REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie określa zasady sprzedaży nieruchomości gruntowych (zwanych dalej Nieruchomościami) stanowiących własność Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej Spółką). 2. Sprzedaż Nieruchomości odbywa się w drodze publicznego przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) albo pisemnego, prowadzonego według zasad i trybu określonego w Regulaminie. ROZDZIAŁ II Przepisy wspólne dotyczące sprzedaży Nieruchomości 2 1. Sprzedaż Nieruchomości następuje na wniosek Zarządu Spółki wyrażony w formie uchwały, za zgodą Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki. 2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu nieruchomości określa, co najmniej: a) przedmiot, formę i tryb zbycia Nieruchomości, b) oznaczenie Nieruchomości, c) cenę wywoławczą Nieruchomości. 3. Sprzedaż Nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty euro wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.). 3 Nabycie Nieruchomości przez cudzoziemca następuję z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167, poz z późn. zm.) Przetarg jest organizowany i prowadzony przez Spółkę. 2. W uzasadnionych przypadkach organizacja i prowadzenie przetargu mogą być powierzone wskazanej uchwałą Zarządu osobie trzeciej, zwanej w dalszej części Regulaminu Prowadzącym przetarg, która wykonywać będzie zadania przewidziane Regulaminem dla komisji przetargowej. Prowadzący przetarg otrzyma wynagrodzenie określone w umowie zawartej ze Spółką. 3. Cena wywoławcza Nieruchomości w pierwszym przetargu nie może być niższa niż jej

2 aktualna wartość rynkowa i wyższa niż dwukrotność aktualnej wartości rynkowej. 4. Wartość rynkowa Nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w opinii sporządzonej w formie operatu szacunkowego. 5. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 6. Operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony po upływie okresu, o którym mowa w 4 ust. 5, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził. 7. Przetarg powinien odbywać się w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 28 dni od ukazania się obwieszczenia o którym mowa w 7 ust. 1 Regulaminu. 8. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez członków Komisji przetargowej. 9. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczeń o przetargu, zamknąć przetarg bez wybierania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. 10. W przetargu jako oferenci/uczestnicy licytacji nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, b) osoby fizyczne, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, c) Prowadzący przetarg, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w 4 ust. 10 pkt. a-c, e) osoby, które pozostają z Prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Prowadzącego przetarg Sprzedaż Nieruchomości w pierwszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 2. W przypadku nie wyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu, za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w kolejnym przetargu z zastosowaniem ceny wywoławczej w wysokości nie niższej niż 50% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu również w drugim terminie, Zarząd Spółki może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o innym sposobie zbycia Nieruchomości. 3. Przepisu 5 ust. 2 zdanie 1 nie stosuje się w przypadku unieważnienia pierwszego przetargu. 4. Złożenie jednej ważnej oferty jest warunkiem wystarczającym do przeprowadzenia przetargu Przetarg prowadzi Komisja przetargowa składająca się co najmniej z 3 osób, w skład której wchodzą pracownicy Spółki, jak również osoby pozostające ze Spółką w stosunku zlecenia, wyznaczone uchwałą Zarządu Spółki. 2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. 3. Pracami Komisji przetargowej kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności: 1) poinformowanie członków Komisji przetargowej o odpowiedzialności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, 2

3 2) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w ust.7, 3) podział pomiędzy członków Komisji przetargowej prac związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym, 4) nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego, 5) podejmowanie decyzji o możliwości obecności podczas posiedzeń Komisji przetargowej osób nie będących jej członkami ani biegłymi, 6) informowanie Zarządu o problemach związanych z pracami Komisji przetargowej w toku postępowania przetargowego. 7) Uchwały Komisji przetargowej zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 8) W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 9) Członkiem Komisji nie może być osoba, która: a) uczestniczy w przetargu jako oferent, b) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczącego w przetargu oferenta, c) jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt. b), d) jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem; e) pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 4. Członek Komisji przetargowej jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie występują okoliczności o których mowa w ust Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 6, członek Komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w Komisji przetargowej, bez względu na to w jakiej fazie przetargu poweźmie o tym wiadomość. 6. Uczestnictwo w Komisji przetargowej osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności przetargu oraz do pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Spółkę Informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w obwieszczeniu zamieszczonym w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i obwieszczeniu szczegółowym, o którym mowa w ust Obwieszczenie o przetargu zamieszczane w prasie, zwane dalej Obwieszczeniem prasowym, określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki lub Prowadzącego przetarg, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) opis sprzedawanej Nieruchomości, d) wysokość ceny wywoławczej oraz wadium i termin jego wpłaty, e) pouczenie o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu, f) informację, o miejscu i terminie, w którym można zapoznać się z treścią Regulaminu oraz o adresie strony internetowej na której tekst Regulaminu i Obwieszczenia prasowego są opublikowane. 3. Najpóźniej w dniu ukazania się Obwieszczenia prasowego, ukazuje się Obwieszczenie szczegółowe, które określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki lub Prowadzącego przetarg, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) termin, w którym można obejrzeć sprzedawane Nieruchomości, nie krótszy niż 14 dniowy, 3

4 d) opis sprzedawanej Nieruchomości, e) wysokość ceny wywoławczej, wadium i termin jego wpłaty oraz pouczenie, że data wniesienia wadium jest datą wpływu środków na rachunek Spółki, f) miejsce, termin i tryb składania ofert, okres w którym oferta jest wiążąca oraz hasło, którym winny być oznaczone koperty zawierające oferty - w przypadku przetargu pisemnego, g) pouczenie, iż warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, h) pouczenie, iż uczestnik licytacji lub jego pełnomocnik powinien posiadać na przetargu ustnym dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika licytacji, i) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z oferentów/uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, j) pouczenie, iż wadium wniesione przez oferentów/uczestników licytacji, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po potwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały, k) pouczenie, iż wadium wniesione przez oferenta/uczestnika licytacji, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny, l) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent/uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy, m) informację, iż Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczeń, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu, n) w przypadku przetargu pisemnego informację o terminie, miejscu otwarcia ofert oraz pouczenie, iż w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji, o) informację o obowiązku pokrycia przez nabywcę wszystkich kosztów nabycia (notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności), p) informacje o miejscu i terminie, w których oferenci/uczestnicy licytacji mogą się zapoznać z treścią Regulaminu oraz adres strony internetowej na której tekst Regulaminu jest opublikowany, q) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że oferent/uczestnik licytacji zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu, r) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że oferent/uczestnik licytacji zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, s) pouczenie, iż wyniki przetargu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki w formie uchwały, t) pouczenie o konieczności uzyskania zgody Wspólnika lub Rady Nadzorczej Spółki lub/i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na zawarcie umowy - jeżeli takie zgody są wymagane, 4. Obwieszczenie szczegółowe w sprawie przetargu pisemnego powinno ponadto podawać informacje na temat wymagań jakie stawiane są nadsyłanym ofertom. 5. Obwieszczenie szczegółowe zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, ponadto w widocznym miejscu w siedzibie Spółki. 4

5 8 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej Nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto bankowe Spółki. 2. Na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić zapis wskazujący oznaczenie Nieruchomości, której wadium dotyczy. 3. Wadium winno być wnoszone przelewem na rachunek Spółki. 4. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, zobowiązana jest sprawdzić czy oferenci/uczestnicy licytacji wnieśli wadium w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 5. Wadium wniesione przez oferentów/uczestników licytacji, których oferty nie zostały wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały, z zastrzeżeniem 7 ust. 3 lit. i) Regulaminu. 6. Wadium wniesione przez oferenta/uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży. 7. Wadium w pieniądzu przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent/uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy. 8. Wadium zwraca się w kwocie nominalnej. 9 Oferent/uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 10 Przetargowi podlega cena netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ustalonej w trakcie przetargu ceny naliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy przeniesienia własności. 11 O miejscu i terminie zawarcia umowy przeniesienia własności Nieruchomości Spółka zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w 13 ust. 11 oraz 16 ust. 4 Regulaminu, a w przypadku wymaganej zgody Ministra Skarbu, o której mowa w 2, bądź zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167, poz z późn. zm.) - niezwłocznie po ich otrzymaniu. 12 Niedopuszczalna jest zapłata ceny nabycia poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki. 5

6 ROZDZIAŁ III PRZETARG USTNY - LICYTACJA Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji w obecności notariusza. 2. Licytację prowadzi osoba fizyczna wybrana przez Komisję przetargową spośród osób wchodzących w jej skład (licytator). 3. Komisja przetargowa przed wywołaniem licytacji sprawdza, czy uczestnicy licytacji wnieśli wadium w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 4. Do licytacji dopuszczone są osoby, które wniosły wadium, w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 5. Po wywołaniu licytacji licytator podaje do wiadomości: a) przedmiot przetargu, b) cenę wywoławczą, c) wysokość postąpienia, d) termin uiszczenia ceny, e) informacje o stanie faktycznym lub prawnym Nieruchomości. 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 7. Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, wadium wniesione przez wszystkich uczestników licytacji przepada na rzecz Spółki. 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą albo licytacja zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia uczestnikowi licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. Licytator zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała. 10. Wadium wniesione przez uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 11. Wadium wniesione przez uczestników licytacji, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 12. Uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana, traci prawa wynikające z przybicia, a wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Spółki, w przypadku gdy nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy. 13. Wydanie Nieruchomości uczestnikowi licytacji, którego oferta została wybrana, o ile Zarząd Spółki nie postanowi inaczej, następuje po zapłaceniu całej ceny i zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 14 Komisja przetargowa, niezwłocznie po zakończeniu licytacji, sporządza, w jednym egzemplarzu, protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać: a) oznaczenie sposobu obwieszczeń o licytacji, b) oznaczenie czasu i miejsca licytacji, c) imię i nazwisko licytatora oraz pozostałych członków Komisji przetargowej, d) podstawę prawna prowadzenia licytacji, e) przedmiot licytacji, wysokość ceny wywoławczej i postąpienia, f) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości, terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób 6

7 działających w imieniu oferenta do uczestniczenia w licytacji, g) oświadczenie każdego z uczestników licytacji o: zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu, h) przebieg licytacji, i) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższa cenę, j) wysokość najwyższej zaoferowanej ceny, k) wnioski i oświadczenia uczestników licytacji, l) stwierdzenie konieczności uzyskania zgody Wspólnika lub Rady Nadzorczej Spółki lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na zawarcie umowy - jeżeli takie zgody są wymagane, m) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji, n) podpisy członków Komisji przetargowej i uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższa cenę, albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu. ROZDZIAŁ IV PRZETARG PISEMNY-OFERTOWY Oferty w sprawie przetargu pisemnego składane w zamkniętych i opieczętowanych kopertach zaopatrzonych w hasło oznaczone przez Spółkę lub Prowadzącego przetarg, winny w szczególności zawierać: a) firmę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta, b) dowód wniesienia wadium, c) datę sporządzenia oferty, d) wskazanie Nieruchomości, których oferta dotyczy, e) oznaczenie oferowanej ceny netto oraz oferowanej ceny obejmującej podatek od towarów i usług, gdy jego zapłata wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa, f) oznaczenie terminów związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w Obwieszczeniu szczegółowym, g) oświadczenie każdego z oferentów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, w przedmiocie: zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego, h) wzór podpisu oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące od dnia publikacji obwieszczenia, o którym mowa w 7 Regulaminu, oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty. 2. Komisja przetargowa może wezwać oferenta do złożenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7

8 16 1. Przetarg pisemny odbywa się według następujących zasad: a) Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert w obecności oferentów i ustala, które z ofert są ważne, oraz który z oferentów zaoferował cenę najwyższą, b) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg w drodze licytacji, z zachowaniem przepisów 13 Regulaminu, c) niestawienie się poszczególnych oferentów w terminie i miejscu otwarcia ofert nie wpływa na możliwość dokonania czynności, o których mowa w pkt a). 2. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 5. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, do którego 14 Regulaminu stosuje się odpowiednio. ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 17 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Spółki. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Integralną część Regulaminu stanowią Wzory Oświadczeń składanych przez Oferentów (załącznik numer 1 do Regulaminu) i Członków Komisji (załącznik numer 2 do Regulaminu). 8

9 Załącznik numer 1 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. Warszawa, dnia [ ] OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że: 1. zapoznałam/em się i akceptuję stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu/licytacji, 2. zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu sprzedaży nieruchomości, 3. zapoznałam/em się z treścią Obwieszczenia szczegółowego. czytelny podpis 9

10 Załącznik numer 2 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. Warszawa, dnia [ ] OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/y, powołana/y w skład Komisji przetargowej, działającej na podstawie Regulaminu sprzedaży nieruchomości ustanowionego uchwałą Zarządu Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. nr [ ] z dnia [ ], oświadczam, że: 1. nie uczestniczę w przetargu jako oferent, 2. mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia nie uczestniczy w przetargu jako oferent, 3. nie jestem wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt. 2, 4. nie jestem pracownikiem oferenta ani nie uczestniczę we władzach osoby prawnej będącej oferentem, 5. nie pozostaję z żadnym oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. Jednocześnie oświadczam, że zachowam w poufności wszelkie informacje, które powzięłam/powziąłem w związku z moją działalnością w ramach Komisji przetargowej i nie będę tych informacji przekazywała/ł, ani udostępniał, osobom trzecim. Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie obowiązków zachowania ww. informacji w poufności, może skutkować osobistą odpowiedzialnością prawną, za powstałe w skutek tego naruszenia szkody. Czytelny podpis 10

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Procedura dotyczy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność spółki powstałej na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Techfilm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A.

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A. Tekst jednolity Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7./2011 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 14.04.2011r. REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 21.09.2015 REGULAMIN

Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 21.09.2015 REGULAMIN REGULAMIN Sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora.

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora. REGULAMIN PRZETARGU PROWADZONEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zakładu Usług Turystycznych TUR-WOLA Spółka z ograniczą odpowiedzialnością w likwidacji 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna

Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Regulamin sprzedaży nieruchomości Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna Opracował: Kierownik Sekcji Regulacji Stanów Prawnych - Monika Drozd Uzgodnił: Dyrektor ds. Logistyki Artur

Bardziej szczegółowo

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 14 października 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych

WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WYCIĄG Z REGULAMINU Postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych Katowice, 26.04.2016 r. WYCIĄG Z REGULAMINU postępowania przy sprzedaży zbędnych aktywów trwałych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 1 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia 49 ust 28 i 100 ust. 7 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. PROJEKT z dnia 22.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych innym podmiotom przez spółkę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. LPWiK S.A., działka niezabudowana; 2. działka nr 18/8 - obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00088355/9,

REGULAMIN. LPWiK S.A., działka niezabudowana; 2. działka nr 18/8 - obręb Przybków, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00088355/9, Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu LPWiK S.A. nr 04/2013 z dn. 01.02.2013r. REGULAMIN przetargu ustnego (licytacji publicznej) na sprzedaż nieruchomości, stanowiących aktywa trwałe Legnickiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O.

KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. Załącznik do Uchwały nr 20/V/2015 Zarządu Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o. z dnia 18 maja 2015 r. KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb organizowania nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Na podstawie : - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUKCJI na zbycie - sprzedaż w trybie aukcji ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Grzymińskiej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

wytypowanych przedstawicieli Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie nieobecności przedstawici

wytypowanych przedstawicieli Rady Nadzorczej o terminie posiedzenia Komisji co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie nieobecności przedstawici REGULAMIN PRZEPROWADZANIA W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ PRZYJAŹŃ W KRZESZOWICACH PRZETARGU NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych I. Informacje ogólne: Przedmiotem przetargu organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 485.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.08.2015 r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tekst jednolity 2017

REGULAMIN tekst jednolity 2017 REGULAMIN tekst jednolity 2017 przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Regulamin Przetargu ustnego niegraniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Admiralskiej 1B ( stary adres: Czerwonych Beretów 9) 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb postępowania przy sprzedaży pojazdu stanowiącego własność Gminy Oporów: 1) rodzaj pojazdu i przeznaczenie - autobus, 2) marka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna REGULAMIN w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze Część I Podstawa prawna 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu przetargu. 2. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno.

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20 lipca 2016 r. Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. 1 Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN. przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich REGULAMIN przetargów na zbycie i najem lokali oraz innych nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie: - Ustawy o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wadium

Informacje dotyczące wadium Regulamin przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji ruchomości Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 1/2014. Regulamin określa warunki przetargu pisemnego (składanie

Bardziej szczegółowo

Marka: AUTOSAN S.A Model pojazdu: H t Rok produkcji: 1999 Rodzaj pojazdu : Autobus Nr rejestracyjny: OLX 5665

Marka: AUTOSAN S.A Model pojazdu: H t Rok produkcji: 1999 Rodzaj pojazdu : Autobus Nr rejestracyjny: OLX 5665 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż autobusu szkolnego Część ogólna 1 Organizatorem przetargu jest Urząd Miejski w Ornecie Plac Wolności 26, 11-130 Orneta 2 Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI DOMY WCZASOWE WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI DOMY WCZASOWE WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI DOMY WCZASOWE WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin sprzedaży Nieruchomości Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TEKST JEDNOLITY 2017

REGULAMIN TEKST JEDNOLITY 2017 REGULAMIN TEKST JEDNOLITY 2017 przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu Podstawa Prawna:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu w MGSM "Perspektywa" przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 125/08 z dnia 30.09.2008 (tekst jednolity uwzględniający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej REGULAMIN I przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej 1 1. Przedmiotem przetargu są: a) stanowiąca własność spółki Środa XXI spółka

Bardziej szczegółowo

Kielce dn r. Regulamin licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku w ŚSM Kielce

Kielce dn r. Regulamin licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku w ŚSM Kielce Kielce dn. 24.09.2015 r. Regulamin licytacji na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego z odzysku w ŚSM Kielce I. Tryb postępowania Postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych I. Informacje ogólne: Przedmiotem przetargu organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW UJĘTYCH W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A.

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW UJĘTYCH W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW UJĘTYCH W EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH LIPIEC 2015 R. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

8 1. Przetarg wygrywa osoba, która w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

8 1. Przetarg wygrywa osoba, która w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania postępowania przy sprzedaży nieruchomości niebędących lokalami mieszkalnymi stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 52/XII/ 2011 z dnia 19.12.2011r REGULAMIN PRZETARGU NA PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY O USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna :

R E G U L A M I N. Podstawa prawna : R E G U L A M I N dotyczący trybu i zasad przetargu publicznego na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własność lokali w S.M. PARKITKA w Częstochowie z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zbywania ruchomości stanowiących własność Gminy Czarna. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2016r. R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) b) c) 1. 2. a) b) 1. a) b) c) 2. a) b) 3. 4. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 60 z dnia 20 sierpnia 2015 r. Regulamin przetargu na sprzedaż składników majątkowych Akademii Sztuk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod.

REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod. REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod. 206/40 I. Postanowienia ogólne 1 Przepisy niniejszego regulaminu określają:

Bardziej szczegółowo

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne Sprzedaż nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH 2010 1 I Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity) Dz.U 2003 nr188 poz 1848

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN POSTĘPOWAŃ. na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A.

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN POSTĘPOWAŃ. na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A. POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN POSTĘPOWAŃ na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Strona 2 z 10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Postępowań na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Podstawa prawna: - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 407/2012 z dnia r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 407/2012 z dnia r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej nr 407/2012 z dnia 05.06.2012 r. REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH 2017 1 I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. ZASADY przeprowadzania przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lub użytkowania wieczystego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Krupskim Młynie w rejonie ul. Zawadzkiego (działka nr 37/9) Bieruń, sierpień

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. znajdujących się na os Wyspa Na Lipce

R E G U L A M I N. przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. znajdujących się na os Wyspa Na Lipce R E G U L A M I N przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich znajdujących się na os Wyspa Na Lipce 1 Niniejszy regulamin ma zastosowanie do zbycia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO Regulamin Przetargu Strona 2 z 7 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem przetargu ustnego (licytacji) jest Poczta Polska S.A., którą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 4. Wartość rynkową lokalu ustala rzeczoznawca majątkowy.

R E G U L A M I N. 4. Wartość rynkową lokalu ustala rzeczoznawca majątkowy. R E G U L A M I N ogłaszania i przeprowadzania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. =========================================================

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Warszawa, dnia 30 września 2013 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY AKTYWÓW W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Działając na podstawie: 1) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku

Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: zasad przeprowadzania przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen 3C Passat Comfortline 2.0

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku- Kamiennej.

R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku- Kamiennej. R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku- Kamiennej. Na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000

Bardziej szczegółowo