Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne"

Transkrypt

1 Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary! (dalej: Akcja ). Organizatorem Akcji jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. Stawowa , spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: , NIP: (dalej: Organizator ). Wybrane czynności związane z obsługą Akcji Organizator powierzył spółce Walk Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Foksal 18, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem KRS , NIP: (dalej: Koordynator ). 2. Celem Akcji jest promowanie wybranych produktów wprowadzonych do sprzedaży na rynku polskim przez Organizatora. 3. Do udziału w Akcji uprawnia nabycie przez osobę fizyczną Produktu Promocyjnego, o którym mowa w 2, w okresie od 4 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. (dalej: Okres Akcji ). 4. W ramach Akcji Organizator wypłaca rabaty promocyjne (dalej Rabat Promocyjny/Rabaty Promocyjne ) za nabycie objętych Akcją produktów marki Kärcher, na zasadach określonych w Regulaminie. Liczba Rabatów Promocyjnych przewidzianych w Akcji jest ograniczona zgodnie z postanowieniem 5 pkt. 2 i 3 Regulaminu. 5. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Produkty Promocyjne 1. Promocją objęte są wybrane produkty oferowane pod marką Kärcher (dalej: Produkty Promocyjny/Produkty Promocyjne ), a mianowicie: Symbol modelu Kärcher SC Kärcher SC 3 Premium Kärcher SC Kärcher SC 4 Iron Kit Kärcher SC 4 Premium Kärcher SC 4 Premium Iron Kit Kärcher SC Kärcher SC 5 Iron Kit Kärcher SC 5 Premium Kärcher SC 5 Premium Iron Kit Promocją objęte są wyłącznie Produkty Promocyjne fabrycznie nowe, nabyte w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nabyte w ramach sprzedaży na odległość prowadzonej przez przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania albo

2 siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej (np. w sklepach internetowych). Do udziału w Akcji nie uprawnia nabycie Produktu Promocyjnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani pochodzące ze sprzedaży komisowej. 3. Organizator informuje, że Akcją obejmuje Produkty Promocyjne marki Kärcher, które zostały wprowadzone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora w tym zgodnie z postanowieniami 2 pkt. 2 Regulaminu. 4. Promocją objęte są Produkty Promocyjne zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny Produktu Promocyjnego. Nie są objęte Promocją Produkty Promocyjne pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów oraz przepakowane przez sprzedawców do własnych opakowań. 5. Uczestnik Akcji może zgłosić nabycie i uzyskać w całym Okresie Akcji Rabaty Promocyjne za maksymalnie 3 sztuki Produktu Promocyjnego. Zgłoszenie więcej niż 3 sztuk Produktu Promocyjnego nie uprawnia do otrzymania więcej niż 3 Rabatów Promocyjnych. 3. Uczestnictwo w Akcji 1. Uczestnikiem Akcji (dalej: Uczestnik/Uczestnicy ) może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie Promocji nabyła Produkt Promocyjny, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. Warunkiem udziału w Akcji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków: 2.1. zachowanie oryginalnego dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) w Okresie Akcji, w postaci otrzymanego od sprzedawcy paragonu fiskalnego lub wystawionej przez sprzedawcę faktury VAT zgodnie z 3 pkt. 1 (dalej: Dowód Zakupu ); 2.2. wycięcie oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), pochodzącego (pochodzących) z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) i przesłanie skanu lub zdjęcia (w kolorze) wyciętego kodu i numeru poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Akcji, zgodnie z postanowieniami 4.Uczestnik. Przed przystąpieniem do Akcji powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 3. Wszyscy uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie w Akcji uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi. 4. Uczestnictwo w Akcji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Akcji. 5. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 4. Zgłoszenie udziału w Akcji 1. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien zgodnie z prawdą wypełnić oraz wysłać do systemu informatycznego Organizatora formularz zgłoszeniowy, udostępniony online w serwisie internetowym Akcji, pod adresem (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ). 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga: 2.1. podania wszystkich niezbędnych danych (w tym zwłaszcza imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu , numeru rachunku bankowego);

3 2.2. wskazania modelu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych), nabytego (nabytych) przez Uczestnika w Okresie Akcji oraz wskazanie rodzaju punktu sprzedaży, w którym nabyto Produkt Promocyjny (Produkty Promocyjne); 2.3. podania numeru Dowodu Zakupu Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) oraz dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii tego Dowodu Zakupu dołączenia w formie elektronicznej czytelnego skanu albo wyraźnej fotografii (w kolorze) oryginalnego kodu kreskowego oraz numeru seryjnego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych) wyciętego z opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego (Produktów Promocyjnych). 3. W jednym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać nabycie więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, z zastrzeżeniem 2 pkt Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe Uczestników przyjmowane są przez Organizatora w okresie od 4 maja 2015 r. do 12 lipca 2015 r. do północy, z zastrzeżeniem pkt Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń w przypadku wyczerpania puli Rabatów Promocyjnych w Akcji. Informacja o wyczerpaniu puli Rabatów Promocyjnych w Akcji zostanie umieszczona w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem W oparciu o dane podane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym, Koordynator dokonuje weryfikacji prawidłowości zgłoszeń uczestnictwa w Akcji. 6. Zgłoszenia nieprawidłowe, niekompletne, niezgodne z niniejszym Regulaminem lub zawierające załączniki w oczywisty sposób nieczytelne nie uprawniają do otrzymania Rabatu Promocyjnego. 7. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Akcji, dokonanego z podaniem tego samego Dowodu Zakupu, Koordynator uwzględni tylko zgłoszenie dokonane jako pierwsze. 8. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Akcji, jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Administrator powierzył Koordynatorowi. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Akcji, w tym wypłaty Rabatu Promocyjnego oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika będącego osobą fizyczną, powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Akcji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych. 9. W przypadku stwierdzenia podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych Koordynator odmówi wypłacenia Rabatu Promocyjnego. 10. Organizator oraz Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 11. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do Rabatu Promocyjnego na osobę trzecią. 12. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Rabatu Promocyjnego w innej postaci niż ta określona w Regulaminie. 5. Rabat Promocyjny 1. Uczestnikowi, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Akcji, Organizator przyznaje Rabat Promocyjny. Wysokość Rabatu Promocyjnego uzależniona jest od modelu nabytego Produktu Promocyjnego. I tak, Organizator lub upoważniony przez niego podmiot przyznaje za nabycie:

4 Symbol modelu Wartość Rabatu Promocyjnego Wartość Rabatu Promocyjnego słownie Kärcher SC ,00 zł pięćdziesiąt złotych Kärcher SC 3 Premium ,00 zł pięćdziesiąt złotych Kärcher SC ,00 zł sto złotych Kärcher SC 4 Iron Kit ,00 zł sto złotych Kärcher SC 4 Premium ,00 zł sto złotych Kärcher SC 4 Premium Iron Kit ,00 zł sto złotych Kärcher SC ,00 zł sto pięćdziesiąt złotych Kärcher SC 5 Iron Kit ,00 zł sto pięćdziesiąt złotych Kärcher SC 5 Premium ,00 zł sto pięćdziesiąt złotych Kärcher SC 5 Premium Iron Kit ,00 zł sto pięćdziesiąt złotych 2. Pula Rabatów Promocyjnych w Akcji jest ograniczona w ten sposób, że dla poszczególnych modeli Produktów Promocyjnych Organizator przewidział przyznanie następującej liczby Rabatów Promocyjnych: Symbol modelu Pula Rabatów Promocyjnych Kärcher SC Kärcher SC 3 Premium Kärcher SC Kärcher SC 4 Iron Kit Kärcher SC 4 Premium Kärcher SC 4 Premium Iron Kit Kärcher SC Kärcher SC 5 Iron Kit Kärcher SC 5 Premium Kärcher SC 5 Premium Iron Kit Rabaty Promocyjne przyznawane są do wyczerpania ich puli, wedle pierwszeństwa kolejności zgłoszeń Uczestników. 4. Rabaty Promocyjne za jednorazowe nabycie więcej niż jednego Produktu Promocyjnego podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem 2 pkt Jeden Uczestnik może otrzymać Rabaty Promocyjne wielokrotnie w ramach Akcji z zastrzeżeniem 2 pkt Uczestnik otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Rabatu Promocyjnego na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym, w terminie do 30 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału w Akcji dokonanego przez tego Uczestnika. 7. Rabaty Promocyjne wypłacane są niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 6, nie później jednak niż w ciągu 28 dni roboczych licząc od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

5 8. Rabaty Promocyjne wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. 9. Organizator informuje, że wypłacane Rabaty Promocyjne Uczestnikowi opisanemu w 3. pkt. 1 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 10. Zwrot kwoty nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy kupnasprzedaży Produktu. 6. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje można zgłaszać drogą mailową na adres: w terminie do 31 sierpnia 2015 r. 2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, adres , jak również opis przyczyny i dokładny opis reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Koordynatora. 4. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną, w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 5. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 7. Postanowienia końcowe 1. W trosce o interesy Uczestników Akcji, w szczególności zaś konsumentów, Organizator może zwiększyć pulę Rabatów Promocyjnych w Akcji, o której mowa w 5 pkt. 3 Regulaminu. Informację o zwiększeniu puli Rabatów Promocyjnych Organizator ogłosi w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem 2. Prawa i obowiązki Organizatora, Koordynatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin Akcji oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, Koordynatora oraz do pobrania w formacie PDF w serwisie internetowym, pod adresem 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 roku.

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą CASHBACK ( Akcja promocyjna ). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest FUJIFILM Europe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo