Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu i Internetu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu i Internetu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady nabywania i obsługi obligacji skarbowych. 2 Określenia i skróty uŝyte w Regulaminie: 1) Obligacje obligacje skarbowe, oferowane w sieci sprzedaŝy detalicznej, dla których w Liście emisyjnym została wskazana moŝliwość składania dyspozycji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych; 2) List emisyjny - akt emisyjny wydawany przez Ministra Finansów zawierający szczegółowe warunki emisji Obligacji; 3) Rachunek Rejestrowy rejestr, na którym zapisywane są stany posiadania papierów wartościowych oraz operacje związane z papierami wartościowymi i rozliczeniami finansowymi; 4) Klient rezydent, pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada numer ewidencyjny PESEL; 5) DM PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie zwany równieŝ DM; 6) PSO Punkt SprzedaŜy Obligacji znajdujący się w oddziale Banku PKO BP S.A. lub Punkcie Obsługi Klienta DM PKO BP; 7) Call Center miejsce przyjmowania dyspozycji w zakresie sprzedaŝy i obsługi Obligacji za pośrednictwem telefonu; 8) Rachunek DM rachunek bankowy DM z identyfikacją dla kaŝdego Klienta prowadzony przez Oddział 6 PKO BP SA w Warszawie; 9) dzień ustalenia praw - dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji; 10) świadczenia pienięŝne środki z wykupu Obligacji oraz naleŝne odsetki; 1

2 11) data wpłynięcia środków pienięŝnych data wpłynięcia na Rachunek DM środków pienięŝnych na zakup Obligacji; 12) wartość zamawianych Obligacji iloczyn liczby zamawianych Obligacji i ceny sprzedaŝy określanej zgodnie z zapisami Listu emisyjnego; 13) Konto IKE-Obligacje Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) Dyspozycje telefoniczne są przyjmowane pod numerami telefonów: lub , od poniedziałku do soboty w godzinach (z wyjątkiem dni świątecznych). 2. Dyspozycje za pośrednictwem Internetu naleŝy składać pod adresem internetowym Klient zobowiązany jest stosować się do informacji oraz poleceń: 1) przekazywanych na stronie internetowej - w przypadku składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu, 2) pracownika Call Center - w przypadku składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu. 2. ZłoŜenie dyspozycji za pośrednictwem telefonu i Internetu, zwanych dalej systemami teleinformatycznymi, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz warunków emisji Obligacji zawartych w Listach emisyjnych. Rozdział 2. Zakres przedmiotowy 5 1. Za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Klient moŝne składać następujące dyspozycje: 1) zakupu Obligacji, 2) deponowania Obligacji na rachunku inwestycyjnym, z zastrzeŝeniem pkt 2, 3) przedterminowego wykupu Obligacji, 4) zamiany Obligacji, 2

3 5) zmiany niektórych danych, tj. numeru telefonu oraz adresu skrzynki poczty elektronicznej, 6) przelewu środków pienięŝnych na rachunek bankowy, 7) pozostawienia na Rachunku Rejestrowym świadczeń pienięŝnych z Obligacji (odsetki, środki z wykupu). 2. Dyspozycje deponowania Obligacji na rachunku inwestycyjnym, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, moŝna złoŝyć tylko łącznie z dyspozycją zakupu. 3. Obligacje zakupione za pośrednictwem telefonu lub Internetu moŝna zdeponować w terminie późniejszym, składając odpowiednią dyspozycję w domu maklerskim, w którym prowadzony jest rachunek inwestycyjny Klienta. 4. Klienci korzystający z pośrednictwa systemów teleinformatycznych mają moŝliwość sprawdzenia w szczególności: 1) na Rachunku Rejestrowym - stanu posiadania Obligacji oraz historii złoŝonych dyspozycji, 2) na Koncie IKE-Obligacje - stanu posiadania Obligacji. Rozdział 3. Rejestracja Klienta 6 1. Rejestracja Klienta i uaktywnienie dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych odbywa się wyłącznie w PSO. 2. W celu rejestracji Klient zobowiązany jest wskazać w szczególności: 1) PESEL, rachunek bankowy do wypłat, co najmniej jeden numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe matki oraz miejsce urodzenia w przypadku korzystania z Internetu, 2) PESEL, rachunek bankowy do wypłat, co najmniej jeden numer telefonu kontaktowego, imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe matki oraz miejsce urodzenia - w przypadku korzystania z telefonu. 3. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust.2 pkt 1) i 2) musi być rachunkiem prowadzonym na rzecz Klienta. DM nie ponosi odpowiedzialności za przelew środków na rachunek wskazany przez Klienta, naleŝący do osoby trzeciej. 4. W przypadku uaktywniania dostępu do Rachunku Rejestrowego za pomocą Internetu, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust.2 pkt 1) przesyłane jest hasło pierwszego logowania. Przy pierwszym logowaniu Klient dokonuje zmiany hasła. Wskazywane przez Klienta hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę i literę. 3

4 5. W przypadku uaktywniania dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem telefonu, Klient, podczas pierwszego kontaktu z Call Center, definiuje hasło, które musi zawierać od 5 do 8 cyfr. Rozdział 4. Zakup Obligacji 7 1. Warunkiem przyjęcia dyspozycji zakupu jest dysponowanie przez DM PKO BP liczbą Obligacji danej emisji do sprzedaŝy nie mniejszą, niŝ wskazana przez Klienta. 2. W dyspozycji zakupu Klient określa emisję, liczbę nabywanych Obligacji oraz przewidywaną datę wpłynięcia środków na Rachunek DM. 3. Klient korzystający z pośrednictwa Internetu, przed złoŝeniem dyspozycji zakupu danej emisji Obligacji na liczbę większą niŝ sztuk, powinien skontaktować się telefonicznie z pracownikiem DM, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do pod numerem telefonu Warunkiem realizacji dyspozycji zakupu jest wpłynięcie środków pienięŝnych na Rachunek DM w terminie nie dłuŝszym niŝ trzy dni robocze od daty złoŝenia dyspozycji. W przypadku składnia dyspozycji w dwóch ostatnich dniach roboczych prowadzenia sprzedaŝy danej emisji, termin ten jest odpowiednio krótszy - środki pienięŝne muszą wpłynąć najpóźniej w ostatnim dniu prowadzenia sprzedaŝy danej emisji. 5. Zakup Obligacji nastąpi z datą wpłynięcia środków pienięŝnych na Rachunek DM lub z datą złoŝenia dyspozycji zakupu, jeŝeli środki pienięŝne wpłynęły przed złoŝeniem dyspozycji. 6. JeŜeli opłacenie dyspozycji zakupu następuje na podstawie częściowych wpłat, datą zakupu Obligacji jest data wpłynięcia ostatniej kwoty niezbędnej do opłacenia złoŝonej dyspozycji zakupu. 7. Dyspozycja zakupu jest realizowana do: 1) wartości otrzymanych środków pienięŝnych w przeliczeniu na liczbę Obligacji, gdy wartość środków jest mniejsza od wartości zamawianych Obligacji, 2) wartości zamawianych Obligacji, gdy wartość środków pienięŝnych jest równa lub większa od wartości zamawianych Obligacji. 8. W przypadku złoŝenia kilku dyspozycji zakupu, dyspozycje realizowane są z zachowaniem kolejności składania. 9. W przypadku złoŝenia dyspozycji zakupu Obligacji nowej emisji i wpływu środków na Rachunek DM przed rozpoczęciem sprzedaŝy, zakup nastąpi pierwszego dnia sprzedaŝy nowej emisji. 4

5 10. W przypadku wpływu środków na Rachunek DM po zakończeniu sprzedaŝy danej emisji Obligacji Klient moŝe złoŝyć dyspozycję zakupu Obligacji nowej emisji bądź dyspozycję przelewu środków na rachunek bankowy. 11. Kwota stanowiąca róŝnicę pomiędzy wartością wpłaconych środków pienięŝnych a wartością zakupionych Obligacji pozostaje na Rachunku Rejestrowym do czasu złoŝenia przez Klienta dyspozycji przelewu bądź kolejnego zakupu Obligacji. 12. Klient składający dyspozycję zakupu za pośrednictwem Internetu otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji dyspozycji lub informację o jej anulowaniu. 13. Nie przydziela się ułamkowych części Obligacji. 14. Dyspozycje nieopłacone w terminie ulegają anulowaniu. 15. Zawarta transakcja zakupu Obligacji jest nieodwołalna. Rozdział 5. Pisemne potwierdzenia zakupu W przypadku zakupu Obligacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Klient ma moŝliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego nabycie Obligacji. 2. Odbiór pisemnego potwierdzenia zakupu moŝe nastąpić w dowolnym PSO, jednak nie wcześniej niŝ piątego dnia roboczego od dnia złoŝenia dyspozycji zakupu. 3. Dla Obligacji deponowanych na rachunku inwestycyjnym potwierdzenia zakupu nie są wydawane. Rozdział 6. Wypłata świadczeń z Obligacji oraz dysponowanie środkami pienięŝnymi 9 1. Środki pienięŝne z tytułu odsetek, wykupu oraz rozliczenia zamiany Obligacji są automatycznie przekazane przez DM na rachunek bankowy Klienta (z zastrzeŝeniem ust.2). 2. Klient moŝe uaktywnić dyspozycję pozostawienia środków pienięŝnych, o których mowa w ust.1, na Rachunku Rejestrowym. 5

6 3. W przypadku wskazanym w ust.2 Klient moŝe złoŝyć dyspozycję zakupu Obligacji lub przelewu środków pienięŝnych na rachunek bankowy (kwota przelewu nie moŝe być większa niŝ wysokości środków potwierdzonych wyciągiem bankowym). 4. Dyspozycja przelewu środków pienięŝnych, o której mowa w ust.3 realizowana jest przez DM nie później niŝ w pierwszym dniu roboczym po dniu jej złoŝenia. 5. Klient ma prawo do złoŝenia jednej dyspozycji przelewu środków pienięŝnych w danym dniu. 6. ZłoŜona dyspozycja przelewu środków pienięŝnych jest nieodwołalna. 7. Środki pienięŝne znajdujące się na Rachunku Rejestrowym, z innych tytułów niŝ wskazane w ust. 1, pozostają na Rachunku Rejestrowym do dyspozycji Klienta. 8. Środki naleŝne z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji, zgodnie z zapisami Listu emisyjnego, przekazywane są wyłącznie na rachunek bankowy Klienta. Uaktywnienie dyspozycji pozostawienia środków pienięŝnych na Rachunku Rejestrowym nie wpływa na sposób realizacji wypłaty z tytułu przedterminowego wykupu Obligacji. 9. ZłoŜona dyspozycja pozostawienia środków pienięŝnych na Rachunku Rejestrowym obejmuje te świadczenia z Obligacji (wykup oraz wypłatę odsetek), dla których dzień ustalenia praw przypada najwcześniej w dniu złoŝenia dyspozycji. 10. Odwołanie dyspozycji pozostawienia środków pienięŝnych na Rachunku Rejestrowym, obejmuje te świadczenia z Obligacji (wykup oraz wypłatę odsetek), dla których dzień ustalenia praw przypada najwcześniej w dniu złoŝenia dyspozycji. 11. W przypadku wskazania rachunku bankowego prowadzonego przez bank mający siedzibę za granicą lub rachunku walutowego, koszty opłat przekazania środków pienięŝnych na ten rachunek potrącane są z wypłacanych środków. 12. Środki pienięŝne znajdujące się na Rachunku Rejestrowym nie są oprocentowane. Rozdział 7. Przedterminowy wykup Dyspozycję przedterminowego wykupu Obligacji Klient moŝe złoŝyć : 1) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, 2) w PSO. 2. W dyspozycji Klient zobowiązany jest określić emisję i liczbę przedterminowo wykupywanych Obligacji. 6

7 3. Dyspozycja przedterminowego wykupu Obligacji jest nieodwołalna. 4. Środki pienięŝne przekazywane są na rachunek bankowy posiadacza Obligacji. Rozdział 8. Zamiana Obligacji Dyspozycję zakupu Obligacji w drodze zamiany Klient moŝe złoŝyć : 1) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, 2) w PSO. 2. W dyspozycji Klient zobowiązany jest określić emisję oraz liczbę zamawianych lub zamienianych Obligacji. 3. Dyspozycja zakupu Obligacji w drodze zamiany jest nieodwołalna. Rozdział 9. Informacja o stanie Konta IKE-Obligacje MoŜliwość dostępu do informacji o Koncie IKE-Obligacje mają Klienci spełniający poniŝsze kryteria: 1) posiadają otwarte Konto IKE-Obligacje prowadzone przez DM, 2) posiadają uaktywniony dostęp do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. 2. Prezentowane informacje o Koncie IKE-Obligacje dotyczą: 1) liczby Obligacji zgromadzonych na Koncie IKE-Obligacje w podziale na poszczególne emisje, 2) wartości Obligacji zgromadzonych na Koncie IKE-Obligacje, 3) stanu środków pienięŝnych na Koncie IKE-Obligacje, 4) maksymalnej wartości limitu wpłat na konto IKE w danym roku, 5) limitu wpłat na Konto IKE-Obligacje pozostałego do wykorzystania w bieŝącym roku, 6) wysokości opłaty za prowadzenie Konta IKE-Obligacje. 7

8 Rozdział 10. Inne dyspozycje 13 Inne dyspozycje, nie określone w Regulaminie, w szczególności zmiana rachunku bankowego, zmiana danych osobowych oraz dyspozycje wydania zaświadczeń mogą zostać złoŝone wyłącznie w PSO. Rozdział 11. Odpowiedzialność Dyspozycje składane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych mogą nie zostać przyjęte przez DM PKO BP w przypadku: 1) trudności telekomunikacyjnych w uzyskaniu połączenia z systemem informatycznym słuŝącym do obsługi obligacji lub pracownikiem Call Center, 2) przerwania połączenia, 3) zakłóceń telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, 4) innych zdarzeń i zakłóceń niezaleŝnych od DM PKO BP 2. DM PKO BP ma prawo do przerwania przyjmowania dyspozycji w sytuacji jeŝeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące toŝsamości osoby składającej dyspozycję, stwarzającej moŝliwość błędnej identyfikacji Klienta lub błędnego odczytania treści składanej dyspozycji. 3. DM PKO BP moŝe odmówić przyjęcia dyspozycji w sytuacji awarii urządzeń technicznych, sprzętu nagrywającego lub z powodu innych przyczyn technicznych. W tej sytuacji DM PKO BP podejmie niezwłoczne starania, aby usuwać przyczyny braku moŝliwości składania dyspozycji. 4. Klient jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy swojego hasła i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki uŝycia go przez osoby nieuprawnione. Rozdział 12. Reklamacje Reklamacje związane z korzystaniem z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu i Internetu Klient składa w DM PKO BP niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu będącym podstawą reklamacji, nie później jednak niŝ w ciągu 30 dni od zdarzenia. 2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, wraz ze stosownymi dokumentami uzasadniającymi reklamację i zawierać dokładny opis stwierdzonej nieprawidłowości oraz określenie roszczeń w stosunku do DM PKO BP. 8

9 3. DM PKO BP dopuszcza moŝliwość złoŝenia reklamacji za pośrednictwem urządzeń technicznych, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Call Center, o ile do rozpatrzenia reklamacji nie jest niezbędne przekazanie dokumentów. 4. Reklamacje niezawierające danych pozwalających na identyfikację osoby wnoszącej pozostawia się bez rozpoznania. 5. DM PKO BP rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania. 6. W przypadku spraw wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin rozpatrzenia reklamacji moŝe ulec wydłuŝeniu, w takim przypadku DM PKO BP informuje Klienta o tym fakcie, wskazując termin rozpatrzenia reklamacji. Rozdział 13. Postanowienia końcowe 16 Klient dokonujący zakupu Obligacji przyjmuje do wiadomości, Ŝe zgodnie z: 1. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm): 1) administratorem danych jest Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, jako Agent emisji, przetwarza dane na podstawie umowy z Ministrem Finansów ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 20, poz. 1577) - DM PKO BP oferując dostęp do rachunków za pośrednictwem systemów teleinformatycznych spełnia wymogi w zakresie przedstawienia Klientowi informacji o przechowywanych i rejestrowanych aktywach Klient składający dyspozycję za pośrednictwem telefonu wyraŝa zgodę na nagrywanie całości rozmowy. 2. Dyspozycję składaną za pośrednictwem telefonu uwaŝa się za przyjętą po powtórzeniu przez pracownika Call Center dyspozycji Klienta, uzyskaniu akceptacji Klienta i po stwierdzeniu przez pracownika, Ŝe dyspozycja została przyjęta. Jako wiąŝącą przyjmuje się treść dyspozycji powtórzoną przez pracownika. 9

10 3. Treść nagranej dyspozycji telefonicznej jest poufna i moŝe być wykorzystana wyłącznie jako dowód złoŝenia dyspozycji lub prawidłowości jej wykonania z wyłączeniem przypadków, określonych w odrębnych przepisach prawa. 4. Z wyłączeniem przelewu o którym mowa w Rozdziale 6 9 pkt 10 Regulaminu za złoŝone dyspozycje oraz zawarte transakcje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, DM nie obciąŝa Klienta Ŝadnymi prowizjami i opłatami, 5. Koszty połączeń telekomunikacyjnych oraz przesłania środków pienięŝnych na Rachunek DM ponosi Klient Niniejszy Regulamin moŝe ulec zmianom. 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w Ŝycie w następnym dniu po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie 3. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu powinien złoŝyć dyspozycję zablokowania dostępu do Rachunku Rejestrowego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych W sprawach nieokreślonych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaŝy detalicznej (Dz. U. Nr 237, poz. 1573) oraz Listy emisyjne Obligacji, wydawane przez Ministra Finansów. 2. Regulamin został zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów Regulamin, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego, ma charakter wiąŝący. 2. Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2011 roku. 10

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 5 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 6 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo