OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Gościeradów Tel ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Opel Corsa: 1.Samochód osobowy Opel Corsa 1,4, rok prod. 1997, benzyna, LPG, przebieg 323 tys. km, cena wywoławcza 1200 zł. Wartość wadium ustala się na 10% ceny wywoławczej. Wadium jest płatne w kasie lub na konto organizatora w terminie do r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie nr konta Termin przetargu ustala się na r. godz w siedzibie Zespołu Szkół, Wólka Gościeradowska 72a, Gościeradów. Samochód przeznaczony do sprzedaży można oglądać codziennie w godz Informacja o przetargu: Marek Rusek, tel Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w regulaminie przetargu udostępnionym na stronie Ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły i Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

2 ... imię, nazwisko/nazwa firmy miejscowość, data... pełny adres. telefon kontaktowy Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i regulaminem przetargu nieograniczonego ustnego sprzedaży samochodu osobowego oraz jego stanem technicznym i nie wnoszę zastrzeżeń w tym zakresie. Informuję jednocześnie, ze zgodnie z wymogami dokonałem wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty. Zobowiązuje się również, że w przypadku wygrania licytacji dokonam wpłaty wylicytowanej ceny nabycia w terminie podanym przez organizatora... podpis osoby uprawnionej

3 Umowa sprzedaży zawarta w Wólce Gościeradowskiej dnia pomiędzy Zespołem Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej Gościeradów, Wólka Gościeradowska 72a, reprezentowanym przez: mgr inż. Grzegorza Latawca Dyrektora Zespołu Szkół zwanym dalej,,sprzedającym, a zamieszkałym w. legitymującym się dowodem osobistym nr. wydanym przez. zwanym dalej,,kupującym 1 Sprzedający sprzedaje, Kupujący kupuje samochód osobowy 2 1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę.. zł (słownie złotych) Kwota ta stanowi cenę zakupu samochodu. 2. Cena zakupu została w całości zapłacona dnia 2013 r. 3 Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność przedmiotu sprzedaży określonej w 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w 2 niniejszej umowy. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór przedmiotu sprzedaży.

4 4 Rękojmia Sprzedającego z tytułu wad fizycznych przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. 5 Kupujący akceptuje stan techniczny przedmiotu sprzedaży. 6 Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Sprzedający Kupujący

5 Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży samochodu osobowego. I Organizator Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej Wólka Gościeradowska 72a Gościeradów II Ogłoszenie 1. Opublikowanie ogłoszenia o przetargu stanowi moment wszczęcia postępowania. 2. Ogłoszenie jest publikowane obligatoryjnie na firmowej stronie internetowej organizatora i wywieszone w siedzibie organizatora w miejscu publicznie dostępnym, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku. 3. Ogłoszenie jest publikowane nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. 4. Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności: a) nazwę i siedzibę organizatora, b) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu, c) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód osobowy, d) przedmiot przetargu, e) cenę wywoławczą brutto w złotych, f) zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia postępowania przetargowego w całości lub części, g) miejsce i termin wniesienia wadium. III Tryb postępowania Przetarg ustny, nieograniczony. IV. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu: 1. Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika może składać wyłącznie uczestnik lub osoba umocowana, która przedłoży stosowne pełnomocnictwo.

6 3. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej. 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z Regulaminem postępowania przetargowego oraz stanem technicznym samochodu i nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie, b) przedstawi dokumenty zgodnie z Działem IV ust. 3, c) wpłaci wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu. Wyżej wymienione dokumenty i potwierdzenia oferenci składają na ręce Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 5. Przystąpienie do przetargu jest równoznaczne z akceptacją stanu technicznego przedmiotu licytacji. Rękojmia organizatora z tytułu wad fizycznych przedmiotu sprzedaży jest wyłączona 6. Wadium płatne jest w kasie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej lub przelewem na konto bankowe organizatora w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie nr konta : Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. 8. Wadium przepada na rzecz organizatora, jeżeli: a) uczestnik przetargu, który wygrał uchyli się od zawarcia umowy, b) żaden z uczestników licytacji samochodu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. 9. Wadium należy wnieść najpóźniej w przeddzień rozstrzygnięcia przetargu. 10. W przypadku wpłacenia wadium przelewem, za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto bankowe organizatora. 11. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej. 12. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

7 V. Przetarg 1. Przetarg otwiera Przewodniczący Komisji przekazując uczestnikom informacje o przedmiocie przetargu, cenę wywoławczą, skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, imiona i nazwiska lub nazwy firm osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu oraz zastrzeżenie, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 2. Wysokość postąpienia ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej danego przedmiotu przetargu. 3. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. 5. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy, która przetarg wygrała. 6. Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 7. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w całości lub części. VI. Protokół z przetargu. 1. Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół, w którym określa: a) termin, miejsce i rodzaj przetargu, b) oznaczenie przedmiotu przetargu, c) wykaz osób i firm dopuszczonych i nie dopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem, d) wysokość ceny wywoławczej, e) najwyższą cenę osiągniętą w sprzedaży, f) imię i nazwisko, adres, nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby ustalonej jako nabywca, g) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży. 3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie Komisji.

8 VII Postanowienia końcowe 1. Najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu uczestnik, który uzyskał przybicie ceny w licytacji zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej. 2. Nie później niż w dniu podpisania umowy sprzedaży, nabywca zobowiązany jest wpłacić jednorazowo cenę nabycia równą cenie osiągniętej w przetargu na wskazane konto lub w kasie Zespołu Szkół. Nie uiszczenie wpłaty powoduje odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. 3. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej. 4. Skargę wnosi się w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 5. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg w całości lub części. 6. W przypadku wniesienia skargi Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej wstrzymuje do czasu jej rozpatrzenia dalsze czynności związane ze zbyciem przedmiotu przetargu. Podpisy Komisji Przetargowej

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. REGULAMIN SPRZEDAŻY LIKWIDOWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. (Załącznik do Zarządzenia nr 2013/08 Prezesa Zarządu z dnia 11 kwietnia 2013 r.) Obowiązuje od dnia: 11.04.2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo