o 4,1 tys. zatrudnionych poza centralami banków) oraz ograniczenia liczby oddziałów (o 181 r/r). liczba zatrudnionych w oddziałach (lewa oś, tys.) liczba oddziałów (prawa oś, tys.) Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość (miesięcznie) wynik z tytułu odpisów aktualizujacych wartość (mld PLN) % r/r narastająco (OP) % r/r - po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych 3 13, 8,8% 4,4% 1 -,7-1 -1,7% -,9 -,6 -, W okresie styczeń-wrzesień 16 r. w warunkach korzystnego otoczenia makroekonomicznego, sektor bankowy odnotował wyhamowanie tempa pogorszenia wyniku z tytułu odpisów. Wynik z tytułu odpisów wzrósł o 8,8% r/r (13, r/r w 1H 16 r.), w tym dla portfela kredytów i pożyczek spadł o -,1% r/r (wyjaśnienie różnicy poniżej). Na sytuację w zakresie odpisów miało wpływ dokonane w 1Q 16 r. przeszacowanie do wartości godziwej aktywów z działalności zaniechanej w jednym z banków komercyjnych (dodatkowy odpis w wysokości ok.,3 mld PLN - został ujęty w kategorii odpisów na aktywa niefinansowe). Kredyty w sektorze bankowym Na koniec września 16 r. wolumen kredytów wzrósł do mld PLN (+4, r/r, wobec +4, r/r na koniec czerwca 16 r.), co oznacza przyrost o 8, mld PLN kw/kw (głównie wzrost kredytów mieszkaniowych w PLN oraz kredytów przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych, częściowo zniwelowany spadkiem wolumenu kredytów mieszkaniowych walutowych - wpływ aprecjacji PLN względem CHF o,% kw/kw). Tempo wzrostu kredytów na koniec września 16 r. było najniższe od stycznia 14 r; kw/kw bardzo mocno wyhamowało roczne tempo wzrostu kredytów przedsiębiorstw, przy nieznacznym zmniejszeniu rocznego tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych i dalszym stopniowym wyhamowaniu tempa wzrostu kredytów mieszkaniowych w PLN. W 3Q 16 r. kredyty konsumpcyjne stanowiły najdynamiczniej rozwijającą się kategorię kredytów, czemu w warunkach niskich stóp procentowych, sprzyjała większa koncentracja banków na produktach bardziej dochodowych i jednocześnie generujących relatywnie niskie wymogi kapitałowe. Tempo zmian kredytów (r/r) 13% 11% Tempo zmian głównych segmentów kredytów (r/r) 13% 11% 7% 3% 7,4% 7, 6,1% 6,1% 4, 4,8% 4,% 4, (bez zmian ku 7% 3% 7, 8,3% 7,8% 7,1% 6,6% 5,4% 7, 7, 6,7% 5,3% 3,6% 4, konsumpcyjne przedsiębiorstw 1% 1% Deklarowany przez banki spadek popytu na kredyty ze strony dużych przedsiębiorstw w 3Q 16 r. (wyniki ankiety NBP), znalazł odzwierciedlenie w wyhamowaniu tempa wzrostu kredytów dla tego segmentu klientów do 6,% r/r ( 9, na koniec Q 16 r.). Nastąpiło to w warunkach kontynuowanego istotnego wyhamowania tempa wzrostu kredytów operacyjnych do -, r/r (4, r/r na koniec Q 16 r.), przy znaczącym przyspieszeniu tempa wzrostu kredytów inwestycyjnych do 1, (4,8% r/r na koniec Q 16 r.). Przy deklarowanym przez banki w 3Q 16 r. stabilnym popycie na kredyty MŚP (wyniki ankiety NBP), w 3Q 16 r. tempo wzrostu kredytów dla MŚP nieznacznie wyhamowało względem sytuacji na koniec czerwca 16 r., przy jednocześnie utrzymanym tempie wzrostu kredytów inwestycyjnych MŚP. Strona 3/7

4 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) Tempo zmian kredytów MSP (r/r) 14% kursywa kolejno wrz'15, gru'15, cze'16 1% 1 9,% 8,% 8% 8, 8, 5, 5,8% 6% 5, 5, 4% 4,7% 4,7% % 3,7% 3,,7% 3, -% -1,% -1,7% -4% inwestycyjne operacyjne nieruchomości Tempo zmian kredytów dużych przedsiębiorstw (r/r) 1 kursywa kolejno wrz'15, gru'15, cze' ,8% 61,7% 6 44,7% 4 35, 15,% 1, 1,1% 1, nieruchomości 9, 1, inwestycyjne 6,% 7,8% 4, 4, 4,8% -, operacyjne - Tempo zmian kredytów mieszkaniowych (r/r) 16% 1,1% 1% 11,4% 11,1% 1, 7,8% 8% 7,1% 5, 5,4% 5,3% 5,% 4%, 4, 3,6%,8% -4% -4,1% -5,1% -8% Depozyty w sektorze bankowym w PLN mieszkaniowe (bez zmian kursu) w walutach obcych W 3Q 16 r. kontynuowane było wyhamowanie na rynku kredytów mieszkaniowych w PLN (do 1, r/r wobec 11,1% na koniec Q 16 r.). Jednocześnie przyrost kredytów mieszkaniowych w PLN stanowił 7 przyrostu kredytów, co potwierdza duże znaczenie tej kategorii kredytów we wzroście rynku kredytowego. Dynamiczny rozwój rynku kredytów mieszkaniowych w PLN odbywał się mimo ostrzejszych wymogów dotyczących wkładu własnego oraz wyczerpanych środków z programu MdM na 16 r. i transzy na 17 r. W 3Q 16 r. wolumen depozytów wzrósł o 1,5 mld PLN do mld PLN, głównie na skutek przyrostu: (1) depozytów sektora budżetowego (+5,6 mld PLN kw/kw), () depozytów osób (+3,9 mld PLN kw/kw). Jednocześnie w 3Q 16 r. bardzo silnie wyhamowało tempo wzrostu: (1) depozytów sektora budżetowego (9,6% r/r wobec,6% r/r na koniec Q 16 r.), () depozytów przedsiębiorstw (do 5,8% r/r wobec 9,3% r/r na koniec czerwca), (3) depozytów osób (jednak nadal utrzymało się na dwucyfrowym poziomie). W konsekwencji tempo wzrostu depozytów spadło do poziomu jednocyfrowego (8,8% r/r; dwucyfrowe tempo wzrostu od kwietnia do sierpnia 16 r.). Tempo zmian depozytów, osób oraz przedsiębiorstw (r/r) 16% % 11,4% 1, 1,% 9,8% 7,6% 7, 11,6% 11,6% 9,3% 1,1% 8,8% 5,8% osób przedsiębiorstw Tempo zmian depozytów instytucji finansowych oraz sektora budżetowego (r/r) ,8% -1,% -3,7% -16,6%, 1,3% 9,6%, inst. rządowych i samorządowych niemonetarnych inst. finans. Strona 4/7

5 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) Tempo zmian depozytów osób oraz gotówki w obiegu (r/r) 15, 11, 6,, 15,1% 17,3% 15,1% 15,8% 13,8% 13, 1,% 7, 9,8% 6, 11,6% 7,4% 17, 15,6% 1,1% 3,6% depozyty bieżące gotówka w obiegu depozyty osób depozyty terminowe Suma bilansowa, kapitał własny i finansowanie zagraniczne sektora bankowego Aktywa sektora bankowego Na koniec 3Q 16 r. tempo wzrostu depozytów bieżących osób było najwyższe od grudnia 13 r. Jednocześnie tempo wzrostu depozytów terminowych osób kontynuowało wyhamowywania osiągając poziom najniższy od,5 roku (od marca 14 r.). W 3Q 16 r. wartość depozytów terminowych osób zmniejszyła się o,8 mld PLN, przy odnotowanym napływie netto środków osób fizycznych na rynek funduszy inwestycyjnych w wysokości 3,7 mld PLN, co może świadczyć o poszukiwaniu przez ten segment klientów bardziej atrakcyjnych form lokowania oszczędności. Zmiana w preferencjach osób w zakresie lokowania oszczędności może pozytywnie wpływać na poziom marży odsetkowej (większy udział depozytów bieżących, przy rosnącym ryzyku związanym z wrażliwością marży odsetkowej na zmiany stóp procentowych) oraz na poziom wyniku prowizyjnego mld PLN ,6% 4,4% % r/r (OP) ,4% ,8% Suma bilansowa sektora bankowego na koniec 3Q 16 r. wzrosła do 1 67 mld PLN (+7,6 mld PLN kw/kw, wobec ponad 4-krotnie wyższego przyrostu aktywów w Q 16 r.). Na koniec 3Q 16 r., mimo utrzymującej się dobrej sytuacji gospodarczej, tempo wzrostu aktywów sektora bankowego wyhamowało wobec sytuacji na koniec Q 16 r. (odpowiednio: 3,8% r/r i 5,4% r/r ), Kapitał własny sektora bankowego efekt wyhamowania kw/kw akcji kredytowej i bazy depozytowej. kapitał własny (mld PLN) % r/r (OP) dźwignia kapitałowa wrz'16: 1,8% 18 17,1 173,9 178,8 18,3 1 W 3Q 16 r. wyhamowało tempo wzrostu kapitałów własnych sektora 14 4, 4,8% 7,6% 5, 1 bankowego, przy spadku kapitału z aktualizacji wyceny kw/kw o,7 mld PLN na skutek m.in. wzrostu rentowności polskich obligacji 1 skarbowych kw/kw. Poziom finansowania zagranicznego na koniec 3Q 16 r. spadł Zobowiązania wobec sektora finansowego - nierezydenta (mld PLN, %) o 5,5 mld PLN, stanowiąc 9, pasywów sektora bankowego. Była to 14% 5,3 39,6 36, ,7 1% 1, 17,5 1 14, 9, 1,9 1 1,3 1,% 5 9, 8% kredyty depozyty finan. zagran. w sumie bilans. Portfel papierów wartościowych sektora bankowego Papiery wartościowe: zmiana r/r i udział w aktywach papiery wartościowe % r/r udział papierów wartościowych w aktywach udział skarbowych papierów wartosciowych w aktywach,4% 1, 3,1% 3,1% 15,1% 1 1,6% 1,1% 15,1% 15,4% 1 5,6%,7% 7, - najniższa relacja od grudnia 9 r. Spadkowa tendencja tej relacji powinna się utrzymać ze względu m.in. na: (1) spadek zapotrzebowania banków na finansowanie w walutach obcych, wynikające z prawie całkowitego zaniechania udzielania nowych walutowych kredytów mieszkaniowych; () kurczącą się lukę finansowania na skutek silniejszego wzrostu depozytów od kredytów. Na koniec 3Q 16 r. istotnie wyhamowało kw/kw tempo wzrostu papierów wartościowych(do 7, r/r). Było częściowo związane z efektem bazy: we wrześniu 15 r. bardzo silnie wzrosła wartość obligacji skarbowych i bonów NBP w sektorze bankowym (w kolejnym miesiącu nastąpił spadek). Na koniec 3Q 16 r. udział skarbowych papierów wartościowych w aktywach banków utrzymał się na stabilnym poziomie (15,1%). Od wprowadzenia tzw. podatku bankowego w lutym 16 r. udział papierów skarbowych w sumie bilansowej sektora bankowego utrzymuje się na poziomie ok. 1. Strona 5/7

6 ,5 14,3% 13, 1,1% 99,7% AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) Rentowność sektora bankowego i wskaźniki finansowe Rentowność (ROE i ROA, za ostatnie 1 miesięcy) 1% 6% 3% 8,, ROE (OL) 1,3% 6,6% 6,7% 6,3% 1,1%,,7%,7%,7%,7%, ROA (OP) Relacja Kredyty/Depozyty i różnica między kredytami i depozytami Rentowność sektora bankowego na koniec września 16 r. spadła do 6,3% (-,4 p.p. kw/kw), przy istotnym pozytywnym wpływie rozliczenia transakcji Visa w czerwcu 16 r. (pozytywny wpływ transakcji Visa na poziom ROE w 16 r. jest szacowany na ok. 1 p.p.). ROE sektora banków komercyjnych na koniec września 16 r. (za ostatnie 1 miesięcy) wzrosło do 7,3% (6,8% na koniec czerwca 16 r. oraz 8,6% na koniec września 15 r.) W warunkach silniejszego wzrostu depozytów niż kredytów kw/kw, relacja Kredyty/Depozyty spadła na koniec września 16 r,. do 99,7%. Różnica między kredytami i depozytami (mld PLN) Kredyty/Depozyty Adekwatność kapitałowa 17,1% 17,4% 16,3% 15,3% 15,6% 14, 1 15,7% 15,8% 15, 14, 14,3% 13,6% 1 1Q 15 Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 Q 16 Łączny współczynnik kapitałowy sektora bankowego na koniec Q 16 r. wzrósł do 17,4%, a współczynnik Tier1 do 15,8% (wzrost kw/kw odpowiednio o +,3 p.p. i +,1 p.p.). Wzrost współczynników kapitałowych nastąpił w efekcie wzrostu funduszy własnych o 3,% kw/kw (zarówno kapitałów Tier1 jak i Tier), przy wzroście kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem o 1,4% r/r. Rosnący poziom adekwatności kapitałowej sektora bankowego jest m.in. spowodowany rosnącymi wymogami kapitałowymi określanymi przez KNF. Łączny współczynnik kapitałowy Współczynnik kapitału Tier I Jakość aktywów sektora bankowego Udział kredytów zagrożonych główne kategorie 1 1 1, 1,3% 1,1% 1, 11,3% 11,1% 11, 1, 8,% 7,7% 7,3% 7, 7,6% 3,%,8% 7,3%, 7,% 7,3%, konsumpcyjne MŚP duże przedsiębiorstwa mieszkaniowe Na koniec 3Q 16 r. jakość portfela kredytowego utrzymała się na stabilnym poziomie kw/kw (7,3%), przy widocznej poprawie kw/kw jakości kredytów dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. W porównaniu do sytuacji na koniec Q 16 r.: nieznacznie pogorszyła się: jakość portfela kredytów konsumpcyjnych (o,1 p.p. kw/kw), co wynikało z wzrostu portfela niepracujących kredytów konsumpcyjnych (6, r/r); może to wskazywać na dalszy wzrost wskaźnika niepracujących kredytów konsumpcyjnych w kolejnych okresach; jakość portfela kredytów mieszkaniowych w CHF (o,1 p.p. kw/kw) efekt wzrostu wartości kredytów zagrożonych, przy niewielkim poziomie nowej sprzedaży kredytów walutowych. KNF publikuje dane o adekwatności kapitałowej w ujęciu kwartalnym i ze znacznym opóźnieniem. Strona 6/7

7 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC WRZEŚNIA 16 R.) DEPARTAMENT STRATEGII BANKU Dyrektor Departamentu Magdalena Ramatowska t: ZESPÓŁ ANALIZ RYNKU I KONKURENCJI Kierownik Zespołu Elżbieta Sawicka t: Katarzyna Hyż t: Katarzyna Perkuszewska t: Łukasz Sieradzan-Sobolewski t: Aleksandra Wasilewska t: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, -515 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 6438; NIP: , REGON: ; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 5 PLN. Infolinia: opłaty zgodne z taryfą operatora Informacja: Strona 7/7

mld PLN zysk netto za 6 m-cy 2016

mld PLN zysk netto za 6 m-cy 2016 AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC CZERWCA 16 R.) W I półroczu 16 roku sektor bankowy w Polsce pozostawał nadal pod wpływem następujących czynników: korzystnej sytuacji makroekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (GRUDZIEŃ 2015) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji

AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (GRUDZIEŃ 2015) Departament Strategii Banku Zespół Analiz Rynku i Konkurencji W 215 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,5 mld PLN, co oznacza spadek o 27,6% r/r. Sektor bankowy pozostawał pod negatywnym wpływem upadłości w sektorze banków spółdzielczych, rekordowo niskiego

Bardziej szczegółowo

Zysk netto sektora bankowego. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 2016 R.) Departament Strategii Banku

Zysk netto sektora bankowego. AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 2016 R.) Departament Strategii Banku AKTUALNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM (NA KONIEC MAJA 216 R.) W okresie styczeń-maj 216 r. sektor bankowy wypracował zysk netto w wysokości 5,3 mld PLN, co oznacza wyhamowanie tempa spadku do 17% r/r (-1,1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Stopy zwrotu 12M z jednostek funduszy inwestycyjnych vs oprocentowanie depozytów bankowych W 1Q 216 r. stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków

Wyniki finansowe banków Wyniki finansowe banków R A P O R T M I E S I Ę C Z N Y PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZE TRENDY...2 W ciągu 12 miesięcy do września wynik netto wszystkich banków w Polsce wyniósł 13,4 mld zł, czyli był o 0,6

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY

RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY RYNEK FAKTORINGU VS RYNEK BANKOWY W 1H 17 r. był kontynuowany dwucyfrowy wzrost rynku u rozwój rynku u odbywał się w warunkach dobrej kondycji sektora przedsiębiorstw, w tym korzystnej sytuacji płynnościowej

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok. 14 lutego 2013 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2012 rok 14 lutego 2013 Rekordowy zysk netto Zysk netto od debiutu na GPW Zysk do podziału (mln zł) Zysk skonsolidowany Grupy (mln zł) 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo