KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Analiza wybranych zadańmaturalnych z poziomu podstawowego z lat w kontekście przygotowania uczniów do matury w roku 2015 Omówienie zmian w egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 roku ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących egzaminu na poziomie rozszerzonym

3 ZADANIA ZAMKNIĘTE - POZIOM PODSTAWOWY 2014 BŁ Ł UT T BT 3

4 ZADANIA ZAMKNIĘTE TRUDNE WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI Obliczanie potęgi o wykładniku wymiernym 4

5 ZADANIA ZAMKNIĘTE UMIARKOWANIE TRUDNE WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI Wykorzystanie interpretacji współczynników we wzorze funkcji liniowej 5

6 ZADANIA OTWARTE - POZIOM PODSTAWOWY BŁ Ł UT T BT 6

7 ZADANIA OTWARTE - UMIARKOWANIE TRUDNE WYKORZYSTANIE I TWORZENIE INFORMACJI Rozwiązywanie równań wielomianowych metodą rozkładu na czynniki. Takie równania mogą być na maturze od roku 2015 tylko na poziomie rozszerzonym. 7

8 ZADANIE BARDZO TRUDNE ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA Przeprowadzenie dowodu algebraicznego z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia W rozwiązaniach tego zadania pojawiały się następujące błędy: - próba zapisania wniosku ogólnego na podstawie jednego (lub kilku) sprawdzonych przykładów - nieumiejętność zapisania w postaci wyrażenia algebraicznego liczby całkowitej, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2 8

9 PODSUMOWANIE Wyniki egzaminu maturalnego wskazują, że zadania typowe, schematyczne, zawierające utarte sformułowania i układ treści znany z egzaminów w latach poprzednich, są na ogół rozwiązywane przez zdających z dobrymi rezultatami. Powielanie ujęcia zagadnienia w treści zadań sprawia, że poziom wykonania zadań wzrasta, ale to niekoniecznie musi być dowodem na zrozumienie istoty problemu. Z kolei każda modyfikacja schematycznego sformułowania, nawet niewielka zmiana w podaniu wielkości danych w treści zadania tekstowego, powoduje, że zdający często nie potrafią poradzić sobie z problemem. Dotyczy to także sytuacji, gdy nowe ujęcie zagadnienia daje nowe, również łatwiejsze, możliwości znalezienia rozwiązania. 9

10 REKOMENDACJE Należy: rozwiązywać dane zadanie różnymi metodami. do rozwiązywania zadań zamkniętych stosować różne strategie. zwrócić uwagę, aby uczniowie weryfikowali otrzymywane przez siebie wyniki i kończyli rozwiązanie zadania pisemną odpowiedzią adekwatną do pytania. przypominać, aby uczniowie czytali ze zrozumieniem treści zadań i nie stosowali bezkrytycznie wyuczonych algorytmów. 10

11 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU

12 PODSTAWA PRAWNA EGZAMINU MATURALNEGO Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz.562 z późniejszymi zmianami) oraz w szczególności Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520) które określa ogólne zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku

13 EGZAMIN MATURALNY OD 2015 ROKU przedmioty obowiązkowe część pisemna język polski (poziom podstawowy) minimum 30% język obcy nowożytny (poziom podstawowy) minimum 30% matematyka (poziom podstawowy) minimum 30% 1 przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bez progu zaliczenia język mniejszości narodowej (poziom podstawowy) minimum 30% część ustna język polski (bez określania poziomu) minimum 30% język obcy nowożytny (bez określania poziomu) minimum 30% język mniejszości narodowej (bez określania poziomu) minimum 30% przedmioty dodatkowe od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym albo w przypadku języków obcych dwujęzycznym) bez progu zaliczenia 13

14 PODSTAWA PROGRAMOWA Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z , poz. 977) które określa: - cele kształcenia wymagania ogólne - treści nauczania wymagania szczegółowe dla każdego etapu edukacyjnego i obowiązuje od 1 września 2012 roku 14

15 Matura z matematyki od 2015 r. 15

16 ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI Najważniejsze zmiany: usunięto 1. Posługiwanie się wzorami skróconego mnożenia na sześcian sumy i różnicy oraz różnicę i sumę sześcianów. 2. Rozkładanie wielomianu na czynniki za pomocą wzorów skróconego mnożenia i wyłączania wspólnego czynnika przed nawias. 3. Działania na wielomianach i wyrażeniach wymiernych. POZIOM PODSTAWOWY 2. Wyrażenia algebraiczne dodano 1. Rozwiązywanie układów równań prowadzących do równania kwadratowego. 2. Rozwiązywanie równań wielomianowych metodą rozkładu wielomianu na czynniki. 3. Wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną w równaniach i nierównościach typu: x a = b, x a < b, x a b. 3. Równania i nierówno wności 1. Wykorzystywanie interpretacji geometrycznej układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. 2. Korzystanie z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x 3 = 8. 16

17 ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI Najważniejsze zmiany: usunięto 1.Sporządzanie wykresów funkcji spełniających podane warunki. usunięto usunięto POZIOM PODSTAWOWY 4. Funkcje 6. Trygonometria 7. Planimetria dodano 1.Interpretowanie współczynników występujących we wzorze funkcji liniowej (postaci kanonicznej, ogólnej). 2.Posługiwanie się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym. dodano 1.Wykorzystanie definicji i wyznaczanie wartości funkcji sinus, cosinus i tangens katów o miarach od 0 do 180. dodano 1. Korzystanie ze związków między styczną a cięciwą okręgu. 1. Własności okręgów stycznych. 2. Korzystanie z własności z funkcji trygonometrycznych w łatwych obliczeniach geometrycznych. 17

18 ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI Najważniejsze zmiany: usunięto 1.Posługiwanie się równaniem okręgu. 2.Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnie kartezjańskiej. usunięto POZIOM PODSTAWOWY 8. Geometria na płaszczyp aszczyźnie kartezjańskiej 9. Stereometria dodano 1.Znajdowanie obrazów niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, odcinka, okręgu, trójkąta itp.) w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu. dodano 1. Przekrój prostopadłościanu płaszczyzną. 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. usunięto dodano 1. Wykorzystywanie sumy, iloczynu i różnicy zdarzeń do obliczania prawdopodobieństw zdarzeń. 2. Wykorzystywanie własności prawdopodobieństwa. 1. Obliczanie średniej ważonej i odchylenia standardowego zestawu danych (także danych pogrupowanych). 2. Przy zliczaniu obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych dodano do reguły mnożenia, regułę dodawania. 18

19 ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI Najważniejsze zmiany: POZIOM ROZSZERZONY - dodano 5.. Ciągi Obliczanie granic ciągów, korzystając c z granic ciągów w typu, oraz z twierdzeń o działaniach aniach na granicach ciągów. n 2 n 2.Rozpoznawanie szeregów geometrycznych ych zbieżnych i obliczanie ich sum. 6.. Trygonometria 1.Stosowanie wzorów w na sinus i cosinus sumy i różnicy r kątów, k sumę i różnicr nicę sinusów w i cosinusów w kątów. k Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. 1.Obliczanie prawdopodobieństwa warunkowego. 2.Korzystanie z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym Rachunek różniczkowyr 1.Obliczanie granic funkcji (i granic jednostronnych), korzystając c z twierdzeń o o działaniach aniach na granicach i z własnow asności funkcji ciągłych. 2.Oblicza Obliczanie pochodnych funkcji wymiernych. 3.Korzystanie z geometrycznej i fizycznej interpretacji pochodnej. 4.Korzysta Korzystanie z własnow asności pochodnej do wyznaczania przedziałów w monotoniczności ci funkcji. 5.Znajd Znajdowanie ekstremów funkcji wielomianowych i wymiernych. 6.Stosowanieowanie pochodnych do rozwiązywania zywania zagadnień optymalizacyjnych

20 OPIS ARKUSZA Z MATEMATYKI DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO Arkusz dla poziomu podstawowego Składał się będzie z trzech grup zadań I grupa - zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań podane są cztery odpowiedzi, z których jedna jest prawdziwa. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0-1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. II grupa - zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0-2. III grupa - zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0-4, 0-5 albo

21 PRZYKŁADOWE ZADANIA Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 21

22 Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym Zadanie 20 (0 1) Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub przez 10, jest A. 25 B. 24 C. 21 D. 20 WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI Zdający zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych, nie wymagających użycia wzorów kombinatorycznych, stosuje regułę mnożenia i regułę dodawania. Rozwiązanie C 22

23 Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym Zadanie 43 (0 2) Wykaż, że prawdziwa jest nierówność < 226. ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA Zdający używa wzorów skróconego mnożenia na a± b oraz 2 2. ( ) 2 a b Zadanie 44 (0 5) W roku 2015 na uroczystości urodzinowej ktoś spytał jubilata, ile ma lat. Jubilat odpowiedział: jeżeli swój wiek sprzed 27 lat pomnożę przez swój wiek za 15 lat, to otrzymam rok swojego urodzenia. Oblicz, ile lat ma ten jubilat. MODELOWANIE MATEMATYCZNE Zdający rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą. 23

24 OPIS ARKUSZA Z MATEMATYKI DLA POZIOMU ROZSZERZONEGO Arkusz dla poziomu rozszerzonego Składał się będzie z trzech grup zadań I grupa - zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. Zadania punktowane są w skali 0-1. II grupa - zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi w tym zadania z kodowaną odpowiedzią. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0-2, 0-3 albo 0-4. W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź. III grupa - zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując zadania z tej grupy, zdający ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te punktowane są w skali 0-5, 0-6 albo

25 PRZYKŁADOWE ZADANIA Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 25

26 Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym y y = x y = x x y = x

27 Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadanie 12 (0-2) 4 Dana jest funkcja f określona wzorem f ( x) = 2x + 15 dla wszystkich 6 x2 liczb rzeczywistych x takich, że x 6 i x 6. Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x =1. WYKORZYSTANIE I INTERPRETOWANIE REPREZENTACJI Zdający oblicza pochodne funkcji wymiernych 27

28 Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadanie 12a (0-2) 4 Dana jest funkcja f określona wzorem f ( x) = 2x + 15 dla wszystkich 6 x2 liczb rzeczywistych x takich, że x 6 i x 6. Oblicz wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x =1. Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego obliczonego wyniku. Rozwiązanie: Należy zakodować cyfry: 2, 9, 6. 28

29 Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadanie (0-7 p.) - zadanie na optymalizację Dany jest prostokątny arkusz kartonu o długości 80 cm i szerokości 50 cm. \W czterech rogach tego arkusza wycięto kwadratowe naroża (zobacz rysunek). Następnie zagięto karton wzdłuż linii przerywanych, tworząc w ten sposób prostopadłościenne pudełko (bez przykrywki). Oblicz długość boku wyciętych kwadratowych naroży, dla której objętość otrzymanego pudełka jest największa. Oblicz tę objętość. MODELOWANIE MATEMATYCZNE Zdający stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych. 29

30 Rozwiązanie Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym Oznaczmy literąxdługośćboku kwadratowych naroży. Podstawa pudełka ma wymiary ( 80 2x) x ( 50 2x). Wysokośćpudełka jest równa x. Zatem objętość wyraża się wzorem V = 80 2x 50 2x x, ( ) ( ) ( ) ( ) czyli V = x 100 x+ 4 x x = 4 x 65 x x dla 0< x < 25. ( ) 3 2 Rozważmy funkcję f x = x 65x x określonądla każdej liczby rzeczywistej x. Obliczamy pochodnątej funkcji: f ( x) = 3x2 130x Następnie znajdujemy miejsca zerowe tej pochodnej: x x = 10, =

31 Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym Rozwiązanie c.d. Ponadto: 100 w każdym z przedziałów,10 oraz,, f ( x) > 0 f ( x) < w przedziale 10,. ( ) Zatem funkcja fjest rosnąca w każdym z przedziałów oraz 100, + i malejąca w przedziale 10, ( ) = ( ) ( ) Ponieważ V x 4 f x dla x 0,25, więc w przedziale funkcja V ( x) ma ekstremum w tym samym punkcie, w którym funkcja f ( x). Stąd wynika, że w punkcie x = 10 funkcja V przyjmuje wartośćnajwiększą. Szukana objętośćjest zatem równa V = ( ) ( 50 20) 10 = 18000cm. 3 3 (,10 ( 0,25) 31

32 Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym Zadanie 1. Oblicz granicę ciągu: 3n + 7 3n 4 lim + n 8 n 4 6 n Zadanie 1.a Uzasadnij, że 3n + 7 3n 4 7 lim + = n 8 n 4 6 n

33 W przygotowaniu do egzaminu maturalnego w 2015 roku warto korzystać z ogólnie dostępnych, wzorcowych materiałów Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów: dostępne od lipca 2013 r. zawierają opis egzaminu zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. 33

34 INFORMATORY PRZEDMIOTOWE 34 34

35 W przygotowaniu do egzaminu maturalnego w 2015 roku warto korzystać z ogólnie dostępnych, wzorcowych materiałów Przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów: dostępne od grudnia 2013 r. zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami i omówieniem dostępne zestawy standardowe i dostosowane (dla zdających dysfunkcyjnych). 35

36 ( a n ) Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W przygotowaniu do egzaminu maturalnego w 2015 roku warto korzystać z ogólnie dostępnych, wzorcowych materiałów 36

37 W przygotowaniu do egzaminu maturalnego w 2015 roku warto korzystać z ogólnie dostępnych, wzorcowych materiałów Zbiór przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym - zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań wraz z rozwiązaniami. 37

38 W przygotowaniu do egzaminu maturalnego w 2015 roku warto korzystać ogólnie dostępnych, wzorcowych materiałów 38

39 W przygotowaniu do egzaminu maturalnego w 2015 roku warto pamięta tać, że: 1. Około 15 grudnia 2014 r. CKE udostępni przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, które będzie można wykorzystać do przeprowadzenia tzw. próbnej matury. 2. Od połowy października br. do końca kwietnia 2015 r. przeprowadzane zostaną szkolenia dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki; szczegółowe informacje pojawią się wkrótce na stronie internetowej CKE i komisji okręgowej. 3. W okresie od połowy października do końca listopada br., oprócz tej konferencji, odbędzie się jeszcze 48 konferencji w całym kraju. 39

40 W przygotowaniu do egzaminu maturalnego w 2015 roku warto pamięta tać, że: października br. CKE wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizuje warsztaty dla 120 liderów nauczycieli, którzy następnie od listopada br. do lutego 2015 r., wspólnie ze 120 doradcami metodycznymi współpracującymi dotychczas z CZEM, przeszkolą nauczycieli matematyki liceów i techników na terenie danego województwa. 5. W listopadzie br. uruchomiona zostanie strona internetowa, na której zamieszczone zostaną materiały dotyczące nauczania matematyki opracowane przez różne podmioty (CKE, IBE, ORE, stowarzyszenia nauczycieli matematyki) oraz informacje o projektach dotyczących edukacji matematycznej; na stronie będzie również uruchomione forum dla nauczycieli matematyki. 40

41 Dziękuj kujęza uwagę 41

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU MATEMATYKA IV etap edukacyjny: liceum Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń używa języka matematycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie

XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie 1 XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie NAUCZANIE MATEMATYKI W INNYCH KRAJACH Joanna Jureczko(Warszawa) j.jureczko@uksw.edu.pl Miejsce matematyki w programach: matury międzynarodowej i nowej matury polskiej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2012 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna EGZMIN MTURLNY 0 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MJ 0 Egzamin maturalny z matematyki Zadanie. (0 ) Obszar standardów Modelowanie matematyczne Opis

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania

Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Jadwiga Brzdąk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania Egzamin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Egzamin maturalny z informatyki w roku został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1

procenty podstawowa 1 % tańszy od biletu normalnego. Oblicz, ile zapłacono za bilety ulgowe. Irek.edu.pl 1 procenty podstawowa maj 2003 Zadanie 8. (3 pkt ) Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest równa 7,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po typach zadań

Przewodnik po typach zadań 8 Przewodnik po typach zadań Jedna ze zmian wprowadzonych do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej dotyczy typów zadań, które mogą się znaleźć w arkuszu egzaminacyjnym. Do tej pory na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku Analiza wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku zestawienie dla województwa kujawsko-pomorskiego W kwietniu 2012 roku egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo