4' Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu kontynuacjq wykorzystywania 65 sztuk ;oosiadanych numer6w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4' Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu kontynuacjq wykorzystywania 65 sztuk ;oosiadanych numer6w"

Transkrypt

1 Zaiqcznik nr j. do OpZ opis Przedmiotu zam6wienia na,,swiadczenie uslug telefonii kom6rkowej oraz mobilnego dostqpu rfo sieci f nternet wrazzdostawq urzqdze6', ['rzedmiotem zam6wienia iest Swiadczenie uslug telefonii kom6rkowe.j, dostqpu do Internetu krezpnzewodowego oraz dostawa wg opisu urzqdzendla DolnoSlqskiego osrodka Do:;konalenia Nauczycieli vire h/roclawiu - obiekt zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Jqzyk6w Obcych). L. Karta slm do porqczeri grosowych itransmisjidanych (terefon) - g5 sztr.rk. 2. Fabrycznie nowe aparaty telefoniczne _ 75 sztuk. 3. Fabrycznie nowe modemy do transmisji danych _ 5 sztuk. 4' Wykonawca zapewni Zamawiajqcemu kontynuacjq wykorzystywania 65 sztuk ;oosiadanych numer6w tvlslsdn wymienionych w odrqbnym wykazie. wykonawca poniesie koszty przeniesienia numer6w MSlsDN. 5" Umowa zostanie zawarta na 24 miesiqce lub do wyczerpania Srodk6w w lqcznej kwocie, wynikajqcej z olterty" Umowa na wszystkie zam6wione numery MSlsDN, bez wzglqdu na termin ich zam6wienia, zostaje r.zwiqzana w jednym terminie po 24. miesiqcach od dnia zawarcia Umowy. Sz:cze6;6fowa specyfikacja uslug i dostaw. 1. Potqczenia gfosowe i transmisja danych w telefonach. 1'1' Vr/sp6lne konto z pulq rozliczeniowq dla wszystkich zam6wionych numer6w MSlsDN. 1'1'1' wykonawca udostqpni Zamawiajqcemu konto, posiadajqce zbiorczq pulq rozliczeniowq. t..l.2. Liczba numer6w nale2qcych do konta w dniu uruchomienia usfugig5 szt. 1':['3' Pula rozliczeniowa - pakiet wartosciowy dla wszystkich zamdwionych numrer6w MSIsDN w ramaclh konta, z kt6rego rozliczane bqdq uslugi: polqczenia glosowe, slvls, MMs, transmisja danych, poleczrenia miqdzynarodowe, roamingowe, system nawigacyjny. t'1t'4' z puli rozliczeniowej korzystajq wszystkie numery MslsDN nalezqce dlo konta. 1'1"5' w ramach konta wykonawca zapewni Zamawiajqcemu pakiet danych minimum 4 GB, dla j.7 sztuk kart SIM w jednomiesiqcznym okresie rozliczeniowym. L'l'6' 'W ramach konta wykonawca zapewni Zamawiajqcemu pakiet danych minirnum 2GB, dla 1.7 sztuk kart SIM w jednomiesiqcznym okresie rozliczeniowym. 1.1"7. l(oszt pakietu danych rozriczany w ramach puri rozriczeniowej. 1.1'8' \ffykonawca zapewnia transmisiq danych po wyczerpaniu pakietu 4 GB i 2 GB w jednomiesiqcznym okresie rozliczeniowyffi, o kt6rej mowa w pkt 1.1.5, i 1.1,6 nieskutkujqcq dodatkowymi oplatami wykraczajqcymi poza kwotq abonamentu. Zamauriajqcy dopruszcza w takinr prz'ypaclku ograniczenie przepustowo$ci po przekroczeniu limitu transmisji danych. 1'1 9' lvykonawca zapewni bezpfatne krajowe polqczenia gfosowe w ramach konta (pomiqdzy nunnerami nare2qcym i do konta), nierozricza ne z puri rozriczen iowej.

2 MslsDll' Karty slm winny, opr6czpolqczefi gtosowych, wysylania i przyjmr:wania wiadomosci SMS i 1'1'10' wykonawca zapewni bezplatne krajowe polqczenia sms w ramach konta (pomiqdzy numerami nale2qcymi do konta), nierozliczane z puli rozliczeniowej. 1'1'll1' wykonawca zapewnizamawiajqcemu bezplatne krajowe potqczenia gtosowe w sieciwykonawcy, nierozliczane z puli rozliczeniowej. :L'1"1'2' ceny za minute polqczenia do wszystkich sieci, z zastrze1eniem pkt 1-.L.j-J-., sms imms obovriqzuiqce w ramach puri rozriczeniowei, obowiqzuiq r6wnie2 po jej przekroczeniu. 1"1'13' Wykonawca zagwarantuje blokadq wychodzqcych polqcze6 glosorvych, sms i MMS z numerami taryfikowanymi wg cen wyzszych (tzw. uslugi o podwy2szonej ptatnosci) ni2 zaoferowane. 1"1'1"4' wykonawca zapewni mo2liwosi kontroli koszt6w generowanych przez u2ytkownik6w na poszczeg6lnych kartach SlM, za pomoce dedykowanej aplikacji. 1'1'15' wykonawca zapewni mozliwosi kontroli koszt6w generowanyclh przez u2ytkownik6w na poszczeg6lnych kartach slm, w kazdym momencie okresu rozriczeniow ego przez uzytkownika za pr)mocq dedykowanego numeru SMS lub infolinii Zlakres numer6w abonenckich. Zamaruiaiqcy wymaga, aby wykonawca zachowal obecnie wykorzystyw,anq numer6w MsrsDN dra porqcze' grosowych i transmisji danych - 65 sztuk, MSISDN dla polqczeri glosowych itransmisjidanych w ilojci 20 sztuk. przez Zamawiajqcego pulq oraz dostarczyf nowe numery t"'2'1' ''lamawiajqcy wymaga aby wszystkie aktywowane numery telefon6w mialy mo2liwo6i dostqpu przez wirtualnq centralkq dostarczonq przez wykonawce albo w ramach r6wnorzqdnego rozwiqzania by byfy zgrupowane w ramach dodatkowej usrugi wirtuarnej centrari L'2t"3'Ziamawiajqcy przewiduje w okresie trwania umowy, mo2liwos6 zwiqks;zenia do lo %ilo6ci zam6wionej numerrjw MSISDN w formie aneksu do zawartej umowy Karrty StM. 7'3't' tlamawiajqcy wymaga dostarczenia 85 sztuk aktywnych kart slm do siedziby Zamawiajqcego w opakouraniach uniemo2liwiajqcych ich uszkodzenie. Na opakowaniu kazdej z nich ma byi widoczny nr Mt\4S' umo2liwiai r6wnie2 transmisjq danych w standardzie GpRS, EDGE umts, HSPA, (po zainstalowaniu ich w tr-.lefonie wspierajqcym te standardy). 7'3'2' zamawiajqcy wymaga dostarczenia, w ramach puli g5sztuk kart slm T4sztukiumo2liwiajqcych nielimitowane rozmowy i bezplatne wysytanie wiadomoicisms w sieci komirrkowej operatora, oraz polqtczeri glosowych rozliczanych po 50 oo0 min. miesiqcznie ( min/roc znie), bqd:to w pakiecie minut przyznanym dla og6fu aktywowanych kart srm, bqdi to w rozwiqzaniu r6wnorzqdnym w postaci abotramrent6w przyznanych dla poszczeg6lnych kart slm, kt6rych miesiqczna suma minut nie przekroczy s0.000.

3 Uwaga I Powy2sze wartoscisq warto6ciamiszacowanymi i nie sq wiq2qce dla zamawiajqcego przy realizacji przedmiotowego zam6wienia, a ilosi minut (wygenerow anych przezzamawiaiqcego w ruchu krajowym oraz wewnetrznym) mo2e byi mniejsza w poszczeg6lnych miesiqcach lub wiqksza (platna,iodatkowo wg taryfy wykonawcy w przypadku ruchu poza sief). '['3'3i' Zamawiajqcy wymaga dostarczenia, w ramach puli 85 sztuk kart slm 5 sztukiaktywnej karty lilm dla nowej aktywacji w taryfie dla klienta biznesowego o abonam,encie dla umowy na 24 miesiqce, umo2liwiajqcej nielimitowane rozmowy i bezptatne wysylanie wiadomo6cisms do wszystkich operator6w s;ieci kom6rkowych w polsce. il'3'4' zamawiajqcy wymaga dostarczenia, w ramach puli 85 sztuk kart SlM, 1 sztuki aktywnej karty s;lm dla nowej aktywacji w taryfie dla klienta biznesowego o abonamencie dla umowy na 24 miesiqce, umo;iliwiajqcej nielimitowane rozmowy i bezplatne wysyfanie wiadomosciisms do wszystkich operator6w sieci kom6rkowych w porsce, pofqczenia miqdzynarodowe, roamingowe. 1'3'5' Zamawiajqcy wymaga, aby dostarczone, aktywne karty slm posiadaly mo2liwosiwprowadzenia do pamiqci minimum 250 wpis6w i byly zabezpieczone przed uruchonrieniem czterocyfrowym kodem PIN' w przypadku trzykrotnego, blqdnegowprowadzenia kodu pln karta powinna zostai samoczynnie zablokowana' odblokowanie jej winno nastqpid po wprowadzeniu podianego (przy dostarczeniu kart) Zamawiajqcemu przez Wykonawcq kodu puk. 1'3'6' wykonawca zapewni bezptatnq wymianq kart slm w przypadku jej kradziezy, zniszczenia, za g u br i e n ia zgf oszo n ego przez Zamawiajqcego. L 3'7' Aktywacja nowych kart nastqpi w nastqpnym dniu roboczym, pp zgtoszen iu przez Zama'wiajqcego. 1,4. Dostawa urzqdze6. t'4'1" Zamawiajqcy wymaga dostarczenia, wedtug okreslonych w pkt. 1..5,:[,,!.5.2.,15.3.,poni2ej, fabrycznie nowych aparat6w telefonicznych bez blokady slm LocK w opakowaniach uniemo2liwiajqcych ich us;zkodzenie. 1'4'2 Na potrzeby dostawy 75 aparat6w telefonii kom6rkowej wykonawc ia zalqczy propozycjq modeli aparat6w r62nych producent6w dzialajqcych w oparciu o r62ne systemy operacyjne - do dowolnego wyboru przez ;tamawiajqcego po podpisaniu umowy. 1.1t. Grupy aparat6w telefonicznych. 1'5'1' Grupa - 6 sztuk aparat6w telefonicznych. Telefony wykorzystywane we wspdlnym koncie z pulq ro,zliczr-.niowq. 1'5'1'l\4odel (spetniajqcy wymogi okreslone w pkt.1.5,1.2-22) telefonu dostqpny u wykonawcy dla nowej aktywercjiw taryfie dla klienta biznesowego o abonamencie dla umowy na 24 miesiqce. t.!;'1.2' Specyfikacja techniczna i kryteria r6wnowa2nosci (parametry minirnarne):

4 r.5.,2.2.2t". Obsrugiwane standardy csm 850, GsM g00, GsM 1800, GsM 1g0o, umts 1900, umts 2100, LTE 1..5.:1.2.!. Smartfon 1"5''.L'2'2' Obslugiwane standardy GsM 850, GSM goo, GSM 1.g00, GSM 1goo, UMTS 1900, UMTS 21.00, I-TE 1'5'1'2'3' Ekran dotykowy Multitouch o rozdzielczosci 10g0 x 1920 pikseli, wielkosci min. 5,0 cala, L6 mln liolo16w 1..5.I.2.4. G ps wbudowa ny pamiqi 16 cb pamiqi RAM 3GB L.5.7,2.7. procesor szesciordzeniowy po 1,g GHz System Operacyjny Android 1,.5.I.2.9, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0, GpRS, HSDPA, LTE Aparat 16 Mpix z autofocusem ,2.1t. Nagrywanie wideo 10g0p ,2.12, Odczyt plik6w pdf, odczyt iedycja plik6w DOCX, XLSX. 1.5,1.:2.13. przeglqdarka WWW, klient poczty elektronicznej ,.?..14. Funkcja przenosnego hotspot_u 1-,5.1.2t..15. Menu w jqzyku polskim 1'5'1'2r'16. System operacyjny umo2riwiaiqcy instarowanie aprikacji dodatl'rowych z dedykowanej przez producenta witryny internetowej. 1"!;'t'2.17. czas czuwania 300 godzin bez doradowywania baterii t'!;'1"2'tg' czas rozm6w 7 godzin bez doradowywania baterii t.!..l.2.!9. Ala rm wibracyjny 1'.5.r Akumurator z radowarkq oraz akcesoria oferowane przez producenta ,21,, Waga z bateriq nieprzekraczajqca 160 g L'5j"222' w tej kategorii wykonawca dostarczy najnowsze dostqpne mrodere terefon6w. przykfadowe modefe aparat6wtelefonicznych spefniajqce powy2sze wymagania: samsunggalaxys6, sony z4,lgg4 lub r6wnowa2ne (irupa ll - j.7 sztuk aparatdw telefonicznych. Telefon'y wykorzystywane we wsp6lnym koncie z pulq rozliczeniowq. 1-'5'2'7" Model telefonu dostqpny u wykonawcy dla nowej aktywacji w taryfie dla klienta biznesowego dla umowy na 24 miesiqce. 1' specyfikacja techniczna i kryteria r6wnowa2nosci (pa rametry m inimarne): 1.5.',2.2.L. Smartfon,

5 L5.tL'2.3. Ekran dotykowy, wierkoscimin. 4,7 cara 16 mrn koror6w L,5.tt.2.4. GpS wbudowany.i.5.2t.2.5. pamiqi 8 GB 1.5)1.2$ Pamiqi RAM 1GB.1.5.2:".2.6. Procesor czterordzeniowy po 1,,2 GHz : System Operacyjny And roid Wi-Fi802,11 b/g/n, Bluetooth v4.0, GpRS, HSDPA, EDGE, LTE Aparat 8 Mpix, Czytnik kart pamiqci micro SD L1'. przegrqdarka stron www, krient poczty erektronicznej ,2.12. Menu w jqzyku polskim 1"5.2'2.73' czas czuwania 300 godzin bez doradowywania baterii 1,,5.2.2.L4. Czas rozm6w 7 godzin bez doladowywania baterii I5. Alarm wibracyjny, dyktafon 1-'5.2.2'1'6. Akumurator z radowarkq oraz akcesoria oferowane przez producenta t'5'2'2'77' w tej kategorii wykonawca dostarczy dostqpne modeletelefon6w. przykfadowe modele aparat6w telefonicznych spefniajqce powy2sze wymagania: samsung Galaxy A5, LG spirit, LG G3s, sony Xperier M , Grupa lil - j.7 sztuk aparat6w telefonicznych. Terlefony wykorzystywane we wsp6lnym koncie z pulq rozliczeniowq. 1'5'3'lL' Model telefonu dostqpny u wykonawcy dla nowej aktywacjiurtaryfie dla klienta biznesowego dla urnowy na 24 miesiqce. 1.!i.3'2:. specyfikacja techniczna i kryteria r6wnowa2nosci (parametry minimalne): L!i Smartfon. 1'!;'3'2'2. Obsrugiwane standardy GsM g5o, GsM goo, GsM 1g00, GSM LgCrO, UMTS 1900, UMTS 2100, 1':;'3'2'3. Ekran dotykowy, wierkosci min. 4,5 cara 16 mrn koror6w t.!; GpS wbudowa ny ,5. Pamiqi 8 GB L.5.3.2,,6 pamiqi RAM 1GB 1,.5,3.2,6. Procesor czterordzeniowy po!,2 GHz System Operacyjny And roid Wi-Fi802.i.1 b/g/n, Bluetooth v4.0, GpRS, HSDPA, EDGE, LTE 7,5, Aparat 5 Mpix, Czytnik kart pamiqci micro SD

6 't'5':i'2'i.1. przegrqdarka stron www, krient poczty erektronicznej. :1.5.2".2.t2. Menu w jqzyku polskim : 'L3. czas czuwania 300 godzin bez doradowywania baterii 1"5'2'2'74' czas rozm6w 7 godzin bez doradowywania baterii Alarm wibracyjny, dyktafon 7'5'2'2'16' Akumulator z ladowarkq oraz akcesoria oferowane przez producenta 1"5'2"2'L7 ' w tej kategorii wykonawca dostarczy dostqpne modele telefon6w. przykladowe modele aparat6w telefonicznych spelniajqce powy2sze wymagania: LG Leon, HT6 Desire 51o, samsung Galaxy core Primer L'5'4 Grupa lv - 35 sztuk aparat6w telefonicznych GSM stacjonarnych,, bezprzewodowych, 1'5'4'1' Model telefonu dostqpny u wykonawcy dla nowej aktywacjirvtaryfie dla klienta biznesowego o abonamencie podstawowym dla umowy na 24 miesiqce. t'5.4:.2. specyfikacja techniczna i kryteria r6wnowa2nosci (parametry minimalne): L5.4.',2.1.. Telefo n bezp rzewodowy Standard GSM 9OO/1SOO Obstugiwany typ karty StM: 1,gV / 3V 1,.5.4.tl.3. podswietla ny, kolo rowy wy6wietla cz LCD L, Ksiq2ka telefoniczna na 150 wpis6w L :J.4.2!".5. System glo$no m6wiqcy w sluchawce 1..!;.4.2".6 Funkcja wysytania wiadomo5ci tekstowych (SMS) Menu aparatu i instrukcja obslugiw jqzyku polskim 1"!;' Mo2l iwosi za p rogra m owa n ia g n u mer6w szybkiego wybie ra n ia 7'!;'4'2'9' Przeglqdanie czasu rozmowy dla polqczeri przychodzqcych, wychodzqcych oraz czas trwania osllatniej rozmowy 7'!;'4'2'10' Funkcja wyszukiwania wpis6w w ksiqice telefonicznej (rqcznie / wedtug kategorii) t'5''4'2'17' Funkcja przeglqdu abonent6w wywolujqcych i oddzwanianie (pc,lqczenia przychodzqce, wychodzqce lub nieodebrane) 1.5,4.2,,12. Akumulator z ladowarkq oraz akcesoria oferowane przez producenta 7'5'4'2'L3' w tej kategorii wykonawca dostarczy dostqpne modele telefon6w, (typu KX-TW2olpDBc) 1.5. Transmisja danych: 1'6'1' \Mykonawca zapewni pulq transferu danych dla 34 kart slm w ramach konta lub w podziale na pos;zczerg6lne karty SlM. 1'6 2. tt/inimalna ilosi pakietu danych 4 GB na 17 sztuk kart srm. 1'6 3' l\/inimalna ilosi pakietu danych 2 GB na 17 sztuk kart srm.

7 1.6'i3. Taryfikowanie pakietowej transmisji danych maksymarnie, co 100 kb. 1'6'zl' Transmisja po wyczerpaniu puli transmisji danych w okresie rozliczeniowvm nieskutkujqcq 2adrrymi dodatkowymi optatami wykraczajqcymi poza kwotq abonamentu, Zamawiajqcy dopuszcza r)graniczenie przepustowojci po przekroczeniu rimitu transmisji danych. :L'6'5;" Mo2liwosi sprawdzania wykorzystania limit6w transmisji danyclr przezzamawiajqcego i u2ytkownika System Nawigacyjny 1"7'1' wykonawca zapewni system nawigacyjny dla 2kart slm w ramach lionta lub w podziale na 6roszczeg6lne karty SlM Funkcje systemu nawigacyjnego: 1.7.2,1, ukladanie trasy z bie2qcej lokalizacji do podanego celu 7.7.2,2" baza pol iwyswietlanie wybranych punkt6w na mapie t'7 '2.3 zarzqdzanie pranem podr62y - dodawanie i usuwanie punkt6w 1, graficzna nawigacja mapy 7.7.2"5. gtosowa nawigacja mapy L definiowanie ulubionych punkt6w 1,7.2.7 " tryb dzienny i nocny 1,.7.2.i8. widok mapy 3D lub 2D L Sledzenie plo2enia na mapie bez nawigacji 1,.7.2.:10. a uto matyczne przel icza n ie trasy r.7 '2':17. nielimitowana transmisja danych na terenie porski 1.7 '2.'-12' automatyczne omijanie czasowo zamkniqtych odcink6w L opcja omijania pfatnych odcink6w 7"7 '2'L4' ostrzezenia przed stacjonarnymi fotoradarami, niebezpiecznymi punktami i miejscami czqstych ko ntro'li d rogowych 1"'7'2'75' prognozowanie czasu dojazdu, w oparciu o godzinq, dzieri tygodnia, remonty ikorkidrogowe Wymagania dodatkowe. 1.{}.1. Bezptatna aktywacja kart SlM. 1.t1.2. Bezplatne inicjowanie pofqcze6 glosowych. 1' l'3' raryfikowanie wszystkich rozm6w co sekundq od poczqtku trwania polqczenia (naliczanie sel<undowe), z wyrqczeniem porqczeri miqdzynarodowych i roamingowych. 1'81'4' lpl2skierowanie polqczefi glosowych po stawkach za pofqczenia podane w ofercie. L.8.5. r//laczanie ustug CLtp/CLlR. 1'8'6' \//ykonawca zapewni prawidlowq realizacjq polqczeri po wlqczeniu/wylqczeniu ustugi cllp/cllr.

8 1'8'l/' Pakiet aktywnych bezplatnych uslug w ramach opfaty, np. pofqczenia oczekujqce, brokowanie 1'8'1:1' Wykonawca zapewni bezplatne informowanie o wykorzystaniu puli rozliczeniowej, w zakresie 1-'9'3'2' zl'rzqdzanie uslugamipozwalajqce na wlqczani e/wyrqczanie przezzamawiajqcego usrug polqczefi, zawieszanie polqcze6, rozmowa konferencyjna, itp. :L'8'Ei' Mo2riwoSi zabrokowania ustugi roamingu na indywiduarnych kartach srm. -t'8'9' wykonawca bezplatnie umo2liwi aktywowanie i dezaktywowanie usfugi roamingu przez Ziamawiajqcego. 1'8'Lio' wykonawca zapewni bezplatne korzystanie z poczty grosowej - nie dotyczy roamingu" potqczei glosowych' sms' MMs oraz transmisji danych generowanych przez poszczeg6rne karty srm. 1-'8'1'21' Zamawiajqcy zastrzega sobie mo2liwosi bezpratnej zmiany nunrer6w terefon6w w czasie trwania utro\ fy. 1'8'13' wykonawca umo2liwi powiadamianie poszczeg6rnych u2ytkownik6w terefon6w kom6rkowych o w'lczerpaniu okresronych rimit6w usfug, za po5rednictwem wiadomo.ci rjms. t'il'74' wszystkie pozostate usfugi niewymienione w ofercie taryfikowane bqdq wg biznesowego pranu taryfowego Wykonawcy. 1.!1. Rozliczenie pofqczef i narzqdzia yyy onawca zapewni Zamawiajqcemu mo2liwosi biling6'urr wszystkich numer6w telefon6w kom6rkowych dostqpu do aplil<acji pozwalajqcej na rozliczenie bqdqcych przednriotem zam6wienia lrvykonawca zapewni Zamawiajqcemu dostqp do konfiguracjq uslug i kont" a p I i ka cj i za rzqdzajqcej Swia d czo nym i usluga m i, 1.9,3. t\plikacja powinna umo2liwiai: 1.9,3.1. Tworzenie rachunk6w szczeg6lowych dla okrr:slorrymi dla ka2dego polqczenia: o clata i godzina potqczenia, kazdego z numer6w obejnrujqcych listq polqczeri z., czas trwania polqczenia,. numer telefonu, z kt6rego nawiqzano polqczenie,. numer telefonu, z kt6rym nawiqzano polqczenie, r krtszt polqczenia, r inne wykonywane uslugi: SMS, MMS, transmisja danych itp. o filtrowanie w okresach rozriczeniowych, z podziarem na wykonywane usrugi, o podsumowanie w ramach poszczeg6lnych uslug iokres6w, o mo2liwosi eksportu danych do pliku w formie tekstowej lub arkuszy kalkulacyjnych. dodatkorarych na wszystkich posiadanych kartach srm.

9 1'9"3'3' w przypadku niedostqpnych mozliwosci z poziomu aplikacji, wykonawca wskaie inne mo2liwo.ci zmiany konfiguracji usfug, o kt6rych mowa w pkt 1.g Transmisja danych. '2'7' urzqdzenia do transmisji danych. wymagania minimarne: "2'2' zamawiajqcy wymaga dostarczenia 5 sztuk, fabrycznie nowych modem6w USB bez blokady slm l'oct( do siedziby Zamawiajqcego w opakowaniach uniemo2liwiajqcycfr ich uszkodzenie. ll'3. obstuga transmisji danych w standardzie HSpA+/UMTS/EDGE/GpRS, LTE 2t..4 l:"qcznosi WiFi 21.5 tt/linimalny pakiet transmisji danych 40 GB 2.6. lvlinimalna prqdko5i transmisji danych: pobierania danych 40 Mbps, wysylania danych 5,5 Mbps lvlodem podlqczany za pomoce portu USB z gniazdem umo2liwiajqcynn podlqczenie zewnqtrznej anteny. 2,8 Crbsluga wielu uzytkownik6w jednoczesnie 2'9' obsrugiwane systemy operacyjne windows xp,vista/7/g, Android, MAC. 2'70' Taryfikowanie pakietowej transmisji danych, co nie wiqcej ni2 100 kei (odbi6r/wysyfanie)" 2'71" Przekroczenie limitu transmisji danych w danym okresie rozliczeniowym nie skutkuje 2adnymi drrdatkowymi oplatam i wykraczajqcymi poza kwotq abona mentu. 2'12' zamawiajqcy dopuszcza ograniczenie przepustowosci po przekroczeniu limitu transmisji danych. 3, Dostawy kart SIM oraz urzqdzert. 3'1' v/ykonawca dostarczy Zamawiajqcemu aktywne karty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 4' obr:cnie Zamawiajqcy, w ramach zawartej umowy na Swiadczenie uslug telefonii komorkowej, kt6ra w\/gasa z dniem 09'10'20L5r', posiada 65 sztuk kart slm do pofqczeri glosc,wych i transmisji danych (telefon) 5' wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiqzuje siq do pokrycia'wszelkich koszt6w zwiqzanychz eulentualnym rozwiqzaniem umowy, o kt6rym mowa w pkt. 4, w celu przeniesienia numeru do W'ykorrawcy. 6. Wirtualna Centrala 6.1. Centralka pbx lub rdwnorzqdna usluga typu VpBX powinna; 6'1'L' posiadai udostqpniony Zamawiajqcemu modul /program/uslugq do z:.arzqdzaniacentrare oraz do zarzqdz:ania wszystk i m i a ktywowa nym i n u m e ra m i, 6'1'2' ;tapewniai funkcjonalno6ci "automatycznej sekretarka" i ustawienia clowolnej nagrywanej zapowiedzi typu lvr, 6'1'3' posiadai mo2liwosi dyskryminacji polqczef wychodzqcych dla wybrarrego numeru oraz ustawienia limitu polqczeri dla tego numeru,

10 Pod nazwq "wirtualna centrala" Zamawiajqcy rozumie usrugq, rearizowan;tr przez wykonawce poza siedzibq 6'1''+' posiadai mozliwosi przeniesienia wywolania na doworny numer u/ewnqtrzny z ka2dego numeru aktywowanego dla zamawiajqcego Udostepnienie uslugi,,wirtualnej centrali,, 2!amawiajqcego, z wykorzystaniem sprzqtu ioprogramowania Wykonawqr. W ramach Swiadczonej uslugi,, wirtualnej centrali,, Wykonawca za pewni: ;'2'1' polqczenia glosowe realizowane w technologii GSM, nieobciq2ajqcer polqczenia internetowego Zamawiajqcego. 6'2'2' przyimowanie rozm6w przychodzqcych na wybrany gr6wny numer centrari, a nastepnie umo2riwienie bezpfatnego przekierowania rozmowy na wybrany numer kom6rkowy pracownika w siecioperatora, 6'2'3' samodzielne przydzielenie numerowi kom6rkowemu numeru wewrrqtrznego w ramach,,wirtuarnej centra f i" przez pracown ika Za mawiaiqcego, zarzqdzaiqcego,,wirtua r nq cenlrra rq,, 6'2'4' Potqczenia pomiqdzy uzytkownikami,,wirtualnej centrali" majq byi bezpfatne oraz posiadai numeracjq skr6conq 3 cyfrowq, 6'2'5' samodzielne utworzenie automatycznej informacjio numerach wewnqtrznych z mo2liwosciq pofqczenia siq z nimi, 6,2'6' przelqczanie rozmowy z jednego telefonu na drugije2eli pofqczenie przychodzqce jest na numer gfriwn'1 centrali bez utraty pofqczenia za pomoca kodu USSD. 6'il-'7 ' prezentowanie wybranych polqczeri wychodzqcych pod wsp6lnym numerem gl6wnym centrali, 6.1!.8, odbieranie i wysylanie faks6w, 6'll'9 fqczenie rozm6w przychodzqcych zgodnie ze schematem - klient dzw.ni do Zamawiajqcego w goczinach pracy- uzyskuje polqczenie; je5lijednak dzwoni poza ustalone porq, wysfucha komunikatu o godzinach pracy Urzqdu, 6'2'70' tqczenie pracownik6w w grupy, wedtug kom6rek organizacyjnych Zamawiajqcego oraz zarzqdzanie kierowanymi do nich polqczeniami. 6'2'1L' staly koszt polqczenia abonenta z numerem gl6wnym centrali, na po,ziomie kosztu polqczenia z nurnerem stacjonarnym, r6wnie2 po przefqczeniu (przekierowaniu) na telefo,n kom6rkowy pracownika, 6'2"12' dostqp do aplikacji, za pomocq kt6rej mo2na sterowad ruchem przychodzqcym do sekretariatu. sekretariat powinien miei podglqd do polqcze6 na ekranie komputera, miei mo2liwosi je odebra6, przekierowai do okreslonego Numeru u2ytkownika lub przekierowai konsultujqc to najpierw z docelowym u2yt:kovlrnikiem 6'2'73' nagrywanie wszystkich rozm6w przychodzqcych i wychodzqcych z,,wirtualnej centrali,, wrazz informar:jq w zapowiedzi o nagrywaniu rozmowy.

11 7.1 Gwarancje. '/t/ykonawca udzieli min 12 miesiqcznej gwarancji na rlostiarczonq centralkq typu pbx _ w przypadku usfugi s;iq z dniem podpisania umowy. dostarczone aparaty terefoniczne oraz na ewentuarnie VPBX - nie jest wyrnagane. Bieg gwaran cji rozpoczyna > w trakcie obowiqzywania umowy wykonawca zapewni bezplatny transport uszkodzonego i naprawionego sprzetu z i do siedziby Zamawiajqcego; > Zamawiajqcy wymaga w ramach gwarancji, bezplatnej wymiany kart slm. :' wykonawca dostarczy niezbqdny sprzet i uruchomi ustugiw ciqgilll dni od daty podpisania umowy; :' w okresie obowiqzywania umowy Wykonawca nie mo2e dokonai zmiany cen podanych w fo rm u ra rzu ce nowym zalqczony m do ofe rty, skutkuiqcych podwy2szen iem opfat. 8,1,PlatnoSci Faktury VAT bqdq wystawiane na; Dolno6lqski osrodek Doskonarenia Nauczycieli we wroclawiu ul. J.w. Dawida 7a Wroclaw, Ntp g99_26_ gg8_74. wykonawca dostarczy odrqbnq fakturq na przekazany Zamawiaiqcemu sprz:et. PfatnoSi faktury bqdzie przerewem i.4 dni od daty otrzymania faktury, oplaty za Swiadczone usrugi nie mogq urec podwy2szeniu w trakcie trwania umowy. lrodzaj polqczenillo56 minut potqczen /Srednia itos6 do tnrania umowy w skali 1 Cena netto w zl ogolem-.a oanv rodzal polqczenia /cena jedn. netto w zt x ilosi minuu l/iejscowe, strefowe i rnigdzystrefowe oraz clo sieci operator6w 1 do 3 tabeti/: \gi:zj 2! MtEStEczNEJ umowy za poraczenla POZ,IOMIIE zl. netto c2y1i...,... zl. brutto TELEFONICZE SZACOWANY JEST NA

12 INa koszty jednorazowe skfada siq: - Koszt aktywacji wyniesie - Koszt aktywacji wyniesie - Cena telefonu kom6rkowego -... :l netto x55 kart SIM (kontynuacja lub przedfu2enie) =... zf netto :r netto x kart SIM (nowe karty SIM) =... zt netto zf netto x... sztuk =...,i... zf rhetto zl netto x... sztuk =...,1... zl {retto zf netto x... sztuk =...r... zl rtrretto zl netto x... sztuk =... zl riretto

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA, Możliwość pracy jako modem 3G CSD HSCSD GPRS klasy A, transmisja

Bardziej szczegółowo

for me do wszystkich sieci nielimitowane rozmowy NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s przewodnik FM GROUP Mobile nr 5e

for me do wszystkich sieci nielimitowane rozmowy NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s przewodnik FM GROUP Mobile nr 5e for me do wszystkich sieci NOWOŚĆ LTE Internet do 150 Mb/s nielimitowane rozmowy 2013 Dołącz do sieci przewodnik FM GROUP nr 5e 2 nowe możliwości 3 spis treści Telefonia bez limitów Do udogodnień i luksusu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ - SPECJALNA) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 02/07/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin )

Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) Regulamin Promocji Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Taryfy LTE sprzedaż na odległość II ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 (

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r.

Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon (z nielimitowane SMS/MMS) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon

Bardziej szczegółowo

Kwota minimalna 30 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł

Kwota minimalna 30 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł Regulamin Promocji Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia Ogólne 1. Promocja Plush Mix Elastyczna Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin )

Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) Regulamin Promocji: Plush Mix ( Regulamin ) I Postanowienia ogólne 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB

39 zł (47,97 zł z VAT) 49 zł (60,27 zł z VAT) 29 zł (35,67 zł z VAT) VAT) Pakiet Non Stop 0,5GB 1,5GB 3GB 6GB 6GB REGULAMIN PROMOCJI JA+ NOWA FIRMA BEZ KOŃCA RATY 36/36 (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) MODEL RATALNY 36/36 DLA NOWO ZAKŁADANYCH FIRM (XNO3636A01; XNO3636B01; XNO3636C01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Kwota minimalna 30 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł

Kwota minimalna 30 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł Regulamin Promocji Plush Mix Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix Sklep Internetowy ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit.

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy slte 69,99+ slte 89,99+ slte 119,99+ slte 129,99+ Nowy Klient i Konwertujący z ofert na kartę ( 1 pkt 1 lit. Regulamin Promocji Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 19/05/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Smartfon - Taryfy slte (SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67

Promocyjny Plan Cenowy. 359 zł (441,57. 209 zł (257,07. 169 zł (207,87 zł z VAT) 159 zł (195,57. 139 zł (170,97 zł z VAT) 129 zł (158,67 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM W SKLEPIE INTERNETOWYM (06) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (XSPAS24A06; XSPAS24B06; XSPAS36A06; XSPAS36B06) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowa profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to:

Czas nie stoi w miejscu, dlatego oferta IPA Mobile również podlega zmianom. Prezentujemy Państwu najnowszą ofertę, w której to: Katowice; dnia 10.08.2015r. UWAGA!!!!!!!!!!!!!! W dniach od 20.08.2015r. do 08.09.2015r. z powodu urlopu, oferta IPA Mobile decyzją zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia Doradcy: Łukasz Czekański Domenico Di Bisceglie Anna Flaga-Martynek Maciej Szambelańczyk Bartosz Turno Sergiusz Urban Aleksandra Wędrychowska-Karpińska Partnerzy: Andrzej Wierciński Tomasz Kwieciński Jerzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY 4.0+ Z PENDRIVEM obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla

na,,dostawg orflz wdroienie zaawansowanych aplikacji klasy LIMS dla Szczecin. dnia25,07.2014 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyiej kwoty, o ktdrej mowa w urt, 11 ust, I Pzp, na,,dostawg orflz wdroienie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo