Regulamin promocji 100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji 100"

Transkrypt

1 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2A, kod , wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , kapitał zakładowy zł, NIP Organizatorem Promocji jest Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP , kapitał zakładowy: ,20 zł. (zwana dalej: Organizatorem ), spółka odpowiedzialna za prawidłową organizację Promocji i koordynację współpracy z innymi podmiotami biorącymi udział w prowadzeniu Promocji. Administratorem danych osobowych jest Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2A, kod , wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do usunięcia po zakończeniu Promocji numerów kont bankowych z danych osobowych Uczestników, które były gromadzone w ramach Promocji. Podmiotem, któremu Hewlett- Packard Polska Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w związku z Promocją oraz któremu Organizator powierzył obsługę Uczestników Promocji jest Mundoprint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 80, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , kapitał zakładowy: zł (zwana w treści regulaminu Mundoprint ). I. OBSZAR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 maja 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 i przeznaczona jest dla: A) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, B) osób fizycznych będących przedsiębiorcami oraz inne podmioty będące przedsiębiorcami - w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz z późniejszymi zmianami), które spełniają wszystkie wymienione poniżej warunki: - nie są jednocześnie konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, - posiadają numer REGON, - posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nie zajmują się hurtową lub detaliczną sprzedażą drukarek HP wskazanych w punkcie 4 poniżej, - okresie trwania Promocji spełnią wszystkie z wymienionych w niniejszym regulaminie warunków. 1

2 2. Promocja obejmuje wymienione poniżej urządzenia HP Officejet i Offiecejet Pro: HP Officejet 6000 (CB051A) HP Officejet 6500 (CB815A) HP Officejet 6500 wifi (CB057A) HP Officejet 6500A (CN555A) HP Officejet 6500A Plus (CN557A) HP Officejet Pro 8000 (CB092A) HP Officejet Pro 8000 wifi (CB047A) HP Officejet 7500A (C9309A) HP Officejet Pro 8500 (CB022A) HP Officejet Pro 8500 wifi (CB023A) HP Officejet Pro 8500A (CM755A) HP Officejet Pro 8500A Plus (CM756A) 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami i konkursami, których przedmiotem są produkty oraz urządzenia Hewlett-Packard objęte niniejszą Promocją. 4. Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, którzy spełnią wskazane w niniejszym regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji, oraz zgłoszą swój udział w Promocji, zwane będą w niniejszym regulaminie Uczestnikami. 5. Promocja będzie prowadzona do dnia zakończenia Promocji określonego w punkcie 1 powyżej lub do wyczerpania puli pieniędzy, przeznaczonej na prezenty promocyjne przewidziane w niniejszym regulaminie, określonej w rozdziale III punkt 2 poniżej. II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI, PREZENTY PROMOCYJNE 1. Aby wziąć udział w Promocji należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki: a) w czasie trwania Promocji, czyli w okresie od 1 maja 2011 do 30 czerwca 2011 roku włącznie dokonać zakupu jednego, nowego urządzenia HP wyszczególnionego w Rozdziale I punkt 2 niniejszego regulaminu; b) do dnia 30 czerwca 2011 roku włącznie zgłosić swój udział w Promocji poprzez: c) dokonanie prawidłowego zgłoszenia na stronie tzn. prawidłowe i zgodnie z prawdą wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie wraz z podaniem numeru seryjnego zakupionego urządzenia, które jest zgłaszane do promocji oraz załączenie elektronicznej kopii dowodu zakupu (paragonu bądź faktury) urządzenia (skan, zdjęcie plik jpg o wadze do 100 kb) i wysłanie formularza w formie elektronicznej; d) na przesyłanym dowodzie zakupu powinny być czytelne następujące informacje: nabywca, sprzedawca nazwa i adres/miejsce sprzedaży/ nazwa urządzenia, data zakupu 2

3 e) Podanie numeru konta bankowego f) zgodnie z klauzulą zawartą w formularzu rejestracyjnym - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. oraz podmioty uczestniczące w organizacji Promocji Publicis Sp. z o.o. i Mundoprint Sp. z o.o. oraz zgodę na publikacje imienia i nazwiska przez Hewlett- Packard Polska Sp. z o.o. w publikacjach dotyczących Promocji; 2. W ramach Promocji dowodem zakupu urządzenia jest paragon z kasy fiskalnej na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub faktura VAT wystawiona na rzecz przedsiębiorcy dokonującego zakupu urządzeń objętych Promocją w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 3. Osoba, która dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w Promocji, otrzyma prezent promocyjny w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 100 zł brutto. Kwota wpłacona zostanie na podane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe Uczestnika Promocji. III. ZASADY PRZYZNAWANIA PREZENTÓW PROMOCYJNYCH 1. Prezenty promocyjne przyznawane są do dnia 30 czerwca 2011 roku albo wyczerpania puli pieniędzy, przeznaczonej przez Organizatora na prezenty promocyjne przyznawane w ramach Promocji, określonej w punkcie 2 poniżej. O przyznaniu prezentu promocyjnego decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń, ustalana w oparciu o datę złożenia zgłoszenia, którą stanowi termin oznaczony jako data rejestracji w systemie wpływu wypełnionego poprawnie formularza wraz z dowodem zakupu urządzenia oraz wkładów objętych zgłoszeniem zawartym w tym formularzu; 2. Łączna pula wszystkich prezentów promocyjnych w Promocji wynosi zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród. 3. Każde urządzenie z określonym numerem seryjnym może zostać zarejestrowane do Promocji tylko jeden raz. Zgłoszenie dotyczące osoby oraz urządzenia, które zostało już zarejestrowane w Promocji nie będzie brane pod uwagę i nie stanowi podstawy do ubiegania się o prezent promocyjny. 4. Każde urządzenie HP Officejet i HP Officejet Pro otrzyma zwrot w wysokości 100 zł brutto, zgodnie z brzmieniem rozdziału II pkt 3 powyżej. 5. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym regulaminem nie stanowią podstawy ubiegania się o prezent promocyjny. IV. WYDAWANIE PREZENTÓW PROMOCYJNYCH 1. Prezenty w Promocji zostaną przekazane Uczestnikom przelewem bankowym na wskazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Organizator ani Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., ani Mundoprint Sp. z o.o., nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność numeru konta bankowego podanego przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym oraz za działania banków. 3

4 2. Prezenty promocyjne przyznawane są wyłącznie do wyczerpania puli pieniędzy określonej w rozdziale III punkt 2 powyżej lub do zakończenia trwania Promocji. Z tytułu wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na prezenty promocyjne Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora oraz Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. i Mundoprint Sp. z o.o. 3. Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu oraz wskazane na fakturze muszą być zgodne z danymi posiadacza konta. W przypadku przedsiębiorców nagrody zostaną przekazane na konta firmowe. 4. Nagrody promocyjne wydawane są w następujący sposób: a) po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji na stronie promocyjnej i po otrzymaniu przez Organizatora przewidzianych w niniejszym regulaminie dokumentów, Organizator przystąpi do weryfikacji przesłanych dokumentów. Weryfikacja będzie obejmowała w szczególności sprawdzenie autentyczności paragonu lub faktury VAT przesłanej przez Uczestnika oraz ich zgodności z danymi podanymi na formularzu rejestracyjnym, jak również numeru seryjnego urządzenia. b) Każdy Uczestnik Promocji po weryfikacji zgłoszenia otrzyma drogą ową informację o poprawności lub niepoprawności zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od rejestracji zgłoszenia na stronie Promocji (przyjęcie zgłoszenia przez system) c) prezent promocyjny zostanie wysłany w terminie 5 dni roboczych po przeprowadzeniu przez Organizatora pozytywnej weryfikacji poprawności zarejestrowanego zgłoszenia. Za dzień wysłania prezentu uznaje się datę dokonania polecenia przelewu kwoty prezentu promocyjnego na konto bankowe Uczestnika. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia niekompletnego, zawierającego dane sprzeczne lub nieprawdziwe albo nieczytelne lub zawierającego nieprawdziwe, niekompletne bądź nieczytelne dowody zakupu. Uczestnik, którego zgłoszenie zostało odrzucone, nie jest uprawniony do dalszego udziału w Promocji i otrzymania prezentu promocyjnego. 6. Organizator zobowiązuje się do dokonania jednokrotnej próby przekazania prezentu promocyjnego. V. REKLAMACJE 1. Reklamacje Uczestników związane z Promocją powinny być składane: - na piśmie i przesyłane listem poleconym albo przesyłką kurierską w terminie 15 dni od dnia zakończenia Promocji, czyli najpóźniej do dnia roku włącznie pod następujący adres: Mundoprint Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80, Warszawa z dopiskiem: Promocja 100 reklamacja lub em pod adresem: z umieszczeniem w temacie wiadomości: Promocja 100 reklamacja 4

5 2. Każda reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko Uczestnika bądź dane Firmy b) dokładny adres zwrotny Uczestnika i numer telefonu; c) opis reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję reklamacyjną w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje komisji w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszyscy Uczestnicy podlegają niniejszemu regulaminowi. Przystąpienie do Promocji poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi jednocześnie akceptacje warunków określonych niniejszym regulaminem. 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. i Mundoprint Sp. z o.o. oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia. 3. Z udziału w Promocji wyłączeni są także pracownicy podmiotów zajmujących się hurtową i detaliczną sprzedażą produktów biorących udział w Promocji oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia. 4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do Promocji bez podania przyczyny lub do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zgłoszenia. 5. Biorąc udział w niniejszej Promocji Uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego imienia i nazwiska przez Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. w publikacjach dotyczących Promocji. 6. Organizator, Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., Mundoprint Sp. z o.o. ani inne podmioty współpracujące przy Promocji, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników. 7. Organizator, Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., Mundoprint Sp. z o.o., ani inne podmioty współpracujące przy Promocji, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci telefonicznych i internetowych, jak również za działania banków i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia w realizacji zobowiązań objętych niniejszym regulaminem. 8. Uczestnictwo w Promocji, jak również podanie wszelkich danych jest dobrowolne. 9. Organizator ma prawo do zmiany bądź uzupełnienia warunków Promocji lub do przerwania Promocji w każdym czasie, o czym powiadomi na stronie Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzenie informacji o czasie trwania Promocji na powyższej tej stronie przed dokonaniem zakupu urządzeń objętych Promocją. 10. Niniejsza Promocja stanowi sprzedaż premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr. 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.). 5

6 11. Odpowiedzialność Organizatora i Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. w stosunku do każdego z Uczestników jest ograniczona do strat rzeczywistych i do kwoty 100 zł. złotych brutto, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych Promocji: oraz w siedzibie Organizatora. 13. W kwestiach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego. 14. Wszelkie spory związane z realizacją Promocji, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1 czerwca 2011 r. 6

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie:

ANEKS Z DNIA 24.07.2015. 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS Z DNIA 24.07.2015 1. Paragraf 6 pkt 1 B) z powodu wyczerpania dotychczasowej puli nagród otrzymuje następujące brzmienie: B) Smartfon LG G4c przy zakupie telewizorów ULTRA HD, modeli: 65UF800V, 55UG870V,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo