OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1, kod pocztowy , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy 5.000,00. Potwory Sp. z o.o. jest organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych i posiada zaświadczenie wydane przez Wojewodę Mazowieckiego o wpisaniu Spółki do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1194 (dalej jako ORGANIZATOR). Przed podpisaniem umowy prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją Warunków przedstawionych poniżej. I. ZAWARCIE UMOWY 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej następuje poprzez podpisanie umowy przez ORGANIZATORA (lub jego agenta) i Klienta po wpłaceniu, zgodnie z postanowieniami umowy lub niniejszych Warunków, zaliczki lub pełnej ceny imprezy (dalej jako Umowa). 2. Każdy Klient podpisuje Umowę osobiście, w przypadku osoby niepełnoletniej Umowę podpisuje jej prawny opiekun. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Osoba podpisująca Umowę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy. W przypadku dokonywania zmian w podpisanej Umowie osoba podpisująca zmianę Umowy oświadcza, że działa na podstawie ważnego pełnomocnictwa, które nie zostało odwołane. Poprzez podpisanie Umowy Klient oświadcza, że otrzymał i akceptuje Warunki uczestnictwa, Ważne informacje dodatkowe i Informacje o warunkach ubezpieczenia. 3. Osoba upoważniona, o której mowa powyżej, oświadcza, że zgłoszenie osób wskazanych w zamówieniu zbiorowym poprzez podanie ich danych osobowych przy podpisywaniu Umowy, nastąpiło po zapoznaniu się tych osób z obowiązującymi Warunkami uczestnictwa, Ważnymi informacjami dodatkowymi, Informacjami o warunkach ubezpieczenia i złożeniu przez te osoby względem osoby upoważnionej oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Imprezie, stosownie do art Kodeksu cywilnego. Osoba upoważniona oświadcza również, że została umocowana do złożenia w imieniu Klientów, których reprezentuje oświadczenia, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych lub odmowie udzielenia takiej zgody. 4. Wszelkie zmiany i ewentualne rezygnacje z udziału w imprezie dokonywane są wyłącznie przez Klienta, który podpisał Umowę, a który reprezentując pozostałych uczestników działa w ich imieniu i na ich rzecz ponosząc pełną odpowiedzialność za podejmowane czynności dotyczące tych uczestników za wyjątkiem przypadków, w których uczestnik powiadomił Organizatora na piśmie o odwołaniu pełnomocnictwa osobie, która Umowę podpisała. 5. W przypadku ewentualnej rezygnacji z udziału w imprezie zwrot wpłat, po zastosowaniu rozliczeń określonych w dalszej części Warunków uczestnictwa,

2 zostanie przekazany Klientowi, który podpisał Umowę, a któremu uczestnik imprezy nie odwołał pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz lub uczestnikowi, który dokonał wpłaty indywidualnie, po okazaniu dowodu wpłaty na jego imię i nazwisko. 6. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca zakwaterowania, programu imprezy, dojazdu na miejsce, rodzajów i standardu usług oferowanych na imprezie, dokumentów wymaganych od Uczestników, a także informacje odnoszące się do bezpieczeństwa na imprezie oraz zasad korzystania ze sprzętu sportowego stanowią załącznik do umowy o świadczenie usług turystycznych oraz dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem przy zakładkach odnoszących się do poszczególnych imprez lub też w przesłanej drogą elektroniczną ofercie. 7. Przed zawarciem umowy ORGANIZATOR podaje Klientowi: ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, dotyczących udziału w wybranej przez siebie imprezie turystycznej, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej, informacje o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Podpisanie Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania powyższych informacji. II. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI, SPOSÓB ZAPŁATY 1. Ceny imprez krajowych wyrażone są w złotych polskich. Ceny imprez zagranicznych wyrażone są w walucie obcej. W przypadku gdy cena imprezy lub innych świadczeń podana jest w walucie obcej stanowi ona równowartość w złotych polskich wg kursu sprzedaży banku NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty każdej z części ceny imprezy, odpowiednio: zaliczki, pełnej wpłaty oraz dopłaty do pełnej ceny imprezy. 2. Klient dokonuje płatności gotówką lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy ORGANIZATORA. 3. ORGANIZATOR nie przyjmuje płatności kartami kredytowymi. 4. W przypadku gdy cena imprezy wyrażona jest w złotych polskich płatności można dokonywać jedynie w złotych polskich. W przypadku gdy cena imprezy wyrażona jest w walucie obcej płatności można dokonywać zarówno w złotych polskich jak i w tej walucie w której cena jest wyrażona. 5. Przy zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 20 % ceny imprezy, nie mniej jednak niż 500 zł w przypadku imprezy krajowej i nie mniej niż równowartość 800 zł w przypadku imprezy zagranicznej. W przypadku zawierania Umowy w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient zobowiązany jest wpłacić całość ustalonej ceny. Po wpłaceniu zaliczki pozostała należność powinna być wpłacona nie później niż 45 dni przed dniem

3 rozpoczęcia imprezy. 6. W przypadku zawierania Umowy, gdy zaliczka wpłacana jest przelewem lub w przypadku gdy istnieje obowiązek zapłaty całej ceny imprezy, strony Umowy zgodnie przyjmują, że brak uznania rachunku bankowego ORGANIZATORA pełną kwotą zaliczki lub odpowiednio pełną kwotą ceny imprezy w terminie 4 dni od daty zawarcia Umowy ma taki skutek, że umowa przestaje wiązać strony. 7. Brak zapłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie określonym w pkt 5 oznacza odstąpienie od umowy przez Klienta i rodzi skutki przewidziane w rozdziale V Warunków. 8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany ceny najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy z powodu zmiany kosztów wpływających na cenę, takich jak: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. W takim przypadku Klient musi zostać poinformowany drogą pisemną na adres podany w umowie i w takim przypadku Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej ORGANIZATOROWI. Decyzję o rezygnacji, klient jest zobowiązany przekazać do Biura najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Brak informacji o akceptacji zmienionych warunków Umowy upoważnia ORGANIZATORA do uznania tego faktu jako rezygnacji Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej. III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W TRAKCIE REALIZACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ 1. ORGANIZATOR ponosi odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z programem oraz za umówioną ilość i jakość świadczeń. 2. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usług, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo też spowodowane jest warunkami atmosferycznymi, decyzjami władz, strajkami, zamieszkami i innymi okolicznościami określanymi jako działanie siły wyższej. 3. Odpowiedzialność ORGANIZATORA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie. 4. ORGANIZATOR dokona zwrotu Klientowi wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie, a świadczeniami zastępczymi w przypadku, gdy Klient nie otrzymał świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. 5. Klient udający się na imprezę turystyczną powinien posiadać niezbędne

4 dokumenty, w szczególności Umowę, paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy (lub dowód osobisty przy wyjazdach do krajów UE), wymagane wizy, świadectwa szczepień oraz inne dokumenty wskazane przez ORGANIZATORA. 6. Uczestnicy imprez krajowych powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości. 7. W przypadku zmiany przez uczestnika imprezy: nazwiska, adresu lub paszportu, powinien on o tym fakcie powiadomić ORGANIZATORA najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, chyba, że zdarzenie takie nastąpiło później, wówczas powinien powiadomić o nim niezwłocznie. 8. Uczestnik imprezy powinien przestrzegać przepisów celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce i w krajach objętych programem imprezy turystycznej. Za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych przepisów ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności. 9. Uczestnik imprezy powinien stosować się do wskazówek przedstawiciela lub pracownika ORGANIZATORA dotyczących organizacji i realizacji programu imprezy. 10. Poważne lub powtarzające się wykroczenia przeciw obowiązującym zasadom mogą spowodować wykluczenie danej osoby z listy uczestników. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone z Jego winy. 11. W czasie trwania imprez dla osób niepełnoletnich, w przypadku gdy uczestnik: nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie stosuje się do poleceń opiekunów, spożywa alkohol lub inne środki odurzające, pali tytoń, wulgarnie lub arogancko zachowuje się w stosunku do innych uczestników lub opiekunów, oddala się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekunów, dopuszcza się wybryków chuligańskich, ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt prawnych opiekunów. Za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią odpowiada jego ustawowy opiekun. Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko na imprezę muszą podać nazwisko, adres i telefon osoby, która może podjąć decyzje dotyczące sposobu rozwiązania ewentualnych problemów. 12. Klient może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu Umowy, jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej Umowy. W takim przypadku Klient pokrywa koszty zmiany poniesione przez organizatora. Orientacyjny koszt od jednej osoby to ok. 100 złotych. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec ORGANIZATORA jeżeli Klient zawiadomi o chęci przeniesienia praw ORGANIZATORA w terminie co najmniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. IV. UBEZPIECZENIE KLIENTA 1. ORGANIZATOR zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta oraz odpowiedzialności

5 cywilnej (KL+NNW +OC) - uczestnika imprezy, w zależności od rodzaju wyjazdu. - Wyjazd zagraniczny rodzinny oraz samodzielny (KL+NNW +OC) - Wyjazd krajowy samodzielny (brak ubezpieczenia) - Wyjazd krajowy rodzinny (brak ubezpieczenia) Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi: KL na sumę zł NNW na sumę zł bagaż na sumę zł OC na sumę zł 2. Stronami umowy ubezpieczenia są Uczestnik imprezy i Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa. Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia na wypadek odstąpienia od udziału w imprezie turystycznej, stosownie do oferty ubezpieczycieli dostępnej u ORGANIZATORA lub niezależnie od ORGANIZATORA w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym takie ubezpieczenie. Ogólne warunki ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń wskazanego w pkt 2. ORGANIZATOR doręczy Klientowi wraz z informatorem przed wyjazdem (z warunkami można także zapoznać się na stronie Na życzenie ogólne warunki ubezpieczeń mogą być także przesłane do Klienta z chwilą podpisania Umowy). V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. ORGANIZATOR może odwołać imprezę w przypadku braku wymaganego minimum uczestników wskazanego w Umowie. Odwołanie może jednak nastąpić najpóźniej na 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W takim przypadku ORGANIZATOR zwróci całość wpłaconej przez Klienta kwoty. 2. O niezależnych od ORGANIZATORA zmianach programu imprezy ORGANIZATOR niezwłocznie powiadomi Klienta, który w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia ma obowiązek poinformować ORGANIZATORA, że przyjmuje proponowane zmiany bądź odstępuje od Umowy. Brak informacji o akceptacji zmienionych warunków Umowy upoważnia ORGANIZATORA do uznania tego faktu jako rezygnacji Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie w okolicznościach opisanych w pkt 2 Klient otrzymuje zwrot całej wpłaconej kwoty na poczet ceny imprezy. 4. Klient, z przyczyn leżących po jego stronie może odstąpić od Umowy w każdym czasie. Potwierdzeniem odstąpienia od Umowy jest między innymi złożenie na piśmie rezygnacji z uczestnictwa w imprezie. Rezygnacja powinna być złożona osobiście lub drogą mailową (potwierdzona w takim przypadku telefonicznie). 5. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator zwróci Klientowi zapłaconą cenę imprezy, pomniejszoną o poniesione koszty w tym również koszty przygotowania imprezy oraz wynagrodzenie Organizatora.

6 VI. REKLAMACJE 1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym ORGANIZATORA lub jego przedstawiciela oraz wykonawcę usługi, w celu umożliwienia im usunięcia uchybienia na miejscu. w przypadku braku możliwości poinformowania pracownika, bezpośrednio centralę ORGANIZATORA, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. 2. Jak najszybsze zgłoszenie reklamacji w trakcie trwania imprezy leży w interesie Klienta, bowiem umożliwia ORGANIZATOROWI niezwłoczne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz udokumentowanie i ewentualnie usunięcie uchybień. 3. Przedstawiciel ORGANIZATORA nie posiadający pełnomocnictwa do uznania konkretnych roszczeń Klienta nie jest uprawniony do uznania takich roszczeń. 4. Reklamację z tytułu dostrzeżonych wad lub usterek w wykonaniu Umowy Klient może złożyć na piśmie również w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy w miejscu zawarcia umowy lub w siedzibie ORGANIZATORA imprezy podanej na Umowie. Jeżeli reklamacja dotyczy wad lub usterek dostrzeżonych w trakcie trwania imprezy, powinna zawierać informację o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych usterek w trakcie trwania imprezy. 5. ORGANIZATOR zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty: zakończenia imprezy w przypadku zgłoszenia reklamacji w trakcie trwania imprezy, złożenia reklamacji jeżeli została ona zgłoszona po zakończeniu imprezy. VII. DANE OSOBOWE 1. Wobec zebrania danych osobowych Klienta zawartych w Umowie, ORGANIZATOR, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej Ustawą o ochronie danych, tekst jednolity Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r., z późniejszymi zmianami), informuje Klienta, że: a. dane zostały zebrane w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i zagranicą) gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych, b. przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty współpracujące z ORGANIZATOREM przy wykonywaniu postanowień Umowy, podmioty wykonujące na zamówienie Organizatora działania o charakterze marketingowym, zarówno merytorycznie, jak i technicznie oraz wyspecjalizowane ośrodki ochrony życia lub zdrowia w Polsce jak i zagranicą, c. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, d. Klientowi przysługuje prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych powyżej z zastrzeżeniem art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. ORGANIZATOR przetwarza dane w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i za

7 granicą) oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora lub odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych. 3. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i zagranicą) gdy osoba, której dane osobowe dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych Warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa polskiego a szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15]

REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WRM [Obowiązuje od 2014-04-15] 1. Niniejszy regulamin Wrocławskiego Roweru Miejskiego ( Regulamin WRM ) określa reguły i warunki korzystania z Wrocławskiego Roweru Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo