Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne"

Transkrypt

1 Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 1094 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach Europy, Obowiązkową polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki wydaną przez T.U. Signal Iduna. Beneficjentem środków z tej polisy ubezpieczeniowej jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. 2. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej zwanej dalej Imprezą oraz Program Imprezy Turystycznej stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych zwanej dalej Umową. 3. Stronami Umowy są Organizator i Klient uczestnik Imprezy. Klientami są również uczestnicy Imprezy wpisani przez Klienta w Umowie jako uczestnicy Imprezy. W imieniu Klienta - osoby niepełnoletniej mającej być uczestnikiem Imprezy Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Przedstawiciel ustawowy inny niż rodzic ma obowiązek wykazania za pomocą dokumentu urzędowego prawo do opieki nad niepełnoletnim. 4. Przy zawieraniu Umowy Organizator określi rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Imprezie oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. W przypadku Imprez dla niepełnoletnich Klient zobowiązany jest złożyć Organizatorowi wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika. Klient jest zobowiązany dostarczyć te dokumenty Organizatorowi w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak tych dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn leżących po stronie Klienta. 5. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianach danych osobowych, w tym zmianie nazwiska, adresu, a także o wymianie paszportu lub innego dokumentu niezbędnego do uczestnictwa w Imprezie niezwłocznie nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe, w szczególności niemożność uczestniczenia Klienta w Imprezie ze skutkiem rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. 6. Organizator może przed rozpoczęciem Imprezy zmienić warunki umowy z Klientem, jeżeli jest do tego zmuszony z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, wzrostu kursu walut, wzrostu cen paliwa, wzrostu podatków. Organizator zawiadamia niezwłocznie Klienta o zmianie warunków Umowy z podaniem przyczyny zmiany warunków oraz potwierdza zmianę warunków w formie pisemnej. Klient ma prawo powiadomić Organizatora o odstąpieniu od Umowy. W

2 przypadku odstąpienia Klienta od Umowy Klient nie ma obowiązku zapłaty kary umownej. Brak odpowiedzi Klienta w terminie 3 dni oznacza przyjęcie przez Klienta nowych warunków Umowy. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.( minimalna ilość uczestników to 80% ogólnej liczby uczetników) Klient powinien byc poinformowany o odwołaniu Imprezy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy Klient otrzyma zwrot wpłaconej Organizatorowi na poczet ceny kwoty w terminie 14 dni od dnia odwołania Imprezy. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora Klient ma prawo wyboru imprezy zastępczej o tym samym standardzie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. Realizacja Umowy 1. Kayo Travel jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z Ofertą. 2. Klient zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych uprawniających do przekroczenia granicy RP i granic innych państw przez które przejeżdża i do których się udaje, w szczególności paszportu, wymaganego zaświadczenia lekarskiego, dowodu wpłaty. 3. Klientowi nie przysługuje zwrot równowartości świadczeń i usług, których nie wykorzystał w trakcie trwania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności spóźnienia się na miejsce rozpoczęcia imprezy, lub na miejsce realizacji świadczenia lub usługi, przerwania podróży, skrócenia pobytu, zatrzymania Klienta przez organy graniczne lub celne z przyczyn niezależnych od Organizatora, awarii własnego środka transportu, nieprzestrzegania przepisów celno wizowych, nie posiadania dokumentów podróżnych, nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów, w tym odmowy wydania paszportu. 4. Organizator nie odpowiada za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, gdy zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem podmiotów nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie ( np:awarie wyciągów, nieczynne trasy itp.) jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo jeżeli nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane było siłą wyższą tj warunki atmosferyczne. 5. Klient jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz do przestrzegania Programu w szczególności do punktualności, jak również informowania pilota, rezydenta, wychowawcy lub instruktora o zamiarze oddalenia się od grupy. Organizator nie jest odpowiedzialny za nie skorzystanie przez Klienta z wykupionych i zawartych w Umowie świadczeń. 6. Klient zobowiązany jest do pełnego pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. 7. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Imprezy uczestnika niepełnoletniego w przypadku nie przestrzegania przez Niego regulaminu Imprezy/Obozu, spożywania alkoholu, używek, środków odurzających, palenia tytoniu, jak również wybryków chuligańskich oraz innych zachowań powodujących utrudnienia w przebiegu Imprezy.. Organizator niezwłocznie zawiadomi przedstawiciela ustawowego Klienta, który zobowiązany jest odebrać Klienta z miejsca jego pobytu/obozu w ciągu 48 godzin na własny koszt i we własnym zakresie. Przewóz 1.Przewóz Klientów wykonywany jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, zwanych dalej Przewoźnikiem przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu.

3 2. Rozkład jazdy autokarów określany jest przez Kayo Travel w ofercie wyjazdu i jest wiążący dla klienta. Wyjazdy z wybranych miejscowości na poszczególnych Imprezach realizowane będą pod warunkiem zebrania minimum Uczestników z danej miejscowości. W innym przypadku Kayo Travel poinformuje Klienta o odwołaniu transportu z wybranej miejscowości na 7 dni przed wyjazdem i wskaże inne miejsce wyjazdu 3. Z chwilą podpisania Umowy, Klient oświadcza, iż zapoznał się z warunkami przewozu i je akceptuje. 4. W przypadku Imprezy z udziałem niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi zobowiązani są do punktualnego przybycia na ustalone miejsce zakończenia Imprezy i odebranie niepełnoletniego Klienta. 5.W przypadku wyjazdów autokarowych Organizator wprowadza limit bagażu do 25 kg./os i ma prawo odmówić Klientowi zabrania bagażu przekraczającego powyższe limity.sprzęt sportowy powinien być umieszczony w przeznaczonych do tego pokrowcach. Ubezpieczenie 1. Klient oświadcza, że stan jego zdrowia w pełni umożliwia mu uczestniczenie w Imprezie. 2. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie jest posiadanie przez Klienta polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenie (KL) i następstwa wypadków (NW). Klient jest zobowiązany dostarczyć do biura Organizatora (faksem lub mailem) polisę najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy. 3. Organizator informuje, że w siedzibie Organizatora jak również przez zapisy on-line na stronie istnieje możliwość wykupienia polisy Signal Iduna Travel na kwoty gwarancji: KL(koszty leczenia) na kwotę , KR (koszty ratownictwa) na kwotę 5 000, NWI (następstwa wypadków i trwały uszczerbek) na kwotę PLN, NWS (następstwa wypadków śmierć) na kwotę PLN, oraz Signal Iduna Ski: OC (osobowe) na kwotę 5 000,OC (rzeczowe) na kwotę 2 500, BP (bagaż podróżny) na kwotę 800 PLN, SR narty / surfing na kwotę 3000 PLN Wykupienie polisy u Organizatora jest możliwe w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Warunki płatności 1. Przy podpisywaniu Umowy Klient wpłaca Organizatorowi zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 40% ceny Imprezy. Pozostałą część ceny Klient obowiązany jest wpłacić nie później niż 30 dni przed rozpoczęciemimprezy. W przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci uczestniczenia w Imprezie, w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem Klient jest zobowiązany do zapłacenia całej ceny Imprezy w ciągu 3 dni od podpisania Umowy. 2. Płatność następuje gotówką bezpośrednio w biurze Organizatora lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora. 3. W przypadku nie dokonania przez Klienta wpłaty pozostałej części ceny w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Umowa ulega rozwiązaniu. Organizatorowi w takim przypadku przysługuje prawo do potrącenia wpłaconej przez Klienta części kwoty w wysokości 40% ceny Imprezy. Rezygnacja z Imprezy i zwroty 1. Klient może zrezygnować z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta. Za datę rezygnacji przyjmuje się: a) dzień wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy; b) dzień następujący po dniu, w którym uczestnik nie dokona obowiązującej Umową dopłaty, oraz innych czynności wynikających z Umowy takich jak dostarczenie wymaganych do uczestniczenia w

4 Imprezie dokumentów ; c) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Klient nie stawi się na zbiórce bądź w miejscu rozpoczęcia imprezy; 2.Jeżeli Klient zrezygnuje z Imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w tym w szczególności: z powodu odmowy wydania paszportu, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, nie dotrzymania przez Klienta określonych w Umowie terminów dostarczenia dokumentów, nie przybycia w terminie na miejsce zbiórki rozpoczęcia nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wykupionych przez Klienta do pilota lub rezydenta lub, choroby lub innych wypadków losowych, Organizator potrąca z ceny Imprezy: a. opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny Imprezy przy rezygnacji w terminie do 41 dnia przed rozpoczęciem b. 40% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 40 a 31 dniem przed rozpoczęciem c. 50% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 31 a 15 dniem przed rozpoczęciem d. 100% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od rozpoczęcia 3. Zwrotu wpłaconej przez Klienta ceny Imprezy po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z punktem 2 Rozdziału VI Organizator dokonuje w terminie 14 dni, od dnia rezygnacji przez Klienta z Imprezy. Od zwracanych kwot nie należą się Klientowi odsetki. 4.Klient może w chwili odstąpienia od Umowy,nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy wskazać i przenieść uprawnienia na osobę trzecią, spełniającą warunki udziału w Imprezie, która przejmie jego obowiązki wynikające z Umowy. Dokonane przez Klienta wpłaty na poczet ceny Imprezy zostaną mu zwrócone po dokonaniu odpowiedniej wpłaty przez osobę wskazaną i po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 60 złotych. Reklamacje 1.Klientom przysługuje prawo do reklamacji, która powinna być składana w formie pisemnej. Przed złożeniem, reklamacja powinna być zgłoszona u pilota/rezydenta, w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Pilot/rezydent zobowiązany jest do usunięcia przyczyn dokonanej reklamacji na miejscu. Jeżeli reklamacja nie przyniesie skutku należy złożyć ją w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Organizatora w terminie nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy. 2. Organizator jest zobowiązany do dokonania zwrotu Klientowi wartości niezrealizowanych świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w Umowie, a świadczeniami zastępczymi, w przypadku, gdy Klient nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. Otrzymanie przez Klienta świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje Klienta do pokrycia różnicy wartości na rzecz Organizatora, z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały Klientowi wydane na jego żądanie. 3. Organizator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty wpływu reklamacji. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni jeżeli wyjaśnienie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji wymaga uzyskania informacji od podmiotów lub osób z którymi kontakt jest utrudniony w tym, gdy podmioty lub osoby te przebywają za granicą. 4. Organizator zobowiązuje się do zwrotu kwot świadczeń lub usług uznanych w reklamacji w terminie

5 14 dni od dnia rozpatrzenia i uznania reklamacji. Postanowienia końcowe 1. Klient w czasie trwania Imprezy jest zobowiązany stosować się do wskazówek i poleceń pilota Imprezy (w tym instruktora i wychowawcy) i rezydenta. 2. Klient w czasie trwania Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów celno wizowych i dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze lub innych środkach lokomocji oraz obowiązujących tam regulaminów i zwyczajów. 3. Podczas podróży autokarem oraz podczas przebywania w autokarze obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek. W przypadku skandalicznego zachowania (picie alkoholu w nadmiernych ilościach, palenie tytoniu), organizatorowi przysługuje prawo do wysadzenia takich osób bez wcześniejszego uprzedzenia, jak również zwalnia organizatora ze zwrotu finansowego za nieodbytą podróż. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora lub osób trzecich za szkody powstałe z winy Klienta lub osób małoletnich uczestników Imprezy znajdujących się pod opieką Klienta. Klient jest zobowiązany niezwłocznie naprawić wyrządzoną szkodę. 5. Za ewentualnie powstałe szkody na osobie lub mieniu Klienta lub osoby trzeciej spowodowane przez Klienta jazdą na snowboardzie poza czasem prowadzonego przez Organizatora szkolenia i bez nadzoru Instruktora, jak również jazdą poza wyznaczonymi szlakami odpowiedzialność ponosi Klient. 6. Klienta obowiązuje również zakaz spożywania alkoholu oraz przyjmowania używek podczas uczestniczenia w programie szkoleniowym snowboardowym przez Organizatora. Za ewentualnie powstałe szkody na osobie lub mieniu Klienta lub osoby trzeciej, jak również w sprzęcie wypożyczonym od Organizatora spowodowane przez Klienta będącego pod wpływem alkoholu lub innych używek odpowiedzialność ponosi Klient. 7. Klient wyraża zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie materiałów video z Jego udziałem oraz wykorzystywanie tych materiałów w promocji wyjazdów Kayo. 8. W sprawach nie uregulowanych Umową z Klientem zastosowanie mają odpowiednio: Ustawa o usługach turystycznych z dnia oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Strony oświadczają, że dokonają starań, aby sporne kwestie rozwiązać polubownie. W innym razie spór rozpatrywać będzie Sąd Powszechny.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r.

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY WARUNKI PRZEWOZU FIRMY (aktualizacja 07.01.2013) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. PASAŻER. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA AGENCYJNA NR. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA AGENCYJNA NR. Zawarta w dniu...2010r w Warszawie pomiędzy: Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w: 04-871 Warszawa, ul. Borowiecka 55D NIP 5222765183, REGON 141450231 reprezentowanym przez Łukasza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Spis treści 1. Postanowienia ogólne str 3 2. Definicje str 3 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia str 5 4. Suma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo