REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży nieruchomości (zwanych dalej nieruchomościami) Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. zwanej dalej Spółką. 2. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego albo przetargu pisemnego nieograniczonego albo rokowań, które to postępowania prowadzone są według szczegółowych zasad i trybu określonego w Regulaminie, i zwane są dalej łącznie postępowaniem w sprawie sprzedaży nieruchomości lub postępowaniem. 3. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. 4. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu w drugim terminie, Zarząd Spółki może w drodze uchwały podjąć decyzję o zbyciu nieruchomości w drodze rokowań. 5. Zarząd Spółki może odstąpić od stosowania zapisów niniejszego Regulaminu w całości lub części w każdym czasie w przypadku gdy sprzedaż lub zamiana dokonywana jest na rzecz Skarbu Państwa lub spółek, w których 100% udziałów należy do Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. ROZDZIAŁ II PRZEPISY WSPÓLNE DOTYCZĄCE SPREZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2 1. Sprzedaż danej nieruchomości następuje na wniosek Zarządu Spółki wyrażony w formie uchwały, z zastrzeżeniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki. 2. Uchwała o zbyciu nieruchomości określa, co najmniej: a) przedmiot, formę i tryb zbycia, b) oznaczenie nieruchomości, c) cenę wywoławczą nieruchomości netto. 3. Sprzedaż nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty EURO wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity Dz.U ). 3 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 31, poz.178 z późn. zm.).

2 4 1. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości organizuje i przeprowadza Wojskowe TBS KWATERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 2. W uzasadnionych przypadkach organizacja i prowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości może być powierzone wskazanej uchwałą Zarządu osobie trzeciej zwanej w dalszej części Regulaminu Prowadzącym postępowanie, która wykonywać będzie zadania przewidziane niniejszym Regulaminem. Prowadzący postępowanie wynagradzany jest na zasadach określonych w umowie zawartej ze Spółką. 3. Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym przetargu nie może być niższa niż jej aktualna wartość rynkowa. 4. Wartość rynkowa nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w opinii o wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego. 5. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 6. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony po upływie okresu, o którym mowa w 4 ust. 5, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził. 7. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości powinno być przeprowadzone w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 28 dni od ukazania się obwieszczenia, o którym mowa w 7 ust Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu przez członków Komisji. 9. Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lub obwieszczeń o postępowaniu, oraz zamknąć postępowanie bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu/rokowań. 10. W postępowaniu w charakterze oferentów/uczestników nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki, b) osoby fizyczne, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, c) prowadzący postępowanie, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. od a) do c) powyżej, e) osoby, które pozostają z Prowadzącym postępowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego postępowanie Sprzedaż nieruchomości w pierwszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 2. W przypadku nie wyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu, za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w kolejnym przetargu z zastosowaniem ceny wywoławczej niższej niż cena wywoławcza z pierwszego przetargu, przy czym obniżenie takie ceny wywoławczej winno być podyktowane interesem Spółki i wymaga szczegółowego uzasadnienia. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu również w drugim terminie, Zarząd Spółki może, w drodze uchwały podjąć decyzję o zbyciu nieruchomości w drodze rokowań, za cenę niższą niż str. 2

3 wartość nieruchomości określona na podstawie 4 ust. 4, przy czym decyzja taka winna być podyktowana interesem Spółki i wymaga szczegółowego uzasadnienia. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku unieważnienia pierwszego przetargu. 4. Złożenie jednej ważnej oferty jest warunkiem wystarczającym do przeprowadzenia postępowania. 5. W przypadku przetargu wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, a w przypadku rokowań wadium wynosi 5% ceny wywoławczej Postępowanie prowadzi Komisja składająca się co najmniej z 3 osób wyznaczonych uchwałą Zarządu Spółki, w tym co do funkcji pełnionych w komisji, w skład której wchodzą pracownicy Spółki jak również osoby pozostające ze Spółką w stosunku zlecenia, przy czym przewodniczącym Komisji musi być pracownik Spółki. 2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności: a) poinformowanie członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, b) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w ust.7, c) podział pomiędzy członków Komisji prac związanych z prowadzonym postępowaniem, d) nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania, e) podejmowanie decyzji o możliwości obecności podczas posiedzeń Komisji osób nie będących jej członkami lub biegłymi, f) informowanie Zarządu o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania. 4. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. 5. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 6. Członkiem Komisji nie może być osoba: a) która uczestniczy w postępowaniu jako oferent, b) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy w postępowaniu jako oferent, c) która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt. b), d) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem, e) która pozostaje z którymkolwiek z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 7. Członek Komisji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie występują okoliczności, o których mowa w ust Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 6, członek Komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w niej, bez względu na to, w jakiej fazie postępowania poweźmie o tym wiadomość. 9. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Spółkę. str. 3

4 7 1. Informację o postępowaniu podaje się do publicznej wiadomości w obwieszczeniu zamieszczonym w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i obwieszczeniu szczegółowym, o którym mowa w ust Obwieszczenie o przetargu zamieszczane w prasie, zwane dalej Obwieszczeniem prasowym o przetargu, określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki lub Prowadzącego postępowanie, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, d) wysokość ceny wywoławczej, e) wysokość wadium i termin jego wpłaty, f) pouczenie o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu, g) informację, o miejscu i terminie, w którym można zapoznać się z treścią Regulaminu oraz o adresie strony internetowej na której tekst Regulaminu i Obwieszczenia są opublikowane, h) zastrzeżenie, iż Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 3. Obwieszczenie o rokowaniach zamieszczane w prasie, zwane dalej Obwieszczeniem prasowym o rokowaniach, określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki lub Prowadzącego postępowanie, b) termin i miejsce otwarcia rokowań, c) opis nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, d) wysokości wadium i termin jego wpłaty, e) miejsce, termin i tryb składania zgłoszeń do udziału w rokowaniach, f) skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, g) pouczenie o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu, h) informację, o miejscu i terminie, w którym można zapoznać się z treścią Regulaminu oraz o adresie strony internetowej na której tekst Regulaminu i Obwieszczenia są opublikowane, i) zastrzeżenie, iż Spółce przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, j) wysokość ceny wywoławczej. 4. Najpóźniej w dniu ukazania się Obwieszczenia prasowego o przetargu lub Obwieszczenia prasowego o rokowaniach, na stronie internetowej Spółki pod adresem: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki ukazuje się Obwieszczenie szczegółowe, które określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki, lub Prowadzącego postępowanie, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub termin i miejsce otwarcia rokowań, c) termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych nieruchomości, nie krótszy niż 14 dni, d) opis sprzedawanych nieruchomości, e) obciążenia nieruchomości, f) wysokość ceny wywoławczej w przypadku przetargu oraz rokowań, g) wysokość wadium i termin jego wpłaty oraz pouczenie, że datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Spółki, f) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz hasło, którym winny być opatrzone koperty zawierające oferty - w przypadku przetargu pisemnego lub rokowań, g) pouczenie, iż warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w ustalonej wysokości, str. 4

5 h) pouczenie, iż osoba uczestnicząca w imieniu uczestnika przetargu ustnego lub rokowań powinna legitymować się w trakcie przebiegu postępowania dokumentami potwierdzającymi jej tożsamość oraz umocowanie do działania i składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika postępowania, i) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, j) pouczenie, iż wadium wniesione przez uczestników postępowania, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały, k) pouczenie, iż wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, l) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, m) informację, iż Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania lub obwieszczeń, zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania, n) w przypadku przetargu pisemnego informację o terminie, miejscu otwarcia ofert oraz pouczenie, iż w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja kontynuuje przetarg w formie licytacji, z zachowaniem przepisów 13 Regulaminu, o) informację o obowiązku pokrycia przez nabywcę wszystkich kosztów nabycia nieruchomości (notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności), p) informację o miejscu i terminie, w których uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz adres strony internetowej, na której tekst Regulaminu jest zamieszczony, q) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że uczestnik postępowania zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny przedmiotu postępowania, r) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że uczestnik postępowania zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, s) pouczenie, iż wyniki postępowania wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki w formie uchwały, t) pouczenie o konieczności uzyskania, na zawarcie umowy, zgody organów Spółki lub/i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - jeżeli takie zgody są wymagane. 5. Obwieszczenie szczegółowe w sprawie przetargu pisemnego powinno ponadto zawierać informacje na temat wymagań, jakie stawiane są składanym ofertom. 6. Obwieszczenie szczegółowe zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, oraz w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w wysokości, o której mowa w 5 ust Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Spółki. str. 5

6 3. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić zapis wskazujący oznaczenie nieruchomości, której wadium dotyczy. 4. Komisja przed wywołaniem przetargu ustnego lub przed otwarciem ofert w przetargu pisemnym lub przed rozpoczęciem rokowań, zobowiązana jest sprawdzić czy uczestnicy postępowania wnieśli wadium w sposób, terminie, wysokości i formie wymaganej przez Spółkę. 5. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana, nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy. 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik rokowań, który uzyskał prawo nabycia nieruchomości nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Spółkę w formie pisemnej. 8. Wadium wniesione przez uczestników postępowania, których oferty nie zostały wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 9. Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek Uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 2. Uczestnik rokowań jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży w sposób i terminie wynikającym z oferty ostatecznej. 10 Cena oferowana przez uczestników postępowania jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.), do ustalonej w trakcie postępowania ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności O miejscu i terminie zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości Spółka zawiadomi pisemnie uczestnika wyłonionego w trakcie postępowania jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku konieczności uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o której mowa w 2 ust. 3 - niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Umowa sprzedaży nieruchomości winna być zawarta w Warszawie. 3. Wyboru kancelarii notarialnej dokonuje Sprzedający. 12 Niedopuszczalna jest zapłata ceny sprzedaży poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki. str. 6

7 ROZDZIAŁ III PRZETARG USTNY Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji. 2. Licytację prowadzi osoba fizyczna wybrana przez Komisję spośród osób wchodzących w jej skład (licytator). 3. Komisja przed wywołaniem licytacji sprawdza czy uczestnicy licytacji wnieśli wadium, w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 4. Do licytacji dopuszczone są osoby, które wniosły wadium, w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 5. Po wywołaniu licytacji licytator podaje do wiadomości: a) przedmiot przetargu, b) cenę wywoławczą, c) wysokość postąpienia, d) termin uiszczenia ceny, e) informacje o stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości. 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 7. Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, wadium wniesione przez wszystkich uczestników licytacji przepada na rzecz Spółki. 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą albo licytacja zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia uczestnikowi licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. Licytator zamyka przetarg ustny i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę bądź firmę uczestnika, który wygrał przetarg ustny. 10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu ustnego, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 11. Wadium wniesione przez uczestników przetargu ustnego, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 12. Uczestnik przetargu ustnego, którego oferta została wybrana, traci prawa wynikające z przybicia, a wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Spółki, w przypadku gdy nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy. 13. Wydanie nieruchomości uczestnikowi licytacji, którego oferta została wybrana, o ile Zarząd Spółki nie postanowi inaczej, następuje po zapłaceniu całej ceny i zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Komisja, niezwłocznie po zakończeniu przetargu ustnego, sporządza, w jednym egzemplarzu, protokół z jego przebiegu, który powinien zawierać: a) oznaczenie sposobu obwieszczeń o przetargu ustnym, b) oznaczenie czasu i miejsca licytacji, c) imię i nazwisko licytatora oraz pozostałych członków Komisji, d) podstawę prawną prowadzenia licytacji, e) przedmiot licytacji, wysokość ceny wywoławczej i postąpienia, str. 7

8 f) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości, terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób działających w imieniu oferenta do uczestniczenia w licytacji, g) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, każdego z uczestników przetargu ustnego o: - zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji, - zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, - zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego, h) opis przebiegu licytacji, i) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę bądź firmę i siedzibę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższa cenę, j) wysokość najwyższej zaoferowanej ceny, k) wnioski i oświadczenia uczestników licytacji, l) stwierdzenie o konieczności uzyskania na zawarcie umowy, zgody organów Spółki lub Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - jeżeli takie zgody są wymagane, m) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji, n) podpisy członków Komisji i uczestników licytacji, albo wzmiankę o przyczynie braku podpisów. ROZDZIAŁ IV PRZETARG PISEMNY Oferty w przetargu pisemnym składane są na piśmie, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, oznaczonych hasłem określonym przez Spółkę lub Prowadzącego postępowanie, winny w szczególności zawierać: a) nazwę bądź firmę oraz siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta, b) dowód wniesienia wadium, c) datę sporządzenia oferty, d) wskazanie nieruchomości, których oferta dotyczy, e) wskazanie oferowanej ceny netto, f) oznaczenie terminów związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w Obwieszczeniu szczegółowym, g) oświadczenie każdego z oferentów o: zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, h) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz inne dokumenty, jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty Przetarg pisemny odbywa się według następujących zasad: a) Komisja dokonuje otwarcia ofert w obecności oferentów i ustala, które z ofert są ważne, oraz który z oferentów zaoferował cenę najwyższą, str. 8

9 b) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja kontynuuje przetarg w drodze licytacji, z zachowaniem przepisów 13 Regulaminu, c) niestawienie się poszczególnych oferentów w terminie i miejscu otwarcia ofert nie wpływa na możliwość dokonania czynności, o których mowa w lit. a). 2. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 5. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, do którego 14 Regulaminu stosuje się odpowiednio. ROZDZIAŁ V ROKOWANIA Zgłoszenia do udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, w terminie wskazanym w Obwieszczeniu szczegółowym z napisem: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości (oznaczenie nieruchomości). 2. Rokowania obejmują część jawną i niejawną. 3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: a) imię, nazwisko i adres lub nazwę bądź firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia zgłoszenia, c) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, każdego Zgłaszającego o: - przyjęciu przez Zgłaszającego bez zastrzeżeń warunków rokowań i niniejszego Regulaminu, - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz o braku zastrzeżeń w tym przedmiocie, - zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego, d) oferowaną cenę nabycia (netto), formę zapłaty, warunki płatności oraz termin zapłaty, e) termin związania ofertą, f) oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium, g) odpisy z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionych nie wynika umocowanie do podpisania zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz prowadzenia rokowań. 4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w rokowaniach. 5. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. 6. Do rokowań dopuszczeni zostaną Zgłaszający, którzy w zgłoszeniu zaoferują cenę odpowiadającą cenie wywoławczej bądź ją przekraczającą. str. 9

10 18 1. Po przybyciu o określonej godzinie uczestników rokowań, Przewodniczący Komisji otwiera rokowania przekazując uczestnikom informacje o których mowa w 17 ust. 3 oraz w Następnie Komisja w obecności uczestników rokowań, przeprowadza jawną część rokowań, polegającą na: a) podaniu liczby otrzymanych zgłoszeń, b) otwarciu kopert zawierających zgłoszenia oraz sprawdzeniu danych w nich zawartych, bez ujawniania ich treści uczestnikom, jak również sprawdzeniu tożsamości uczestników rokowań, c) sprawdzeniu dowodów wpłaty wadium, d) przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez uczestników rokowań, e) ogłoszeniu, którzy Zgłaszający zostali zakwalifikowani do ustnej, niejawnej części rokowań, f) ustaleniu terminu i kolejności prowadzenia ustnej, niejawnej części rokowań. 3. Komisja odmawia udziału w ustnej, niejawnej części rokowań podmiotom, których zgłoszenia: a) zostały złożone po wyznaczonym terminie, b) nie zawierają dowodów wpłaty wadium, c) są niekompletne, d) są nieczytelne. 4. Komisja sporządza protokół z jawnej części rokowań. 5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca jawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w jawnej części rokowań, d) listę uczestników rokowań, z wyszczególnieniem wysokości i terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób działających w imieniu oferenta do uczestniczenia w rokowaniach, e) weryfikację kompletności ofert zgodnie z obwieszczeniem szczegółowym, f) informacje o zakwalifikowaniu uczestników do niejawnej części rokowań, g) termin i kolejność przeprowadzenia niejawnej części rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 6. Komisja przeprowadza ustną niejawną część rokowań w zakresie ustalenia ostatecznych warunków tj. cenę nabycia, formę zapłaty, warunki płatności, termin zapłaty, termin zawarcia umowy przedwstępnej, termin związania ofertą, osobno z każdym z uczestników zakwalifikowanych do udziału w tej części rokowań. 7. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych ostatecznych ofert Komisja może zorganizować dodatkowe ustne negocjacje z tymi uczestnikami. 8. Z przeprowadzonej ustnej niejawnej części rokowań Komisja sporządza z każdym z uczestników rokowań odrębny protokół. Protokół podpisują obecni członkowie Komisji i uczestnik rokowań. 9. Protokół o którym mowa w ust. 8 winien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca niejawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) uczestnika rokowań oraz imiona i nazwiska osób umocowanych do uczestniczenia w rokowaniach, str. 10

11 e) przebieg rokowań, f) ofertę ostateczną uczestnika rokowań wraz z oświadczeniem uczestnika rokowań, że jest to oferta ostateczna, g) wnioski i oświadczenia uczestnika rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestnika rokowań. 10. Część ustną niejawną rokowań prowadzonych z każdym uczestnikiem rokowań osobno, uważa się za zamkniętą z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust Po przeprowadzeniu ustnej niejawnej części rokowań z każdym uczestnikiem rokowań odrębnie, Komisja sporządza protokół informujący o zakończeniu rokowań i podaje do wiadomości wszystkim uczestnikom rokowań oferty ostateczne złożone podczas rokowań (bez wskazania oferenta). Protokół zostaje odczytany i podpisany przez wszystkich uczestników rokowań. 12. Protokół, o którym mowa w ust.11 winien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca rozpoczęcia niejawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) informację o czasie rozpoczęcia jawnej części rokowań i ilości ofert dopuszczonych do niejawnej części rokowań, e) przebieg rokowań, f) informację o ofertach ostatecznych (bez wskazania oferenta), g) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, h) wzmiankę o zakończeniu rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 13. Komisja sporządza ocenę ofert i rekomenduje wybranego oferenta wraz z uzasadnieniem albo uzasadnia odstąpienie od rozstrzygnięcia postępowania. 14. Wyboru nabywcy dokonuje Zarząd Spółki w formie uchwały. 15. Wadium wniesione przez uczestnika rokowań, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 16. Wadium wniesione przez uczestników rokowań, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników rokowań przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 17. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik rokowań, którego oferta została wybrana, nie uiści całej ceny sprzedaży lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 18. Komisja zawiadamia niezwłocznie (pisemnie) uczestników rokowań o wynikach rokowań. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19 Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają Uchwały Zarządu Spółki. 20 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) str. 11

12 21 Integralną część Regulaminu stanowią Wzory Oświadczeń składanych przez Oferentów (załącznik nr 1) i Członków Komisji (załącznik nr 2). str. 12

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Warszawa dnia. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że: zapoznałam/em się, akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń do stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu/rokowań zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu/rokowań oraz zapisy Regulaminu sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. zapoznałam/em się z treścią Obwieszczenia szczegółowego..... (czytelny podpis) * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji kupna-sprzedaży środka trwałego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 33, poz. 883),.... (czytelny podpis) * podpisuje osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu/rokowań. str. 13

14 Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Warszawa dnia. OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/y..(imię i nazwisko), powołana/y w skład Komisji, działającej na podstawie Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr.. Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia., oświadczam niniejszym, że: I. nie uczestniczę w przetargu/rokowaniach jako oferent/uczestnik rokowań, II. mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia nie uczestniczy w przetargu/rokowaniach jako oferent/uczestnik rokowań,, III. nie jestem wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta/uczestnika rokowań lub osoby wymienionej w pkt. 2, IV. nie jestem pracownikiem oferenta/uczestnika rokowań ani nie uczestniczę we władzach osoby prawnej będącej oferentem/uczestnikiem rokowań, V. nie pozostaję z żadnym oferentem/uczestnikiem rokowań w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Jednocześnie oświadczam, że zachowam w poufności wszelkie informacje, które powzięłam/powziąłem w związku z moją działalnością w ramach Komisji i nie będę tych informacji przekazywała/ł, ani udostępniał, osobom trzecim. Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie obowiązków zachowania ww. informacji w poufności, może skutkować osobistą odpowiedzialnością prawną, za powstałe w skutek tego naruszenia i szkody..... (czytelny podpis) str. 14

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 21.09.2015 REGULAMIN

Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 21.09.2015 REGULAMIN REGULAMIN Sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Procedura dotyczy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność spółki powstałej na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Techfilm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A.

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A. Tekst jednolity Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7./2011 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 14.04.2011r. REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Opracował: Kierownik Sekcji Regulacji Stanów Prawnych - Monika Drozd Uzgodnił: Dyrektor ds. Logistyki Artur

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora.

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora. REGULAMIN PRZETARGU PROWADZONEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zakładu Usług Turystycznych TUR-WOLA Spółka z ograniczą odpowiedzialnością w likwidacji 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 1 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia 49 ust 28 i 100 ust. 7 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych Katowice, 26.04.2016 r. WYCIĄG Z REGULAMINU postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 14 października 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno.

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20 lipca 2016 r. Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. 1 Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. PROJEKT z dnia 22.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych innym podmiotom przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2016r. R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków 1. Rokowania ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. 2. Organizator rokowań

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI na zbycie - sprzedaż w trybie aukcji ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Grzymińskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 485.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.08.2015 r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Podstawa prawna: - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. a) b) 1. a) b) c) 2. a) b) 3. 4. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 60 z dnia 20 sierpnia 2015 r. Regulamin przetargu na sprzedaż składników majątkowych Akademii Sztuk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej 1 1. Przedmiotem przetargu są: a) stanowiąca własność spółki Środa XXI spółka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wadium

Informacje dotyczące wadium Regulamin przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji ruchomości Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 1/2014. Regulamin określa warunki przetargu pisemnego (składanie

Bardziej szczegółowo

KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O.

KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. Załącznik do Uchwały nr 20/V/2015 Zarządu Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2015 r. KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego I. INFORMACJE OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 1490 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu przetargu. 2. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod.

REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod. REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod. 206/40 I. Postanowienia ogólne 1 Przepisy niniejszego regulaminu określają:

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Regulamin Przetargu ustnego niegraniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Admiralskiej 1B ( stary adres: Czerwonych Beretów 9) 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna REGULAMIN w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze Część I Podstawa prawna 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Na podstawie : - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb organizowania nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb postępowania przy sprzedaży pojazdu stanowiącego własność Gminy Oporów: 1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie - autobus, 2) marka,

Bardziej szczegółowo

8 1. Przetarg wygrywa osoba, która w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

8 1. Przetarg wygrywa osoba, która w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania postępowania przy sprzedaży nieruchomości niebędących lokalami mieszkalnymi stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Krupskim Młynie w rejonie ul. Zawadzkiego (działka nr 37/9) Bieruń, sierpień

Bardziej szczegółowo

Regulamin zbywania nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

Regulamin zbywania nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin PGE DYSTRYBUCJA S.A. Regulamin zbywania nieruchomości przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. [Zakres przedmiotowy] Przepisy Regulaminu określają sposób i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Marka: AUTOSAN S.A Model pojazdu: H t Rok produkcji: 1999 Rodzaj pojazdu : Autobus Nr rejestracyjny: OLX 5665

Marka: AUTOSAN S.A Model pojazdu: H t Rok produkcji: 1999 Rodzaj pojazdu : Autobus Nr rejestracyjny: OLX 5665 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż autobusu szkolnego Część ogólna 1 Organizatorem przetargu jest Urząd Miejski w Ornecie Plac Wolności 26, 11-130 Orneta 2 Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Teresin oraz w sprawie trybu pracy komisji powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. LPWiK S.A., działka niezabudowana; 2. działka nr 18/8 - obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00088355/9,

REGULAMIN. LPWiK S.A., działka niezabudowana; 2. działka nr 18/8 - obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00088355/9, Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu LPWiK S.A. nr 04/2013 z dn. 01.02.2013r. REGULAMIN przetargu ustnego (licytacji publicznej) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących aktywa trwałe Legnickiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 04/01/2014 Prezesa Zarządu OPWIK Sp. z o.o. z dn. 31.01. 2014r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargów na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne. R E G U L A M I N przeprowadzania przetargów na odzyskane lokale mieszkalne w celu ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. Postanowienia ogólne. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4398/2014

Zarządzenie Nr 4398/2014 Zarządzenie Nr 4398/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY Ostatnie zmiany: 2013.09.04 zm. Dz.U.2013.942 ( 1) zmiany zaznaczono kolorem niebieskim ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego w sprawie sposobu przeprowadzania przez Województwo Lubelskie - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych I. Informacje ogólne: Przedmiotem przetargu organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego.

8.Termin wnoszenia czynszu w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania faktury od Wynajmującego. REGULAMIN pisemnego przetargu ofertowego na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do prowadzenia kiosku szpitalnego oraz postawienia automatów do napoi i przekąsek. 1 1.Organizatorem przetargu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Bardziej szczegółowo

wytypowanych przedstawicieli Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie nieobecności przedstawici

wytypowanych przedstawicieli Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie nieobecności przedstawici REGULAMIN PRZEPROWADZANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH PRZETARGU NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka.

Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka. Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 06 listopada 2014 r. Regulamin przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 57/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. Załącznik nr 1 do przetargu ustnego Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. 1 1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO Regulamin Przetargu Strona 2 z 7 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem przetargu ustnego (licytacji) jest Poczta Polska S.A., którą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zbywania ruchomości stanowiących własność Gminy Czarna. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem przetargu ustnego (licytacji) jest Poczta Polska S.A., którą reprezentuje Dyrektor Zarządzający

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 89/2016 WÓJTA GMINY ŁUŻNA z dnia 5 września 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia przetargu na wynajem dwóch garaży położonych w Łużnej przy budynku Agronomówki będących własnością Gminy

Bardziej szczegółowo

Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w umowie sprzedaży. 8

Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w umowie sprzedaży. 8 5 1. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Zarządu Spółdzielni, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN. przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich REGULAMIN przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie: - Ustawy o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. znajdujących się na os Wyspa Na Lipce

R E G U L A M I N. przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. znajdujących się na os Wyspa Na Lipce R E G U L A M I N przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich znajdujących się na os Wyspa Na Lipce 1 Niniejszy regulamin ma zastosowanie do zbycia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa" przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/08 z dnia 30.09.2008 (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo