SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i kdy rbót według kdu numeryczneg słwnika główneg Wspólneg Słwnika Zamówień (CPV) Rbty remntwe i renwacyjne

2 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 2 1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY UTRZYMANIE ROBÓT KONTROLA JAKOSCI ROBÓT Kntrla jakści materiałów Kntrla jakści wyknania rbót Ogólne zasady kntrli jakści rbót ODBIÓR ROBÓT PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE...9

3 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 3 1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ Specyfikacja bejmuje remnt zbirnika wdneg w Dąbrwicach, gmina Skierniewice należąceg d Instytutu Ogrdnictwa w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Knstytucji 3 Maja 1/3. Remnt bejmwać będzie następujące elementy: wymiana grdzenia zewnętrzneg zbirnika czyszczenie dna zbirnika, umcnienie i wyprfilwanie skarp zagspdarwanie terenu wkół zbirnika 2. MATERIAŁY D wyknania rbót należy stswać materiały zgdne z pisem technicznym a są t: - Gewłóknina - mechanicznie wzmacniana gewłóknina z włókien ciągłych, 100 % pliprpylen stabilizwany przeciw prmieniwaniu UV, dprnść na przebicie statyczne (metda CBR) N, wytrzymałść na rzciąganie - wzdłuż pasma 8,0 kn/m, wytrzymałść na rzciąganie - wszerz pasma 8,0 kn/m, wdprzepuszczalnść prstpadła d płaszczyzny gewłókniny przy nacisku 2 kpa 130 l/m 2 s, masa pwierzchniwa min. 100 g/m 2 ; - Flia gemembrana HDPE, wyknana z plietylenu wyskiej gęstści syntetyczna bariera, stanwiąca chrnę hydrizlacyjną i gazszczelną dla gruntów, skład: plietylen wyskiej gęstści, grubść: 1,5 mm, dprnść na przebicie statyczne: >2,94 kn 51,2 mm, wytrzymałść przy granicy plastycznści wzdłuż: >22,8 MPa, wytrzymałść na rzciąganie wzdłuż: >27,6 MPa, wytrzymałść na rzciąganie w pprzek: 30,7 MPa. - Płyty betnwe chdnikwe z betnu zwykłeg, 50 x 50 x 7 cm, dprnść na ścieranie klasa 4; - Furtka wymiarach 100 x 150[cm] (szer. światła przejścia x wys. furtki) z kształtwników stalwych. Wypełnienie panelem kratwym systemwym. Furtka zabezpieczna antykrzyjnie przez cynkwanie gniwe. Furtkę należy wypsażyć w zamek nierdzewny. - Przęsł wyknane zstanie ze stalweg panela cynkwaneg zgrzewaneg z pinwych i pzimych prętów następujących parametrach: pręty pzime i pinwe pjedyncze średnicy 5 [mm] wymiar czek prstych 50x200 [mm], wymiar czek małych 50x50 [mm] długść panela w siach prętów pinwych 250 [cm] wyskści panela: 153 [cm] Obejmy stalwe. Są ptrzebne d mcwania paneli ze słupkami. D teg celu należy zastswać gtwe bejmy wymiarach 40 x 60 mm, które składają się ze śruby wygiętej

4 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 4 w pdkwę z nakrętkami i plastykwej nakładki dystanswej. Śruby zabezpieczne są antykrzyjnie przez cynkwanie. Takie bejmy umżliwiają regulację, a tym samym prsty mntaż paneli. Zabezpieczenia antykrzyjne. Elementy grdzenia systemweg zabezpieczne antykrzyjnie pprzez cynkwanie gniwe. - Słupki przęsłwe z kształtwnika prfilwaneg wym. 60 x 40 x 2.0 mm. Słupki należy zabetnwać w fundamencie wymiarach 30 x 30 x 80 cm z betnu B15. Zwieńczenia. Aby wda padwa nie dstawała się d śrdka kształtwnika i nie pwdwała krzji, na górną część słupka należy nałżyć plastykwy kapturek. - Schdy stalwe- ze stpniami schdwymi ażurwymi typu WEMA. Knstrukcja wyknana z kształtwników stalwych. Balustrady pręczwe p jednej strnie biegu. Knstrukcję schdów z pręczami należy zabezpieczyć antykrzyjnie pprzez cynkwanie gniwe. 3. SPRZĘT Zgdnie z technlgia załżną w dkumentacji prjektwej d remntu zbirnika wdneg prpnuje się użyć następująceg sprzętu: - kpark spycharki, - kpark ładwarki, - równiarki samjezdne, - zgarniarki, - maszyny d zagęszczania pdłża. 4. TRANSPORT Zgdnie z technlgią załżną w Dkumentacji Prjektwej d transprtu prpnuje się użyć takich śrdków transprtu, jak: -samchdy samwyładwcze, 5. WYKONANIE ROBÓT Zakres rbót bejmuje: - usuniecie istniejąceg grdzenia z siatki i pmstu; - usunięcie płyt betnwych chdnikwych z krny zbirnika; - usunięcie płyt betnwych ze skarp zbirnika; - wybranie warstwy mułu z dna zbirnika; - usunięcie zmurszałeg pdłża betnweg; - wyrównanie skarp krny, wyrównanie dna zbirnika; - wyłżenie dna i skarp zbirnika włókniną syntetyczną;

5 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 5 - wyłżenie dna i skarp zbirnika flią; - wymiana miski przelewwej; - wymiana kratki dprwadzającej wdę i naprawa sadnika; - wyknanie chdnika szer. 1,0 m na krnie zbirnika; - wyknanie grdzenia zbirnika z furtką; - zainstalwanie schdów na skarpie. 6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT Wyknawca ma bwiązek znać i stswać w czasie prwadzenia rbót przepisy dtyczące chrny śrdwiska naturalneg. Miejsca na bazy, magazyny, składwiska pwinny być tak wybrane, aby nie pwdwać zniszczeń w śrdwisku naturalnym. Pwinny zstać pdjęte dpwiednie śrdki zabezpieczenia przed mżliwścią pwstania pżaru. Praca sprzętu budwlaneg używaneg pdczas realizacji rbót nie mże pwdwać zniszczeń w śrdwisku naturalnym. 7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wyknawca dpwiada za przestrzeganie przepisów chrny przeciwpżarwej, utrzymywanie sprawneg sprzętu przeciwpżarweg. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami pwinny być wypsażne w urządzenia zabezpieczające przed rzprzestrzenianiem się iskier. Miejsca na bazy, magazyny, składwiska pwinny być tak wybrane, aby nie pwdwać zniszczeń w śrdwisku naturalnym. Pwinny zstać pdjęte dpwiednie śrdki zabezpieczenia przed mżliwścią pwstania pżaru. Wyknawca będzie dpwiedzialny za straty spwdwane pżarem wywłanym jak rezultat realizacji rbót alb przez persnel Wyknawcy. 8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Pdczas realizacji rbót Wyknawca pwinien przestrzegać przepisów dtyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególnści Wyknawca ma bwiązek pracwać prgram bezpieczeństwa i chrny zdrwia / prgram biz/ i zadbać, aby persnel nie wyknywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkdliwych dla zdrwia raz nie spełniających dpwiednich wymagań sanitarnych. Wyknawca pwinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające raz sprzęt dla chrny życia i zdrwia sób zatrudninych na budwie raz zapewnienia bezpieczeństwa publiczneg. Uznaje się, że kszty związane z wypełnieniem wymagań kreślnych pwyżej nie pdlegają drębnej zapłacie i są uwzględnine w cenie kntraktwej.

6 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 6 9. UTRZYMANIE ROBÓT Wyknawca będzie dpwiedzialny za chrnę rbót, za materiały i urządzenia używane d rbót d daty rzpczęcia d daty ich zakńczenia. Wyknawca pwinien utrzymywać rbty d czasu kńcweg dbiru. Utrzymanie pwinn być prwadzne w taki spsób, aby budwla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały kres realizacji rbót. 10. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 10.1.Kntrla jakści materiałów Wszystkie materiały d wyknania rbót musza dpwiadać wymaganim dkumentacji prjektwej i specyfikacji technicznej, musza psiadać świadectwa jakści prducentów i uzyskać akceptacje Inżyniera Kntrla jakści wyknania rbót W czasie rbót ziemnych Wyknawca pwinien prwadzić systematycznie badania kntrlne. Badania kntrlne Wyknawca pwinien wyknywać w zakresie i z częsttliwścią gwarantującą zachwanie wymagań dtyczących jakści rbót. Wyniki badań i pmiarów kntrlnych w czasie wyknywania rbót należy wpisywać d: _ Dziennika labratryjneg Wyknawcy, _ Dziennika budwy, _ Prtkłów dbirów rbót zanikających lub ulęgających zakryciu. W czasie kntrli szczególną uwagę należy zwrócić na: - dspajania gruntów w spsób niepgarszający ich właściwści, - dwdnienia wykpów, Ogólne zasady kntrli jakści rbót Wyknawca jest dpwiedzialny za pełną kntrlę jakści rbót i wbudwanych materiałów raz zapewni dpwiedni system i śrdki techniczne d kntrli jakści rbót (zgdnie z PZJ) na terenie budwy. Wszystkie badania i pmiary przeprwadzne będą zgdnie z wymgami PN przez jednstki psiadające dpwiednie uprawnienia i kwalifikacje. Wyknawca będzie przekazywać Inspektrwi nadzru kpie z wynikami badań nie później niż w terminie i frmie kreślnej w PZJ. 11. ODBIÓR ROBÓT Odbirwi pdlega remnt zbirnika na wdę. Odbiór rbót zanikających należy zgłaszać Inżynierwi z dpwiednim wyprzedzeniem, abynie pwdwać przestju w realizacji rbót. Odbiru rbót należy dknać zgdnie z Warunkami Technicznymi Wyknania i Odbiru Rbót Budwlan Mntażwych.

7 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr PŁATNOŚCI Zasady płatnści kreślne są w Warunkach Szczegółwych Kntraktu. Cena wyknania rbót pza rbtami zasadniczymi bejmuje następujące rbty tymczaswe i prace twarzyszące: -dstarczenie materiałów, sprzętu raz ich składwanie, -wyknanie niezbędnych tymczaswych nawierzchni kmunikacyjnych, -wywóz z terenu budwy materiałów zbędnych, -wyknanie kreślnych w pstanwieniach kntraktu badań, pmiarów i prób szczelnści, - uprządkwanie placu budwy p rbtach raz wszystkie inne rbty nie wymienine, które są niezbędne d kmpletneg wyknania rbót bjętych niniejsza ST przewidzianych w Dkumentacji Prjektwej. 13. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. PN-86/B Grunty budwlane. Określenia, symble, pdział i pis gruntów. 2. PN-B-04452:2002 Getechnika. Badania plwe. 3. PN-88/B Grunty budwlane. Badania próbek gruntu. 4. PN-B-06050:1999 Getechnika. Rbty ziemne. Wymagania gólne. 5. PN-S-02205:1998 Drgi samchdwe. Rbty ziemne. Wymagania i badania. 6. BN-77/ Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 7. PN-EN 13251:2002 Getekstylia i wyrby pkrewne. Właściwści wymagane w dniesieniu d wyrbów stswanych w rbtach ziemnych, fundamentwych i knstrukcjach prwych. 8. PN-EN 13252:2002 Getekstylia i wyrby pkrewne. Właściwści wymagane w dniesieniu d wyrbów stswanych w systemach drenarskich. 9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d nawierzchni drgwych. żwir i mieszanka. 10. BN-71/B Zagęszczenie zasypki. STWiORB W Str BN-84/ Kruszyw mineralne Inne dkumenty: 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Praw budwlane (tekst jednlity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, pz. 2016; z późniejszymi zmianami), 2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrbach budwlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, pz. 881), 3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. systemie ceny zgdnści (Dz. U. z 2002 r., Nr166,pz.1360,zpóźniejszymizmianam Opracwał :... mgr inż. Michał Krawczyk

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM ZIEMNYM - PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA ROZBUDOWA INSTALACJA CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach

PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządowym programie Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym prgramie Radsna Szkła na terenie Szkły Pdstawwej nr 36 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO Źródłem ciepła na ptrzeby C.O. dla budynku będzie kcił kndensacyjny gazwy palany paliwem gazwym GZ-50, parametry czynnika grzewczeg 70/50

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Dstawa dzieży zimwej dla służb ratwnictwa medyczneg Numer głszenia: 124766-2015;

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych Kścian: Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach Numer głszenia: 222308-2011; data zamieszczenia: 29.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo