SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REMONT Adres : STARY SĄCZ UL. MICKIEWICZA 59 Inwestr: GMINA STARY SĄCZ

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stswania Szczegółwej Specyfikacji Technicznej 1.3. Zakres rbót bjętych Szczegółwą Specyfikacją Techniczną Ogólne wymagania dtyczące rbót 2. MATERIAŁY 2.1. Przewdy 2.2. Armatura 2.3. Wymienniki ciepła 2.4 Pmpy 2.5 Aparatura regulacyjn 2.6 Izlacja termiczna 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Mntaż rurciągów i pdstawwych urządzeń 5.2 Mntaż armatury 5.3 Badania i uruchmienie węzła cieplneg 5.4 Wyknanie izlacji ciepłchrnnej 5.5 Oznaczanie 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. ODBIÓR ROBÓT 8. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

3 1. Wstęp 1.1. Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej Przedmitem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dtyczące wyknania i dbiru rbót demntażu i mntażu urządzeń technlgicznych ktłwni, rzbudwy wewnętrznej instalacji gazwej raz wymiany instalacji centralneg grzewania w budynku Szkły Pdstawwej Nr1 w Starym Sączu ul. Mickiewicza Zakres stswania Szczegółwej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna jest stswana jak dkument przetargwy i kntraktwy przy zlecaniu i realizacji rbót wymieninych w punkcie Zakres rbót bjętych Szczegółwą Specyfikacją Techniczną. Rbty, których dtyczy specyfikacja, bejmują czynnści umżliwiające wyknanie przebudwy ktłwni. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wyknaniem niżej wymieninych rbót: - Demntaż urządzeń technlgicznych istniejącej ktłwni - dwóch ktłów palanych paliwem stałym - zawrów dcinających kłnierzwych - zestawu pmpweg - rurwania ktłwni - zlewu - instalacji wdy zimnej - Rbty rzbiórkwe - fundamenty pd ktłami - czpuch murwany - istniejącą studzienkę schładzającą - Rbty budwlane - wyknanie ścian wewnętrznych ktłwni gazwej - wyknanie ścianki z cegły pełnej gr.25 cm i z płyt GK łacznej dprnści gniwej EI60 drzwiami wewnętrznymi dprnści gniwej EI30 szerkści 90 cm - zamurwanie wltu d kmina p rzbiórce czpucha murwaneg - wyknanie przebicia przez ścianę wewnętrzną d wprwadzenia wkładów kminwych - wykucie bruzd w psadzkach i ścianach dla ułżenia instalacji wdn-kanalizacyjnej wraz z włączeniem rurciągu tłczneg kanalizacyjneg d istniejąceg pzimu w pm. zaplecza - wyknanie studzienki schładzającej śr. 600 mm i głębkści 1 m z przykryciem włazem - wyknanie wylewki wyrównującej wraz z płżeniem płytek na psadzce - wyrównanie ścian i strpu - ułżenie płytek ściennych d pzimu psadzki d wyskści 2.0 m - malwanie ścian i strpu w ktłwni - czyszczenie i malwanie istniejących drzwi zewnętrznych, kien raz schdów stalwych - demntaż rurwania wraz z grzejnikami instalacji centralneg grzewania - Rbty mntażwe wyknanie instalacji wdn-kanalizacyjnej wraz z mntażem kratek ściekwych mntaż pmpy dwadniającej sterwnej wyłącznikiem pływakwym d wdy brudnej parametrach : mntaż ktłów : szt.3 mc nminalna przy parametrach wdy : 80/60 70,1 kw 50/30 75,8 kw - zużycie gazu /max. gdzinwe - 7,77 m 3 /h - pbór mcy elektrycznej - 75 W - ciężar - 92 kg - króciec pwietrzn/spalinwy - 150/100 mm - max. strumień spalin - 33,7 g/h - przepływ kndensatu przy 40/30 C - 7,1 l/h - zasilanie V mntaż naczynia przepnweg pj. całkwitej 200 dm 3 mntaż zestawów pmp ktłwych biegwych mntaż zestawów pmp biegwych d c.. parametrach mntaż wartwnika urządzenie spełniające funkcje dmulacza, dgazwywacza i sprzęgła hydrauliczneg mntaż zmiękczacza wdy przepływie nminalnym 1.0 m 3 /h

4 mntaż kanału nawiewneg z blach cynkwanej izlwany gniw przy przejściu przez krytarz mntaż zawrów dcinających i regulacyjnych mntaż wkładów kminwych d ktłów kndensacyjnych średnicy 100 mm w istniejącym kminie murwanym wraz z trójnikami wyczystnymi na każdym ktle mntaż zabezpieczenia gniweg przejścia rurciągu przez ścianę wewnętrzną ktłwni mntaż dpwietrzników wraz z zawrami dcinającymi na pinach instalacji c.. mntaż skrzynki gazwej i skrzynki z elektrzawrem dcinającym gaz mntaż rurciągów gazwych z pdłączeniem ktłów i mntaż rurwania pzimeg i pinweg instalacji c.. mntaż grzejników c Ogólne wymagania dtyczące rbót Wyknawca rbót jest dpwiedzialny za realizację rbót zgdnie z dkumentacji prjektwej, specyfikacjami technicznymi, pleceniami nadzru inwestycyjneg i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyty 6,7, i 8, w przypadku działań nie kreślnych w prjekcie technicznym. Odstępstwa d prjektu mgą dtyczyć jedynie zastąpienia zaprjektwanych materiałów - w przypadku niemżliwści ich uzyskania, zastąpienie przez inne materiały lub elementy takich samych charakterystykach i trwałści. Wszelkie zmiany i dstępstwa d zatwierdznej dkumentacji technicznej nie mgą pwdwać bniżenia wartści funkcjnalnych i ubytkwych, a jeżeli dtyczą zamiany materiałów i elementów kreślnych w dkumentacji technicznej na inne, nie mgą pwdwać zmniejszenia trwałści i sprawnści eksplatacyjnej. 2. MATERIAŁY D wyknania mgą być stswane wyrby prducentów krajwych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte d wyknania instalacji muszą psiadać aktualne plskie aprbaty techniczne lub dpwiadać Plskim Nrmm. Wyknawca uzyska przed zastswaniem wyrbu akceptację Inspektra Nadzru. Odbiór techniczny materiałów pwinien być dknywany według wymagań i w spsób kreślny aktualnymi nrmami Przewdy Przewdy biegu grzewczeg i instalacja gazwa wyknać z rur stalwych łącznych przez spawanie. Instalacja gazwa wyknana z rur stalwych zgdnych z nrmą kreślną w prjekcie Przewdy centralneg grzewania i zimnej wdy wyknać z rur pliprpylenwych PN20-Stabilizwanych Przewdy kanalizacyjne wyknać z rur PCV i PE / tłczny / 2.2. Armatura P strnie wdy grzewczej zastswać armaturę =>PN6 i 100 C gwintwana, kłnierzwą i spawana. 2.3 Pmpy W biegu wdneg zastswać pmpy biegwe bezdławnicwe, napięcie znaminwe ~230V 2.5 Aparatura regulacyjna Ktłwnia wypsażna będzie w pgdwą regulację kaskadwą Na rurciągach pwrtnych z biegów instalacji c.. zamntwać zawry regulacyjne / regulacja przepływu / 2.6 Izlacja termiczna Izlację cieplne rurciągów (wda grzewana) należy wyknać z tulin termizlacyjnych z pianki pliuretanwej grubści zgdnej z prjektem. Otuliny muszą psiadać aprbatę techniczną dpuszczeniu d stswania w budwnictwie, wydaną przez Centralny Ośrdek Badawcz Rzwjwy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 3. SPRZĘT Wyknawca jest zbwiązany d używania jedynie takieg sprzętu, który nie spwduje niekrzystneg wpływu na jakść wyknywanych rbót, zarówn w miejscu tych rbót, jak też przy wyknywaniu czynnści pmcniczych raz w czasie transprtu, załadunku i wyładunku materiałów. 4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Prefabrykwany, kmpaktwy przeznaczne d zabudwy w biekcie należy transprtwać w całści lub w częściach umżliwiających łatwy mntaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transprtwane na samchdach dpwiedniej długści. Kształtki należy przewzić w dpwiednich pjemnikach. Pdczas transprtu, przeładunku i magazynwania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Ktły,zasbniki, pmpy raz we naczynie pwinny być transprtwane w ryginalnych pakwaniach krytymi śrdkami transprtu w spsób zabezpieczający je przed przemieszczaniem się aby nie uszkdzić wewnętrznych pwłk antykrzyjnych. Dstarczną na budwę armaturę i urządzenia składwać należy w magazynach zamkniętych. Urządzenia pwinny być dstarczne w ryginalnych pakwaniach prducenta. Armaturę, łączniki i materiały pmcnicze należy przechwywać w magazynach lub pmieszczeniach zamkniętych w pjemnikach. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Mntaż rurciągów i pdstawwych urządzeń Rurciągi łączne będą zgdnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6,7,8

5 Pdstawwe urządzenia węzła ciepłwniczeg pwinny być rzmieszczne w pmieszczeniu węzła zgdnie z dkumentacja prjektwą. Przy zachwaniu rzwiania funkcjnalneg węzła dpuszcza się krektę rzmieszczenia zaprjektwanych urządzeń. zmiany w tym zakresie pwinny uzyskać akceptację prjektanta węzła. Urządzenia węzła ciepłwniczeg pwinny być ustawine w węźle w płżeniu wymaganym przez DTR prducentów pszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające kreswej regulacji lub knserwacji pwinny być mntwane z uwzględnieniem łatweg dstępu i bsługi w tym zakresie. Rurciągi w węźle ciepłwniczym należy prwadzić przy ścianach lub przy strpie, mcwać na uchwytach d ścian. Wszystkie pdstawwe urządzenia węzła pwinny być łączne z rurciągami w spsób rzłączny umżliwiający łatwy demntaż i wymianę pszczególnych elementów węzła bez kniecznści demntażu innych urządzeń. Płączenia spawane rurciągów i kształtek pwinny być wyknywane p przygtwaniu kńcówek d spawania zgdnie z wymaganiami przedmitwej nrmy PN-ISO 676. Natmiast kształty złączy spawanych płączeń króćców i dgałęzień pwinny być zgdne z przedmitów nrmą PN-B Przejęcia przez przegrdy budwlane wyknać w tulejach chrnnych zgdnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal, 5.2 Mntaż armatury Armatura, p sprawdzeniu prawidłwści działania, pwinna być instalwana tak, żeby była dstępna d bsługi i knserwacji. Armaturę na przewdach należy tak instalwać, aby kierunek przepływu wdy był zgdny z znaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 5.3 Badania i uruchmienie węzła cieplneg Próby szczelnści dla ktłwni wyknać dla ciśnienia 5 bar. Próby ciśnieniwe należy przeprwadzić przy zdemntwanych zawrach bezpieczeństwa raz dciętym naczyniach wzbirczych i klektrach. Obniżanie i pdwyższanie ciśnienia w zakresie d ciśnienia rbczeg d próbneg pwinn dbywać się jednstajnie z prędkścią nie większą niż 1bar/min. Pdczas próby szczelnści raz gdy układ znajduje się pd ciśnieniem zabrania się wyknywania jakichklwiek prac zwianych z usuwaniem usterek. 5.4 Wyknanie izlacji ciepłchrnnej Rbty izlacyjne należy wyknać p zakńczeniu mntażu rurciągów, przeprwadzeniu próby szczelnści i wyknaniu zabezpieczenia antykrzyjneg pwierzchni przeznacznych d zaizlwania raz ptwierdzeniu prawidłwści wyknania pwyższych rbót prtkłem dbiru. Otuliny termizlacyjne pwinny być nałżne na styk i pwinny ściśle przylegać d pwierzchni izlwanej. Wymienniki ciepła raz zasbnik ciepła pwinny być zaizlwane ryginalnymi tulinami dstarcznymi przez prducentów urządzeń. 5.5 Oznaczanie Przewdy, armaturę i urządzenia p wyknaniu zewnętrznej chrny antykrzyjnej i wyknaniu izlacji cieplnej należy znaczyć zgdnie z przyjętymi zasadami: wydrębnić kierunki biegów i znaczyć sbna klrystyka biegów grzewczych i wdy wdciągwej. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kntrla jakści rbót związanych z wyknaniem układu klektrów słnecznych, pwinna być przeprwadzna w czasie wszystkich faz rbót zgdnie z wymaganiami Plskich Nrm i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6, 7, 8 Każda dstarczna partia materiałów pwinna być zapatrzna w świadectw kntrli jakści prducenta. Wyniki przeprwadznych badań należy uznać za ddatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy rbót zstały spełnine. Jeśli któreklwiek z wymagań nie zstał spełnine, należy daną fazę rbót uznać za niezgdną z wymaganiami nrmy i p dknaniu pprawek przeprwadzić badanie pnwnie. 7. ODBIÓR ROBÓT Odbiru rbót, plegających na wyknaniu węzła cieplneg należy dknać zgdnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal zeszyt 8 Warunki techniczne wyknania i dbiru węzłów ciepłwniczych raz nrmą PN-B :1999. Odbiry międzyperacyjne należy przeprwadzić w stsunku d następujących rbót: - przejęcia dla przewdów przez ściany i strpy (umiejscwienie i wymiary twrów); - ściany w miejscach mntażu urządzeń (tynkwanie); Odbirwi częściwemu pdlegaj te elementy instalacji, które zanikaj w wyniku pstępu rbót dtyczy t przewdów instalacji przeznacznych d zabudwy. Odbiór częściwy plega na sprawdzeniu zgdnści z prjektem, uszyciu właściwych materiałów, prawidłwści zamcwań, szczelnści urządzeń raz zgdnści z innymi wymaganiami. Z dbirów międzyperacyjnych i częściwych należy spisać prtkły stwierdzający jakść wyknania raz przydatnść rbót i elementów d prawidłweg mntażu. Przy dbirze kńcwym pwinny być dstarczne następuje dkumenty: - dkumentacja prjektwa z naniesinymi na niej zmianami w trakcie wyknywania rbót; - Dziennik Budwy; - dkumenty dtyczące jakści zamntwanych elementów (świadectwa jakści wydane przez dstawców materiałów). - prtkły wszystkich dbirów technicznych międzyperacyjnych i częściwych; - prtkły przeprwadzenia prób szczelnści całej instalacji. Przy dbirze kńcwym należy sprawdzić: - zgdnść wyknania z dkumentacją prjektwą raz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budwy dtyczącymi zmian i dstępstw d dkumentacji prjektwej;

6 - prtkły z dbirów częściwych i realizację pstanwień dtyczą usunięcia usterek; - aktualnść dkumentacji prjektwej (czy przeprwadzn wszystkie zmiany i uzupełnienia); - prtkły badań szczelnści instalacji. 8. OBMIAR ROBÓT Obmiar rbót należy prwadzić w jednstkach zgdnych z przedmiarami rbót: - elementy liniwe w mb; - elementy pwierzchniwe w m2; - inne w sztukach 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Wymagania dtyczące płatnści zstaną kreślne w harmngramie ustalnym w umwie. 10. PRZEPISY ZWIĽZANE - Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 Warunki techniczne wyknania i dbiru węzłów ciepłwniczych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wyknania i dbiru instalacji grzewczych, - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wyknania i dbiru instalacji wdciągwych - Warunki techniczne Dzru Techniczneg - Rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pdczas wyknywania rbót budwlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. pz. 401). - Rzprządzenie Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie gólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 pz. 884 z późniejszymi zmianami). - PN-99/B Węzły ciepłwnicze. Wymagania i badania przy dbirze - PN-99/B Zabezpieczenie instalacji grzewań wdnych systemu zamknięteg z naczyniami wybirczymi przepnwymi - PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wdy użytkwej. Wymagania. - PN-B/ Instalacje wdciągwe. Wymagania w prjektwaniu - PN-B/ /Az1 - Instalacje wdciągwe. Wymagania w prjektwaniu (Zmiana AZ1) - PN-80/H Rury stalwe bez szwu walcwane na grąc gólneg zastswania - PN-B-02421: Izlacja cieplna przewdów, armatury i urdzeń. Wymagania i badania przy dbirze PN-ISO 6761: Rury stalwe. Przygtwanie kńców rur i kształtek d spawania PN-ISO : Kłnierze metalwe. Kłnierze stalwe. PN-91/B Ogrzewnictw. Odpwietrzanie instalacji grzewań wdnych.

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.16 CPV:45331110-0, 45333000-0 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO przy ul.plac Floriana 10 w Niezdarze wg. projektu

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ Adres: KOPYTOWA, NR DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo