1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2A, kod: , wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , zwana dalej HP. Organizatorem Promocji jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leszno 14, kod: Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,20 zł., zwana dalej Organizatorem. Administratorem danych osobowych jest HP. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do usunięcia po zakończeniu Promocji numerów kont bankowych z danych osobowych uczestników Promocji, które były gromadzone na potrzeby Promocji. RD Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krańcowej 9, kod: Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana dalej RG Group, jest podmiotem który będzie przetwarzał dane odobowe uczestników Promocji. I. PRZEDMIOT PROMOCJI 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. (włącznie) 2. Udział w Promocji mogą brać osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz inne podmioty będące przedsiębiorcami - w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz z późniejszymi zmianami), które spełniają wszystkie wymienione poniżej warunki: a) nie są jednocześnie konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, b) posiadają numer REGON, c) posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d) nie zajmują się hurtową lub detaliczną sprzedażą produktów HP wskazanych w punkcie 5 poniżej, e) w okresie trwania Promocji spełnią wszystkie z wymienionych w niniejszym regulaminie warunków. 3. Osoba, która dokona zakupu urządzenia HP objętego promocją oraz dokona prawidłowego zgłoszenia przy spełnieniu wszystkich wymaganych regulaminem warunków, uprawniona jest do ubiegania się o prezent promocyjny w postaci kwoty pieniężnej, której wielkość zależy od modelu zakupionego urządzenia objętego Promocją zgodnie z pkt 4 w niniejszym rozdziale I - za każde zgłoszone do Promocji urządzenie z zastrzeżeniem postanowień pkt 8 w niniejszym rozdziale I. 1

2 4. Promocją objęte są następujące urządzenia: Urządzenie objęte Promocją HP Color LaserJet 2840 HP LaserJet 3390 HP LaserJet 3055 Drukarka HP LaserJet 1020 Kolorowa drukarka HP Color LaserJet 2600n Drukarka HP LaserJet seria P2015 Kwota prezentu promocyjnego 100 zł brutto 200 zł brutto 100 zł brutto 5. Prezenty promocyjne przyznawane są do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej przez Organizatora na prezenty promocyjne w ramach Promocji. O przyznaniu prezentu promocyjnego decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń ustalana w oparciu o datę przesłania zgłoszenia faksem. 6. Łączna pula wszystkich prezentów promocyjnych wynosi zł. (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych). Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli prezentów promocyjnych. 7. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami i konkursami, których przedmiotem są urządzenia objęte niniejszą Promocją. 8. Każdy z uczestników Promocji może zgłosić do Promocji zakup najwyżej 5 urządzeń objętych niniejszą Promocją, w dowolnym zestawieniu modeli objętych niniejszą Promocją. 9. Promocja będzie prowadzona do dnia zakończenia Promocji określonego w punkcie 1. powyżej lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na prezenty promocyjne przewidziane w niniejszym regulaminie. II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 1. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki: a) dokonać zakupu nowego urządzenia objętego niniejszą Promocją w okresie trwania promocji określonym w rozdziale I, pkt 1 powyżej, b) najpóźniej w ciągu 14 dni od dokonania zakupu (czyli najpóźniej do dnia r.) zgłosić swój udział w Promocji poprzez przesłanie faksem pod numer: (22) następujących dokumentów: - wypełnionego w pełni i zgodnie z prawdą formularza rejestracyjnego pobranego ze strony - dowodu zakupu z czytelnymi następującymi informacjami: sprzedawca miejsce zakupu/ nazwa i adres, nazwa urządzenia, data zakupu, - pierwszej strony prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, 2

3 c) zgodnie z klauzulą zawartą w formularzu rejestracyjnym wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez HP i RD Group. 2. W ramach Promocji dowodem zakupu urządzenia jest paragon z kasy fiskalnej lub wystawiona na jego podstawie faktura VAT. 3. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym regulaminem nie stanowią podstawy ubiegania się o prezent promocyjny. 4. Każde urządzenie z określonym numerem seryjnym może zostać zarejestrowane do Promocji tylko jeden raz. Zgłoszenie dotyczące urządzenia, które zostało już wcześniej zgłoszone do Promocji, nie będzie brane pod uwagę i nie stanowi podstawy do ubiegania się o prezent promocyjny. 5. Uczestnik promocji, następnego dnia roboczego po przesłaniu zgłoszenia określonego w rozdziale II pkt 1 b) i c) niniejszego regulaminu, może uzyskać informację, czy przesłane zgłoszenie zostało zarejestrowane w promocji pod numerem Poprzez dzień roboczy rozumiany jest dzień od poniedziałku do piątku (włącznie), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. III. WYDAWANIE PREZENTÓW PROMOCYJNYCH 1. Prezenty promocyjne przekazywane są uczestnikom Promocji przelewem bankowym na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Organizator, RD Group oraz HP nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za poprawność numeru konta bankowego podanego przez uczestnika Promocji w formularzu zgłoszeniowym. 2. Prezenty promocyjne wydawane są wyłącznie do wyczerpania puli pieniędzy określonej w rozdziale I pkt 5 powyżej. Z tytułu wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na prezenty promocyjne uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora oraz HP. 3. Prezenty promocyjne wydawane są w następujący sposób: a) po dokonaniu przez uczestnika Promocji rejestracji Organizator przystępuje do weryfikacji przesłanych dokumentów. Weryfikacja obejmuje w szczególności sprawdzenie autentyczności paragonu lub faktury VAT przesłanej przez uczestnika Promocji oraz ich zgodności z danymi podanymi na formularzu rejestracyjnym i w karcie gwarancyjnej, jak również numeru seryjnego urządzenia. b) prezent promocyjny jest przekazywany w terminie 14 dni po przeprowadzeniu przez Organizatora pozytywnej weryfikacji poprawności zarejestrowanego zgłoszenia. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia niezgodnego z regulaminem, niekompletnego, zawierającego dane sprzeczne, nieprawdziwe albo nieczytelne lub zawierającego nieprawdziwe, niekompletne bądź nieczytelne dowody zakupu. 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do Promocji bez podania przyczyny lub do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zgłoszenia. 6. Organizator zastrzegaja sobie prawo do podjęcia decyzji o pozbawieniu uczestnika prawa do udziału w Promocji, w przypadku naruszenia przez tegoż uczestnika zasad regulaminu, a także postępowania naruszającego dobre obyczaje handlowe, narażającego na szwank dobre imię HP, 3

4 jego wizerunek, renomę lub interesy. Usunięty uczestnik traci prawo do uzyskania nagrody, a jeśli nagrodę już otrzymał Organizator może żądać zwrotu jej równowartości. 7. Uczestnik Promocji, którego zgłoszenie zostało odrzucone nie jest uprawniony do otrzymania prezentu promocyjnego. 8. Organizator zobowiązuje się do dokonania jednokrotnej próby przekazania prezentu promocyjnego. IV. REKLAMACJE 1. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji, najpóźniej do dnia 15 maja 2007 r. (włącznie), pisemnie, wyłącznie listem poleconym pod następujący adres: RD Group sp. z o.o. skr. poczt Warszawa 97 z dopiskiem: Promocja 400 reklamacja 2. Każda reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko uczestnika Promocji b) dokładny adres zwrotny uczestnika Promocji i numer telefonu c) opis reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję reklamacyjną w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje komisji w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uczestnictwo w Promocji, jak również podanie wszelkich danych jest dobrowolne. Przystąpienie do Promocji, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowi jednocześnie akceptacje warunków określonych w niniejszym regulaminie. 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy HP, Organizatora i RD Group oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia. 3. Organizator, HP ani RD Group nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez uczestnika Promocji nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie uczestników Promocji. 4. Organizator, HP ani RD Group nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci telefonicznych i internetowych, jak również za działania banków i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia. 5. Organizator za zgodą HP ma prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków Promocji lub do przerwania Promocji w każdym czasie, o czym powiadomi na stronie Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym uczestnikom Promocji sprawdzenie informacji o czasie trwania Promocji na stronie przed dokonaniem zakupu urządzenia objętego Promocją. 4

5 6. Odpowiedzialność Organizatora, RD Group i HP w stosunku do każdego z uczestników Promocji jest ograniczona do strat rzeczywistych albo kwoty stanowiącej wartość prezentu promocyjnego w niniejszej Promocji, w żadnym przypadku nie więcej niż 400 złotych brutto, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 7. Uczestnik Promocji poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego do Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie od Hewlett-Packard Polska sp. z o.o., oraz innych podmiotów wskazanych przez Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późniejszymi zmianami). 8. Prezenty promocyjne w niniejszej Promocji stanowią dla Uczestników przychód w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. 9. Wszelkie spory związane z realizacją Promocji, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby HP. 10. W kwestiach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 11. Regulamin Promocji z uzupełnionymi warunkami Promocji obowiązuje od dnia 12 lutego 2007 roku. 5

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Satysfakcja gwarantowana

REGULAMIN PROMOCJI Satysfakcja gwarantowana REGULAMIN PROMOCJI Satysfakcja gwarantowana 1 Organizator 1. Organizatorem Akcji jest Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo