REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej Regulamin ). 3. Konkurs prowadzony jest przez Brother Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7b, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca NIP: , REGON: (dalej Organizator ). 4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 21 poz z póź. zm.). 6. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 18 czerwca 2014 roku, a zakończenie w dniu 18 sierpnia 2014 roku (dalej Okres Trwania Konkursu ), przy czym pula nagród może zostać wyczerpana również przed zakończeniem Okresu Trwania Konkursu. 7. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki (dalej Uczestnicy ): a) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, c) dokonały zakupu Towarów w Okresie Trwania Konkursu, d) przekazały do Organizatora w stosownych terminach niezbędne dokumenty i dane wymagane zgodnie z niniejszym Regulaminem, e) są rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej, f) dokonują czynności zakupu Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 8. W Konkursie uwzględniane są nabycia dokonane w Autoryzowanych Sklepach wskazanych poniżej Produktów marki BROTHER wraz z przystosowanym do nich tonerem marki BROTHER o symbolu TN-2200, zwanych dalej łącznie Produkty. Aktualna lista Autoryzowanych Sklepów dostępna na 9. Konkurs dotyczy jedynie tych Produktów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez autoryzowaną sieć dystrybucji Organizatora. 10. Konkursem objęte są następujące urządzenia: a) DCP7060D, b) DCP7065DN, c) DCP7070DW, 1

2 d) MFC7360N, e) MFC7460DN, f) MFC7860DW 11. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy: a) Brother Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku udziału ww. osób w Konkursie, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 12. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w Okresie Trwania Konkursu spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności: a) zapoznać się i zaakceptować zasady uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych; c) w Okresie Trwania Konkursu zakupić w jednym z Autoryzowanych Sklepów, w sposób udokumentowany fakturą/paragonem, jeden z Produktów - urządzenie wraz z tonerem TN-2220; d) dokonać zakupu Produktu na jednej fakturze i/lub paragonie tylko takie nabycie uprawnia Uczestnika do przyznania Nagrody, e) posiadać kopię faktury i/lub paragonu dokumentującej nabycie Produktu data zgłoszenia do Konkursu nie może być wcześniejsza niż data dokonania zakupu stwierdzona na fakturze i/lub paragonie; f) za pośrednictwem aplikacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej wypełnić formularz zgłoszeniowy, do formularza załączyć skan faktury i/lub paragonu (dalej Zgłoszenie ); g) zachować w celu ewentualnego przekazania Organizatorowi w procesie weryfikacji numer seryjny nabytego Produktu. 13. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia roku do dnia roku. 14. Dane zawarte na fakturze/paragonie zakupu Produktu muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym. 15. Niezgodność jakichkolwiek danych z faktury/paragonu z danymi ze Zgłoszenia skutkuje wyłączeniem Zgłoszenia z Konkursu. 16. Organizator informuje, że w przypadku otrzymania więcej niż jednego Zgłoszenia, dokonanego z wykorzystaniem tej samej faktury/paragonu, uwzględni tylko pierwsze otrzymane Zgłoszenie. 17. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie 2

3 przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, w tym: a) podaje nieprawdziwe dane; b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora albo godzą w jego wizerunek. 18. Organizator informuje, że Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zawierające nieprawdziwe dane lub niezawierające wymaganych załączników nie stanowią podstawy wydania nagrody w Konkursie. 19. Do udziału w Konkursie nie uprawnia zakup Produktów, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora. W przypadku wątpliwości odnośnie do powyższego, Organizator ma prawo do weryfikacji numeru seryjnego Produktu. W tym celu może się skontaktować z Uczestnikiem celem dokonania stosownej weryfikacji. W przypadku wskazania danych niezgodnie z prawdą, uważa się, że urządzenie nie jest Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 20. Wyłączone z udziału w Konkursie są Zgłoszenia, do których dołączono: a) Fakturę/paragon niespełniające wymogów określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy; b) Fakturę/paragon dokumentującą zakup w sklepie innym niż Autoryzowany Sklep produktów marki BROTHER, c) Paragony lub faktury przekazane w formie uniemożliwiającej identyfikację miejsca zakupu lub nieczytelne. NAGRODY 21. Pierwszych 1000 Uczestników, którzy dokonają prawidłowego i terminowego Zgłoszenia otrzyma nagrody pieniężne, wskazane w pkt Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna uzależniona od ilości nabytych przez Uczestnika w Okresie Trwania Konkursu Produktów. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie nabycie przez Uczestnika Produktów uprawnia Uczestnika do uzyskania Nagrody w wysokości 111 zł za każdy zakupiony Produkt. 23. Nagroda płatna będzie na konto bankowe Uczestnika w terminie określonym w pkt 28 poniżej. 24. Od kwoty nagrody przed jej przelaniem na konto Uczestnika, Organizator pobierze kwotę stanowiącą 10% ich wartości, celem odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród, o jakim mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz tekst jednolity z późń. zm.). 3

4 WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ 25. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję w trzyosobowym składzie (dalej: Komisja ). 26. Niezwłocznie po zapisaniu Zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia na podany w formularzu zgłoszeniowym adres Po zarejestrowaniu Zgłoszenia Organizator dokonuje jego weryfikacji w terminie 20 dni roboczych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w Zgłoszeniu, polegającej w szczególności na tym, że skan dowodu zakupu (faktura/paragon) Produktu jest nieczytelny lub powstały wątpliwości, czy Produkty zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator może zwrócić się do Uczestnika o uzupełnienie zgłoszenia lub wyjaśnienia zgodnie z pkt. 19. Wszelka korespondencja od Organizatora kierowana będzie na adres Uczestnika, podany w formularzu zgłoszeniowym. WYDANIE NAGRÓD 28. Wartość Nagrody zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Wpłata nagrody na rachunek bankowy Uczestnika zostanie dokonana w terminie 30 dni roboczych od dokonania Zgłoszenia. 29. Organizator może przy wydawaniu Nagród korzystać z pośrednictwa osób trzecich. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 30. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od daty zakończenia Konkursu na adres Organizatora wskazany w pkt Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: Reklamacja konkurs Zyskaj jeszcze więcej, b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego. 32. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 4

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 33. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 34. Pełny tekst Regulaminu udostępniony będzie Uczestnikom na stronie internetowej 35. Przekazywanie danych, w tym danych osobowych, przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Administratorem zbioru danych osobowych jest Brother Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 7b, Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z 4 późn. zm.). 36. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r., i obowiązuje do zakończenia Promocji lub zmiany jego warunków. 5

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo