Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Działając na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1 Wprowadzam regulamin przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu / dzierżawy nieruchomości Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik Oryginał zarządzenia z podpisem Rektora znajduje się w Biurze Rektora ATH

2 Załącznik do Zarządzenia nr 766/2013/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej REGULAMIN przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajem/dzierżawę nieruchomości Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku - Białej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku Białej (dalej: ATH ) Kanclerz ATH, w granicach swoich kompetencji i na podstawie obowiązujących przepisów, może zdecydować o zbyciu ruchomości lub o wynajmie/dzierżawie nieruchomości stanowiących własność ATH w formie przetargu pisemnego nieograniczonego. 2. Kanclerz ATH w decyzji o zbyciu ruchomości lub wynajmie/dzierżawie nieruchomości w formie przetargu określa w szczególności: 1) przedmiot przetargu; 2) cenę wywoławczą będącą ceną minimalną zbywanej ruchomości lub minimalną stawką czynszu za wynajem/dzierżawę nieruchomości za 1 m 2 za 1 miesiąc; 3) inne kryteria wyboru najlepszej oferty, o których mowa w 12 ust. 2, 4) z zastrzeżeniem 7 ust. 2 i 3, wysokość wadium, 5) skład komisji przetargowej. 3. Kanclerz ATH zatwierdza ogłoszenie przetargu, wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonuje inne czynności wynikające z procedury przetargu. 3 Sprzedaż lub wynajem/dzierżawa nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza, z zastrzeżeniem 14.

3 4 1. Czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa (zwana dalej komisją) w składzie 3 osób. W skład komisji wchodzą przewodniczący i w miarę potrzeby zastępca przewodniczącego oraz członkowie. Przewodniczący komisji (lub podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego) kieruje pracami komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Kanclerz ATH w decyzji o zbyciu ruchomości lub wynajmie/dzierżawie nieruchomości w formie przetargu, ustala skład komisji, w tym przewodniczącego i jego zastępcę. 3. Do zadań komisji należy w szczególności: 1) ogłoszenie przetargu, 2) przeprowadzenie przetargu, w tym: - ocena złożonych ofert i wystąpienie do Kanclerza ATH o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, - wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszego regulaminu Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej ATH. 2. Ogłoszenie o przetargu może być również zamieszczone w prasie o zasięgu lokalnym, bądź innych środkach masowego przekazu. 3. Przewodniczący komisji przetargowej określa termin, do którego można składać oferty oraz termin, w którym nastąpi otwarcie ofert. 4. Termin do składania ofert w przetargu nie może być krótszy niż 7 dni oraz nie dłuższy 30 dni, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej ATH. 6 W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, osoby w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wchodzącą w skład komisji przetargowej W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które uiściły wadium we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz, które spełniają warunki przetargu określone w ogłoszeniu o przetargu i wynikające z Regulaminu przeprowadzania przetargów. 2. Wadium nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej. 3. Kanclerz ATH może odstąpić od żądania wniesienia wadium. 4. Wadium jest wnoszone w pieniądzu w terminie oraz na konto ATH, które zostanie podane w ogłoszeniu o przetargu. Wadium uważa się za wniesione z chwilą wpłynięcia środków na rachunek bankowy ATH. Dopuszczalna jest także wpłata wadium w kasie ATH. Brak wpłaty wadium, jeżeli jest wymagane, skutkuje odrzuceniem oferty.

4 5. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, z zastrzeżeniem ust Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości lub czynszu najmu. PRZETARG PISEMNY 8 Ogłoszenie o przetargu pisemnym musi zawierać co najmniej: 1) nazwę i siedzibę ATH, 2) tryb przetargu, 3) oznaczenie lub opis zbywanej ruchomości, bądź nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia / dzierżawy, 4) cenę wywoławczą będącą ceną minimalną zbywanej ruchomości lub minimalną stawką czynszu za wynajem nieruchomości za 1 m 2 za 1 miesiąc, a także inne kryteria wyboru najlepszej oferty, jeżeli zostały określone, 5) termin i miejsce składania ofert, 6) informację o wymogach, jakie powinna spełniać oferta, o których mowa w 9, 7) termin i miejsce otwarcia ofert, 8) wysokość wadium, termin i sposób jego wpłacenia (jeżeli wymagane), 9) miejsce i termin, w którym można obejrzeć zbywaną ruchomość lub nieruchomość przeznaczoną do wynajmu oraz osobę, z którą można kontaktować się w sprawie przetargu i sposób porozumiewania się, 10) informację o możliwości zapoznania się z Regulaminem przetargu, 11) informację o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, o których mowa w 16 ust ) wzór umowy, która będzie zawarta z uczestnikiem wygrywającym przetarg Oferty są składane w języku polskim w formie pisemnej. 2. Oferta musi zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot. 2) datę sporządzenia oferty, 3) oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, 4) oświadczenie oferenta, że znany jest mu znany stan techniczny przedmiotu przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Akademii, 5) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i przyjęciu go bez zastrzeżeń, 6) inne dane określone w ogłoszeniu o przetargu,

5 oraz załączniki: 7) dowód wpłaty wadium (jeżeli wymagane), 8) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis aktualny z Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, gdy uczestnik przetargu jest przedsiębiorcą, a w pozostałych wypadkach kserokopię dowodu osobistego, 9) oryginał lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem, jeżeli oferent działa przez pełnomocnika, 10) inne dokumenty określone w ogłoszeniu o przetargu. 3. Wzór formularza, na którym należy składać oferty zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, chyba że ogłoszenie o przetargu stanowi inaczej. 4. Oferent umieszcza ofertę w kopercie zaadresowanej zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu oznaczonej: Przetarg na sprzedaż ruchomości. nie otwierać przed dniem.godz lub Przetarg na wynajem / dzierżawę nieruchomości - nie otwierać przed dniem.godz. 5. Oferta powinna być podpisana przez uczestnika. 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 7. Oferta wiąże oferenta przez okres 1 miesiąca, od daty upływu terminu składania ofert licząc. 10 Przetarg może odbyć się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu Otwarcie ofert złożonych w przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym komisji. 2. Komisja podejmuje następujące czynności:, 1) stwierdza liczbę złożonych ofert, które wpłynęły i sprawdza, czy zostały wpłacone wadia, 2) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu, 3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 3. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: 1) nie odpowiada warunkom przetargu, 2) została złożona po wyznaczonym terminie, 3) nie zawiera danych wymienionych w 9 ust. 2, 4) nie zostało wpłacone wadium (jeżeli wymagane), 5) oferta jest nieczytelna.

6 12 1. W części niejawnej komisja analizuje nieodrzucone oferty i wybiera spośród nich ofertę najkorzystniejszą. 2. Kryterium wyboru najlepszej oferty w przetargu jest najwyższa cena, ale nie niższa niż cena wywoławcza, chyba że w decyzji o zbyciu ruchomości lub wynajmie/dzierżawie nieruchomości w formie przetargu Kanclerz ATH określi inne kryteria. 3. W razie złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 4. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 3 o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Dodatkowy przetarg może odbyć się w tym samym dniu, w którym odbył się przetarg pisemny. 5. W trakcie przetargu ustnego ograniczonego oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 6. O wynikach przetargu przewodniczący komisji zawiadamia wszystkich uczestników przetargu drogą elektroniczną, bądź na adres korespondencyjny wskazany w ofercie w terminie 3 dni od jego zakończenia. 7. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie złożył oferty odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym Z przeprowadzonego przetargu wskazany przez przewodniczącego członek komisji przetargowej sporządza protokół, który powinien zawierać następujące informacje: 1) termin i miejsce przetargu, 2) oznaczenie ruchomości stanowiącej przedmiot przetargu lub nieruchomości, która ma zostać wynajmowana/dzierżawiona oraz jej ceny wywoławczej, 3) uczestników przetargu, 4) informację o odrzuconych ofertach wraz z uzasadnieniem, 5) informację o złożonych pisemnych ofertach z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich, 6) imię i nazwisko oraz adres lub nazwa (firma) nabywcy ruchomości lub wynajmującego / wydzierżawiającego, 7) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji. 2. Protokół zatwierdzają wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. 3. Oferty oraz inne dokumenty składane przez uczestników przetargu stanowią załączniki do protokołu Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym decyzją Kanclerza ATH może zostać - po upływie 7 dni roboczych licząc od dnia zakończenia pierwszego przetargu - zorganizowany drugi przetarg, w którym cena ustalona w pierwszym przetargu jako cena wywoławcza zostanie obniżona, nie więcej jednak niż o 50 %.

7 2. W przypadku nie rozstrzygnięcia drugiego przetargu z powodu braku złożenia prawidłowych ofert, ruchomość może zostać zbyta, a nieruchomość wynajęta / wydzierżawiona z wolnej ręki. 15 ATH zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu i unieważnienia postępowania albo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Uczestnikom przetargu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. ZAWARCIE UMOWY Komisja przetargowa zawiadamia osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy z zachowaniem terminu określonego w ust. 3 oraz o skutkach uchylenia się od jej zawarcia, o których mowa w ust. 4, a w przypadku przetargu na sprzedaż ruchomości, także o treści ust ATH zastrzega sobie własność zbywanej ruchomości do chwili uiszczenia przez nabywcę ceny. Przystępując do zawarcia umowy sprzedaży ruchomości, zwycięzca przetargu zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty ceny brutto zbywanej ruchomości na rachunek ATH podany w ogłoszeniu o przetargu lub w kasie ATH. 3. Zawarcie umowy sprzedaży lub najmu/dzierżawy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia. 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez zbywcę terminie, ATH może od zawarcia umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku ATH ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy uczestnik przetargu (oferent) ponosi koszty swojego udziału w przetargu.

8 Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej FORMULARZ OFERTY sprzedaży ruchomości...../ najmu/dzierżawy nieruchomości... *** Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w przetargu nieograniczonym 1. Oznaczenie oferenta Nazwisko i imię / nazwa oferenta NIP PESEL 1 REGON ** Numer KRS / wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ** Adres, telefon, adres mailowy Numer konta bankowego (w przypadku zwrotu wadium) Dane reprezentanta/pełnomocnika 2. Oferowana cena (w zł) nie niższa niż cena wywoławcza 3. Oferowana cena słownie (w zł) 4. W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego. 5. Oferta została złożona na stronach/kartkach *** podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr 6. Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny przedmiotu przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku - Białej 7. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i przyjmuję go bez zastrzeżeń. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) dowód wniesienia wadium (jeżeli wymagany) data i podpis Oferenta 2) 3) 4) (miejscowość, data, podpis Oferenta) 1 Dotyczy osób fizycznych. ** Dotyczy jednostek organizacyjnych i firm. *** Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA BUFET SZKOLNY I ORGANIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWYJĘZYCZNYMI IM. STEFANA CZARNIECKIEGO, UL. ŻUROMIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo