ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2"

Transkrypt

1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna Prace domowe sprzątanie Czas Present Simple zdania twierdzące, przeczące i pytające Określenia czasu: always, often, usually itp Czas Present Continuous zdania twierdzące, przeczące i pytające Określenia czasu: at the moment, now, today tekstu; odpowiadanie na pytania Słuchanie uzupełnianie tabelki Mówienie odpowiadanie na pytania Pisanie o rodzinie komiksu; zakreślanie odpowiedzi Mówienie o obrazkach opis UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 1-2. Zna nazwy państw wchodzących w skład Wielkiej Brytanii: England, Scotland, Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 1-2. Uzupełnia ze słuchu tabelkę informacjami o tym, co robią w tygodniu członkowie

2 Wales, Northern Ireland. Potrafi krótko opowiedzieć o Wielkiej Brytanii: There are four countries in Great Britain: England, Scotland, Wales, Northern Ireland. London is the capital of England and Great Britain. Zna przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never, every day, on (Saturaday) i zasady ich użycia w zdaniach w czasie Present Simple. Tworzy pytania z podanych wyrazów, stosując operator czasu Present Simple do / does. Formułuje proste zdania na temat swojego dnia: I go to school every day. Potrafi zapytać o to, co robi jego kolega: Do you go swimming? When do you go to the swimming pool? i odpowiada na takie pytania: Yes, I do. / No, I don t. I go there on Sundays. Na podstawie podanych czasowników, potrafi ułożyć zdania o tym, co robi w chwili obecnej: I am having breakfast now. Pyta kolegę o to, co teraz robi: What are you doing now? i odpowiada na takie pytania: I am... rodziny Kim. Formułuje pytania i odpowiedzi na temat tego, co każdego dnia robią poszczególne osoby; stosuje czas Present Simple i rzeczowniki określające miejsca spędzania wolnego czasu: What does Rob do? He plays in a school basketball team., When does Kim go swimming? - She goes to the swimming pool on Sundays. Opowiada o tym, co robią na co dzień, czym zajmują się jego bliscy; stosuje czas Present Simple oraz przysłówki częstotliwości: My parents and I always... My sister never... Potrafi powiedzieć, jakie zajęcia domowe wykonują postacie na rysunkach, stosując czas Present Continuous oraz określniki czasu: At the moment Mrs Smith is sweeping the floor. She is vacuuming now. Potrafi opisać obrazek, stosując czas Present Continuous: Shirley Holmes is standing next to... She is wearing... Zadaje pytania o przyczynę wydarzeń w historyjce: Why is Mrs Smith wearing her coat in picture 1? Potrafi odpowiedzieć na zadane pytania. Potrafi zadać pytanie o wykonywaną czynność i odpowiedzieć na pytania kolegi (zabawa Act and Quess): A: What am I doing? B: You re washing the floor. A: No, I m not. B: Are you polishing the floor? A: Yes, I am. AB: Language Diary, s. 2 AB: ćw. 1-7, s. 2-3 AB: Language Diary, s. 4 AB: ćw. 1-5, s. 4-5 TB: Resource 1, s. 29,150 GT (Grammar Time) 2, ćw. ze s TB: Extension, s. 30 TB: Resource 2, s. 31, GT2: ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Aktywne formy spędzania wolnego czasu, higiena miejsca pracy i wypoczynku Komponent kulturowy Wielka Brytania (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna) Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii mapa Wielkiej Brytanii Wychowanie do życia w rodzinie (aktywny udział w życiu rodziny) utrzymanie porządku w swoim pokoju i pomoc rodzicom w pracach domowych WRZESIEŃ (2) UNIT 3 / UNIT 4

3 Zwierzęta Części ciała Przymiotniki określające zwierzęta Historyjka: Jamie and the Selkie 1 Czasowniki: like, love, hate, feel itd. (stative verbs) Kolejność przymiotników w zdaniu Czasy: Present Simple i Present Continuous porównanie Słuchanie / Czytanie tekstu; rozumienie (prawda / fałsz) Czytanie uzupełnianie tekstu Pisanie paragrafu opis niedźwiedzia tekstu; odpowiadanie na pytania Słuchanie odpowiadanie na pytania Czytanie / Mówienie rozumienie tekstu UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 3-4. Dopasowuje nazwy części ciała zwierzątka do obrazka. Zna czasowniki typu stative: like, love, hate, feel, see, hear, know, remember, think, hope, understand, want, need. Używa w zdaniu czasowników typu stative w czasie Present Simple. Wykazuje różnicę w zastosowaniu czasów: Present Continuous i Present Simple. Uzupełnia odrębne pojedyncze zdania czasownikami w czasach: Present Continuous i Present Simple. Na podstawie obrazka pisze krótki paragraf opisujący niedźwiedzia. Tworzy pytania z użyciem czasów: Present Simple i Present Continuous z rozsypanki wyrazowej. Prostymi słowami opowiada historyjkę i na podstawie tekstu krótko opisuje legendę o selkies. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 3-4. Uzupełnia tekst czasownikami w odpowiedniej formie Present Continuous i stative verbs w czasie Present Simple. Dokładnie opisuje zwierzęta na obrazku, wykorzystuje bogate słownictwo. Na podstawie obrazka pisze paragraf opisujący niedźwiedzia, zachowuje poprawność gramatyczną, używa wielu przymiotników i zachowuje prawidłową ich kolejność w zdaniu: size / shape / colour. Potrafi zadać dotyczące treści historyjki pytania w czasie Present Simple i Present Continuous oraz odpowiada na podobne pytania: What does Jamie want to be? He wants to be a fisherman. Szczegółowo opowiada historyjkę i na podstawie tekstu dokładnie opisuje legendę o selkies.

4 AB: Language Diary, s. 6 AB: ćw. 1-8, s. 6-7 AB: Language Diary, s. 8 AB: ćw. 1-6, s. 8-9 TB: Extension, s TB: Resource 3, s. 33, 153 TB: Extension, s GT2: ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Opisywanie dzikich zwierząt wymiana informacji Odwoływanie się do indywidualnych zainteresowań uczniów ulubione zwierzęta Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii Szkocja, the Orkney Islands Komponent kulturowy legenda o fokach selkies WRZESIEŃ (3) WONDERFUL WORDS / REVISION 1 Prace domowe (housework) Czasy: Present Simple i Present Continuous powtórzenie Spójnik because Podawanie powodu spójnik because Pisanie uzupełnianie zdań, układanie zdań Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Praca ze słownikiem Wymowa spółgłosek Mówienie o obrazkach Słuchanie piosenki i odpowiadanie na pytania UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z Wonderful Words i z Revision 1. Uzupełnia zdania czynnościami wyrażającymi prace domowe: Jane is dusting the ornaments. Łączy nazwy prac domowych ze sprzętem do ich wykonywania: washing machine washing clothes. Na podstawie podanych informacji krótko opowiada o tym, jakie prace wykonują bohaterki projektu i dlaczego; nie zachowuje poprawności gramatycznej, używa prostych słów. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z Wonderful Words i z Revision 1. Na podstawie informacji opowiada szczegółowo o tym, jakie prace wykonują bohaterki projektu i dlaczego; mówi, jakich prac bohaterki nie lubią i dlaczego; zachowuje poprawność gramatyczną, wykorzystuje bogate słownictwo: Anna vacuums the carpet because she likes electrical equipment., Mrs Cook does the washing-up because the girls don t like washing-up. Znajduje różnice między obrazkami, zadając pytania i odpowiadając na nie: What are the cats in the garden doing? They are playing tennis., Yes, in my

5 Zadaje pytania i odpowiada na nie na podstawie obrazka: What are the cats in the garden doing? They are playing tennis. picture they are playing tennis., The tall girl in picture 1 is wearing a blue dress but she is wearing a red dress in picture B. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Who Does the Housework, s. 13 AB: Check Yourself, s. 10 AB: Skills Corner 1, s. 11 AB: Moja samoocena, s. 12 TB: Extension, s. 36 Słowniki: - Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski - Longman Elementary Dictionary TB: Check, Units 1-4, s. 141 CD-ROM Lessons 1-4 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Video: Friends in London, Episode 1 VAB: ćw. ze s. 22 Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni Piosenka Every day I wake up... Przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się w sekcji Dictionary Skills - Dictionary entry (spelling, pronunciation, grammar, meaning) WRZESIEŃ (4) TEST 1 / READING CORNER Annie Collins Island for Sale Czytanie rozumienie tekstu; odpowiadanie na pytania Mówienie opis Słuchanie / Pisanie układanie zdań Pisanie opis scenki

6 UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Krótko przedstawia Duncana, jego wyspę i zamek oraz problem Duncana. Dopasowuje dalszy ciąg historyjki do obrazków. Wybiera właściwe zakończenie i krótko opowiada całą historię. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Szczegółowo opisuje jadalnię w zamku Duncana, zachowuje poprawność gramatyczną, używa bogatego języka. Dokładnie opisuje całą historyjkę. Test Book: Language Tests A / B, Units 1-4, s. 6-9 Extra tasks, s. 54 TB: Extension, s TB: Resource 4, s. 41, 154 Ścieżki edukacyjne: Edukacja czytelnicza i medialna Progress Check Revision 1 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce Reading Corner rozwijanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych; zapoznanie uczniów z readersami PAŹDZIERNIK (1) UNIT 5 / UNIT 6

7 Londyn w przeszłości i obecnie Ruch uliczny Historyjka detektywistyczna Czasowniki Czas Past Simple czasownik to be Konstrukcje: there was / there were Czas Past Simple - czasowniki regularne i nieregularne Słowa: first, next, then, after that, finally tekstu (prawda / fałsz) Słuchanie zakreślanie prawidłowych odpowiedzi komiksu; porządkowanie zdarzeń Czytanie - uzupełnianie tekstu; porządkowanie obrazków Mówienie opowiadanie historyjki UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 5-6. Zna odmianę czasownika to be w czasie Past Simple. Uzupełnia zdania formami: was / were. Potrafi opisać Piccadilly Circus z roku 1905, stosując konstrukcję: There was / There were. Układa zdania historyjki w porządku chronologicznym. Układa obrazki ilustrujące historyjkę wg chronologii zdarzeń. Zna zasadę tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Simple. Zna formy niektórych czasowników nieregularnych (według uznania nauczyciela). Uzupełnia tabelkę czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie przeszłym. Uzupełnia zdania podanymi czasownikami, używając czasu Past Simple. Opowiada historyjkę przy użyciu prostych zdań w czasie przeszłym, patrząc na obrazki. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 5-6. Łączy słowa z ich angielską definicją: a roundabout traffic goes round it in a circle. Uzupełnia zdania odpowiednią formą to be, there is / are w czasie teraźniejszym lub przeszłym. Potrafi opisać Piccadilly Circus, porównując zdjęcia (aktualne z archiwalnymi), stosując słowa związane z ruchem ulicznym, czasownik to be oraz konstrukcję: There is / There are w czasie teraźniejszym i przeszłym. Potrafi zapytać kolegę o różnice między zdjęciami oraz odpowiedzieć na podobne pytania: Were there double-deckers in 1905? Yes, there were. Are there open top buses now? Yes, but only for tourists. Zna formy czasowników nieregularnych (według uznania nauczyciela). Dokładnie opisuje historyjkę, używa prawidłowych form czasowników w czasie przeszłym oraz tzw sequencing words: first, then... AB: Language Diary, s. 13 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s TB: Resource 5, s. 43, 155 GT2: ćw. ze s Komponent kulturowy - London, Piccadilly Circus

8 AB: Language Diary, s. 15 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 6, s. 45, 156 PAŹDZIERNIK (2) UNIT 7 / UNIT 8 Wakacje obozy, wędrówki, kemping, pływanie kajakiem Czas Past Simple zdania przeczące i pytające tekstu; poprawianie zdań Słuchanie porządkowanie zdarzeń Historyjka: Jamie and the Selkie 2 Czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple Zadawanie pytań tekstu; zakreślanie odpowiedzi; porządkowanie zdarzeń Czytanie uzupełnianie tekstu Mówienie zadawanie pytań; opowiadanie historyjki UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 7-8. Przekształca zdania twierdzące w przeczące w czasie Past Simple. Krótko opowiada o wakacjach Annie i o tym, jakie przedmioty i sprzęt były potrzebne Annie na kempingu: She slept in a sleeping bag. She used a compass and a rucksack Porządkuje wydarzenia historyjki o wakacjach Pierre a. Uzupełnia historyjkę formami czasowników w czasach: Present Simple, Present Continuous, Past Simple. Na podstawie podanych słów tworzy proste pytania dotyczące historyjki i odpowiada na nie: Where was Jamie s dad? He was at the harbour. Układa historyjkę w odpowiedniej kolejności. Zapisuje pierwszą część historyjki (krótkie streszczenie), nie zachowuje poprawności gramatycznej. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 7-8. Swobodnie rozmawia na temat wydarzeń przeszłych, zadaje pytania o to, jak spędziła wakacje Annie, odpowiada, stosuje sequencing words: Where did Annie go on holiday? She went to Germany. Where did you spend your holidays? Opowiada o wakacjach Pierre a używając sequencing words. Zadaje prawidłowe pytania dotyczące historyjki i odpowiada na nie używając czasów Present Simple, Present Continuous, Past Simple. Bezbłędnie streszcza historyjkę o Jamie m, zachowuje poprawność gramatyczną, używa sequencing words.

9 AB: Language Diary, s. 17 AB: ćw. 1-5, s TB: Extension, s. 47 TB: Resource 7, s. 47, 157 GT2: ćw. ze s Ścieżki edukacyjne: Edukacja prozdrowotna Aktywne formy wypoczynku AB: Language Diary, s. 19 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 48 TB: Resource 8, s. 49, 158 Elementary Communication Games Game 38, Holiday quiz Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Ochrona zwierząt PAŹDZIERNIK (3) WONDERFUL WORDS / REVISION 2 Centrum miasta Środki transportu Powtórzenie: konstrukcja there is / are, czasownik have got Przyimki miejsca: in front of, in the centre, next to, on. Wyrażenie many / much Opis miasta Pisanie podpisywanie obrazków; uzupełnianie tabeli; opis miasta Czytanie (prawda / fałsz) Utrwalenie słownictwa Wyrażenie do / make + rzeczownik Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: krótkie i długie samogłoski Mówienie porównywanie obrazków; odpowiadanie na pytania; opowiadanie o wakacjach

10 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji bieżących oraz z Wonderful Words. Podpisuje obrazki słowami związanymi z miastem: zebra crossing, traffic lights, museum... Określa, które zdania są zgodne z obrazkiem, a które nie są. Prostymi słowami opisuje swoje miasto, nie zachowuje poprawności leksykalnej i gramatycznej. Uzupełnia zdania wyrazami do lub make. Znajduje różnice na obrazkach. Na podstawie informacji w tabeli układa pytania w czasie przeszłym i odpowiada na nie: Juan, did you go to another country? Yes, I did. I went to England. Krótko opowiada o swoich wakacjach. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji bieżących oraz z Wonderful Words. Znajduje miejsca / rzeczy niezwiązane z obrazkiem miasta: camfire, map, tent... Dokładnie opisuje obrazek, używając czasu Present Continuous oraz wszystkich znanych mu wyrażeń związanych z miastem i ruchem ulicznym. Dokładnie opisuje swoje miasto, prawidłowo stosuje słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną. Opisuje obrazki, zwraca uwagę na różnice między nimi. Swobodnie posługuje się czasem przeszłym, zadaje pytania dotyczące wakacji, odpowiada na nie i opisuje swoje wakacje, zachowuje poprawność gramatyczną i leksykalną. SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: My Dream City, s. 27 TB: Extension, s Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Rozwijanie wyobraźni AB: Check Yourself, s. 21 AB: Skills Corner 2, s. 22 AB: Moja samoocena, s. 23 TB: Extension, s. 52 TB: Resource for Revision 2, s. 53, 159 TB: Check, Units 5-8, s. 142 CD-ROM Lessons 5-8 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Video: Friends in London, Episode 2 VAB: ćw. ze s. 23 Rozwijanie spostrzegawczości wyszukiwanie różnic PAŹDZIERNIK (4) TEST 2 / CULTURE CORNER

11 Stany Zjednoczone i Wlk. Brytania podobieństwa i różnice Język angielski brytyjski i amerykański Czytanie tematy paragrafów Słuchanie zaznaczanie danych Pisanie paragrafu o Stanach Zjednoczonych i Wlk. Brytanii UCZNIA Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Dopasowuje tytuły do paragrafów. Wskazuje różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim, na liście zakupów zaznacza produkty Brytyjki i Amerykanina. Rozwiązuje krzyżówkę. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. Porównuje listę zakupów Brytyjki i Amerykanina, opowiada o różnicach. Pisze paragraf o różnicach między Wlk. Brytanią a Stanami Zjednoczonymi: There are many differences between Great Britain and the USA. There are 50 states in the USA... SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: British and American English, s. 31 Test Book: Language Tests A / B, Units 5-8, s Skills Tests A / B, Units 1-8, s Extra tasks, s. 54, 58 Progress Check Revision 2 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych Komponent kulturowy: Wlk. Brytania i Stany Zjednoczone porównanie (kultura, język, historia)

12 LISTOPAD (1) LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA / UNIT 9 HALLOWE EN Zwierzęta Przymiotniki o przeciwstawnych znaczeniach Stopniowanie krótkich przymiotników Opisywanie ludzi Porównywanie tekstu; zaznaczanie odpowiedzi Czytanie odpowiadanie na pytania o obrazki Mówienie opisywanie ludzi UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji okolicznościowej i z lekcji 9. Prostymi słowami opisuje święto Hallowe en. Stopniuje przymiotniki krótkie. Uzupełnia zdania przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Formułuje proste porównania: The horse is bigger than the Welsh pony. Opisuje osoby: I think Kim is the nicest. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji okolicznościowej i z lekcji 9. Opisuje święto Hallowe en; zachowuje poprawność gramatyczną i leksykalną. Porównuje przedmioty i osoby, formułuje dłuższe wypowiedzi. Opowiada o New Forest. Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) - Introducing the USA - Festival Worksheets (www.longman.com.pl) TB: Extension, s. 57 Komponent kulturowy święto Hallowe en na świecie

13 AB: Language Diary, s. 24 AB: ćw. 1-6, s TB: Resource 9, s. 57, 160 GT2: ćw. ze s Komponent kulturowy las New Forest w Anglii LISTOPAD (2) UNIT 10 / UNIT 11 Historyjka detektywistyczna włamanie Ziemia nasza planeta Układ Słoneczny Mój kraj / moje miasto Stopniowanie długich przymiotników Nieregularne stopniowanie przymiotników Przedimek określony i nieokreślony, zerowy Porównywanie Relacjonowanie wydarzeń Opis kraju / miasta komiksu; odpowiadanie na pytania Czytanie porządkowanie paragrafów Mówienie wymiana informacji Słuchanie / Czytanie quiz; podpisywanie obrazka; poprawianie błędów Czytanie rozumienie listu Pisanie kolejny paragraf listu UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji Uzupełnia tekst wyrazami: burglary, stole, detective, clue, burglar, investigation, fingerprints. Stopniuje przymiotniki długie. Porządkuje paragrafy w odpowiedniej kolejności. Krótko opowiada historyjkę, nie zachowuje poprawności gramatycznej. Zna zastosowanie przedimka the przed wyrazami: Sun, Moon, nazwami pasm górskich, oceanów oraz przed przymiotnikami w stopniu najwyższym; uzupełnia zdania. Uzupełnia zdania odpowiednimi przedimkami: a / an / the / zero article. Zaznacza topic sentence w liście Pedra. Porządkuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc drugi paragraf listu Pedra. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji Opowiada historyjkę, stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Zadaje pytania dotyczące śledztwa i odpowiada na nie: Mr Clueless, what time did Ms Holmes telephone you last night? Pisze kolejny paragraf listu Pedra, zachowuje poprawność gramatyczną, uwzględnia w nim topic sentence. Pisze paragraf na temat kraju / miasta, w którym mieszka, wykorzystuje bogate słownictwo, zachowuje poprawność gramatyczną.

14 AB: Language Diary, s. 26 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 10, s. 59, 161 GT3: ćw. ze s AB: Language Diary, s. 28 AB: ćw. 1-4, s TB: Extension, s TB: Resource 11, s. 61, Ścieżki edukacyjne: Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie Mój kraj / moje miasto Wielotorowość procesu nauczania: proste elementy geografii Where we live! kontynenty, układ słoneczny, równik, bieguny LISTOPAD (3) UNIT 12 / WONDERFUL WORDS Historyjka: Jamie and the Selkie 3 Konstrukcja: to be going to tekstu (prawda / fałsz); uzupełnianie tekstu Mówienie wymiana informacji Słuchanie rozumienie; odpowiadanie na pytania Pisanie paragrafu zakończenie historyjki Włamanie Czasy: Present Simple, Past Simple powtórzenie Określniki czasu: at once, at the same time, when, yesterday evening Pisanie uzupełnianie wyrazów; raport

15 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 12 i z Wonderful Words. Zna zasadę użycia konstrukcji be going to. Układa pytania oraz odpowiedzi dotyczące tekstu, korzystając z podanych wyrazów: Are the men going to go with Jamie s father? - Yes, they are / No, they aren t. Pyta o plany i udziela odpowiedzi na podobne pytania: What are you going to do this weekend? I m going to Krótko opowiada trzecią część historyjki. Odpowiada na pytania, wykorzystując podane słowa, dotyczące włamania: Who breaks into the house? A burglar. Pisze krótkie zakończenie raportu dotyczącego włamania do domu, wykorzystuje podane zwroty, nie zachowuje poprawności leksykalno-gramatycznej. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 12 i z Wonderful Words. Bezbłędnie posługuje się konstrukcją be going to, zadaje pytania dotyczące tekstu oraz planów, odpowiada na nie. Pisze paragraf kończący historyjkę. Opowiada całą historyjkę. Pisze zakończenie raportu dotyczącego włamania do domu, zachowuje poprawność gramatyczną, wykorzystuje bogate słownictwo. AB: Language Diary, s. 30 AB: ćw. 1-6, s SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: A Burglary Report, s. 41 TB: Extension, s. 62 TB: Resource 12, s. 63, 163 GT2: ćw. ze s TB: Extension, s. 64 Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Ochrona przyrody (zwierzęta) Portfolio gromadzenie samodzielnych prac ucznia w teczce Dossier w celu udokumentowania rozwoju umiejętności językowych LISTOPAD (4) REVISION 3 / TEST 3

16 Utrwalenie słownictwa Plany na weekend Utrwalenie materiału gramatycznego Wyrażanie opinii Praca ze słownikiem Wymowa: /A:/, /ö/, /{/ Czytanie uzupełnianie tekstu w oparciu o obrazki Mówienie wymiana informacji UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji bieżących. Zapisuje wyrazy w porządku alfabetycznym: fish, fisherman, fishing. Uzupełnia tekst przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Uzupełnia tekst przedimkami: a / an lub the. Na podstawie podanych wyrazów układa pytania, dotyczące planów na weekend i odpowiada na nie: Are you going to study this weekend? Yes I am / No, I m not. Opanował podstawowe zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz podstawowe konstrukcje gramatyczne. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji bieżących. Swobodnie rozmawia na temat swoich planów na weekend, bezbłędnie zadaje pytania i odpowiada na nie, opowiada o planach kolegi. Swobodnie wyraża swoją opinię na temat najlepszego piłkarza, najgorszego piosenkarza, najprzystojniejszego aktora itp.: I think Brad Pitt is the most handsome film star. Oh no, Antonio Banderas is more handsome than Brad Pitt. Opanował wszystkie zwroty i wyrażenia z bieżących lekcji oraz wszystkie konstrukcje gramatyczne. AB: Check Yourself, s. 32 AB: Skills Corner 3, s. 33 AB: Moja samoocena, s. 34 TB: Check, Units 9-12, s. 143 Słowniki: - Podręczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski - Longman Elementary Dictionary CD-ROM Lessons 9-12 (Grammar, Vocabulary, Listening, Reading, Games, Songs) Video: Friends in London, Episode 3 VAB: ćw. ze s. 24 Test Book: Language Tests A / B, Units 9-12, s Extra tasks, s. 55 Progress Check Revision 3 uzyskanie przez ucznia pozytywnej informacji zwrotnej; rozwijanie w uczniach wiary we własne umiejętności i możliwości poprzez powtórzenie materiału oraz indywidualne sprawdzenie postępów w nauce

17 GRUDZIEŃ (1) CULTURE CORNER / UNIT 13 Beautiful Monster: The Greedy Plant Opis rośliny Praca ze słownikiem Czytanie rozumienie tekstu; dopasowywanie obrazków do tekstu Mówienie opis rośliny Słuchanie prawda / fałsz Pisanie opis Muzeum Madame Tussaud Czasownik have to Wyrażanie opinii Reagowanie na czyjeś wypowiedzi dialogu; odpowiadanie na pytania Słuchanie odpowiadanie na pytania Mówienie o obowiązkach w domu UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 13 i z Culture Corner. Uzupełnia wywiad podanymi odpowiedziami: What s the name of this plant? It s a sundew... Dopasowuje wizerunki roślin do ich opisu. Wybiera jedną roślinkę z listy i krótko ją opisuje: It s green and you can see it everywhere... Zna formy czasownika have to. Uzupełnia zdania twierdzące, przeczące i pytające odpowiednią formą czasownika have to. Układa proste zdania z czasownikiem have to: I have to get up at seven o clock every morning. I don t have to Wyraża swoją opinię i reaguje na podane informacje: He s got a new computer. Lucky him! Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 13 i z Culture Corner. Wykorzystując bogate słownictwo opisuje dowolną roślinę występującą w Polsce: You can see it everywhere when it s wet. When it doesn t rain for a long time, it goes yellow and brown... Swobodnie opowiada o roślinie, o której przygotował informacje do czego roślina jest używana, czy jest chroniona, czy jest niebezpieczna... Rozmawia na temat obowiązków swoich i kolegi: What do you have to do at home? I don t have to because my sister has to do it.

18 SB: Portfolio (Mój słowniczek + Teczka moich prac) Projekt: Interesting Plants in My Region, s. 45 TB: Extension, s Ścieżki edukacyjne: Edukacja ekologiczna Ochrona przyrody (rośliny) AB: Language Diary, s. 35 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 70 TB: Resource 13, s. 71, Komponent kulturowy Madame Tussaud s Museum GRUDZIEŃ (2) UNIT 14 / UNIT 15 Historyjka detektywistyczna u wróżki Twoja przyszłość Czas Future Simple przewidywanie komiksu; zakreślanie odpowiedzi Mówienie wymiana informacji Pisanie o przyszłości Przyjaciele z różnych krajów Komputer Przymiotnik + przyimek tekstu (prawda / fałsz) Pisanie UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji Zna zasadę użycia will dla przewidywania przyszłości. Zadaje proste pytania na temat historyjki z użyciem will i odpowiada na nie: Will Clueless see Madame Rosa? No, he won t. Układa proste zdania na temat przyszłości, wykorzystuje informacje z tabeli: Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji Przewiduje swoją przyszłość, wykorzystuje bogate słownictwo, formy czasu przyszłego, uzasadnia swoje zdanie: I think I ll be a dancer, because I won t be Pisze do Friends Club, szczegółowo opisuje swoje zainteresowania,

19 My lucky number is, You will be, You will have Uzupełnia tekst wyrazami: mouse button, keyboard, webside, screen, mouse. Pisze krótki do Friends Club, przedstawia się, pisze o swoich zainteresowaniach, stosuje proste konstrukcje: I m interested in football. prawidłowo stosuje różnorodne konstrukcje: interested in, good at, fond of, keen on, crazy about, bored with AB: Language Diary, s. 37 AB: ćw. 1-4, s TB: Extension, s. 72 TB: Resource 14, s. 73, 166 GT2: ćw. ze s AB: Language Diary, s. 39 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s TB: Resource 15, s. 75, 167 Ścieżki edukacyjne: Edukacja czytelnicza i medialna Komputery i Internet Wykorzystanie technologii komputerowej zawieranie znajomości przez Internet, wykorzystanie strony internetowej: GRUDZIEŃ (3) UNIT 16 / LEKCJA OKOLICZNOŚCIOWA Historyjka: They came from Kitra 1 Podróże w kosmosie Tworzenie pytań tekstu; odpowiadanie na pytania Słuchanie zakreślanie odpowiedzi Mówienie tworzenie pytań CHRISTMAS NEW YEAR Życzenia świąteczne i noworoczne

20 UCZNIA Zna niektóre wyrazy i zwroty z lekcji 16 i z lekcji okolicznościowej. Prostymi zdaniami opisuje Święta Bożego Narodzenia. Dopasowuje krótkie odpowiedzi do wysłuchanych pytań: Is Joe a captain of a spaceship? Yes, he is. Zadaje pytania dotyczące historyjki i odpowiada na nie: Will Joe and Dan reach the space station on Mars?; nie zachowuje poprawności gramatycznej. Zna i stosuje wyrazy oraz zwroty z lekcji 16 i z lekcji okolicznościowej. Dokładnie opisuje Święta Bożego Narodzenia i równocześnie dokonuje porównania między tradycjami w Wlk. Brytanii i Polsce. Tworzy pytania do podanych odpowiedzi: The story happened in When did the story happen? Swobodnie rozmawia na temat historyjki, prawidłowo zadaje pytania i odpowiada na nie; wykorzystuje różnorodne konstrukcje gramatyczne i słownictwo. AB: Language Diary, s. 41 AB: ćw. 1-6, s TB: Extension, s. 76 TB: Resource 16, s. 77, 168 GT3: ćw. ze s Wielotorowość procesu nauczania proste elementy geografii: Going to Mars Materiały: - The World of English (materiał dla nauczyciela) - Festival Worksheets (www.longman.com.pl) Komponent kulturowy Święta Bożego Narodzenia w Polsce i w Wlk. Brytanii STYCZEŃ (1) WONDERFUL WORDS / REVISION 4 Komputery Czas Present Simple, konstrukcja have to powtórzenie Zdania złożone celu Infinitive of purpose Pisanie poprawianie błędów Pisanie / Mówienie wymiana informacji Utrwalenie słownictwa Utrwalenie materiału gramatycznego Wymowa: /e/, Mówienie pytanie i odpowiadanie

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo