Kancelarie odszkodowawcze na rynku ubezpieczeniowym- ocena uwarunkowań prawnych i społeczno-gospodarczych Bartłomiej Krupa, Warszawa dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelarie odszkodowawcze na rynku ubezpieczeniowym- ocena uwarunkowań prawnych i społeczno-gospodarczych Bartłomiej Krupa, Warszawa dnia 24.03."

Transkrypt

1 Kancelarie odszkodowawcze na rynku ubezpieczeniowym- ocena uwarunkowań prawnych i społeczno-gospodarczych Bartłomiej Krupa, Warszawa dnia

2 W sprawie legalności Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Art. 22. Konstytucji RP Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Art. 6 ust. 1. ustawy z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

3 Doradca odszkodowawczy. Czy w prawie jest taka profesja? Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania, uwzględniając zawody i specjalności występujące na rynku pracy oraz potrzeby pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4 Doradca odszkodowawczy. Czy w prawie jest taka profesja? Klasyfikacja jest stosowana w zakresie: 1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 2) szkolenia zawodowego; 3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego; 4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy. 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

5 Doradca odszkodowawczy. Czy w prawie jest taka profesja? Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (poz. 1145) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY 2 SPECJALIŚCI 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 261 Specjaliści z dziedziny prawa 2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy Adwokat Prokurator Radca prawny 2612 Sędziowie Sędzia 2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent prawny Asystent prokuratora Asystent sędziego Komornik sądowy Notariusz Legislator Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Referendarz sądowy Doradca do spraw odszkodowań Specjalista do spraw ochrony własności intelektualnej Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

6 Doradca odszkodowawczy. Doradca do spraw odszkodowań - Zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie spraw odszkodowawczych; udziela klientom porad, opinii i wyjaśnień oraz pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych; sporządza i prowadzi dokumentację niezbędną do prowadzenia sprawy odszkodowawczej; występuje w imieniu i na rzecz klientów do firm ubezpieczeniowych; współpracuje z agencjami ubezpieczeniowymi oraz kancelariami prawnymi prowadzącymi sprawy o odszkodowanie /klasyfikacja_zawodow/zawod/261909?p_p_lifecycle=2&p_p_state=exclusive&p_p_resource_id=pdf&p_p_cacheability =cachelevelpage&_jobclassificationportlet_war_nnkportlet_targetextension=pdf

7 Doradca odszkodowawczy. Doradca do spraw odszkodowań, wybrane zadania zawodowe: pozyskiwanie klientów, którzy uczestniczyli w wypadkach komunikacyjnych oraz w różnych zdarzeniach losowych, w których zostali poszkodowani, prezentowanie oferty firmy w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych samodzielne ustalenie przebiegu zdarzenia i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy odszkodowawczej wstępne ustalenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych; weryfikowanie zebranych dokumentów i oszacowanie wysokości roszczeń zgłaszanie roszczenia i przekazywanie dokumentów do firm ubezpieczeniowych /klasyfikacja_zawodow/zawod/261909?p_p_lifecycle=2&p_p_state=exclusive&p_p_resource_id=pdf&p_p_cacheability=cachelevelpage&_jobclassification portlet_war_nnkportlet_targetextension=pdf

8 Doradca odszkodowawczy PKD Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Podklasa ta obejmuje: szacowanie roszczeń ubezpieczeniowych: ocena roszczeń, obliczenie ryzyka i poniesionych szkód, ocena ryzyka, likwidacja szkód, dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych. Podklasa ta nie obejmuje: wyceny nieruchomości, sklasyfikowanej w Z, wyceny wykonywanej w innych celach, sklasyfikowanej w Z, działalności detektywistycznej, sklasyfikowanej w Z.

9 Broker PKD Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Podklasa ta obejmuje: działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych, działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

10 Adwokat i radca prawny PKD Z Działalność prawnicza Działalność prawnicza Działalność prawnicza Podklasa ta obejmuje: reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem: doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych, doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych, doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych, doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie: statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, dokumentacji patentowej i praw autorskich, przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw, działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych. Podklasa ta nie obejmuje: działalności sądów, sklasyfikowanej w Z.

11 Who is who? Art. 14 ust. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. ust. 3. Rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa w ust. 1, jest również posługiwanie się nie przysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników. USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

12 Who is who? Kancelaria Odszkodowawcza X rozpoczęła działalność na rynku usług prawniczych w 20XX roku. Od początku istnienia naszym priorytetem jest zagwarantowanie osobom poszkodowanym profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej nakierowanej na uzyskanie pełnej i jak najwyższej rekompensaty za doznaną szkodę. Tekst pochodzi ze strony internetowej jednej z kancelarii odszkodowawczych. Notatka sporządzona na podstawie brzmienia strony w dniu r. Dane identyfikujące firmę zanonimizowano.

13 Cena usług - artykulacja W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Przy określaniu cen za usługi mogą być podawane stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

14 Cena usług - artykulacja Cena za usługę pośrednictwa wyrażona w wielu składnikach określonych procentowo jest ceną ustaloną z naruszeniem obowiązujących przepisów, nie jest jednoznaczna, wymaga podjęcia przez konsumentów dodatkowych czynności do jej ustalenia, jest niekorzystnie ukształtowana dla konsumenta, nie zachowuje również równowagi stron. Takie określenie ceny stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 17 czerwca 2009 r. (XVII AmC 324/2008)

15 Cena usług- granice swobody Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. art k.c. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. art

16 Cena usług - wyzysk Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy. Art k.c.

17 Cena usług przesłanki wyzysku Za Słownikiem Języka Polskiego PWN można ponadto rozumieć niedołęstwo jako nieporadność i brak operatywności. Tych cech, w momencie zawierania z pozwanym umowy, powodowi przypisać nie można. Nieuprawnione jest generalizowanie skarżącego, jakoby choroba w postaci wylewu, w każdym wypadku prowadziła do stanu niedołęstwa. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 lipca 2013 r. I ACa 558/2013 Przymusowe położenie jest według art kc obiektywną przesłanką wyzysku. Oznacza znajdowanie się strony w takich warunkach materialnych, osobistych lub rodzinnych, które zmuszają ją do zawarcia umowy nawet za wszelką cenę lub nie pozwalają na swobodne pertraktacje. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 listopada 1998 r. I CKN 667/97

18 Cena usług ekwiwalentność Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. 2. Podstawę zasądzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-4. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

19 Cena usług ekwiwalentność Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł - 60 zł; 2) powyżej 500 zł do zł zł; 3) powyżej zł do zł zł; 4) powyżej zł do zł zł; 5) powyżej zł do zł zł; 6) powyżej zł do zł zł; 7) powyżej zł zł. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

20 Cena usług ekwiwalentność Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł - 60 zł; 2) powyżej 500 zł do zł zł; 36% 3) powyżej zł do zł zł; 40% 4) powyżej zł do zł zł; 24% 5) powyżej zł do zł zł; 24% 6) powyżej zł do zł zł; 7% 7) powyżej zł zł. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

21 Cena usług ekwiwalentność Sądy administracyjne orzekające o wynagrodzeniu dla radców prawnych działających w sprawach na podstawie przyznanego stronie prawa pomocy zobligowane są do podniesienia tego wynagrodzenia o kwotę odpowiednio wyliczonego podatku od towarów i usług. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2012 r. (I OZ 95/2012)

22 Cena usług ekwiwalentność Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł - 60 zł; 2) powyżej 500 zł do zł zł; 36% +VAT= 44,28% 3) powyżej zł do zł zł; 40%+VAT=49,2% 4) powyżej zł do zł zł; 24%+VAT=29,52% 5) powyżej zł do zł zł; 24%+VAT= 29,52% 6) powyżej zł do zł zł; 7%+VAT= 8,1% 7) powyżej zł zł. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

23 Cena usług ekwiwalentność Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. 2. Podstawę zasądzenia opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-4. Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

24 Cena usług ekwiwalentność Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy: 1) do 500 zł - 60 zł; 2) powyżej 500 zł do zł zł; 36% x 6=1080+VAT=1328,4 3) powyżej zł do zł zł; 40% x 6=3600+VAT=4428 4) powyżej zł do zł zł; 24%x 6= 7200+VAT=8856 5) powyżej zł do zł zł; 24%x 6=14400+VAT= ) powyżej zł do zł zł; 7%x6= VAT= ) powyżej zł zł. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

25 Cena usług ekwiwalentność Przedstawiciele samorządów adwokackiego i radcowskiego rozmawiają o propozycjach zmian stawek adwokackich i radcowskich. W tej chwili określają je rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Od dawna adwokaci i radcy prawni przekonują, że wskazane w nich stawki są zbyt niskie. Od lat ich nie waloryzowano mówi Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Katarzyna Borowska, Rzeczpospolita , Adwokaci i radcy razem chcą podnieść stawki

26 Cena usług ekwiwalentność W sumie więc jakiś sprzedawca-naganiacz, wciskając zamożnemu klientowi produkt, na którym ów klient stracił - nie licząc opłat likwidacyjnych - jakieś zł, zarobił jednego dnia zł. Czy można się dziwić, że ten rynek tak się wykoleił, skoro firma ubezpieczeniowa była skłonna zapłacić taką górę kasy swojemu naganiaczowi? Maciej Samcik, Zapłacili agentowi zł prowizji! Teraz mówią, że nie mogą oddać opłaty likwidacyjnej, bo... mieliby straty :-)

27 Cena usług zasadność zapłaty Kiedyś myślałem, że kancelarie biorą procent od różnicy między kwotą, którą zaproponował poszkodowanemu ubezpieczyciel, a tą, którą ostatecznie wypłacił. Jak zrozumiałem, że prowizja liczona jest od całej sumy, opadła mi szczęka. Jak można brać wynagrodzenie od kwoty, którą poszkodowany dostałby bez pomocy kancelarii? nie może nadziwić się Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Bianka Mikołajewska, Szkoda ludzi. POLITYKA, 27 marca 2012 "Należy pamiętać, że pozytywny wynik techniczny z OC nie gwarantuje dodatniego rezultatu na koniec roku. Taką sytuację mieliśmy np. w 2012 r. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu nieprzewidywalności szkód osobowych" mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

28 Akwizycja Niemiecka adwokatura w 2013 r. zniosła zakaz płatnego pośrednictwa - mówił na konferencji prasowej 22 listopada Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. - I co się stało? -padło dziennikarskie pytanie. - Nic się nie stało - odpowiedział prezes KRRP. ( ) Delegaci na zjazd nie przenieśli ze starego do nowego kodeksu dalszego ciągu tego przepisu, który stanowi, iż radca przy pozyskiwaniu klientów nie może korzystać z odpłatnego pośrednictwa". ( ) Wynika z tego, że w świetle przyjętej regulacji korzystanie przez kancelarie radcowskie z usług np. przedstawicieli handlowych czy internetowych portali kojarzących za opłatą prawników z klientami, głównie przecież biznesowymi, powinno być uznane za dozwolone. Ireneusz Walencik, Nowy kodeks etyki radców prawnych: więcej tajemnicy zawodowej, więcej marketingu usług

29 Reklama Art Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: 1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, 2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, 3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci, 4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji, 5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji, USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

30 Reklama uchybienie godności Oczywiste jest, że niedozwolona będzie reklama, w której wyszydza się upośledzenie( ). Jak jednak traktować reklamy, w których przekaz marketingowy jest nierozerwalnie związany z wypowiedzią dotykającą ważnych problemów społecznych? ( )Uważam, że nie sposób przyjmować a priori założenia, że w reklamie nie ma miejsca na tego rodzaju tematykę. Uchybienie godności człowieka nie polega bowiem na wywołaniu wstrętu lub intensywnych emocji u odbiorców reklamy, lecz na naruszeniu w ten sposób podstawowych wartości moralnych. W konkretnych przypadkach istotne mogą się jednak okazać proporcje warstwy społecznej i warstwy propodażowej. Jeżeli reklamujący tylko żeruje na ważnych problemach społecznych, a treści drastyczne służą jedynie lepszemu wyeksponowaniu zalet produktu lub zwróceniu uwagi na przekaz reklamowy, reklama taka z reguły powinna być uznana za niegodziwą. Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, Paweł, Konarski Xawery, Kulis Wojciech, Litwiński Paweł, Okoń Zbigniew, Ożóg Marcin, Podrecki Paweł, Sibiga Grzegorz, Świerczyński Marek, Targosz Tomasz, Traple Elżbieta, Wala Krzysztof

31 Reklama wywoływanie lęku Celem art. 16 ust. 1 pkt 3 u.z.n.k. nie jest wyeliminowanie odwoływania się w reklamie do emocji, lecz zapobieżenie sytuacjom, w którym natężenie nieweryfikowalnych elementów perswazyjnych jest na tyle duże, że dochodzi do przekroczenia uczciwych sposobów zdobywania i utrzymywania klienteli przez wywarcie na odbiorców presji psychicznej stwarzającej przymus dokonania określonego zakupu. Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, Paweł, Konarski Xawery, Kulis Wojciech, Litwiński Paweł, Okoń Zbigniew, Ożóg Marcin, Podrecki Paweł, Sibiga Grzegorz, Świerczyński Marek, Targosz Tomasz, Traple Elżbieta, Wala Krzysztof

32 Reklama inne uciążliwości Otwarty katalog form reklamy uciążliwej powoduje, że tego rodzaju czyn nieuczciwej konkurencji mogą stanowić również inne, niewymienione w art. 16 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. zachowania przedsiębiorców. W literaturze wskazuje się tu najczęściej na prowadzenie tzw. sprzedaży bezpośredniej oraz przesyłanie materiałów reklamowych za pośrednictwem poczty. Nachodzenie klientów, bez wcześniejszego uzgodnienia, w domu lub w miejscu pracy i oferowanie produktów w ramach sprzedaży bezpośredniej jest sytuacją zbliżoną do nagabywania w miejscach publicznych. Taka forma reklamy staje się uciążliwa z chwilą, w której reklamujący nie chce opuścić pomieszczenia, nie respektuje zakazu prowadzenia akwizycji, ponownie odwiedza daną osobę mimo jej wcześniejszego sprzeciwu. Szczególnie naganne są tu przypadki wykorzystywania nadzwyczajnych sytuacji życiowych, takich jak śmierć czy choroba w domu odwiedzanego klienta. Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, Paweł, Konarski Xawery, Kulis Wojciech, Litwiński Paweł, Okoń Zbigniew, Ożóg Marcin, Podrecki Paweł, Sibiga Grzegorz, Świerczyński Marek, Targosz Tomasz, Traple Elżbieta, Wala Krzysztof

33 Zdobywanie klientów Policjant z kieleckiej komendy miejskiej, który sprzedawał dane osobowe kancelariom odszkodowawczym, został zatrzymany przez agentów z biura spraw wewnętrznych. Mężczyzna przyznał się do winy. Fakt, nr 29 ( ), Nieuczciwy policjant Trzech policjantów i dwóch b. funkcjonariuszy odpowie za przekazywanie danych osób poszkodowanych w wypadkach agentom firmy starającej się o odszkodowania. Akt oskarżenia skierowany do Sądu Rejonowego w Rzeszowie obejmuje też trzech agentów firmy. Art Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji. USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

34 Szpitale, zakłady pogrzebowe itp. Art. 13. W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych: 1) nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama; 2) może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

35 Nieetyczna akwizycja Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. art. 82 k.c.

36 Nieetyczna akwizycja Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów art. 27. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

37 Skutki braku ubezpieczenia obowiązkowego Art. 44b. 1. W przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 lub 44a, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia tego obowiązku doradca podatkowy nie może wykonywać czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1. USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

38 Nadzór KNF nad spółkami publicznymi Art Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrzegania reguł uczciwego obrotu. Art. 5. Nadzorowi Komisji podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty - w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku, w szczególności emitenci dokonujący oferty publicznej papierów wartościowych, w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, lub których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

39 Nadzór UOKiK Art. 31. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 1) sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy; 13) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 15) gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie internetowej Urzędu USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

40 Ciekawostki z Internetu Jako profesjonalny i doświadczony zespół fachowców oferujemy swoim klientom szybkie i bezproblemowe odzyskiwanie odszkodowań. Zaniżona prowizja to prawie na pewno gwarancja niskiego poziomu Obsługi merytorycznego Firmy Problematyka odpowiedzialności cywilnej jest dość rozległa i skomplikowana. ( ) Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynoszą: 10 lat w przypadku przestępstwa (m.in. wtedy gdy rozstrój zdrowia powoduje niezdolność do pracy powyżej dni 7) od dnia jego popełnienia.

41 Ciekawostki z Internetu Warto podkreślić, iż każdorazowo staramy się uzyskać jak najwyższe świadczenie, w przeciwieństwie do firm, które koncentrują się na liczbie zleceń i rekomendują Klientowi przyjęcie minimalnego odszkodowania zaoferowanego przez Ubezpieczyciela. ZGŁASZANIE I ODZYSKIWANIE ODSZKODOWAŃ Zakres oferowanych przez spółkę usług, w roku 2013 poszerzył się o zgłaszanie i odzyskiwanie szkód, zarówno na drodze polubownej jak i prawnej z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym włącznie.

42 Ciekawostki z Internetu Wszystkie sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań prowadzimy dwutorowo. Wpierw próbujemy zawrzeć ugodę z ubezpieczalnią, a dopiero w sytuacji, w której proponowana kwota jest niesatysfakcjonująca występujemy na drogę postępowania sądowego. Wynagrodzenie kancelarii jest naprawdę niewysokie i płatne dopiero po zakończeniu sprawy. W przeciwieństwie do innych firm działających na rynku jesteśmy kancelarią prawną, a nie tylko firmą próbującą zawrzeć jak najszybszą ugodę z ubezpieczalnią. Poprowadzimy Państwa sprawę od początku do końca.

43 Po owocach ich poznajcie Źródło: Raport Stowarzyszenia Pro Motor Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC. Diagnoza i propozycje działań., Warszawa, listopad 2008

44 Obowiązkowość samorządu Kolejna dyskutowana w branży kwestia dotyczy obowiązkowości Polskiej Izby Ubezpieczeń. Minister Finansów wystąpił z propozycją, aby znieść obowiązkowość uczestnictwo w PIU ( ). Z punktu widzenia wolności zrzeszania się, swobody działalności gospodarczej, najlepsze byłoby, aby samorząd ubezpieczeniowy oparty był na dobrowolności. I jedności w tej dobrowolności. To byłoby rozwiązanie idealne. Rada Ministrów zdecydowała, aby kwestia obowiązkowej przynależności do PIU była uzgodniona między resortami jeszcze na etapie tworzenia ustawy. Katarzyna Przewalska, Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, Dziennik Ubezpieczeniowy Nr 45 (3692)

45 Dziękuję za uwagę Bartłomiej Krupa

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM

PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Małgorzata Gryber Dorota Sowińska-Kobelak PRZEWODNIK PO KREDYCIE KONSUMENCKIM Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych

Bardziej szczegółowo

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1

Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona 1 Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 1, 2014 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Strona 1 S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Ustawa o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50 WRZESIEŃ 2012 SPIS TREŚCI Praktyki odszkodowawcze zakładów ubezpieczeń a rozwój kancelarii i doradców odszkodowawczych... 3 Kalendarium...

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo