REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: Aleja Korfantego 38, Katowice, spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. 2. Regulamin Konkursu zwany dalej Regulaminem" reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestnika Konkursu. 3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na blogu Katowice Airport (blog.katowice-airport.com) oraz informacje kierowane bezpośrednio do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ). 4. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 11 września 2015 roku do 30 września 2015 roku do godziny 23: Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulaminu 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. 2 UCZESTNICY KONKURSU 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, przebywająca/zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymuje się ważnym dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 2. Każdy uczestnik Konkursu musi zaakceptować warunki niniejszego regulaminu, brak akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa. 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące przy realizacji akcji marketingowej oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia. 4. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane będą w dalszej części Regulaminu "Uczestnikami". 1

2 5. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem, upoważnia Organizatora do wykluczenia danej osoby z Konkursu. W takim wypadku Organizator zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o wykluczeniu Uczestnika. 3 PRAWA ORGANIZATORA 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia (bez wcześniejszego ostrzeżenia) z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów, w ocenie Organizatora, nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik dopuszcza się prób obejścia Regulaminu, lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu oraz aplikacji, za pośrednictwem, której Konkurs jest przeprowadzany. 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dat wymienianych w Regulaminie, skrócenia Konkursu, jego anulowania (odwołania) lub przerwania bez podania przyczyny. O ewentualnym anulowaniu (odwołaniu) Konkursu lub jego przetrwaniu Organizator poinformuje na blogu Katowice Airport znajdującym się pod adresem blog.katowice-airport.com/ 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ninijeszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu bez podania przyczyny. 4 PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY NAGRADZANIA. 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki: a. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, na zasadach określonych w 5 niniejszego Regulaminu. 2

3 b. zaakceptować niniejszy Regulamin. 2. Zadaniem uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe i przesłanie odpowiedzi na maila Pytania konkursowe są zamieszczone pod adresem: blog.katowice-airport.com/ Uwaga: Organizator zastrzega dla Komisji Konkursowej prawo subiektywnej oceny odpowiedzi na pytanie nr Każdy Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko jeden raz. 4. Zabronione jest korzystanie z wszelkich oprogramowań umożliwiających automatyczne wypełnianie odpowiedzi. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: Aleja Korfantego 38, Katowice. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagrody. 2. Organizator Konkursu, zastrzega sobie prawo do publikowania imienia oraz nazwiska w celach promocyjnych przy ogłoszeniu Zwycięzców Konkursu. 3. Uczestnicy Konkursu w zgłoszeniu konkursowym zobowiązani są wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, którym jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., z siedzibą w Katowicach, adres: Aleja Korfantego 38, Katowice, dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204 z późn. zm.). Zgoda, o której mowa w ninijeszym ustępie, jest równoznaczna ze zgodą na publikację imienia, nazwiska, adresu oraz wizerunku Uczestnika Konkursu i osoby znajdującej się na zdjęciu przez Organizatora w publikacjach dotyczących Konkursu i po jego zakończeniu w celach marketingowych Organizatora. 4. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych w ramach Konkursu danych osobowych Uczestników Konkursu innym osobom lub instytucjom. 5. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3

4 6 NAGRODY 1. Nagrodą w konkursie jest przelot dla jednej osoby w obie strony Katowice-Riwera Turecka/Riwiera Turecka Katowice w okresie od 14 listopada 2015 r. do 16 kwietnia 2016 r., za wyjątkiem tzw. długich weekendów, Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz ferii zimowych (dot. wszystkich województw). Przelot ten zostanie zorganizowany przez fundatora nagrody BP TUI w ramach siatki połączeń lotniczych tego touroperatora. 2. Do dnia 6 października organizator na podstawie weryfikacji przesłanych odpowiedzi Uczestników, którzy przesłali swoje propozycje, wyłoni 1 Laureata. 3. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez pocztę celem przekazania szczegółowych informacji dotyczących odebrania nagrody. 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną, ani wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. 7 REKLAMACJE 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 2 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 2. Każda reklamacja powinna zawierać: a. imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację; b. dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu oraz adres ; c. dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia reklamacji. 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania zwycięzców. 4

5 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 7. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników. 11. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. 12. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 13. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Organizatora. Katowice, 11 września 2015 r. 5

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA ORGANIZACJA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU GROBOWIEC FARAONA 1 ORGANIZACJA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu GROBOWIEC FARAONA, zwanego dalej Konkursem, jest firma: Nowa Era Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo