REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie określa zasady sprzedaży nieruchomości gruntowych (zwanych dalej Nieruchomościami) stanowiących własność Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej Spółką). 2. Sprzedaż Nieruchomości odbywa się w drodze publicznego przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) albo pisemnego, prowadzonego według zasad i trybu określonego w Regulaminie. ROZDZIAŁ II Przepisy wspólne dotyczące sprzedaży Nieruchomości 2 1. Sprzedaż Nieruchomości następuje na wniosek Zarządu Spółki wyrażony w formie uchwały, za zgodą Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki. 2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu nieruchomości określa, co najmniej: a) przedmiot, formę i tryb zbycia Nieruchomości, b) oznaczenie Nieruchomości, c) cenę wywoławczą Nieruchomości. 3. Sprzedaż Nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty euro wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.). 3 Nabycie Nieruchomości przez cudzoziemca następuję z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167, poz z późn. zm.) Przetarg jest organizowany i prowadzony przez Spółkę. 2. W uzasadnionych przypadkach organizacja i prowadzenie przetargu mogą być powierzone wskazanej uchwałą Zarządu osobie trzeciej, zwanej w dalszej części Regulaminu Prowadzącym przetarg, która wykonywać będzie zadania przewidziane Regulaminem dla komisji przetargowej. Prowadzący przetarg otrzyma wynagrodzenie określone w umowie zawartej ze Spółką. 3. Cena wywoławcza Nieruchomości w pierwszym przetargu nie może być niższa niż jej

2 aktualna wartość rynkowa i wyższa niż dwukrotność aktualnej wartości rynkowej. 4. Wartość rynkowa Nieruchomości ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w opinii sporządzonej w formie operatu szacunkowego. 5. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 6. Operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony po upływie okresu, o którym mowa w 4 ust. 5, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził. 7. Przetarg powinien odbywać się w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 28 dni od ukazania się obwieszczenia o którym mowa w 7 ust. 1 Regulaminu. 8. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez członków Komisji przetargowej. 9. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczeń o przetargu, zamknąć przetarg bez wybierania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. 10. W przetargu jako oferenci/uczestnicy licytacji nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, b) osoby fizyczne, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, c) Prowadzący przetarg, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w 4 ust. 10 pkt. a-c, e) osoby, które pozostają z Prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Prowadzącego przetarg Sprzedaż Nieruchomości w pierwszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza. 2. W przypadku nie wyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu, za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w kolejnym przetargu z zastosowaniem ceny wywoławczej w wysokości nie niższej niż 50% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu również w drugim terminie, Zarząd Spółki może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o innym sposobie zbycia Nieruchomości. 3. Przepisu 5 ust. 2 zdanie 1 nie stosuje się w przypadku unieważnienia pierwszego przetargu. 4. Złożenie jednej ważnej oferty jest warunkiem wystarczającym do przeprowadzenia przetargu Przetarg prowadzi Komisja przetargowa składająca się co najmniej z 3 osób, w skład której wchodzą pracownicy Spółki, jak również osoby pozostające ze Spółką w stosunku zlecenia, wyznaczone uchwałą Zarządu Spółki. 2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. 3. Pracami Komisji przetargowej kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności: 1) poinformowanie członków Komisji przetargowej o odpowiedzialności w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, 2

3 2) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w ust.7, 3) podział pomiędzy członków Komisji przetargowej prac związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym, 4) nadzorowanie prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego, 5) podejmowanie decyzji o możliwości obecności podczas posiedzeń Komisji przetargowej osób nie będących jej członkami ani biegłymi, 6) informowanie Zarządu o problemach związanych z pracami Komisji przetargowej w toku postępowania przetargowego. 7) Uchwały Komisji przetargowej zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 8) W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji. 9) Członkiem Komisji nie może być osoba, która: a) uczestniczy w przetargu jako oferent, b) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia uczestniczącego w przetargu oferenta, c) jest wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt. b), d) jest pracownikiem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej będącej oferentem; e) pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 4. Członek Komisji przetargowej jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie występują okoliczności o których mowa w ust Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 6, członek Komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w Komisji przetargowej, bez względu na to w jakiej fazie przetargu poweźmie o tym wiadomość. 6. Uczestnictwo w Komisji przetargowej osoby związanej z oferentem stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności przetargu oraz do pociągnięcia tejże osoby do odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Spółkę Informację o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w obwieszczeniu zamieszczonym w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i obwieszczeniu szczegółowym, o którym mowa w ust Obwieszczenie o przetargu zamieszczane w prasie, zwane dalej Obwieszczeniem prasowym, określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki lub Prowadzącego przetarg, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) opis sprzedawanej Nieruchomości, d) wysokość ceny wywoławczej oraz wadium i termin jego wpłaty, e) pouczenie o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu, f) informację, o miejscu i terminie, w którym można zapoznać się z treścią Regulaminu oraz o adresie strony internetowej na której tekst Regulaminu i Obwieszczenia prasowego są opublikowane. 3. Najpóźniej w dniu ukazania się Obwieszczenia prasowego, ukazuje się Obwieszczenie szczegółowe, które określa w szczególności: a) firmę, siedzibę i adres Spółki lub Prowadzącego przetarg, b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu, c) termin, w którym można obejrzeć sprzedawane Nieruchomości, nie krótszy niż 14 dniowy, 3

4 d) opis sprzedawanej Nieruchomości, e) wysokość ceny wywoławczej, wadium i termin jego wpłaty oraz pouczenie, że data wniesienia wadium jest datą wpływu środków na rachunek Spółki, f) miejsce, termin i tryb składania ofert, okres w którym oferta jest wiążąca oraz hasło, którym winny być oznaczone koperty zawierające oferty - w przypadku przetargu pisemnego, g) pouczenie, iż warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, h) pouczenie, iż uczestnik licytacji lub jego pełnomocnik powinien posiadać na przetargu ustnym dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika licytacji, i) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z oferentów/uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, j) pouczenie, iż wadium wniesione przez oferentów/uczestników licytacji, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po potwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały, k) pouczenie, iż wadium wniesione przez oferenta/uczestnika licytacji, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny, l) pouczenie, iż wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent/uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy, m) informację, iż Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczeń, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu, n) w przypadku przetargu pisemnego informację o terminie, miejscu otwarcia ofert oraz pouczenie, iż w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji, o) informację o obowiązku pokrycia przez nabywcę wszystkich kosztów nabycia (notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem własności), p) informacje o miejscu i terminie, w których oferenci/uczestnicy licytacji mogą się zapoznać z treścią Regulaminu oraz adres strony internetowej na której tekst Regulaminu jest opublikowany, q) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że oferent/uczestnik licytacji zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu, r) pouczenie, iż wniesienie wadium oznacza, że oferent/uczestnik licytacji zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, s) pouczenie, iż wyniki przetargu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Spółki w formie uchwały, t) pouczenie o konieczności uzyskania zgody Wspólnika lub Rady Nadzorczej Spółki lub/i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na zawarcie umowy - jeżeli takie zgody są wymagane, 4. Obwieszczenie szczegółowe w sprawie przetargu pisemnego powinno ponadto podawać informacje na temat wymagań jakie stawiane są nadsyłanym ofertom. 5. Obwieszczenie szczegółowe zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, ponadto w widocznym miejscu w siedzibie Spółki. 4

5 8 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej Nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto bankowe Spółki. 2. Na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić zapis wskazujący oznaczenie Nieruchomości, której wadium dotyczy. 3. Wadium winno być wnoszone przelewem na rachunek Spółki. 4. Komisja przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, zobowiązana jest sprawdzić czy oferenci/uczestnicy licytacji wnieśli wadium w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 5. Wadium wniesione przez oferentów/uczestników licytacji, których oferty nie zostały wybrane, zostanie niezwłocznie zwrócone po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały, z zastrzeżeniem 7 ust. 3 lit. i) Regulaminu. 6. Wadium wniesione przez oferenta/uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży. 7. Wadium w pieniądzu przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent/uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy. 8. Wadium zwraca się w kwocie nominalnej. 9 Oferent/uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 10 Przetargowi podlega cena netto. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do ustalonej w trakcie przetargu ceny naliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy przeniesienia własności. 11 O miejscu i terminie zawarcia umowy przeniesienia własności Nieruchomości Spółka zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w 13 ust. 11 oraz 16 ust. 4 Regulaminu, a w przypadku wymaganej zgody Ministra Skarbu, o której mowa w 2, bądź zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167, poz z późn. zm.) - niezwłocznie po ich otrzymaniu. 12 Niedopuszczalna jest zapłata ceny nabycia poprzez kompensatę z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec Spółki. 5

6 ROZDZIAŁ III PRZETARG USTNY - LICYTACJA Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji w obecności notariusza. 2. Licytację prowadzi osoba fizyczna wybrana przez Komisję przetargową spośród osób wchodzących w jej skład (licytator). 3. Komisja przetargowa przed wywołaniem licytacji sprawdza, czy uczestnicy licytacji wnieśli wadium w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 4. Do licytacji dopuszczone są osoby, które wniosły wadium, w sposób, terminie i wysokości wymaganej przez Spółkę. 5. Po wywołaniu licytacji licytator podaje do wiadomości: a) przedmiot przetargu, b) cenę wywoławczą, c) wysokość postąpienia, d) termin uiszczenia ceny, e) informacje o stanie faktycznym lub prawnym Nieruchomości. 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 7. Jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, wadium wniesione przez wszystkich uczestników licytacji przepada na rzecz Spółki. 8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą albo licytacja zostanie zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert. 9. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia uczestnikowi licytacji, który zaoferował najwyższą cenę. Licytator zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała. 10. Wadium wniesione przez uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 11. Wadium wniesione przez uczestników licytacji, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 12. Uczestnik licytacji, którego oferta została wybrana, traci prawa wynikające z przybicia, a wniesione przez niego wadium przepada na rzecz Spółki, w przypadku gdy nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy. 13. Wydanie Nieruchomości uczestnikowi licytacji, którego oferta została wybrana, o ile Zarząd Spółki nie postanowi inaczej, następuje po zapłaceniu całej ceny i zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 14 Komisja przetargowa, niezwłocznie po zakończeniu licytacji, sporządza, w jednym egzemplarzu, protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać: a) oznaczenie sposobu obwieszczeń o licytacji, b) oznaczenie czasu i miejsca licytacji, c) imię i nazwisko licytatora oraz pozostałych członków Komisji przetargowej, d) podstawę prawna prowadzenia licytacji, e) przedmiot licytacji, wysokość ceny wywoławczej i postąpienia, f) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości, terminu wniesienia wadium oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób 6

7 działających w imieniu oferenta do uczestniczenia w licytacji, g) oświadczenie każdego z uczestników licytacji o: zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego, wg. wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu, h) przebieg licytacji, i) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższa cenę, j) wysokość najwyższej zaoferowanej ceny, k) wnioski i oświadczenia uczestników licytacji, l) stwierdzenie konieczności uzyskania zgody Wspólnika lub Rady Nadzorczej Spółki lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na zawarcie umowy - jeżeli takie zgody są wymagane, m) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji, n) podpisy członków Komisji przetargowej i uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższa cenę, albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu. ROZDZIAŁ IV PRZETARG PISEMNY-OFERTOWY Oferty w sprawie przetargu pisemnego składane w zamkniętych i opieczętowanych kopertach zaopatrzonych w hasło oznaczone przez Spółkę lub Prowadzącego przetarg, winny w szczególności zawierać: a) firmę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta, b) dowód wniesienia wadium, c) datę sporządzenia oferty, d) wskazanie Nieruchomości, których oferta dotyczy, e) oznaczenie oferowanej ceny netto oraz oferowanej ceny obejmującej podatek od towarów i usług, gdy jego zapłata wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa, f) oznaczenie terminów związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w Obwieszczeniu szczegółowym, g) oświadczenie każdego z oferentów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, w przedmiocie: zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego przedmiotu licytacji, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z treścią Obwieszczenia szczegółowego, h) wzór podpisu oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, i) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż na trzy miesiące od dnia publikacji obwieszczenia, o którym mowa w 7 Regulaminu, oraz inne dokumenty jeżeli z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty. 2. Komisja przetargowa może wezwać oferenta do złożenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7

8 16 1. Przetarg pisemny odbywa się według następujących zasad: a) Komisja przetargowa dokonuje otwarcia ofert w obecności oferentów i ustala, które z ofert są ważne, oraz który z oferentów zaoferował cenę najwyższą, b) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało ceny, których różnica nie przekracza 1%, Komisja przetargowa kontynuuje przetarg w drodze licytacji, z zachowaniem przepisów 13 Regulaminu, c) niestawienie się poszczególnych oferentów w terminie i miejscu otwarcia ofert nie wpływa na możliwość dokonania czynności, o których mowa w pkt a). 2. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. 4. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie, po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki w formie uchwały. 5. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie uiści całej ceny sprzedaży w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, do którego 14 Regulaminu stosuje się odpowiednio. ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 17 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Spółki. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Integralną część Regulaminu stanowią Wzory Oświadczeń składanych przez Oferentów (załącznik numer 1 do Regulaminu) i Członków Komisji (załącznik numer 2 do Regulaminu). 8

9 Załącznik numer 1 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. Warszawa, dnia [ ] OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że: 1. zapoznałam/em się i akceptuję stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu/licytacji, 2. zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu sprzedaży nieruchomości, 3. zapoznałam/em się z treścią Obwieszczenia szczegółowego. czytelny podpis 9

10 Załącznik numer 2 do Regulaminu sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. Warszawa, dnia [ ] OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisana/y, powołana/y w skład Komisji przetargowej, działającej na podstawie Regulaminu sprzedaży nieruchomości ustanowionego uchwałą Zarządu Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. nr [ ] z dnia [ ], oświadczam, że: 1. nie uczestniczę w przetargu jako oferent, 2. mój małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia nie uczestniczy w przetargu jako oferent, 3. nie jestem wspólnikiem, pełnomocnikiem, opiekunem lub kuratorem oferenta lub osoby wymienionej w pkt. 2, 4. nie jestem pracownikiem oferenta ani nie uczestniczę we władzach osoby prawnej będącej oferentem, 5. nie pozostaję z żadnym oferentem w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. Jednocześnie oświadczam, że zachowam w poufności wszelkie informacje, które powzięłam/powziąłem w związku z moją działalnością w ramach Komisji przetargowej i nie będę tych informacji przekazywała/ł, ani udostępniał, osobom trzecim. Przyjmuję do wiadomości, że naruszenie obowiązków zachowania ww. informacji w poufności, może skutkować osobistą odpowiedzialnością prawną, za powstałe w skutek tego naruszenia szkody. Czytelny podpis 10

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo