REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży nieruchomości (zwanych dalej nieruchomościami) Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. zwanej dalej Spółką. 2. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego albo przetargu pisemnego nieograniczonego albo rokowań, które to postępowania prowadzone są według szczegółowych zasad i trybu określonego w Regulaminie, i zwane są dalej łącznie postępowaniem w sprawie sprzedaży nieruchomości lub postępowaniem. 3. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. 4. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu w drugim terminie, Zarząd Spółki może w drodze uchwały podjąć decyzję o zbyciu nieruchomości w drodze rokowań. 5. Zarząd Spółki może odstąpić od stosowania zapisów niniejszego Regulaminu w całości lub części w każdym czasie w przypadku gdy sprzedaż lub zamiana dokonywana jest na rzecz Skarbu Państwa lub spółek, w których 100% udziałów należy do Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. ROZDZIAŁ II PRZEPISY WSPÓLNE DOTYCZĄCE SPREZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 2 1. Sprzedaż danej nieruchomości następuje na wniosek Zarządu Spółki wyrażony w formie uchwały, z zastrzeżeniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki. 2. Uchwała o zbyciu nieruchomości określa, co najmniej: a) przedmiot, formę i tryb zbycia, b) oznaczenie nieruchomości, c) cenę wywoławczą nieruchomości netto. 3. Sprzedaż nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty EURO wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity Dz.U ). 3 Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 31, poz.178 z późn. zm.).

2 4 1. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości organizuje i przeprowadza Wojskowe TBS KWATERA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 2. W uzasadnionych przypadkach organizacja i prowadzenie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości może być powierzone wskazanej uchwałą Zarządu osobie trzeciej zwanej w dalszej części Regulaminu Prowadzącym postępowanie, która wykonywać będzie zadania przewidziane niniejszym Regulaminem. Prowadzący postępowanie wynagradzany jest na zasadach określonych w umowie zawartej ze Spółką. 3. Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym przetargu nie może być niższa niż jej aktualna wartość rynkowa. 4. Wartość rynkowa nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w opinii o wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego. 5. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 6. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony po upływie okresu, o którym mowa w 4 ust. 5, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził. 7. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości powinno być przeprowadzone w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 28 dni od ukazania się obwieszczenia, o którym mowa w 7 ust Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu przez członków Komisji. 9. Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lub obwieszczeń o postępowaniu, oraz zamknąć postępowanie bez wybierania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu/rokowań. 10. W postępowaniu w charakterze oferentów/uczestników nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej Spółki, b) osoby fizyczne, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, c) prowadzący postępowanie, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. od a) do c) powyżej, e) osoby, które pozostają z Prowadzącym postępowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego postępowanie Sprzedaż nieruchomości w pierwszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 2. W przypadku nie wyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu, za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w kolejnym przetargu z zastosowaniem ceny wywoławczej niższej niż cena wywoławcza z pierwszego przetargu, przy czym obniżenie takie ceny wywoławczej winno być podyktowane interesem Spółki i wymaga szczegółowego uzasadnienia. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu również w drugim terminie, Zarząd Spółki może, w drodze uchwały podjąć decyzję o zbyciu nieruchomości w drodze rokowań, za cenę niższą niż str. 2

3 wartość nieruchomości określona na podstawie 4 ust. 4, przy czym decyzja taka winna być podyktowana interesem Spółki i wymaga szczegółowego uzasadnienia. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku unieważnienia pierwszego przetargu. 4. Złożenie jednej ważnej oferty jest warunkiem wystarczającym do przeprowadzenia postępowania. 5. W przypadku przetargu wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, a w przypadku rokowań wadium wynosi 5% ceny wywoławczej Postępowanie prowadzi Komisja składająca się co najmniej z 3 osób wyznaczonych uchwałą Zarządu Spółki, w tym co do funkcji pełnionych w komisji, w skład której wchodzą pracownicy Spółki jak również osoby pozostające ze Spółką w stosunku zlecenia, przy czym przewodniczącym Komisji musi być pracownik Spółki. 2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności: a) poinformowanie członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, b) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w ust.7, c) podział pomiędzy członków Komisji prac związanych z prowadzonym postępowaniem, d) nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania, e) podejmowanie decyzji o możliwości obecności podczas posiedzeń Komisji osób nie będących jej członkami lub biegłymi, f) informowanie Zarządu o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania. 4. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. 5. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 6. Członkiem Komisji nie może być osoba: a) która uczestniczy w postępowaniu jako oferent, b) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczy w postępowaniu jako oferent, c) która jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt. b), d) która jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem, e) która pozostaje z którymkolwiek z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 7. Członek Komisji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie występują okoliczności, o których mowa w ust Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 6, członek Komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w niej, bez względu na to, w jakiej fazie postępowania poweźmie o tym wiadomość. 9. Uczestnictwo w Komisji osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności postępowania oraz do pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Spółkę. str. 3

4 7 1. Informację o postępowaniu podaje się do publicznej wiadomości w obwieszczeniu zamieszczonym w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i obwieszczeniu szczegółowym, o którym mowa w ust Obwieszczenie o przetargu zamieszczane w prasie, zwane dalej Obwieszczeniem prasowym o przetargu, określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki lub Prowadzącego postępowanie, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, d) wysokość ceny wywoławczej, e) wysokość wadium i termin jego wpłaty, f) pouczenie o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu, g) informację, o miejscu i terminie, w którym można zapoznać się z treścią Regulaminu oraz o adresie strony internetowej na której tekst Regulaminu i Obwieszczenia są opublikowane, h) zastrzeżenie, iż Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości. 3. Obwieszczenie o rokowaniach zamieszczane w prasie, zwane dalej Obwieszczeniem prasowym o rokowaniach, określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki lub Prowadzącego postępowanie, b) termin i miejsce otwarcia rokowań, c) opis nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, d) wysokości wadium i termin jego wpłaty, e) miejsce, termin i tryb składania zgłoszeń do udziału w rokowaniach, f) skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, g) pouczenie o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu, h) informację, o miejscu i terminie, w którym można zapoznać się z treścią Regulaminu oraz o adresie strony internetowej na której tekst Regulaminu i Obwieszczenia są opublikowane, i) zastrzeżenie, iż Spółce przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, j) wysokość ceny wywoławczej. 4. Najpóźniej w dniu ukazania się Obwieszczenia prasowego o przetargu lub Obwieszczenia prasowego o rokowaniach, na stronie internetowej Spółki pod adresem: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki ukazuje się Obwieszczenie szczegółowe, które określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki, lub Prowadzącego postępowanie, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub termin i miejsce otwarcia rokowań, c) termin, w którym można dokonać oględzin sprzedawanych nieruchomości, nie krótszy niż 14 dni, d) opis sprzedawanych nieruchomości, e) obciążenia nieruchomości, f) wysokość ceny wywoławczej w przypadku przetargu oraz rokowań, g) wysokość wadium i termin jego wpłaty oraz pouczenie, że datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Spółki, f) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz hasło, którym winny być opatrzone koperty zawierające oferty - w przypadku przetargu pisemnego lub rokowań, g) pouczenie, iż warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w ustalonej wysokości, str. 4

5 h) pouczenie, iż osoba uczestnicząca w imieniu uczestnika przetargu ustnego lub rokowań powinna legitymować się w trakcie przebiegu postępowania dokumentami potwierdzającymi jej tożsamość oraz umocowanie do działania i składania oświadczeń woli w imieniu uczestnika postępowania, i) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, j) pouczenie, iż wadium wniesione przez uczestników postępowania, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały, k) pouczenie, iż wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, l) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, m) informację, iż Spółka może odwołać lub zmienić warunki postępowania lub obwieszczeń, zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania, n) w przypadku przetargu pisemnego informację o terminie, miejscu otwarcia ofert oraz pouczenie, iż w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja kontynuuje przetarg w formie licytacji, z zachowaniem przepisów 13 Regulaminu, o) informację o obowiązku pokrycia przez nabywcę wszystkich kosztów nabycia nieruchomości (notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności), p) informację o miejscu i terminie, w których uczestnicy postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz adres strony internetowej, na której tekst Regulaminu jest zamieszczony, q) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że uczestnik postępowania zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny przedmiotu postępowania, r) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że uczestnik postępowania zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, s) pouczenie, iż wyniki postępowania wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki w formie uchwały, t) pouczenie o konieczności uzyskania, na zawarcie umowy, zgody organów Spółki lub/i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - jeżeli takie zgody są wymagane. 5. Obwieszczenie szczegółowe w sprawie przetargu pisemnego powinno ponadto zawierać informacje na temat wymagań, jakie stawiane są składanym ofertom. 6. Obwieszczenie szczegółowe zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, oraz w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wniesienie wadium w wysokości, o której mowa w 5 ust Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Spółki. str. 5

6 3. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki. Na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić zapis wskazujący oznaczenie nieruchomości, której wadium dotyczy. 4. Komisja przed wywołaniem przetargu ustnego lub przed otwarciem ofert w przetargu pisemnym lub przed rozpoczęciem rokowań, zobowiązana jest sprawdzić czy uczestnicy postępowania wnieśli wadium w sposób, terminie, wysokości i formie wymaganej przez Spółkę. 5. Wadium wniesione przez uczestnika postępowania, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana, nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy. 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik rokowań, który uzyskał prawo nabycia nieruchomości nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Spółkę w formie pisemnej. 8. Wadium wniesione przez uczestników postępowania, których oferty nie zostały wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 9. Wadium zwraca się w kwocie nominalnej, bez odsetek Uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 2. Uczestnik rokowań jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży w sposób i terminie wynikającym z oferty ostatecznej. 10 Cena oferowana przez uczestników postępowania jest ceną netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.), do ustalonej w trakcie postępowania ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności O miejscu i terminie zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości Spółka zawiadomi pisemnie uczestnika wyłonionego w trakcie postępowania jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania, a w przypadku konieczności uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o której mowa w 2 ust. 3 - niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Umowa sprzedaży nieruchomości winna być zawarta w Warszawie. 3. Wyboru kancelarii notarialnej dokonuje Sprzedający. 12 Niedopuszczalna jest zapłata ceny sprzedaży poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki. str. 6

7 ROZDZIAŁ III PRZETARG USTNY Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji. 2. Licytację prowadzi osoba fizyczna wybrana przez Komisję spośród osób wchodzących w jej skład (licytator). 3. Komisja przed wywołaniem licytacji sprawdza czy uczestnicy licytacji wnieśli wadium, w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 4. Do licytacji dopuszczone są osoby, które wniosły wadium, w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 5. Po wywołaniu licytacji licytator podaje do wiadomości: a) przedmiot przetargu, b) cenę wywoławczą, c) wysokość postąpienia, d) termin uiszczenia ceny, e) informacje o stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości. 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 7. Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, wadium wniesione przez wszystkich uczestników licytacji przepada na rzecz Spółki. 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą albo licytacja zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia uczestnikowi licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. Licytator zamyka przetarg ustny i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę bądź firmę uczestnika, który wygrał przetarg ustny. 10. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu ustnego, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 11. Wadium wniesione przez uczestników przetargu ustnego, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 12. Uczestnik przetargu ustnego, którego oferta została wybrana, traci prawa wynikające z przybicia, a wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Spółki, w przypadku gdy nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy. 13. Wydanie nieruchomości uczestnikowi licytacji, którego oferta została wybrana, o ile Zarząd Spółki nie postanowi inaczej, następuje po zapłaceniu całej ceny i zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Komisja, niezwłocznie po zakończeniu przetargu ustnego, sporządza, w jednym egzemplarzu, protokół z jego przebiegu, który powinien zawierać: a) oznaczenie sposobu obwieszczeń o przetargu ustnym, b) oznaczenie czasu i miejsca licytacji, c) imię i nazwisko licytatora oraz pozostałych członków Komisji, d) podstawę prawną prowadzenia licytacji, e) przedmiot licytacji, wysokość ceny wywoławczej i postąpienia, str. 7

8 f) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości, terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób działających w imieniu oferenta do uczestniczenia w licytacji, g) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, każdego z uczestników przetargu ustnego o: - zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji, - zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, - zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego, h) opis przebiegu licytacji, i) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę bądź firmę i siedzibę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższa cenę, j) wysokość najwyższej zaoferowanej ceny, k) wnioski i oświadczenia uczestników licytacji, l) stwierdzenie o konieczności uzyskania na zawarcie umowy, zgody organów Spółki lub Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - jeżeli takie zgody są wymagane, m) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji, n) podpisy członków Komisji i uczestników licytacji, albo wzmiankę o przyczynie braku podpisów. ROZDZIAŁ IV PRZETARG PISEMNY Oferty w przetargu pisemnym składane są na piśmie, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, oznaczonych hasłem określonym przez Spółkę lub Prowadzącego postępowanie, winny w szczególności zawierać: a) nazwę bądź firmę oraz siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta, b) dowód wniesienia wadium, c) datę sporządzenia oferty, d) wskazanie nieruchomości, których oferta dotyczy, e) wskazanie oferowanej ceny netto, f) oznaczenie terminów związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w Obwieszczeniu szczegółowym, g) oświadczenie każdego z oferentów o: zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, h) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz inne dokumenty, jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty Przetarg pisemny odbywa się według następujących zasad: a) Komisja dokonuje otwarcia ofert w obecności oferentów i ustala, które z ofert są ważne, oraz który z oferentów zaoferował cenę najwyższą, str. 8

9 b) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja kontynuuje przetarg w drodze licytacji, z zachowaniem przepisów 13 Regulaminu, c) niestawienie się poszczególnych oferentów w terminie i miejscu otwarcia ofert nie wpływa na możliwość dokonania czynności, o których mowa w lit. a). 2. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 5. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, do którego 14 Regulaminu stosuje się odpowiednio. ROZDZIAŁ V ROKOWANIA Zgłoszenia do udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, w terminie wskazanym w Obwieszczeniu szczegółowym z napisem: Rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości (oznaczenie nieruchomości). 2. Rokowania obejmują część jawną i niejawną. 3. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: a) imię, nazwisko i adres lub nazwę bądź firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, b) datę sporządzenia zgłoszenia, c) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, każdego Zgłaszającego o: - przyjęciu przez Zgłaszającego bez zastrzeżeń warunków rokowań i niniejszego Regulaminu, - zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz o braku zastrzeżeń w tym przedmiocie, - zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego, d) oferowaną cenę nabycia (netto), formę zapłaty, warunki płatności oraz termin zapłaty, e) termin związania ofertą, f) oryginał dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium, g) odpisy z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionych nie wynika umocowanie do podpisania zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz prowadzenia rokowań. 4. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w rokowaniach. 5. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. 6. Do rokowań dopuszczeni zostaną Zgłaszający, którzy w zgłoszeniu zaoferują cenę odpowiadającą cenie wywoławczej bądź ją przekraczającą. str. 9

10 18 1. Po przybyciu o określonej godzinie uczestników rokowań, Przewodniczący Komisji otwiera rokowania przekazując uczestnikom informacje o których mowa w 17 ust. 3 oraz w Następnie Komisja w obecności uczestników rokowań, przeprowadza jawną część rokowań, polegającą na: a) podaniu liczby otrzymanych zgłoszeń, b) otwarciu kopert zawierających zgłoszenia oraz sprawdzeniu danych w nich zawartych, bez ujawniania ich treści uczestnikom, jak również sprawdzeniu tożsamości uczestników rokowań, c) sprawdzeniu dowodów wpłaty wadium, d) przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez uczestników rokowań, e) ogłoszeniu, którzy Zgłaszający zostali zakwalifikowani do ustnej, niejawnej części rokowań, f) ustaleniu terminu i kolejności prowadzenia ustnej, niejawnej części rokowań. 3. Komisja odmawia udziału w ustnej, niejawnej części rokowań podmiotom, których zgłoszenia: a) zostały złożone po wyznaczonym terminie, b) nie zawierają dowodów wpłaty wadium, c) są niekompletne, d) są nieczytelne. 4. Komisja sporządza protokół z jawnej części rokowań. 5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca jawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w jawnej części rokowań, d) listę uczestników rokowań, z wyszczególnieniem wysokości i terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób działających w imieniu oferenta do uczestniczenia w rokowaniach, e) weryfikację kompletności ofert zgodnie z obwieszczeniem szczegółowym, f) informacje o zakwalifikowaniu uczestników do niejawnej części rokowań, g) termin i kolejność przeprowadzenia niejawnej części rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 6. Komisja przeprowadza ustną niejawną część rokowań w zakresie ustalenia ostatecznych warunków tj. cenę nabycia, formę zapłaty, warunki płatności, termin zapłaty, termin zawarcia umowy przedwstępnej, termin związania ofertą, osobno z każdym z uczestników zakwalifikowanych do udziału w tej części rokowań. 7. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych ostatecznych ofert Komisja może zorganizować dodatkowe ustne negocjacje z tymi uczestnikami. 8. Z przeprowadzonej ustnej niejawnej części rokowań Komisja sporządza z każdym z uczestników rokowań odrębny protokół. Protokół podpisują obecni członkowie Komisji i uczestnik rokowań. 9. Protokół o którym mowa w ust. 8 winien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca niejawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) uczestnika rokowań oraz imiona i nazwiska osób umocowanych do uczestniczenia w rokowaniach, str. 10

11 e) przebieg rokowań, f) ofertę ostateczną uczestnika rokowań wraz z oświadczeniem uczestnika rokowań, że jest to oferta ostateczna, g) wnioski i oświadczenia uczestnika rokowań, h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestnika rokowań. 10. Część ustną niejawną rokowań prowadzonych z każdym uczestnikiem rokowań osobno, uważa się za zamkniętą z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust Po przeprowadzeniu ustnej niejawnej części rokowań z każdym uczestnikiem rokowań odrębnie, Komisja sporządza protokół informujący o zakończeniu rokowań i podaje do wiadomości wszystkim uczestnikom rokowań oferty ostateczne złożone podczas rokowań (bez wskazania oferenta). Protokół zostaje odczytany i podpisany przez wszystkich uczestników rokowań. 12. Protokół, o którym mowa w ust.11 winien zawierać w szczególności: a) przedmiot rokowań, b) oznaczenie czasu i miejsca rozpoczęcia niejawnej części rokowań, c) imiona i nazwiska członków Komisji biorących udział w rokowaniach, d) informację o czasie rozpoczęcia jawnej części rokowań i ilości ofert dopuszczonych do niejawnej części rokowań, e) przebieg rokowań, f) informację o ofertach ostatecznych (bez wskazania oferenta), g) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników rokowań, h) wzmiankę o zakończeniu rokowań, i) podpisy członków Komisji i uczestników rokowań. 13. Komisja sporządza ocenę ofert i rekomenduje wybranego oferenta wraz z uzasadnieniem albo uzasadnia odstąpienie od rozstrzygnięcia postępowania. 14. Wyboru nabywcy dokonuje Zarząd Spółki w formie uchwały. 15. Wadium wniesione przez uczestnika rokowań, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 16. Wadium wniesione przez uczestników rokowań, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników rokowań przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 17. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik rokowań, którego oferta została wybrana, nie uiści całej ceny sprzedaży lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 18. Komisja zawiadamia niezwłocznie (pisemnie) uczestników rokowań o wynikach rokowań. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19 Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają Uchwały Zarządu Spółki. 20 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) str. 11

12 21 Integralną część Regulaminu stanowią Wzory Oświadczeń składanych przez Oferentów (załącznik nr 1) i Członków Komisji (załącznik nr 2). str. 12

13 Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Warszawa dnia. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że: zapoznałam/em się, akceptuję i nie wnoszę zastrzeżeń do stanu prawnego i faktycznego przedmiotu przetargu/rokowań zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu/rokowań oraz zapisy Regulaminu sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. zapoznałam/em się z treścią Obwieszczenia szczegółowego..... (czytelny podpis) * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji kupna-sprzedaży środka trwałego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 33, poz. 883),.... (czytelny podpis) * podpisuje osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu/rokowań. str. 13

14 Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Warszawa dnia. OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/y..(imię i nazwisko), powołana/y w skład Komisji, działającej na podstawie Regulaminu sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą nr.. Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia., oświadczam niniejszym, że: I. nie uczestniczę w przetargu/rokowaniach jako oferent/uczestnik rokowań, II. mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia nie uczestniczy w przetargu/rokowaniach jako oferent/uczestnik rokowań,, III. nie jestem wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta/uczestnika rokowań lub osoby wymienionej w pkt. 2, IV. nie jestem pracownikiem oferenta/uczestnika rokowań ani nie uczestniczę we władzach osoby prawnej będącej oferentem/uczestnikiem rokowań, V. nie pozostaję z żadnym oferentem/uczestnikiem rokowań w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Jednocześnie oświadczam, że zachowam w poufności wszelkie informacje, które powzięłam/powziąłem w związku z moją działalnością w ramach Komisji i nie będę tych informacji przekazywała/ł, ani udostępniał, osobom trzecim. Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie obowiązków zachowania ww. informacji w poufności, może skutkować osobistą odpowiedzialnością prawną, za powstałe w skutek tego naruszenia i szkody..... (czytelny podpis) str. 14

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo