Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia REGULAMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 21.09.2015 REGULAMIN"

Transkrypt

1 REGULAMIN Sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży nieruchomości (zwanych dalej nieruchomościami) Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. zwanej dalej Spółką. 2. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według szczegółowych zasad i trybu określonego w Regulaminie i zwana jest dalej łącznie postępowaniem w sprawie sprzedaży nieruchomości lub postępowaniem. 3. Sprzedaż nieruchomości może odbyć się w trybie: a. przetargu ustnego nieograniczonego, b. przetargu pisemnego nieograniczonego, c. rokowań. 4. Tryb sprzedaży nieruchomości określa każdorazowo Zarząd w drodze uchwały. 5. W przypadku braku rozstrzygnięcia drugiego przetargu, Zarząd Spółki może w drodze uchwały podjąć decyzję o zbyciu nieruchomości w drodze rokowań. 6. Zapisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się w przypadku gdy sprzedaż lub zamiana dokonywana jest na rzecz Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych, państwowych osób prawnych albo jednostek samorządu terytorialnego. ROZDZIAŁ II PRZEPISY WSPÓLNE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2 ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA 1. Sprzedaż nieruchomości następuje na wniosek Zarządu Spółki wyrażony w drodze uchwały. 2. Zbycie nieruchomości, której wartość przekracza zł (pięćset tysięcy złotych)wymaga zgody Rady Nadzorczej a nieruchomości, której wartość przekracza zł (piętnaście milionów złotych) wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. 3. Uchwała o zbyciu nieruchomości określa co najmniej: a) przedmiot, formę i tryb zbycia, b) oznaczenie nieruchomości, c) cenę wywoławczą nieruchomości netto. 4. Sprzedaż nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty EURO wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 1

2 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity Dz.U ). 3 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. Nr 31, poz. 178 z późn. zm.). 4 PRZEPISY OGÓLNE 1. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. organizuje i przeprowadza Wojskowe TBS KWATERA Sp. z o.o. 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po wyrażeniu przez organy Spółki zgód o których mowa w 2 ust. 2 Regulaminu. 3. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości uważa się za zamknięte z chwilą zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd Spółki w drodze uchwały. 4. W postępowaniu, w charakterze oferentów / uczestników, nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki, b) osoby fizyczne, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) i b) powyżej, d) osoby, które pozostają z osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności osób prowadzących postępowanie. 5. Postępowanie uważa się za zakończone wynikiem negatywnym, w przypadku braku uczestników, lub gdy w przetargu pisemnym nie została złożona żadna oferta, a także w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków przetargu. 6. Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lub ogłoszeń o postępowaniu, oraz zamknąć postępowanie bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również żądać w przypadku wystąpienia przesłanek o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. 5 CENA WYWOŁAWCZA 1. Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym przetargu nie może być niższa niż jej aktualna wartość rynkowa. 2. Wartość rynkowa nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w opinii o wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego. 3. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 2

3 4. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził. 5. Sprzedaż nieruchomości nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 6. W przypadku nie wyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu, za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w kolejnym przetargu z zastosowaniem ceny wywoławczej niższej niż cena wywoławcza z pierwszego przetargu, przy czym obniżenie takie winno być podyktowane interesem Spółki i wymaga szczegółowego uzasadnienia. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu również w drugim terminie, Zarząd Spółki może, w drodze uchwały podjąć decyzję o zbyciu nieruchomości w drodze rokowań, za cenę niższą niż wartość nieruchomości określoną na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, przy czym decyzja taka winna być podyktowana interesem Spółki i wymaga szczegółowego uzasadnienia. 7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku unieważnienia pierwszego przetargu. 8. Złożenie jednej ważnej oferty jest warunkiem wystarczającym do przeprowadzenia postępowania. 6 WADIUM 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium. 2. W przypadku przetargu wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, a w przypadku rokowań wadium wynosi 5% ceny wywoławczej. 3. Wadium winno być wniesione wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany w ogłoszeniu o przetargu, lub ogłoszeniu o rokowaniach. 4. Niedopuszczalna jest zapłata wadium poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki. 5. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty należy umieścić zapis wskazujący oznaczenie nieruchomości, której wadium dotyczy. 6. Termin wniesienia wadium wyznacza się na co najmniej 2 dni robocze przed przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego, terminem złożenia ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym lub złożeniem zgłoszenia do udziału w rokowaniach. 7. Komisja przed wywołaniem przetargu ustnego lub przed otwarciem ofert w przetargu pisemnym lub przed rozpoczęciem rokowań, zobowiązana jest sprawdzić czy uczestnicy postępowania wnieśli wadium w sposób, w terminie, wysokości i formie wymaganej przez Spółkę. 8. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 9. Wadium wszystkich uczestników ustnego przetargu nieograniczonego przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z nich nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. 10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Spółkę. 11. Wadium zwraca się w terminie 5 dni roboczych od dnia: 3

4 a) zamknięcia postępowania tj. podjęcia przez Zarząd uchwały zatwierdzającej wynik postępowania na rzecz uczestników postępowania, których oferty nie zostały wybrane, b) odwołania postępowania, c) unieważnienia postępowania, d) zakończenia postępowania wynikiem negatywnym. 12. Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek. 7 KOMISJA 1. Postępowanie prowadzi Komisja składająca się z 4 do 7 osób, wyznaczonych uchwałą Zarządu Spółki, w skład której wchodzą pracownicy Spółki, jak również osoby pozostające ze Spółka w stosunku zlecenia, przy czym Przewodniczącym Komisji musi być pracownik Spółki. W skład Komisji wchodzą co najmniej przedstawiciele: a) Departamentu Strategii i Rozwoju Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami, b) Departamentu Zarządzania Nieruchomościami, c) Departamentu Inwestycji i Remontów, d) Departamentu Finansowo Księgowego. 2. Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach, przy czym dla swej ważności konieczny jest udział w posiedzeniu więcej niż połowy członków Komisji. 3. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły. 4. Do zadań Komisji należy: a) stawienie się w terminie określonym w ogłoszeniu o postępowaniu, sprawdzenie czy w danym postępowaniu zostało wpłacone wadium i przeprowadzenie przetargu ustnego (licytacji), otwarcia ofert w przetargu pisemnym albo przeprowadzenie rokowań w zależności od trybu w którym prowadzona jest sprzedaż, b) sporządzenie i podpisanie protokołu z przebiegu postępowania wraz ze wskazaniem wyniku postępowania, c) skierowanie wniosku do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania wraz z uzasadnieniem. 5. Pozostałe czynności w ramach postępowania oraz przygotowania nieruchomości do sprzedaży wykonuje Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Departamentu Strategii i Rozwoju. 6. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami przed opublikowaniem ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości opracowuje plan promocji nieruchomości. 7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności: a) poinformowanie członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, b) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w ust. 9, c) podział pomiędzy członków Komisji prac związanych z prowadzonym postępowaniem, d) nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania, e) podejmowanie decyzji o możliwości obecności podczas posiedzeń Komisji osób nie będących jej członkami lub biegłymi, f) informowanie Zarządu o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania. 4

5 8. Członkiem Komisji nie może być osoba: a) uczestnicząca w postępowaniu jako oferent, b) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy w postępowaniu jako oferent, c) która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w punkcie b) d) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem, e) która pozostaje z którymkolwiek z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 9. Członek Komisji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie występują okoliczności, o których mowa w ust Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 8, członek Komisji zobowiązany jest zrezygnować z udziału w niej, bez względu na to, w jakiej fazie postępowania poweźmie o tym wiadomość. 11. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności służbowej za ewentualne straty poniesione przez Spółkę. 8 OGŁOSZENIA 1. Spółka podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o postępowaniu na okres nie krótszy niż: a) 14 dni w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza nie przekracza zł, b) 30 dni w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza przekracza zł, c) 2 miesiące w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza przekracza zł. 2. W jednym ogłoszeniu o postępowaniu można zamieszczać informacje o postępowaniach na więcej niż jedną nieruchomość. 3. Ogłoszenie zamieszcza się w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: 4. Ogłoszenie określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki b) termin i miejsce przeprowadzenia postępowania c) opis sprzedawanych nieruchomości d) obciążenia nieruchomości e) wysokość ceny wywoławczej f) wysokość postąpienia w przypadku przetargu ustnego (licytacji) g) wysokość wadium, termin jego wpłaty, numer rachunku Spółki na który wadium ma być wpłacone oraz pouczenie, że datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Spółki h) pouczenie, iż warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w ustalonej wysokości, i) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, 5

6 j) informację, iż wadium wniesione przez uczestników postępowania, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych od zatwierdzenia wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały, k) informację, iż wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, l) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Spółkę, m) pouczenie, iż osoba uczestnicząca w imieniu uczestnika przetargu ustnego lub rokowań powinna legitymować się w trakcie przebiegu postępowania dokumentami potwierdzającymi jej tożsamość oraz umocowanie do działania i składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika postępowania, n) informację, iż Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania, zamknąć postpowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania, o) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz hasło, którym winny być opatrzone koperty zawierające oferty w przypadku przetargu pisemnego lub rokowań, p) w przypadku przetargu pisemnego informację o terminie, miejscu otwarcia ofert oraz pouczenie, iż w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja kontynuuje przetarg w formie licytacji, z zachowaniem przepisów 11 Regulaminu, q) w przypadku przetargu pisemnego informacje na temat wymagań, jakie stawiane są składanym ofertom, r) informację o obowiązku pokrycia przez nabywcę wszystkich kosztów nabycia nieruchomości (notarialnych, sądowych i innych związanych z przeniesieniem własności), s) informację o obowiązku zapoznania się z Regulaminem oraz o miejscu i terminie, w którym jest to możliwe, jak również adresie strony internetowej, na której tekst Regulaminu jest zamieszczony, t) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że uczestnik postępowania zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny przedmiotu postępowania, u) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że uczestnik postępowania zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, v) informację, iż wyniki postępowania wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki w formie uchwały, w) pouczenie o konieczności uzyskania na sprzedaż nieruchomości zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jeżeli taka zgoda jest wymagana. 5. Równocześnie z opublikowaniem ogłoszenia o postępowaniu w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim zamieszcza się wyciąg z ogłoszenia. 6. Wyciąg z ogłoszenia o postępowaniu powinien zawierać: a) firmę, siedzibę i adres Spółki, b) termin i miejsce przeprowadzenia postępowania, c) opis nieruchomości będącej przedmiotem postępowania, d) wysokość ceny wywoławczej, 6

7 e) wysokość wadium, termin jego wpłaty i numer rachunku Spółki na który wadium ma być wpłacone, f) pouczenie o obowiązku zapoznania się z treścią Regulaminu, g) informację o miejscu i terminie, w którym można zapoznać się z treścią Regulaminu oraz o adresie strony internetowej na której Regulamin jest opublikowany, h) informację o miejscu publikacji ogłoszenia o postępowaniu, i) zastrzeżenie, iż Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz odwołania przetargu bez podawania przyczyny. 7. W przypadku postępowania dotyczącego nieruchomości, której cena wywoławcza przekracza zł ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powinno ukazać się dwukrotnie, z zastrzeżeniem, że drugie ogłoszenie powinno ukazać się nie później niż 30 dni przed wyznaczoną datą postępowania. 9 ZAPŁATA CENY 1. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości ze skutkiem rozporządzającym. 2. Uczestnik rokowań jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży w sposób i terminie wynikającym z oferty ostatecznej. 3. Cena oferowana przez uczestników postępowania jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity 2011r. Dz. U. nr 177 poz z późn. zm.), do ustalonej w trakcie postępowania ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności ze skutkiem rozporządzającym. 4. Niedopuszczalna jest zapłata ceny sprzedaży poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki. 10 PODPISANIE UMOWY 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości Spółka zawiadomi pisemnie uczestnika wyłonionego jako nabywcę nieruchomości w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania przy czym data zawarcia umowy zostanie wyznaczona nie później niż w terminie 30 dni od daty zamknięcia postępowania. 2. W przypadku gdy wartość nieruchomości przekracza kwotę EURO i wymagana jest zgoda Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż nieruchomości w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity Dz.U ): a) w terminie 7 dni od daty zamknięcia postępowania należy zawiadomić o terminie zawarcia umowy przedwstępnej przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zamknięcia postępowania, 7

8 b) w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Spółkę zgody Ministra Skarbu Państwa zawiadomić o terminie umowy przyrzeczonej przy czym termin ten nie może być dłuższy nić 30 dni od daty otrzymania w/w zgody, c) w przypadku gdy umowa przyrzeczona jest umową warunkową i nie przenosi własności nieruchomości termin umowy przenoszącej własność ze skutkiem rozporządzającym ustala się w treści umowy przyrzeczonej. 3. Wszelkie umowy związane ze sprzedażą nieruchomości winny być zawarte w Warszawie. 4. Wyboru kancelarii notarialnej dokonuje Sprzedający tj. Spółka. 5. Wszelkie koszty postępowania, w tym w szczególności koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności nieruchomości ponosi Nabywca. ROZDZIAŁ III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w drodze publicznej licytacji. 2. Licytację prowadzi Przewodniczący Komisji a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwany dalej Licytatorem 3. Przed wywołaniem licytacji Komisja: a) sprawdza dowody tożsamości uczestników licytacji, b) sprawdza umocowanie uczestników licytacji działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, c) odbiera od uczestników potwierdzenia wpłaty wadium, d) odbiera od uczestników oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. Do licytacji dopuszczone są wyłącznie te osoby, które wniosły wadium, w sposób, w terminie i wysokości określonej w ogłoszeniu o postępowaniu, a w przypadku działania w imieniu i na rzecz osób trzecich, osoby posiadające stosowne umocowanie. 5. Po wywołaniu licytacji Licytator podaje do wiadomości: a) przedmiot przetargu tj. informacje o stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, b) cenę wywoławczą, c) wysokość postąpienia, d) termin uiszczenia ceny. 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu do pełnych 10-tek złotych. 7. Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, wadium wniesione przez wszystkich uczestników licytacji przepada na rzecz Spółki. 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą, albo licytacja zostaje zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Po ustaniu postąpień Licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia uczestnikowi licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. Licytator zamyka przetarg ustny i ogłasza imię i nazwisko lub firmę uczestnika, który wygrał przetarg ustny. 8

9 12 1. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu ustnego Komisja sporządza, w trzech egzemplarzach, protokół z jego przebiegu, który powinien zawierać: a) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia przetargu, b) skład Komisji, c) przedmiot licytacji, wysokość ceny wywoławczej i postąpienia, d) oznaczenie sposobu publikacji ogłoszenia o przetargu ustnym, e) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości, terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, f) opis przebiegu licytacji, g) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, albo firmę i siedzibę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę, h) wysokość najwyższej zaoferowanej ceny, i) stwierdzenie o konieczności uzyskania na sprzedaż nieruchomości zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jeżeli taka zgoda jest wymagana, j) ewentualne wnioski i oświadczenia uczestników licytacji, k) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji, l) podpisy członków Komisji oraz uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. 2. Do protokołu załącza się oświadczenia uczestników licytacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Protokół wymaga zatwierdzenia przez Zarząd w formie uchwały. ROZDZIAŁ IV PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY 13 Oferty w przetargu pisemnym nieograniczonym składane są na piśmie, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, oznaczonych hasłem określonym przez Spółkę w ogłoszeniu o postępowaniu, winny zawierać w szczególności: a) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę i adres oferenta, b) dowód wniesienia wadium, c) datę sporządzenia oferty, d) wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy, e) wskazanie oferowanej ceny netto, f) oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu, g) oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, h) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, 9

10 i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę Przetarg pisemny odbywa się według następujących zasad: a) komisja dokonuje otwarcia ofert w obecności oferentów i ustala, które z ofert są ważne, oraz który z oferentów zaoferował cenę najwyższą, b) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1% Komisja kontynuuje przetarg w drodze licytacji, z zachowaniem przepisów 11 Regulaminu, c) niestawienie się poszczególnych oferentów w terminie i miejscu otwarcia ofert nie wpływa na możliwość dokonania czynności, o których mowa w punkcie a). 2. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, do którego 12 stosuje się odpowiednio. ROZDZIAŁ V ROKOWANIA Zgłoszenia do udziału w rokowaniach składa się zamkniętych kopertach, z napisem: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości (oznaczenie nieruchomości), w terminie wskazanym w ogłoszeniu, który nie może zostać oznaczony później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem rokowań. 2. Rokowania obejmują dwie części: część jawną i część ustną, niejawną. 3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: a) imię, nazwisko i adres bądź firmę oraz siedzibę oferenta, b) datę sporządzenia zgłoszenia, c) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, d) oferowaną cenę nabycia, formę zapłaty, warunki płatności oraz termin zapłaty, e) termin związania ofertą, f) oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium, g) odpisy z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie uczestnika. 4. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3, skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w rokowaniach. 5. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. 6. Do rokowań dopuszczeni zostaną oferenci, którzy w zgłoszeniu zaoferują cenę odpowiadającą co najmniej cenie wywoławczej. 10

11 16 1. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania przekazując uczestnikom informacje, o których mowa w 8 ust. 4 pkt a e, i m, q, s-v. 2. Przy przeprowadzaniu rokowań w obecności uczestników Komisja przeprowadza jawną części rokowań w trakcie której: a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte bez ujawnienia ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, c) sprawdza dowody wpłaty wadium, d) przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez uczestników rokowań, e) ogłasza, którzy uczestnicy zostali zakwalifikowani do ustnej, niejawnej części rokowań, f) ustala termin i kolejność prowadzenia ustnej, niejawnej części rokowań. 3. Komisja odmawia udziału w ustnej, niejawnej części rokowań podmiotom, których zgłoszenia: a) zostały złożone po wyznaczonym terminie, b) nie zawierają dowodów wpłaty wadium, c) są niekompletne, d) są nieczytelne. 4. Komisja sporządza protokół z jawnej części rokowań. 5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca jawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w jawnej części rokowań, d) listę uczestników rokowań, z wyszczególnieniem wysokości i terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do uczestniczenia w rokowaniach osoby lub osób działających w imieniu oferenta, e) weryfikację kompletności zgłoszeń zgodnie z ogłoszeniem, f) informacje o zakwalifikowaniu uczestników do niejawnej części rokowań, g) termin i kolejność przeprowadzenia niejawnej części rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 6. Komisja przeprowadza ustną niejawną część rokowań w zakresie ustalenia wszystkich ostatecznych warunków koniecznych do zawarcia umowy, tj. w szczególności cenę nabycia, formę zapłaty, warunki płatności, termin zapłaty, termin zawarcia umowy przedwstępnej, termin związania ofertą oraz inne dodatkowe propozycje uczestników, osobno z każdym z uczestników zakwalifikowanych do udziału w tej części rokowań. 7. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych ofert ostatecznych Komisja może zorganizować dodatkowe ustne negocjacje z tymi uczestnikami. 8. Z przeprowadzonej ustnej, niejawnej części rokowań Komisja sporządza z każdym z uczestników rokowań odrębny protokół. Protokół podpisują obecni członkowie Komisji i uczestnik rokowań, którego protokół dotyczy. 9. Protokół o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: a) opis przedmiotu rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca niejawnej części rokowań, 11

12 c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) dane uczestnika rokowań i/lub imiona i nazwiska osób umocowanych do uczestniczenia w rokowaniach, e) przebieg rokowań, f) ofertę ostateczną uczestnika rokowań wraz z oświadczeniem uczestnika rokowań, że jest to oferta ostateczna, g) wnioski i oświadczenia uczestnika rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestnika rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestnika rokowań. 10. Część ustną niejawną rokowań prowadzonych z każdym uczestnikiem rokowań osobno uważa się za zamkniętą z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust Na podstawie protokołów sporządzonych podczas ustnej, niejawnej części rokowań Komisja sporządza ocenę ofert i rekomenduje wybraną najkorzystniejszą ofertę wraz z uzasadnieniem, albo uzasadnia odstąpienie od wyboru najkorzystniejszej oferty. 12. Wyboru nabywcy dokonuje Zarząd Spółki w formie uchwały. 13. Komisja zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników rokowań o wyniku rokowań. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie postępowania w zakresie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. winny odbywać się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem 1 ust. 6 Regulaminu. 2. Naruszenie istotnych postanowień niniejszego Regulaminu stanowi przyczynę unieważnienia lub odwołania toczącego się postępowania. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uchwały Zarządu Spółki pod rygorem nieważności W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 20 Integralną część Regulaminu stanowią wzory oświadczeń składanych przez oferentów (załącznik nr 1) i członków Komisji (załącznik nr 2). 12

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA sp. z o.o. Warszawa, dnia. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że: zapoznałam / em się, akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń do stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu / rokowań, zapoznałam / em się i akceptuję postanowienia Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o., przyjmuję bez zastrzeżeń warunki przetargu / rokowań oraz zapisy Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o., zapoznałam /em się z treścią ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. (czytelny podpis) *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji kupna sprzedaży nieruchomości (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 33, poz. 883 z późn. zm.) (czytelny podpis) *podpisuje osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu / rokowań 13

14 Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA sp. z o.o. Warszawa, dnia. OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana / y. (imię i nazwisko), powołany/a w skład Komisji działającej na podstawie Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. nr z dnia oświadczam niniejszym, że: 1. nie uczestniczę w przetargu / rokowaniach jako oferent / uczestnik rokowań, 2. mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnie nie uczestniczy w przetargu / rokowaniach jako oferent / uczestnik rokowań, 3. nie jestem wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta / uczestnika rokowań lub osoby wymienionej w pkt 2, 4. nie jestem pracownikiem oferenta / uczestnika rokowań ani nie uczestniczę we władzach osoby prawnej będącej oferentem / uczestnikiem rokowań, 5. nie pozostaję z żadnym oferentem / uczestnikiem rokowań w stosunku prawnym lub faktycznym który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. Jednocześnie oświadczam, że zachować w poufności wszelkie informacje, które powzięłam/ powziąłem w związku z moją działalnością w ramach Komisji i nie będę tych informacji przekazywał/a ani udostępniał/a, osobom trzecim. Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie obowiązków zachowania ww. informacji w poufności, może skutkować osobistą odpowiedzialnością prawną, za powstałe w skutek tego naruszenia i szkody. (czytelny podpis) 14

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Procedura dotyczy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność spółki powstałej na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Techfilm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A.

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A. Tekst jednolity Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7./2011 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 14.04.2011r. REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Opracował: Kierownik Sekcji Regulacji Stanów Prawnych - Monika Drozd Uzgodnił: Dyrektor ds. Logistyki Artur

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 1 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia 49 ust 28 i 100 ust. 7 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora.

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora. REGULAMIN PRZETARGU PROWADZONEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zakładu Usług Turystycznych TUR-WOLA Spółka z ograniczą odpowiedzialnością w likwidacji 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych Katowice, 26.04.2016 r. WYCIĄG Z REGULAMINU postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2016r. R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI na zbycie - sprzedaż w trybie aukcji ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Grzymińskiej

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. a) b) 1. a) b) c) 2. a) b) 3. 4. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 60 z dnia 20 sierpnia 2015 r. Regulamin przetargu na sprzedaż składników majątkowych Akademii Sztuk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Regulamin Przetargu ustnego niegraniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Admiralskiej 1B ( stary adres: Czerwonych Beretów 9) 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. PROJEKT z dnia 22.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych innym podmiotom przez spółkę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Podstawa prawna: - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna REGULAMIN w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze Część I Podstawa prawna 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno.

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20 lipca 2016 r. Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. 1 Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej 1 1. Przedmiotem przetargu są: a) stanowiąca własność spółki Środa XXI spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego w sprawie sposobu przeprowadzania przez Województwo Lubelskie - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wadium

Informacje dotyczące wadium Regulamin przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji ruchomości Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 1/2014. Regulamin określa warunki przetargu pisemnego (składanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego I. INFORMACJE OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4398/2014

Zarządzenie Nr 4398/2014 Zarządzenie Nr 4398/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 14 października 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

8 1. Przetarg wygrywa osoba, która w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

8 1. Przetarg wygrywa osoba, która w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania postępowania przy sprzedaży nieruchomości niebędących lokalami mieszkalnymi stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Krupskim Młynie w rejonie ul. Zawadzkiego (działka nr 37/9) Bieruń, sierpień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY Ostatnie zmiany: 2013.09.04 zm. Dz.U.2013.942 ( 1) zmiany zaznaczono kolorem niebieskim ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Spis treści ROZDZIAŁ II... 3 DEFINICJE... 3

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Spis treści ROZDZIAŁ II... 3 DEFINICJE... 3 REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Spis treści ROZDZIAŁ I... 3 DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ II... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ III... 4 ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 04/01/2014 Prezesa Zarządu OPWIK Sp. z o.o. z dn. 31.01. 2014r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargów na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 485.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.08.2015 r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zbywania ruchomości stanowiących własność Gminy Czarna. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Na podstawie : - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Teresin oraz w sprawie trybu pracy komisji powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zbywania nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

Regulamin zbywania nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin PGE DYSTRYBUCJA S.A. Regulamin zbywania nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. [Zakres przedmiotowy] Przepisy Regulaminu określają sposób i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków 1. Rokowania ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. 2. Organizator rokowań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu przetargu. 2. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod.

REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod. REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod. 206/40 I. Postanowienia ogólne 1 Przepisy niniejszego regulaminu określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Regulamin opracowano wykorzystując przepisy Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego.

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego. REGULAMIN pisemnego przetargu ofertowego na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia kiosku szpitalnego oraz postawienia automatów do napoi i przekąsek. 1 1.Organizatorem przetargu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb organizowania nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka.

Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 06 listopada 2014 r. Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN. przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich REGULAMIN przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie: - Ustawy o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 Zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Niniejszy REGULAMIN określa procedurę i warunki sprzedaży Prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N przeprowadzania przetargów na odzyskane lokale mieszkalne w celu ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. Postanowienia ogólne. 1

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

Marka: AUTOSAN S.A Model pojazdu: H t Rok produkcji: 1999 Rodzaj pojazdu : Autobus Nr rejestracyjny: OLX 5665

Marka: AUTOSAN S.A Model pojazdu: H t Rok produkcji: 1999 Rodzaj pojazdu : Autobus Nr rejestracyjny: OLX 5665 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż autobusu szkolnego Część ogólna 1 Organizatorem przetargu jest Urząd Miejski w Ornecie Plac Wolności 26, 11-130 Orneta 2 Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości HZZ Żołędnica Sp. z o.o. - lokalu mieszkalnego w Konarzewie 14/4, gm.

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości HZZ Żołędnica Sp. z o.o. - lokalu mieszkalnego w Konarzewie 14/4, gm. Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego - lokalu mieszkalnego w Konarzewie 14/4, gm. Rawicz 1. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie z dniem 29.06.2017 r. ogłoszenia o przetargu (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tekst jednolity 2017

REGULAMIN tekst jednolity 2017 REGULAMIN tekst jednolity 2017 przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O.

KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. Załącznik do Uchwały nr 20/V/2015 Zarządu Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2015 r. KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 57/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Sarni Stok w Bielsku-Białej Tryb i warunki przeprowadzania przetargów ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1 1. Sprzedającym jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A. 2. Postępowanie ma

Bardziej szczegółowo

wytypowanych przedstawicieli Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie nieobecności przedstawici

wytypowanych przedstawicieli Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie nieobecności przedstawici REGULAMIN PRZEPROWADZANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH PRZETARGU NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego 1 1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo