4' Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu kontynuacjq wykorzystywania 65 sztuk ;oosiadanych numer6w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4' Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu kontynuacjq wykorzystywania 65 sztuk ;oosiadanych numer6w"

Transkrypt

1 Zaiqcznik nr j. do OpZ opis Przedmiotu zam6wienia na,,swiadczenie uslug telefonii kom6rkowej oraz mobilnego dostqpu rfo sieci f nternet wrazzdostawq urzqdze6', ['rzedmiotem zam6wienia iest Swiadczenie uslug telefonii kom6rkowe.j, dostqpu do Internetu krezpnzewodowego oraz dostawa wg opisu urzqdzendla DolnoSlqskiego osrodka Do:;konalenia Nauczycieli vire h/roclawiu - obiekt zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Jqzyk6w Obcych). L. Karta slm do porqczeri grosowych itransmisjidanych (terefon) - g5 sztr.rk. 2. Fabrycznie nowe aparaty telefoniczne _ 75 sztuk. 3. Fabrycznie nowe modemy do transmisji danych _ 5 sztuk. 4' Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu kontynuacjq wykorzystywania 65 sztuk ;oosiadanych numer6w tvlslsdn wymienionych w odrqbnym wykazie. wykonawca poniesie koszty przeniesienia numer6w MSlsDN. 5" Umowa zostanie zawarta na 24 miesiqce lub do wyczerpania Srodk6w w lqcznej kwocie, wynikajqcej z olterty" Umowa na wszystkie zam6wione numery MSlsDN, bez wzglqdu na termin ich zam6wienia, zostaje r.zwiqzana w jednym terminie po 24. miesiqcach od dnia zawarcia Umowy. Sz:cze6;6fowa specyfikacja uslug i dostaw. 1. Potqczenia gfosowe i transmisja danych w telefonach. 1'1' Vr/sp6lne konto z pulq rozliczeniowq dla wszystkich zam6wionych numer6w MSlsDN. 1'1'1' wykonawca udostqpni Zamawiajqcemu konto, posiadajqce zbiorczq pulq rozliczeniowq. t..l.2. Liczba numer6w nale2qcych do konta w dniu uruchomienia usfugig5 szt. 1':['3' Pula rozliczeniowa - pakiet wartosciowy dla wszystkich zamdwionych numrer6w MSIsDN w ramaclh konta, z kt6rego rozliczane bqdq uslugi: polqczenia glosowe, slvls, MMs, transmisja danych, poleczrenia miqdzynarodowe, roamingowe, system nawigacyjny. t'1t'4' z puli rozliczeniowej korzystajq wszystkie numery MslsDN nalezqce dlo konta. 1'1"5' w ramach konta wykonawca zapewni Zamawiajqcemu pakiet danych minimum 4 GB, dla j.7 sztuk kart SIM w jednomiesiqcznym okresie rozliczeniowym. L'l'6' 'W ramach konta wykonawca zapewni Zamawiajqcemu pakiet danych minirnum 2GB, dla 1.7 sztuk kart SIM w jednomiesiqcznym okresie rozliczeniowym. 1.1"7. l(oszt pakietu danych rozriczany w ramach puri rozriczeniowej. 1.1'8' \ffykonawca zapewnia transmisiq danych po wyczerpaniu pakietu 4 GB i 2 GB w jednomiesiqcznym okresie rozliczeniowyffi, o kt6rej mowa w pkt 1.1.5, i 1.1,6 nieskutkujqcq dodatkowymi oplatami wykraczajqcymi poza kwotq abonamentu. Zamauriajqcy dopruszcza w takinr prz'ypaclku ograniczenie przepustowo$ci po przekroczeniu limitu transmisji danych. 1'1 9' lvykonawca zapewni bezpfatne krajowe polqczenia gfosowe w ramach konta (pomiqdzy nunnerami nare2qcym i do konta), nierozricza ne z puri rozriczen iowej.

2 MslsDll' Karty slm winny, opr6czpolqczefi gtosowych, wysylania i przyjmr:wania wiadomosci SMS i 1'1'10' wykonawca zapewni bezplatne krajowe polqczenia sms w ramach konta (pomiqdzy numerami nale2qcymi do konta), nierozliczane z puli rozliczeniowej. 1'1'll1' wykonawca zapewnizamawiajqcemu bezplatne krajowe potqczenia gtosowe w sieciwykonawcy, nierozliczane z puli rozliczeniowej. :L'1"1'2' ceny za minute polqczenia do wszystkich sieci, z zastrze1eniem pkt 1-.L.j-J-., sms imms obovriqzuiqce w ramach puri rozriczeniowei, obowiqzuiq r6wnie2 po jej przekroczeniu. 1"1'13' Wykonawca zagwarantuje blokadq wychodzqcych polqcze6 glosorvych, sms i MMS z numerami taryfikowanymi wg cen wyzszych (tzw. uslugi o podwy2szonej ptatnosci) ni2 zaoferowane. 1"1'1"4' wykonawca zapewni mo2liwosi kontroli koszt6w generowanych przez u2ytkownik6w na poszczeg6lnych kartach SlM, za pomoce dedykowanej aplikacji. 1'1'15' wykonawca zapewni mozliwosi kontroli koszt6w generowanyclh przez u2ytkownik6w na poszczeg6lnych kartach slm, w kazdym momencie okresu rozriczeniow ego przez uzytkownika za pr)mocq dedykowanego numeru SMS lub infolinii Zlakres numer6w abonenckich. Zamaruiaiqcy wymaga, aby wykonawca zachowal obecnie wykorzystyw,anq numer6w MsrsDN dra porqcze' grosowych i transmisji danych - 65 sztuk, MSISDN dla polqczeri glosowych itransmisjidanych w ilojci 20 sztuk. przez Zamawiajqcego pulq oraz dostarczyf nowe numery t"'2'1' ''lamawiajqcy wymaga aby wszystkie aktywowane numery telefon6w mialy mo2liwo6i dostqpu przez wirtualnq centralkq dostarczonq przez wykonawce albo w ramach r6wnorzqdnego rozwiqzania by byfy zgrupowane w ramach dodatkowej usrugi wirtuarnej centrari L'2t"3'Ziamawiajqcy przewiduje w okresie trwania umowy, mo2liwos6 zwiqks;zenia do lo %ilo6ci zam6wionej numerrjw MSISDN w formie aneksu do zawartej umowy Karrty StM. 7'3't' tlamawiajqcy wymaga dostarczenia 85 sztuk aktywnych kart slm do siedziby Zamawiajqcego w opakouraniach uniemo2liwiajqcych ich uszkodzenie. Na opakowaniu kazdej z nich ma byi widoczny nr Mt\4S' umo2liwiai r6wnie2 transmisjq danych w standardzie GpRS, EDGE umts, HSPA, (po zainstalowaniu ich w tr-.lefonie wspierajqcym te standardy). 7'3'2' zamawiajqcy wymaga dostarczenia, w ramach puli g5sztuk kart slm T4sztukiumo2liwiajqcych nielimitowane rozmowy i bezplatne wysytanie wiadomoicisms w sieci komirrkowej operatora, oraz polqtczeri glosowych rozliczanych po 50 oo0 min. miesiqcznie ( min/roc znie), bqd:to w pakiecie minut przyznanym dla og6fu aktywowanych kart srm, bqdi to w rozwiqzaniu r6wnorzqdnym w postaci abotramrent6w przyznanych dla poszczeg6lnych kart slm, kt6rych miesiqczna suma minut nie przekroczy s0.000.

3 Uwaga I Powy2sze wartoscisq warto6ciamiszacowanymi i nie sq wiq2qce dla zamawiajqcego przy realizacji przedmiotowego zam6wienia, a ilosi minut (wygenerow anych przezzamawiaiqcego w ruchu krajowym oraz wewnetrznym) mo2e byi mniejsza w poszczeg6lnych miesiqcach lub wiqksza (platna,iodatkowo wg taryfy wykonawcy w przypadku ruchu poza sief). '['3'3i' Zamawiajqcy wymaga dostarczenia, w ramach puli 85 sztuk kart slm 5 sztukiaktywnej karty lilm dla nowej aktywacji w taryfie dla klienta biznesowego o abonam,encie dla umowy na 24 miesiqce, umo2liwiajqcej nielimitowane rozmowy i bezptatne wysylanie wiadomo6cisms do wszystkich operator6w s;ieci kom6rkowych w polsce. il'3'4' zamawiajqcy wymaga dostarczenia, w ramach puli 85 sztuk kart SlM, 1 sztuki aktywnej karty s;lm dla nowej aktywacji w taryfie dla klienta biznesowego o abonamencie dla umowy na 24 miesiqce, umo;iliwiajqcej nielimitowane rozmowy i bezplatne wysyfanie wiadomosciisms do wszystkich operator6w sieci kom6rkowych w porsce, pofqczenia miqdzynarodowe, roamingowe. 1'3'5' Zamawiajqcy wymaga, aby dostarczone, aktywne karty slm posiadaly mo2liwosiwprowadzenia do pamiqci minimum 250 wpis6w i byly zabezpieczone przed uruchonrieniem czterocyfrowym kodem PIN' w przypadku trzykrotnego, blqdnegowprowadzenia kodu pln karta powinna zostai samoczynnie zablokowana' odblokowanie jej winno nastqpid po wprowadzeniu podianego (przy dostarczeniu kart) Zamawiajqcemu przez Wykonawcq kodu puk. 1'3'6' wykonawca zapewni bezptatnq wymianq kart slm w przypadku jej kradziezy, zniszczenia, za g u br i e n ia zgf oszo n ego przez Zamawiajqcego. L 3'7' Aktywacja nowych kart nastqpi w nastqpnym dniu roboczym, pp zgtoszen iu przez Zama'wiajqcego. 1,4. Dostawa urzqdze6. t'4'1" Zamawiajqcy wymaga dostarczenia, wedtug okreslonych w pkt. 1..5,:[,,!.5.2.,15.3.,poni2ej, fabrycznie nowych aparat6w telefonicznych bez blokady slm LocK w opakowaniach uniemo2liwiajqcych ich us;zkodzenie. 1'4'2 Na potrzeby dostawy 75 aparat6w telefonii kom6rkowej wykonawc ia zalqczy propozycjq modeli aparat6w r62nych producent6w dzialajqcych w oparciu o r62ne systemy operacyjne - do dowolnego wyboru przez ;tamawiajqcego po podpisaniu umowy. 1.1t. Grupy aparat6w telefonicznych. 1'5'1' Grupa - 6 sztuk aparat6w telefonicznych. Telefony wykorzystywane we wspdlnym koncie z pulq ro,zliczr-.niowq. 1'5'1'l\4odel (spetniajqcy wymogi okreslone w pkt.1.5,1.2-22) telefonu dostqpny u wykonawcy dla nowej aktywercjiw taryfie dla klienta biznesowego o abonamencie dla umowy na 24 miesiqce. t.!;'1.2' Specyfikacja techniczna i kryteria r6wnowa2nosci (parametry minirnarne):

4 r.5.,2.2.2t". Obsrugiwane standardy csm 850, GsM g00, GsM 1800, GsM 1g0o, umts 1900, umts 2100, LTE 1..5.:1.2.!. Smartfon 1"5''.L'2'2' Obslugiwane standardy GsM 850, GSM goo, GSM 1.g00, GSM 1goo, UMTS 1900, UMTS 21.00, I-TE 1'5'1'2'3' Ekran dotykowy Multitouch o rozdzielczosci 10g0 x 1920 pikseli, wielkosci min. 5,0 cala, L6 mln liolo16w 1..5.I.2.4. G ps wbudowa ny pamiqi 16 cb pamiqi RAM 3GB L.5.7,2.7. procesor szesciordzeniowy po 1,g GHz System Operacyjny Android 1,.5.I.2.9, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0, GpRS, HSDPA, LTE Aparat 16 Mpix z autofocusem ,2.1t. Nagrywanie wideo 10g0p ,2.12, Odczyt plik6w pdf, odczyt iedycja plik6w DOCX, XLSX. 1.5,1.:2.13. przeglqdarka WWW, klient poczty elektronicznej ,.?..14. Funkcja przenosnego hotspot_u 1-,5.1.2t..15. Menu w jqzyku polskim 1'5'1'2r'16. System operacyjny umo2riwiaiqcy instarowanie aprikacji dodatl'rowych z dedykowanej przez producenta witryny internetowej. 1"!;'t'2.17. czas czuwania 300 godzin bez doradowywania baterii t'!;'1"2'tg' czas rozm6w 7 godzin bez doradowywania baterii t.!..l.2.!9. Ala rm wibracyjny 1'.5.r Akumurator z radowarkq oraz akcesoria oferowane przez producenta ,21,, Waga z bateriq nieprzekraczajqca 160 g L'5j"222' w tej kategorii wykonawca dostarczy najnowsze dostqpne mrodere terefon6w. przykfadowe modefe aparat6wtelefonicznych spefniajqce powy2sze wymagania: samsunggalaxys6, sony z4,lgg4 lub r6wnowa2ne (irupa ll - j.7 sztuk aparatdw telefonicznych. Telefon'y wykorzystywane we wsp6lnym koncie z pulq rozliczeniowq. 1-'5'2'7" Model telefonu dostqpny u wykonawcy dla nowej aktywacji w taryfie dla klienta biznesowego dla umowy na 24 miesiqce. 1' specyfikacja techniczna i kryteria r6wnowa2nosci (pa rametry m inimarne): 1.5.',2.2.L. Smartfon,

5 L5.tL'2.3. Ekran dotykowy, wierkoscimin. 4,7 cara 16 mrn koror6w L,5.tt.2.4. GpS wbudowany.i.5.2t.2.5. pamiqi 8 GB 1.5)1.2$ Pamiqi RAM 1GB.1.5.2:".2.6. Procesor czterordzeniowy po 1,,2 GHz : System Operacyjny And roid Wi-Fi802,11 b/g/n, Bluetooth v4.0, GpRS, HSDPA, EDGE, LTE Aparat 8 Mpix, Czytnik kart pamiqci micro SD L1'. przegrqdarka stron www, krient poczty erektronicznej ,2.12. Menu w jqzyku polskim 1"5.2'2.73' czas czuwania 300 godzin bez doradowywania baterii 1,,5.2.2.L4. Czas rozm6w 7 godzin bez doladowywania baterii I5. Alarm wibracyjny, dyktafon 1-'5.2.2'1'6. Akumurator z radowarkq oraz akcesoria oferowane przez producenta t'5'2'2'77' w tej kategorii wykonawca dostarczy dostqpne modeletelefon6w. przykfadowe modele aparat6w telefonicznych spefniajqce powy2sze wymagania: samsung Galaxy A5, LG spirit, LG G3s, sony Xperier M , Grupa lil - j.7 sztuk aparat6w telefonicznych. Terlefony wykorzystywane we wsp6lnym koncie z pulq rozliczeniowq. 1'5'3'lL' Model telefonu dostqpny u wykonawcy dla nowej aktywacjiurtaryfie dla klienta biznesowego dla urnowy na 24 miesiqce. 1.!i.3'2:. specyfikacja techniczna i kryteria r6wnowa2nosci (parametry minimalne): L!i Smartfon. 1'!;'3'2'2. Obsrugiwane standardy GsM g5o, GsM goo, GsM 1g00, GSM LgCrO, UMTS 1900, UMTS 2100, 1':;'3'2'3. Ekran dotykowy, wierkosci min. 4,5 cara 16 mrn koror6w t.!; GpS wbudowa ny ,5. Pamiqi 8 GB L.5.3.2,,6 pamiqi RAM 1GB 1,.5,3.2,6. Procesor czterordzeniowy po!,2 GHz System Operacyjny And roid Wi-Fi802.i.1 b/g/n, Bluetooth v4.0, GpRS, HSDPA, EDGE, LTE 7,5, Aparat 5 Mpix, Czytnik kart pamiqci micro SD

6 't'5':i'2'i.1. przegrqdarka stron www, krient poczty erektronicznej. :1.5.2".2.t2. Menu w jqzyku polskim : 'L3. czas czuwania 300 godzin bez doradowywania baterii 1"5'2'2'74' czas rozm6w 7 godzin bez doradowywania baterii Alarm wibracyjny, dyktafon 7'5'2'2'16' Akumulator z ladowarkq oraz akcesoria oferowane przez producenta 1"5'2"2'L7 ' w tej kategorii wykonawca dostarczy dostqpne modele telefon6w. przykladowe modele aparat6w telefonicznych spelniajqce powy2sze wymagania: LG Leon, HT6 Desire 51o, samsung Galaxy core Primer L'5'4 Grupa lv - 35 sztuk aparat6w telefonicznych GSM stacjonarnych,, bezprzewodowych, 1'5'4'1' Model telefonu dostqpny u wykonawcy dla nowej aktywacjirvtaryfie dla klienta biznesowego o abonamencie podstawowym dla umowy na 24 miesiqce. t'5.4:.2. specyfikacja techniczna i kryteria r6wnowa2nosci (parametry minimalne): L5.4.',2.1.. Telefo n bezp rzewodowy Standard GSM 9OO/1SOO Obstugiwany typ karty StM: 1,gV / 3V 1,.5.4.tl.3. podswietla ny, kolo rowy wy6wietla cz LCD L, Ksiq2ka telefoniczna na 150 wpis6w L :J.4.2!".5. System glo$no m6wiqcy w sluchawce 1..!;.4.2".6 Funkcja wysytania wiadomo5ci tekstowych (SMS) Menu aparatu i instrukcja obslugiw jqzyku polskim 1"!;' Mo2l iwosi za p rogra m owa n ia g n u mer6w szybkiego wybie ra n ia 7'!;'4'2'9' Przeglqdanie czasu rozmowy dla polqczeri przychodzqcych, wychodzqcych oraz czas trwania osllatniej rozmowy 7'!;'4'2'10' Funkcja wyszukiwania wpis6w w ksiqice telefonicznej (rqcznie / wedtug kategorii) t'5''4'2'17' Funkcja przeglqdu abonent6w wywolujqcych i oddzwanianie (pc,lqczenia przychodzqce, wychodzqce lub nieodebrane) 1.5,4.2,,12. Akumulator z ladowarkq oraz akcesoria oferowane przez producenta 7'5'4'2'L3' w tej kategorii wykonawca dostarczy dostqpne modele telefon6w, (typu KX-TW2olpDBc) 1.5. Transmisja danych: 1'6'1' \Mykonawca zapewni pulq transferu danych dla 34 kart slm w ramach konta lub w podziale na pos;zczerg6lne karty SlM. 1'6 2. tt/inimalna ilosi pakietu danych 4 GB na 17 sztuk kart srm. 1'6 3' l\/inimalna ilosi pakietu danych 2 GB na 17 sztuk kart srm.

7 1.6'i3. Taryfikowanie pakietowej transmisji danych maksymarnie, co 100 kb. 1'6'zl' Transmisja po wyczerpaniu puli transmisji danych w okresie rozliczeniowvm nieskutkujqcq 2adrrymi dodatkowymi optatami wykraczajqcymi poza kwotq abonamentu, Zamawiajqcy dopuszcza r)graniczenie przepustowojci po przekroczeniu rimitu transmisji danych. :L'6'5;" Mo2liwosi sprawdzania wykorzystania limit6w transmisji danyclr przezzamawiajqcego i u2ytkownika System Nawigacyjny 1"7'1' wykonawca zapewni system nawigacyjny dla 2kart slm w ramach lionta lub w podziale na 6roszczeg6lne karty SlM Funkcje systemu nawigacyjnego: 1.7.2,1, ukladanie trasy z bie2qcej lokalizacji do podanego celu 7.7.2,2" baza pol iwyswietlanie wybranych punkt6w na mapie t'7 '2.3 zarzqdzanie pranem podr62y - dodawanie i usuwanie punkt6w 1, graficzna nawigacja mapy 7.7.2"5. gtosowa nawigacja mapy L definiowanie ulubionych punkt6w 1,7.2.7 " tryb dzienny i nocny 1,.7.2.i8. widok mapy 3D lub 2D L Sledzenie plo2enia na mapie bez nawigacji 1,.7.2.:10. a uto matyczne przel icza n ie trasy r.7 '2':17. nielimitowana transmisja danych na terenie porski 1.7 '2.'-12' automatyczne omijanie czasowo zamkniqtych odcink6w L opcja omijania pfatnych odcink6w 7"7 '2'L4' ostrzezenia przed stacjonarnymi fotoradarami, niebezpiecznymi punktami i miejscami czqstych ko ntro'li d rogowych 1"'7'2'75' prognozowanie czasu dojazdu, w oparciu o godzinq, dzieri tygodnia, remonty ikorkidrogowe Wymagania dodatkowe. 1.{}.1. Bezptatna aktywacja kart SlM. 1.t1.2. Bezplatne inicjowanie pofqcze6 glosowych. 1' l'3' raryfikowanie wszystkich rozm6w co sekundq od poczqtku trwania polqczenia (naliczanie sel<undowe), z wyrqczeniem porqczeri miqdzynarodowych i roamingowych. 1'81'4' lpl2skierowanie polqczefi glosowych po stawkach za pofqczenia podane w ofercie. L.8.5. r//laczanie ustug CLtp/CLlR. 1'8'6' \//ykonawca zapewni prawidlowq realizacjq polqczeri po wlqczeniu/wylqczeniu ustugi cllp/cllr.

8 1'8'l/' Pakiet aktywnych bezplatnych uslug w ramach opfaty, np. pofqczenia oczekujqce, brokowanie 1'8'1:1' Wykonawca zapewni bezplatne informowanie o wykorzystaniu puli rozliczeniowej, w zakresie 1-'9'3'2' zl'rzqdzanie uslugamipozwalajqce na wlqczani e/wyrqczanie przezzamawiajqcego usrug polqczefi, zawieszanie polqcze6, rozmowa konferencyjna, itp. :L'8'Ei' Mo2riwoSi zabrokowania ustugi roamingu na indywiduarnych kartach srm. -t'8'9' wykonawca bezplatnie umo2liwi aktywowanie i dezaktywowanie usfugi roamingu przez Ziamawiajqcego. 1'8'Lio' wykonawca zapewni bezplatne korzystanie z poczty grosowej - nie dotyczy roamingu" potqczei glosowych' sms' MMs oraz transmisji danych generowanych przez poszczeg6rne karty srm. 1-'8'1'21' Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwosi bezpratnej zmiany nunrer6w terefon6w w czasie trwania utro\ fy. 1'8'13' wykonawca umo2liwi powiadamianie poszczeg6rnych u2ytkownik6w terefon6w kom6rkowych o w'lczerpaniu okresronych rimit6w usfug, za po5rednictwem wiadomo.ci rjms. t'il'74' wszystkie pozostate usfugi niewymienione w ofercie taryfikowane bqdq wg biznesowego pranu taryfowego Wykonawcy. 1.!1. Rozliczenie pofqczef i narzqdzia yyy onawca zapewni Zamawiajqcemu mo2liwosi biling6'urr wszystkich numer6w telefon6w kom6rkowych dostqpu do aplil<acji pozwalajqcej na rozliczenie bqdqcych przednriotem zam6wienia lrvykonawca zapewni Zamawiajqcemu dostqp do konfiguracjq uslug i kont" a p I i ka cj i za rzqdzajqcej Swia d czo nym i usluga m i, 1.9,3. t\plikacja powinna umo2liwiai: 1.9,3.1. Tworzenie rachunk6w szczeg6lowych dla okrr:slorrymi dla ka2dego polqczenia: o clata i godzina potqczenia, kazdego z numer6w obejnrujqcych listq polqczeri z., czas trwania polqczenia,. numer telefonu, z kt6rego nawiqzano polqczenie,. numer telefonu, z kt6rym nawiqzano polqczenie, r krtszt polqczenia, r inne wykonywane uslugi: SMS, MMS, transmisja danych itp. o filtrowanie w okresach rozriczeniowych, z podziarem na wykonywane usrugi, o podsumowanie w ramach poszczeg6lnych uslug iokres6w, o mo2liwosi eksportu danych do pliku w formie tekstowej lub arkuszy kalkulacyjnych. dodatkorarych na wszystkich posiadanych kartach srm.

9 1'9"3'3' w przypadku niedostqpnych mozliwosci z poziomu aplikacji, wykonawca wskaie inne mo2liwo.ci zmiany konfiguracji usfug, o kt6rych mowa w pkt 1.g Transmisja danych. '2'7' urzqdzenia do transmisji danych. wymagania minimarne: "2'2' zamawiajqcy wymaga dostarczenia 5 sztuk, fabrycznie nowych modem6w USB bez blokady slm l'oct( do siedziby Zamawiajqcego w opakowaniach uniemo2liwiajqcycfr ich uszkodzenie. ll'3. obstuga transmisji danych w standardzie HSpA+/UMTS/EDGE/GpRS, LTE 2t..4 l:"qcznosi WiFi 21.5 tt/linimalny pakiet transmisji danych 40 GB 2.6. lvlinimalna prqdko5i transmisji danych: pobierania danych 40 Mbps, wysylania danych 5,5 Mbps lvlodem podlqczany za pomoce portu USB z gniazdem umo2liwiajqcynn podlqczenie zewnqtrznej anteny. 2,8 Crbsluga wielu uzytkownik6w jednoczesnie 2'9' obsrugiwane systemy operacyjne windows xp,vista/7/g, Android, MAC. 2'70' Taryfikowanie pakietowej transmisji danych, co nie wiqcej ni2 100 kei (odbi6r/wysyfanie)" 2'71" Przekroczenie limitu transmisji danych w danym okresie rozliczeniowym nie skutkuje 2adnymi drrdatkowymi oplatam i wykraczajqcymi poza kwotq abona mentu. 2'12' zamawiajqcy dopuszcza ograniczenie przepustowosci po przekroczeniu limitu transmisji danych. 3, Dostawy kart SIM oraz urzqdzert. 3'1' v/ykonawca dostarczy Zamawiajqcemu aktywne karty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 4' obr:cnie Zamawiajqcy, w ramach zawartej umowy na Swiadczenie uslug telefonii komorkowej, kt6ra w\/gasa z dniem 09'10'20L5r', posiada 65 sztuk kart slm do pofqczeri glosc,wych i transmisji danych (telefon) 5' wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiqzuje siq do pokrycia'wszelkich koszt6w zwiqzanychz eulentualnym rozwiqzaniem umowy, o kt6rym mowa w pkt. 4, w celu przeniesienia numeru do W'ykorrawcy. 6. Wirtualna Centrala 6.1. Centralka pbx lub rdwnorzqdna usluga typu VpBX powinna; 6'1'L' posiadai udostqpniony Zamawiajqcemu modul /program/uslugq do z:.arzqdzaniacentrare oraz do zarzqdz:ania wszystk i m i a ktywowa nym i n u m e ra m i, 6'1'2' ;tapewniai funkcjonalno6ci "automatycznej sekretarka" i ustawienia clowolnej nagrywanej zapowiedzi typu lvr, 6'1'3' posiadai mo2liwosi dyskryminacji polqczef wychodzqcych dla wybrarrego numeru oraz ustawienia limitu polqczeri dla tego numeru,

10 Pod nazwq "wirtualna centrala" Zamawiajqcy rozumie usrugq, rearizowan;tr przez wykonawce poza siedzibq 6'1''+' posiadai mozliwosi przeniesienia wywolania na doworny numer u/ewnqtrzny z ka2dego numeru aktywowanego dla zamawiajqcego Udostepnienie uslugi,,wirtualnej centrali,, 2!amawiajqcego, z wykorzystaniem sprzqtu ioprogramowania Wykonawqr. W ramach Swiadczonej uslugi,, wirtualnej centrali,, Wykonawca za pewni: ;'2'1' polqczenia glosowe realizowane w technologii GSM, nieobciq2ajqcer polqczenia internetowego Zamawiajqcego. 6'2'2' przyimowanie rozm6w przychodzqcych na wybrany gr6wny numer centrari, a nastepnie umo2riwienie bezpfatnego przekierowania rozmowy na wybrany numer kom6rkowy pracownika w siecioperatora, 6'2'3' samodzielne przydzielenie numerowi kom6rkowemu numeru wewrrqtrznego w ramach,,wirtuarnej centra f i" przez pracown ika Za mawiaiqcego, zarzqdzaiqcego,,wirtua r nq cenlrra rq,, 6'2'4' Potqczenia pomiqdzy uzytkownikami,,wirtualnej centrali" majq byi bezpfatne oraz posiadai numeracjq skr6conq 3 cyfrowq, 6'2'5' samodzielne utworzenie automatycznej informacjio numerach wewnqtrznych z mo2liwosciq pofqczenia siq z nimi, 6,2'6' przelqczanie rozmowy z jednego telefonu na drugije2eli pofqczenie przychodzqce jest na numer gfriwn'1 centrali bez utraty pofqczenia za pomoca kodu USSD. 6'il-'7 ' prezentowanie wybranych polqczeri wychodzqcych pod wsp6lnym numerem gl6wnym centrali, 6.1!.8, odbieranie i wysylanie faks6w, 6'll'9 fqczenie rozm6w przychodzqcych zgodnie ze schematem - klient dzw.ni do Zamawiajqcego w goczinach pracy- uzyskuje polqczenie; je5lijednak dzwoni poza ustalone porq, wysfucha komunikatu o godzinach pracy Urzqdu, 6'2'70' tqczenie pracownik6w w grupy, wedtug kom6rek organizacyjnych Zamawiajqcego oraz zarzqdzanie kierowanymi do nich polqczeniami. 6'2'1L' staly koszt polqczenia abonenta z numerem gl6wnym centrali, na po,ziomie kosztu polqczenia z nurnerem stacjonarnym, r6wnie2 po przefqczeniu (przekierowaniu) na telefo,n kom6rkowy pracownika, 6'2"12' dostqp do aplikacji, za pomocq kt6rej mo2na sterowad ruchem przychodzqcym do sekretariatu. sekretariat powinien miei podglqd do polqcze6 na ekranie komputera, miei mo2liwosi je odebra6, przekierowai do okreslonego Numeru u2ytkownika lub przekierowai konsultujqc to najpierw z docelowym u2yt:kovlrnikiem 6'2'73' nagrywanie wszystkich rozm6w przychodzqcych i wychodzqcych z,,wirtualnej centrali,, wrazz informar:jq w zapowiedzi o nagrywaniu rozmowy.

11 7.1 Gwarancje. '/t/ykonawca udzieli min 12 miesiqcznej gwarancji na rlostiarczonq centralkq typu pbx _ w przypadku usfugi s;iq z dniem podpisania umowy. dostarczone aparaty terefoniczne oraz na ewentuarnie VPBX - nie jest wyrnagane. Bieg gwaran cji rozpoczyna > w trakcie obowiqzywania umowy wykonawca zapewni bezplatny transport uszkodzonego i naprawionego sprzetu z i do siedziby Zamawiajqcego; > Zamawiajqcy wymaga w ramach gwarancji, bezplatnej wymiany kart slm. :' wykonawca dostarczy niezbqdny sprzet i uruchomi ustugiw ciqgilll dni od daty podpisania umowy; :' w okresie obowiqzywania umowy Wykonawca nie mo2e dokonai zmiany cen podanych w fo rm u ra rzu ce nowym zalqczony m do ofe rty, skutkuiqcych podwy2szen iem opfat. 8,1,PlatnoSci Faktury VAT bqdq wystawiane na; Dolno6lqski osrodek Doskonarenia Nauczycieli we wroclawiu ul. J.w. Dawida 7a Wroclaw, Ntp g99_26_ gg8_74. wykonawca dostarczy odrqbnq fakturq na przekazany Zamawiaiqcemu sprz:et. PfatnoSi faktury bqdzie przerewem i.4 dni od daty otrzymania faktury, oplaty za Swiadczone usrugi nie mogq urec podwy2szeniu w trakcie trwania umowy. lrodzaj polqczenillo56 minut potqczen /Srednia itos6 do tnrania umowy w skali 1 Cena netto w zl ogolem-.a oanv rodzal polqczenia /cena jedn. netto w zt x ilosi minuu l/iejscowe, strefowe i rnigdzystrefowe oraz clo sieci operator6w 1 do 3 tabeti/: \gi:zj 2! MtEStEczNEJ umowy za poraczenla POZ,IOMIIE zl. netto c2y1i...,... zl. brutto TELEFONICZE SZACOWANY JEST NA

12 INa koszty jednorazowe skfada siq: - Koszt aktywacji wyniesie - Koszt aktywacji wyniesie - Cena telefonu kom6rkowego -... :l netto x55 kart SIM (kontynuacja lub przedfu2enie) =... zf netto :r netto x kart SIM (nowe karty SIM) =... zt netto zf netto x... sztuk =...,i... zf rhetto zl netto x... sztuk =...,1... zl {retto zf netto x... sztuk =...r... zl rtrretto zl netto x... sztuk =... zl riretto

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

Opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Świadczenie przez Wykonawcę usługi telefonii komórkowej oraz nabycie przez Zamawiającego telefonów komórkowych i modemów internetowych na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH TELEFONIA KOMÓRKOWA 1) Usługi telefonii komórkowej dla 40 numerów telefonicznych. 12

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 4 zaproszenia do składania ofert Nr postępowania Op-225-72/2015 Opis przedmiotu zamówienia Usługi głosowe i przesył danych 1. Wykonawca zapewni świadczenie usług telekomunikacyjnych na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II.

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II. Załącznik nr 1 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz transmisji danych. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-49/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 14 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 234094-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 234094-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 193405-2010 z dnia 2010-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Zamówienie obejmuje w szczególności usługi i dostawy: 1. w zakresie telefonii komórkowej:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Załącznik 1 do zapytania DISI-S.272.92.2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii a także sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73//IM/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY SMM.321.1.2014 Opole, dnia 2014-03-13 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemu dla Radia Koszalin S.A. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona l z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 434870-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZG-0162-225-292-2/15 Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji danych 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego w sieci telefonii komórkowej GSM 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sprzętowa SIEĆ GSM 850, 900, 1800, 1900 WCDMA 850, 900, 1800, 1900, 2100 WYŚWIETLACZ kolorowy, SUPERAMOLED Wyświetlacz

Klawiatura sprzętowa SIEĆ GSM 850, 900, 1800, 1900 WCDMA 850, 900, 1800, 1900, 2100 WYŚWIETLACZ kolorowy, SUPERAMOLED Wyświetlacz Minimalne parametry techniczne dla komórkowych aparatów telefonicznych typu T1. KONSTRUKCJA Typ urządzenia Smartfon Typ budowy jednobryłowy (Bar) Typ SIM microsim Klawiatura sprzętowa Nie SIEĆ GSM 850,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 24 marca 2016 SMA FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 24 marca 2016 SMA FORMULARZ OFERTY SMA.321.1.2016 Opole, dnia 24 marca 2016 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i tabletów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4)

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) ZADANIE NR 1. Załącznik nr 7 do siwz Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1 I.OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA: ZałącznikNr1doSIWZ I.Świadczenieusługtelefoniikomórkowejwrazzdostawątelefonówkomórkowychimodemówz aktywnymiiskonfigurowanymikartamisim. 1. Świadczona usługa telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.2.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Po zmianach SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 r. wraz z dostawą aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Załącznik Nr 1 do SIWZ I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : I. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. 1. Świadczona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ Znak postępowania: CEZAMAT/ZP05/20112 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Przenieś numer do Plusa. wybierz nowe taryfy OMG. 1zł w abonamencie 59,90 zł

Przenieś numer do Plusa. wybierz nowe taryfy OMG. 1zł w abonamencie 59,90 zł Przenieś numer do Plusa wybierz nowe taryfy OMG w abonamencie 59,9 Oferta Masz Smartfon teraz jeszcze większe korzyści! W taryfach OMG oszczędzasz na abonamencie! Oszczędzasz minimum 50: 38 taniej za super

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. co w standardzie?

Regulamin. co w standardzie? Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 6 SIWZ Świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM 1800 szt., telefonów komórkowych typ 1-5 szt., telefonów komórkowych typ 2-120 szt., telefonów komórkowych typ 3 150

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów. Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt.

Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów. Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt. Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt.) Wymagane minimalne parametry techniczne System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zawarta dnia. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Zawarta dnia. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A - wzór Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania

Szczegółowe wymagania Szczegółowe wymagania [Załącznik nr 6 do SIWZ] [Załącznik nr 1 do umowy] 1. Zamawiający informuje, że: 1. Średnio w miesiącu jeden terminal użytkowany w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta generuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna

Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna 1 Specyfikacja techniczna nr 1 Aparat telefoniczny typ I(50 sztuk) Minimalne parametry Parametry oferowane Standard GSM/WCDMA 850 900 1800 1900/850 900 1800

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej wraz z dostawą akcesoriów oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet na potrzeby Muzeum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł.

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł. 1. taryfy głosowej A. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne - aparat typu 4 (oraz karty SIM bez aparatów) B. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4, 64216000-3) Przedmiotem zamówienia jest: I. Świadczenie usług telefonii komórkowej. II. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Dostawy aparatów telefonicznych GSM 2.2. Dostawy związane z modemami do bezprzewodowej transmisji danych 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania

Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania Regulamin oferty promocyjnej AboJa dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej AboJa jest Virgin Mobile

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych. Załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianie Załącznik nr 2 do umowy- po zmianie Sprawa nr KA 2-2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Łowicz, dn r. Zamawiający Pieczęć. Nazwa i adres wykonawcy (NIP, REGON, KRS/wpis do CEIDG) Znak sprawy: OR BS ZAPYTANIE OFERTOWE

Łowicz, dn r. Zamawiający Pieczęć. Nazwa i adres wykonawcy (NIP, REGON, KRS/wpis do CEIDG) Znak sprawy: OR BS ZAPYTANIE OFERTOWE Łowicz, dn. 05.09.2016r. Zamawiający Pieczęć. Nazwa i adres wykonawcy (NIP, REGON, KRS/wpis do CEIDG) Znak sprawy: OR.271.2.2016.BS ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do internetu dla komputerów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakter realizowanych zadań ustawowych wymaga korzystania przez Policję woj. opolskiego usług oferowanych przez sieci komórkowe działające

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA UL. WAWELSKA 52/54, 00-922 WARSZAWA ZAPYTANIE OFERTOWE

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA UL. WAWELSKA 52/54, 00-922 WARSZAWA ZAPYTANIE OFERTOWE GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA UL. WAWELSKA 52/54, 00-922 WARSZAWA Nr sprawy: DIŚ-SPŚdR.261.1.2013.jp Warszawa dnia 10.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

na start zestaw w jednym abonamencie z opłatą miesięczną 84,90 zł

na start zestaw w jednym abonamencie z opłatą miesięczną 84,90 zł 1 + 1 = smartfon tablet na start zestaw w jednym abonamencie z opłatą miesięczną 84,9 Masz Oba Ma i Masz Smartfon Nowoczesne smartfony i tablety Smartfony i tablety za na start! Oszczędzasz dzięki darmowym

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Numer ogłoszenia: 368797-2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Platforma informacyjno-szkoleniowa z kursami językowymi Rosetta Stone zakres usługi:

Platforma informacyjno-szkoleniowa z kursami językowymi Rosetta Stone zakres usługi: Stacja Rozwój Platforma informacyjno-szkoleniowa z kursami językowymi Rosetta Stone zakres usługi: Dwa portale dla różnych grup docelowych (pracownik/związkowiec + rodzina) z wydzielonymi dostępami do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ 20 grudnia 2016 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ 20 grudnia 2016 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ 20 grudnia 2016 roku Z TV I CYJNEJ 1 z 2 w ramach 21 w opcji bez zakupu Telefonu 22 w opcji z Telefonem 3 w ramach 31 w opcji bez zakupu Telefonu 32 w opcji z Telefonem 4 W

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Dolnośląskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na usługi telefonii komórkowej na okres 24 miesięcy oraz dostawę telefonów komórkowych najpóźniej na 10 dni przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Regulamin ) 1. Promocja Masz smartfon w bez limitu dla MNP ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 z 5 2013-02-19 16:26 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 2421-2013 z dnia 2013-01-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zgorzelec 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SIECI PLUS. dla : IPA Kraków

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SIECI PLUS. dla : IPA Kraków USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE SIECI PLUS dla : IPA Kraków Kraków, dnia 18/11/2013 Sukces odniesiesz wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności. Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie. - George Bernard Shaw

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.

Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. Regulamin oferty promocyjnej Plany w abonamencie dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r. do odwołania 1. Oferta 1.1. Organizatorem oferty promocyjnej Plany w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Gdańsk: świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Nielimitowane rozmowy i SMS-y do czterech sieci

Nielimitowane rozmowy i SMS-y do czterech sieci Nielimitowane rozmowy i SMS-y do czterech sieci w abonamencie za 79 zł Dotyczy standardowych krajowych połączeń głosowych i SMS-ów do sieci komórkowych. Abonament 79 zł przy umowie bez telefonu i przy

Bardziej szczegółowo