Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. 1 [Usługodawca] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego rozpowszechnionego pod adresem którym jest Olgierd Rudak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis, a także zasady zawierania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania reklamacji. 2. Usługodawca oświadcza, że nie wykonuje zawodu radcy prawnego, adwokata, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub innego podobnego. Usługodawca nie jest uprawniony do świadczenia usług prawniczych zastrzeżonych na rzecz wskazanych zawodów. 2 [Definicje] Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1) Klient przedsiębiorca lub inna osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, na rzecz której Usługodawca świadczy Usługi prawnicze, lub która złożyła zlecenie świadczenia Usług, 2) Oferta informacja o możliwości przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, obejmująca w szczególności kwotę wynagrodzenia i termin jego wykonania, 3) Umowa o Stałej Współpracy zawierana w formie pisemnej umowa okresowa, na podstawie której Usługodawca świadczy usługi prawnicze przez określoną liczbę godzin w każdym miesiącu, 4) Usługi ogół usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, 5) Zakres specjalizacji wskazanie dziedzin prawa, w których Usługodawca świadczy Usługi prawnicze. 6) Zlecenie jednorazowe zlecenie świadczenia Usług prawniczych złożone przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i przyjęte przez Usługodawcę do wykonania. 3 [Przetwarzanie danych osobowych] 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji w serwisie Usługodawcy. 2. Złożenie Zlecenia wymaga podania przez Klienta danych obejmujących w szczególności: 1) numeru NIP przedsiębiorcy, 2) firmy przedsiębiorcy lub jego nazwiska. 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe podane przez Klientów wyłącznie w zakresie prawidłowego świadczenia Usług prawnych, a także w celu udokumentowania świadczenia usług w sposób zgodny z przepisami prawa (faktura VAT). Usługodawca nie przetwarza danych osobowych w innych celach, a także nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przepisami prawa bądź też jest to niezbędne ze względu na sposób wykonania Zlecenia. 4 [Świadczenie usług prawniczych] 1. Usługodawca świadczy Usługi prawnicze odpłatnie. 2. Usługodawca świadczy Usługi prawnicze w zakresie następujących specjalizacji: 1) ochrona danych osobowych (np. rejestracja zbiorów danych, ustalanie treści klauzul i oświadczeń) 2) ochrona dóbr osobistych, zapewnienie prawa do prywatności w wykonywanej działalności gospodarczej, 3) ochrona konsumentów w wykonywanej działalności gospodarczej, sprawy z zakresu reklamy i nieuczciwej konkurencji,

2 4) prawo gospodarcze (obsługa umów i innych procesów gospodarczych) 5) prawo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy, 6) prawo prasowe, 7) prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, znaki towarowe, ochrona baz danych), 8) świadczenie usług drogą elektroniczną ( prawo internetu ). przy czym szczegółowy opis znajduje się w zakładce Specjalizacje. 3. Usługodawca może wyjątkowo przyjąć Zlecenie spoza Zakresu specjalizacji. Usługodawca może odmówić przyjęcia każdego Zlecenia bez podania przyczyn. 4. Świadczenie Usług prawniczych obejmuje w szczególności: 1) sporządzanie pisemnych opinii prawnych, pisemnych informacji prawnych oraz udzielanie pisemnych bądź ustnych wyjaśnień na temat stanu prawnego, 2) sporządzanie projektów dokumentów, w szczególności umów, wzorców umów, regulaminów, porozumień i innych oświadczeń woli, a także pism procesowych, wezwań, wniosków, odwołań, zażaleń, pozwów. 5. Usługodawca świadczy Usługi prawnicze wyłącznie na odległość, tj. przez internet, za pośrednictwem wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca może świadczyć niektóre Usługi telefonicznie, jednak wyłącznie na rzecz Klientów, których tożsamość została wcześniej ustalona w inny sposób. 6. Usługodawca nie świadczy usług: 1) w sprawach przeciwko spółkom powiązanym z Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. oraz z Grupy Money.pl, 2) w sprawach na zlecenie bezpośrednich konkurentów spółek Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. i Grupy Money.pl, chyba że rodzaj zlecenia nie jest konkurencyjny, 3) w sprawach dotyczących kluczowych kontrahentów spółek z Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. i Grupy Money.pl, chyba że przedmiot sprawy nie dotyczy kwestii, z którymi Usługodawca zapoznał się w trakcie świadczenia usług na rzecz spółek z Grupy Money.pl, 4) przeciwko Usługobiorcom, z którymi zawarta została stała umowa o współpracy oraz przez 3 miesiące od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy, 5) na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). 5 [Zlecenie] 1. Klient zainteresowany usługą jednorazowego Zlecenia powinien skierować na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wstępne zapytanie obejmujące w szczególności: 1) krótki opis przedmiotu sprawy, dołączając w miarę możliwości dokumenty, 2) dane określone w par. 3 ust. 2 Regulaminu. 2. Do wstępnego zapytania, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient dołącza dowód zapłaty Zaliczki, o której mowa w par. 6 ust. 1 (np. dowód wykonania przelewu w postaci pliku PDF). 3. W terminie 48 godzin od dnia otrzymania wiadomości wraz z dowodem zapłacenia Zaliczki Usługodawca udziela odpowiedzi co do możliwości przyjęcia Zlecenia (Oferta). Oferta zawiera w szczególności: 1) krótką informację prawną obejmującą opinię co do możliwych rozwiązań prawnych, w miarę możliwości z przytoczeniem przepisów prawa, 2) wysokość przewidywanego wynagrodzenia tytułem Zlecenia, 3) termin, w jakim Zlecenie zostanie wykonane. 4. Klient może przyjąć Ofertę, zawierając tym samym umowę o świadczenie Usług prawniczych określonych Ofertą. 5. Klient może odmówić przyjęcia Oferty. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług prawniczych nie zostaje zawarta, jednak Usługodawca zachowuje prawo do Zaliczki na zasadach określonych w par. 6 ust. 4 Regulaminu. 6. Jeśli informacje uzyskane od Klienta są niewystarczające do przygotowania odpowiedniej oferty

3 Usługodawca może zwrócić się do Klienta o dodatkowe informacje, uzależniając od ich otrzymania złożenie Oferty. 6 [Zaliczka] 1. Ze względu na fakt, iż w praktyce znaczna liczba Klientów poprzestaje wyłącznie na uzyskaniu informacji prawnej (będącej odpowiedzią na wstępne zapytanie), po czym nie zostaje złożone Zlecenie, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedstawienia Oferty zawierającej krótką notatkę prawną obejmującą opinię co do możliwych rozwiązań sprawy, od zapłacenia przez Klienta zaliczki w kwocie: 1) 29 złotych brutto (22,33 złotych netto) jeśli do Zlecenia nie dołączono żadnych dokumentów, 2) 49 złotych brutto (37,73 złotych netto) jeśli do Zlecenia dołączono dokumenty do analizy (w objętości nie większej niż 3 strony znormalizowanego maszynopisu), przy czym wysokość zaliczki może być wyższa, jeśli do analizy przedstawiona zostanie większa ilość dokumentów. 2. Zaliczka powinna być zapłacona przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy nr , o tytule zaliczka za informację prawną, NIP, w przypadku przedsiębiorców oraz innych osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadającymi osobowości prawnej. 3. Po przedstawieniu notatki prawnej Usługodawca bezzwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni przedstawienia Oferty wystawia fakturę na kwotę Zaliczki i dostarcza fakturę Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4. W przypadku nieprzyjęcia przez Klienta Oferty i niezłożenia Zlecenia na świadczenie usług kwota zaliczki stanowi całość wynagrodzenia Usługodawcy tytułem sporządzenia notatki prawnej. Jeśli Usługodawca odstąpi od pobrania od Klienta zaliczki przed sporządzeniem notatki prawnej, Klient powinien zapłacić odpowiednią kwotę po otrzymaniu notatki prawnej. 5. W przypadku przyjęcia przez Klienta Oferty i złożenia Zlecenia na świadczenie usług kwota Zaliczki jest zaliczana na poczet wynagrodzenia tytułem Zlecenia, tj. wynagrodzenie końcowe Usługodawcy pomniejszane jest o kwotę zapłaconej Zaliczki. 6. Usługodawca zwraca Klientowi pełną kwotę zaliczki w przypadku odmowy przedstawienia Oferty dotyczącej Zlecenia mieszczącego się w zakresie specjalizacji wskazanego w par. 4 ust. 2 Regulaminu. 7 [Wykonanie zlecenia] 1. Usługodawca wykonuje Zlecenie w terminie uzgodnionym z Klientem. 2. Jeśli w czasie wykonywania Zlecenia Usługodawca stwierdzi, iż konieczne jest udzielenie przez Klienta dodatkowych wyjaśnień, czego nie mógł przewidzieć składając Ofertę, Usługodawca wstrzymuje wykonywanie Zlecenia i zwraca się do Klienta o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 3. W szczególnych przypadkach, jeśli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 2, okaże się, że przedmiot Zlecenia powinien obejmować nowe okoliczności lub powinien wymagać sporządzenie innego rodzaju dokumentów, Usługodawca może uzależnić wykonanie Zlecenia z uwzględnieniem tych okoliczności lub dokumentów od wyrażenia przez Klienta zgody na stosowne zwiększenie wynagrodzenia należnego Usługodawcy. Jednakże Klient może odmówić zgody na zwiększenie wynagrodzenia należnego Usługodawcy, a w takim przypadku Usługodawca wykonuje Zlecenie z pominięciem dodatkowych okoliczności lub dokumentów, w ramach wcześniej ustalonego wynagrodzenia. 4. Po wykonaniu Zlecenia Usługodawca przesyła sporządzoną opinię, wyjaśnienie lub inny dokument pocztą elektroniczną, na adres Klienta. Usługodawca załącza fakturę VAT z 7-dniowym terminem płatności liczonym od dnia wystawienia faktury. Klient powinien zapłacić wynagrodzenie w terminie wskazanym na fakturze, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, tj (BRE Bank SA / mbank). 8 [Dodatkowe koszty związane ze świadczeniem Usług] 1. Jeśli sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę wymaga poniesienia dodatkowych kosztów przez

4 Usługodawcę (w szczególności kosztów nabycia dodatkowych towarów, materiałów, kosztów podróży oraz innych), Usługodawca informuje o tym Klienta przed ich poniesieniem. 2. Usługodawca może, w zależności od dyspozycji Klienta, ponieść dodatkowe koszty we własnym zakresie, lecz na rachunek Klienta, bądź też uzależnić wyświadczenie Usługi, która wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, od poniesienia ich przez Klienta. 9 [Prawa autorskie] 1. Wszelkie dokumenty, w szczególności opinie prawne, informacje prawne oraz pisma procesowe sporządzone przez Usługodawcę stanowią utwory i podlegają ochronie prawnej jak każdy utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. 2. Klient ma prawo korzystać z dokumentów sporządzonych przez Usługodawcę wyłącznie w celu określonym Zleceniem. 3. W toku korzystania z dokumentów Klient może dowolnie: 1) zmieniać, przeredagowywać, skracać, dodawać treść dokumentów, 2) prezentować je stosownym organom z pominięciem nazwiska Usługodawcy. 4. Klient nie może: 1) wprowadzać do obrotu kopii dokumentów, chyba że przedmiot Zlecenia określał takie przeznaczenie dokumentu, 2) rozpowszechniać dokumentów w żaden sposób, chyba że przedmiot Zlecenia określał takie przeznaczenie dokumentu, 3) podawać się za autora dokumentów, chyba że przedmiot Zlecenia określał takie przeznaczenie dokumentu, przy czym zastrzeżenie to nie zakazuje wynikającego z przepisów prawa procesowego oraz materialnego prawa do oznaczenia dokumentu nazwiskiem bądź nazwą Klienta, jeśli ma to związek ze sprawą Klienta. 10 [Umowa o Stałej Współpracy] 1. Umowa o Stałej Współpracy zawierana jest wyłącznie z Klientem prowadzącym działalność gospodarczą. 2. Umowa o Stałej Współpracy zawierana jest w formie pisemnej, przy czym do zachowania formy pisemnej wystarczy dostarczenie skanu dokumentu umowy z podpisem strony. 3. Umowa o Stałej Współpracy powinna określać w szczególności: 1) przedmiot umowy, 2) sposoby komunikacji stron umowy, 3) liczbę godzin, przez jaką Usługodawca jest zobowiązany świadczyć Usługi prawnicze na rzecz Klienta, 4) wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu liczby godzin, o której mowa w pkt 3, 5) wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy za każdą godzinę po przekroczeniu liczby godzin, o której mowa w pkt 4, 6) zasady i terminy zapłaty wynagrodzenia, 7) okres na jaki zawarta jest umowa oraz sposób i terminy jej wypowiedzenia. 4. Usługodawca świadczy Usługi prawnicze na rzecz Klienta, z którymi zawarł Umowę o Stałej Współpracy w sposób określony umową. 11 [Reklamacje] 1. Każdy Klient może złożyć Usługodawcy reklamację dotyczącą w szczególności: 1) sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę, w szczególności niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zawartej umowy,

5 2) funkcjonowania serwisu internetowego Usługodawcy, 3) innych okoliczności. 2. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy. 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca kieruje odpowiedź na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w złożonej reklamacji. 5. Klient niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji może wnieść sprawę do sądu powszechnego. 12 [Ograniczenia odpowiedzialności] 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Zlecenia wyłącznie z winy umyślnej. 2. Odpowiedzialność Usługodawcy, o której mowa w ust. 1 powyżej ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto zapłaconego przez Klienta. W przypadku Umowy o Stałej Współpracy odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wynagrodzenia za jeden miesiąc świadczenia usług. 13 [Postanowienia końcowe] 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmianę zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę lub zmianę przepisów prawa. Zmiana Regulaminu następuje poprzez powiadomienie o jego nowej treści w serwisie internetowym Usługodawcy. 2. Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług prawniczych rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla Usługodawcy. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.jasma.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin świadczenia usługi maklerskiej oferowania instrumentów finansowych w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Michael / Ström Dom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Konto IV. Zawieranie Umów sprzedaży na odległość V. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy VI. Usługi dodane VII.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski Podstawowe definicje: Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo