Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax"

Transkrypt

1 Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax SPIS TREŚCI A. OMÓWIENIE PRZEPISÓW Pełne odliczenie VAT od pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony Odliczenie 50% VAT od wydatków związanych z pojazdami o dmc do 3,5 tony Kategorie wydatków objęte pełnym odliczeniem VAT Towary montowane w pojazdach samochodowych Pojazdy do przewozu co najmniej 10 osób Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Korekta podatku naliczonego Korekta VAT dla pojazdów nabytych po 1 kwietnia Korekta VAT dla pojazdów nabytych przed 1 kwietnia Przepisy przejściowe Skutki nowelizacji w podatkach dochodowych B. MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI NA GRUNCIE NOWELIZACJI VAT Odzyskanie VAT / stosowanie pełnego odliczenia VAT od paliwa Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z używaniem samochodów Pełne odliczenie VAT od wszelkich wydatków związanych z samochodami Decyzja wykonawcza Rady z dnia 27 listopada 2013 r. upoważniająca Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 353 z , str. 51). 1 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. Nr 312; dalej jako nowelizacja ustawy o VAT ).

2 A. OMÓWIENIE PRZEPISÓW 1. PEŁNE ODLICZENIE VAT OD POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY Zasady odliczenia podatku naliczonego od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony pozostają bez zmian. Tak jak dotychczas, w odniesieniu do nabycia tego rodzaju pojazdów przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia. Pełne prawo do odliczenia będzie również przysługiwać od wszystkich wydatków związanych z takimi pojazdami. 2. ODLICZENIE 50% VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI O DMC DO 3,5 TONY Od 1 kwietnia 2014 r. w zakresie prawa do odliczenia VAT ustanowiona jest generalna zasada dla wszystkich pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony. W odniesieniu do wydatków związanych z takimi pojazdami, podatnik będzie miał prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego bez żadnych ograniczeń w postaci limitów kwotowych 1. Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich nabyć, niezależnie od tego, czy pojazd, którego dotyczy dany wydatek, został nabyty przed 1 kwietnia 2014 r. czy 1 kwietnia lub później. Powyższa zasada dotyczy konsekwentnie wszystkich wydatków kosztowych związanych z tymi pojazdami, a więc wydatków dotyczących: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych; używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze; nabycia paliwa (* zob. przepisy przejściowe w zakresie odliczenia VAT od paliwa); usług naprawy oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów 2. Przepisy nie wprowadzają żadnych dodatkowych warunków, które podatnik musi spełnić w celu skorzystania z 50% prawa do odliczenia VAT. Pozytywną konsekwencją stosowania przez podatnika tego rozwiązania jest brak obowiązku opodatkowywania VAT użycia lub wykorzystania tych pojazdów na tzw. cele prywatne, czyli nie służące działalności gospodarczej 3. 1 Nowy art. 86a ust. 1 ustawy o VAT. 2 Nowy art. 86a ust. 2 pkt ustawy o VAT. 3 Nowy art. 8 ust. 5 ustawy o VAT. 2

3 3. KATEGORIE WYDATKÓW OBJĘTE PEŁNYM ODLICZENIEM VAT Przepisy określają jednak trzy kategorie wydatków, w odniesieniu do których od 1 kwietnia podatnikowi przysługiwać będzie 100% odliczenie VAT. Tym samym, podatnik będzie uprawniony do odliczenia VAT w pełnej kwocie od: niektórych towarów montowanych w pojazdach samochodowych (nawet jeżeli dany pojazd będzie uprawniał do odliczenia tylko 50% VAT), pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób, pojazdów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą. Dla każdej z powyższych kategorii obowiązuje zasada, że w przypadku, gdy dany pojazd spełnia warunki dla 100% odliczenia VAT, to konsekwentnie podatnikowi przysługiwać będzie odliczenie 100% VAT od wszelkich wydatków związanych z tym pojazdem TOWARY MONTOWANE W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH Odliczenie 100% VAT będzie przysługiwać podatnikowi w odniesieniu do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika 4. Przykładem takich towarów mogą być taksometry lub kasy fiskalne montowane w taksówkach POJAZDY DO PRZEWOZU CO NAJMNIEJ 10 OSÓB Podatnikowi także będzie przysługiwać prawo do odliczenia 100% VAT w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie 5. 4 Nowy art. 86a ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT. 5 Nowy art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o VAT. 3

4 3.3. POJAZDY WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podatnik będzie mógł odliczyć 100% VAT również od pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika 6. Pojazdy uznaje się za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w dwóch przypadkach: gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarcza jest nieistotne 7. jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą 8. POJAZDY, KTÓRYCH KONSTRUKCJA WYKLUCZA UŻYCIE DO CELÓW PRYWATNYCH Przepisy wprost określają katalog pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. W odniesieniu do tych pojazdów obowiązuje więc domniemanie, że służą one wyłącznie działalności gospodarczej, przynajmniej jeśli chodzi o prawo do odliczenia VAT, a to oznacza prawo do odliczenia 100% VAT. Do pojazdów tych zaliczone są poszczególne rodzaje pojazdów specjalnych wskazane w przepisach. Tym samym, prawo do odliczenia 100% VAT przysługuje od pojazdów specjalnych o przeznaczeniu: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno montażowych, 6 Nowy art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. 7 Nowy art. 86a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT. 8 Nowy art. 86a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT. 4

5 żuraw samochodowy 9 oraz od pojazdów specjalnych z jednym rzędem siedzeń albo o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3 tony, o przeznaczeniu: pogrzebowy, bankowóz wyłącznie typu A i B 10. Warunkiem pełnego prawa do odliczenia w tych przypadkach jest potwierdzenie statusu pojazdu specjalnego w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 11. Od 1 kwietnia 2014 r. lista pojazdów specjalnych dających pełne prawo do odliczenia VAT zostaje więc zawężona. Pełne prawo do odliczenia nie będzie bowiem przysługiwać już od takich pojazdów jak bankowozy typu C. Do pojazdów, których konstrukcja wyklucza prywatne użycie należą również: pojazdy mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane według przepisów o ruchu drogowym jako pojazdy wielozadaniowe, van, pojazdy mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, czyli tzw. pickupy; pojazdy posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu 12. Warunkiem 100% prawa do odliczenia VAT od tych samochodów jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz zawarcie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu odpowiedniej adnotacji o spełnieniu wymagań wynikających z przepisów o ruchu drogowym 13. W odniesieniu do tej grupy pojazdów, należy zaznaczyć, że prawo do odliczenia 100% VAT nie obejmie więc pojazdów, które miałyby dwa rzędy siedzeń, a od których do końca marca 2014 r. przysługiwało prawo do odliczenia 100% VAT. 9 Nowy art. 86a ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT projektu z dnia 11 marca 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. 11 Nowy art. 86a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT. 12 Nowy art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. 13 Nowy art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. 5

6 POJAZDY OBJĘTE EWIDENCJĄ PRZEBIEGU Podatnik będzie miał również możliwość odliczenia 100% VAT od jakiegokolwiek pojazdu samochodowego (także samochodu osobowego), jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, będzie wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą 14. Uzyskanie prawa do odliczenia 100% VAT w ramach tej kategorii pojazdów zależy więc wyłącznie od woli podatnika a nie cech technicznych danego pojazdu. Prawo to jest jednak uwarunkowane spełnieniem przez podatnika określonych przez przepisy wymagań formalnych, w tym zgromadzenia określonej dokumentacji. Za podstawowe dokumenty potwierdzające użycie pojazdu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, przepisy wskazują: zasady używania pojazdu, a więc np. regulaminy korzystania z floty samochodowej, ewidencję przebiegu pojazdu prowadzoną od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, do dnia zakończenia tego wykorzystania 15. Z przepisów wynika więc, że ciężar udowodnienia, iż pojazd jest używany wyłącznie w związku z prowadzoną przez niego działalnością spoczywa na podatniku. Potwierdzić ma to ewidencja, której obowiązek prowadzenia wskazuje nowelizacja ustawy. W sposób szczegółowy określone zostały dane, jakie powinna obejmować ewidencja przebiegu pojazdu: 1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; 2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego okresu rozliczeniowego; 4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący: a) kolejny numer wpisu, b) datę i cel wyjazdu, c) opis trasy (skąd dokąd), 14 Nowy art. 86a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT. 15 Nowy art. 86a ust. 6 ustawy o VAT. 6

7 d) liczbę przejechanych kilometrów, e) imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem; potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; 5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji 16. Wymagania dotyczące elementów koniecznych ewidencji określone są w sposób rygorystyczny, w tym wymieniają np. warunek potwierdzenia autentyczności wpisów przez podatnika za każdy okres rozliczeniowy. Wyjaśniając przedmiotowe przepisy, Ministerstwo Finansów wskazało, że to podatnik sam określa sposób prowadzenia ewidencji. Przy czym zaznacza, że ewidencja przebiegu może być prowadzona na przykład na podstawie zapisów z urządzenia GPS, jeżeli zapisy te zawierają wszystkie wymagane ustawowo dane 17. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu stosuje się jedynie w odniesieniu do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika) oraz oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika 18. Podatnicy wykorzystujący pojazdy wyłącznie w związku z działalnością gospodarczą, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, dodatkowo są zobowiązani do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach (druk VAT 26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek (po 31 marca 2014 r.) związany z tymi pojazdami 19. W przypadku niedotrzymania terminu urzędowego zgłoszenia pojazdów, przyjmuje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od momentu złożenia informacji w urzędzie 20. W przypadku niezłożenia w terminie lub podania w informacji danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, przepisy przewidują sankcje karnoskarbowe w postaci grzywny do 720 stawek dziennych 21. Podatnik ma możliwość uniknięcia grzywny karnoskarbowej, jeżeli złoży organowi podatkowemu informację o pojazdach, po terminie, ale przed rozpoczęciem czynności 16 Nowy art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. 17 Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej z dnia 18 mara 2014 r., (M. Maj, Nawigacja w aucie ułatwi pełne odliczenie VAT). 18 Nowy art. 86a ust. 5 ustawy o VAT. 19 Nowy art. 86a ust. 12 ustawy o VAT. 20 Nowy art. 86a ust. 13 ustawy o VAT. 21 Nowy art. 56a 1 KKS. 7

8 sprawdzających w zakresie VAT, doręczeniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej 22. Jeszcze przed wejściem w życie przepisów, Ministerstwo Finansów zastrzegło, że ustalenie, czy podatnik spełnia warunki dla pełnego odliczenia VAT, będzie dokonywane przez urzędników w sposób bardzo wnikliwy. Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa, nawet jednorazowe użycie samochodu służbowego do celów prywatnych, spowoduje odebranie podatnikowi prawa do stosowania pełnego odliczenia VAT 23. Dodatkowo, należy podkreślić, że ewidencja przebiegu oraz regulamin używania pojazdu stanowią jedynie główne dowody, brane pod uwagę przez organ podatkowy przy ocenie sposobu użycia danego pojazdu. Przepisy nie wykluczają zatem sytuacji, w której organ podatkowy określi na podstawie innych, ustalonych w toku kontroli przesłanek faktycznych, że w rzeczywistości pojazd jest używany także do celów prywatnych. 4. KOREKTA PODATKU NALICZONEGO Od 1 kwietnia 2014 r. wprowadzony zostanie system korekt podatku naliczonego przy zmianie wykorzystania pojazdu na wyłącznie służący działalności gospodarczej albo na służący działalności gospodarczej i tzw. celom prywatnym KOREKTA VAT DLA POJAZDÓW NABYTYCH PO 1 KWIETNIA W odniesieniu do pojazdów samochodowych nabytych po 1 kwietnia 2014 r. 24, w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy (lub w trakcie 12 miesięcy w zakresie pojazdów o wartości początkowej niższej niż 15 tys. zł 25 ) od nabycia pojazdu samochodowego nastąpi zmiana jego wykorzystywania (wyłącznie do celów działalności gospodarczej albo do celów mieszanych ), podatnik ma odpowiednio obowiązek lub prawo do dokonania korekty podatku VAT odliczonego przy nabyciu tego pojazdu. Oznacza to, że w przypadku, gdy w okresie 60 miesięcy od nabycia podatnik zmieni sposób używania pojazdu, od którego odliczył 100% VAT, na sposób mieszany, to będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego in minus w wysokości proporcjonalnej do końca 60 ciomiesięcznego okresu Nowy art. 56a 3 KKS. 23 Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej z dnia 18 mara 2014 r., (M. Maj, Nawigacja w aucie ułatwi pełne odliczenie VAT). 24 Art. 11 ust. 1 nowelizacji ustawy o VAT. 25 Nowy art. 90b ust. 6 ustawy o VAT. 26 Nowy art. 90b ust. 1 ustawy o VAT. 8

9 Przykładowo korekta in minus znajdzie więc zastosowanie w przypadku, gdy podatnik dokona nabycia pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej, a następnie po 30 miesiącach używania na te cele, zmieni sposób wykorzystywania pojazdu na mieszany. W tej sytuacji podatnik będzie obowiązany dokonać korekty zmniejszającej podatek naliczony, gdyż do końca owych 60 miesięcy pojazd będzie służył celom mieszanym, czyli dającym tylko 50% VAT do odliczenia (w związku z utratą prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego i odpowiednio uzyskaniem prawa do odliczenia 50% kwoty podatku). W praktyce to oznacza, że podatnik będzie musiał skorygować in minus 25 % pierwotnie odliczonego VAT (50% od połowy całego 60 ciomiesięcznego okresu). Analogicznie, podatnik będzie uprawniony do korekty podatku naliczonego in plus, jeżeli dokonał nabycia pojazdu samochodowego z 50% odliczeniem VAT, a w okresie 60 miesięcy zmienił sposób jego używania na wyłącznie związany z działalnością gospodarczą (a więc dający prawo do odliczenia 100% VAT). W przykładzie opisanym powyżej oznaczałoby to, że podatnik (w 31 miesiącu używania) skoryguje in plus 25% kwoty VAT naliczonego przy nabyciu takiego pojazdu (dodatkowe 50% od pozostałej połowy 60 ciomiesięcznego okresu). Korekta podatku naliczonego in plus znajdzie również zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży pojazdów samochodowych nabytych po 1 kwietnia, od których podatnik odliczył 50% podatku naliczonego. Przyjmuje się bowiem, że z chwilą dokonania sprzedaży pojazdu samochodowego w trakcie owego 60 ciomiesięcznego okresu, liczonego od nabycia pojazdu, następuje zmiana jego przeznaczenia do celów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą 27, gdyż taka sprzedaż będzie opodatkowaną 23% VAT KOREKTA VAT DLA POJAZDÓW NABYTYCH PRZED 1 KWIETNIA Od 1 kwietnia zasadą jest opodatkowanie stawką 23% VAT dostawy pojazdów samochodowych, dotyczy to odpowiednio pojazdów, przy nabyciu których podatnik miał prawo do odliczenia 50%/60% nie więcej niż odpowiednio 5.000/6.000 zł. Sprzedaż ta dotychczas podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie przepisów rozporządzenia do ustawy o VAT (obowiązujących do 31 marca 2014 r.) 28. Konsekwencją opodatkowania VAT sprzedaży używanych pojazdów jest więc wprowadzenie możliwości odzyskania przez podatnika nieodliczonego podatku naliczonego w odniesieniu do pojazdów nabytych przed 1 kwietnia 29, od których przysługiwało mu ograniczone prawo do odliczenia. Odzyskanie VAT następuje poprzez zastosowanie opisanej powyżej korekty in 27 Nowy art. 90b ust. 2 ustawy o VAT. 28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r. Nr 1722). 29 Art. 11 ust. 2 nowelizacji ustawy o VAT. 9

10 plus wobec podatku naliczonego nieodliczonego przy nabyciu pojazdu samochodowego (opisanego w pkt 4.1). 5. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE a) Zachowanie praw nabytych w zakresie najmowanych i leasingowanych pojazdów Nowelizacja przepisów przewiduje zachowanie praw nabytych w zakresie samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed 1 kwietnia, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało na dzień 31 marca prawo do odliczenia 100% VAT od czynszu i rat wynikających z takiej umowy (bez uwzględnienia zmian tych umów dokonywanych po 1 kwietnia). Warunkiem zachowania praw nabytych są: wydanie podatnikowi pojazdu samochodowego będącego przedmiotem tego rodzaju umowy przed 1 kwietnia oraz rejestracja umowy we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 2 maja 2014 r. Pozostałe wydatki (np. zakup paliwa lub wydatki eksploatacyjne) związane z pojazdami używanymi na podstawie takich zarejestrowanych umów najmu, dzierżawy, leasingu, itp. będą odliczane na nowych zasadach. Oznacza to, że co do zasady będzie w stosunku do nich przysługiwało prawo do odliczenia jedynie 50% VAT. Z kolei podatnicy korzystający z pojazdów samochodowych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego, którym przysługiwało prawo do odliczenia 50%/60% nie więcej niż odpowiednio 5.000/6.000 zł (zarówno ci, którzy wykorzystali, jak i ci, którzy nie wykorzystali limitu VAT do odliczenia), od 1 kwietnia będą mieli prawo do odliczenia 50% VAT od czynszu i rat wynikających z tego typu umów. Wprawdzie w odniesieniu do przedmiotowego przypadku nie został określony odrębny przepis przejściowy, niemniej wskazane podejście wynika z konsekwentnego zastosowania zasad ogólnych wprowadzonych przez nowelizację. b) Odliczenie VAT od nabycia paliwa Nowelizacja wprowadza również przepisy przejściowe w zakresie odliczania VAT od paliwa. Do 30 czerwca 2015 r. podatnikowi nie będzie w ogóle przysługiwało prawo do odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego na potrzeby: samochodów osobowych oraz 10

11 innych pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy) wynosi odpowiednio: 1, a dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg; 2, a dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg; 3 lub więcej, a dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg 30. Powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania do tych pojazdów, które zgodnie z wolą podatnika (zgłoszenie do urzędu skarbowego i ewidencja przebiegu pojazdu) będą uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej SKUTKI NOWELIZACJI W PODATKACH DOCHODOWYCH SKUTKI KOREKTY VAT W PODATKACH DOCHODOWYCH W związku z korektami podatku naliczonego, które mogą pojawić się od 1 kwietnia w efekcie zmiany sposobu używania pojazdu samochodowego przez podatnika, odpowiednio dostosowane zostały przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych odnoszące się do korekty VAT. Zmiany te polegają na zastąpieniu przepisów dotyczących przychodów i kosztów podatkowych związanych z korektą podatku VAT dokonywanej na podstawie art. 91 ustawy o VAT, przepisami ogólnie odnoszącymi się do korekt VAT dokonywanych zgodnie z przepisami ustawy. Nowelizacja wprowadza więc zmianę polegającą na generalnym odwołaniu do korekt dokonywanych w oparciu o przepisy ustawy o VAT. RYZYKO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Obecnie w prasie pojawiają się sugestie, że zastosowanie 50% odliczenia VAT od pojazdów samochodowych, w wyniku uznania, że pojazdy są używane w związku z działalnością gospodarczą oraz dla celów prywatnych, może prowadzić do zakwestionowania przez organy podatkowe rozliczeń w podatku dochodowym. Wynika to z przyjęcia domniemania, że taki pojazd wykorzystywany jest również na cele prywatne określonych osób fizycznych. W naszej ocenie, przyjęcie rozumowania, że skoro podatnik odlicza 50% kwoty VAT to dany pojazd niejako automatycznie powinien być uznany za wykorzystywany na czyjeś cele prywatne na gruncie podatku dochodowego, nie znajduje uzasadnienia. Tym niemniej, istnieje duże ryzyko, że organy podatkowe będą zamierzały tego typu rozumowanie 30 Nowy art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 nowelizacji ustawy o VAT. 31 Art. 12 ust. 2 nowelizacji ustawy o VAT. 11

12 stosować. W związku z tym rekomendujemy dokonanie przeglądu zasad wewnątrzfirmowych dotyczących używania takich pojazdów i ewentualne ich doprecyzowanie lub zmianę, w celu minimalizacji potencjalnego ryzyka. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NOWELIZACJI W USTAWACH O PODATKU DOCHODOWYM Nowelizacja zmienia następujące przepisy ustawy o PIT: art. 5a pkt 19a; art. 5d; art. 14 ust. 2 pkt 7f oraz ust. 2d; art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c oraz ust. 3c; oraz następujące przepisy ustawy o CIT: art. 4a pkt 9a; art. 4c; art. 12 ust. 1 pkt 4g oraz ust. 10; art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c oraz ust. 7c. 12

13 B. MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI NA GRUNCIE NOWELIZACJI VAT 1. ODZYSKANIE VAT / STOSOWANIE PEŁNEGO ODLICZENIA VAT OD PALIWA Naszym zdaniem całkowite ograniczenie w odliczeniu VAT od paliwa do 30 czerwca 2015 r. wykracza poza uprawnienie polskiego ustawodawcy określone w unijnej decyzji derogacyjnej. W decyzji tej nie ma bowiem żadnego zapisu, który choćby pośrednio mógłby zezwolić na wprowadzenie tego rodzaju ograniczenia. W tej sytuacji, naszym zdaniem możliwe są dwa scenariusze działania: a) wariant obarczony istotnym ryzykiem podatkowym, ale dający natychmiastowy efekt Wariant ten polega na uznaniu, że przepis nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający ograniczenie w odliczeniu VAT od paliwa do 30 czerwca 2015 r. jest sprzeczny z przepisami unijnymi. Przepis ten nie może być zatem stosowany przez polskich podatników. Oznacza to, że mogą oni odliczać VAT od paliwa (w całości lub w części, w zależności od związku wydatku z działalnością gospodarczą). Wskazany sposób działania gwarantuje natychmiastowy efekt, ponieważ zakłada zignorowanie uchwalonego ograniczenia odliczenia VAT od paliwa. Jednocześnie jest on obarczony istotnym ryzykiem, ponieważ naraża podatnika na spór z organami podatkowymi, które niewątpliwie zakwestionują zasadność odliczenia VAT od paliwa. W trakcie tego sporu, podatnik będzie musiał wykazać, że ograniczenie odliczenia VAT od paliwa jest nielegalne z perspektywy przepisów unijnych. b) wariant bezpieczny, ale dający efekt dopiero na etapie sądowym Alternatywny wariant polega na stosowaniu ograniczenia w odliczeniu VAT od paliwa do 30 czerwca 2015 r. oraz na równoległym wystąpieniu z wnioskiem o interpretację w celu potwierdzenia niezgodności przepisu nowelizacji ustawy o VAT z brzmieniem unijnej decyzji derogacyjnej. Po uzyskaniu korzystnej interpretacji co nastąpi zapewne dopiero na etapie sądowym możliwe będzie odzyskanie nieodliczonych kwot podatku naliczonego. Wariant ten zakłada bezpieczny sposób odzyskania VAT od nabycia paliwa. 2. PEŁNE ODLICZENIE VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SAMOCHODÓW Naszym zdaniem nowelizacja ustawy o VAT bezpodstawnie ogranicza pełne odliczenie VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami, które służą wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, tylko do towarów w nich montowanych. Zgodnie z unijną decyzją derogacyjną podatnicy mogą odliczyć w całości VAT naliczony od wydatków związanych z samochodami, jeżeli wydatki te są związane w całości z działalnością gospodarczą podatnika. Decyzja Rady UE definiuje te wydatki jako wszystkie wydatki 13

14 związane z samochodami, w tym zakup paliwa. Co więcej, w decyzji tej wydatki związane z samochodami są kategorią odrębną od samego zakupu (importu, WNT, najmu, leasingu) samochodu. Na tej podstawie możliwe jest sformułowanie wniosku, że zgodnie z unijną decyzją derogacyjną, odliczenie VAT od nabycia samochodu może być objęte ograniczeniem, ale już od wydatków na ten samochód może przysługiwać pełne prawo do odliczenia. Tymczasem zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT prawo do pełnego odliczenia przysługuje wyłącznie od towarów montowanych w samochodach i od związanych z tymi towarami usług np. montażu, jeżeli towary te służą w całości działalności gospodarczej (np. taksometry). Przykładowo, w naszej ocenie, podatnik dojeżdżający do kontrahenta, oddalonego od jego siedziby, powinien mieć prawo do pełnego odliczenia VAT w odniesieniu do paliwa nabytego i zużytego wyłącznie na tego rodzaju dojazd, niezależnie od tego, jaki w tym celu używa samochód i jakie jest przeznaczenie tego samochodu (mieszane, czy związane wyłącznie z działalnością gospodarczą). Naszym zdaniem więc, przykładowo, podatnik powinien mieć pełne prawo do odliczenia od takich wydatków jak opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, serwis samochodu, pod warunkiem wykazania, że samochód którego wydatek dotyczy był w tym momencie wykorzystywany wyłącznie w związku z działalnością gospodarczą np. w związku z wizytą u klienta lub kontrahenta. W tym zakresie, proponujemy więc wystąpienie z wnioskiem o interpretację Ministra Finansów w celu potwierdzenia niezgodności przepisu nowelizacji ustawy o VAT z brzmieniem unijnej decyzji derogacyjnej. Wariant ten zakłada bezpieczny sposób odzyskania VAT, ale prawdopodobnie dopiero na etapie sądowym (przed WSA lub NSA). 3. PEŁNE ODLICZENIE VAT OD WSZELKICH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z SAMOCHODAMI W naszej ocenie możliwa jest obrona stanowiska, że unijna decyzja derogacyjna, której wykonaniem powinna być krajowa nowelizacja ustawy o VAT, w części w ogóle nie została implementowana przez Polskę, a w części została implementowana w sposób niepoprawny. Na podstawie takiego twierdzenia można twierdzić, że skoro decyzja derogacyjna nie została zaimplementowana w całości, to z punktu widzenia prawa unijnego, biorąc pod uwagę wskazówki orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. wyrok w sprawie C 497/01 Zita Modes), tak naprawdę nie została implementowana w ogóle. Oznaczałoby to, że polskich podatników nie powinno obowiązywać obecnie żadne ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego od samochodów i wydatków związanych z tymi samochodami wprowadzone przez nowelizację ustawy o VAT obowiązującą od 1 kwietnia. Oczywiście powyższe wnioski stanowią możliwie jak najdalej posuniętą interpretację polskich przepisów w kontekście uregulowań unijnych. Tego rodzaju wykładni z pewnością nie podzieliłby Minister Finansów wydając interpretację indywidualną w tym zakresie. W naszej 14

15 ocenie istnieje jednak pewna szansa, że powyższa argumentacja mogłaby znaleźć potwierdzenie na sądowym etapie ewentualnego sporu z Ministrem Finansów. W przypadku potwierdzenia naszego stanowiska, możliwe byłoby uzyskanie prawa do odliczenia VAT w pełnej kwocie od wszelkich wydatków związanych z samochodami. *** Mamy nadzieję, że nasze uwagi okażą się dla Państwa pomocne. W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt. 15

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 VAT od samochodów po zmianach 1 IV 2014r. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ BYDGOSZCZ WARSZAWA GDYNIA WWW.OSTROWSKI-LEGAL.NET

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Druk nr 563 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Warszawa, 17 lutego 2016 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Strona 1 z 7 Artykuł pochodzi z czasopisma: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 2014-03-20 www.czasopismaksiegowych.pl wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2122 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT w zakresie samochodów

Zmiany VAT w zakresie samochodów Zmiany VAT w zakresie samochodów Joanna Rudzka jrudzka@taxadvisorypoland.pl 1 Koniec kratek z 1 kwietnia 2014r. Zmiany dotyczą zasad odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wydatków dotyczących

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Husarski Michalski Doradcy Podatkowi Sp.p. ul. Grzybowska 80/82 pok. 550 00-844 Warszawa Tel. 22 661 55 50 Tel. 22 661 55 52 www.hmdp.pl NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 W roku 2014 jesteśmy świadkami znaczących zmian w kwestii podatków. Najszersze zmiany dotknęły Ustawę o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony Izba Skarbowa w Bydgoszczy Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony 1 Odliczenie podatku naliczonego Powstanie prawa zasada generalna (art. 86 ust.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług I. Definicja pojazdu samochodowego (art. 2 pkt 34 VATU) Zgodnie z nowymi przepisami za pojazdy samochodowe uznaje się pojazdy samochodowe w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków,

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków, Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT Kraków, 12.04.2017 Co zostanie omówione w szkoleniu? 1. Rodzaje pojazdów 2. Zakup pojazdu odliczenie VAT 3. Rozliczanie kosztów związanych z pojazdem

Bardziej szczegółowo

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Podatki dochodowe VAT Leasing Auta służbowe na potrzeby prywatne Samochód pracownika a koszty pracodawcy Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Newsletter marzec 2014r.

Newsletter marzec 2014r. Newsletter marzec 2014r. Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury naszego najnowszego newslettera. W tym miesiącu przybliżamy wzbudzający szczególne emocje temat ewidencji przebiegu pojazdów niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 252/DOR/2013

Opinia w sprawie 252/DOR/2013 Warszawa, 31 października 2013 r. mgr Łukasz Dziamski Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 252/DOR/2013 Podmiot zadający

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW)

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW) NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW) Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT. od samochodów. wyjaśnienia praktyczne. Nowe zasady

Odliczanie VAT. od samochodów. wyjaśnienia praktyczne. Nowe zasady P O L E C A Nowe zasady Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów Stanowiska organów podatkowych Odpowiedzi ekspertów na pytania Nowości VAT PIT

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43 VAT od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, ISBN 978-83-269-2993-9 9 788326 PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH 929939 UOM 43 BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Rafał Kuciński prawnik, specjalista

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) 585 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Serwis podatkowy VAT luty 2014/nr 63 issn 1899-9905 NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Komentarz miesiąca W STYCZNIOWEJ DEKLARACJI PODATNICY

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera majowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. WYSOKA STAWKA AKCYZY NIE NARUSZA KONSTYTUCJI W wyroku z 11

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

LU:L (fo-ńe k~it 2.(2, 0 1' w 4. Pan. ~laciej Berek

LU:L (fo-ńe k~it 2.(2, 0 1' w 4. Pan. ~laciej Berek LU:L (fo-ńe k~it 2.(2, 0 1' w 4 Warszawa, dnia J ~ RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PT 1 0/0301 /29/469-42/L WW/1 3114/RD-7589! 1 7-01- 2014 l ~ :l 'l z 7-01- Pan ~laciej Berek Słkretarz Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. Wprowadzenie

UZASADNIENIE I. Wprowadzenie UZASADNIENIE I. Wprowadzenie Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz Jak sprzedać używane auto NOWELIZACJA Podatnik, który przy zakupie samochodu odliczył podatek i wykorzystywał pojazd w działalności opodatkowanej, może zastosować zwolnienie przy jego zbyciu. Paradoksalnie,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KSP. (wersja 14.01.021)

Zmiany w programie KSP. (wersja 14.01.021) S t r o n a 1 Logotech-AA Zmiany w programie KSP (wersja 14.01.021) CHORZÓW, MARZEC 2014 S t r o n a 2 S t r o n a 3 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OMÓWIENIE PRZEPISÓW... 5 2.1 Podział samochodów... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w związku z otrzymaną skargą dotyczącą wykazu pojazdów

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w związku z otrzymaną skargą dotyczącą wykazu pojazdów RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-677951-V/l l/m K/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jan Vincent Rostowski Minister

Bardziej szczegółowo

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP Warszawa, 28 stycznia 2009 r. Sz.P. Andrzej Sugajski Związek Przedsiębiorstw Leasingowych ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Bardziej szczegółowo

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"?

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką? O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"? Zakaz odliczeń VAT z tytułu nabycia paliw do napędu samochodów z kratką", które funkcjonalnie w ogóle nie różnią się od samochodów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki. Samochód w firmie

Rachunkowość i Podatki. Samochód w firmie Rachunkowość i Podatki Wydanie specjalne Wydawca: Rachunkowość sp. z o.o. 00-349 Warszawa, ul. Tamka 18 lok. 29 e-mail: redakcja@rachunkowosc.com.pl tel. 22 828 42 33 tel./faks 22 826 56 21 faks 22 398

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Rozliczenia w firmie maj 2014/nr 16 (181) issn 2299-8519 FACHOWY PORADNIK O OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Auta z kratką nie są już traktowane ulgowo przez fiskusa 2 PODATKI DOCHODOWE

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Warszawa 2014 Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Anna Berska Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R.

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R. ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R. Od dnia 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany te wynikają przede wszystkim z następujących ustaw: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) przywraca możliwość

Bardziej szczegółowo

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej 20 kwietnia 2010 r. Samochód w działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Definicja samochodu samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W 2015 R.

ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W 2015 R. Dwutygodnik nr 5 (389) ISSN 1429-3978 10.03.2015 r. 5 ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W 2015 R. I. OD JAKICH ZAKUPÓW MOŻNA ODLICZYĆ VAT?...str. 3 II. REJESTRACJA JAKO WARUNEK ODLICZENIA VAT...str.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. Wprowadzenie

UZASADNIENIE I. Wprowadzenie UZASADNIENIE I. Wprowadzenie Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami Maria Chołuj Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków

29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków 29.01.2009 / Bartosz Stradomski / Rzeczpospolita/ Gazeta Prawa i Podatków Regulacje ustawy VAT ograniczające możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu są niezgodne z prawem

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych

Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych I. ZASADY ODLICZANIA VAT NALICZONEGO 1. Jak od 1 kwietnia 2014 r. odliczać VAT od samochodów z kratką W jaki sposób od 1 kwietnia 2014 r. odliczać VAT od eksploatacji

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA INFOR LEX. Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką

BIBLIOTEKA INFOR LEX. Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką BIBLIOTEKA INFOR LEX Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką BIBLIOTEKA INFOR LEX Wszystko o rozliczaniu samochodu z kratką 27 września 3 października 2010 r. nr 2 (2) www.ipp24.pl Spis treści 1. Zakup

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1454 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 22 października 2014 Regulacje Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Dziennik Ustaw Nr 247 16606 Poz. 1652 1652 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Serwis podatkowy VAT maj 2014/nr 66 issn 1899-9905 NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Komentarz miesiąca WARTOŚĆ OTRZYMANEGO BARTERU WYZNACZA

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE UNIWERSALNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 1 STYCZNIA 2017 R. W ZWIAZKU

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu z 23 grudnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi do projektu z 23 grudnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Uwagi do projektu z 23 grudnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 1. Art. 9 projektu Projekt stanowi realizację decyzji wykonawczej Rady zezwalającej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Leasingobiorcy

Poradnik Leasingobiorcy Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer miesięcznika Poradnik Leasingobiorcy, wydawanego przez Agencję Leasingu i Finansów S.A. Wydawnictwo ma na celu przybliżenie czytelnikom finansowych,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPB1/4511-1/16/PSZ Data 2016.03.25 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem samochodów. Rozliczam się na podstawie księgi

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w Ŝycie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Minister przywrócił pełne odliczenie

Minister przywrócił pełne odliczenie Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 2011-07-19 Autor: GRAŻYNA J. LEŚNIAK Minister przywrócił pełne odliczenie ROZLICZENIA Firmy mogą odliczać VAT od rat leasingowych i od wynajmu aut z kratką. To efekt ostatniej

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-4/KK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-365/15-4/KK Data 2015.10.06 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony stan sprawy należy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE I ZWROT NADPŁATY. w wysokości.. za okres rozliczeniowy..

WNIOSEK O STWIERDZENIE I ZWROT NADPŁATY. w wysokości.. za okres rozliczeniowy.. Miejscowość, dnia... (Podmiot) (adres podmiotu) NIP.. Naczelnik Urzędu Skarbowego w.. (adres) WNIOSEK O STWIERDZENIE I ZWROT NADPŁATY w wysokości.. za okres rozliczeniowy.. W związku ze złożeniem korekt

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego 18 listopada 2010 r. Samochód osobowy Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja samochodu osobowego 1 Zgodnie z art. 4a pkt9 UoPDOP, samochód osobowy definiowany

Bardziej szczegółowo