Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie"

Transkrypt

1 Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem / dzierżawę lokali użytkowych i biurowych stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. WARSZAWA czerwiec 2013

2 Spis treści: str. I. Przepisy ogólne...3 II. Przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych i biurowych...3 III. Przetarg pisemny...8 IV. Przetarg ustny (licytacja) V. Rokowania..11 V. Postanowienia końcowe

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. zwanej dalej Spółką, określa zasady wynajmu lokali użytkowych i biurowych, przy czym za najem w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć również umowę dzierżawy oraz inne umowy o podobnym charakterze jak najem i dzierżawa. 2. Najmu lokali użytkowych i biurowych dokonuje się w drodze umów zawieranych na piśmie po uprzednim przeprowadzeniu procedury przetargowej albo rokowań, które to postępowania prowadzone są według zasad i trybu określonego w Regulaminie i zwane dalej łącznie postępowaniem z zastrzeżeniem ust Lokale mogą być oddawane w najem na czas nieoznaczony. W wyjątkowych przypadkach lokale mogą być oddawane w najem na czas oznaczony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być udostępniane bez przetargu na czas określony, nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy. 4. Zarząd Spółki może odstąpić od postępowania określonego niniejszym Regulaminem gdy najemcą lokalu jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa lub spółki utworzone (zależne od WAM) przez Wojskową Agencję Mieszkaniową. 5. Wynajęcie lokalu o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty EURO wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Rozdział II Przepisy dotyczące najmu lokali użytkowych i biurowych 2 1. Wynajęcie lokalu może nastąpić jedynie za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały. 2. Uchwała Zarządu Spółki o przeznaczeniu danego lokalu do wynajęcia określa co najmniej: a) przedmiot, formę i tryb udostępnienia, b) oznaczenie lokalu, c) minimalne warunki finansowe dotyczące czynszu najmu Wynajęcie lokalu dokonywane jest w drodze przetargu organizowanego przez Spółkę z zastrzeżeniem ust Podstawowym trybem najmu lokali jest przetarg nieograniczony. 3. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego lub ustnego (licytacja). 4. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu w drugim terminie, Zarząd Spółki może w drodze uchwały podjąć decyzję o wynajęciu lokalu w drodze rokowań. 3

4 4 1. Postępowanie przeprowadza Komisja Przetargowa zwana w dalszej części regulaminu Komisją, powołana uchwałą Zarządu spośród pracowników Spółki, w składzie co najmniej 3 osób. 2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. 3. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 4. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 5. Członkiem Komisji nie może być osoba: a) która uczestniczy w postępowaniu jako oferent, b) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy w postępowaniu jako oferent, c) która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt. b), d) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem; e) pozostaje z którymś z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 6. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 5, członek Komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w niej, bez względu na to w jakiej fazie postępowania poweźmie o tym wiadomość. 7. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Spółkę Wywoławcza stawka czynszu najmu w pierwszym przetargu nie może być niższa niż jej aktualna wartość rynkowa. 2. Wywoławcza stawka czynszu najmu w kolejnych przetargach oraz rokowaniach może zostać obniżona, jednak musi zabezpieczać pokrycie kosztów utrzymania lokalu. 3. Wartość rynkowa czynszu najmu ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w opinii o wartości lokalu sporządzonej w formie z operatu szacunkowego. 4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 5. Jeżeli w pierwszym terminie lokal nie zostanie wynajęty w drodze przetargu, Spółka może dokonać jego wynajmu w drodze kolejnych przetargów, także we współpracy z podmiotami zajmującymi się profesjonalnie pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu również w drugim terminie, Zarząd Spółki może, w drodze uchwały podjąć decyzję o wynajęciu lokalu w drodze rokowań. 6. Cena wynajmu lokalu nie może być niższa niż koszty jego utrzymania. 7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku unieważnienia pierwszego przetargu. 8. Celem przeprowadzenia przetargu jest uzyskanie najwyższego czynszu za najem danego lokalu. 9. Celem przeprowadzenia rokowań jest uzyskanie najwyższego czynszu przy najkorzystniejszych warunkach najmu. 4

5 6 1. Oferenci, zgodnie z warunkami podanymi przez Spółkę, przed przystąpieniem do postępowania obowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w kwocie stanowiącej 3% od wartości 12-miesięcznego czynszu, obliczonego na podstawie wywoławczej stawki czynszu najmu. W przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest najem lokalu na okres krótszy niż 12 miesięcy, wadium pobiera się w wysokości 3% od wartości minimalnego czynszu za cały okres najmu. W przypadku rokowań wadium wynosi 1% od wartości 12-miesięcznego czynszu najmu obliczonego na podstawie wywoławczej stawki czynszu najmu w pierwszym przetargu. 2. Oferenci wpłacają wadium przelewem, na rachunek bankowy Spółki, w sposób i terminie podanym w ogłoszeniu. 3. Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana lub który wygrał licytację, zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu. 4. Kwoty wadium pozostałych Oferentów zostaną im zwrócone na rachunek bankowy, z którego wadium zostało opłacone, w terminie do 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 5. Wadium Oferenta wygrywającego postępowanie zostanie zwrócone po upływie terminu związania ofertą w przypadku braku uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa i nie przedłużenia tego terminu w sposób określony w 8 ust Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek. 7. Wadium Oferenta wygrywającego postępowanie przepada na rzecz Spółki w przypadku, gdy w terminie wyznaczonym przez Spółkę uchyla się on od zawarcia umowy. 8. Niedopuszczalna jest wniesienie przez Oferenta wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi mu wobec Spółki Spółka sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Spółki i na tablicy informacyjnej na terenie nieruchomości, w której znajduje się przedmiotowy lokal (lokale), podaje się do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym i na stronie internetowej 2. Termin postępowania należy wyznaczyć tak, aby między datą ogłoszenia o postępowaniu, a terminem postępowania upłynęło, co najmniej 14 dni. 3. Ogłoszenie o postępowaniu zamieszcza się w prasie co najmniej 14 dni przed terminem postępowania, w siedzibie Spółki i na tablicy informacyjnej na terenie nieruchomości, w której znajduje się przedmiotowy lokal (lokale) oraz na stronie internetowej 4. Ogłoszenie o przetargu lub ogłoszenie o rokowaniach powinno zawierać: a) nazwę i siedzibę Spółki, b) rodzaj, miejsce i termin przetargu (w przypadku przetargu), c) miejsce, termin i tryb składania zgłoszeń do udziału w rokowaniach oraz termin i miejsce otwarcia rokowań ( w przypadku rokowań), d) przedmiot postępowania (opis lokalu, jego lokalizację, powierzchnię, opis wg księgi wieczystej, inne dane), e) czas obowiązywania umowy najmu w przypadku przetargu, f) dodatkowe warunki rokowań o ile występują, g) termin, w którym można dokonać oględzin lokalu, 5

6 h) wysokość kwoty czynszu wywoławczego w przypadku przetargu, a w przypadku rokowań wartość czynszu określonego w 5 ust. 2. i) wysokość wadium i termin jego wpłaty oraz pouczenie, że datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Spółki, j) informację, że wpłacone wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków postępowania bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w niniejszym Regulaminie, udostępnionym do wglądu na stronie internetowej Spółki, pod adresem k) szacunkową miesięczną wysokość lub sposób obliczenia innych opłat związanych z korzystaniem z danego lokalu wraz z określeniem zasad ich aktualizacji, l) warunki uczestnictwa w postępowaniu (wpłacenie w terminie wymaganego wadium, złożenie wymaganych dokumentów), m) zasady, w tym termin i miejsce składania ofert lub wysokość postąpienia w przypadku licytacji, n) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę, o) informację, że wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zawrócone bez odsetek po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd w formie uchwały, a oferentowi, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej, p) wskazanie miejsca i sposobu kontaktowania się ze Spółką dla uzyskania dodatkowych informacji, q) wskazanie okresów rozliczeniowych, r) pouczenie, iż wpłacone wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej w przypadku przetargu, s) informację, iż zawarcie umowy najmu z osobą wyłonioną w postępowaniu nastąpi wyłącznie po zatwierdzeniu protokołu z postępowania przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. t) pouczenie o konieczności uzyskania, na zawarcie umowy, zgody organów Spółki lub/i Ministra Skarbu Państwa jeżeli takie zgody są wymagane. u) Informację iż w przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa termin związania ofertą wynosi 90 dni i może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach za zgodą stron postępowania. v) Informację iż w przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa umowa najmu wejdzie w życie od dnia otrzymania zgody o której mowa w 1 ust. 5 i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. w) informację, iż Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wybrania najemcy lokalu jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania Cena oferowana przez uczestników postępowania jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ustalonej w trakcie przetargu ceny naliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu. 6

7 9 1. Umowa najmu zostanie zawarta z uczestnikiem wyłonionym w trakcie postępowania jako najemca lokalu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z postępowania przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. 2. W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, o której mowa w 1 ust. 5 umowa najmu wejdzie w życie od dnia otrzymania przedmiotowej zgody i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. 3. W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, o której mowa powyżej, Spółka niezwłocznie zawiadomi pisemnie uczestnika wyłonionego w trakcie postępowania jako najemca lokalu o jej otrzymaniu i terminie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. 4. W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd w formie uchwały i może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach za zgodą stron postępowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia upływu terminu związania ofertą. 5. Brak przedłużenia terminu związania ofertą jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy najmu w pierwszym dniu po terminie związania ofertą Postępowanie uznaje się za ważne, o ile przystąpi do niego co najmniej jeden oferent. 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny, o czym należy uczynić wzmiankę w ogłoszeniu o postępowaniu Komisja niezwłocznie sporządza protokół z przebiegu przetargu. 2. Protokół powinien zawierać: a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu, b) oznaczenie lokalu będącego przedmiotem przetargu, c) skład Komisji, d) informację o uczestnikach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu (wraz ze wskazaniem przyczyn niedopuszczenia poszczególnych ofert), e) wysokość wywoławczą stawki czynszu i, w przypadku licytacji, wysokość postąpienia, f) informację o poszczególnych ofertach z podaniem oferowanej stawki czynszu, lub o stawce czynszu wylicytowanej w przetargu ustnym, g) wskazanie imion i nazwiska osoby lub firmy najemcy, który zaoferował lub wylicytował najwyższą stawkę czynszu (netto), jego dane adresowe, NIP, PESEL / REGON a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, aktualny wypis z właściwego rejestru wraz ze wskazaniem umocowania do reprezentowania tego podmiotu, h) ewentualne wnioski i oświadczenia uczestników przetargu. 3. Do protokołu załącza się złożone pełnomocnictwa, oświadczenia osób przystępujących do przetargu, o których mowa w 11 i 21, oraz oświadczenia członków Komisji, o których mowa w 4 ust.1. 7

8 4. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organizatora przetargu, drugi stanowi załącznik do Uchwały Zarządu, a trzeci dla osoby ustalonej jako najemca. Rozdział III Przetarg pisemny W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli złożą na piśmie ofertę i wpłacą wyznaczone wadium w terminach określonych w ogłoszeniu o przetargu. 2. Złożenie co najmniej jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu. 3. Złożona oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu, jeżeli oferent wpłacił wadium, a proponowany czynsz (netto) nie jest niższy od wyznaczonego w ogłoszeniu o przetargu. 13 Oferta złożona w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, zaopatrzona w hasło oznaczone przez Spółkę, winna zawierać w szczególności: a) imię, nazwisko i adres oferenta, nazwę (firmę) oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej wraz z wyciągiem z właściwego rejestru, b) oznaczenie lokalu wraz z oferowaną stawka czynszu (netto) za jej wynajem, c) dowód wpłacenia wadium, d) datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub osoby umocowanej, e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem i warunkami przetargu oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń, f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu przetargu, g) zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat, w tym podatków związanych z zawarciem umowy najmu, h) wskazanie rodzaju planowanej działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu, i) proponowane, ewentualne nakłady inwestycyjne oferenta. 14 Przed rozpoczęciem przetargu Komisja obowiązana jest: a) sprawdzić prawidłowość ogłoszenia o przetargu, b) ustalić liczbę uczestników przetargu, c) wyznaczyć protokolanta spośród członków Komisji W części wstępnej przetargu Komisja w szczególności: a) otwiera, w obecności oferentów (jeżeli przybędą), koperty z ofertami i oznacza je, b) przyjmuje do protokołu oświadczenia członków Komisji o okolicznościach wymienionych w 4 ust. 5 Regulaminu lub dokonuje w protokole wzmianki o nie zaistnieniu tych okoliczności, 8

9 c) dokonuje wstępnej oceny formalnej otrzymanych ofert, w szczególności sprawdza czy wadia zostały wpłacone w terminie, d) kwalifikuje złożone oferty do dalszej części przetargu, e) odczytuje ustalenia w sprawie odrzucenia lub zakwalifikowania oferentów do dalszej części przetargu. 2. W razie zaistnienia przyczyn, o których mowa w 4 ust. 5 Regulaminu Komisja wstrzymuje przetarg. Przewodniczący Komisji zawiadamia następnie oferentów w ciągu 7 dni roboczych o terminie i miejscu wznowienia przetargu. W terminie jak wyżej Zarząd Spółki dokonuje uzupełnienia składu Komisji w trybie określonym Regulaminem. 3. Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do dalszej części przetargu, jeżeli: a) nie odpowiadają warunkom przetargu zawartym w ogłoszeniu o przetargu, w szczególności nie zawierają dowodu wpłaty wadium, b) zostały złożone po wyznaczonym terminie, c) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności danych, a także zawierają przeróbki i skreślenia W części właściwej przetargu, która nie jest jawna dla osób trzecich, Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera ofertę z najwyższą stawka czynszu (netto) albo ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia. 2. Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferty jest proponowana stawka czynszu (netto). W przypadku ofert równorzędnych, co do stawki czynszu, Komisja postanowi o zorganizowaniu dodatkowego przetargu ustnego. 3. Komisja sporządza protokół podając w nim rozstrzygnięcie przetargu z uzasadnieniem Komisja zawiadamia równorzędnych oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego ustalając kwotę postąpienia. 2. Zasady przeprowadzania przetargu ustnego określa Rozdział V niniejszego Regulaminu. 18 Z przebiegu przetargu pisemnego sporządza się protokół, który zawiera elementy opisane w O wyniku przetargu Spółka zawiadamia pisemnie podmiot, który wygrał przetarg oraz pozostałych uczestników przetargu. 2. Protokół z przetargu, po zatwierdzeniu przez Zarząd, stanowi podstawę do zawarcia z wygrywającym przetarg umowy najmu. 20 Wygrywający przetarg traci wadium i prawo najmu przedmiotu przetargu, jeżeli nie stawi się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Spółkę celem zawarcia umowy najmu. 9

10 Rozdział IV Przetarg ustny (licytacja) 21 Do chwili rozpoczęcia przetargu ustnego, Spółka może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku procedura przetargu zostaje zamknięta, a wpłacone przez oferentów wadium podlega niezwłocznie zwrotowi w trybie opisanym w 6 ust Komisja zobowiązana jest sprawdzić dane osób przystępujących do przetargu, ich dowody osobiste i pełnomocnictwa uprawniające do wzięcia udziału w przetargu oraz odebrać oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i przedmiotem przetargu. Treść oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Komisja odbiera wraz z pełnomocnictwem aktualny wypis z właściwego rejestru. 3. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji dowodów wpłaty wadium. Osoby, które nie dokonały wpłaty w sposób podany w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. 23 Jeżeli w przetargu bierze udział więcej niż jeden oferent, to oferentom rozdaje się numery porządkowe. 24 Przed rozpoczęciem przetargu Komisja zobowiązana jest: a) sprawdzić prawidłowość ogłoszenia o przetargu, b) ustalić liczbę uczestników przetargu, c) wyznaczyć protokolanta spośród członków Komisji, d) wybrać spośród członków komisji Licytatora W części wstępnej przetargu Komisja w szczególności: a) przyjmuje do protokołu oświadczenia członków Komisji o okolicznościach wymienionych w 4 ust. 5 Regulaminu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2), b) sprawdza czy wadia zostały wpłacone w terminie i w wymaganej wysokości, c) odczytuje ustalenia w sprawie odrzucenia lub zakwalifikowania uczestników do dalszej części przetargu. 2. W razie zaistnienia przyczyn, o których mowa w 4 ust. 5 Regulaminu Komisja wstrzymuje przetarg. Przewodniczący Komisji zawiadamia następnie oferentów w ciągu 7 dni o terminie i miejscu wznowienia przetargu. W terminie jak wyżej Zarząd Spółki dokonuje uzupełnienia składu Komisji w trybie określonym Regulaminem. 3. Komisja odmawia oferentowi uczestnictwa w przetargu, jeżeli nie wniósł on wadium. 10

11 26 Licytator rozpoczyna przetarg od scharakteryzowania przedmiotu przetargu, podaje wywoławczą stawkę czynszu (netto), określa wysokość minimalnego postąpienia (nie mniejszą niż 1% wywoławczej stawki czynszu) oraz informuje zebranych, że oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę oraz o konsekwencjach finansowych uchylenia się od zawarcia umowy Licytator wywołuje wartość wywoławczą stawkę czynszu i rozpoczyna licytację. Wartość wywoławczą powtarza 3 krotnie. Jeżeli po trzecim wywołaniu, brak jest dalszych postąpień, prowadzący przybija osiągniętą cenę. W tym momencie przetarg jest zakończony. Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, wadium wniesione przez wszystkich uczestników licytacji przepada na rzecz Spółki. 2. Z przebiegu przetargu ustnego sporządza się protokół, który zawiera elementy opisane w 11. Rozdział V Rokowania Zgłoszenia do udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, w terminie wskazanym w Obwieszczeniu o rokowaniach z napisem: Rokowania dotyczące najmu lokalu (oznaczenie lokalu). 2. Rokowania obejmują część jawną i niejawną. 3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: a) imię, nazwisko i adres lub nazwę bądź firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia zgłoszenia, c) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, każdego Zgłaszającego o: - przyjęciu przez Zgłaszającego bez zastrzeżeń warunków rokowań i niniejszego Regulaminu - zapoznaniu się ze stanem faktycznym lokalu oraz o braku zastrzeżeń w tym przedmiocie, - zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o rokowaniach, d) oferowaną cenę najmu (netto), warunki i terminy płatności, termin najmu, nakłady inwestycyjne najemcy i sposób ich rozliczenia, rodzaj prowadzonej w lokalu działalności oraz inne istotne dla najemcy postanowienia umowy, e) termin związania ofertą nie krótszy niż 90 dni w przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa o której mowa w 1 ust. 5. f) oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium, g) odpisy z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionych nie wynika umocowanie do podpisania zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz prowadzenia rokowań. 4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w rokowaniach. 11

12 5. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. 6. Do rokowań dopuszczeni zostaną Zgłaszający, którzy w zgłoszeniu zaoferują cenę przekraczającą cenę o której mowa w 5 ust Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji prowadzącego rokowania. 2. Po przybyciu o określonej godzinie uczestników rokowań, Przewodniczący Komisji otwiera rokowania przekazując uczestnikom informacje, o których mowa w 28 ust. 3 oraz w Następnie Komisja w obecności uczestników rokowań, przeprowadza jawną część rokowań, polegającą na: a) podaniu liczby otrzymanych zgłoszeń, b) otwarciu kopert zawierających zgłoszenia oraz sprawdzeniu danych w nich zawartych, bez ujawniania ich treści uczestnikom, jak również sprawdzeniu tożsamości uczestników rokowań, c) sprawdzeniu dowodów wpłaty wadium, d) przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez uczestników rokowań, e) ogłoszeniu, którzy Zgłaszający zostali zakwalifikowani do ustnej, niejawnej części rokowań, f) ustaleniu kolejności prowadzenia ustnej, niejawnej części rokowań. 4. Komisja odmawia udziału w ustnej, niejawnej części rokowań podmiotom, których zgłoszenia: a) nie odpowiadają warunkom rokowań, a) zostały złożone po wyznaczonym terminie, b) nie zawierają dowodów wpłaty wadium, c) są niekompletne, d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści. 5. Komisja sporządza protokół z jawnej części rokowań. 6. Protokół, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca jawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w jawnej części rokowań, d) listę uczestników rokowań, z wyszczególnieniem wysokości i terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób działających w imieniu oferenta do uczestniczenia w rokowaniach, e) weryfikację kompletności ofert zgodnie z obwieszczeniem szczegółowym, f) informacje o zakwalifikowaniu uczestników do niejawnej części rokowań, g) termin i kolejność przeprowadzenia niejawnej części rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 7. Komisja przeprowadza ustną niejawną część rokowań w zakresie ustalenia ostatecznych warunków tj. oferowanej ceny najmu, warunków i terminów płatności, terminu najmu, terminu związania ofertą, oraz innych istotnych dla najemcy postanowień umowy, osobno z każdym z uczestników zakwalifikowanych do udziału w tej części rokowań. 8. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych ostatecznych ofert Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi uczestnikami. 9. Z przeprowadzonej ustnej niejawnej części rokowań Komisja sporządza z każdym z uczestników rokowań odrębny protokół. Protokół podpisują obecni członkowie Komisji i uczestnik rokowań. 10. Protokół o którym mowa w ust. 8 winien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, 12

13 b) oznaczenie czasu i miejsca niejawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) uczestnika rokowań oraz imiona i nazwiska osób umocowanych do uczestniczenia w rokowaniach, e) przebieg rokowań, f) ofertę ostateczną uczestnika rokowań wraz z oświadczeniem uczestnika rokowań, że jest to oferta ostateczna, g) wnioski i oświadczenia uczestnika rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestnika rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestnika rokowań. 11. Część ustną niejawną rokowań prowadzonych z każdym uczestnikiem rokowań osobno, uważa się za zamkniętą z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust Po przeprowadzeniu ustnej niejawnej części rokowań z każdym uczestnikiem rokowań odrębnie, Komisja sporządza protokół informujący o zakończeniu rokowań i podaje do wiadomości wszystkim uczestnikom rokowań oferty ostateczne złożone podczas rokowań (bez wskazania oferenta). Protokół zostaje odczytany i podpisany przez wszystkich uczestników rokowań. 13. Protokół, o którym mowa w ust.11 winien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca rozpoczęcia niejawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) informację o czasie rozpoczęcia jawnej części rokowań i ilości ofert dopuszczonych do niejawnej części rokowań, e) przebieg rokowań, f) informację o ofertach ostatecznych (bez wskazania oferenta), g) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, h) wzmiankę o zakończeniu rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 14. Komisja sporządza ocenę ofert i rekomenduje wybranego oferenta wraz z uzasadnieniem albo uzasadnia odstąpienie od rozstrzygnięcia postępowania. 15. Wyboru najemcy dokonuje Zarząd Spółki w formie uchwały. 16. Komisja zawiadamia niezwłocznie (pisemnie) uczestników rokowań o wynikach rokowań. Rozdział VI Postanowienia końcowe 30 Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają Uchwały Zarządu Spółki. 31 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 32 Integralną część Regulaminu stanowią Wzory Oświadczeń składanych przez Oferentów (zał. nr 1) i Członków Komisji (zał. nr 2). 13

14 Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem/dzierżawę lokali użytkowych i biurowych stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Miejscowość, dnia /imię nazwisko i adres oferenta lub nazwa firmy/ Tel. kontaktowy O Ś W I A D C Z E N I E O F E R E N T A Ja niżej podpisany / ana*...legitymujący / ca* się dowodem osobistym nr...zamieszkały / a* w przy ul... uprawniony / na* do reprezentowania oświadczam, że: 1) zapoznałem / łam* się i akceptuję postanowienia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem/dzierżawę lokali użytkowych i biurowych stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.. 2) zapoznałem / łam* się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń. 3) zapoznałem / łam* się z treścią ogłoszenia o przetargu/ o rokowaniach... / podpis uczestnika przetargu, ewentualnie pieczątka imienna, pieczęć firmy/ ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji kupna-sprzedaży środka trwałego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 33, poz. 883),.. (czytelny podpis) niepotrzebne skreślić ** podpisuje osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu/rokowań. 14

15 Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem/dzierżawę lokali użytkowych i biurowych stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Miejscowość, dnia /imię nazwisko i adres oferenta lub nazwa firmy/ Tel. kontaktowy O Ś W I A D C Z E N I E C Z Ł O N K A K O M I S J I Ja niżej podpisany / na*......legitymujący / ca* się dowodem osobistym nr...zamieszkały / a* w przy ul.. oświadczam, że: 1) nie uczestniczę w przetargu/rokowaniach jako oferent, 2) mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia nie uczestniczy w przetargu/rokowaniach jako oferent, 3) nie jestem wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta / ów, o których mowa powyżej, 4) nie jestem pracownikiem oferenta / ów ani nie uczestniczę we władzach osoby prawnej będącej oferentem / ami, 5) nie pozostaję z żadnym oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym... / podpis członka komisji / * niepotrzebne skreślić 15

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 21.09.2015 REGULAMIN

Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 21.09.2015 REGULAMIN REGULAMIN Sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 1 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia 49 ust 28 i 100 ust. 7 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna REGULAMIN w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze Część I Podstawa prawna 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2011 roku Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Podstawa prawna: - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego.

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego. REGULAMIN pisemnego przetargu ofertowego na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia kiosku szpitalnego oraz postawienia automatów do napoi i przekąsek. 1 1.Organizatorem przetargu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/290/2006 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 19 stycznia 2006 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących gminny

Bardziej szczegółowo

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne AO- IV.272.28.2014 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ POWIATU KIELECKIEGO ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego w sprawie sposobu przeprowadzania przez Województwo Lubelskie - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Procedura dotyczy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność spółki powstałej na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Techfilm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie SŁOWNICZEK 1

z siedzibą w Warszawie SŁOWNICZEK 1 REGULAMIN najmu i dzierżawy nieruchomości Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: z siedzibą w Warszawie SŁOWNICZEK 1 1) Spółce - należy przez to rozumieć Domy Wczasowe WAM sp.

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów

Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 21 września 2016 r. Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów ROZDZIAŁ I Zasady

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu. ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu. ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem nieruchomości będącej w zasobie lokalowym Gminy Miasta Radomia Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N przeprowadzania przetargów na odzyskane lokale mieszkalne w celu ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. Postanowienia ogólne. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu

REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu REGULAMIN PRZETARGU na najem powierzchni pod automaty vendingowe w obiekcie Pływalnia Kryta i Siłownia przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Organizatorem przetargu jest Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku

REGULAMIN PRZETARGU na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku REGULAMIN PRZETARGU na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku ORGANIZATOR; Gmina Kościelisko 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44 tel. +48 18 20 79

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24. REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24 1 Organizator Przetarg jest ogłaszany i organizowany przez Warszawki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków 1. Rokowania ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. 2. Organizator rokowań

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZY UL. GEN. K.

Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZY UL. GEN. K. REGULAMIN PRZETARGU Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ PRZY UL. GEN. K. SOSNKOWSKIEGO 16 I. Postanowienia ogólne l.regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r.

Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r. Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Brzesko Na podstawie art., 4 ust.1 pkt.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno.

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20 lipca 2016 r. Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. 1 Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości Dyrektor ZSP, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym dniem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości Dyrektor ZSP, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym dniem przetargu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na wynajem pomieszczeń, znajdujących się w budynku, będącego w trwałym zarządzie

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego 1 1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa" przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/08 z dnia 30.09.2008 (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Opracował: Kierownik Sekcji Regulacji Stanów Prawnych - Monika Drozd Uzgodnił: Dyrektor ds. Logistyki Artur

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 3 z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do zarządzenia Nr 3 z dnia r. R E G U L A M I N R E G U L A M I N Załącznik do zarządzenia Nr 3 z dnia 02.04.2013r. przetargu ustnego nieograniczonego, konkursu ofert lub negocjacji o najem nieruchomości, lokali użytkowych i garaży stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar I. Przepisy ogólne. 1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Żarach, zwany dalej Zakładem, jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAWY TERENU ORAZ UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH W SM W PISZU

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAWY TERENU ORAZ UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH W SM W PISZU REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAWY TERENU ORAZ UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH W SM W PISZU Na podstawie 93 ust. 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje: I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A.

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A. Tekst jednolity Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7./2011 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 14.04.2011r. REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI na zbycie - sprzedaż w trybie aukcji ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Grzymińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych 1 Istniejące lokale użytkowe stanowiące własność Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice mają być użytkowane na podstawie zawartej umowy najmu. 2 Stawkę najmu

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora.

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora. REGULAMIN PRZETARGU PROWADZONEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zakładu Usług Turystycznych TUR-WOLA Spółka z ograniczą odpowiedzialnością w likwidacji 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW NA ZAWARCIE UMOWY O USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO

ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW NA ZAWARCIE UMOWY O USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO R E G U L A M I N ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW NA ZAWARCIE UMOWY O USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO w Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia obowiązana jest ogłosić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Regulamin przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie. Regulamin opracowany został na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Nowego Sącza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2016r. R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

5. wysokości wadium, terminie i miejscu jego wniesienia;

5. wysokości wadium, terminie i miejscu jego wniesienia; R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na uzyskanie prawa do dzierżawy części nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym wraz z wyposażeniem i tarasem położonym na Rynku Staromiejskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Jeżowe Na podstawie art. 18 ust. 1 i art

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Kraśniku w dniu 13.07.2012 r.

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH 2010 1 I Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity) Dz.U 2003 nr188 poz 1848

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 04/01/2014 Prezesa Zarządu OPWIK Sp. z o.o. z dn. 31.01. 2014r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargów na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność m. st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego I. INFORMACJE OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA NAJEM 2 LOKALI HANDLOWO - USŁUGOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 7 W KONINIE.

REGULAMIN PRZETARGU NA NAJEM 2 LOKALI HANDLOWO - USŁUGOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 7 W KONINIE. Załącznik nr 2 REGULAMIN PRZETARGU NA NAJEM 2 LOKALI HANDLOWO - USŁUGOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 7 W KONINIE. Rozdział I 1 1. Najem lokali usługowych dokonuje się w trybie przetargu pisemnego. 2

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu,

Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu, Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu, o powierzchni użytkowej 51,09 m2 (III piętro) składającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Krupskim Młynie w rejonie ul. Zawadzkiego (działka nr 37/9) Bieruń, sierpień

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu I. Zasady ogólne. 1 1. Lokale uŝytkowe znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Teresin oraz w sprawie trybu pracy komisji powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

2007 r. R E G U L A M I N

2007 r. R E G U L A M I N 2007 r. R E G U L A M I N w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności do lokalu lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. a) b) 1. a) b) c) 2. a) b) 3. 4. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 60 z dnia 20 sierpnia 2015 r. Regulamin przetargu na sprzedaż składników majątkowych Akademii Sztuk

Bardziej szczegółowo

Celem powołanej Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie nieograniczonego przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 13,00 m 2

Celem powołanej Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie nieograniczonego przetargu na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 13,00 m 2 T GMINY LUŹNA 8-322 LUŹNA or,ic W, m>j. matepol8we!441-4/$7 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej oraz określenia regulaminu przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego będącego własnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych, nieruchomości oraz powierzchni reklamowych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza

Regulamin wynajmu lokali użytkowych, nieruchomości oraz powierzchni reklamowych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza Regulamin wynajmu lokali użytkowych, nieruchomości oraz powierzchni reklamowych, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Krowodrza I. Postanowienia ogólne. 1 1. Zawieranie umów najmu, których

Bardziej szczegółowo

Kielce dn r. Regulamin licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku w ŚSM Kielce

Kielce dn r. Regulamin licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku w ŚSM Kielce Kielce dn. 24.09.2015 r. Regulamin licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku w ŚSM Kielce I. Tryb postępowania Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych Katowice, 26.04.2016 r. WYCIĄG Z REGULAMINU postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4398/2014

Zarządzenie Nr 4398/2014 Zarządzenie Nr 4398/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży. 1. Przedmiotem sprzedaży jest:

Przedmiot sprzedaży. 1. Przedmiotem sprzedaży jest: Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych wchodzących w skład masy upadłości Portero Wrocław Gagarina Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 5. Ogłoszenia dotyczące przetargu są umieszczane:

R E G U L A M I N. 5. Ogłoszenia dotyczące przetargu są umieszczane: R E G U L A M I N przetargu ustnego nieograniczonego, konkursu ofert lub negocjacji o najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Piła i zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

I;~;,::;~";;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... :

I;~;,::;~;;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... : r~'i ZARZĄDZENIE NR.J.//J... /14 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dni "la..\.o ~() '. '{ /"'..v-.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w umowie sprzedaży. 8

Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w umowie sprzedaży. 8 5 1. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Zarządu Spółdzielni, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW NA NAJEM LOKALI, DZIERŻAWĘ GRUNTU ORAZ ZBYCIA PRAW DO LOKALI W SM NA SKARPIE Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania Regulamin przeprowadzania przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego

Bardziej szczegółowo

na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony szczegółowo w załączniku graficznym do regulaminu) połoŝonego w Bochni przy ul. Św.

na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony szczegółowo w załączniku graficznym do regulaminu) połoŝonego w Bochni przy ul. Św. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/08 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 października 2008 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 Zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Niniejszy REGULAMIN określa procedurę i warunki sprzedaży Prawa

Bardziej szczegółowo