I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO"

Transkrypt

1 I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Źródłem ciepła na ptrzeby C.O. dla budynku będzie kcił kndensacyjny gazwy palany paliwem gazwym GZ-50, parametry czynnika grzewczeg 70/50 C. Instalacja dwururwa z rzdziałem górnym wyknana będzie w systemie rzgałęźnym, z pinwym raz pzimym rzprwadzeniem przewdów d pszczególnych grzejników. Elementami grzejnymi będą grzejniki płytwe w wyknaniu typwym z pdłączeniem bcznym COSMONOVA. Przy grzejnikach płytwych z pdłączeniem bcznym, na gałązkach zasilających mntwać zawry termstatyczne kątwe z nastawą wstępną typu RA-N15 średnicy dn 15 mm wypsaŝne w głwice termstatyczne, a na rurciągach pwrtnych zawry dcinające kątwe z mŝliwścią spustu wdy z instalacji średnicy φ 15 mm. Instalacja bliczna jest na parametry czynnika grzewczeg 70/50 C. Czynnik grzejny wda. Obliczenia hydrauliczne wyknan przy uŝyciu prgramu kmputerweg C.O. wersja 3.5 P. Wereszczyńskieg. Przewdy magistralne raz piny instalacji c.. naleŝy wyknać z rur pliprpylenwych stabilizwanych w systemie BOR3 lub z rur PEX z wkładką aluminiwą. Instalację grzejnikwą wyknać z rur pp w systemie br3 lub z rur pex z wkładką aluminiwą. Odgałęzenia d grzejników naleŝy prwadzić w bruzdach sciennych. Prwadzenie instalacji w części graficznej na rzucie i rzwinięciu. D pdwieszania i mcwania rurciągów C.O. stswać typwe bejmy i zawiesia np. firmy Hilti, rzstaw zawiesi i pdpór wyknać zgdnie z nrmą PN-64/B Tab.nr 2. D kmpensacji wydłuŝeń cieplnych stswać naturalne zmiany kierunków rurciągów centralneg grzewania. Rurciągi układać ze spadkami min. 0,5%, tak, aby występwał ich sam dpwietrzenie instalacji. Na przewdzie zasilającym w najwyŝszych punktach instalacji zamntwać samczynne zawry dpwietrzające. Na pwrcie instalacji c.. w najniŝszych punktach (rzdzielacz główny) naleŝy zamntwać zawry spustwe umŝliwiające próŝnienie instalacji. Autmatyczne dpwietrzniki naleŝy zamntwać przy kaŝdym rzdzielaczu. Instalacja dpwietrzana będzie ddatkw pprzez dpwietrzniki grzejnikwe. P wyknaniu prac mntaŝwych instalację naleŝy dkładnie przepłukać i pddać próbie szczelnści na ciśnienie 0,60 MPa. Próbę naleŝy uznać za wyknaną pzytywnie, jeŝeli zamntwany manmetr w ciągu 30-tu minut nie wykaŝe spadku ciśnienia. P wyknaniu prób szczelnści instalacji naleŝy przeprwadzić regulację instalacji ustawiając dpwiednie nastawy na zawrach grzejnikwych raz zawrach umieszcznych na rzdzielaczach. Izlację ciepłchrnną rurciągów wyknać przy uŝyciu tulin termizlacyjnych z pianki plietylenwej grub. 30 mm. Otuliny muszą psiadać aprbatę techniczną dpuszczeniu d stswania w budwnictwie, wydaną przez COBRTI Technika Instalacyjna INSTAL. Przewidzian dwa biegi grzewcze grzewania płaszczyznweg. Instalację grzewania płaszczyznweg prjektuje się we wskazanych w prjekcie na rys. C.O.-01 i C.O.-02 pmieszczeniach budynku.

2 Zastswany materiał na przewdy. Płączenia przewdów zasilających rzdzielacze naleŝy wyknywać za pmcą złącz z pierścieniem pełnym. Prwadzenie przewdów i kmpensacja wydłuŝeń. Prwadzenie przewdów zasilających rzdzielacze przewiduje się w przestrzeni międzystrpwej na parterze raz w psadzkach. Przy przejściach przewdami rzprwadzającymi przez twry drzwiwe naleŝy zwrócić szczególną uwagę na prwadzenie przewdów śrdkiem ( w si drzwi ) w celu uniknięcia przebicia przewdów instalacji C.O. pdczas mntaŝu listew prgwych. Sugeruje się mntaŝ listew na klej siliknwy. D kmpensacji wydłuŝeń cieplnych stswać naturalne zmiany kierunków rurciągów grzewania. MntaŜ instalacji D pdwieszania i mcwania rurciągów stswać typwe bejmy i zawiesia np. firmy Hilti, rzstaw zawiesi i pdpór wyknać zgdnie z nrmą PN-64/B Tab.nr 2. D kmpensacji wydłuŝeń cieplnych stswać naturalne zmiany kierunków rurciągów centralneg grzewania. Rurciągi układać ze spadkami min. 0,5%, tak, aby występwał ich sam dpwietrzenie instalacji. Na przewdzie zasilającym w najwyŝszych punktach instalacji zamntwać samczynne zawry dpwietrzające. Na pwrcie instalacji c.. w najniŝszych punktach (rzdzielacz główny) naleŝy zamntwać zawry spustwe umŝliwiające próŝnienie instalacji. Autmatyczne dpwietrzniki naleŝy zamntwać przy kaŝdym rzdzielaczu. Instalacja dpwietrzana będzie ddatkw pprzez dpwietrzniki mntwane na instalacji. Próby i regulacja instalacji P wyknaniu prac mntaŝwych instalację naleŝy dkładnie przepłukać i pddać próbie szczelnści na ciśnienie 0,60 MPa. Próbę naleŝy uznać za wyknaną pzytywnie, jeŝeli zamntwany manmetr w ciągu 30-tu minut nie wykaŝe spadku ciśnienia. P wyknaniu prób szczelnści instalacji naleŝy przeprwadzić regulację instalacji ustawiając dpwiednie nastawy na zawrach grzejnikwych raz zawrach regulacyjnych. Izlacja rurciągów Izlację ciepłchrnną rurciągów wyknać przy uŝyciu tulin termizlacyjnych z pianki plietylenwej grub. 30 mm, np. typu THERMAFLEX PUR. Przewdy rzprwadzające raz dcinki przewdów d rzdzielaczy d dległych grzejników pdłgwych raz pzstałych grzejników zaizlwać cieplnie przy pmcy izlacji pdtynkwej THERMOCOMPACT S grubści ścianki 9 mm. Otuliny muszą psiadać aprbatę techniczną dpuszczeniu d stswania w budwnictwie, wydaną przez COBRTI Technika Instalacyjna INSTAL. II. KOTŁOWNIA 1.1 Przeznaczenie prjektwanej ktłwni Ktłwnia pwyŝsza stanwić będzie indywidualne źródł ciepła dla budynku. Pkrywać będzie zaptrzebwanie cieplne dla: prjektwanej instalacji centralneg grzewania OBIEG C.O.1 przygtwania c.w.u.

3 Ktłwnia pracwać będzie z prirytetem ciepłej wdy uŝytkwej ( udział mcy cieplnej d przygtwania C.W.U. w stsunku d zaptrzebwania stanwi 40% ). D bliczeń przyjęt mc ktłwni 35 kw. 1.2 Lkalizacja ktłwni Ktłwnia usytuwana będzie w wydzielnym pmieszczeniu na parterze w pmieszczeniu technicznym. Wejście d ktłwni z zewnątrz. Minimalna wyskść pmieszczenia w świetle 3,5 m, pwierzchnia 10,73 m 2, kubatura 37,5 m 3. Ktłwnia nie psiada świetlenia naturalneg. W ktłwni naleŝy zapewnić świetlenie sztuczne. Pdłga ktłwni wyknana z ceramiki nienasiąkliwej, antypślizgwej raz niepylącej, gwarantującej prawidłwą pracę palników i autmatyki. P bwdzie ktłwni przewidzian mntaŝ dwdnień liniwych gwarantujących dpływ wdy z urządzeń raz zawrów bezpieczeństwa raz pdczas nieprzewidzianych ubytków wdy z instalacji. NaleŜy wyknać spadek psadzek w ktłwni i=1% w kierunku wpustów pdłgwych. NaleŜy wyknać dprwadzenie kanalizacyjne d instalacji kanalizacji sanitarnej. W ktłwni przewidzian wywietrzak dachwy średnicy 160 mm. 1.3 Wydajnść cieplna ktłwni Dla pwyŝszych ptrzeb prjektuje się ktłwnię wdną wypsaŝną w kcił kndensacyjny wypsaŝny w palnik prmiennikwy przystswany d spalania gazu GZ-50. Przyjęt kcił znaminwej mcy w zakresie 5,2-35 kw. 1.4 Wymagany nśnik ciepła Nśnikiem ciepła w prjektwanej ktłwni w instalacji grzewczej będzie wda parametrach 70/50 C. 1.5 Paliw dla ktłwni Zaptrzebwanie gazu bliczn przy załŝeniu palania urządzeń gazwych gazem ziemnym Gz-50 wartści pałwej równej Wu=33500 kj/m Charakterystyka ciepln-technlgiczna ktłwni Zaprjektwan ktłwnię wdną ze źródłem ciepła stanwiącym kcił gazwy. Straty ciepła w budynku Qc = kW Mc zainstalwana ktłwni z 1 ktłem - 35 kw. Ktłwnia pracwać będzie w systemie zamkniętym, któreg zabezpieczenie stanwić będzie zgdnie z PN/91-B/02414 urządzenie stabilizujące w pstaci wzbirczeg naczynia przepnweg typu REFLEX N 100, R 1". Zabezpieczenie ktła zgdnie z przepisami UDT pprzez zastswanie zawru bezpieczeństwa (mduł przyłączeniwy ktła psiada króciec przyłączeniwy dla zawru bezpieczeństwa), zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915-DN25 x DN25, 4 bary. Obieg wdy grzewczej w ktłwni wymuszny będzie pprzez pmpę biegu instalacji C.O.. Napełnianie raz uzupełnianie zładu grzewczeg nastąpi wdą zmiękczną zgdnie z wymgami nrmy PN-93/C Pdstawwe urządzenia:

4 1 gazwy kcił kndensacyjny łącznej mcy 5,2-35 kw. Przepnwe naczynie wzbircze typu REFLEX N 100 R1. Pmpy biegwe Zasbnik C.W.U. pjemnści 400 dm 3. Przepnwe naczynie wzbircze d układu C.W.U. 0 pjemnści 33 dm 3 Autmatyka ktłwni Odprwadzenie spalin d atmsfery z ktła kndensacyjneg nastąpi indywidualnym przewdem pwietrzn-spalinwym w wyknaniu z stali kwasdprnej wymiarach 60/100 mm. 1.7 Opis prjektwanych rzwiązań - charakterystyka urządzeń, zabezpieczenia układów Źródł ciepła Źródłem ciepła kcił kndensacyjny mcy 5,2-35 kw. Dane techniczne ktła kndensacyjneg mcy 35 kw: sprawnść 106% mdulwany palnik prmiennikwy Matrix Mc : 5,2-35 kw Pjemnść wdna ktła: 2,8 dm 3 masa ktła 47 kg Sterwnik standardwy - dstarczany z ktłem. Praca ktła sterwana jest regulatrem pgdwym na biegach C.O. raz czujnikiem temperatury C.W.U Układ centralneg grzewania, ciepła technlgiczneg Układ centralneg grzewania będzie działał jak pmpwy, zamknięty. Układ grzewczy ktłwni składać się będzie dcelw z jedneg biegu instalacji centralneg grzewania: - grzewanie grzejnikwe OBIEG C.O.1 OBIEG C.O. - INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO - 70/50 C wypsaŝny będzie w pmpę wymuszającą bieg czynnika grzejneg firmy Wil-Strats 25/1-12 CAN PN 6/10, G 1 1/4", pł. kłnierzwe, Q= 5,02 m3/h, H = 8,3 m, P = 0,12 kw, silnik: prąd jednfazwy, V Zabezpieczenie układu centralneg grzewania Układ centralneg grzewania zabezpieczyć naleŝy jednym głównym, przepnwym naczyniem wzbirczym Reflex typ 100 N, pdłącznym d pwrtu biegów grzewczych rurą wzbirczą średnicy Dn 25 mm. Głównym zabezpieczeniem przed wzrstem ciśnienia w źródle ciepła będzie membranwy zawór bezpieczeństwa SYR 1 1/2", typ 1915 mntwany przy zestawie pdłączeniwym ktła. Kcił wypsaŝny jest fabrycznie w króciec d zawór bezpieczeństwa. NaleŜy wyknać pdejścia kanalizacyjne d spuszczania wdy z instalacji C.O.

5 raz pdejścia kanalizacyjne pd układ neutralizatra skrplin Układ przygtwania C.W.U. Przygtwanie ciepłej wdy dbywać się będzie w zestawie zasbniku ciepłej wdy uŝytkwej pjemnści 400 dm3, wypsaŝneg w węŝwnicę grzewczą. W pdgrzewaczach naleŝy przeprwadzać kreswe (np. jeden raz w tygdniu w czasie nieuŝytkwania instalacji c.w.u.) przegrzewanie ciepłej wdy uŝytkwej d temperatury 70 C w celu dezynfekcji. Przed bateriami umywalkwymi raz naleŝy przewidzieć mntaŝ zawrów termstatycznych mieszających zabezpieczających przed pparzeniem. Układ wdy grzewczej przygtwującej c.w.u. będzie włączny d zasilania i dlneg pwrtu ktła przed sprzęgłem hydraulicznym. Zabezpieczeniem układu d strny c.w.u. będą: zawór bezpieczeństwa membranwy SYR 1, typ 2115, wielkść A x A 1-25 x 32 mm, średnica siedliska Dn 20 mm, ciśnienie twarcia 6 bar, zamntwany na pdejściu zimnej wdy d kaŝdeg zasbnika C.W.U. naczynie przepnwe wzbircze pjemnści 25 dm 3 ( dbrane w parciu prgram d dbru naczyń przepnwych REFLEX ). Zaprjektwan pmpę cyrkulacyjną w układzie ciepłej wdy uŝytkwej Wil typ WILO Strats ECO-Z 32/1-5, G 1 ", pł. mufwe, Q= 1,68 m3/h, H = 3,5 m, P = 0,12 kw, silnik: prąd jednfazwy, V, pł. gwint. DN 25, silnik jednfazwy, 230 V, zuŝycie energii 287 kwh/a, pbór mcy 0,045 kw Napełnianie i uzupełnianie zładu Wda grzewcza, zasilająca instalację, grzewczą musi spełniać wymgi jakściwe kreślne w nrmie PN-93/C W celu graniczenia sadzania się sadów zmniejszających przewdzenie ciepła i pwstawania krzji raz zapewnienia bezawaryjnej i eknmicznej pracy ktła zaprjektwan system uzdatniania wdy wdciągwej uzupełniającej straty wdy w biegu C.O. Wda surwa przepływać będzie przez filtr wstępny mechaniczny typu I 25-50, zatrzymujący większe cząsteczki zanieczyszczeń raz cząsteczki, które ewentualnie mgą przedstać się d instalacji. Przed stacją uzdatniania wdy naleŝy zamntwać zawór antyskaŝeniwy EA dn20. Następnie wda będzie przepływała przez zmiękczacz jnwymienny typu AQUASET 500 d rurciągu pwrtneg układu grzewczeg pprzez regulatr ciśnienia wdy ustawiny na ciśnienie p= 4,0 bar Odprwadzenie spalin z ktła Zaprjektwan indywidualny przewód pwietrzn-spalinwy w wyknaniu z blachy kwasdprnej wymiarach 60/100 mm. PniŜej płączenia przewdu spalin z ktłem naleŝy zamntwać dkraplacz i wyczystkę, z wpięciem d neutralizatra kndensatu. Całkwita wyskść przewdów pwietrzn spalinwych pwinna wynsić kł 1,5 m pwyŝej płaci dachu. Kndensat spływający p przewdach pwietrzn-spalinwych i p ścianach w ktle naleŝy dprwadzić zbirczym przewdem PE d neutralizatra, a następnie d kanalizacji sanitarnej Neutralizacja kndensatu

6 Kwaśny kndensat nagrmadzny pdczas trybu grzewczeg w ktle kndensacyjnym i przewdzie spalin przed wprwadzeniem d kanalizacji naleŝy zneutralizwać w neutralizatrze skrplin kndensatu Autmatyczna stabilizacja ciśnień w ktłwni Utrzymywanie stałeg ciśnienia w całej instalacji grzewczej spełni naczynie przepnwe typu REFLEX N 100/6 R1 p strnie wdy grzewcze, naczynie wzbircze typu REFIX DD 33 R1 dla układu przygtwania C.W.U Aparatura regulacyjna biegów ktłwych Aparatura regulacyjna biegu ktła zabudwana na ktle ujęta w zakresie dstawy ktła. Spsób współpracy z innymi urządzeniami przedstawin na schemacie technlgicznym ktłwni. 1.8 Warunki techniczne wyknania i mntaŝu Rurciągi i armatura W prjektwanej ktłwni występują rurciągi przewdzące następujące media: wdę grzewczą nisktemperaturwą, wdę zmiękczną, wdę zimną raz ciepłą uŝytkwą 40%-twy rztwór gliklu prpylenwy Rurciągi technlgiczne instalacji C.O. raz C.W.U. ktłwni wyknać z rur stalwych przewdwych, czarnych ze szwem łącznych przez spawanie. W miejscach wskazanych w dkumentacji mntwać dpwietrzniki autmatyczne inst. c.., raz termmetry i manmetry lub termmanmetry raz zawry dcinające i zwrtne. Rurciągi wdy zimnej wyknać z rur stalwych cynkwanych z płączeniami gwintwanymi, lub rur miedzianych twardych dpwiednich średnic łącznych lutem miękkim z zachwaniem dpwiednich średnic wewnętrznych. Pdparcia i zawieszenia rurciągów wyknać wg nrm branŝwych, własnej technlgii wyknawcy rurwania względnie typu HILTI. Maksymalne dległści między pdparciami w zaleŝnści d średnicy nminalnej rurciągów wynszą: dn 15-1,50m dn 20-1,8 m dn 25-2,10 m dn 32-2,40 m dn 40-2,60 m dn 50-3,00 m dn 65-3,20 m dn 80-3,50 m dn 100-4,20 m Przejścia przez ściany rur naleŝy prwadzić w rurach chrnnych uszczelninych bustrnnie pianką PU, z tym, Ŝe przejście przez ściany stanwiące granicę wydzielnej

7 strefy pŝarwej naleŝy wyknać w stalwej tulei chrnnej zabezpiecznej w następujący spsób: 1. rur stalwych - uszczelnić specjalną masą gnidprną prdukcji firmy HILTI symblu CP601S., 2. rur z twrzyw sztucznych naleŝy zabezpieczyć bejmą gnichrnną Hilti symblu CP 644. Armatura dcinająca - zawry kulwe, mufwe lub kłnierzwe prdukcji krajwej. Zawry zwrtne - płytkwe d mntaŝu między kłnierzami płaskimi lub msięŝne grzybkwe. P wyknaniu instalację c i cwu (bez naczyń wzbirczych) naleŝy pddać próbie szczelnści ciśnieniwej zgdnie z pkt Warunków technicznych wyknania i dbiru ktłwni na paliwa gazwe i lejwe. Z dknanych prób naleŝy sprządzić prtkół Zabezpieczenia antykrzyjne i termiczne Urządzenia typwe, mntwane w ktłwni takie jak ktły, pmpy, pdgrzewacze cwi inne urządzenia winne być zabezpieczne antykrzyjnie przez prducentów tych urządzeń, a wszelkie uszkdzenia pwłk antykrzyjnych pwstałe w czasie ich transprtu, składwania i mntaŝu naleŝy usunąć. Rurciągi i ich knstrukcje wsprcze będą zabezpieczne przez wyknawcę rurwania ktłwni zgdnie z KOR-3A ( Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed krzją knstrukcji stalwych za pmcą pkryć malarskich ). Przed malwaniem pwierzchnie zewnętrzne rurciągów i knstrukcji stalwych naleŝy czyścić d II-g stpnia czystści i następnie 2-krtnie pmalwać farbą antykrzyjną pdkładwą raz 2-krtnie farbą nawierzchniwą. Farby winne być dprne na temperaturę d 100 C. Izlwać naleŝy wszystkie rurciągi, które przewdzą wdę temperaturze pwyŝej + 40 C. Izlację termiczną naleŝy wyknać z wyskiej jakści tulin przewdnści cieplnej λ = 0,032 w/mk z zastswaniem płaszcza chrnneg. Izlację ciepłchrnną rurciągów i urządzeń w ktłwni wyknać przy uŝyciu tulin termizlacyjnych z pianki plietylenwej typu "STEINONORM 300" w płaszczu z flii niepalnej mcwanej taśma elastyczna. Przy nakładaniu izlacji naleŝy zapewnić dpwiednie przyleganie izlacji d rur względnie mcwać izlację spinkami lub taśmą. Otuliny muszą psiadać aprbatę techniczną dpuszczeniu d stswania w budwnictwie, wydaną przez COBRTI Technika Instalacyjna INSTAL. Izlacja cieplna przewdów instalacji w ktłwni pwinna spełniać wymagania kreślne w załączniku nr 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z 2002r. Nr 75, pz. 690, ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listpada 2008 r Warunki mntaŝu Wszystkie urządzenia ktłwni naleŝy zmntwać zgdnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, które równcześnie kreślają warunki dbiru i eksplatacji tych urządzeń.. Całść rbót mntaŝwych musi być wyknana zgdnie z bwiązującymi przepisami, nrmami raz

8 Warunkami technicznymi wyknania i dbiru rbót budwlan-mntaŝwych cz.6 instalacje C.O. 1.9 Wytyczne branŝwe Budwlane Ogólne wytyczne dtyczące wymgów dla pmieszczeń ktłwni zawarte są w nrmie PN-B W prjektwanej ktłwni naleŝy wyknać następujące rbty budwlane: twry nawiewne i wywiewne wentylacji pmieszczenia ktłwni, uszczelnić wszystkie przewdy wychdzące z ktłwni wyknać wdszczelną psadzkę, wyknać knstrukcję d mcwania ktła Elektryczne Ktłwnia wypsaŝna zstanie w kmplet instalacji elektrycznych tj: instalację świetleniwą, zasilanie pmp, zasilanie palnika prmiennikweg zasilanie ktła Instalacje sanitarne dprwadzenie d ktłwni rurciągu wdy zimnej dprwadzenie d ktłwni instalacji gazwej dprwadzenie ścieków z wpustów pdłgwych, zlewu Wentylacja ktłwni Wentylacja w ktłwni musi zapewnić dpływ świeŝeg pwietrza d wentylacji gólnej ktłwni - zastswan w prjekcie gazwe ktły z zamkniętą kmrą spalania Pzstałe zagadnienia związane z budwą i eksplatacją ktłwni Zagadnienia BHP Ktłwnię zaprjektwan zgdnie z bwiązującymi przepisami, zarządzeniami i nrmami uwzględniając przy tym wszelkie wymgi BHP: drzwi twierane na zewnątrz pmieszczenia, psiadające d wewnątrz zamknięcia bezklamkwe, twierające się pd naciskiem, wentylacja grawitacyjna nawiewn-wywiewna, wymagane przejścia i djścia d urządzeń, zabezpieczenie urządzeń i biegów cieplnych przed wzrstem temperatury i ciśnienia, dpwiednie uziemienie urządzeń z napędem elektrycznym, zabezpieczenie przed pparzeniem przez izlwanie termiczne urządzeń i rurciągów przewdzących wdę temperaturze > 40 C, zabezpieczenie przed niedpuszczalnym pzimem stęŝenia gazu ziemneg w pmieszczeniu.

9 dpwiednie znakwanie dróg ewakuacyjnych, prgów itp. Ktłwnia pwinna stanwić wydzielną strefę pŝarwą. Wymagana jest dprnść gniwą przegród wydzielających ktłwnię. Wymagania te dnszą się takŝe d budwy kanału wentylacyjneg raz kmina, na kndygnacjach pza ktłwnią /EI 60/. Wymagany jest atest dprnści gniwej dla drzwi d ktłwni. Pmieszczenie ktłwni naleŝy wypsaŝyć w jedną gaśnicę prszkwą masie śrdka 2 kg. Zamiennie mŝna stswać gaśnice śniegwą masie śrdka j.w. Wg becneg stanu prawneg ktłwnia gazwa nie jest zaliczana d pmieszczeń zagrŝnych wybuchem. Ktłwnia przewidziana jest d pracy autmatycznej. Wymagane są kreswe czynnści serwiswe i knserwacyjne, wyknywane przez autryzwany serwis techniczny, wskazany przez Wyknawcę ktłwni raz Dstawcę urządzeń. W granicznym zakresie mŝliwy jest draźny serwis /głównie diagnza usterki, prsta bsługa tablicy elektrycznej ktłwni/ przez dpwiedni przeszklneg pracwnika UŜytkwnika ktłwni. Stały dzór nad praca ktłwni pwinien mieć miejsce pprzez wyprwadzenie sygnałów awarii d miejsca uzgdnineg z UŜytkwnikiem biektu, a takŝe pprzez zdalny mnitring. Inwestr pwinien kreślić miejsca wyprwadzenia sygnałów awarii ktłwni. Zagadnienia BHP, związane z pracą ktłwni, graniczają się z jednej strny d uniemŝliwienia dstępu d ktłwni sbm pstrnnym, z drugiej d zapewnienia bezpieczeństwa sbm wyknującym czynnści serwiswe, a takŝe zapewnienia ciągłści pracy ktłwni. Wymaganiem dnśnie drzwi wejściwych d ktłwni jest mŝliwść ich twarcia pd naciskiem d strny ktłwni /zamkniecie bezklamkwe raz samzamykacz/. Stswanie w miarę szrstkich wykładzin pdłgwych ma uniemŝliwić przewrócenie się serwisanta. Wymaga się takŝe wyraźneg znakwania drgi wyjścia z ktłwni na zewnątrz budynku, znaczenie w widcznym miejscu miejsca usytuwania wyłącznika główneg prądu raz sprzętu p-pŝ., wywieszenie w pmieszczeniu ktłwni wykazu telefnów alarmwych raz instrukcji bsługi ktłwni. Pracwnicy przeznaczeni d nadzru pracy w ktłwni muszą być przeszkleni w zakresie przepisów BHP bwiązujących w ktłwniach gazwych UciąŜliwść ktłwni dla naturalneg śrdwiska Ktłwnia palana preklgicznym paliwem w pstaci gazu ziemneg GZ-50 jest przyjazna dla naturalneg śrdwiska Obsługa eksplatacyjna ktłwni Prjektwana ktłwnia jest w pełni zautmatyzwana i nie wymaga stałej bsługi, jedynie graniczneg nadzru przez dpwiedni przeszklnych pracwników Odbiry Przeprwadzenie czynnści dbirwych raz przekazanie ktłwni Inwestrwi naleŝy d bwiązków Wyknawcy Ktłwni. Pdstawwy dbiór ktłwni pwinien zstać dknany przy udziale Inwestra w becnści Inspektra właściweg ddziału Urzędu Dzru Techniczneg. Wyknawca ktłwni zbwiązany jest dstarczyć na czas dbiru wymagane dkumenty zamntwanych urządzeń.

10 O uruchmieniu ktłwni naleŝy pwiadmić Kmendę Pwiatwej StraŜy PŜarnej raz Inspektrat Ochrny Pracy. Przyłącze gazu d ktła pwinn być debrane przez Dstawcę gazu, z którym naleŝy pdpisać umwę na dstawę gazu Mnitrwanie stanu pracy ktłwni NaleŜy wyknać sygnalizacje stanów awarii ktłwni. Jak minimum naleŝy przewidzieć sygnalizwanie ptyczne i akustyczne stanów awarii palnika, braku wdy w ktle, przekrczenia temperatury wdy w ktle STB raz sygnalizacje wycieków gazu. Miejsce wyprwadzenia sygnalizacji awarii uzgdnić z UŜytkwnikiem biektu raz UDT. Sygnalizacje stanów awarii ktła raz palnika wyprwadzić z knsli ktła, wg DTR tej knsli raz w przumieniu z prducentem ktłów Uwagi kńcwe 1. Wyknanie ktłwni, próby i dbiry zgdnie z "Warunkami Technicznymi Wyknania i Odbiru Ktłwni Na Paliwa Gazwe i Olejwe", a takŝe z aktualnymi "Warunkami Technicznymi Jakim Pwinny Odpwiadać Budynki i Ich Usytuwanie". /Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r./ Zmiany d Warunków Technicznych wg Rzprządzenia Min. Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 109, pz z dnia r./. 2. Wyknanie ktłwni pwinn być zgdne z Rzprządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listpada 1992 r. /Dz. Ustaw Nr 92 z 1993 r. pz.460/ wraz z późniejszymi zmianami. 3. Czujnik temperatury zewnętrznej naleŝy zamntwać na ścianie półncnej. 4. MntaŜ autmatyki ktłwni, jej rzruch raz serwis gwarancyjny i dalszą eksplatację naleŝy wyknywać w przumieniu z dstawcą raz prducentem urządzeń Wykaz stswanych nrm i przepisów PN-B Ogrzewnictw i ciepłwnictw - Zabezpieczenie instalacji grzewań wdnych systemu zamknięteg z naczyniami wzbirczymi przepnwymi. - Wymagania. PN-92/B Instalacje wdciągwe - Wymagania w prjektwaniu. PN-B Ogrzewnictw i ciepłwnictw Izlacja cieplna przewdów, armatury lipiec 2000 i urządzeń. - Wymagania i badania dbircze. PN-B Ogrzewnictw. Ktłwnie wbudwane na paliwa gazwe gęstści względnej mniejszej niŝ 1,0. UWAGA! Na etapie realizacji inwestycji dpuszcza się uŝywanie innych materiałów i urządzeń niŝ ujęte w niniejszym pracwaniu prjektwym, pd warunkiem zachwania parametrów technicznych. Wszelkie ewentualne zmiany i dstępstwa d pracwania prjektweg wymagają uzgdnienia z biurem prjektwym.

11 III. KLIMATYZACJA 1. Urządzenia Zaprjektwan następujące urządzenia parte system klimatyzacji firmy DAIKIN: A) Jednstka zewnętrzna agregat z inverterem typu 4MXS80 (system Multi SPLIT) (zn. na rys. Jz-01) Wydajnść ziębnicza 7,7 kw, Czynnik chłdniczy R10A Mc elektryczna 3,20 kw, 230 V Wymiary 735x936x300 mm Jednstki wewnętrzne cztery jednstki typu FTXS 25 ( zn. na rys. jak JED1-JED4 ) Wydajnść chłdnicza jednstki wewn. - 3,2 kw Wymiary 550x755x285 mm Sterwanie piltem lub ściennym sterwnikiem B) Jednstka zewnętrzna agregat z inverterem typu 4MKS 58E (system Multi SPLIT) (zn. na rys. Jz-02) Wydajnść ziębnicza 5,8 kw, Czynnik chłdniczy R10A Mc elektryczna 2,16 kw, 230 V Wymiary 735x936x300 mm Jednstki wewnętrzne dwie jednstki typu FTKS 35C ( zn. na rys. jak JED5 i JED6 ) Wydajnść chłdnicza jednstki wewn. - 3,2 kw Wymiary 550x755x285 mm Sterwanie piltem lub ściennym sterwnikiem C) Jednstka zewnętrzna agregat z inverterem typu RXS20G (zn. na rys. Jz-03) Wydajnść ziębnicza 2,8 kw, Czynnik chłdniczy R10A Mc elektryczna 1,6 kw, 230 V Wymiary 550x765x285 mm Jednstki wewnętrzne dwie jednstki typu FTXS 20G ( zn. na rys. jak JED7 ) Wydajnść chłdnicza jednstki wewn. - 2,8 kw Wymiary 295x800x215 mm Sterwanie piltem lub ściennym sterwnikiem

12 2. MntaŜ jednstek wewnętrznych i zewnętrznych MntaŜ urządzeń - jednstek wewnętrznych i zewnętrznych prwadzić zgdnie z instrukcją mntaŝu tych urządzeń i warunkami gwarancji. Wyknawca niezaleŝnie d prducenta udziela gwarancji jakści wyknanych rbt. Wyknawca pwinien psiadać uprawnienia - autryzację d mntaŝu wydaną przez prducenta wybraneg systemu. Klimatyzatry ścienne w pmieszczeniach mcwać bezpśredni d ścian wewnętrznych za pmcą fabrycznych wkrętów i uchwytów. Jednstkę zewnętrzną mntwać na dachu budynku. Dla jednstki zewnętrznej wyknana musi zstać knstrukcja wsprcza wg wytycznych prducenta. Jednstkę zewnętrzną naleŝy psadwić na dpwiedniej knstrukcji - zapewniającej stabilnść urządzenia pdczas pracy raz gwarantującej dpwiedni rzłŝną siłę cięŝkści urządzenia na knstrukcji wsprczej. 3. MntaŜ instalacji chłdniczej Instalację prwadzić w rurze chrnnej przez przegrdy budwlane. Mcwanie przy pmcy typwych uchwytów dla rur miedzianych chłdniczych. Wszystkie instalacje związane z jednstką wewnętrzną ( instalacja chłdnicza, elektryczna, sterwania, skrplin) naleŝy prwadzić w krytkach instalacyjnych w na parterze budynku. W pmieszczeniach instalacje naleŝy prwadzić w bruździe ściennej i dpwiedni zamaskwać. Rury łączyć lutem twardym płączenia nierzłączne wg wymagań nrmy PN-EN Z uwagi na występujące przewyŝszenia między jednstkami wewnętrznymi i zewnętrzną naleŝy wyknać dpwiednie zasyfnwania przewdów chłdniczych, jak równieŝ ddać d instalacji dpwiednią ilść czynnika chłdniczeg zgdnie z DTR prducenta. 4. Izlacja instalacji chłdniczej Dla instalacji chłdniczej prwadznej wewnątrz budynku zastswan tuliny termizlacyjne z plilefinu grubści 9 mm. Współczynnik przewdnści cieplnej dla izlacji nie pwinien być grszy niŝ 0,033W/m2K w temp. 20 C raz 0,040 W/m2K w temp. + 40C. MntaŜ izlacji wyknać zgdnie z instrukcją mntaŝu raz zalecanych materiałów wybraneg prducenta. Płączenia wszystkich dcinków naleŝy sklejać dczłw a następnie winąć taśmą d łączenia izlacji. 5. Instalacja dprwadzenia skrplin Od wszystkich jednstek wewnętrznych skrpliny naleŝy dprwadzać grawitacyjnie przewdami PVC rura cienkścienna 25 mm d kanalizacji sanitarnej. Rurciągi łączne są pprzez klejenie. Prwadzenie rurciągów wymaga dkładnej uwagi na budwie - lkalizacja trasy ze względu na zachwanie spadków. Przed mntaŝem jednstek wewnętrznych ustalić kierunek dprwadzenia skrplin. Przewdy skrplin naleŝy zabezpieczyć przed kndensacją pary wdnej na pwierzchni zewnętrznej. Zastswać tuliny termizlacyjne grubści 3 mm. Przewdy dprwadzania kndensatu naleŝy łączyć z instalacją kanalizacji sanitarnej pprzez zasyfnwanie minimum 15 cm.

13 6. Instalacja sterwania D kaŝdej jednstki wewnętrznej przypisany jest bezprzewdwy pilt sterwniczy. KaŜdą z jednstek naleŝy zaprgramwać d sterwania tym samym piltem. Jednstki mgą być równieŝ sterwane przy uŝyciu kaset sterujących umieszcznych na ścianie pmieszczenia. 7. Próba szczelnści instalacji Instalację chłdniczą p zmntwaniu naleŝy pddać próbie ciśnieniwej zgdnie z instrukcją prducenta systemu test szczelnści instalacji : napełnić instalację aztem d ciśnienia testweg ( kreśla prducent systemu ), p 24 gdzinach naleŝy sprawdzić wszystkie płączenia, jeśli przyrządy nie wykaŝą pnadnrmatywneg spadku ciśnienia, płączenia mŝna zaizlwać. Próby naleŝy prwadzić zgdnie z nrmą PN-EN 378 : Instalacje ziębnicze i pmpy ciepła. Wymagania dtyczące bezpieczeństwa i chrny śrdwiska. Część 2: prjektwanie, budwanie, sprawdzanie, znakwanie i dkumentwanie. 8. Uwagi kńcwe Całść rbt wyknać zgdnie z Warunkami technicznymi wyknania i dbiru rbt budwlan-mntaŝwych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłwe z 1988 rku. 9. LITERATURA: _ PN-EN 378 : Instalacje ziębnicze i pmpy ciepła. Wymagania _ PN-EN /2003. Rury miedziane stswane w chłdnictwie i klimatyzacji. _ PN-EN Rury miedziane stswane w chłdnictwie i klimatyzacji. Wymagania przy łączeniu. _ PN 76 / B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry bliczeniwe pwietrza zewnętrzneg. _ PN - B 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminlgia. _ PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w prjektwaniu. _ PN-87/B Akustyka budwlana. Ochrna przed hałasem pmieszczeń w budynkach. Dpuszczalne wartści pzimu dźwięku. _ PN-B-02421/2000 Izlacja cieplna przewdów, armatury i urządzeń. _ Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie. _ Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rzprządzenie w sprawie warunków technicznych jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie. _ Warunkami Technicznymi Wyknania i Odbiru Rbt Budwlan- MntaŜwych cz.ii Instalacje Sanitarne i przemysłwe. Wydawnictw Arkady _ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Praw budwlane (Dz.U z 2004r ).

14 IV. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI L.P. NAZWA ELEMENTU SZTUK PRODUCENT URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE Kcił kndensacyjny Vitdens 200-W mcy 5,2-35 kw - długść wyskść szerkść 860 Kmin stalwy z blachy kwasdprnej średnicy 60/100 mm: a) zestaw bazwy SPS-J z wyczystką pdłączeniwą raz zakńczeniem pinwym b) Przejście dachwe + kłnierz przeciwdeszczwy SPS-J (przejście dla dachów płaskich ) c) Rura SPS-J średnicy 60/100 mm - 3 x 1,0 m d) Zakńczenie - wyrzutnia spalin / czerpnia pwietrza 60/100 mm Zestaw przyłączeniwy biegu grzewczeg z wyskwydajną pmpą biegwą typu WILO Strats dn 25 1 VIESSMANN 1 VIESSMANN --- VIESSMANN 4 Zestaw przyłączeniwy biegu grzewczeg wygrzewu c.w.u. --- VIESSMANN 5 Zawór bezpieczeństwa SYR 1915-DN20, 4 bar 1 SYR 6 Naczynie wzbircze przepnwe typ N pj. 100 dm 3 1 REFLEX 7 Pmpa ładująca zasbnik c.w.u. typu Strats 20/1-6 ( płączenie mufwe ) V=3,1 m3/h; dp=2,7 mh2o 8 Zasbnik c.w.u. z węŝwnicą spiralną typ SGW(S) MAXI pjemnści 400 dm3 9 Zawór bezpieczeństwa dla C.W.U. typu SYR 2112 DN20 x DN25 mm 6 bar 1 Wil 1 Galmet 2 SYR 10 Naczynie wzbircze przepnwe d wdy uŝytkwej typ Refix DD pj. 33 dm 3 1 REFLEX 11 Pmpa cyrkulacyjna TOP-Z 30/7 1~ RG PN 10 V=2,1 m3/h; dp=2,1 mh2o 1 Wil 12 Stacja neutralizacji kndensatu 1 VIESSMANN 13 Kanał wywiewnu SPIRO średnicy 160 mm ZKM20 Zawór kulwy dcinający mufwy dn 20 4 Valvex ZKM25 Zawór kulwy dcinający mufwy dn 25 2 Valvex ZKM32 Zawór kulwy dcinający mufwy dn 32 4 Valvex ZKM40 Zawór kulwy dcinający mufwy dn 40 2 Valvex TI Termmetr aksjalny fi 80 mm st. C 4 Afris PI Manmetr M-160 z kurkiem (0-1,0 MPa T=160 C) 6 Afris

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/20.01.15/4 z dnia 20.01.2015 Opis technologii wykonania Systemu

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4.6/20.01.15/4 z dnia 20.01.2015 Opis technologii wykonania Systemu Załącznik Nr 2 d Zapytania fertweg nr 4.6/20.01.15/4 z dnia 20.01.2015 Opis technlgii wyknania Systemu 1. INSTALACJA CHŁODZENIA PIECÓW Instalacja w biegu zamkniętym z dwma układami hydraulicznymi; pierwtny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

projektujemy technologię

projektujemy technologię prjektujemy technlgię W naszej pracwni prjektwej pracują inżynierwie z wielletnim, wszechstrnnym dświadczeniem. Prjekty ich autrstwa gwarantują funkcjnalnść kuchni i są prfesjnalnie przygtwywane. realizacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo