Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie"

Transkrypt

1 Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem / dzierżawę lokali użytkowych i biurowych stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. WARSZAWA czerwiec 2013

2 Spis treści: str. I. Przepisy ogólne...3 II. Przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych i biurowych...3 III. Przetarg pisemny...8 IV. Przetarg ustny (licytacja) V. Rokowania..11 V. Postanowienia końcowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. zwanej dalej Spółką, określa zasady wynajmu lokali użytkowych i biurowych, przy czym za najem w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć również umowę dzierżawy oraz inne umowy o podobnym charakterze jak najem i dzierżawa. 2. Najmu lokali użytkowych i biurowych dokonuje się w drodze umów zawieranych na piśmie po uprzednim przeprowadzeniu procedury przetargowej albo rokowań, które to postępowania prowadzone są według zasad i trybu określonego w Regulaminie i zwane dalej łącznie postępowaniem z zastrzeżeniem ust Lokale mogą być oddawane w najem na czas nieoznaczony. W wyjątkowych przypadkach lokale mogą być oddawane w najem na czas oznaczony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być udostępniane bez przetargu na czas określony, nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy. 4. Zarząd Spółki może odstąpić od postępowania określonego niniejszym Regulaminem gdy najemcą lokalu jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa lub spółki utworzone (zależne od WAM) przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. 5. Wynajęcie lokalu o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty EURO wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Rozdział II Przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych i biurowych 2 1. Wynajęcie lokalu może nastąpić jedynie za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały. 2. Uchwała Zarządu Spółki o przeznaczeniu danego lokalu do wynajęcia określa co najmniej: a) przedmiot, formę i tryb udostępnienia, b) oznaczenie lokalu, c) minimalne warunki finansowe dotyczące czynszu najmu Wynajęcie lokalu dokonywane jest w drodze przetargu organizowanego przez Spółkę z zastrzeżeniem ust Podstawowym trybem najmu lokali jest przetarg nieograniczony. 3. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego lub ustnego (licytacja). 4. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu w drugim terminie, Zarząd Spółki może w drodze uchwały podjąć decyzję o wynajęciu lokalu w drodze rokowań. 3

4 4 1. Postępowanie przeprowadza Komisja Przetargowa zwana w dalszej części regulaminu Komisją, powołana uchwałą Zarządu spośród pracowników Spółki, w składzie co najmniej 3 osób. 2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. 3. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 4. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 5. Członkiem Komisji nie może być osoba: a) która uczestniczy w postępowaniu jako oferent, b) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy w postępowaniu jako oferent, c) która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt. b), d) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem; e) pozostaje z którymś z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 6. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 5, członek Komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w niej, bez względu na to w jakiej fazie postępowania poweźmie o tym wiadomość. 7. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Spółkę Wywoławcza stawka czynszu najmu w pierwszym przetargu nie może być niższa niż jej aktualna wartość rynkowa. 2. Wywoławcza stawka czynszu najmu w kolejnych przetargach oraz rokowaniach może zostać obniżona, jednak musi zabezpieczać pokrycie kosztów utrzymania lokalu. 3. Wartość rynkowa czynszu najmu ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w opinii o wartości lokalu sporządzonej w formie z operatu szacunkowego. 4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 5. Jeżeli w pierwszym terminie lokal nie zostanie wynajęty w drodze przetargu, Spółka może dokonać jego wynajmu w drodze kolejnych przetargów, także we współpracy z podmiotami zajmującymi się profesjonalnie pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu również w drugim terminie, Zarząd Spółki może, w drodze uchwały podjąć decyzję o wynajęciu lokalu w drodze rokowań. 6. Cena wynajmu lokalu nie może być niższa niż koszty jego utrzymania. 7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku unieważnienia pierwszego przetargu. 8. Celem przeprowadzenia przetargu jest uzyskanie najwyższego czynszu za najem danego lokalu. 9. Celem przeprowadzenia rokowań jest uzyskanie najwyższego czynszu przy najkorzystniejszych warunkach najmu. 4

5 6 1. Oferenci, zgodnie z warunkami podanymi przez Spółkę, przed przystąpieniem do postępowania obowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w kwocie stanowiącej 3% od wartości 12-miesięcznego czynszu, obliczonego na podstawie wywoławczej stawki czynszu najmu. W przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest najem lokalu na okres krótszy niż 12 miesięcy, wadium pobiera się w wysokości 3% od wartości minimalnego czynszu za cały okres najmu. W przypadku rokowań wadium wynosi 1% od wartości 12-miesięcznego czynszu najmu obliczonego na podstawie wywoławczej stawki czynszu najmu w pierwszym przetargu. 2. Oferenci wpłacają wadium przelewem, na rachunek bankowy Spółki, w sposób i terminie podanym w ogłoszeniu. 3. Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana lub który wygrał licytację, zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu. 4. Kwoty wadium pozostałych Oferentów zostaną im zwrócone na rachunek bankowy, z którego wadium zostało opłacone, w terminie do 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 5. Wadium Oferenta wygrywającego postępowanie zostanie zwrócone po upływie terminu związania ofertą w przypadku braku uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa i nie przedłużenia tego terminu w sposób określony w 8 ust Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek. 7. Wadium Oferenta wygrywającego postępowanie przepada na rzecz Spółki w przypadku, gdy w terminie wyznaczonym przez Spółkę uchyla się on od zawarcia umowy. 8. Niedopuszczalna jest wniesienie przez Oferenta wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi mu wobec Spółki Spółka sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Spółki i na tablicy informacyjnej na terenie nieruchomości, w której znajduje się przedmiotowy lokal (lokale), podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym i na stronie internetowej 2. Termin postępowania należy wyznaczyć tak, aby między datą ogłoszenia o postępowaniu, a terminem postępowania upłynęło, co najmniej 14 dni. 3. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszcza się w prasie co najmniej 14 dni przed terminem postępowania, w siedzibie Spółki i na tablicy informacyjnej na terenie nieruchomości, w której znajduje się przedmiotowy lokal (lokale) oraz na stronie internetowej 4. Ogłoszenie o przetargu lub ogłoszenie o rokowaniach powinno zawierać: a) nazwę i siedzibę Spółki, b) rodzaj, miejsce i termin przetargu (w przypadku przetargu), c) miejsce, termin i tryb składania zgłoszeń do udziału w rokowaniach oraz termin i miejsce otwarcia rokowań ( w przypadku rokowań), d) przedmiot postępowania (opis lokalu, jego lokalizację, powierzchnię, opis wg księgi wieczystej, inne dane), e) czas obowiązywania umowy najmu w przypadku przetargu, f) dodatkowe warunki rokowań o ile występują, g) termin, w którym można dokonać oględzin lokalu, 5

6 h) wysokość kwoty czynszu wywoławczego w przypadku przetargu, a w przypadku rokowań wartość czynszu określonego w 5 ust. 2. i) wysokość wadium i termin jego wpłaty oraz pouczenie, że datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Spółki, j) informację, że wpłacone wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków postępowania bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w niniejszym Regulaminie, udostępnionym do wglądu na stronie internetowej Spółki, pod adresem k) szacunkową miesięczną wysokość lub sposób obliczenia innych opłat związanych z korzystaniem z danego lokalu wraz z określeniem zasad ich aktualizacji, l) warunki uczestnictwa w postępowaniu (wpłacenie w terminie wymaganego wadium, złożenie wymaganych dokumentów), m) zasady, w tym termin i miejsce składania ofert lub wysokość postąpienia w przypadku licytacji, n) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę, o) informację, że wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zawrócone bez odsetek po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd w formie uchwały, a oferentowi, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, p) wskazanie miejsca i sposobu kontaktowania się ze Spółką dla uzyskania dodatkowych informacji, q) wskazanie okresów rozliczeniowych, r) pouczenie, iż wpłacone wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej w przypadku przetargu, s) informację, iż zawarcie umowy najmu z osobą wyłonioną w postępowaniu nastąpi wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z postępowania przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. t) pouczenie o konieczności uzyskania, na zawarcie umowy, zgody organów Spółki lub/i Ministra Skarbu Państwa jeżeli takie zgody są wymagane. u) Informację iż w przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa termin związania ofertą wynosi 90 dni i może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach za zgodą stron postępowania. v) Informację iż w przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa umowa najmu wejdzie w życie od dnia otrzymania zgody o której mowa w 1 ust. 5 i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. w) informację, iż Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wybrania najemcy lokalu jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania Cena oferowana przez uczestników postępowania jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ustalonej w trakcie przetargu ceny naliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu. 6

7 9 1. Umowa najmu zostanie zawarta z uczestnikiem wyłonionym w trakcie postępowania jako najemca lokalu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z postępowania przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. 2. W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, o której mowa w 1 ust. 5 umowa najmu wejdzie w życie od dnia otrzymania przedmiotowej zgody i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. 3. W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, o której mowa powyżej, Spółka niezwłocznie zawiadomi pisemnie uczestnika wyłonionego w trakcie postępowania jako najemca lokalu o jej otrzymaniu i terminie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. 4. W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd w formie uchwały i może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach za zgodą stron postępowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia upływu terminu związania ofertą. 5. Brak przedłużenia terminu związania ofertą jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy najmu w pierwszym dniu po terminie związania ofertą Postępowanie uznaje się za ważne, o ile przystąpi do niego co najmniej jeden oferent. 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny, o czym należy uczynić wzmiankę w ogłoszeniu o postępowaniu Komisja niezwłocznie sporządza protokół z przebiegu przetargu. 2. Protokół powinien zawierać: a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu, b) oznaczenie lokalu będącego przedmiotem przetargu, c) skład Komisji, d) informację o uczestnikach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu (wraz ze wskazaniem przyczyn niedopuszczenia poszczególnych ofert), e) wysokość wywoławczą stawki czynszu i, w przypadku licytacji, wysokość postąpienia, f) informację o poszczególnych ofertach z podaniem oferowanej stawki czynszu, lub o stawce czynszu wylicytowanej w przetargu ustnym, g) wskazanie imion i nazwiska osoby lub firmy najemcy, który zaoferował lub wylicytował najwyższą stawkę czynszu (netto), jego dane adresowe, NIP, PESEL / REGON a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, aktualny wypis z właściwego rejestru wraz ze wskazaniem umocowania do reprezentowania tego podmiotu, h) ewentualne wnioski i oświadczenia uczestników przetargu. 3. Do protokołu załącza się złożone pełnomocnictwa, oświadczenia osób przystępujących do przetargu, o których mowa w 11 i 21, oraz oświadczenia członków Komisji, o których mowa w 4 ust.1. 7

8 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, drugi stanowi załącznik do Uchwały Zarządu, a trzeci dla osoby ustalonej jako najemca. Rozdział III Przetarg pisemny W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli złożą na piśmie ofertę i wpłacą wyznaczone wadium w terminach określonych w ogłoszeniu o przetargu. 2. Złożenie co najmniej jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu. 3. Złożona oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu, jeżeli oferent wpłacił wadium, a proponowany czynsz (netto) nie jest niższy od wyznaczonego w ogłoszeniu o przetargu. 13 Oferta złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, zaopatrzona w hasło oznaczone przez Spółkę, winna zawierać w szczególności: a) imię, nazwisko i adres oferenta, nazwę (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej wraz z wyciągiem z właściwego rejestru, b) oznaczenie lokalu wraz z oferowaną stawka czynszu (netto) za jej wynajem, c) dowód wpłacenia wadium, d) datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub osoby umocowanej, e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem i warunkami przetargu oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń, f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu przetargu, g) zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat, w tym podatków związanych z zawarciem umowy najmu, h) wskazanie rodzaju planowanej działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu, i) proponowane, ewentualne nakłady inwestycyjne oferenta. 14 Przed rozpoczęciem przetargu Komisja obowiązana jest: a) sprawdzić prawidłowość ogłoszenia o przetargu, b) ustalić liczbę uczestników przetargu, c) wyznaczyć protokolanta spośród członków Komisji W części wstępnej przetargu Komisja w szczególności: a) otwiera, w obecności oferentów (jeżeli przybędą), koperty z ofertami i oznacza je, b) przyjmuje do protokołu oświadczenia członków Komisji o okolicznościach wymienionych w 4 ust. 5 Regulaminu lub dokonuje w protokole wzmianki o nie zaistnieniu tych okoliczności, 8

9 c) dokonuje wstępnej oceny formalnej otrzymanych ofert, w szczególności sprawdza czy wadia zostały wpłacone w terminie, d) kwalifikuje złożone oferty do dalszej części przetargu, e) odczytuje ustalenia w sprawie odrzucenia lub zakwalifikowania oferentów do dalszej części przetargu. 2. W razie zaistnienia przyczyn, o których mowa w 4 ust. 5 Regulaminu Komisja wstrzymuje przetarg. Przewodniczący Komisji zawiadamia następnie oferentów w ciągu 7 dni roboczych o terminie i miejscu wznowienia przetargu. W terminie jak wyżej Zarząd Spółki dokonuje uzupełnienia składu Komisji w trybie określonym Regulaminem. 3. Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do dalszej części przetargu, jeżeli: a) nie odpowiadają warunkom przetargu zawartym w ogłoszeniu o przetargu, w szczególności nie zawierają dowodu wpłaty wadium, b) zostały złożone po wyznaczonym terminie, c) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności danych, a także zawierają przeróbki i skreślenia W części właściwej przetargu, która nie jest jawna dla osób trzecich, Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę z najwyższą stawka czynszu (netto) albo ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia. 2. Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty jest proponowana stawka czynszu (netto). W przypadku ofert równorzędnych, co do stawki czynszu, Komisja postanowi o zorganizowaniu dodatkowego przetargu ustnego. 3. Komisja sporządza protokół podając w nim rozstrzygnięcie przetargu z uzasadnieniem Komisja zawiadamia równorzędnych oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego ustalając kwotę postąpienia. 2. Zasady przeprowadzania przetargu ustnego określa Rozdział V niniejszego Regulaminu. 18 Z przebiegu przetargu pisemnego sporządza się protokół, który zawiera elementy opisane w O wyniku przetargu Spółka zawiadamia pisemnie podmiot, który wygrał przetarg oraz pozostałych uczestników przetargu. 2. Protokół z przetargu, po zatwierdzeniu przez Zarząd, stanowi podstawę do zawarcia z wygrywającym przetarg umowy najmu. 20 Wygrywający przetarg traci wadium i prawo najmu przedmiotu przetargu, jeżeli nie stawi się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółkę celem zawarcia umowy najmu. 9

10 Rozdział IV Przetarg ustny (licytacja) 21 Do chwili rozpoczęcia przetargu ustnego, Spółka może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku procedura przetargu zostaje zamknięta, a wpłacone przez oferentów wadium podlega niezwłocznie zwrotowi w trybie opisanym w 6 ust Komisja zobowiązana jest sprawdzić dane osób przystępujących do przetargu, ich dowody osobiste i pełnomocnictwa uprawniające do wzięcia udziału w przetargu oraz odebrać oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i przedmiotem przetargu. Treść oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Komisja odbiera wraz z pełnomocnictwem aktualny wypis z właściwego rejestru. 3. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji dowodów wpłaty wadium. Osoby, które nie dokonały wpłaty w sposób podany w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 23 Jeżeli w przetargu bierze udział więcej niż jeden oferent, to oferentom rozdaje się numery porządkowe. 24 Przed rozpoczęciem przetargu Komisja zobowiązana jest: a) sprawdzić prawidłowość ogłoszenia o przetargu, b) ustalić liczbę uczestników przetargu, c) wyznaczyć protokolanta spośród członków Komisji, d) wybrać spośród członków komisji Licytatora W części wstępnej przetargu Komisja w szczególności: a) przyjmuje do protokołu oświadczenia członków Komisji o okolicznościach wymienionych w 4 ust. 5 Regulaminu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2), b) sprawdza czy wadia zostały wpłacone w terminie i w wymaganej wysokości, c) odczytuje ustalenia w sprawie odrzucenia lub zakwalifikowania uczestników do dalszej części przetargu. 2. W razie zaistnienia przyczyn, o których mowa w 4 ust. 5 Regulaminu Komisja wstrzymuje przetarg. Przewodniczący Komisji zawiadamia następnie oferentów w ciągu 7 dni o terminie i miejscu wznowienia przetargu. W terminie jak wyżej Zarząd Spółki dokonuje uzupełnienia składu Komisji w trybie określonym Regulaminem. 3. Komisja odmawia oferentowi uczestnictwa w przetargu, jeżeli nie wniósł on wadium. 10

11 26 Licytator rozpoczyna przetarg od scharakteryzowania przedmiotu przetargu, podaje wywoławczą stawkę czynszu (netto), określa wysokość minimalnego postąpienia (nie mniejszą niż 1% wywoławczej stawki czynszu) oraz informuje zebranych, że oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę oraz o konsekwencjach finansowych uchylenia się od zawarcia umowy Licytator wywołuje wartość wywoławczą stawkę czynszu i rozpoczyna licytację. Wartość wywoławczą powtarza 3 krotnie. Jeżeli po trzecim wywołaniu, brak jest dalszych postąpień, prowadzący przybija osiągniętą cenę. W tym momencie przetarg jest zakończony. Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, wadium wniesione przez wszystkich uczestników licytacji przepada na rzecz Spółki. 2. Z przebiegu przetargu ustnego sporządza się protokół, który zawiera elementy opisane w 11. Rozdział V Rokowania Zgłoszenia do udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, w terminie wskazanym w Obwieszczeniu o rokowaniach z napisem: Rokowania dotyczące najmu lokalu (oznaczenie lokalu). 2. Rokowania obejmują część jawną i niejawną. 3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: a) imię, nazwisko i adres lub nazwę bądź firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia zgłoszenia, c) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, każdego Zgłaszającego o: - przyjęciu przez Zgłaszającego bez zastrzeżeń warunków rokowań i niniejszego Regulaminu - zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu oraz o braku zastrzeżeń w tym przedmiocie, - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, d) oferowaną cenę najmu (netto), warunki i terminy płatności, termin najmu, nakłady inwestycyjne najemcy i sposób ich rozliczenia, rodzaj prowadzonej w lokalu działalności oraz inne istotne dla najemcy postanowienia umowy, e) termin związania ofertą nie krótszy niż 90 dni w przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa o której mowa w 1 ust. 5. f) oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium, g) odpisy z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionych nie wynika umocowanie do podpisania zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz prowadzenia rokowań. 4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w rokowaniach. 11

12 5. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. 6. Do rokowań dopuszczeni zostaną Zgłaszający, którzy w zgłoszeniu zaoferują cenę przekraczającą cenę o której mowa w 5 ust Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji prowadzącego rokowania. 2. Po przybyciu o określonej godzinie uczestników rokowań, Przewodniczący Komisji otwiera rokowania przekazując uczestnikom informacje, o których mowa w 28 ust. 3 oraz w Następnie Komisja w obecności uczestników rokowań, przeprowadza jawną część rokowań, polegającą na: a) podaniu liczby otrzymanych zgłoszeń, b) otwarciu kopert zawierających zgłoszenia oraz sprawdzeniu danych w nich zawartych, bez ujawniania ich treści uczestnikom, jak również sprawdzeniu tożsamości uczestników rokowań, c) sprawdzeniu dowodów wpłaty wadium, d) przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez uczestników rokowań, e) ogłoszeniu, którzy Zgłaszający zostali zakwalifikowani do ustnej, niejawnej części rokowań, f) ustaleniu kolejności prowadzenia ustnej, niejawnej części rokowań. 4. Komisja odmawia udziału w ustnej, niejawnej części rokowań podmiotom, których zgłoszenia: a) nie odpowiadają warunkom rokowań, a) zostały złożone po wyznaczonym terminie, b) nie zawierają dowodów wpłaty wadium, c) są niekompletne, d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści. 5. Komisja sporządza protokół z jawnej części rokowań. 6. Protokół, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca jawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w jawnej części rokowań, d) listę uczestników rokowań, z wyszczególnieniem wysokości i terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób działających w imieniu oferenta do uczestniczenia w rokowaniach, e) weryfikację kompletności ofert zgodnie z obwieszczeniem szczegółowym, f) informacje o zakwalifikowaniu uczestników do niejawnej części rokowań, g) termin i kolejność przeprowadzenia niejawnej części rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 7. Komisja przeprowadza ustną niejawną część rokowań w zakresie ustalenia ostatecznych warunków tj. oferowanej ceny najmu, warunków i terminów płatności, terminu najmu, terminu związania ofertą, oraz innych istotnych dla najemcy postanowień umowy, osobno z każdym z uczestników zakwalifikowanych do udziału w tej części rokowań. 8. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych ostatecznych ofert Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi uczestnikami. 9. Z przeprowadzonej ustnej niejawnej części rokowań Komisja sporządza z każdym z uczestników rokowań odrębny protokół. Protokół podpisują obecni członkowie Komisji i uczestnik rokowań. 10. Protokół o którym mowa w ust. 8 winien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, 12

13 b) oznaczenie czasu i miejsca niejawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) uczestnika rokowań oraz imiona i nazwiska osób umocowanych do uczestniczenia w rokowaniach, e) przebieg rokowań, f) ofertę ostateczną uczestnika rokowań wraz z oświadczeniem uczestnika rokowań, że jest to oferta ostateczna, g) wnioski i oświadczenia uczestnika rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestnika rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestnika rokowań. 11. Część ustną niejawną rokowań prowadzonych z każdym uczestnikiem rokowań osobno, uważa się za zamkniętą z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust Po przeprowadzeniu ustnej niejawnej części rokowań z każdym uczestnikiem rokowań odrębnie, Komisja sporządza protokół informujący o zakończeniu rokowań i podaje do wiadomości wszystkim uczestnikom rokowań oferty ostateczne złożone podczas rokowań (bez wskazania oferenta). Protokół zostaje odczytany i podpisany przez wszystkich uczestników rokowań. 13. Protokół, o którym mowa w ust.11 winien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca rozpoczęcia niejawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) informację o czasie rozpoczęcia jawnej części rokowań i ilości ofert dopuszczonych do niejawnej części rokowań, e) przebieg rokowań, f) informację o ofertach ostatecznych (bez wskazania oferenta), g) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, h) wzmiankę o zakończeniu rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 14. Komisja sporządza ocenę ofert i rekomenduje wybranego oferenta wraz z uzasadnieniem albo uzasadnia odstąpienie od rozstrzygnięcia postępowania. 15. Wyboru najemcy dokonuje Zarząd Spółki w formie uchwały. 16. Komisja zawiadamia niezwłocznie (pisemnie) uczestników rokowań o wynikach rokowań. Rozdział VI Postanowienia końcowe 30 Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają Uchwały Zarządu Spółki. 31 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 32 Integralną część Regulaminu stanowią Wzory Oświadczeń składanych przez Oferentów (zał. nr 1) i Członków Komisji (zał. nr 2). 13

14 Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem/dzierżawę lokali użytkowych i biurowych stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Miejscowość, dnia /imię nazwisko i adres oferenta lub nazwa firmy/ Tel. kontaktowy O Ś W I A D C Z E N I E O F E R E N T A Ja niżej podpisany / ana*...legitymujący / ca* się dowodem osobistym nr...zamieszkały / a* w przy ul... uprawniony / na* do reprezentowania oświadczam, że: 1) zapoznałem / łam* się i akceptuję postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem/dzierżawę lokali użytkowych i biurowych stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.. 2) zapoznałem / łam* się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń. 3) zapoznałem / łam* się z treścią ogłoszenia o przetargu/ o rokowaniach... / podpis uczestnika przetargu, ewentualnie pieczątka imienna, pieczęć firmy/ ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji kupna-sprzedaży środka trwałego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 33, poz. 883),.. (czytelny podpis) niepotrzebne skreślić ** podpisuje osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu/rokowań. 14

15 Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem/dzierżawę lokali użytkowych i biurowych stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Miejscowość, dnia /imię nazwisko i adres oferenta lub nazwa firmy/ Tel. kontaktowy O Ś W I A D C Z E N I E C Z Ł O N K A K O M I S J I Ja niżej podpisany / na*......legitymujący / ca* się dowodem osobistym nr...zamieszkały / a* w przy ul.. oświadczam, że: 1) nie uczestniczę w przetargu/rokowaniach jako oferent, 2) mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia nie uczestniczy w przetargu/rokowaniach jako oferent, 3) nie jestem wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta / ów, o których mowa powyżej, 4) nie jestem pracownikiem oferenta / ów ani nie uczestniczę we władzach osoby prawnej będącej oferentem / ami, 5) nie pozostaję z żadnym oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym... / podpis członka komisji / * niepotrzebne skreślić 15

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 Na podstawie uchwały Nr XCVI/1275/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.481.2013 Burmistrza Miasta Lędziny I.POSTANOWIENIA OGÓLNE z dnia 18.03.2013 REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne Sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo