I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO"

Transkrypt

1 I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Źródłem ciepła na ptrzeby C.O. dla budynku będzie kcił kndensacyjny gazwy palany paliwem gazwym GZ-50, parametry czynnika grzewczeg 70/50 C. Instalacja dwururwa z rzdziałem górnym wyknana będzie w systemie rzgałęźnym, z pinwym raz pzimym rzprwadzeniem przewdów d pszczególnych grzejników. Elementami grzejnymi będą grzejniki płytwe w wyknaniu typwym z pdłączeniem bcznym COSMONOVA. Przy grzejnikach płytwych z pdłączeniem bcznym, na gałązkach zasilających mntwać zawry termstatyczne kątwe z nastawą wstępną typu RA-N15 średnicy dn 15 mm wypsaŝne w głwice termstatyczne, a na rurciągach pwrtnych zawry dcinające kątwe z mŝliwścią spustu wdy z instalacji średnicy φ 15 mm. Instalacja bliczna jest na parametry czynnika grzewczeg 70/50 C. Czynnik grzejny wda. Obliczenia hydrauliczne wyknan przy uŝyciu prgramu kmputerweg C.O. wersja 3.5 P. Wereszczyńskieg. Przewdy magistralne raz piny instalacji c.. naleŝy wyknać z rur pliprpylenwych stabilizwanych w systemie BOR3 lub z rur PEX z wkładką aluminiwą. Instalację grzejnikwą wyknać z rur pp w systemie br3 lub z rur pex z wkładką aluminiwą. Odgałęzenia d grzejników naleŝy prwadzić w bruzdach sciennych. Prwadzenie instalacji w części graficznej na rzucie i rzwinięciu. D pdwieszania i mcwania rurciągów C.O. stswać typwe bejmy i zawiesia np. firmy Hilti, rzstaw zawiesi i pdpór wyknać zgdnie z nrmą PN-64/B Tab.nr 2. D kmpensacji wydłuŝeń cieplnych stswać naturalne zmiany kierunków rurciągów centralneg grzewania. Rurciągi układać ze spadkami min. 0,5%, tak, aby występwał ich sam dpwietrzenie instalacji. Na przewdzie zasilającym w najwyŝszych punktach instalacji zamntwać samczynne zawry dpwietrzające. Na pwrcie instalacji c.. w najniŝszych punktach (rzdzielacz główny) naleŝy zamntwać zawry spustwe umŝliwiające próŝnienie instalacji. Autmatyczne dpwietrzniki naleŝy zamntwać przy kaŝdym rzdzielaczu. Instalacja dpwietrzana będzie ddatkw pprzez dpwietrzniki grzejnikwe. P wyknaniu prac mntaŝwych instalację naleŝy dkładnie przepłukać i pddać próbie szczelnści na ciśnienie 0,60 MPa. Próbę naleŝy uznać za wyknaną pzytywnie, jeŝeli zamntwany manmetr w ciągu 30-tu minut nie wykaŝe spadku ciśnienia. P wyknaniu prób szczelnści instalacji naleŝy przeprwadzić regulację instalacji ustawiając dpwiednie nastawy na zawrach grzejnikwych raz zawrach umieszcznych na rzdzielaczach. Izlację ciepłchrnną rurciągów wyknać przy uŝyciu tulin termizlacyjnych z pianki plietylenwej grub. 30 mm. Otuliny muszą psiadać aprbatę techniczną dpuszczeniu d stswania w budwnictwie, wydaną przez COBRTI Technika Instalacyjna INSTAL. Przewidzian dwa biegi grzewcze grzewania płaszczyznweg. Instalację grzewania płaszczyznweg prjektuje się we wskazanych w prjekcie na rys. C.O.-01 i C.O.-02 pmieszczeniach budynku.

2 Zastswany materiał na przewdy. Płączenia przewdów zasilających rzdzielacze naleŝy wyknywać za pmcą złącz z pierścieniem pełnym. Prwadzenie przewdów i kmpensacja wydłuŝeń. Prwadzenie przewdów zasilających rzdzielacze przewiduje się w przestrzeni międzystrpwej na parterze raz w psadzkach. Przy przejściach przewdami rzprwadzającymi przez twry drzwiwe naleŝy zwrócić szczególną uwagę na prwadzenie przewdów śrdkiem ( w si drzwi ) w celu uniknięcia przebicia przewdów instalacji C.O. pdczas mntaŝu listew prgwych. Sugeruje się mntaŝ listew na klej siliknwy. D kmpensacji wydłuŝeń cieplnych stswać naturalne zmiany kierunków rurciągów grzewania. MntaŜ instalacji D pdwieszania i mcwania rurciągów stswać typwe bejmy i zawiesia np. firmy Hilti, rzstaw zawiesi i pdpór wyknać zgdnie z nrmą PN-64/B Tab.nr 2. D kmpensacji wydłuŝeń cieplnych stswać naturalne zmiany kierunków rurciągów centralneg grzewania. Rurciągi układać ze spadkami min. 0,5%, tak, aby występwał ich sam dpwietrzenie instalacji. Na przewdzie zasilającym w najwyŝszych punktach instalacji zamntwać samczynne zawry dpwietrzające. Na pwrcie instalacji c.. w najniŝszych punktach (rzdzielacz główny) naleŝy zamntwać zawry spustwe umŝliwiające próŝnienie instalacji. Autmatyczne dpwietrzniki naleŝy zamntwać przy kaŝdym rzdzielaczu. Instalacja dpwietrzana będzie ddatkw pprzez dpwietrzniki mntwane na instalacji. Próby i regulacja instalacji P wyknaniu prac mntaŝwych instalację naleŝy dkładnie przepłukać i pddać próbie szczelnści na ciśnienie 0,60 MPa. Próbę naleŝy uznać za wyknaną pzytywnie, jeŝeli zamntwany manmetr w ciągu 30-tu minut nie wykaŝe spadku ciśnienia. P wyknaniu prób szczelnści instalacji naleŝy przeprwadzić regulację instalacji ustawiając dpwiednie nastawy na zawrach grzejnikwych raz zawrach regulacyjnych. Izlacja rurciągów Izlację ciepłchrnną rurciągów wyknać przy uŝyciu tulin termizlacyjnych z pianki plietylenwej grub. 30 mm, np. typu THERMAFLEX PUR. Przewdy rzprwadzające raz dcinki przewdów d rzdzielaczy d dległych grzejników pdłgwych raz pzstałych grzejników zaizlwać cieplnie przy pmcy izlacji pdtynkwej THERMOCOMPACT S grubści ścianki 9 mm. Otuliny muszą psiadać aprbatę techniczną dpuszczeniu d stswania w budwnictwie, wydaną przez COBRTI Technika Instalacyjna INSTAL. II. KOTŁOWNIA 1.1 Przeznaczenie prjektwanej ktłwni Ktłwnia pwyŝsza stanwić będzie indywidualne źródł ciepła dla budynku. Pkrywać będzie zaptrzebwanie cieplne dla: prjektwanej instalacji centralneg grzewania OBIEG C.O.1 przygtwania c.w.u.

3 Ktłwnia pracwać będzie z prirytetem ciepłej wdy uŝytkwej ( udział mcy cieplnej d przygtwania C.W.U. w stsunku d zaptrzebwania stanwi 40% ). D bliczeń przyjęt mc ktłwni 35 kw. 1.2 Lkalizacja ktłwni Ktłwnia usytuwana będzie w wydzielnym pmieszczeniu na parterze w pmieszczeniu technicznym. Wejście d ktłwni z zewnątrz. Minimalna wyskść pmieszczenia w świetle 3,5 m, pwierzchnia 10,73 m 2, kubatura 37,5 m 3. Ktłwnia nie psiada świetlenia naturalneg. W ktłwni naleŝy zapewnić świetlenie sztuczne. Pdłga ktłwni wyknana z ceramiki nienasiąkliwej, antypślizgwej raz niepylącej, gwarantującej prawidłwą pracę palników i autmatyki. P bwdzie ktłwni przewidzian mntaŝ dwdnień liniwych gwarantujących dpływ wdy z urządzeń raz zawrów bezpieczeństwa raz pdczas nieprzewidzianych ubytków wdy z instalacji. NaleŜy wyknać spadek psadzek w ktłwni i=1% w kierunku wpustów pdłgwych. NaleŜy wyknać dprwadzenie kanalizacyjne d instalacji kanalizacji sanitarnej. W ktłwni przewidzian wywietrzak dachwy średnicy 160 mm. 1.3 Wydajnść cieplna ktłwni Dla pwyŝszych ptrzeb prjektuje się ktłwnię wdną wypsaŝną w kcił kndensacyjny wypsaŝny w palnik prmiennikwy przystswany d spalania gazu GZ-50. Przyjęt kcił znaminwej mcy w zakresie 5,2-35 kw. 1.4 Wymagany nśnik ciepła Nśnikiem ciepła w prjektwanej ktłwni w instalacji grzewczej będzie wda parametrach 70/50 C. 1.5 Paliw dla ktłwni Zaptrzebwanie gazu bliczn przy załŝeniu palania urządzeń gazwych gazem ziemnym Gz-50 wartści pałwej równej Wu=33500 kj/m Charakterystyka ciepln-technlgiczna ktłwni Zaprjektwan ktłwnię wdną ze źródłem ciepła stanwiącym kcił gazwy. Straty ciepła w budynku Qc = kW Mc zainstalwana ktłwni z 1 ktłem - 35 kw. Ktłwnia pracwać będzie w systemie zamkniętym, któreg zabezpieczenie stanwić będzie zgdnie z PN/91-B/02414 urządzenie stabilizujące w pstaci wzbirczeg naczynia przepnweg typu REFLEX N 100, R 1". Zabezpieczenie ktła zgdnie z przepisami UDT pprzez zastswanie zawru bezpieczeństwa (mduł przyłączeniwy ktła psiada króciec przyłączeniwy dla zawru bezpieczeństwa), zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915-DN25 x DN25, 4 bary. Obieg wdy grzewczej w ktłwni wymuszny będzie pprzez pmpę biegu instalacji C.O.. Napełnianie raz uzupełnianie zładu grzewczeg nastąpi wdą zmiękczną zgdnie z wymgami nrmy PN-93/C Pdstawwe urządzenia:

4 1 gazwy kcił kndensacyjny łącznej mcy 5,2-35 kw. Przepnwe naczynie wzbircze typu REFLEX N 100 R1. Pmpy biegwe Zasbnik C.W.U. pjemnści 400 dm 3. Przepnwe naczynie wzbircze d układu C.W.U. 0 pjemnści 33 dm 3 Autmatyka ktłwni Odprwadzenie spalin d atmsfery z ktła kndensacyjneg nastąpi indywidualnym przewdem pwietrzn-spalinwym w wyknaniu z stali kwasdprnej wymiarach 60/100 mm. 1.7 Opis prjektwanych rzwiązań - charakterystyka urządzeń, zabezpieczenia układów Źródł ciepła Źródłem ciepła kcił kndensacyjny mcy 5,2-35 kw. Dane techniczne ktła kndensacyjneg mcy 35 kw: sprawnść 106% mdulwany palnik prmiennikwy Matrix Mc : 5,2-35 kw Pjemnść wdna ktła: 2,8 dm 3 masa ktła 47 kg Sterwnik standardwy - dstarczany z ktłem. Praca ktła sterwana jest regulatrem pgdwym na biegach C.O. raz czujnikiem temperatury C.W.U Układ centralneg grzewania, ciepła technlgiczneg Układ centralneg grzewania będzie działał jak pmpwy, zamknięty. Układ grzewczy ktłwni składać się będzie dcelw z jedneg biegu instalacji centralneg grzewania: - grzewanie grzejnikwe OBIEG C.O.1 OBIEG C.O. - INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO - 70/50 C wypsaŝny będzie w pmpę wymuszającą bieg czynnika grzejneg firmy Wil-Strats 25/1-12 CAN PN 6/10, G 1 1/4", pł. kłnierzwe, Q= 5,02 m3/h, H = 8,3 m, P = 0,12 kw, silnik: prąd jednfazwy, V Zabezpieczenie układu centralneg grzewania Układ centralneg grzewania zabezpieczyć naleŝy jednym głównym, przepnwym naczyniem wzbirczym Reflex typ 100 N, pdłącznym d pwrtu biegów grzewczych rurą wzbirczą średnicy Dn 25 mm. Głównym zabezpieczeniem przed wzrstem ciśnienia w źródle ciepła będzie membranwy zawór bezpieczeństwa SYR 1 1/2", typ 1915 mntwany przy zestawie pdłączeniwym ktła. Kcił wypsaŝny jest fabrycznie w króciec d zawór bezpieczeństwa. NaleŜy wyknać pdejścia kanalizacyjne d spuszczania wdy z instalacji C.O.

5 raz pdejścia kanalizacyjne pd układ neutralizatra skrplin Układ przygtwania C.W.U. Przygtwanie ciepłej wdy dbywać się będzie w zestawie zasbniku ciepłej wdy uŝytkwej pjemnści 400 dm3, wypsaŝneg w węŝwnicę grzewczą. W pdgrzewaczach naleŝy przeprwadzać kreswe (np. jeden raz w tygdniu w czasie nieuŝytkwania instalacji c.w.u.) przegrzewanie ciepłej wdy uŝytkwej d temperatury 70 C w celu dezynfekcji. Przed bateriami umywalkwymi raz naleŝy przewidzieć mntaŝ zawrów termstatycznych mieszających zabezpieczających przed pparzeniem. Układ wdy grzewczej przygtwującej c.w.u. będzie włączny d zasilania i dlneg pwrtu ktła przed sprzęgłem hydraulicznym. Zabezpieczeniem układu d strny c.w.u. będą: zawór bezpieczeństwa membranwy SYR 1, typ 2115, wielkść A x A 1-25 x 32 mm, średnica siedliska Dn 20 mm, ciśnienie twarcia 6 bar, zamntwany na pdejściu zimnej wdy d kaŝdeg zasbnika C.W.U. naczynie przepnwe wzbircze pjemnści 25 dm 3 ( dbrane w parciu prgram d dbru naczyń przepnwych REFLEX ). Zaprjektwan pmpę cyrkulacyjną w układzie ciepłej wdy uŝytkwej Wil typ WILO Strats ECO-Z 32/1-5, G 1 ", pł. mufwe, Q= 1,68 m3/h, H = 3,5 m, P = 0,12 kw, silnik: prąd jednfazwy, V, pł. gwint. DN 25, silnik jednfazwy, 230 V, zuŝycie energii 287 kwh/a, pbór mcy 0,045 kw Napełnianie i uzupełnianie zładu Wda grzewcza, zasilająca instalację, grzewczą musi spełniać wymgi jakściwe kreślne w nrmie PN-93/C W celu graniczenia sadzania się sadów zmniejszających przewdzenie ciepła i pwstawania krzji raz zapewnienia bezawaryjnej i eknmicznej pracy ktła zaprjektwan system uzdatniania wdy wdciągwej uzupełniającej straty wdy w biegu C.O. Wda surwa przepływać będzie przez filtr wstępny mechaniczny typu I 25-50, zatrzymujący większe cząsteczki zanieczyszczeń raz cząsteczki, które ewentualnie mgą przedstać się d instalacji. Przed stacją uzdatniania wdy naleŝy zamntwać zawór antyskaŝeniwy EA dn20. Następnie wda będzie przepływała przez zmiękczacz jnwymienny typu AQUASET 500 d rurciągu pwrtneg układu grzewczeg pprzez regulatr ciśnienia wdy ustawiny na ciśnienie p= 4,0 bar Odprwadzenie spalin z ktła Zaprjektwan indywidualny przewód pwietrzn-spalinwy w wyknaniu z blachy kwasdprnej wymiarach 60/100 mm. PniŜej płączenia przewdu spalin z ktłem naleŝy zamntwać dkraplacz i wyczystkę, z wpięciem d neutralizatra kndensatu. Całkwita wyskść przewdów pwietrzn spalinwych pwinna wynsić kł 1,5 m pwyŝej płaci dachu. Kndensat spływający p przewdach pwietrzn-spalinwych i p ścianach w ktle naleŝy dprwadzić zbirczym przewdem PE d neutralizatra, a następnie d kanalizacji sanitarnej Neutralizacja kndensatu

6 Kwaśny kndensat nagrmadzny pdczas trybu grzewczeg w ktle kndensacyjnym i przewdzie spalin przed wprwadzeniem d kanalizacji naleŝy zneutralizwać w neutralizatrze skrplin kndensatu Autmatyczna stabilizacja ciśnień w ktłwni Utrzymywanie stałeg ciśnienia w całej instalacji grzewczej spełni naczynie przepnwe typu REFLEX N 100/6 R1 p strnie wdy grzewcze, naczynie wzbircze typu REFIX DD 33 R1 dla układu przygtwania C.W.U Aparatura regulacyjna biegów ktłwych Aparatura regulacyjna biegu ktła zabudwana na ktle ujęta w zakresie dstawy ktła. Spsób współpracy z innymi urządzeniami przedstawin na schemacie technlgicznym ktłwni. 1.8 Warunki techniczne wyknania i mntaŝu Rurciągi i armatura W prjektwanej ktłwni występują rurciągi przewdzące następujące media: wdę grzewczą nisktemperaturwą, wdę zmiękczną, wdę zimną raz ciepłą uŝytkwą 40%-twy rztwór gliklu prpylenwy Rurciągi technlgiczne instalacji C.O. raz C.W.U. ktłwni wyknać z rur stalwych przewdwych, czarnych ze szwem łącznych przez spawanie. W miejscach wskazanych w dkumentacji mntwać dpwietrzniki autmatyczne inst. c.., raz termmetry i manmetry lub termmanmetry raz zawry dcinające i zwrtne. Rurciągi wdy zimnej wyknać z rur stalwych cynkwanych z płączeniami gwintwanymi, lub rur miedzianych twardych dpwiednich średnic łącznych lutem miękkim z zachwaniem dpwiednich średnic wewnętrznych. Pdparcia i zawieszenia rurciągów wyknać wg nrm branŝwych, własnej technlgii wyknawcy rurwania względnie typu HILTI. Maksymalne dległści między pdparciami w zaleŝnści d średnicy nminalnej rurciągów wynszą: dn 15-1,50m dn 20-1,8 m dn 25-2,10 m dn 32-2,40 m dn 40-2,60 m dn 50-3,00 m dn 65-3,20 m dn 80-3,50 m dn 100-4,20 m Przejścia przez ściany rur naleŝy prwadzić w rurach chrnnych uszczelninych bustrnnie pianką PU, z tym, Ŝe przejście przez ściany stanwiące granicę wydzielnej

7 strefy pŝarwej naleŝy wyknać w stalwej tulei chrnnej zabezpiecznej w następujący spsób: 1. rur stalwych - uszczelnić specjalną masą gnidprną prdukcji firmy HILTI symblu CP601S., 2. rur z twrzyw sztucznych naleŝy zabezpieczyć bejmą gnichrnną Hilti symblu CP 644. Armatura dcinająca - zawry kulwe, mufwe lub kłnierzwe prdukcji krajwej. Zawry zwrtne - płytkwe d mntaŝu między kłnierzami płaskimi lub msięŝne grzybkwe. P wyknaniu instalację c i cwu (bez naczyń wzbirczych) naleŝy pddać próbie szczelnści ciśnieniwej zgdnie z pkt Warunków technicznych wyknania i dbiru ktłwni na paliwa gazwe i lejwe. Z dknanych prób naleŝy sprządzić prtkół Zabezpieczenia antykrzyjne i termiczne Urządzenia typwe, mntwane w ktłwni takie jak ktły, pmpy, pdgrzewacze cwi inne urządzenia winne być zabezpieczne antykrzyjnie przez prducentów tych urządzeń, a wszelkie uszkdzenia pwłk antykrzyjnych pwstałe w czasie ich transprtu, składwania i mntaŝu naleŝy usunąć. Rurciągi i ich knstrukcje wsprcze będą zabezpieczne przez wyknawcę rurwania ktłwni zgdnie z KOR-3A ( Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed krzją knstrukcji stalwych za pmcą pkryć malarskich ). Przed malwaniem pwierzchnie zewnętrzne rurciągów i knstrukcji stalwych naleŝy czyścić d II-g stpnia czystści i następnie 2-krtnie pmalwać farbą antykrzyjną pdkładwą raz 2-krtnie farbą nawierzchniwą. Farby winne być dprne na temperaturę d 100 C. Izlwać naleŝy wszystkie rurciągi, które przewdzą wdę temperaturze pwyŝej + 40 C. Izlację termiczną naleŝy wyknać z wyskiej jakści tulin przewdnści cieplnej λ = 0,032 w/mk z zastswaniem płaszcza chrnneg. Izlację ciepłchrnną rurciągów i urządzeń w ktłwni wyknać przy uŝyciu tulin termizlacyjnych z pianki plietylenwej typu "STEINONORM 300" w płaszczu z flii niepalnej mcwanej taśma elastyczna. Przy nakładaniu izlacji naleŝy zapewnić dpwiednie przyleganie izlacji d rur względnie mcwać izlację spinkami lub taśmą. Otuliny muszą psiadać aprbatę techniczną dpuszczeniu d stswania w budwnictwie, wydaną przez COBRTI Technika Instalacyjna INSTAL. Izlacja cieplna przewdów instalacji w ktłwni pwinna spełniać wymagania kreślne w załączniku nr 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z 2002r. Nr 75, pz. 690, ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listpada 2008 r Warunki mntaŝu Wszystkie urządzenia ktłwni naleŝy zmntwać zgdnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, które równcześnie kreślają warunki dbiru i eksplatacji tych urządzeń.. Całść rbót mntaŝwych musi być wyknana zgdnie z bwiązującymi przepisami, nrmami raz

8 Warunkami technicznymi wyknania i dbiru rbót budwlan-mntaŝwych cz.6 instalacje C.O. 1.9 Wytyczne branŝwe Budwlane Ogólne wytyczne dtyczące wymgów dla pmieszczeń ktłwni zawarte są w nrmie PN-B W prjektwanej ktłwni naleŝy wyknać następujące rbty budwlane: twry nawiewne i wywiewne wentylacji pmieszczenia ktłwni, uszczelnić wszystkie przewdy wychdzące z ktłwni wyknać wdszczelną psadzkę, wyknać knstrukcję d mcwania ktła Elektryczne Ktłwnia wypsaŝna zstanie w kmplet instalacji elektrycznych tj: instalację świetleniwą, zasilanie pmp, zasilanie palnika prmiennikweg zasilanie ktła Instalacje sanitarne dprwadzenie d ktłwni rurciągu wdy zimnej dprwadzenie d ktłwni instalacji gazwej dprwadzenie ścieków z wpustów pdłgwych, zlewu Wentylacja ktłwni Wentylacja w ktłwni musi zapewnić dpływ świeŝeg pwietrza d wentylacji gólnej ktłwni - zastswan w prjekcie gazwe ktły z zamkniętą kmrą spalania Pzstałe zagadnienia związane z budwą i eksplatacją ktłwni Zagadnienia BHP Ktłwnię zaprjektwan zgdnie z bwiązującymi przepisami, zarządzeniami i nrmami uwzględniając przy tym wszelkie wymgi BHP: drzwi twierane na zewnątrz pmieszczenia, psiadające d wewnątrz zamknięcia bezklamkwe, twierające się pd naciskiem, wentylacja grawitacyjna nawiewn-wywiewna, wymagane przejścia i djścia d urządzeń, zabezpieczenie urządzeń i biegów cieplnych przed wzrstem temperatury i ciśnienia, dpwiednie uziemienie urządzeń z napędem elektrycznym, zabezpieczenie przed pparzeniem przez izlwanie termiczne urządzeń i rurciągów przewdzących wdę temperaturze > 40 C, zabezpieczenie przed niedpuszczalnym pzimem stęŝenia gazu ziemneg w pmieszczeniu.

9 dpwiednie znakwanie dróg ewakuacyjnych, prgów itp. Ktłwnia pwinna stanwić wydzielną strefę pŝarwą. Wymagana jest dprnść gniwą przegród wydzielających ktłwnię. Wymagania te dnszą się takŝe d budwy kanału wentylacyjneg raz kmina, na kndygnacjach pza ktłwnią /EI 60/. Wymagany jest atest dprnści gniwej dla drzwi d ktłwni. Pmieszczenie ktłwni naleŝy wypsaŝyć w jedną gaśnicę prszkwą masie śrdka 2 kg. Zamiennie mŝna stswać gaśnice śniegwą masie śrdka j.w. Wg becneg stanu prawneg ktłwnia gazwa nie jest zaliczana d pmieszczeń zagrŝnych wybuchem. Ktłwnia przewidziana jest d pracy autmatycznej. Wymagane są kreswe czynnści serwiswe i knserwacyjne, wyknywane przez autryzwany serwis techniczny, wskazany przez Wyknawcę ktłwni raz Dstawcę urządzeń. W granicznym zakresie mŝliwy jest draźny serwis /głównie diagnza usterki, prsta bsługa tablicy elektrycznej ktłwni/ przez dpwiedni przeszklneg pracwnika UŜytkwnika ktłwni. Stały dzór nad praca ktłwni pwinien mieć miejsce pprzez wyprwadzenie sygnałów awarii d miejsca uzgdnineg z UŜytkwnikiem biektu, a takŝe pprzez zdalny mnitring. Inwestr pwinien kreślić miejsca wyprwadzenia sygnałów awarii ktłwni. Zagadnienia BHP, związane z pracą ktłwni, graniczają się z jednej strny d uniemŝliwienia dstępu d ktłwni sbm pstrnnym, z drugiej d zapewnienia bezpieczeństwa sbm wyknującym czynnści serwiswe, a takŝe zapewnienia ciągłści pracy ktłwni. Wymaganiem dnśnie drzwi wejściwych d ktłwni jest mŝliwść ich twarcia pd naciskiem d strny ktłwni /zamkniecie bezklamkwe raz samzamykacz/. Stswanie w miarę szrstkich wykładzin pdłgwych ma uniemŝliwić przewrócenie się serwisanta. Wymaga się takŝe wyraźneg znakwania drgi wyjścia z ktłwni na zewnątrz budynku, znaczenie w widcznym miejscu miejsca usytuwania wyłącznika główneg prądu raz sprzętu p-pŝ., wywieszenie w pmieszczeniu ktłwni wykazu telefnów alarmwych raz instrukcji bsługi ktłwni. Pracwnicy przeznaczeni d nadzru pracy w ktłwni muszą być przeszkleni w zakresie przepisów BHP bwiązujących w ktłwniach gazwych UciąŜliwść ktłwni dla naturalneg śrdwiska Ktłwnia palana preklgicznym paliwem w pstaci gazu ziemneg GZ-50 jest przyjazna dla naturalneg śrdwiska Obsługa eksplatacyjna ktłwni Prjektwana ktłwnia jest w pełni zautmatyzwana i nie wymaga stałej bsługi, jedynie graniczneg nadzru przez dpwiedni przeszklnych pracwników Odbiry Przeprwadzenie czynnści dbirwych raz przekazanie ktłwni Inwestrwi naleŝy d bwiązków Wyknawcy Ktłwni. Pdstawwy dbiór ktłwni pwinien zstać dknany przy udziale Inwestra w becnści Inspektra właściweg ddziału Urzędu Dzru Techniczneg. Wyknawca ktłwni zbwiązany jest dstarczyć na czas dbiru wymagane dkumenty zamntwanych urządzeń.

10 O uruchmieniu ktłwni naleŝy pwiadmić Kmendę Pwiatwej StraŜy PŜarnej raz Inspektrat Ochrny Pracy. Przyłącze gazu d ktła pwinn być debrane przez Dstawcę gazu, z którym naleŝy pdpisać umwę na dstawę gazu Mnitrwanie stanu pracy ktłwni NaleŜy wyknać sygnalizacje stanów awarii ktłwni. Jak minimum naleŝy przewidzieć sygnalizwanie ptyczne i akustyczne stanów awarii palnika, braku wdy w ktle, przekrczenia temperatury wdy w ktle STB raz sygnalizacje wycieków gazu. Miejsce wyprwadzenia sygnalizacji awarii uzgdnić z UŜytkwnikiem biektu raz UDT. Sygnalizacje stanów awarii ktła raz palnika wyprwadzić z knsli ktła, wg DTR tej knsli raz w przumieniu z prducentem ktłów Uwagi kńcwe 1. Wyknanie ktłwni, próby i dbiry zgdnie z "Warunkami Technicznymi Wyknania i Odbiru Ktłwni Na Paliwa Gazwe i Olejwe", a takŝe z aktualnymi "Warunkami Technicznymi Jakim Pwinny Odpwiadać Budynki i Ich Usytuwanie". /Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r./ Zmiany d Warunków Technicznych wg Rzprządzenia Min. Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 109, pz z dnia r./. 2. Wyknanie ktłwni pwinn być zgdne z Rzprządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listpada 1992 r. /Dz. Ustaw Nr 92 z 1993 r. pz.460/ wraz z późniejszymi zmianami. 3. Czujnik temperatury zewnętrznej naleŝy zamntwać na ścianie półncnej. 4. MntaŜ autmatyki ktłwni, jej rzruch raz serwis gwarancyjny i dalszą eksplatację naleŝy wyknywać w przumieniu z dstawcą raz prducentem urządzeń Wykaz stswanych nrm i przepisów PN-B Ogrzewnictw i ciepłwnictw - Zabezpieczenie instalacji grzewań wdnych systemu zamknięteg z naczyniami wzbirczymi przepnwymi. - Wymagania. PN-92/B Instalacje wdciągwe - Wymagania w prjektwaniu. PN-B Ogrzewnictw i ciepłwnictw Izlacja cieplna przewdów, armatury lipiec 2000 i urządzeń. - Wymagania i badania dbircze. PN-B Ogrzewnictw. Ktłwnie wbudwane na paliwa gazwe gęstści względnej mniejszej niŝ 1,0. UWAGA! Na etapie realizacji inwestycji dpuszcza się uŝywanie innych materiałów i urządzeń niŝ ujęte w niniejszym pracwaniu prjektwym, pd warunkiem zachwania parametrów technicznych. Wszelkie ewentualne zmiany i dstępstwa d pracwania prjektweg wymagają uzgdnienia z biurem prjektwym.

11 III. KLIMATYZACJA 1. Urządzenia Zaprjektwan następujące urządzenia parte system klimatyzacji firmy DAIKIN: A) Jednstka zewnętrzna agregat z inverterem typu 4MXS80 (system Multi SPLIT) (zn. na rys. Jz-01) Wydajnść ziębnicza 7,7 kw, Czynnik chłdniczy R10A Mc elektryczna 3,20 kw, 230 V Wymiary 735x936x300 mm Jednstki wewnętrzne cztery jednstki typu FTXS 25 ( zn. na rys. jak JED1-JED4 ) Wydajnść chłdnicza jednstki wewn. - 3,2 kw Wymiary 550x755x285 mm Sterwanie piltem lub ściennym sterwnikiem B) Jednstka zewnętrzna agregat z inverterem typu 4MKS 58E (system Multi SPLIT) (zn. na rys. Jz-02) Wydajnść ziębnicza 5,8 kw, Czynnik chłdniczy R10A Mc elektryczna 2,16 kw, 230 V Wymiary 735x936x300 mm Jednstki wewnętrzne dwie jednstki typu FTKS 35C ( zn. na rys. jak JED5 i JED6 ) Wydajnść chłdnicza jednstki wewn. - 3,2 kw Wymiary 550x755x285 mm Sterwanie piltem lub ściennym sterwnikiem C) Jednstka zewnętrzna agregat z inverterem typu RXS20G (zn. na rys. Jz-03) Wydajnść ziębnicza 2,8 kw, Czynnik chłdniczy R10A Mc elektryczna 1,6 kw, 230 V Wymiary 550x765x285 mm Jednstki wewnętrzne dwie jednstki typu FTXS 20G ( zn. na rys. jak JED7 ) Wydajnść chłdnicza jednstki wewn. - 2,8 kw Wymiary 295x800x215 mm Sterwanie piltem lub ściennym sterwnikiem

12 2. MntaŜ jednstek wewnętrznych i zewnętrznych MntaŜ urządzeń - jednstek wewnętrznych i zewnętrznych prwadzić zgdnie z instrukcją mntaŝu tych urządzeń i warunkami gwarancji. Wyknawca niezaleŝnie d prducenta udziela gwarancji jakści wyknanych rbt. Wyknawca pwinien psiadać uprawnienia - autryzację d mntaŝu wydaną przez prducenta wybraneg systemu. Klimatyzatry ścienne w pmieszczeniach mcwać bezpśredni d ścian wewnętrznych za pmcą fabrycznych wkrętów i uchwytów. Jednstkę zewnętrzną mntwać na dachu budynku. Dla jednstki zewnętrznej wyknana musi zstać knstrukcja wsprcza wg wytycznych prducenta. Jednstkę zewnętrzną naleŝy psadwić na dpwiedniej knstrukcji - zapewniającej stabilnść urządzenia pdczas pracy raz gwarantującej dpwiedni rzłŝną siłę cięŝkści urządzenia na knstrukcji wsprczej. 3. MntaŜ instalacji chłdniczej Instalację prwadzić w rurze chrnnej przez przegrdy budwlane. Mcwanie przy pmcy typwych uchwytów dla rur miedzianych chłdniczych. Wszystkie instalacje związane z jednstką wewnętrzną ( instalacja chłdnicza, elektryczna, sterwania, skrplin) naleŝy prwadzić w krytkach instalacyjnych w na parterze budynku. W pmieszczeniach instalacje naleŝy prwadzić w bruździe ściennej i dpwiedni zamaskwać. Rury łączyć lutem twardym płączenia nierzłączne wg wymagań nrmy PN-EN Z uwagi na występujące przewyŝszenia między jednstkami wewnętrznymi i zewnętrzną naleŝy wyknać dpwiednie zasyfnwania przewdów chłdniczych, jak równieŝ ddać d instalacji dpwiednią ilść czynnika chłdniczeg zgdnie z DTR prducenta. 4. Izlacja instalacji chłdniczej Dla instalacji chłdniczej prwadznej wewnątrz budynku zastswan tuliny termizlacyjne z plilefinu grubści 9 mm. Współczynnik przewdnści cieplnej dla izlacji nie pwinien być grszy niŝ 0,033W/m2K w temp. 20 C raz 0,040 W/m2K w temp. + 40C. MntaŜ izlacji wyknać zgdnie z instrukcją mntaŝu raz zalecanych materiałów wybraneg prducenta. Płączenia wszystkich dcinków naleŝy sklejać dczłw a następnie winąć taśmą d łączenia izlacji. 5. Instalacja dprwadzenia skrplin Od wszystkich jednstek wewnętrznych skrpliny naleŝy dprwadzać grawitacyjnie przewdami PVC rura cienkścienna 25 mm d kanalizacji sanitarnej. Rurciągi łączne są pprzez klejenie. Prwadzenie rurciągów wymaga dkładnej uwagi na budwie - lkalizacja trasy ze względu na zachwanie spadków. Przed mntaŝem jednstek wewnętrznych ustalić kierunek dprwadzenia skrplin. Przewdy skrplin naleŝy zabezpieczyć przed kndensacją pary wdnej na pwierzchni zewnętrznej. Zastswać tuliny termizlacyjne grubści 3 mm. Przewdy dprwadzania kndensatu naleŝy łączyć z instalacją kanalizacji sanitarnej pprzez zasyfnwanie minimum 15 cm.

13 6. Instalacja sterwania D kaŝdej jednstki wewnętrznej przypisany jest bezprzewdwy pilt sterwniczy. KaŜdą z jednstek naleŝy zaprgramwać d sterwania tym samym piltem. Jednstki mgą być równieŝ sterwane przy uŝyciu kaset sterujących umieszcznych na ścianie pmieszczenia. 7. Próba szczelnści instalacji Instalację chłdniczą p zmntwaniu naleŝy pddać próbie ciśnieniwej zgdnie z instrukcją prducenta systemu test szczelnści instalacji : napełnić instalację aztem d ciśnienia testweg ( kreśla prducent systemu ), p 24 gdzinach naleŝy sprawdzić wszystkie płączenia, jeśli przyrządy nie wykaŝą pnadnrmatywneg spadku ciśnienia, płączenia mŝna zaizlwać. Próby naleŝy prwadzić zgdnie z nrmą PN-EN 378 : Instalacje ziębnicze i pmpy ciepła. Wymagania dtyczące bezpieczeństwa i chrny śrdwiska. Część 2: prjektwanie, budwanie, sprawdzanie, znakwanie i dkumentwanie. 8. Uwagi kńcwe Całść rbt wyknać zgdnie z Warunkami technicznymi wyknania i dbiru rbt budwlan-mntaŝwych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłwe z 1988 rku. 9. LITERATURA: _ PN-EN 378 : Instalacje ziębnicze i pmpy ciepła. Wymagania _ PN-EN /2003. Rury miedziane stswane w chłdnictwie i klimatyzacji. _ PN-EN Rury miedziane stswane w chłdnictwie i klimatyzacji. Wymagania przy łączeniu. _ PN 76 / B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry bliczeniwe pwietrza zewnętrzneg. _ PN - B 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminlgia. _ PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w prjektwaniu. _ PN-87/B Akustyka budwlana. Ochrna przed hałasem pmieszczeń w budynkach. Dpuszczalne wartści pzimu dźwięku. _ PN-B-02421/2000 Izlacja cieplna przewdów, armatury i urządzeń. _ Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie. _ Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rzprządzenie w sprawie warunków technicznych jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie. _ Warunkami Technicznymi Wyknania i Odbiru Rbt Budwlan- MntaŜwych cz.ii Instalacje Sanitarne i przemysłwe. Wydawnictw Arkady _ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Praw budwlane (Dz.U z 2004r ).

14 IV. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI L.P. NAZWA ELEMENTU SZTUK PRODUCENT URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE Kcił kndensacyjny Vitdens 200-W mcy 5,2-35 kw - długść wyskść szerkść 860 Kmin stalwy z blachy kwasdprnej średnicy 60/100 mm: a) zestaw bazwy SPS-J z wyczystką pdłączeniwą raz zakńczeniem pinwym b) Przejście dachwe + kłnierz przeciwdeszczwy SPS-J (przejście dla dachów płaskich ) c) Rura SPS-J średnicy 60/100 mm - 3 x 1,0 m d) Zakńczenie - wyrzutnia spalin / czerpnia pwietrza 60/100 mm Zestaw przyłączeniwy biegu grzewczeg z wyskwydajną pmpą biegwą typu WILO Strats dn 25 1 VIESSMANN 1 VIESSMANN --- VIESSMANN 4 Zestaw przyłączeniwy biegu grzewczeg wygrzewu c.w.u. --- VIESSMANN 5 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915-DN20, 4 bar 1 SYR 6 Naczynie wzbircze przepnwe typ N pj. 100 dm 3 1 REFLEX 7 Pmpa ładująca zasbnik c.w.u. typu Strats 20/1-6 ( płączenie mufwe ) V=3,1 m3/h; dp=2,7 mh2o 8 Zasbnik c.w.u. z węŝwnicą spiralną typ SGW(S) MAXI pjemnści 400 dm3 9 Zawór bezpieczeństwa dla C.W.U. typu SYR 2112 DN20 x DN25 mm 6 bar 1 Wil 1 Galmet 2 SYR 10 Naczynie wzbircze przepnwe d wdy uŝytkwej typ Refix DD pj. 33 dm 3 1 REFLEX 11 Pmpa cyrkulacyjna TOP-Z 30/7 1~ RG PN 10 V=2,1 m3/h; dp=2,1 mh2o 1 Wil 12 Stacja neutralizacji kndensatu 1 VIESSMANN 13 Kanał wywiewnu SPIRO średnicy 160 mm ZKM20 Zawór kulwy dcinający mufwy dn 20 4 Valvex ZKM25 Zawór kulwy dcinający mufwy dn 25 2 Valvex ZKM32 Zawór kulwy dcinający mufwy dn 32 4 Valvex ZKM40 Zawór kulwy dcinający mufwy dn 40 2 Valvex TI Termmetr aksjalny fi 80 mm st. C 4 Afris PI Manmetr M-160 z kurkiem (0-1,0 MPa T=160 C) 6 Afris

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr str. Nr rys. Skala I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny.... Str. 3 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA Instalacja gazów technicznych. Rzut przyziemia. Segment A cz.1... S-G.01 1:50 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ KOSZT BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów, ul. Gen. J Ziętka 18C/12 tel. fax (0-2) 26-15-50 tel. km 0 509 041 270 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KOTŁOWNI WĘGLOWEJ OBIEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZYBUDOWANEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MOTYLEWSKIEJ 9 W PILE INSTALACJE SANITARNE OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15

Projekt wymiany instalacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 ul. Janickieg 20B, 60-542 Pznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestr Starstw Pwiatwe w Mńkach ul. Słwackieg 5a 19-100 Mńki Temat pracwania Prjekt wymiany instalacji c.w.u. w budynku Zespłu Szkół Ogólnkształcących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o.

Pracownie Badawczo-Projektowe Sp. z o.o. Pracwnie Badawcz-Prjektwe Sp. z.. Siedziba Spółki ul. Kżuchwska 20 c 65-364 Zielna Góra tel. (068) 45 63 300, 45 63 338, 45 63 339 fax (068) 45 63 313, 45 63 314 e-mail: eksystem@eksystem.cm.pl www.eksystem.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia publiczneg jest: Dstawa i mntaż urządzeń technlgicznych w Stacji Uzdatniania Wdy w miejscwści Handzlówka gmina Łańcut wraz z zaprjektwaniem

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Agnieszka Karamać Grabowska ul. Bp. M. Fulmana 2/8 20-492 Lublin tel. 608-085-740

PRACOWNIA PROJEKTOWA Agnieszka Karamać Grabowska ul. Bp. M. Fulmana 2/8 20-492 Lublin tel. 608-085-740 PRACOWNIA PROJEKTOWA Agnieszka Karamać Grabwska ul. Bp. M. Fulmana 2/8 20-492 Lublin tel. 608-085-740 Inwestr: Tytuł Opracwania: Lubelski Wjewódzki Lekarz Weterynarii ul. Drga Męczenników Majdanka 50 20-325

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrowie Wlkp. ul. Radosna,ul. Szczęśliwa ul.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrowie Wlkp. ul. Radosna,ul. Szczęśliwa ul. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrwie Wlkp. ul. Radsna,ul. Szczęśliwa ul. Pgdna 1. Pdstawa pracwania Prjekt Budwlany -Budwa ciągu piesz-jezdneg na ul.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI ZESPOŁU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU BGK NA POTRZEBY LOKALU GASTRONOMICZNEGO BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, AL. JEROZOLIMSKIE 7 W WARSZAWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy. Specyfikacja budynków uŝyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Część I:

Załącznik nr 1 do umowy. Specyfikacja budynków uŝyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Część I: Załącznik nr 1 d umwy Specyfikacja budynków uŝytecznści publicznej, które będą pddane termmdernizacji: Część I: 1. Szkła w Szpęgawsku: Oddział Przedszklny Szkły Pdstawwej w Brzeźnie, Szpęgawsk. Lkalizacja:

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie

Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 na os. Zgody 7 w Krakowie Przebudwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Nwhuckiej Biblitece Publicznej Filia nr 4 na s. Zgdy 7 w Krakwie A. SPIS TREŚCI 1.1 Wstęp... 3 1.2 Pdstawa pracwania... 3 1.3 Zakres i cel pracwania...

Bardziej szczegółowo

WZ 02 ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

WZ 02 ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE Tm III. WZ-02. Opis Wymagań Zamawiająceg Rbty budwlan-knstrukcyjne. Unia Eurpejska PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE przeprwadzaneg zgdnie z pstanwieniami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

Dokumentacja techniczno-ruchowa Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji LOGICA Kcił grzewczy na paliwa stałe LOGICA Dkumentacja techniczn-ruchwa Instrukcja mntażu, bsługi i knserwacji Otrzymują Państw nwczesny i energszczędny kcił c.. Paliw zastswawcze: D ktłów Lgica zalecany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ GRAFICZNA BUDYNEK GŁÓWNY Instalacja wd. - kan. 1. Rzut piwnic instal. kanalizacji sanit. 1:100 rys. nr 1 2. Rzut piwnic instal. wdciągwa 1:100 rys. nr 2

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

Wysoki standard wykonania

Wysoki standard wykonania Wyski standard wyknania Energszczędne technlgie Zastswane zstaną nwczesne materiały budwlane wyskiej ciepłchrnnści, a świetlenie części wspólnych będzie wyknane przy użyciu bardz energszczędnych i przyjaznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie trasy rowerowej

Oznakowanie trasy rowerowej Oznakwanie trasy rwerwej Zmdernizwana trasa rwerwa będzie znakwana zgdnie z zasadami przyjętymi przez PTTK i zatwierdznymi przez Ministerstw Transprtu i Gspdarki Mrskiej z 1996 rku, jak równieŝ innymi

Bardziej szczegółowo

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16.

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16. Studnie IAMIR Spis treści Wprwadzenie 46 Studnie IAMIR Charakterystyka Asrtyment 79 10 13 Studnie IAMIR Charakterystyka 14 16 Asrtyment 17 20 Studnie IAMIR 425 Charakterystyka 21 23 Asrtyment 24 28 Studnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestra i wizja w terenie, Inwentaryzacja pmieszczeń budynku, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Praw budwlane (Dz. U. z 2006r. nr

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 RT08/2010/v.1.3 TITANIUM REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.3 (21.04.09 prgram d 1v3) Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ PSZEDSZKOLA W STRASZYNIE PRZY UL.POCZTOWEJ, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ PSZEDSZKOLA W STRASZYNIE PRZY UL.POCZTOWEJ, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ PSZEDSZKOLA W STRASZYNIE PRZY UL.POCZTOWEJ, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg Budwa przedszkla przy ul. Pcztwej w Straszynie, Gm.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aquaplus

Instrukcja obsługi aquaplus Dla użytkwnika nstrukcja bsługi aquaplus Gazwy wiszący kcił grzewczy z warstwwym pdgrzewaczem zasbnikwym PL VU 28-7 VU 282-7 SPS TREŚ Uwagi gólne nfrmacje dla klienta...................................3

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio³ wisz¹cy EUROSTAR

Gazowy kocio³ wisz¹cy EUROSTAR Instrukcja mnta u i bs³ugi Gazwy kci³ wisz¹cy EUROSTAR 6 720 610 131 (99.07) RBPL ZWE 24-3 MF A... ZSE 24-3 MF A... MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZE- PROWADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY ZAK AD INSTALACYJNY

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ PSZEDSZKOLA W BORKOWIE PRZY UL. AKACJOWEJ 2, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ PSZEDSZKOLA W BORKOWIE PRZY UL. AKACJOWEJ 2, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ PSZEDSZKOLA W BORKOWIE PRZY UL. AKACJOWEJ 2, GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg Budwa przedszkla przy ul. Akacjwej w Brkwie, Gm. Pruszcz

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

nowoczesne systemy grzewcze UNICA Vento UNICA VentoEko MODERATOR Eko AZSB APSB H A J N Ó W K A KATALOG PRODUKTÓW www.moderator.com.

nowoczesne systemy grzewcze UNICA Vento UNICA VentoEko MODERATOR Eko AZSB APSB H A J N Ó W K A KATALOG PRODUKTÓW www.moderator.com. nwczesne systemy grzewcze UNI UNI Sensr UNI Sensri UNI Ma UNI Vent UNI Ventk MORTOR k ZS PS Mderatr H J N Ó W K KTLOG PROUKTÓW www.mderatr.cm.pl SPIS TRŚI O NS UNI 7-46 kw UNI Sensr 10-60 kw UNI Ma 80-160

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót druk nr 3 Warszawa, dnia...... Imię i nazwisk lub nazwa firmy... Adres nr: REGON*, PESEL*, KRS* nr telefnu, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa WNIOSEK wydanie zezwlenia na zajęcie pasa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Wyknanie rbót budwlanych wraz z dstawą i mntażem urządzeń na terenie nieruchmści

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska PSP w Rudzie Śląskiej, ul. Strażacka 10, 41-710 Ruda. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpspruda.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska PSP w Rudzie Śląskiej, ul. Strażacka 10, 41-710 Ruda. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpspruda. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspruda.pl; bip.ruda.katwice.kwpsp.gv.pl Ruda Śląska: Termmdernizacja budynków Kmendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH

Przedmiar robót TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH KOSZT-BUD DARIUSZ MAJER 44-190 Knurów, ul.dwrcwa 10/3 Przedmiar rbót ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 IM. GEN. Lkalizacja: Katwice ul. Staszica 1 Inwestr: Zesple Szkół Nr 1 w Katwicach, ul.staszica 1 Data pracwania:

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 10.1. Normy. 10.2. Inne. zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, Specyfikacje Techniczne - str. 15 zakup kmpletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów raz transprt na miejsce wbudwania, wyknanie rbót mntaŝwych, wyknanie pdłączenia urządzeń, zarbienie i pdłączenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoo.poznan.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoo.poznan.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.z.pznan.pl/ Pznań: Budwa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nweg Z w Pznaniu - I etap Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt budowlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE. Temat projektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt budowlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE. Temat projektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM EGZEMPLARZ 1/5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt budwlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE Temat prjektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM Adres biektu budwlaneg: 72-320 TRZEBIATÓW UL. WOJSKA POLSKIEGO 67, DZ. NR 135/9,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania nr ZP 2/WILiŚ/2011, CRZP 67/002/D/11 Innwacyjne źródł węgla dla wspmagania denitryfikacji w kmunalnych czyszczalniach ścieków Prjekt współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki, ul. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki, ul. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiatlwwecki.pl Lwówek Śląski: Budwa biska wielfunkcyjneg na terenie Zespłu Szkół Ogólnkształcących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL.

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU IZBY CELNEJ W KATOWICACH POŁOŻONYM W CIESZYNIE, UL. BIELSKA 47A ADRES INWESTYCJI: IZBA CELNA W KATOWICACH UL. BIELSKA 47a, CIESZYN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) I. Zabezpieczenie terenu 1. Ogrdzenie terenu 2. Oświetlenie terenu 3. Całdbwy dzór

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ WODOCIĄGU

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ WODOCIĄGU ZAŁĄCZNIK NR 11 d SIWZ WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Dtyczące pstępwania prwadzneg w trybie przetarg niegraniczny na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Usługa wyknania dkumentacji prjektwej dtyczącej inwestycji: Budwa Blku Operacyjneg i Oddziału Chirurgiczneg wraz z łącznikiem biegnącym d budynku Szpitala MSW w Rzeszwie Numer głszenia: 65409-2015;

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii

Panel fotowoltaiczny o mocy 190W wykonany w technologii monokrystalicznej. Średnio w skali roku panel dostarczy 169kWh energii Panel ftwltaiczny mcy 190W wyknany w technlgii mnkrystalicznej Średni w skali rku panel dstarczy 169kWh energii Panele przeznaczne są d stswania jak źródł energii w systemach autnmicznych jak i w dużych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. NAZWA Kdy CPV (Wspólneg Słwnika Zamówień): 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKU (KOD.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane MT.2370.1.2014 Tarnów: Budwa garaży murwanych dla pjazdów specjalnych straży pżarnej zlkalizwanych na działce 16/2 br 99 przy ul. Błnie 2A w Tarnwie Numer głszenia: 108643-2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC B+R ( POIG.04.02.00-12-008/10) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 337/ZM/S2/2010 1. Reaktr 20 litrwy wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo