POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ."

Transkrypt

1 ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY KANCELARIĄ ADWOKACKĄ a CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ PRZY OBSŁUDZE KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OCHRONY PRAWNEJ. 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy dokument realizuje postanowienia 2 Porozumienia o współpracy w zakresie ubezpieczeń ochrony prawnej zawartego pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a CONCORDIA POLSKA Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych (zwanym dalej Towarzystwem ), którego celem jest ustalenie ujednoliconych zasad współpracy pomiędzy Towarzystwem a Kancelariami adwokackimi biorącymi udział w obsłudze klientów Towarzystwa objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej. 2. Kancelaria adwokacka może przystąpić do programu ubezpieczeń ochrony prawnej dla Klientów Towarzystwa, deklarując wolę współpracy z Towarzystwem na zasadach opartych w niniejszym dokumencie poprzez złożenie w Naczelnej Radzie Adwokackiej deklaracji zgodnie z wzorem wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Składając deklarację, Kancelaria adwokacka deklaruje jednocześnie zakres specjalizacji wskazując preferowane rodzaje problemów prawnych / dziedziny prawa, w których będzie świadczyć usługi prawne. 2 Ogólne zasady współpracy 1. Kancelarie adwokackie, które przystąpią do programu, którego podstawą funkcjonowania jest niniejszy dokument zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu: 1) Zapewnienia Klientom Towarzystwa należytej obsługi prawnej w zakresie spraw, w których dana Kancelaria zgłosiła swoją gotowość do świadczenia obsługi prawnej; 2) Stosowania określonej w niniejszym dokumencie procedury współpracy z Towarzystwem w zakresie obsługi Klientów Towarzystwa objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej; 3) Stosowania określonych w niniejszym dokumencie zasad rozliczeń z Towarzystwem w zakresie obsługi Klientów Towarzystwa objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej. 2. Towarzystwo zobowiązuje się do stosowania we współpracy z Kancelariami, które przystąpiły do programu określonych w niniejszym dokumencie zasad współpracy oraz rozliczeń w odniesieniu do Klientów objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej Towarzystwa. 3. Towarzystwo jako ubezpieczyciel ochrony prawnej finansuje na rzecz swojego Klienta koszty pomocy prawnej oraz prowadzenia przez Klienta sporów prawnych w zakresie objętym warunkami danego ubezpieczenia ochrony prawnej (co do zasady koszty wynagrodzenia adwokata a także koszty sądowe). Towarzystwo nie jest podmiotem świadczącym usługi prawne. Wyłączną odpowiedzialność za należyte świadczenie usług prawnych wobec Klienta ponosi Kancelaria adwokacka. 4. Kancelaria deklaruje, iż podejmie się obsługi prawnej Klienta Towarzystwa, wobec którego Towarzystwo zadeklarowało skuteczną ochronę ubezpieczeniową. Ewentualna odmowa obsługi danego Klienta może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn w szczególności istnienia konfliktu interesów. 3 Procedura współpracy 1. W celu skorzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej Klient (Ubezpieczony) dokonuje zgłoszenia szkody, kontaktując się z Towarzystwem (listowne, telefonicznie lub na adres mailowy: Ubezpieczony informuje o okolicznościach zdarzenia objętego ubezpieczeniem, przekazuje wszelkie dokumenty i korespondencję dotyczące tego zdarzenia. Ubezpieczony może również zgłosić szkodę Towarzystwu za pośrednictwem Kancelarii. 2. Zobowiązanie do zrekompensowania przez Towarzystwo kosztów zachodzi wyłącznie pod warunkiem istnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach posiadanej przez Klienta umowy ubezpieczenia. Towarzystwo podejmuje decyzję dotyczącą uznania bądź odmowy uznania swojej odpowiedzialności w terminie 14 dni od zgłoszenia szkody oraz przekazania

2 dokumentów niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności. W przypadku uznania odpowiedzialności Towarzystwo wystawia Ubezpieczonemu promesę zwrotu kosztów. 3. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie problemów prawnych / dziedzin prawa wskazanych w umowie ubezpieczenia i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia. Zakres problemów prawnych / dziedzin prawa, których może dotyczyć ochrona ubezpieczeniowa został wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu. 4. Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata, który będzie go reprezentował i którego wynagrodzenie Towarzystwo opłaci. Na życzenie Ubezpieczonego, Towarzystwo może również wskazać Ubezpieczonemu Kancelarię, która będzie reprezentować interesy Ubezpieczonego. W takim wypadku Towarzystwo kieruje się następującymi kryteriami 1) specjalizacja (wybór Kancelarii specjalizującej się w danej dziedzinie prawa, stanowiącej przedmiot sporu prawnego Ubezpieczonego); 2) lokalizacja (wybór Kancelarii z regionu wskazanego przez Ubezpieczonego); przy czym Towarzystwo rekomenduje Ubezpieczonemu wszystkie Kancelarie, które przystąpiły do programu i spełniają w/w warunki a Ubezpieczony podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze Kancelarii. W przypadku gdy powyższe warunki spełnia więcej niż 5 Kancelarii, Towarzystwo rekomenduje Ubezpieczonemu 5 losowo wybranych Kancelarii. 5. Po dokonaniu przez Ubezpieczonego wyboru Kancelarii, w przypadku wystawienia przez Towarzystwo promesy zwrotu kosztów, Towarzystwo kontaktuje się z Kancelarią w celu ustalenia szczegółowych zasad rozliczeń. 6. Pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów wynagrodzenia Kancelarii odbywa się w sposób bezgotówkowy na podstawie bezpośrednich rozliczeń pomiędzy Kancelarią a Towarzystwem. 7. Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne 14 dni od dnia zlecenia sprawy, chyba że w 4 ustalono inne zasady dotyczące terminu płatności wynagrodzenia. 8. Kancelaria wystawia faktury VAT na danego Ubezpieczonego z tytułu czynności podejmowanych przez Kancelarię na rzecz tego Ubezpieczonego. W przypadku gdy: 1) Ubezpieczonemu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT - Ubezpieczyciel pokrywa kwotę netto natomiast podatek VAT pokrywa Ubezpieczony. 2) Ubezpieczonemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT - Ubezpieczyciel pokrywa koszty brutto. 9. Ewentualne koszty wynagrodzenia dla Kancelarii przekraczające stawki uzgodnione na podstawie 4 niniejszego dokumentu są pokrywane ze środków własnych Ubezpieczonego i Towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialności. 10. Kancelaria zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Klienta następujących czynności: 1) Uzgadniać z Ubezpieczycielem z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkich czynności wywołujących powstanie kosztów, w szczególności wnoszenie pozwów i środków zaskarżenia; 2) Informować Ubezpieczyciela z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności pokrycia kosztów postępowania (w zakresie zaakceptowanym przez Ubezpieczyciela) jak opłat sądowych i wydatków (zarówno wnoszonych w formie zaliczek jak i należnych po zakończeniu postępowania); 3) Unikać wszystkiego, co mogłoby się przyczynić do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów albo mogłoby utrudnić ich zwrot od strony przeciwnej oraz podejmowania działań zmierzających do minimalizacji kosztów postępowania po stronie Ubezpieczonego oraz zagwarantowania zwrotu kosztów Ubezpieczonemu w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego w szczególności do składania wniosków o zwrot kosztów, składania zażaleń na niekorzystne dla Ubezpieczonego rozstrzygnięcia w zakresie kosztów (o ile istnieją podstawy prawne do skarżenia). 11. Kontakt pomiędzy Kancelarią a Towarzystwem odbywać będzie się w drodze telefonicznej, mailowej, faxu oraz listownej na adresy i numery kontaktowe ustalane na bieżąco pomiędzy Kancelarią a Towarzystwem. 12. Na życzenie Towarzystwa Kancelaria przekaże Towarzystwu informacje o stanie sprawy, o ile wyrazi na to zgodę Ubezpieczony. Kancelaria zobowiązana jest poinformować Ubezpieczonego o konsekwencjach nie wyrażenia zgody na udzielenie takiej informacji zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

3 4 Stawki wynagrodzenia dla Kancelarii 1. Kancelaria deklaruje, iż w odniesieniu do wynagrodzenia za obsługę Klientów Towarzystwa posiadających w Towarzystwie ubezpieczenie ochrony prawnej stosować będzie zasady określone poniżej. Stawki wynagrodzenia określone w niniejszym dokumencie dotyczą tylko spraw objętych ubezpieczeniem ochrony prawnej w Towarzystwie. W zakresie pozostałych spraw, w których Klient Towarzystwa (nie uzyskawszy promesy zwrotu kosztów z ubezpieczenia ochrony prawnej) jest Klientem Kancelarii, stawki wynagrodzenia ustalane są na podstawie uzgodnień pomiędzy Kancelarią a Klientem. 2. Kancelaria deklaruje, że co do zasady (to jest z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych poniżej), poza stawkami netto w sprawach karnych opisanymi poniżej, stosować będzie stawki w wysokości dwukrotności minimalnej stawki netto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. z późniejszymi zmianami) (dalej zwane Rozporządzeniem). 3. Towarzystwo wyraża zgodę, aby Kancelarie w sprawach odszkodowawczych ustalały z Klientami warunki odrębne od określonych w niniejszym porozumieniu. Towarzystwo zawsze pokrywa jednak tylko stawki wynikające z porozumienia, a Klient nie ma obowiązku korzystania z usług Kancelarii, która proponuje rozliczenie odmienne od niniejszego porozumienia. 4. W sprawach o roszczenia pieniężne z zakresu naruszenia dóbr osobistych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w rozliczeniach z Towarzystwem stosuje się stawki określone w 6 Rozporządzenia. 5. W pozostałych sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach określonych w 8 Rozporządzenia, stosuje się w rozliczeniach z Towarzystwem stawkę zł netto. 6. Stawki w sprawach cywilnych nie dotyczą spraw karnych, w których stosuje się następujące stawki: RODZAJ SPRAWY STAWKA NETTO (W PLN) TERMIN PŁATNOŚCI, UWAGI W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM: W sprawach objętych dochodzeniem sprawy. W sprawach objętych śledztwem sprawy. PRZED SĄDEM REJONOWYM: w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w postępowaniu zwyczajnym w postępowaniu szczególnym PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM JAKO SĄDEM I INSTANCJI PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM JAKO SĄDEM II INSTANCJI sprawy, a w sprawach, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień 240 zł netto za każdą rozprawę płatne w terminie 14 od dnia trwa dłużej niż jeden dzień 168 zł netto za każdą rozprawę. PRZED SĄDEM APELACYJNYM płatne w terminie 14 dni od dnia zlecenia trwa dłużej niż jeden dzień 240 zł netto za

4 PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM płatne w terminie 14 dni od dnia zlecenia za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy trwa dłużej niż jeden dzień 240 zł netto za za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy W INNYCH SPRAWACH: za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku gdy sporządzający nie występuje przed sądem za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym za obronę w sprawach o wydanie wyroku 720 łącznego za prowadzenie spraw o odszkodowanie za 720 niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie ZA OBRONĘ PRZED SĄDEM W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM: w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania za prowadzenie sprawy o ułaskawienie za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym 7. W sprawach karnych za obronę kilku osób lub reprezentowanie kilku osób pobiera się opłatę od każdej z tych osób. 8. Koszty wynagrodzenia adwokata w sytuacji, gdy niezbędna jest tylko porada prawna i Kancelaria nie prowadzi dalej sprawy, obliczane będą w sposób następujący: CZYNNOŚĆ udzielenie porady prawnej STAWKA NETTO (W PLN) od * sporządzenie pisma upominawczego 150 UWAGI *do 800 PLN w sprawach szczególnie skomplikowanych za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela.

5 jeżeli udzielenie porady lub sporządzenie pisma upominawczego było połączone ze zbadaniem akt, ksiąg wieczystych lub rejestrów sądowych od 150 do 450 sporządzenie pisemnej opinii prawnej od 150 do 800 sporządzenie innego pisma urzędowego od 150 do zwrot kosztów dojazdu, jeśli Sąd znajduje się poza siedzibą Kancelarii w wyjątkowych przypadkach za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela. 9. Koszty wynagrodzenia wskazane w ust. 8 zaliczane są na poczet wynagrodzenia w ewentualnym dalszym postępowaniu przedsądowym albo sądowym. W wypadku, gdy koszty wynagrodzenia wskazanego w ust. 8 przewyższają te dalsze koszty Kancelarii przysługuje wyższa z kwot wynagrodzenia. 10. W przypadku, gdy niniejszy dokument przewiduje ramowe wynagrodzenie Kancelarii oraz w szczególnie uzasadnionych wypadkach wskazanych przez Kancelarię lub Towarzystwo wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy. Ustalenie innych zasad wynagrodzenia niż wskazane w ustępach powyższych wymaga wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy Kancelarią a Towarzystwem. 11. Nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty za korespondencję z Towarzystwem, w sprawach dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej.

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT

WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT WARUNKI SZCZEGÓLNE UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA LEASINGOBIORCÓW TWÓJ ADWOKAT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES WARUNKÓW Niniejsze warunki ubezpieczenia są integralnym załącznikiem do Generalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej... 1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za

Bardziej szczegółowo

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ;

opłatami ; 2) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej stawkami minimalnymi ; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Na

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 490 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy DEFINICJE Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 1) Ubezpieczony: funkcjonariusz i pracownik cywilny służb mundurowych zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: 1..., adres/ siedziba..., NIP..., REGON..., Tel...., e-mail:..., zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN JÓZEFIAK Niniejsze Ogólne Warunki zostały wydane na podstawie art. 384 1 i 2 Kodeksu cywilnego i określają treść umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem został wydany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach usługi Tanie Flotowanie korzystania

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności

Bardziej szczegółowo