1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz Ogólna liczba radnych 15. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny radny Krzysztof Buszewicz. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu. W sesji uczestniczyli: 1. Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ludwik Kaziów 2. Zastępca Burmistrza Pan Ireneusz Maciejczyk 3. Skarbnik Gminy Pani Alicja Turkiewicz 4. Sekretarz Gminy i Miasta Pan Jan Serafin 5. Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim Pan Andrzej Chrustek. 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski wg załączonej listy obecności. 7. Sołtysi z terenu gminy- wg załączonej listy obecności. 8. Mieszkańcy zainteresowani przebiegiem Sesji. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Pani Justyna Wrzesińska. Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja o pracy Burmistrza. 6. Odpowiedzi na zgłoszone przez radnych zapytania oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone interpelacje lat Klubu Sportowego PIAST. 1

2 8. Edukacja publiczna, w tym: - prezentacja materiałów, - dyskusja. 9. Podjęcie uchwał. 10. Komunikaty. REALIZACJA PORZĄDKU OBRAD: Pkt 1 i 2 zrealizowane na wstępie. Ad.pkt.3 Protokół z XLI Sesji rady został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Protokół z XLII Sesji rady został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Protokół z XLIII Sesji rady został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Ad.pkt 4 Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania: Radny Zbigniew Zamasz w sprawie obniżenia stawki za wywóz nieczystości. Mówi się o tym, ale kiedy może to nastąpić? Radna Wiesława Fiszer W sprawie interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie naprawy drogi powiatowej w Płóczkach Górnych na całej długości drogi. Droga jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców. Radny Jacek Żojdzik zwrócił się o interwencje w zakresie: 1.Naprawy niedziałającego oświetlenia ulicznego na ul. Parkowej. 2.Inspekcji technicznej oraz korekty wykonanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 364 w byłych Płakowicach. Chodzi o zapadanie się wykonanego chodnika. Powinno to być wykonane w ramach gwarancji powykonawczej. 3.Rozważenie możliwości uzupełnienia brakującego oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 120 m. wzdłuż chodnika na ul. Złotoryjskiej, na drodze wojewódzkiej 364 w byłych Płakowicach, od skrzyżowania z ul. Płakowicką do skrzyżowania z ul. Wąską. Radna Mariola Szczęsna: Prosi o dokonanie oświetlenia ulic w Mojeszu, gdzie powstały nowe domy. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim zgłosili, ze boją się o bezpieczeństwo własne oraz o swoje nieruchomości narażone na kradzież. Radny Robert Mikłaszewski: 1.Prosi o zakup i ustawienie pojemników do segregacji odpadów na terenie cmentarza komunalnego w Lwówku Śląskim. 2

3 2.Kto jest właścicielem budynku byłego więzienia. Teren należałoby rozważyć jako lokalizację przyszłego przedszkola. Ad.pkt 5. Burmistrz przedstawił informację o pracy między sesjami - od dnia 17 grudnia 2013 r. do 24 lutego 2014 r: 1. Organizacja Lwóweckich Jasełek Ulicznych oraz Kiermaszu Bożonarodzeniowego Wsi Lwóweckiej( r.). 2. Udział Burmistrza w spotkaniu noworocznym Powiatu Jeleniogórskiego Karpaczu ( r.). 3. Udział delegacji Gminy i Miasta w spotkaniu noworocznym partnerskiego miasta Wilthen ( r.). 4. Udział Burmistrza w obchodach jubileuszu 10-lecia TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. ( r.). 5. Udział Burmistrza w rocznym podsumowaniu pracy Policji ( r.). 6. Spotkanie sołtysów z udziałem przedstawicieli i instytucji organizacyjnych obsługujących rolnictwo, Policji, Straży pożarnej, Straży Miejskiej ( r.). 7. II edycja Lwóweckiego Festiwalu Talentów ( r.). 8. Karnawałowy Pokaz Tańca ( r.). 9. Udział Gminy i Miasta Lwówek Śląski w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu - promocja Gminy i Miasta, atrakcji turystycznych oraz Lwóweckiego Lata Agatowego (7, 8, r.). 10. Udział Burmistrza w konkursie recytatorskim o tematyce Sybirackiej ( r.). 11. Udział Gminy i Miasta Lwówek Śląski w Targach Turystycznych w Holiday World w Pradze. Promocja turystyczna Gminy i Miasta oraz Lwóweckiego Lata Agatowego na europejskim rynku turystycznym ( r.). 12. Udział Burmistrza w III Forum Zagłębia Miedziowego w Brunowie ( r.). 13. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK w Lwówku Śląskim. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta na cenę ,00 zł. W dniu r. wybrano wykonawcę: Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27, Lwówek Śląski z ceną brutto 3

4 ,00 zł. Przewidywany termin podpisania umowy r. 14. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia zmieszanych odpadów komunalnych z koszy zlokalizowanych przy wiatach przystankowych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w roku W dniu r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: Świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Lwówku Śląskim z Zakładem Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 27, Lwówek Śląski z ceną brutto ,00 zł. 16. W dniu r. unieważniono postępowanie na realizację zadania pn.: Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (padłych bezdomnych zwierząt) z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w roku 2014 gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 17. W dniu r. podpisano umowę z Pocztą Polską S. A., ul. Stawki 2, Warszawa na kwotę ,80 zł na realizację zadania pn.: Pełnienie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w okresie od r. do r. 18. W dniu r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty w przedziale cenowym od ,50 zł do ,50 zł. Trwa weryfikacja ofert. 19. W dniu r. Zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Zakup i dostawę artykułów biurowych i innych gadżetów do realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kulik sp. j., ul. Chrobrego 7, Toruń za cenę ,60 zł. 20. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty w przedziale cenowym od 117,00 zł/godzinę do 922,50 zł/godzinę. Trwa weryfikacja ofert. 4

5 21. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Tłumaczenie ustne z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły 4 oferty w przedziale cenowym od 95,00 zł/godzinę do 369,00 zł/godzinę. Trwa weryfikacja ofert. 22. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. W dniu r. nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęło 13 ofert w przedziale cenowym od 20,00 zł/stronę tłumaczenia z j. niemieckiego na j. polski, do 55,33zł/stronę oraz od 22,00 zł/stronę tłumaczenia z j. polskiego na j. niemiecki do 55,33zł/stronę. Trwa weryfikacja ofert. 23. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w trakcie realizacji projektu pn.: Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii. Termin składania ofert upływa w dniu r. 24. W dniu r. zaproszono wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontów dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski dla: Pakiet I Droga dz. nr 229 o długości ok m. w miejscowości Skała. Ulica Cicha w obr. II miasta Lwówek Śląski o dł. ok. 60 m. Pakiet II Droga dz. nr 264/1 o długości ok. 500 m w miejscowości Niwnice. Droga dz. nr 46, 246 o ok. 370 m. w miejscowości Brunów. Droga dz. nr 137, 150 o długości ok. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie. Pakiet III Droga dz. nr 309/13 o długości ok. 90 m. w miejscowości Rakowice Wielkie. Droga dz. nr 240, 390, 391, 399 o długości ok. 350 m w miejscowości Niwnice. Droga dz. nr 869, 863,866/2, 864/2 o długości ok. 150 m w miejscowości Niwnice. Droga dz. nr 765 o długości ok. 60 m w miejscowości Chmielno. 5

6 Droga dz. nr 291, 295/4, 1002/1, 1002/2, 1001 o długości ok. 450 m w miejscowości Chmielno. Droga dz. nr 57, 69, 71 o długości ok. 300 m. w miejscowości Dłużec. Droga dz. nr 68 o długości ok. 200 m. w miejscowości Mojesz. Termin składania ofert upływa w dniu r. 25. W dniu r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Budowa schodów terenowych w parku miejskim w Lwówku Śląskim. Termin składania ofert upływa w dniu r. 26. Zakończenie budowy i odbiór wiaty przystankowej w Bielance. 27. Wartość wykonanych robót ,86 złotych brutto. 28. Zakończenie i odbiór zadania pn. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Dębowym Gaju. Wartość robót 18779,18 złotych brutto. 29. Przygotowanie umów dzierżawy terenu na handel świąteczny: ryby i ozdoby świąteczne. 30. Przejęcie obiektów byłego OSiR w Lwówku Śląskim w związku z jego likwidacją (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr GPNŚ z dnia r.). 31. Przegląd ocena Szkół Podstawowych nr 2, 3 i szkoły w Niwnicach pod kątem potrzeby ich termomodernizacji (odpowiedzi na zapytania z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 4 lutego 2014r.). 32. Przygotowanie przetargu na zadanie pn. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lwówek Śląski oraz opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy Lwówek Śląski. 33. Rozpoczęcie rozbiórki obiektów OSIR-u na ulicy Granicznej w Lwówku Śląskim (poza Portiernią lokale tymczasowe) tj. 5 szt. domków kempingowych, sanitariatów, umywalni, kuchni i budynku świetlicy. 34. Zakończenie i odbiór zadania pn. Wykonanie izolacji i ocieplenia stropu nad I piętrem w budynku nr 39 świetlica i mieszkania komunalne w Radłówce. 35. Zimowe utrzymanie dróg wartość usługi ,98 zł (od początku sezonu 2013/ ,23 zł). 36. Ścinka, porządkowanie poboczy - ul. Graniczna, odmulenie rowu, ścinka, porządkowanie poboczy - ul. Malownicza, remont nawierzchni tłuczniowej ul. Widnica - wartość robót ,24 zł. Burmistrz poinformował o podpisaniu umowy spółki z WPWiK w Bolesławcu. Planuje się na następnej sesji podjąć uchwały dot. nowej taryfy. Po raz pierwszy w taryfie zostanie uwzględniona amortyzacja. W budżecie zostaną przeznaczone środki na 6

7 dopłatę. Następnie Zastępca Burmistrza Pan Ireneusz Maciejczyk przedstawił prezentację rozwoju budownictwa na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski oraz porównawczo w Gryfowie i Nowogrodźcu a także dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Burmistrz poinformował o przeprowadzonych zmianach w organizacji Urzędu Gminy i Miasta. Ad.pkt 6 Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania: Radnemu Zbigniewowi Zamaszowi w chwili obecnej mamy wiedzę, ze po odbytych przetargach moglibyśmy obniżyć opłaty o około 10 %, czekamy na zmianę ustawy aby nie zmuszać mieszkańców do ponownego składania deklaracji. Proces zbierania deklaracji jest czasochłonny i również kosztuje. Radnej Wiesławie Fiszer zgłoszony problem przekażemy do Zarządu Powiatu i do Zarządu Dróg Powiatowych. Radnemu Jackowi Zojdzikowi zostanie przeprowadzony przegląd z Zarządem Dolnośląskim Dróg i Kolei. Radnej Marioli Szczęsnej budowa oświetlenia dla nowych mieszkańców. Odpowiedź na piśmie. Radnemu Miklaszewskiemu w sprawie zakupu pojemników i ustalenia właściciela budynku byłego aresztu i rozważenie lokalizacji przedszkola- odpowiedź zostanie udzielona pisemnie po sprawdzeniu. Ad.pkt 7 Przed przystąpieniem do tematu głównego Przewodnicząca i Burmistrz Gminy i Miasta wręczyli podziękowania Pani Katarzynie Bialic i Panu Markowi Bialic z okazji jubileuszu 35 rocznicy działalności Klubu Piast. Pan Marek Bialic przedstawił prezentację obrazującą działalność klubu. Następnie o godz Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy. Ad. pkt 8 Po przerwie Burmistrz przedstawił informację dot. aktualnego stanu oświaty. Burmistrz przedstawił również zaplanowane inwestycje oraz fotografie miejsc wymagających szczególnej ingerencji. W dyskusji udział wzięli: Radna Mariola Szczęsna w odniesieniu do przedstawionej dokumentacji fotograficznej - zastanawiam się, czy jest potrzeba umieszczania tam Niwnic, skoro losy tej szkoły są 7

8 niepewne. Burmistrz odpowiedział, iż zrobiono przegląd wszystkich placówek oświatowych. Ze szkół wiejskich po modernizacji są SP w Płóczkach Górnych i Filia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zbylutowie. Demografia jest bezlitosna. Jeśli nic się nie zmieni będziemy mieli w przyszłości szkołę nr 2, nr 3 i gimnazjum. Szkoła w Niwnicach powinna być szkołą stowarzyszeniową, jednakże obiekt jest własnością Gminy i wcześniej czy później trzeba będzie przeprowadzić remont. Obiekt potrzebuje wymiany okien, jest przygotowana dokumentacja techniczna. Radna Justyna Wrzesińska interesuje mnie temat szukania w placówkach oszczędności. Wszystkie placówki powinny się do tego włączyć. Analizowaliśmy również wyniki nauczania. Szkoły podstawowe nr 2 i nr 3 od lat trzymają dobry poziom. Wynik szkoły w Płóczkach również jest dobry. Problem jest w Niwnicach. Po kilku kiepskich latach, Zbylutów osiągnął dobry wynik. Nasze gimnazjum jest na dobrym poziomie. Radna Mariola Szczęsna będziemy się przyglądać stanowi oświaty w naszej gminie. Radna Krzysztofa Luszka z zestawienia wynika, ze najdroższa jest szkoła nr. 3. Burmistrz nie, jest dopiero na 3 miejscu, najdroższa jest szkoła w Niwnicach. Radna Czesława Sielewicz zapytała czy może otrzymać ksero dokładniejszych wyliczeń gdyż chciałaby nimi dysponować na zaplanowanym spotkaniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Niwnicach. Na tym zakończono dyskusję. Ad. pkt 9 Rada rozpatrzyła projekty uchwał: 1. Rada Miejska zapoznała się z przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta projektem uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa. Statut zmieniany jest w związku z podjęciem uchwał o przystąpieniu do Związku przez: - Radę Miejską w Nowogrodźcu - Radę Gminy Bolesławiec - Radę Miejską we Lwówku Śląskim Do uchwały w sprawie przystąpienia i przyjęcia statutu Związku Gmin Kwisa, należy wprowadzić zmiany do statutu Związku w 1 ust. 2: 8

9 w pkt. 12 dopisać Nowogrodziec miasto i gmina w pkt. 13 dopisać Bolesławiec gmina w pkt. 14 dopisać Lwówek Śl. gmina i miasto Do zaprezentowanego przez Burmistrza projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Projekt został przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/445/14 2. Projekt Burmistrza z autopoprawką w sprawie nadania Statutu Lwóweckiemu Ośrodkowi Kultury w Lwówku Śląskim. Projekt dostosowuje statut do aktualnych przepisów. Radna Mariola Szczęsna powinna być uregulowana sprawa przeprowadzania konkursu na Dyrektora. Radna Justyna Wrzesińska jeśli podjęcie tej uchwały jest pilne, to należy to zrobić ale obawiam się, ze nadzór może mieć uwagi co do braku określenia trybu powoływania Dyrektora LOK. Nie wskazano również organów doradczych. Burmistrz przedstawiłem autopoprawkę dot. powoływania dyrektora. Radna Wiesława Fiszer zwróciła uwagę, iż zapis paragrafu 3 mówi, ze terenem działania LOK jest obszar Gminy i Miasta. Obecnie działalność LOK-u ogranicza się głównie do Miasta. Do projektu nie zgłoszono wniosków o zmianę i został on przyjęty w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 11 za, 2 wstrzymujące się jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/446/14 3. Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi DĘBOWY GAJ. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie Jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/447/14 4. Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi DWOREK. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/448/14 5. Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi NAGÓRZE. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się jako: 9

10 U C H W A Ł A Nr XLIV/449/14 6.Projekt Burmistrza w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi SOBOTA. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/450/14 7.Projekt Burmistrza w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. Burmistrz wyjaśnił, iż sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Podjęcie w/w uchwały wynika z potrzeby dostosowania zapisów uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. U C H W A Ł A Nr XLIV/451/14 8.Projekt Burmistrza z autopoprawką w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zmianami) do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. Uchwalenie powyższej uchwały wynika z art. 43 ust. 10 wyżej wymienionej ustawy, który nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Ponieważ w powyżej sprawie nie została podjęta uchwała, a istnieje ustawowy obowiązek jej podjęcia, zasadnym jest jej podjęcie. U C H W A Ł A Nr XLIV/452/14 10

11 9. Projekt Burmistrza w sprawie określenia zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe. Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty jednogłośnie jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/453/ Projekt Burmistrza w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Lwówek Śląski. Burmistrz przedstawił uzasadnienie uchwały. Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Obecna wysokość diet dla sołtysów została określona uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXX/238/05 z dnia r. i wynosiła 130,00 zł miesięcznie. W ostatnim czasie zauważalne jest zwiększone zaangażowanie sołtysów w wykonywanie swoich funkcji co przekłada się na konieczność częstszych wizyt w Urzędzie i poświęcanie większej ilości czasu na działalność sołecką. W związku z powyższym jak również z uwagi na fakt, że wysokość diet dla sołtysów nie była zmieniana od ponad 9 lat, proponuje się podwyższenie kwoty miesięcznej diety dla sołtysa do wysokości 180,00 zł. Dieta dla sołtysów stanowi rekompensatę czasu poświęconego na udział w sesjach Rady Miejskiej, zebraniach sołeckich, spotkaniach w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski a także rekompensatę za inne czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. Ponadto proponuje się doprecyzowanie zasad wypłacania diety w przypadku sprawowania funkcji sołtysa tylko przez część miesiąca kalendarzowego. Proponuje się wprowadzenie zasady, że dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym sołtys pełni funkcję przez mniej niż połowę dni tego miesiąca. Przedstawione rozwiązania planuje się wprowadzić z dniem 01 lutego 2014 roku. Skutki finansowe: Obecnie: 28 sołectw x 130,00 zł = 3.640,00 zł miesięcznie; rocznie ,00 zł Po zmianach: 28 sołectw x 180,00 zł = 5.040,00 zł m-nie; rocznie ,00 zł. Z tym, że w 2014 roku: 11

12 28 sołectw x 130,00 zł = 3.640,00 zł (za grudzień 2013 r. wypłacone w styczniu 2014r. + za styczeń 2014 r. wypłacone w lutym 2014 r.) = 3.640,00 x 2 miesiące = 7.280,00 zł, 28 sołectw x 180,00 zł = 5.040,00 zł (za miesiące od lutego do listopada tj. 10 miesięcy) = ,00 zł Ogółem skutki finansowe 2014 roku wynoszą ,00 zł. U C H W A Ł A Nr XLIV/454/ Projekt Burmistrza w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt przedstawiła Skarbnik Alicja Turkiewicz. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, która obejmuje w szczególności: 1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu, 2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, 3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz przedłoży organowi stanowiącemu wraz z projektem uchwały budżetowej. Prezentowany projekt dostosuje tą procedurę do aktualnych regulacji prawnych zawartych w powyższej uchwale. U C H W A Ł A Nr XLIV/455/14 12.Projekt Burmistrza w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek Śląski. Projekt obniża pensum Dyrektorów o 21/25 etatu. Burmistrz uzasadnił przedłożony Radzie projekt: w związku z wnioskami złożonymi przez dyrektorów przedszkoli o obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela zasadne jest obniżenie obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego 12

13 wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin podyktowane jest stałym wzrostem obowiązków wynikających z wdrażania zmian zachodzących w przepisach prawa oświatowego oraz innych, regulujących pracę i zarządzanie przedszkolem. U C H W A Ł A Nr XLIV/456/ Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego (po byłym kinie Bajka ) wraz z przynależnym udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku nr 2, położonego w Lwówku Śląskim przy ul. Jaśkiewicza. W budynku przy ul.jaśkiewicza 2 przed laty przestało funkcjonować Kino Bajka i Gmina przejęła w swoje zasoby komunalne budynek mieszkalno użytkowy. W związku z tym, zasadnym jest, aby wolny lokal użytkowy (byłe kino) - wystawić do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Radna Justyna Wrzesińska z żalem należy pożegnać się z planami, które mieliśmy co do tego obiektu. Przypominam, ze rozważano możliwość utworzenia tam multibiblioteki. Burmistrz mamy w domu kultury kino, które odwiedza osób. Trzeba się liczyć z kosztami. Rozwój technologii sprawił, iż ludzie coraz rzadziej chodzą do kina, wolą filmy oglądać w domu. Projekt został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się (12 za) jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/457/14 14.Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonego przy ul. Jaśkiewicza nr 2. Zasadnym jest, aby wolny lokal mieszkalny wystawić do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Radna M. Szczęsna są tam 2 mieszkania, 1 zamieszkałe, drugie nie. Czy uchwała będzie dotyczyć obu mieszkań? Burmistrz odpowiedział, iż uchwała dotyczy wyłącznie wolnego mieszkania. Sprzedaż mieszkań zajętych określa uchwała w sprawie trybu sprzedaży lokali mieszkalnych. Radna Mariola Szczęsna, uważam że mieszkanie powinno pozostać w zasobach gminnych, aby można było go wykorzystać dla mieszkańców w trudnym położeniu, np. po pożarze. 13

14 Burmistrz odpowiedział, iż pomocy lokalowej w takich przypadkach udzielają: Dziekan, Ośrodek Elim, Kościół Zielonoświątkowców. Mieszkanie wymaga dużych nakładów finansowych i najkorzystniej dla Gminy będzie jeśli zostanie sprzedane. Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, którzy głosowali następująco: za 8 radnych, przeciwko 1 radna, wstrzymało się od głosu 4 radnych. Projekt został uchwalony jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/458/14 15.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 188/12, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski, stanowiącej własność Gminy Lwówek Śląski. Właściciele lokali mieszkalnych z budynku nr 1-3 przy ul. Szpitalnej, posadowionego na działce nr 188/7, poł. w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski wystąpili z wnioskiem o przeniesienie prawa własności działek sąsiednich, które wraz z działką posiadaną będzie spełniała wymogi działki budowlanej. Wydzielone na potrzeby sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w gruncie działki, których granice pokrywają się z obrysem budynków na nich posadowionych, nie spełniają określonych przepisami obowiązującego prawa, wymogów działki budowlanej. Definicję działki budowlanej ustawodawca określił w treści art. 4 pkt 3a wyżej powoływanej ustawy, z której wynika, iż działką budowlaną jest zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. W myśl art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem ze roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali. 14

15 U C H W A Ł A Nr XLIV/459/14 16.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 154/1, położonej w obrębie 3 miasta Lwówek Śląski w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. U C H W A Ł A Nr XLIV/460/ Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej działki nr 455/2, położonej w obrębie Ustronie. Burmistrz przedstawił uzasadnienie podjęcia uchwały. Budynek byłej świetlicy posadowiony na działce nr 455/2, położonej we wsi Ustronie, znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i nie nadaje się od kilku lat do użytkowania.. Ponieważ remont budynku wymaga dużych nakładów finansowych, postanowiono przeznaczyć go do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Radna Mariola Szczęsna zapytała czy było w tej sprawie zebranie wiejskie i czy mieszkańcy wyrazili zgodę. Burmistrz odpowiedział, iż przede wszystkim powodem sprzedaży jest to, ze stan techniczny jest fatalny. Obiekt połączony jest z innym budynkiem mieszkalnym i są ciągłe konflikty. Projekt został przyjęty 11 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się Jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/461/14 18.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 406/2, położonej w obrębie Dłużec w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. U C H W A Ł A Nr XLIV/462/ Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 136, położonej w obrębie-i m.lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza. Przedmiotowa działka nr 136, zgodnie z funkcją obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej i usługowej i oznaczona jest symbolem 32MN. Wpłynął wniosek o kupno przedmiotowej działki i w związku z tym, zasadnym jest przeznaczyć ją do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 15

16 U C H W A Ł A Nr XLIV/463/ Projekt Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczenia niemieszkalnego obrębie po byłym punkcie poczty w budynku mieszkalnym nr 10, położonym w Gradówek. Pomieszczenie niemieszkalne, które nie spełnia funkcji samodzielnego lokalu mieszkalnego, obecnie stało się Gminie zbędne i nieprzydatne. Postanowiono zagospodarować pustostan i przeznaczyć pomieszczenie, w którym znajdował się punkt poczty do sprzedaży, ponieważ nie spełnia już swoich pierwotnych funkcji. U C H W A Ł A Nr XLIV/464/14 21.Projekt Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów: dzierżawy gruntów pod garażami oraz na ogródki przydomowe. U C H W A Ł A Nr XLIV/465/14 22.Projekt Burmistrza w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy- lokal użytkowy w hali sportowej(usługi gastronomiczne). Do projektu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń i został przyjęty 11 głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się jako: U C H W A Ł A Nr XLIV/466/ Projekt Burmistrza w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lwóweckiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim. Dotację przeznacza się na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim w szczególności na dowóz uczestników lub eksploatację samochodu związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu. Merytoryczny zakres udzielanej pomocy odnosi się do częściowego finansowania kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim. Przekazywana pomoc finansowa odpowiada założeniom przepisów o rehabilitacji osób 16

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo