ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2"

Transkrypt

1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna Prace domowe sprzątanie Czas Present Simple zdania twierdzące, przeczące i pytające Określenia czasu: always, often, usually itp Czas Present Continuous zdania twierdzące, przeczące i pytające Określenia czasu: at the moment, now, today tekstu; odpowiadanie na pytania Słuchanie uzupełnianie tabelki Mówienie odpowiadanie na pytania Pisanie o rodzinie komiksu; zakreślanie odpowiedzi Mówienie o obrazkach opis UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 1-2. Zna nazwy państw wchodzących w skład Wielkiej Brytanii: England, Scotland, Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 1-2. Uzupełnia ze słuchu tabelkę informacjami o tym, co robią w tygodniu członkowie

2 Wales, Northern Ireland. Potrafi krótko opowiedzieć o Wielkiej Brytanii: There are four countries in Great Britain: England, Scotland, Wales, Northern Ireland. London is the capital of England and Great Britain. Zna przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never, every day, on (Saturaday) i zasady ich użycia w zdaniach w czasie Present Simple. Tworzy pytania z podanych wyrazów, stosując operator czasu Present Simple do / does. Formułuje proste zdania na temat swojego dnia: I go to school every day. Potrafi zapytać o to, co robi jego kolega: Do you go swimming? When do you go to the swimming pool? i odpowiada na takie pytania: Yes, I do. / No, I don t. I go there on Sundays. Na podstawie podanych czasowników, potrafi ułożyć zdania o tym, co robi w chwili obecnej: I am having breakfast now. Pyta kolegę o to, co teraz robi: What are you doing now? i odpowiada na takie pytania: I am... rodziny Kim. Formułuje pytania i odpowiedzi na temat tego, co każdego dnia robią poszczególne osoby; stosuje czas Present Simple i rzeczowniki określające miejsca spędzania wolnego czasu: What does Rob do? He plays in a school basketball team., When does Kim go swimming? - She goes to the swimming pool on Sundays. Opowiada o tym, co robią na co dzień, czym zajmują się jego bliscy; stosuje czas Present Simple oraz przysłówki częstotliwości: My parents and I always... My sister never... Potrafi powiedzieć, jakie zajęcia domowe wykonują postacie na rysunkach, stosując czas Present Continuous oraz określniki czasu: At the moment Mrs Smith is sweeping the floor. She is vacuuming now. Potrafi opisać obrazek, stosując czas Present Continuous: Shirley Holmes is standing next to... She is wearing... Zadaje pytania o przyczynę wydarzeń w historyjce: Why is Mrs Smith wearing her coat in picture 1? Potrafi odpowiedzieć na zadane pytania. Potrafi zadać pytanie o wykonywaną czynność i odpowiedzieć na pytania kolegi (zabawa Act and Quess): A: What am I doing? B: You re washing the floor. A: No, I m not. B: Are you polishing the floor? A: Yes, I am. AB: Language Diary, s. 2 AB: ćw. 1-7, s. 2-3 AB: Language Diary, s. 4 AB: ćw. 1-5, s. 4-5 TB: Resource 1, s. 29,150 GT (Grammar Time) 2, ćw. ze s TB: Extension, s. 30 TB: Resource 2, s. 31, GT2: ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Aktywne formy spędzania wolnego czasu, higiena miejsca pracy i wypoczynku Komponent kulturowy Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii mapa Wielkiej Brytanii Wychowanie do życia w rodzinie (aktywny udział w życiu rodziny) utrzymanie porządku w swoim pokoju i pomoc rodzicom w pracach domowych WRZESIEŃ (2) UNIT 3 / UNIT 4

3 Zwierzęta Części ciała Przymiotniki określające zwierzęta Historyjka: Jamie and the Selkie 1 Czasowniki: like, love, hate, feel itd. (stative verbs) Kolejność przymiotników w zdaniu Czasy: Present Simple i Present Continuous porównanie Słuchanie / Czytanie tekstu; rozumienie (prawda / fałsz) Czytanie uzupełnianie tekstu Pisanie paragrafu opis niedźwiedzia tekstu; odpowiadanie na pytania Słuchanie odpowiadanie na pytania Czytanie / Mówienie rozumienie tekstu UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 3-4. Dopasowuje nazwy części ciała zwierzątka do obrazka. Zna czasowniki typu stative: like, love, hate, feel, see, hear, know, remember, think, hope, understand, want, need. Używa w zdaniu czasowników typu stative w czasie Present Simple. Wykazuje różnicę w zastosowaniu czasów: Present Continuous i Present Simple. Uzupełnia odrębne pojedyncze zdania czasownikami w czasach: Present Continuous i Present Simple. Na podstawie obrazka pisze krótki paragraf opisujący niedźwiedzia. Tworzy pytania z użyciem czasów: Present Simple i Present Continuous z rozsypanki wyrazowej. Prostymi słowami opowiada historyjkę i na podstawie tekstu krótko opisuje legendę o selkies. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 3-4. Uzupełnia tekst czasownikami w odpowiedniej formie Present Continuous i stative verbs w czasie Present Simple. Dokładnie opisuje zwierzęta na obrazku, wykorzystuje bogate słownictwo. Na podstawie obrazka pisze paragraf opisujący niedźwiedzia, zachowuje poprawność gramatyczną, używa wielu przymiotników i zachowuje prawidłową ich kolejność w zdaniu: size / shape / colour. Potrafi zadać dotyczące treści historyjki pytania w czasie Present Simple i Present Continuous oraz odpowiada na podobne pytania: What does Jamie want to be? He wants to be a fisherman. Szczegółowo opowiada historyjkę i na podstawie tekstu dokładnie opisuje legendę o selkies.

4 AB: Language Diary, s. 6 AB: ćw. 1-8, s. 6-7 AB: Language Diary, s. 8 AB: ćw. 1-6, s. 8-9 TB: Extension, s TB: Resource 3, s. 33, 153 TB: Extension, s GT2: ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Opisywanie dzikich zwierząt wymiana informacji Odwoływanie się do indywidualnych zainteresowań uczniów ulubione zwierzęta Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii Szkocja, the Orkney Islands Komponent kulturowy legenda o fokach selkies WRZESIEŃ (3) WONDERFUL WORDS / REVISION 1 Prace domowe (housework) Czasy: Present Simple i Present Continuous powtórzenie Spójnik because Podawanie powodu spójnik because Pisanie uzupełnianie zdań, układanie zdań Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Praca ze słownikiem Wymowa spółgłosek Mówienie o obrazkach Słuchanie piosenki i odpowiadanie na pytania UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z Wonderful Words i z Revision 1. Uzupełnia zdania czynnościami wyrażającymi prace domowe: Jane is dusting the ornaments. Łączy nazwy prac domowych ze sprzętem do ich wykonywania: washing machine washing clothes. Na podstawie podanych informacji krótko opowiada o tym, jakie prace wykonują bohaterki projektu i dlaczego; nie zachowuje poprawności gramatycznej, używa prostych słów. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z Wonderful Words i z Revision 1. Na podstawie informacji opowiada szczegółowo o tym, jakie prace wykonują bohaterki projektu i dlaczego; mówi, jakich prac bohaterki nie lubią i dlaczego; zachowuje poprawność gramatyczną, wykorzystuje bogate słownictwo: Anna vacuums the carpet because she likes electrical equipment., Mrs Cook does the washing-up because the girls don t like washing-up. Znajduje różnice między obrazkami, zadając pytania i odpowiadając na nie: What are the cats in the garden doing? They are playing tennis., Yes, in my

5 Zadaje pytania i odpowiada na nie na podstawie obrazka: What are the cats in the garden doing? They are playing tennis. picture they are playing tennis., The tall girl in picture 1 is wearing a blue dress but she is wearing a red dress in picture B. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Who Does the Housework, s. 13 AB: Check Yourself, s. 10 AB: Skills Corner 1, s. 11 AB: Moja samoocena, s. 12 TB: Extension, s. 36 Słowniki: - Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski - Longman Elementary Dictionary TB: Check, Units 1-4, s. 141 CD-ROM Lessons 1-4 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Video: Friends in London, Episode 1 VAB: ćw. ze s. 22 Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni Piosenka Every day I wake up... Przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Dictionary Skills - Dictionary entry (spelling, pronunciation, grammar, meaning) WRZESIEŃ (4) TEST 1 / READING CORNER Annie Collins Island for Sale Czytanie rozumienie tekstu; odpowiadanie na pytania Mówienie opis Słuchanie / Pisanie układanie zdań Pisanie opis scenki

6 UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Krótko przedstawia Duncana, jego wyspę i zamek oraz problem Duncana. Dopasowuje dalszy ciąg historyjki do obrazków. Wybiera właściwe zakończenie i krótko opowiada całą historię. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Szczegółowo opisuje jadalnię w zamku Duncana, zachowuje poprawność gramatyczną, używa bogatego języka. Dokładnie opisuje całą historyjkę. Test Book: Language Tests A / B, Units 1-4, s. 6-9 Extra tasks, s. 54 TB: Extension, s TB: Resource 4, s. 41, 154 Ścieżki edukacyjne: Edukacja czytelnicza i medialna Progress Check Revision 1 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce Reading Corner rozwijanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych; zapoznanie uczniów z readersami PAŹDZIERNIK (1) UNIT 5 / UNIT 6

7 Londyn w przeszłości i obecnie Ruch uliczny Historyjka detektywistyczna Czasowniki Czas Past Simple czasownik to be Konstrukcje: there was / there were Czas Past Simple - czasowniki regularne i nieregularne Słowa: first, next, then, after that, finally tekstu (prawda / fałsz) Słuchanie zakreślanie prawidłowych odpowiedzi komiksu; porządkowanie zdarzeń Czytanie - uzupełnianie tekstu; porządkowanie obrazków Mówienie opowiadanie historyjki UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 5-6. Zna odmianę czasownika to be w czasie Past Simple. Uzupełnia zdania formami: was / were. Potrafi opisać Piccadilly Circus z roku 1905, stosując konstrukcję: There was / There were. Układa zdania historyjki w porządku chronologicznym. Układa obrazki ilustrujące historyjkę wg chronologii zdarzeń. Zna zasadę tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple. Zna formy niektórych czasowników nieregularnych (według uznania nauczyciela). Uzupełnia tabelkę czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie przeszłym. Uzupełnia zdania podanymi czasownikami, używając czasu Past Simple. Opowiada historyjkę przy użyciu prostych zdań w czasie przeszłym, patrząc na obrazki. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5-6. Łączy słowa z ich angielską definicją: a roundabout traffic goes round it in a circle. Uzupełnia zdania odpowiednią formą to be, there is / are w czasie teraźniejszym lub przeszłym. Potrafi opisać Piccadilly Circus, porównując zdjęcia (aktualne z archiwalnymi), stosując słowa związane z ruchem ulicznym, czasownik to be oraz konstrukcję: There is / There are w czasie teraźniejszym i przeszłym. Potrafi zapytać kolegę o różnice między zdjęciami oraz odpowiedzieć na podobne pytania: Were there double-deckers in 1905? Yes, there were. Are there open top buses now? Yes, but only for tourists. Zna formy czasowników nieregularnych (według uznania nauczyciela). Dokładnie opisuje historyjkę, używa prawidłowych form czasowników w czasie przeszłym oraz tzw sequencing words: first, then... AB: Language Diary, s. 13 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s TB: Resource 5, s. 43, 155 GT2: ćw. ze s Komponent kulturowy - London, Piccadilly Circus

8 AB: Language Diary, s. 15 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 6, s. 45, 156 PAŹDZIERNIK (2) UNIT 7 / UNIT 8 Wakacje obozy, wędrówki, kemping, pływanie kajakiem Czas Past Simple zdania przeczące i pytające tekstu; poprawianie zdań Słuchanie porządkowanie zdarzeń Historyjka: Jamie and the Selkie 2 Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple Zadawanie pytań tekstu; zakreślanie odpowiedzi; porządkowanie zdarzeń Czytanie uzupełnianie tekstu Mówienie zadawanie pytań; opowiadanie historyjki UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 7-8. Przekształca zdania twierdzące w przeczące w czasie Past Simple. Krótko opowiada o wakacjach Annie i o tym, jakie przedmioty i sprzęt były potrzebne Annie na kempingu: She slept in a sleeping bag. She used a compass and a rucksack Porządkuje wydarzenia historyjki o wakacjach Pierre a. Uzupełnia historyjkę formami czasowników w czasach: Present Simple, Present Continuous, Past Simple. Na podstawie podanych słów tworzy proste pytania dotyczące historyjki i odpowiada na nie: Where was Jamie s dad? He was at the harbour. Układa historyjkę w odpowiedniej kolejności. Zapisuje pierwszą część historyjki (krótkie streszczenie), nie zachowuje poprawności gramatycznej. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 7-8. Swobodnie rozmawia na temat wydarzeń przeszłych, zadaje pytania o to, jak spędziła wakacje Annie, odpowiada, stosuje sequencing words: Where did Annie go on holiday? She went to Germany. Where did you spend your holidays? Opowiada o wakacjach Pierre a używając sequencing words. Zadaje prawidłowe pytania dotyczące historyjki i odpowiada na nie używając czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple. Bezbłędnie streszcza historyjkę o Jamie m, zachowuje poprawność gramatyczną, używa sequencing words.

9 AB: Language Diary, s. 17 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s. 47 TB: Resource 7, s. 47, 157 GT2: ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Aktywne formy wypoczynku AB: Language Diary, s. 19 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 48 TB: Resource 8, s. 49, 158 Elementary Communication Games Game 38, Holiday quiz Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Ochrona zwierząt PAŹDZIERNIK (3) WONDERFUL WORDS / REVISION 2 Centrum miasta Środki transportu Powtórzenie: konstrukcja there is / are, czasownik have got Przyimki miejsca: in front of, in the centre, next to, on. Wyrażenie many / much Opis miasta Pisanie podpisywanie obrazków; uzupełnianie tabeli; opis miasta Czytanie (prawda / fałsz) Utrwalenie słownictwa Wyrażenie do / make + rzeczownik Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: krótkie i długie samogłoski Mówienie porównywanie obrazków; odpowiadanie na pytania; opowiadanie o wakacjach

10 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji bieżących oraz z Wonderful Words. Podpisuje obrazki słowami związanymi z miastem: zebra crossing, traffic lights, museum... Określa, które zdania są zgodne z obrazkiem, a które nie są. Prostymi słowami opisuje swoje miasto, nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej. Uzupełnia zdania wyrazami do lub make. Znajduje różnice na obrazkach. Na podstawie informacji w tabeli układa pytania w czasie przeszłym i odpowiada na nie: Juan, did you go to another country? Yes, I did. I went to England. Krótko opowiada o swoich wakacjach. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji bieżących oraz z Wonderful Words. Znajduje miejsca / rzeczy niezwiązane z obrazkiem miasta: camfire, map, tent... Dokładnie opisuje obrazek, używając czasu Present Continuous oraz wszystkich znanych mu wyrażeń związanych z miastem i ruchem ulicznym. Dokładnie opisuje swoje miasto, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną. Opisuje obrazki, zwraca uwagę na różnice między nimi. Swobodnie posługuje się czasem przeszłym, zadaje pytania dotyczące wakacji, odpowiada na nie i opisuje swoje wakacje, zachowuje poprawność gramatyczną i leksykalną. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My Dream City, s. 27 TB: Extension, s Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni AB: Check Yourself, s. 21 AB: Skills Corner 2, s. 22 AB: Moja samoocena, s. 23 TB: Extension, s. 52 TB: Resource for Revision 2, s. 53, 159 TB: Check, Units 5-8, s. 142 CD-ROM Lessons 5-8 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Video: Friends in London, Episode 2 VAB: ćw. ze s. 23 Rozwijanie spostrzegawczości wyszukiwanie różnic PAŹDZIERNIK (4) TEST 2 / CULTURE CORNER

11 Stany Zjednoczone i Wlk. Brytania podobieństwa i różnice Język angielski brytyjski i amerykański Czytanie tematy paragrafów Słuchanie zaznaczanie danych Pisanie paragrafu o Stanach Zjednoczonych i Wlk. Brytanii UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Dopasowuje tytuły do paragrafów. Wskazuje różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim, na liście zakupów zaznacza produkty Brytyjki i Amerykanina. Rozwiązuje krzyżówkę. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Porównuje listę zakupów Brytyjki i Amerykanina, opowiada o różnicach. Pisze paragraf o różnicach między Wlk. Brytanią a Stanami Zjednoczonymi: There are many differences between Great Britain and the USA. There are 50 states in the USA... SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: British and American English, s. 31 Test Book: Language Tests A / B, Units 5-8, s Skills Tests A / B, Units 1-8, s Extra tasks, s. 54, 58 Progress Check Revision 2 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Komponent kulturowy: Wlk. Brytania i Stany Zjednoczone porównanie (kultura, język, historia)

12 LISTOPAD (1) LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA / UNIT 9 HALLOWE EN Zwierzęta Przymiotniki o przeciwstawnych znaczeniach Stopniowanie krótkich przymiotników Opisywanie ludzi Porównywanie tekstu; zaznaczanie odpowiedzi Czytanie odpowiadanie na pytania o obrazki Mówienie opisywanie ludzi UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej i z lekcji 9. Prostymi słowami opisuje święto Hallowe en. Stopniuje przymiotniki krótkie. Uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Formułuje proste porównania: The horse is bigger than the Welsh pony. Opisuje osoby: I think Kim is the nicest. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej i z lekcji 9. Opisuje święto Hallowe en; zachowuje poprawność gramatyczną i leksykalną. Porównuje przedmioty i osoby, formułuje dłuższe wypowiedzi. Opowiada o New Forest. Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) - Introducing the USA - Festival Worksheets (www.longman.com.pl) TB: Extension, s. 57 Komponent kulturowy święto Hallowe en na świecie

13 AB: Language Diary, s. 24 AB: ćw. 1-6, s TB: Resource 9, s. 57, 160 GT2: ćw. ze s Komponent kulturowy las New Forest w Anglii LISTOPAD (2) UNIT 10 / UNIT 11 Historyjka detektywistyczna włamanie Ziemia nasza planeta Układ Słoneczny Mój kraj / moje miasto Stopniowanie długich przymiotników Nieregularne stopniowanie przymiotników Przedimek określony i nieokreślony, zerowy Porównywanie Relacjonowanie wydarzeń Opis kraju / miasta komiksu; odpowiadanie na pytania Czytanie porządkowanie paragrafów Mówienie wymiana informacji Słuchanie / Czytanie quiz; podpisywanie obrazka; poprawianie błędów Czytanie rozumienie listu Pisanie kolejny paragraf listu UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji Uzupełnia tekst wyrazami: burglary, stole, detective, clue, burglar, investigation, fingerprints. Stopniuje przymiotniki długie. Porządkuje paragrafy w odpowiedniej kolejności. Krótko opowiada historyjkę, nie zachowuje poprawności gramatycznej. Zna zastosowanie przedimka the przed wyrazami: Sun, Moon, nazwami pasm górskich, oceanów oraz przed przymiotnikami w stopniu najwyższym; uzupełnia zdania. Uzupełnia zdania odpowiednimi przedimkami: a / an / the / zero article. Zaznacza topic sentence w liście Pedra. Porządkuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc drugi paragraf listu Pedra. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji Opowiada historyjkę, stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Zadaje pytania dotyczące śledztwa i odpowiada na nie: Mr Clueless, what time did Ms Holmes telephone you last night? Pisze kolejny paragraf listu Pedra, zachowuje poprawność gramatyczną, uwzględnia w nim topic sentence. Pisze paragraf na temat kraju / miasta, w którym mieszka, wykorzystuje bogate słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną.

14 AB: Language Diary, s. 26 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 10, s. 59, 161 GT3: ćw. ze s AB: Language Diary, s. 28 AB: ćw. 1-4, s TB: Extension, s TB: Resource 11, s. 61, Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Mój kraj / moje miasto Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii Where we live! kontynenty, układ słoneczny, równik, bieguny LISTOPAD (3) UNIT 12 / WONDERFUL WORDS Historyjka: Jamie and the Selkie 3 Konstrukcja: to be going to tekstu (prawda / fałsz); uzupełnianie tekstu Mówienie wymiana informacji Słuchanie rozumienie; odpowiadanie na pytania Pisanie paragrafu zakończenie historyjki Włamanie Czasy: Present Simple, Past Simple powtórzenie Określniki czasu: at once, at the same time, when, yesterday evening Pisanie uzupełnianie wyrazów; raport

15 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 12 i z Wonderful Words. Zna zasadę użycia konstrukcji be going to. Układa pytania oraz odpowiedzi dotyczące tekstu, korzystając z podanych wyrazów: Are the men going to go with Jamie s father? - Yes, they are / No, they aren t. Pyta o plany i udziela odpowiedzi na podobne pytania: What are you going to do this weekend? I m going to Krótko opowiada trzecią część historyjki. Odpowiada na pytania, wykorzystując podane słowa, dotyczące włamania: Who breaks into the house? A burglar. Pisze krótkie zakończenie raportu dotyczącego włamania do domu, wykorzystuje podane zwroty, nie zachowuje poprawności leksykalno-gramatycznej. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 12 i z Wonderful Words. Bezbłędnie posługuje się konstrukcją be going to, zadaje pytania dotyczące tekstu oraz planów, odpowiada na nie. Pisze paragraf kończący historyjkę. Opowiada całą historyjkę. Pisze zakończenie raportu dotyczącego włamania do domu, zachowuje poprawność gramatyczną, wykorzystuje bogate słownictwo. AB: Language Diary, s. 30 AB: ćw. 1-6, s SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: A Burglary Report, s. 41 TB: Extension, s. 62 TB: Resource 12, s. 63, 163 GT2: ćw. ze s TB: Extension, s. 64 Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Ochrona przyrody (zwierzęta) Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych LISTOPAD (4) REVISION 3 / TEST 3

16 Utrwalenie słownictwa Plany na weekend Utrwalenie materiału gramatycznego Wyrażanie opinii Praca ze słownikiem Wymowa: /A:/, /ö/, /{/ Czytanie uzupełnianie tekstu w oparciu o obrazki Mówienie wymiana informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji bieżących. Zapisuje wyrazy w porządku alfabetycznym: fish, fisherman, fishing. Uzupełnia tekst przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Uzupełnia tekst przedimkami: a / an lub the. Na podstawie podanych wyrazów układa pytania, dotyczące planów na weekend i odpowiada na nie: Are you going to study this weekend? Yes I am / No, I m not. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji bieżących. Swobodnie rozmawia na temat swoich planów na weekend, bezbłędnie zadaje pytania i odpowiada na nie, opowiada o planach kolegi. Swobodnie wyraża swoją opinię na temat najlepszego piłkarza, najgorszego piosenkarza, najprzystojniejszego aktora itp.: I think Brad Pitt is the most handsome film star. Oh no, Antonio Banderas is more handsome than Brad Pitt. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. AB: Check Yourself, s. 32 AB: Skills Corner 3, s. 33 AB: Moja samoocena, s. 34 TB: Check, Units 9-12, s. 143 Słowniki: - Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski - Longman Elementary Dictionary CD-ROM Lessons 9-12 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Video: Friends in London, Episode 3 VAB: ćw. ze s. 24 Test Book: Language Tests A / B, Units 9-12, s Extra tasks, s. 55 Progress Check Revision 3 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce

17 GRUDZIEŃ (1) CULTURE CORNER / UNIT 13 Beautiful Monster: The Greedy Plant Opis rośliny Praca ze słownikiem Czytanie rozumienie tekstu; dopasowywanie obrazków do tekstu Mówienie opis rośliny Słuchanie prawda / fałsz Pisanie opis Muzeum Madame Tussaud Czasownik have to Wyrażanie opinii Reagowanie na czyjeś wypowiedzi dialogu; odpowiadanie na pytania Słuchanie odpowiadanie na pytania Mówienie o obowiązkach w domu UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 13 i z Culture Corner. Uzupełnia wywiad podanymi odpowiedziami: What s the name of this plant? It s a sundew... Dopasowuje wizerunki roślin do ich opisu. Wybiera jedną roślinkę z listy i krótko ją opisuje: It s green and you can see it everywhere... Zna formy czasownika have to. Uzupełnia zdania twierdzące, przeczące i pytające odpowiednią formą czasownika have to. Układa proste zdania z czasownikiem have to: I have to get up at seven o clock every morning. I don t have to Wyraża swoją opinię i reaguje na podane informacje: He s got a new computer. Lucky him! Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 13 i z Culture Corner. Wykorzystując bogate słownictwo opisuje dowolną roślinę występującą w Polsce: You can see it everywhere when it s wet. When it doesn t rain for a long time, it goes yellow and brown... Swobodnie opowiada o roślinie, o której przygotował informacje do czego roślina jest używana, czy jest chroniona, czy jest niebezpieczna... Rozmawia na temat obowiązków swoich i kolegi: What do you have to do at home? I don t have to because my sister has to do it.

18 SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Interesting Plants in My Region, s. 45 TB: Extension, s Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Ochrona przyrody (rośliny) AB: Language Diary, s. 35 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 70 TB: Resource 13, s. 71, Komponent kulturowy Madame Tussaud s Museum GRUDZIEŃ (2) UNIT 14 / UNIT 15 Historyjka detektywistyczna u wróżki Twoja przyszłość Czas Future Simple przewidywanie komiksu; zakreślanie odpowiedzi Mówienie wymiana informacji Pisanie o przyszłości Przyjaciele z różnych krajów Komputer Przymiotnik + przyimek tekstu (prawda / fałsz) Pisanie UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji Zna zasadę użycia will dla przewidywania przyszłości. Zadaje proste pytania na temat historyjki z użyciem will i odpowiada na nie: Will Clueless see Madame Rosa? No, he won t. Układa proste zdania na temat przyszłości, wykorzystuje informacje z tabeli: Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji Przewiduje swoją przyszłość, wykorzystuje bogate słownictwo, formy czasu przyszłego, uzasadnia swoje zdanie: I think I ll be a dancer, because I won t be Pisze do Friends Club, szczegółowo opisuje swoje zainteresowania,

19 My lucky number is, You will be, You will have Uzupełnia tekst wyrazami: mouse button, keyboard, webside, screen, mouse. Pisze krótki do Friends Club, przedstawia się, pisze o swoich zainteresowaniach, stosuje proste konstrukcje: I m interested in football. prawidłowo stosuje różnorodne konstrukcje: interested in, good at, fond of, keen on, crazy about, bored with AB: Language Diary, s. 37 AB: ćw. 1-4, s TB: Extension, s. 72 TB: Resource 14, s. 73, 166 GT2: ćw. ze s AB: Language Diary, s. 39 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 15, s. 75, 167 Ścieżki edukacyjne: Edukacja czytelnicza i medialna Komputery i Internet Wykorzystanie technologii komputerowej zawieranie znajomości przez Internet, wykorzystanie strony internetowej: GRUDZIEŃ (3) UNIT 16 / LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA Historyjka: They came from Kitra 1 Podróże w kosmosie Tworzenie pytań tekstu; odpowiadanie na pytania Słuchanie zakreślanie odpowiedzi Mówienie tworzenie pytań CHRISTMAS NEW YEAR Życzenia świąteczne i noworoczne

20 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 16 i z lekcji okolicznościowej. Prostymi zdaniami opisuje Święta Bożego Narodzenia. Dopasowuje krótkie odpowiedzi do wysłuchanych pytań: Is Joe a captain of a spaceship? Yes, he is. Zadaje pytania dotyczące historyjki i odpowiada na nie: Will Joe and Dan reach the space station on Mars?; nie zachowuje poprawności gramatycznej. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 16 i z lekcji okolicznościowej. Dokładnie opisuje Święta Bożego Narodzenia i równocześnie dokonuje porównania między tradycjami w Wlk. Brytanii i Polsce. Tworzy pytania do podanych odpowiedzi: The story happened in When did the story happen? Swobodnie rozmawia na temat historyjki, prawidłowo zadaje pytania i odpowiada na nie; wykorzystuje różnorodne konstrukcje gramatyczne i słownictwo. AB: Language Diary, s. 41 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 76 TB: Resource 16, s. 77, 168 GT3: ćw. ze s Wielotorowość procesu nauczania proste elementy geografii: Going to Mars Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) - Festival Worksheets (www.longman.com.pl) Komponent kulturowy Święta Bożego Narodzenia w Polsce i w Wlk. Brytanii STYCZEŃ (1) WONDERFUL WORDS / REVISION 4 Komputery Czas Present Simple, konstrukcja have to powtórzenie Zdania złożone celu Infinitive of purpose Pisanie poprawianie błędów Pisanie / Mówienie wymiana informacji Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /e/, Mówienie pytanie i odpowiadanie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI NEW FRIENDS 3 cd.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI NEW FRIENDS 3 cd. Units 13-16 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO- KL. VI THE LONDONERS CRAZY DETECTIVES FRIENDS MAGAZINE STORY TIME WONDERFUL WORDS REVISION 4 CULTURE CORNER Środki językowe Umiejętności językowe Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

PZO j.angielski wymagania klasa VI załącznik nr 3 podręcznik New Friends 3

PZO j.angielski wymagania klasa VI załącznik nr 3 podręcznik New Friends 3 PZO j.angielski wymagania klasa VI załącznik nr 3 podręcznik New Friends 3 UNIT 1 / UNIT 2 UCZNIA Zna nazwy państw wchodzących w skład Wielkiej Brytanii: England, Scotland, Wales, Northern Ireland. Potrafi

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział VI I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska,

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Unit 9 Out and about sport, podróżowanie i turystyka, życie rodzinne i towarzyskie, kultura. Zna zasady tworzenia czasu Present Perfect. Uzupełnia zdania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: B1 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2. Czas Present Simple vs Present Continuous

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: B1 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2. Czas Present Simple vs Present Continuous ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New 4 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: B1 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Telewizja programy telewizyjne Wakacje, spędzanie wolnego czasu Czas Present Simple vs Present Continuous

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa V KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI Podręcznik: Sky 1, Sky 2 Opracowała: Magdalena Snop KLASA V I SEMESTR ZAKRES MATERIAŁU: SŁOWNICTWO: Obóz wakacyjny Czas wolny Czasowniki (umiejętności)

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! (ss.

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Discover English 3 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY Discover English 3 KLASA VI PLAN WYNIKOWY Discover English 3 KLASA VI Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Elementary Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sky High 2/Repetytorium szóstoklasisty Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział: Uczeń opanował wszystkie Potrafi przywitać się WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasy 4 podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Total English Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B1/B2

Total English Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B1/B2 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B1/B2 JEDNOST KI LEKCYJN E 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo