REGULAMIN PROMOCJI Satysfakcja gwarantowana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Satysfakcja gwarantowana"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Satysfakcja gwarantowana 1 Organizator 1. Organizatorem Akcji jest Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym złotych oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej Akcja promocyjna zwana dalej Akcją dotyczy produktów: szampony marki Palmolive Naturals o pojemności 200 ml i 400 ml, jest prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. 3. Nadzór nad przebiegiem Akcji sprawować będzie trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora, składająca się z 1 osoby z ramienia Organizatora oraz dwóch osób niezależnych od Organizatora. 2 Czas trwania Akcji 1. Sprzedaż produktów objętych akcją trwać będzie od dnia 02 maja 2007 do dnia 31 lipca Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 04 maja 2007 do dnia 16 sierpnia 2007 roku 3 Zasięg terytorialny Akcji 1. Akcja przeprowadzana jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach i punktach handlowych prowadzących sprzedaż szamponów marki Palmolive Naturals. 1

2 4 Udział w Akcji 1. W okresie, o którym mowa w 2, na stronie będą dostępne materiały promocyjne zawierające informacje przedstawiające zasady Akcji, a nadto formularz zgłoszeniowy zawierający miejsce na wpisanie danych osobowych oraz oświadczenie Uczestnika zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Określone powyżej informacje i materiały, mogą zostać pobrane bezpłatnie ze strony lub od Organizatora, po wcześniejszym przesłaniu na adres: Satysfakcja gwarantowana, skrytka pocztowa nr 39, Warszawa 43, przez Uczestnika pisemnej prośby wraz z dołączoną kopertą zwrotną i znaczkiem pocztowym. 2. Uczestnikiem Akcji może być każdy, kto w chwili przystąpienia do Akcji ma ukończone 18 lat, jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz w określonym w 2 czasie nabędzie co najmniej jeden produkt spośród wymienionych w &1 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. W trakcie trwania promocji jedno gospodarstwo domowe może złożyć jedną reklamację. 4. W okresie od 04 maja 2007 do 31 lipca 2007 będzie można uzyskać informacje o promocji również telefonicznie pod numerem infolinii od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17: Pracownicy Organizatora, oraz inne osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Akcji, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób, nie mogą brać udziału w Akcji. 5 Zasady zgłaszania Reklamacji 1. Podstawą do uzyskania zwrotu pieniędzy za zakupiony szampon marki Palmolive Naturals będzie przesłanie przez Uczestnika listem pisemnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia zakupu, zwanej dalej Reklamacją, zawierającej: 2

3 oświadczenie Uczestnika o podstawach reklamacji wynikających z używania szamponu marki Palmolive Naturals wymienionych powyżej w ust. 2 1 oraz opis niezgodności. czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy pobrany z witryny internetowej lub otrzymany od Organizatora, o którym mowa w 4 ust. 1, zawierający czytelnie wypisane dane osobowe Uczestnika składającego reklamację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a także numer konta bankowego Uczestnika lub wskazanie o zwrot przekazem pieniężnym pocztowym; oryginały paragonów sklepowych lub faktur VAT, stanowiące dowód nabycia przez Uczestnika produktu w terminie od 02 maja 2007 do 31 lipca 2007r.; Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do dnia 16 sierpnia 2007 roku do Organizatora na adres: Satysfakcja gwarantowana -, skrytka pocztowa nr 39, Warszawa 43. O zachowaniu tego terminu decyduje data wpływu Reklamacji do Organizatora. 2. W przypadku uznania złożonej Reklamacji Organizator zwróci Uczestnikowi koszty zakupu produktu wskazane na załączonym dokumencie zakupu paragon fiskalny lub faktura VAT + 1 zł. na wskazane w zgłoszeniu konto bankowe Uczestnika lub przekazem pieniężnym pocztowym na adres wskazany w kuponie reklamacyjnym. 6 Zasady rozpatrywania Reklamacji 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu w ciągu siedmiu dni od daty wpływu reklamacji. 2. Rozpatrywane będą wyłącznie Reklamacje przesłane zgodnie z warunkami określonymi w 5 powyżej. 3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia reklamacji w przypadku gdy: Opis niezgodności nie będzie dotyczył produktu wskazanego w dowodzie zakupu 3

4 Opis niezgodności nie będzie dotyczył walorów użytkowych produktu wskazanych na opakowaniu. 4. W przypadku odrzucenia reklamacji, na prośbę Uczestnika, Organizator udzieli reklamującemu Uczestnikowi pisemnej odpowiedzi na Reklamację, na adres podany w Kuponie zgłoszeniowym, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania wraz ze wskazaniem podstawy faktycznej odrzucenia roszczenia reklamującego Uczestnika. Decyzje Komisji kończą postępowanie reklamacyjne. 5. W razie uznania roszczenia reklamującego Uczestnika, stosowna kwota zwrotu, w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami 5 ust. 2 powyżej, zostanie przesłana Uczestnikowi przelewem bankowym na numer konta (lub przekazem pocztowym na adres podany przez uczestnika) Uczestnika podane w ankiecie, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania Reklamacji na koszt Organizatora. 7 Odpowiedzialność Organizatora 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec danego Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy kwot wskazanych w 6 ust. 5 powyżej. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej w doręczaniu mu Reklamacji oraz doręczeniem odpowiedzi na Reklamację Uczestnikowi 8 Dane osobowe Uczestników Akcji 1. Uczestnicy Akcji decydując się na zgłoszenie Reklamacji wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, a w szczególności danych adresowych niezbędnych dla potrzeb doręczenia odpowiedzi na Reklamację lub kwoty przelewu bankowego. 9 Postanowienia Końcowe. 4

5 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora. 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 4. Biorący udział w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 5

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo