REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Regulamin organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. zwany dalej regulaminem określa sposób i tryb organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych będących własnością Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. 2 Sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółkę z o. o. następuje na zasadach określonych w: 1. Umowie Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o. o.; 2. niniejszym Regulaminie; 3. uchwałach i innych regulacjach wewnętrznych obowiązujących w Spółce. 3 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 085) przy ulicy Mickiewicza 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS , o kapitale zakładowym wpłaconym: zł PLN, NIP: , Regon: ; 2. Cenie należy przez to rozumieć kwotę brutto; 3. Cenie wywoławczej - należy przez to rozumieć kwotę brutto; 4. Cenie nabycia - należy przez to rozumieć kwotę netto. Kwota ta przy zbyciu będzie powiększona o obowiązujący podatek VAT W imieniu Spółki przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa lub podmiot gospodarczy przez Spółkę wskazany. 2. Komisja Przetargowa powoływana jest przez Zarząd Spółki. 3. Członkowie Komisji Przetargowej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej i handlowej. 4. Komisja Przetargowa podejmuje decyzje większością głosów w trakcie głosowania jawnego. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. 6 Przetarg przeprowadza się w formach: przetargu ustnego nieograniczonego licytacji; przetargu pisemnego nieograniczonego. str. 1

2 7 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w widocznym miejscu w lokalu Spółki, na stronie internetowej, a także w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2. Jeżeli cena wywoławcza przedmiotu przetargu na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki przewyższa równowartość w złotych kwoty: ,00 zł - w przypadku nieruchomości, ,00 zł - w przypadku pozostałych składników majątkowych - ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym. 3. Jeżeli cena wywoławcza przedmiotu przetargu na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki przewyższa równowartość w złotych kwoty: ,00 zł - w przypadku nieruchomości, ,00 zł - w przypadku pozostałych składników majątkowych - ogłoszenie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim Ogłoszenie o przetargu zawiera: a) firmę, siedzibę i adres Spółki; b) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu; c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątkowe Spółki; d) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników majątkowych; e) wysokość ceny wywoławczej brutto, wysokość wadium oraz postąpienia; f) termin i sposób wnoszenia wadium; g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; h) klauzulę, że Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego dotyczącego zbycia przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 9 W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem wpłaty wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu. 10 W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorczego, 2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; 3) małżonek, zstępni, wstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 2; 4) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny wywoławczej brutto sprzedawanego składnika majątkowego w zaokrągleniu do pełnych złotych. 2. Wadium wnosi się w gotówce lub przelewem na konto Spółki w walucie polskiej. Szczegóły wnoszenia wadium określi ogłoszenie o przetargu. 3. Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji lub niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej formie i wysokości. str. 2

3 12 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 2. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. 3. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy Oferta powinna zawierać: 1.1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; 1.2. oferowaną cenę netto i brutto; 1.3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i regulaminem organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Spółkę. 2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 14 Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, Spółka po zakończeniu przetargu ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy. 2. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, chyba, że w ogłoszeniu o przetargu postanowiono inaczej. 3. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w drodze publicznej licytacji. 2. Licytację prowadzi osoba wyznaczona przez Komisję przetargową zwana dalej licytatorem lub podmiot wyznaczony przez Spółkę. 17 Wywołując licytację podaje się do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą. 18 Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej brutto. 19 Po ustaleniu wysokości postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. 20 Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przepisu 15 ust Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem 15 ust.2. str. 3

4 22 Nabywca, który w terminach określonych w 15 ust.1 i 2 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz na zasadach określonych w 12 ust.3 złożone wadium. 23 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia Osoba wyznaczona z Komisji Przetargowej sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać: a) oznaczenie czasu i miejsca licytacji; b) imię i nazwisko licytatora; c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej; d) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium; e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy; f) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik środków majątkowych; g) oświadczenia osób uczestniczących w licytacji; h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji; i) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu 2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia. 3. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia przetargu Prowadzący przetarg pisemny nieograniczony dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą. 2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. 3. W przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy zaoferowali tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg w formie licytacji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 26 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia zgodnie z przepisami Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu pisemnego nieograniczonego, który powinien zawierać: 1.1. oznaczenie czasu i miejsca przetargu; 1.2. przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej; 1.3. listę uczestników przetargu, z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium; 1.4. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy; 1.5. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych; 1.6. oświadczenia osób uczestniczących w przetargu; 1.7. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników przetargu; str. 4

5 1.8. podpisy komisji przetargowej oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu 2. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia przetargu. 28 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy oraz po zapłaceniu ceny nabycia. 29 W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg pisemny stwierdza unieważnienie przetargu. 30 Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia r. str. 5

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. (Załącznik do Zarządzenia nr 2013/08 Prezesa Zarządu z dnia 11 kwietnia 2013 r.) Obowiązuje od dnia: 11.04.2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA BUFET SZKOLNY I ORGANIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWYJĘZYCZNYMI IM. STEFANA CZARNIECKIEGO, UL. ŻUROMIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo