R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A."

Transkrypt

1 R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.

2 . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. zwany dalej Regulaminem, określa warunki udostępniania przez Bank Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 Klientom Biznesowym oraz zakres i zasady korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 przez uprawnionych Użytkowników. 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bank - Bank Polska Kasa Opieki S.A., 2) jednostka Banku oddział lub filia Banku, 3) Klient / Klient Biznesowy podmiot krajowy (rezydent) lub podmiot zagraniczny (nierezydent) będący: a) osobą fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, b) spółką osobową lub kapitałową, c) inną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną lub zdolność prawną zakwalifikowany, zgodnie z obowiązującymi w Banku kryteriami segmentacyjnymi, do kategorii Klientów Biznesowych (firm małych lub mikro). 4) Umowa Umowa o korzystanie z Bankowości Elektronicznej PekaoFirma24 lub Umowa kompleksowa, 5) Umowa kompleksowa Umowa kompleksowa o prowadzenie Pakietu Mój Biznes (w dowolnej wersji), 6) Umowa o korzystanie z Bankowości Elektronicznej PekaoFirma24 Umowa będąca podstawą udostępnienia Klientowi Biznesowemu Systemu Bankowości Internetowej PekaoFirma24 i Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, 7) Karta Posiadacza Pakietu dokument będący częścią Umowy kompleksowej Pakietów Mój Biznes, który zawiera podstawowe informacje o Kliencie oraz służy do określenia uprawnień Użytkowników korzystających z Systemu Bankowości Internetowej PekaoFirma24 oraz Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, 8) Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 - usługa świadczona pod numerami: oraz (22) pozwalająca na uzyskiwanie informacji o rachunkach bankowych Klienta Biznesowego, składanie dyspozycji do tych rachunków oraz zarządzanie dostępem do Systemu Bankowości Internetowej PekaoFirma24, 9) System Bankowości Internetowej PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych / System PekaoFirma24 usługa polegająca na zapewnieniu Klientom Biznesowym dostępu do informacji o produktach i usługach bankowych, a także umożliwiająca Klientom dostęp do ich rachunków bankowych prowadzonych w Banku, w celu realizowania dyspozycji płatniczych oraz innych zleceń składanych za pośrednictwem sieci Internet, oferowana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., 10) Użytkownik osoba fizyczna upoważniona przez Klienta Biznesowego do korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 w imieniu i na rzecz tego Klienta, wymieniona w treści Dyspozycji konfiguracji lub Karcie Posiadacza Pakietu (również osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek będąca Klientem Biznesowym); Użytkownikiem upoważnionym do telefonicznego składania zleceń powodujących obciążenie rachunku Klienta Biznesowego może być wyłącznie osoba posiadająca prawo jednoosobowego dysponowania rachunkiem Klienta Biznesowego (pełnomocnik rodzajowy, osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek będąca Klientem Biznesowym), 11) hasło startowe jednorazowe (tymczasowe) hasło do logowania w Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika, wydane Klientowi Biznesowemu przez Bank w ramach pakietu startowego lub przesłane Użytkownikowi na numer telefonu zaufanego w formie wiadomości SMS, 12) pakiet startowy koperta oznaczona indywidualnym numerem, zawierająca jednorazowe (tymczasowe) hasło do logowania w Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, wydawana 1

3 przez Bank po podpisaniu Umowy lub w przypadku konieczności odblokowania dostępu Użytkownika do systemu (zablokowanego np. z powodu zapomnienia / utraty hasła), 13) telefon zaufany numer telefonu komórkowego wskazany Bankowi przez użytkownika Sytemu PekaoFirma24 w celu otrzymywania wiadomości SMS zawierających kody autoryzacyjne oraz hasła startowe, 14) kod PIN do identyfikacji w serwisie automatycznym (IVR) osobisty numer identyfikacyjny ustalony przez Użytkownika podczas rozmowy aktywacyjnej do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, wymagany do identyfikacji Użytkownika w trakcie późniejszego korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, 15) identyfikator unikalny, indywidualny dla każdego Użytkownika ciąg znaków numerycznych, wygenerowany i przydzielony Użytkownikowi przez Bank, stanowiący jeden z elementów identyfikacji Użytkownika (obok kodu PIN) wymaganych w trakcie kolejnych logowań do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, 16) hasło do autoryzacji zleceń telefonicznych hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu PekaoFirma24 służące do autoryzacji transakcji zlecanych drogą telefoniczną, 17) Infolinia PekaoFirma24 (o numerze i (22) ) zespół specjalistów udzielających telefonicznie Użytkownikom informacji i wyjaśnień w zakresie funkcjonowania Bankowości Elektronicznej PekaoFirma24. 18) dzień roboczy każdy dzień, z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w których Bank prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji oraz innych zleceń i czynności objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, 19) transakcja płatnicza zainicjowany przez Klienta transfer środków pieniężnych wykonany na podstawie zlecenia płatniczego, 20) unikatowy identyfikator numer rachunku bankowego klienta będącego odbiorcą lub płatnikiem transakcji płatniczej stosowany w polskim (format NRB) lub międzynarodowym (format IBAN) systemie numeracji rachunków, do oznaczenia i jednoznacznej identyfikacji rachunku prowadzonego przez Bank lub innego dostawcę (w rozumieniu Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych), 21) zlecenie płatnicze dyspozycja skierowana do Banku, zawierająca polecenie wykonania transakcji płatniczej, 22) autoryzacja wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 23) Dyspozycja konfiguracji Dyspozycja konfiguracji Systemu PekaoFirma24 określająca uprawnienia Użytkowników Systemu PekaoFirma24 lub Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, schematy akceptowania zleceń przez Użytkowników oraz rodzaje rachunków i zakres transakcji dostępnych za pośrednictwem Systemu PekaoFirma Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 jest świadczona za pośrednictwem serwisu automatycznego lub za pośrednictwem konsultantów (pracowników Infolinii PekaoFirma24). 2. Dostęp do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 wymaga posiadania aparatu telefonicznego z wybieraniem tonowym. 4. W ramach Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 Użytkownik ma możliwość 1) w serwisie automatycznym: a) sprawdzenia salda rachunku bieżącego Klienta Biznesowego, b) uzyskania informacji o ostatnich 9 transakcjach zrealizowanych na rachunku bieżącym Klienta Biznesowego, c) dokonania zmiany kodu PIN Użytkownika, d) zlecenia zablokowania dostępu do Systemu PekaoFirma24, e) ustalenia nowego hasła startowego do Systemu PekaoFirma24 i odblokowania dostępu do tego systemu, 2) za pośrednictwem konsultanta: a) uzyskania pomocy związanej z obsługą Systemu PekaoFirma24, b) aktywowania dostępu do serwisu automatycznego Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, c) zlecenia wykonania przelewu krajowego w złotych, w tym przelewu do ZUS i US, d) zlecenia wykonania przelewu wewnętrznego (na inny rachunek Klienta Biznesowego prowadzony w Banku), 2.

4 e) zlecenia zablokowania / odblokowania dostępu do Systemu PekaoFirma24, f) aktywowania / zablokowania klucza do podpisu elektronicznego Użytkownika, g) zgłaszania nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Bankowości Elektronicznej PekaoFirma Bank zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu czynności i transakcji możliwych do wykonania przez Klienta w ramach Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, jak również do ograniczenia zakresu tych czynności lub transakcji, w szczególności w przypadku zmian: 1) rozwiązań technicznych, 2) w ogólnie obowiązujących przepisach prawa lub 3) w ofercie Banku. 2. Informację o zmianach w zakresie transakcji i czynności realizowanych za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 oraz o terminie ich wprowadzenia Bank podaje do wiadomości Klientów na stronach internetowych Banku, w formie wiadomości wyświetlanych Użytkownikowi po zalogowaniu do systemu PekaoFirma24, w Oddziałach Banku oraz za pośrednictwem Infolinii PekaoFirma Rozszerzenie zakresu czynności i transakcji możliwych do wykonania przez Klienta za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 4. Klient Biznesowy poprzez skorzystanie z nowego zakresu czynności i transakcji akceptuje zmiany, o których mowa w ust. 3, i upoważnia Bank do pobierania opłat i prowizji z tytułu rozszerzonego ich zakresu na zasadach określonych w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów Biznesowych (małe i mikro firmy). 5. Zmiany polegające na ograniczeniu czynności i transakcji możliwych do wykonania przez Klienta za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 obowiązują od daty ich wprowadzenia, o ile Klient nie wypowie Umowy w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu, w sposób określony w Umowie, informacji o zmianach. Rozdział 2 Ustalenie zasad dostępu i zakresu korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma Klient korzysta z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 za pośrednictwem upoważnionych, działających w jego imieniu i na jego rzecz Użytkowników, wskazanych w Dyspozycji konfiguracji lub Karcie Posiadacza Pakietu, złożonych w Banku przed aktywacją dostępu do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma Klient może ustalić dowolną liczbę Użytkowników upoważnionych do korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, z zastrzeżeniem ust Użytkownicy upoważnieni do korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 muszą jednocześnie posiadać uprawnienia w zakresie dostępu do Systemu Bankowości Internetowej PekaoFirma24 (określone przez Klienta w Dyspozycji konfiguracji lub w Karcie Posiadacza Pakietu). 7. W przypadku, gdy osoba wskazana w Dyspozycji konfiguracji lub Karcie Posiadacza Pakietu nie jest wymieniona w złożonej przez Klienta w Banku Karcie wzorów podpisów - lub zakres uprawnień określony dla tej osoby w Karcie wzorów podpisów nie obejmuje wszystkich czynności przewidzianych dla Użytkownika - nadanie Użytkownikowi uprawnień do korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 jest równoznaczne z udzieleniem mu pełnomocnictwa do dokonywania, w imieniu i na rzecz Klienta, czynności określonych dla Użytkowników w Regulaminie Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A.. 8. W dowolnym momencie obowiązywania Umowy Klient może, poprzez złożenie nowej Dyspozycji konfiguracji lub w innej formie uzgodnionej z Bankiem, wystąpić o zmianę ustanowionych uprzednio Użytkowników Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24.. 3

5 . Rozdział 3 Warunki udostępnienia Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 9. Udostępnienie Klientowi Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: 1) posiadania rachunku bieżącego lub pomocniczego w Banku, 2) zawarcia Umowy, 3) złożenia Dyspozycji konfiguracji lub Karty Posiadacza Pakietu, 4) uprzedniej aktywacji dostępu do Systemu Bankowości Internetowej PekaoFirma24, 5) dokonania aktywacji dostępu do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 przez poszczególnych Użytkowników. 10. Aktywacja dostępu do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 następuje odrębnie dla każdego Użytkownika, w trakcie jego pierwszego połączenia z numerem lub (22) i wymaga: 1) poprawnego wprowadzenia identyfikatora, 2) posiadania aktywnego Pakietu Startowego lub hasła startowego przypisanego do kanału telefonicznego, 3) ustalenia osobistego kodu PIN, który łącznie z identyfikatorem będzie umożliwiał identyfikację Użytkownika w trakcie kolejnych logowań. Rozdział 4 Zasady bezpieczeństwa oraz korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 ma zastosowanie do: 1) rachunku bankowego (dostępnego wyłącznie w serwisie automatycznym) wskazanego przez Klienta w Dyspozycji konfiguracji lub Karcie Posiadacza Pakietu oraz 2) rachunków bankowych wskazanych przez Klienta w Dyspozycji konfiguracji (dostępnych za pośrednictwem konsultanta Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24) Identyfikacja uprawnień Użytkownika korzystającego z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 odbywa się na podstawie wprowadzonego przez tego Użytkownika identyfikatora oraz osobistego kodu PIN. 2. Użytkownicy Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 są zobowiązani z należytą starannością chronić instrumenty służące do ich identyfikacji (identyfikator i osobisty kod PIN, hasło do autoryzacji zleceń telefonicznych) oraz skutecznie zabezpieczać je przed dostępem osób trzecich. W szczególności są zobowiązani nie przechowywać razem w formie jawnej identyfikatora i kodu PIN, a także hasła do autoryzacji zleceń telefonicznych. 3. Użytkownik powinien niezwłocznie zlecić Bankowi blokadę dostępu do usługi Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 w przypadku: 1) ujawnienia osobom trzecim kodu PIN, identyfikatora lub hasła do autoryzacji zleceń telefonicznych, 2) wystąpienia podejrzeń lub stwierdzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie któregokolwiek z instrumentów identyfikacyjnych ustalonych dla danego Użytkownika, 3) zagubienia lub kradzieży pakietu startowego (przed jego wykorzystaniem). Blokada dostępu do usługi może być dokonana za pośrednictwem dowolnej jednostki Banku (Oddział / filia) lub za pośrednictwem Infolinii PekaoFirma24, przy zachowaniu określonej procedury (nie podawanej do wiadomości ze względów bezpieczeństwa). 4. Ponowne uzyskanie przez Użytkownika dostępu do usługi Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 jest możliwe: 1) po wydaniu temu Użytkownikowi przez Bank nowego pakietu startowego, na pisemny wniosek Klienta lub Użytkownika złożony w jednostce Banku, 2) po wygenerowaniu nowego hasła startowego wysyłanego Użytkownikowi na numer telefonu zaufanego w postaci wiadomości SMS, na pisemny wniosek Klienta lub Użytkownika złożony w Banku. 4

6 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta lub Użytkownika osobom trzecim danych niezbędnych do korzystania z usługi Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 i składania zleceń płatniczych lub dyspozycji Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN Użytkownika lub trzykrotne błędne podanie hasła do autoryzacji zleceń telefonicznych powoduje zablokowanie dostępu do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma Bank zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 w przypadku: 1) obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, 2) podejrzenia nieuprawnionego użycia Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 3. O fakcie zablokowania dostępu do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 Bank niezwłocznie informuje Klienta. 4. Bank może odstąpić od informowania Klienta o blokadzie, jeżeli ze względów bezpieczeństwa poinformowanie jest nieuzasadnione. 5.Ponowne uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 następuje : 1) trybie określonym w 12 ust. 4 jeśli dostęp został zablokowany w wyniku trzykrotnego błędnego podania hasła do autoryzacji zleceń telefonicznych lub w przypadku o którym mowa w ust 2, 2) w trybie określonym w 12 ust. 4 lub po odblokowaniu za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej PekaoFirma24 jeżeli zablokowanie dostępu do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 nastąpiło w wyniku trzykrotnego błędnego wprowadzenie kodu PIN Klienta i Użytkowników obowiązuje zakaz wykorzystywania Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Klient oraz Użytkownicy są zobowiązani do nieujawniania informacji o działaniu Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, których ujawnienie może spowodować brak mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych zleceń i wiadomości. 15. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie użytkowania Bankowosci Telefonicznej PekaoFirma24 dostępne są pod numerem Infolinii PekaoFirma , (22) Rozdział 5 Składanie i realizacja dyspozycji za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma Zlecenie płatnicze lub dyspozycja dotycząca pozostałych czynności bankowych złożona przez pozytywnie zidentyfikowanego Użytkownika za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 oraz pozytywnie autoryzowana (w przypadku zleceń lub dyspozycji wymagających autoryzacji) jest traktowana jak pisemna dyspozycja osoby uprawnionej do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Klienta. 2. Bank nie realizuje dyspozycji w przypadku negatywnej weryfikacji instrumentów służących do autoryzacji dyspozycji Użytkownika Dyspozycje złożone za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, ustalonymi w odrębnie zawartych umowach między Klientem a Bankiem oraz w Regulaminach określających warunki wykonywania transakcji i zleceń, których dotyczą. 2. Do transakcji realizowanych za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 mają zastosowanie obowiązujące w Banku przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 3. Do operacji na rachunkach bankowych dokonywanych w innej walucie niż waluta rachunku stosuje się kursy kupna lub sprzedaży walut ustalane przez Bank w odrębnych przepisach. 5.

7 Realizacja zleceń płatniczych oraz dyspozycji złożonych za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 następuje automatycznie, z zastrzeżeniem ust W przypadku zleceń płatniczych, które ze względu na swoje indywidualne cechy w ocenie Banku są transakcjami podwyższonego ryzyka, Bank zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej telefonicznej autoryzacji tych zleceń. Termin realizacji zlecenia jest liczony od momentu uzyskania dodatkowej autoryzacji a w przypadku jej braku Bank jest uprawniony do odmowy wykonania płatności. O odmowie Klient jest informowany za pośrednictwem Systemu PekaoFirma W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przyjęcie lub wykonanie dyspozycji (np.: awarii urządzeń nagrywających) Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji. 19. Bank potwierdza zrealizowane operacje wyciągami z rachunków bankowych, których dyspozycje dotyczą. Zasady sporządzania wyciągów bankowych określają umowy będące podstawą prowadzenia rachunków bankowych Klienta Biznesowego Klient jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania stanu swoich rachunków, poprawności wykonania transakcji płatniczych oraz pozostałych czynności zleconych za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 i niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. 2. Warunki składania reklamacji dotyczących transakcji płatniczych regulują odpowiednio: 1) regulamin Rachunki bankowe dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A, 2) Regulamin przekazów w obrocie dewizowym dla klientów korporacyjnych i biznesowych, 3) Regulamin kart płatniczych wydawanych Klientom Biznesowym Banku Pekao S.A.. 3. Klient /Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą pozostałych czynności zlecanych za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 lub funkcjonowania Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 w dowolnej wybranej przez siebie jednostce Banku. Użytkownik może złożyć reklamację również za pośrednictwem autoryzowanych kanałów elektronicznych. 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Bank niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od daty ich wpływu do Banku, z zastrzeżeniem ust Termin rozpatrywania reklamacji może być dłuższy niż określony w ust. 4 w przypadku reklamacji wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i dodatkowych uzgodnień, o czym Bank informuje Klienta/Użytkownika. Maksymalny termin rozpatrywania reklamacji wynosi 1 miesiąc od daty wpływu do Banku. 6. Odpowiedź na reklamacje jest udzielana telefonicznie lub w formie pisemnej, zgodnie z dyspozycją Klienta/Użytkownika. Rozdział 6 Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. 2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej: 1) w drodze pisemnego wypowiedzenia przez jedną ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem 23 lub 2) za porozumieniem stron. 3. Wypowiedzenie Umowy w części dotyczącej Systemu Bankowości Internetowej PekaoFirma24 jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 4. Okres wypowiedzenia Umowy jest liczony od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało doręczone wypowiedzenie jednej ze stron. 5. Po upływie ostatniego dnia okresu wypowiedzenia dostęp do rachunków bankowych Klienta za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 zostaje zablokowany. 22. Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, do których w szczególności należą: 1) korzystanie przez Klienta i/lub Użytkowników z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 niezgodnie z warunkami Umowy, 2) zmiana funkcjonalności Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, uniemożliwiająca kontynuowanie Umowy na dotychczasowych warunkach, 6

8 3) nieprzestrzeganie przez Klienta i/lub Użytkowników postanowień innych umów zawartych z Bankiem, 4) wypowiedzenie przez Klienta lub Bank umowy rachunku bankowego wskazanego jako rachunek do pobierania prowizji i opłat związanych z udostępnieniem i użytkowaniem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 lub zajęcie tego rachunku przez organ egzekucyjny, 5) wycofanie Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 z oferty Banku. 23. Wypowiedzenie przez Klienta lub Bank umowy rachunku bankowego wskazanego w Umowie jako rachunek do pobierania prowizji i opłat związanych z udostępnieniem i użytkowaniem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy. W takim przypadku okres wypowiedzenia Umowy upływa z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy rachunku bankowego.. Rozdział 7 Postanowienia końcowe 24. Bank zapewnia Klientowi podstawowe, niezbędne wsparcie techniczne i informacyjne w zakresie korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i sieci telekomunikacyjnej u Klienta oraz sieci operatorów zewnętrznych, a także działaniami Klienta lub Użytkowników niezgodnymi z Umową lub z obowiązującymi przepisami prawa. 26. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do korzystania z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 wyłącznie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym mają możliwość korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Bank do rachunków bieżących Do Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o usługach płatniczych zawarte w: 1) dziale II Ustawy o usługach płatniczych, 2) art , art. 40 ust. 3 i 4,art. 44 ust.2, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art , art. 51 oraz art W miejsce przepisów wyłączonych zgodnie z ust. 1 wchodzą postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu Rachunki bankowe dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A, Regulaminu przekazów w obrocie dewizowym dla klientów korporacyjnych i biznesowych, Regulaminu kart płatniczych wydawanych Klientom Biznesowym Banku Pekao S.A., innych umów i uregulowań odrębnych Banku Bank zastrzega sobie prawo do ograniczeń w realizacji dyspozycji Klienta Biznesowego polegających na zmianie: czasu dostępności Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, czasu realizacji dyspozycji lub czasowego zawieszania obsługi w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Jeżeli awaria nastąpiła z przyczyn niezależnych od Banku, Bank zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki wynikłe z ograniczeń w obsłudze. 2. Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty powstałe na skutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych. 29. Za korzystanie z Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24, w tym za realizację poszczególnych dyspozycji zleconych za jej pośrednictwem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie ze stawkami określonymi w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów Biznesowych (małe i mikro firmy) Za realizację transakcji zleconych za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej PekaoFirma24 Bank pobiera opłaty i prowizje bez odrębnej dyspozycji Klienta w tej sprawie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, kwotą zbiorczą obejmującą wszystkie zrealizowane zlecenia. 7

9 2. Prowizje i opłaty, o których mowa w ust.1, są pobierane przez Bank w ciężar rachunku bankowego, z którego zostały zrealizowane zlecenia lub z rachunku wskazanego jako rachunek do pobierania opłat. 3. Klient zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku bankowym środków w odpowiedniej wysokości. W przypadku, gdy w dniu pobrania przez Bank prowizji / opłaty Klient nie zapewni na rachunku bankowym środków w odpowiedniej wysokości, należność Banku z tytułu należnych prowizji / opłat zostanie pobrana przez Bank z pierwszych wpływów na ten rachunek Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku zmiany Regulaminu Bank doręcza Klientowi drogą korespondencyjną lub bezpośrednio przez pracownika Banku nowy tekst Regulaminu lub zawiadomienie określające zmiany Regulaminu, wraz z datą wejścia w życie tych zmian. 2. Bank może informować Klientów o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną w formie komunikatu w Systemie Bankowości Internetowej PekaoFirma24 umożliwiając Klientowi zapoznanie się się z treścią zmienionego Regulaminu lub z zawiadomieniem o zmianach Regulaminu poprzez skorzystanie z linku dołączonego do treści komunikatu umieszczonego w Systemie Bankowości Internetowej PekaoFirma24 wraz z podaniem dnia wejścia w życie tych zmian. Za dzień doręczenia zmienionego Regulaminu lub zawiadomienia o zmianach Regulaminu uważa się dzień, w którym komunikat został wyświetlony w Systemie Bankowości Internetowej PekaoFirma24, umożliwiając Klientowi w wyżej wymienionym trybie zapoznanie się z treścią zmienionego Regulaminu lub zmianami Regulaminu. 3. Klient jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiednio nowego tekstu Regulaminu lub zawiadomienia o zmianie Regulaminu lub komunikatu w Systemie Bankowości Internetowej PekaoFirma24, o których mowa w ust.1 i 2, do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie akceptuje wprowadzonych zmian i wypowiada Umowę. Niezłożenie takiego oświadczenia w powyższym terminie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na nowe brzmienie Regulaminu. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 8

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo Załącznik Nr1 do Uchwały Nr 36/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia19.08.2015r Instrukcja świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usługi bankowości elektronicznej ebo Wąchock 2015 1

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego 2012-01-30 Regulamin usługi Wyciągi elektroniczne w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, sierpień 2011 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uruchomienie usługi... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOME BANKINGU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, dn. 2011-01-13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1.... 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik do Uchwały Nr 186/2012 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12.06.2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2011 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12 stycznia 2011r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z dnia 12.03.2010r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 Określenia używane w Regulaminie korzystania z bankowości elektronicznej przez klientów instytucjonalnych (dalej Regulamin),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Słownik Platforma transakcyjna udostępniony przez ING Securities S.A. system internetowy służący do odbioru notowań, handlu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ INTERNET W SYSTEMIE IB DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻORACH Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30 czerwca 2015r. nr 48/B/2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay udostępnianej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna posiadaczom Eurokonta korzystającym z Pekao24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej System EBO dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej System EBO dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Gorzycach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 82/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorzycach z dnia 5 listopada 2015 roku Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej System EBO dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ESKOK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ESKOK SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ESKOK Powyższy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu SKOK Kwiatkowskiego nr 8 z dnia 04.10.2012

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/ V/ 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie z dnia 7 maja 2013 roku Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Udostępnienie usług bankowości elektronicznej oraz nadanie uprawnień

Bardziej szczegółowo