1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz Ogólna liczba radnych 15. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Buszewicz. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. W sesji uczestniczyli: 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów 2. Zastępca Burmistrza Pan Ireneusz Maciejczyk 3. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz 4. Sekretarz Gminy i Miasta Pan Jan Serafin 5. Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim Pan Andrzej Chrustek. 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg załączonej listy obecności. 7. Sołtysi z terenu gminy- wg załączonej listy obecności. 8. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Justyna Wrzesińska. Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o pracy Burmistrza. 6. Odpowiedzi na zgłoszone przez radnych zapytania oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone interpelacje lat Klubu Sportowego PIAST. 1

2 8. Edukacja publiczna, w tym: - prezentacja materiałów, - dyskusja. 9. Podjęcie uchwał. 10. Komunikaty. REALIZACJA PORZĄDKU OBRAD: Pkt 1 i 2 zrealizowane na wstępie. Ad.pkt.3 Protokół z XLI Sesji rady został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Protokół z XLII Sesji rady został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Protokół z XLIII Sesji rady został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Ad.pkt 4 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: Radny Zbigniew Zamasz w sprawie obniżenia stawki za wywóz nieczystości. Mówi się o tym, ale kiedy może to nastąpić? Radna Wiesława Fiszer W sprawie interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie naprawy drogi powiatowej w Płóczkach Górnych na całej długości drogi. Droga jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców. Radny Jacek Żojdzik zwrócił się o interwencje w zakresie: 1.Naprawy niedziałającego oświetlenia ulicznego na ul. Parkowej. 2.Inspekcji technicznej oraz korekty wykonanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 364 w byłych Płakowicach. Chodzi o zapadanie się wykonanego chodnika. Powinno to być wykonane w ramach gwarancji powykonawczej. 3.Rozważenie możliwości uzupełnienia brakującego oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 120 m. wzdłuż chodnika na ul. Złotoryjskiej, na drodze wojewódzkiej 364 w byłych Płakowicach, od skrzyżowania z ul. Płakowicką do skrzyżowania z ul. Wąską. Radna Mariola Szczęsna: Prosi o dokonanie oświetlenia ulic w Mojeszu, gdzie powstały nowe domy. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim zgłosili, ze boją się o bezpieczeństwo własne oraz o swoje nieruchomości narażone na kradzież. Radny Robert Mikłaszewski: 1.Prosi o zakup i ustawienie pojemników do segregacji odpadów na terenie cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim. 2

3 2.Kto jest właścicielem budynku byłego więzienia. Teren należałoby rozważyć jako lokalizację przyszłego przedszkola. Ad.pkt 5. Burmistrz przedstawił informację o pracy między sesjami - od dnia 17 grudnia 2013 r. do 24 lutego 2014 r: 1. Organizacja Lwóweckich Jasełek Ulicznych oraz Kiermaszu Bożonarodzeniowego Wsi Lwóweckiej( r.). 2. Udział Burmistrza w spotkaniu noworocznym Powiatu Jeleniogórskiego Karpaczu ( r.). 3. Udział delegacji Gminy i Miasta w spotkaniu noworocznym partnerskiego miasta Wilthen ( r.). 4. Udział Burmistrza w obchodach jubileuszu 10-lecia TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. ( r.). 5. Udział Burmistrza w rocznym podsumowaniu pracy Policji ( r.). 6. Spotkanie sołtysów z udziałem przedstawicieli i instytucji organizacyjnych obsługujących rolnictwo, Policji, Straży pożarnej, Straży Miejskiej ( r.). 7. II edycja Lwóweckiego Festiwalu Talentów ( r.). 8. Karnawałowy Pokaz Tańca ( r.). 9. Udział Gminy i Miasta Lwówek Śląski w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu - promocja Gminy i Miasta, atrakcji turystycznych oraz Lwóweckiego Lata Agatowego (7, 8, r.). 10. Udział Burmistrza w konkursie recytatorskim o tematyce Sybirackiej ( r.). 11. Udział Gminy i Miasta Lwówek Śląski w Targach Turystycznych w Holiday World w Pradze. Promocja turystyczna Gminy i Miasta oraz Lwóweckiego Lata Agatowego na europejskim rynku turystycznym ( r.). 12. Udział Burmistrza w III Forum Zagłębia Miedziowego w Brunowie ( r.). 13. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK w Lwówku Śląskim. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta na cenę ,00 zł. W dniu r. wybrano wykonawcę: Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27, Lwówek Śląski z ceną brutto 3

4 ,00 zł. Przewidywany termin podpisania umowy r. 14. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zmieszanych odpadów komunalnych z koszy zlokalizowanych przy wiatach przystankowych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w roku W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lwówku Śląskim z Zakładem Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27, Lwówek Śląski z ceną brutto ,00 zł. 16. W dniu r. unieważniono postępowanie na realizację zadania pn.: Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (padłych bezdomnych zwierząt) z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w roku 2014 gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 17. W dniu r. podpisano umowę z Pocztą Polską S. A., ul. Stawki 2, Warszawa na kwotę ,80 zł na realizację zadania pn.: Pełnienie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w okresie od r. do r. 18. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty w przedziale cenowym od ,50 zł do ,50 zł. Trwa weryfikacja ofert. 19. W dniu r. Zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Zakup i dostawę artykułów biurowych i innych gadżetów do realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kulik sp. j., ul. Chrobrego 7, Toruń za cenę ,60 zł. 20. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty w przedziale cenowym od 117,00 zł/godzinę do 922,50 zł/godzinę. Trwa weryfikacja ofert. 4

5 21. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Tłumaczenie ustne z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty w przedziale cenowym od 95,00 zł/godzinę do 369,00 zł/godzinę. Trwa weryfikacja ofert. 22. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 13 ofert w przedziale cenowym od 20,00 zł/stronę tłumaczenia z j. niemieckiego na j. polski, do 55,33zł/stronę oraz od 22,00 zł/stronę tłumaczenia z j. polskiego na j. niemiecki do 55,33zł/stronę. Trwa weryfikacja ofert. 23. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. Termin składania ofert upływa w dniu r. 24. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontów dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski dla: Pakiet I Droga dz. nr 229 o długości ok m. w miejscowości Skała. Ulica Cicha w obr. II miasta Lwówek Śląski o dł. ok. 60 m. Pakiet II Droga dz. nr 264/1 o długości ok. 500 m w miejscowości Niwnice. Droga dz. nr 46, 246 o ok. 370 m. w miejscowości Brunów. Droga dz. nr 137, 150 o długości ok. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie. Pakiet III Droga dz. nr 309/13 o długości ok. 90 m. w miejscowości Rakowice Wielkie. Droga dz. nr 240, 390, 391, 399 o długości ok. 350 m w miejscowości Niwnice. Droga dz. nr 869, 863,866/2, 864/2 o długości ok. 150 m w miejscowości Niwnice. Droga dz. nr 765 o długości ok. 60 m w miejscowości Chmielno. 5

6 Droga dz. nr 291, 295/4, 1002/1, 1002/2, 1001 o długości ok. 450 m w miejscowości Chmielno. Droga dz. nr 57, 69, 71 o długości ok. 300 m. w miejscowości Dłużec. Droga dz. nr 68 o długości ok. 200 m. w miejscowości Mojesz. Termin składania ofert upływa w dniu r. 25. W dniu r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Budowa schodów terenowych w parku miejskim w Lwówku Śląskim. Termin składania ofert upływa w dniu r. 26. Zakończenie budowy i odbiór wiaty przystankowej w Bielance. 27. Wartość wykonanych robót ,86 złotych brutto. 28. Zakończenie i odbiór zadania pn. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju. Wartość robót 18779,18 złotych brutto. 29. Przygotowanie umów dzierżawy terenu na handel świąteczny: ryby i ozdoby świąteczne. 30. Przejęcie obiektów byłego OSiR w Lwówku Śląskim w związku z jego likwidacją (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr GPNŚ z dnia r.). 31. Przegląd ocena Szkół Podstawowych nr 2, 3 i szkoły w Niwnicach pod kątem potrzeby ich termomodernizacji (odpowiedzi na zapytania z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 4 lutego 2014r.). 32. Przygotowanie przetargu na zadanie pn. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lwówek Śląski oraz opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Lwówek Śląski. 33. Rozpoczęcie rozbiórki obiektów OSIR-u na ulicy Granicznej w Lwówku Śląskim (poza Portiernią lokale tymczasowe) tj. 5 szt. domków kempingowych, sanitariatów, umywalni, kuchni i budynku świetlicy. 34. Zakończenie i odbiór zadania pn. Wykonanie izolacji i ocieplenia stropu nad I piętrem w budynku nr 39 świetlica i mieszkania komunalne w Radłówce. 35. Zimowe utrzymanie dróg wartość usługi ,98 zł (od początku sezonu 2013/ ,23 zł). 36. Ścinka, porządkowanie poboczy - ul. Graniczna, odmulenie rowu, ścinka, porządkowanie poboczy - ul. Malownicza, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Widnica - wartość robót ,24 zł. Burmistrz poinformował o podpisaniu umowy spółki z WPWiK w Bolesławcu. Planuje się na następnej sesji podjąć uchwały dot. nowej taryfy. Po raz pierwszy w taryfie zostanie uwzględniona amortyzacja. W budżecie zostaną przeznaczone środki na 6

7 dopłatę. Następnie Zastępca Burmistrza Pan Ireneusz Maciejczyk przedstawił prezentację rozwoju budownictwa na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski oraz porównawczo w Gryfowie i Nowogrodźcu a także dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Burmistrz poinformował o przeprowadzonych zmianach w organizacji Urzędu Gminy i Miasta. Ad.pkt 6 Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania: Radnemu Zbigniewowi Zamaszowi w chwili obecnej mamy wiedzę, ze po odbytych przetargach moglibyśmy obniżyć opłaty o około 10 %, czekamy na zmianę ustawy aby nie zmuszać mieszkańców do ponownego składania deklaracji. Proces zbierania deklaracji jest czasochłonny i również kosztuje. Radnej Wiesławie Fiszer zgłoszony problem przekażemy do Zarządu Powiatu i do Zarządu Dróg Powiatowych. Radnemu Jackowi Zojdzikowi zostanie przeprowadzony przegląd z Zarządem Dolnośląskim Dróg i Kolei. Radnej Marioli Szczęsnej budowa oświetlenia dla nowych mieszkańców. Odpowiedź na piśmie. Radnemu Miklaszewskiemu w sprawie zakupu pojemników i ustalenia właściciela budynku byłego aresztu i rozważenie lokalizacji przedszkola- odpowiedź zostanie udzielona pisemnie po sprawdzeniu. Ad.pkt 7 Przed przystąpieniem do tematu głównego Przewodnicząca i Burmistrz Gminy i Miasta wręczyli podziękowania Pani Katarzynie Bialic i Panu Markowi Bialic z okazji jubileuszu 35 rocznicy działalności Klubu Piast. Pan Marek Bialic przedstawił prezentację obrazującą działalność klubu. Następnie o godz Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy. Ad. pkt 8 Po przerwie Burmistrz przedstawił informację dot. aktualnego stanu oświaty. Burmistrz przedstawił również zaplanowane inwestycje oraz fotografie miejsc wymagających szczególnej ingerencji. W dyskusji udział wzięli: Radna Mariola Szczęsna w odniesieniu do przedstawionej dokumentacji fotograficznej - zastanawiam się, czy jest potrzeba umieszczania tam Niwnic, skoro losy tej szkoły są 7

8 niepewne. Burmistrz odpowiedział, iż zrobiono przegląd wszystkich placówek oświatowych. Ze szkół wiejskich po modernizacji są SP w Płóczkach Górnych i Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zbylutowie. Demografia jest bezlitosna. Jeśli nic się nie zmieni będziemy mieli w przyszłości szkołę nr 2, nr 3 i gimnazjum. Szkoła w Niwnicach powinna być szkołą stowarzyszeniową, jednakże obiekt jest własnością Gminy i wcześniej czy później trzeba będzie przeprowadzić remont. Obiekt potrzebuje wymiany okien, jest przygotowana dokumentacja techniczna. Radna Justyna Wrzesińska interesuje mnie temat szukania w placówkach oszczędności. Wszystkie placówki powinny się do tego włączyć. Analizowaliśmy również wyniki nauczania. Szkoły podstawowe nr 2 i nr 3 od lat trzymają dobry poziom. Wynik szkoły w Płóczkach również jest dobry. Problem jest w Niwnicach. Po kilku kiepskich latach, Zbylutów osiągnął dobry wynik. Nasze gimnazjum jest na dobrym poziomie. Radna Mariola Szczęsna będziemy się przyglądać stanowi oświaty w naszej gminie. Radna Krzysztofa Luszka z zestawienia wynika, ze najdroższa jest szkoła nr. 3. Burmistrz nie, jest dopiero na 3 miejscu, najdroższa jest szkoła w Niwnicach. Radna Czesława Sielewicz zapytała czy może otrzymać ksero dokładniejszych wyliczeń gdyż chciałaby nimi dysponować na zaplanowanym spotkaniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Niwnicach. Na tym zakończono dyskusję. Ad. pkt 9 Rada rozpatrzyła projekty uchwał: 1. Rada Miejska zapoznała się z przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta projektem uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa. Statut zmieniany jest w związku z podjęciem uchwał o przystąpieniu do Związku przez: - Radę Miejską w Nowogrodźcu - Radę Gminy Bolesławiec - Radę Miejską we Lwówku Śląskim Do uchwały w sprawie przystąpienia i przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa, należy wprowadzić zmiany do statutu Związku w 1 ust. 2: 8

9 w pkt. 12 dopisać Nowogrodziec miasto i gmina w pkt. 13 dopisać Bolesławiec gmina w pkt. 14 dopisać Lwówek Śl. gmina i miasto Do zaprezentowanego przez Burmistrza projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Projekt został przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/445/14 2. Projekt Burmistrza z autopoprawką w sprawie nadania Statutu Lwóweckiemu Ośrodkowi Kultury w Lwówku Śląskim. Projekt dostosowuje statut do aktualnych przepisów. Radna Mariola Szczęsna powinna być uregulowana sprawa przeprowadzania konkursu na Dyrektora. Radna Justyna Wrzesińska jeśli podjęcie tej uchwały jest pilne, to należy to zrobić ale obawiam się, ze nadzór może mieć uwagi co do braku określenia trybu powoływania Dyrektora LOK. Nie wskazano również organów doradczych. Burmistrz przedstawiłem autopoprawkę dot. powoływania dyrektora. Radna Wiesława Fiszer zwróciła uwagę, iż zapis paragrafu 3 mówi, ze terenem działania LOK jest obszar Gminy i Miasta. Obecnie działalność LOK-u ogranicza się głównie do Miasta. Do projektu nie zgłoszono wniosków o zmianę i został on przyjęty w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 11 za, 2 wstrzymujące się jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/446/14 3. Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi DĘBOWY GAJ. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie Jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/447/14 4. Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi DWOREK. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/448/14 5. Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi NAGÓRZE. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: 9

10 U C H W A Ł A Nr XLIV/449/14 6.Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi SOBOTA. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/450/14 7.Projekt Burmistrza w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. Burmistrz wyjaśnił, iż sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Podjęcie w/w uchwały wynika z potrzeby dostosowania zapisów uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. U C H W A Ł A Nr XLIV/451/14 8.Projekt Burmistrza z autopoprawką w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. Uchwalenie powyższej uchwały wynika z art. 43 ust. 10 wyżej wymienionej ustawy, który nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Ponieważ w powyżej sprawie nie została podjęta uchwała, a istnieje ustawowy obowiązek jej podjęcia, zasadnym jest jej podjęcie. U C H W A Ł A Nr XLIV/452/14 10

11 9. Projekt Burmistrza w sprawie określenia zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/453/ Projekt Burmistrza w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Lwówek Śląski. Burmistrz przedstawił uzasadnienie uchwały. Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Obecna wysokość diet dla sołtysów została określona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXX/238/05 z dnia r. i wynosiła 130,00 zł miesięcznie. W ostatnim czasie zauważalne jest zwiększone zaangażowanie sołtysów w wykonywanie swoich funkcji co przekłada się na konieczność częstszych wizyt w Urzędzie i poświęcanie większej ilości czasu na działalność sołecką. W związku z powyższym jak również z uwagi na fakt, że wysokość diet dla sołtysów nie była zmieniana od ponad 9 lat, proponuje się podwyższenie kwoty miesięcznej diety dla sołtysa do wysokości 180,00 zł. Dieta dla sołtysów stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski a także rekompensatę za inne czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. Ponadto proponuje się doprecyzowanie zasad wypłacania diety w przypadku sprawowania funkcji sołtysa tylko przez część miesiąca kalendarzowego. Proponuje się wprowadzenie zasady, że dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym sołtys pełni funkcję przez mniej niż połowę dni tego miesiąca. Przedstawione rozwiązania planuje się wprowadzić z dniem 01 lutego 2014 roku. Skutki finansowe: Obecnie: 28 sołectw x 130,00 zł = 3.640,00 zł miesięcznie; rocznie ,00 zł Po zmianach: 28 sołectw x 180,00 zł = 5.040,00 zł m-nie; rocznie ,00 zł. Z tym, że w 2014 roku: 11

12 28 sołectw x 130,00 zł = 3.640,00 zł (za grudzień 2013 r. wypłacone w styczniu 2014r. + za styczeń 2014 r. wypłacone w lutym 2014 r.) = 3.640,00 x 2 miesiące = 7.280,00 zł, 28 sołectw x 180,00 zł = 5.040,00 zł (za miesiące od lutego do listopada tj. 10 miesięcy) = ,00 zł Ogółem skutki finansowe 2014 roku wynoszą ,00 zł. U C H W A Ł A Nr XLIV/454/ Projekt Burmistrza w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, która obejmuje w szczególności: 1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu, 2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, 3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz przedłoży organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej. Prezentowany projekt dostosuje tą procedurę do aktualnych regulacji prawnych zawartych w powyższej uchwale. U C H W A Ł A Nr XLIV/455/14 12.Projekt Burmistrza w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek Śląski. Projekt obniża pensum Dyrektorów o 21/25 etatu. Burmistrz uzasadnił przedłożony Radzie projekt: w związku z wnioskami złożonymi przez dyrektorów przedszkoli o obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela zasadne jest obniżenie obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 12

13 wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin podyktowane jest stałym wzrostem obowiązków wynikających z wdrażania zmian zachodzących w przepisach prawa oświatowego oraz innych, regulujących pracę i zarządzanie przedszkolem. U C H W A Ł A Nr XLIV/456/ Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego (po byłym kinie Bajka ) wraz z przynależnym udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku nr 2, położonego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza. W budynku przy ul.jaśkiewicza 2 przed laty przestało funkcjonować Kino Bajka i Gmina przejęła w swoje zasoby komunalne budynek mieszkalno użytkowy. W związku z tym, zasadnym jest, aby wolny lokal użytkowy (byłe kino) - wystawić do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Radna Justyna Wrzesińska z żalem należy pożegnać się z planami, które mieliśmy co do tego obiektu. Przypominam, ze rozważano możliwość utworzenia tam multibiblioteki. Burmistrz mamy w domu kultury kino, które odwiedza osób. Trzeba się liczyć z kosztami. Rozwój technologii sprawił, iż ludzie coraz rzadziej chodzą do kina, wolą filmy oglądać w domu. Projekt został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się (12 za) jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/457/14 14.Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonego przy ul. Jaśkiewicza nr 2. Zasadnym jest, aby wolny lokal mieszkalny wystawić do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Radna M. Szczęsna są tam 2 mieszkania, 1 zamieszkałe, drugie nie. Czy uchwała będzie dotyczyć obu mieszkań? Burmistrz odpowiedział, iż uchwała dotyczy wyłącznie wolnego mieszkania. Sprzedaż mieszkań zajętych określa uchwała w sprawie trybu sprzedaży lokali mieszkalnych. Radna Mariola Szczęsna, uważam że mieszkanie powinno pozostać w zasobach gminnych, aby można było go wykorzystać dla mieszkańców w trudnym położeniu, np. po pożarze. 13

14 Burmistrz odpowiedział, iż pomocy lokalowej w takich przypadkach udzielają: Dziekan, Ośrodek Elim, Kościół Zielonoświątkowców. Mieszkanie wymaga dużych nakładów finansowych i najkorzystniej dla Gminy będzie jeśli zostanie sprzedane. Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy głosowali następująco: za 8 radnych, przeciwko 1 radna, wstrzymało się od głosu 4 radnych. Projekt został uchwalony jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/458/14 15.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 188/12, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski, stanowiącej własność Gminy Lwówek Śląski. Właściciele lokali mieszkalnych z budynku nr 1-3 przy ul. Szpitalnej, posadowionego na działce nr 188/7, poł. w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski wystąpili z wnioskiem o przeniesienie prawa własności działek sąsiednich, które wraz z działką posiadaną będzie spełniała wymogi działki budowlanej. Wydzielone na potrzeby sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w gruncie działki, których granice pokrywają się z obrysem budynków na nich posadowionych, nie spełniają określonych przepisami obowiązującego prawa, wymogów działki budowlanej. Definicję działki budowlanej ustawodawca określił w treści art. 4 pkt 3a wyżej powoływanej ustawy, z której wynika, iż działką budowlaną jest zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. W myśl art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem ze roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali. 14

15 U C H W A Ł A Nr XLIV/459/14 16.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 154/1, położonej w obrębie 3 miasta Lwówek Śląski w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. U C H W A Ł A Nr XLIV/460/ Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej działki nr 455/2, położonej w obrębie Ustronie. Burmistrz przedstawił uzasadnienie podjęcia uchwały. Budynek byłej świetlicy posadowiony na działce nr 455/2, położonej we wsi Ustronie, znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i nie nadaje się od kilku lat do użytkowania.. Ponieważ remont budynku wymaga dużych nakładów finansowych, postanowiono przeznaczyć go do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Radna Mariola Szczęsna zapytała czy było w tej sprawie zebranie wiejskie i czy mieszkańcy wyrazili zgodę. Burmistrz odpowiedział, iż przede wszystkim powodem sprzedaży jest to, ze stan techniczny jest fatalny. Obiekt połączony jest z innym budynkiem mieszkalnym i są ciągłe konflikty. Projekt został przyjęty 11 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się Jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/461/14 18.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 406/2, położonej w obrębie Dłużec w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. U C H W A Ł A Nr XLIV/462/ Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 136, położonej w obrębie-i m.lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Przedmiotowa działka nr 136, zgodnie z funkcją obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej i usługowej i oznaczona jest symbolem 32MN. Wpłynął wniosek o kupno przedmiotowej działki i w związku z tym, zasadnym jest przeznaczyć ją do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 15

16 U C H W A Ł A Nr XLIV/463/ Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczenia niemieszkalnego obrębie po byłym punkcie poczty w budynku mieszkalnym nr 10, położonym w Gradówek. Pomieszczenie niemieszkalne, które nie spełnia funkcji samodzielnego lokalu mieszkalnego, obecnie stało się Gminie zbędne i nieprzydatne. Postanowiono zagospodarować pustostan i przeznaczyć pomieszczenie, w którym znajdował się punkt poczty do sprzedaży, ponieważ nie spełnia już swoich pierwotnych funkcji. U C H W A Ł A Nr XLIV/464/14 21.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów: dzierżawy gruntów pod garażami oraz na ogródki przydomowe. U C H W A Ł A Nr XLIV/465/14 22.Projekt Burmistrza w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy- lokal użytkowy w hali sportowej(usługi gastronomiczne). Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty 11 głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/466/ Projekt Burmistrza w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lwóweckiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim. Dotację przeznacza się na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim w szczególności na dowóz uczestników lub eksploatację samochodu związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu. Merytoryczny zakres udzielanej pomocy odnosi się do częściowego finansowania kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim. Przekazywana pomoc finansowa odpowiada założeniom przepisów o rehabilitacji osób 16

17 niepełnosprawnych oraz jest uzasadniona także potrzebami wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie Gminy. U C H W A Ł A Nr XLIV/467/ Projekt Burmistrza w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Dofinansowanie w wysokości zł przeznacza się: - na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej, w wysokości zł. - na zakup samochodu do celów służbowych w wysokości zł. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz uznając skuteczność działań Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, za celowe uznaje się dofinansowanie powyższych zadań. Projekt został przyjęty 12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/468/14 Obecny na sesji Z-ca Komendanta pan Andrzej Chrustek podziękował za udzielenie pomocy finansowej. 24. Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczeń niemieszkalnych po byłych urządzeniach wodociągu komunalnego w budynku mieszkalnym nr 15, położonym w obrębie Dębowy Gaj. U C H W A Ł A Nr XLIV/469/ Projekt Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębienie w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 funduszu sołeckiego. Uzasadnienie projektu przedstawiła Przewodnicząca Komisji. W dniu 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim, która zobowiązuje Radę do corocznego rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy Rada podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie w roku budżetowym. 17

18 Wyjątkowo w roku 2009 r. uchwała była podjęta do 30 czerwca. W latach następnych podjęcie przez Radę uchwały o wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego następuje do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. W pierwszych latach funkcjonowania funduszu sołeckiego zauważono pewne niedoskonałości ustawy. W tym roku jest przygotowana nowelizacja ustawy, która może być bardzo korzystna zwłaszcza dla gmin. Nowelizacja przewiduje m. inymi zwiększenie zwrotu z budżetu państwa dla gmin. W 2015 roku będzie funkcjonował już nowo-wybrany samorząd. Rada obecnej kadencji powinna umożliwić mu korzystanie z funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej. Ustawa z lutego 2009 roku o funduszu sołeckim, w zamierzeniu ustawodawcy poprzez kierowanie środków bezpośrednio do dyspozycji zebrania wiejskiego, ma: wspierać i upowszechniać samorządność, pobudzać aktywność obywatelską mieszkańców, tworzyć warunki do rozwoju jednostek pomocniczych sołectw Wysokość środków przypadających na każde sołectwo wylicza się proporcjonalnie do liczby mieszkańców sołectwa. W pierwszych latach funkcjonowania funduszu sołeckiego zauważono pewne niedoskonałości ustawy. W tym roku jest przygotowana nowelizacja ustawy, która może być bardzo korzystna zwłaszcza dla gmin. Przygotowywana nowelizacja przewiduje m. innymi zmianę wysokości zwrotu z budżetu państwa dla gmin. Wyodrębnienie funduszu zdaniem Komisji jest zasadne. Radna Wiesława Fiszer poparła projekt, zaapelowała do radnych o podjęcie uchwały i nie blokowanie inicjatyw mieszkańców. Radna Ewa Fijałkowska obecnie mamy inicjatywę lokalna, może poczekajmy jeszcze rok, jak zmieni się ustawa i fundusz będzie miał inny kształt. Burmistrz wyraził opinię negatywną. To inicjatywa lokalna a nie fundusz sołecki daje możliwość rozwoju inicjatywy oddolnej. Fundusz sołecki jest realizowany przez Urząd a nie mieszkańców. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaprezentowany projekt. 18

19 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy głosowali następująco: - za podjęciem uchwały głosowało 5 radnych, - przeciwko głosowało 6 radnych, - wstrzymało się od głosu 2 radnych. Projekt nie uzyskał wymaganej większości głosów. 26. Projekt Burmistrza w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Burmistrz przedstawił uzasadnienie projektu: Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację przedsięwzięć, które są zadaniem własnym gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej. Środki przekazywane sołectwom są częścią systemu finansów publicznych, a ich wydatkowanie powinno podlegać rygorom przewidzianym w przepisach ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W kontekście wydatkowania środków publicznych zgromadzonych w budżecie gminy stanowiących fundusz sołecki pamiętać należy, iż status zamawiającego ma jednostka samorządu terytorialnego reprezentowana przez Burmistrza. Zamawiający wydatkujący te środki powinni w pierwszej kolejności mieć na uwadze dokonanie właściwego wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego. Podstawowymi trybami zamówienia jest przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Przepis ten wyraża jedną z najważniejszych zasad systemu zamówień publicznych, a mianowicie zasadę prymatu procedur konkurencyjnych. Jeśli wydatkowane środki publiczne nie przekraczają równowartości kwoty 14 tys. euro, wówczas - zgodnie z treścią przepisu art. 4 pkt 8 pzp - zamawiający nie są zobowiązani do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy. W tej sytuacji należy jednak pamiętać o przepisie art. 32 ust. 2 pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Stanowi to istotne zagrożenie w sytuacji, gdy ilość środków finansowych zgromadzonych w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego nie jest znaczna, a zamierzony podział mógłby doprowadzić do możliwości wydatkowania środków publicznych z pominięciem procedur przewidzianych w pzp. W gminie, w której funkcjonuje 28 sołectw, wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem na ten fundusz znacznych środków. Mając na uwadze 19

20 możliwości ekonomiczne gminy i jej dochody zabezpieczenie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. byłoby nieuzasadnionym dla dalszego rozwoju gminy. Za celowe uważa się wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, tym samym mimo nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2015 r., będą ponoszone wydatki na rzecz inicjatyw lokalnych oraz na realizację programu remontów dróg wiejskich. W kolejnych latach planuje się sukcesywne zwiększanie kwot na realizację przedsięwzięć w ramach inicjatyw lokalnych i remontów dróg wiejskich. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy głosowali następująco: - za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, - przeciwko głosowało 4 radnych, - wstrzymało się od głosu 2 radnych. Przedstawiony projekt został przyjęty jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/470/14 Uchwała stanowi załącznik do protokołu 27. Projekt Burmistrza w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2014 r. Projekt przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz: 1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów Dział 756 zwiększenie planu dochodów w rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę ,00 zł (MF szacowało kwotę dochodów w wysokości ,00 zł. gmina przyjęła do planu ,00 zł to jest na poziomie 96 %/wskaźnikiem wykonania w r.) Dział 758 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin o kwotę ,00 zł (według wyliczeń ostatecznej subwencji ogólnej według pisma ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.) Dział 801 zmniejszenie planu dochodów w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.738,00 zł [zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne w szkołach], 20

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie materiałów na XLIV Sesję Rady Miejskiej. Rada rozpatrzyła następujące projekty uchwał:

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie materiałów na XLIV Sesję Rady Miejskiej. Rada rozpatrzyła następujące projekty uchwał: Protokół z posiedzenia wspólnego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Posiedzenie odbyło się w dniu 25 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytego w dniu 21 października 2013 r. Ogólny Skład Komisji - 7 radnych. Obecni członkowie Komisji: 1. Ewa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.740.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 10.10.2014r. Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 185/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Białystok, 23 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.4.25.2015.MN PROCEDURA TWORZENIA, ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY/POPWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 3014/46/06 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 października 2006 roku Zarządzenie Nr 314/46/6 z dnia 6 października 26 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 26 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała Nr Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2014 r. W sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 58.2015 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 listopada 2012 r. Poz. 5647 UCHWAŁA NR XXVI/194/12 RADY GMINY W DRWINI w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 71/2007

U C H W A Ł A Nr 71/2007 U C H W A Ł A Nr 71/2007 Rady Miejskiej w N o w y m S t a w i e Załącznik Nr 7 do protokołu Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2007 rok Na

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo